Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/900/0 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Białymstoku 1957-1992 0 rozwiń
Zjazdy Delegatów, 1963-1987, sygn. 1-2; Posiedzenia Rady, 1960-1989, sygn. 3-6; Posiedzenia Prezydium Rady, 1960-1989, sygn. 7-12; Posiedzenia Zarządu, 1961-1989, sygn. 13-22; Uchwały Zarządu, 1967-1990, sygn. 23-28; Akta organizacyjne i komisje, 1960-1984, sygn. 29-33; Plany, 1960-1990, sygn. 34-54; Sprawozdania, 1957-1987, sygn. 55-67; Bilanse, 1958-1989, sygn. 68-74; Analizy, 1959-1988, sygn. 75-88; Lustracje i kontrole, 1961-1988, sygn. 89-96; Księga pamiątkowa, 1974-1980, sygn. 97; Likwidacja Związku, 1990-1992, sygn. 98. Liczba jednostek w zespole: 98
4/901/0 Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku 1974-1990 0 rozwiń
Materiały związane z wyborami do Sejmu i rad narodowych oraz referendum, 1980-1989, sygn. 1-58; Protokoły z sesji WRN, 1973-1990, sygn. 59-100; Uchwały WRN, 1973-1990, sygn. 101-117; Protokoły z posiedzeń Prezydium WRN, 1975-1990, sygn. 118-171; Postanowienia i zalecenia Prezydium WRN, 1976-1990, sygn. 172-182; Plany pracy Prezydium WRN, 1974-1984, sygn. 183; Konwent Konsultacyjny przy Przewodniczącym WRN, 1987-1989, sygn. 184-185; Komisje stałe WRN, 1974-1990, sygn. 186-314; Rady, Komitety powołane przez WRN, 1978-1989, sygn. 315-328; Materiały związane z wyborem samorządów lokalnych i ich działalnością, 1973-1985, sygn. 329-341; Radni, spotkania z wyborcami, interpelacje, 1976-1989, sygn. 342-372; Nadzór nad radami narodowymi stopnia podst., 1984-1990, sygn. 373-376; Sprawozdawczość statystyczna Biura WRN, 1984-1990, sygn. 377-389; Wojewódzka Komisja Odznaczeń Państwowych odznaczenia państwowe i regionalne, 1974-1990, sygn. 390-456; Rzeczowy wykaz akt Biura WRN, sygn. 457; Wojewódzki Zespół Poselski, 1972-1989, sygn. 458-479; Wnioski i interpelacje z sesji WRN, 1986-1990, sygn. 480-481. Liczba jednostek w zespole: 481
4/902/0 Centralny Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Biuro Lustracji w Warszawie Wydział Lustracji w Białymstoku 1984-1989 0 rozwiń
Protokoły lustracji pełnych spółdzielni spożywców, 1985-1989, sygn. 1-21; Protokoły lustracji problemowych spółdzielni spożywców, 1984-1989, sygn. 22-45; Protokoły lustracji specjalnych spółdzielni spożywców, 1985-1989, sygn. 46-57. Liczba jednostek w zespole: 57
4/903/0 Stronnictwo Demokratyczne Wojewódzki Komitet w Białymstoku 1945-1990 0 rozwiń
Protokoły Zjazdów KW, 1948-1989, sygn. 1-13; Protokoły posiedzeń plenarnych KW, 1948-1990, sygn. 14-41; Protokoły posiedzeń Prezydium KW, 1948-1990, sygn. 42-83; Protokoły posiedzeń komisji, grup doradczych, zespołów, 1945-1989, sygn. 84-113; Protokoły narad, 1945-1988, sygn. 114-129; Protokoły posiedzeń Sekretariatu KW, 1950-1983, sygn. 130-135; Wydział Organizacyjny, 1948-1988, sygn. 136-160; Wydział Ekonomiczny, 1947-1989, sygn. 161-173; Wydział Ideologii, Propagandy, 1963-1988, sygn. 174-185; Wydział Szkoleniowy, 1949-1952, sygn. 186-187; Wydział Społeczno-Zawodowy, 1948-1990, sygn. 188-202; Wydział Personalny, 1945-1987, sygn. 203-211; Wydział Kobiecy, 1948-1949, sygn. 212-213; Wydział Kulturalno- Oświatowy, 1950-1951, sygn. 214; Wydział Rad Narodowych, 1949-1989, sygn. 215-226; Samodzielny Referat Prawniczy, 1950-1952, sygn. 227; Wojewódzka Komisja Rewizyjna, 1949-1989, sygn. 228-242; Wojewódzki Sąd Partyjny, 1973-1990, sygn. 243; Archiwum zakładowe, 1979-1988, sygn. 244; Klub Partyjny, 1970-1981, sygn. 245; Zdjęcia z działalności SD WK, sygn. 246-259; Stronnictwo Demokratyczne Miejski Komitet, 1946-1990, sygn. 260-473; Stronnictwo Demokratyczne Komitety Powiatowe, 1945-1990, sygn. 474-760; Koła Stronnictwa Demokratycznego Wojewódzkiego Komitetu w Białymstoku, 1949-1989, sygn. 761-798; Broszury i książki, sygn. 799-802. Liczba jednostek w zespole: 802
4/904/0 Urząd Miejski w Białymstoku [1945-1972] 1973-1990 [1991-2014] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły posiedzeń Prezydium, wybory kandydatów na radnych, materiały dotyczące czynów społecznych, plany społeczno-gospodarcze wieloletnie i perspektywiczne, zarządzenia Prezydenta Miasta, kontrole, inspekcje, zarządzenia władz nadrzędnych, biuletyny informacyjne, materiały dotyczące działalności stowarzyszeń, lokalizacje inwestycji, nadzór nad stowarzyszeniami, oceny sytuacji gospodarczej, opracowania analityczne, zarządzenia terenowych organów administracji. 1973-1990 [1991]; sygn. 1-1034 Dopływ z dn. 18-06-2010r. Nab. 3268/2010r., [1958-1972] 1973-1989; 495 j.a.-1,85 mb. Dopływ z dn. 21-06-2010r. Nab. 3269/2010r., [1945-1972] 1973-1987; 599 j.a.-2,50 mb. Dopływ z dn. 26-10-2010r. Nab. 3296/2010r., [1965-1972] 1973-1989; 399 j.a.-1,40 mb. Dopływ z dn. 09-11-2010r. Nab. 3298/2010r., 1973-1990 [1991-1992]; 210 j.a.-2,30 mb. Dopływ z dn. 19-11-2010r. Nab. 3299/2010r., [1950-1972] 1973-1989; 400 j.a.-1,54 mb. Dopływ z dn. 10-12-2010r. Nab. 3307/2010r., [1955-1972] 1973-1990; 318 j.a.-1,21 mb. Dopływ z dn. 10-12-2010r. Nab. 3308/2010r., [1963-1972] 1973-1989; 200 j.a.-0,88 mb. Dopływ z dn. 21-12-2010r. Nab. 3310/2010r., [1957-1972] 1973-1989; 200 j.a.-0,77 mb. Dopływ z dn. 18-05-2011r. Nab. 3357/2011r., [1947-1972] 1973-1989; 200 j.a.-1,00 mb. Dopływ z dn. 06-11-2012r. Nab.3428/2012r. [1972] 1973-1990; 460 j.a-2,10 mb. Dopływ z dn. 06.11.2012r. Nab.3429/2012r. [1946-1972] 1973-1990; 693j.a-3,20mb. Dopływ z dn. 21.12.2012r. Nab.3435/2012r. 1973-1989; 460 j.a-2,10 mb.; Dopływ z dn.01.04.2015r. Nab.3527/2015r. 1974-1990 215 j.a-0,90 mb.; Dopływ z dn.09.04.2015r. Nab.3528/2015r. 1973-1989 395 j.a-1,70 mb; Dopływ z dn. 05.05.2015r. Nab.3531/2015r. 1973-1989[1991] 442 j.a-2,00 mb; Dopływ z dn. 19.05.2015r. Nab.3535/2015 1973-1989 274 j.a-1,20 mb.Dopływ z dn.01.06.2020r. 1399 j.a-5,80 mb-sprzedaż domów jednorodzinnych i lokali Liczba jednostek w zespole: 8393
4/905/0 Białostockie Miejskie Zakłady Drzewne Przemysłu Terenowego w Białymstoku 1947-1968 0 rozwiń
Działalność Rady Robotniczej, 1958-1968, sygn. 1-2; Działalność Rady Zakładowej, 1954-1968, sygn. 3-12; Protokoły z narad i zebrań, 1948-1966, sygn. 13-16; Schematy i regulaminy organizacyjne, 1953-1959, sygn. 17; Protokoły zdawczo-odbiorcze w sprawie przekazania zakładów produkcyjnych i usługowych, 1948-1959, sygn. 18; Zarządzenia Dyrektora, 1950-1968, sygn. 19-21; Plany i sprawozdania, 1947-1968, sygn. 22-64; Sprawozdania z działalności gospodarczej, 1955-1960, sygn. 65; Analizy ekonomiczne, 1953-1968, sygn. 66-67; Działalność kontrolna, 1948-1968, sygn. 68-73; Inwentaryzacja środków trwałych, 1959, sygn. 74. Liczba jednostek w zespole: 74
4/906/0 Białostocka Olejarnia Przedsiębiorstwo Państwowe w Białymstoku 1948-1954 0 rozwiń
Protokoły z narad i zebrań, 1951-1953, sygn. 1; Protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie przekazania Białostockiej Olejarni w Białymstoku dla Białostockich Zakładów Przemysłu Terenowego w Białymstoku, 1954, sygn. 2; Plany i sprawozdania, 1948-1953, sygn. 3-11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/907/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Hajnówce 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 119
4/908/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Czyżach [1964]1973-1990[1991] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, Sejmu i Senatu w 1989 r., decyzje i zarządzenia Naczelnika, protokoły zebrań wiejskich analizy i oceny skarg i wniosków, budżety. 1973-1990; sygn.1-146.Dopływ 09.11.17 -Rady Sołeckie, przekazywanie gospodarstw następcy- nab.3653/2017r. 545 j.a-3,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 691
4/909/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Grodzisku 1973-1994 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, materiały z referendum 1987 r. wybory sołtysów, narady pracowników, plany realizacyjne, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, dokumentacja dotycząca regulowania własności gospodarstw rolnych, sprawozdania i analizy, uchwały GRN 1973-1994; sygn. 1-195 Liczba jednostek w zespole: 195
4/910/0 Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku 1972-1992 0 rozwiń
Rada naukowa, 1972-1992, sygn. 1-5; Kolegium Dyrekcyjne, 1977-1991, sygn. 6; Komitet Redakcyjny, 1972-1990, sygn. 7; Narady pracownicze, 1972-1990, sygn. 8; Organizacja i zakres działania OBN, 1972-1992, sygn. 9-12; Zbiory akt normatywnych własnych, 1972-1992, sygn. 13; Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, 1972-1991, sygn. 14-15; Bilanse, 1987-1991, sygn. 16; Dokumentacja likwidacji Ośrodka, 1992, sygn. 17; Teczki prac naukowo-badawczych, 1972-1990, sygn. 18-45; Teki wydawnicze, 1973-1991, sygn. 46-56; Konferencje naukowe, 1973-1981, sygn. 57-73; Seminaria naukowe, zjazdy, 1974-1989, sygn. 74-75; Informacje o działalności OBN, 1983-1989, sygn. 76; Materiały informacyjne działu INTE, 1977-1978, sygn. 77-78; Kontrole, 1982-1989, sygn. 79; Wydawnictwa periodyczne: „Region Białostocki” tomy II-IX, 1973-1990, sygn. 80-81; „Biuletyn Naukowy”, 1972-1976, sygn. 82-83; „Nauka i Praktyka”, 1977-1990, sygn. 84-94; Z serii „Sprawozdania z działalności OBN”, 1978-1982, sygn. 95-103; Wydawnictwa książkowe własne, 1974-1991, sygn. 104-125; Książki wydane przy współudziale OBN, 1974-1986, sygn. 126-139. Liczba jednostek w zespole: 139
4/911/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Turośni Kościelnej 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, 1973-1990; sygn. 1-45 Liczba jednostek w zespole: 45
4/912/0 Front Jedności Narodu Komitet Miejski w Białymstoku 1972-1982 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń plenarnych MK FJN oraz Prezydium, 1972-1982; sygn. 1-6 Składy osobowe MK i jego komisji, 1977-1978; sygn. 7-9 Plany pracy i sprawozdania, 1974-1981; sygn. 10-16 Informacje o pracy samorządu mieszkańców m. Białystok, 1980; sygn. 17 Dokumenty z akcji wyborczej do rad narodowych w Białymstoku, 1973; sygn. 18 Biuletyn MK FJN i MRN w Białymstoku, 1962; sygn. 19 Księgi zasłużonych 1974-1980; sygn. 20-24 Liczba jednostek w zespole: 24
4/913/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Kleszczelach [1957-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 352
4/914/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, materiały dotyczące referendum 1987 r., regulamin organizacyjny urzędu, sprawozdania z działalności , programy realizacyjne, okresowe plany pracy 1973-1990; sygn. 1-150 Liczba jednostek w zespole: 150
4/915/0 Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim [1945-1972] 1973-1990 [1991] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, narady pracownicze, dane statystyczne o pracownikach, cmentarze i grobownictwo wojenne, budżety zbiorcze - ich analiza i realizacja, ewidencja gruntów i budynków, rozgraniczenie i podział nieruchomości, realizacja czynów społecznych, koperty dowodowe. Liczba jednostek w zespole: 4495
4/916/0 Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki Zarząd Okręgu w Białymstoku [1957] 1961-1973 0 rozwiń
III Krajowy Zjazd Delegatów ZZPK i S wystąpienie delegacji białostockiej, 1967, sygn. 1; Konferencje sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Okręgu ZZPK i S, 1963-1972, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń plenarnych Z.O. ZZPK i S, 1961-1973, sygn. 6; Protokoły z posiedzeń Prezydium Z.O.ZZPK i S, sygn. 7-9; Protokoły Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 1964-1969, sygn. 10; Komisje problemowe przy Z.O. ZZPK i S w Białymstoku, 1966-1971, sygn. 11; Statut ZZPK Statuty ZZPK i S. Zarządzenia i wytyczne Z.O.ZZPK i S, 1957-1973, sygn. 12; Plany pracy i programy działania Z.O., 1962-1972, sygn. 13; Sprawozdania finansowe, budżety, bilanse Z.O., 1961-1970, sygn. 14; Statystyka i sprawozdawczość, 1961-1973, sygn. 15; Materiały sprawozdawczo-wyborcze, 1963-1973, sygn. 16-17; Działalność kulturalno-oświatowa, 1963, sygn. 18; Sprawozdania finansowe, budżety i bilanse rad zakładowych, 1964-1971, sygn. 19; Plany repertuarowe Teatru Dramatycznego, Państwowego Teatru Lalek Państwowej Orkiestry Symfonicznej, Przedsiębiorstwa Usług Artystycznych, 1970-1971, sygn. 20; Narady przewodniczących rad zakładowych, 1961-1973, sygn. 21; Analizy przestrzegania praworządności w zakładach pracy, 1973, sygn. 22; Rady zakładowe, 1957-1973, sygn. 23-34. Liczba jednostek w zespole: 34
4/917/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Białymstoku 1945-1973 [1979] 0 rozwiń
Krajowe Zjazdy Delegatów ZNP, 1955-1972, sygn. 1-5; Okręgowe Zjazdy Delegatów ZNP, 1950-1972, sygn. 6-14; Księgi protokołów Zarządu Okręgu ZNP w Białymstoku, 1946-1947, sygn. 15; Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu, 1951-1973, sygn. 16-24; Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu, 1951-1972, sygn. 25-34; Posiedzenia Sekretariatu Zarządu Okręgu, 1960-1973, sygn. 35-38; Okręgowa Komisja Rewizyjna, 1966-1973, sygn. 39-40; Protokoły komisji rewizyjnych przy oddziałach powiatowych, 1969-1973, sygn. 41; Protokoły oddziałów powiatowych, 1955-1969, sygn. 42; Zarządzenia, okólniki, pisma Z.O. skierowane do Oddziałów Powiatowych, 1945-1973, sygn. 43; Plany pracy Z.O., 1949-1973, sygn. 44-47; Plany pracy zarządów oddziałów powiatowych, 1966-1969, sygn. 48-49; Materiały sprawozdawczo-wyborcze, 1952-1972, sygn. 50-64; Statystyka i sprawozdawczość, 1945-1973, sygn. 65-92; Narady z aktywem nauczycielskim, 1951-1973, sygn. 93-94; Dyskusja nad programem pragmatyki, 1955, sygn. 95; Programy obchodów XXX- lecia PRL, 1973, sygn. 96; 50-lecie ZNP, 1973, sygn. 97; Okręgowa Rada Kultury Fizycznej i Turystyki, 1968-1973, sygn. 98; Sekcje zawodowe, 1957-1973, sygn. 99-109; Okręgowa Komisja Konferencji Rejonowych, 1947-1948, 110; Sprawozdania, oceny, analizy Wydz. Społeczno- Oświatowego, 1951-1953, sygn. 111; Ogólnokrajowa Narada Przodujących Nauczycieli, 1952, sygn. 112; Szkolenie ideologiczne, 1951-1956, sygn. 113-116; Seminaria powiatowe dla nauczycieli, 1953, sygn. 117; Komisja Szkolno-Pedagogiczna, 1954-1971, sygn. 118; Sprawy Oświaty i Kultury członków ZNP, 1955-1957, sygn. 119-121; Sprawozdania z konferencji rejonowych, 1958-1973, sygn. 122-127; Sprawozdania z działalności pedagogicznej, 1962-1973, sygn. 128-138; Ośrodek Usług Pedagogicznych przy Z.O., 1969-1979, sygn. 139-140; Sprawy bhp, 1955-1962, sygn. 141; Sprawozdania z wypadków przy pracy, 1961-1971, sygn. 142; Działalność Technicznego Inspektora Pracy, 1962-1975, sygn. 143-144; Fundusz Akcji Socjalnej. Sprawozdawczość i statystyka Wydz. Ekonomiczno-Socjalnego, 1949-1973, sygn. 145; Skargi i zażalenia, 1953-1974, sygn. 146-154; Sprawy socjalne (mieszkaniowe, zapomogi), 1971-1973, sygn. 155-156; Referat Kobiecy, 1949-1956, sygn. 157. Liczba jednostek w zespole: 157
4/918/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Miejski w Białymstoku 1945-1973 0 rozwiń
III Grodzki Zjazd Delegatów ZNP, 1950, sygn.1; Protokoły Zarządu Oddziału Miejskiego w Białymstoku, 1947-1973, sygn. 2-7; Protokoły Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejskiego, 1959-1973, sygn. 8-9; Protokoły ognisk, 1954-1956, sygn. 10; Ognisko ZNP przy Zarządzie Okręgu, 1959-1963, sygn. 11; Plany pracy Z.O., 1952-1973, sygn. 12-14; Statystyka i sprawozdawczość, 1944-1973, sygn. 15-30; Materiały wyborcze, 1952-1972, sygn. 31-43; Konferencje rejonowe, 1946-1961, sygn. 44-45; Protokoły i sprawozdania samokształcenia ideologicznego, 1951-1956, sygn. 46; Sekcje zawodowe, 1945-1973, sygn. 47-62; Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, 1973, sygn. 63. Liczba jednostek w zespole: 63
4/919/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Białymstoku 1945-1953 [1963] 0 rozwiń
Okólniki, sprawozdania, protokoły Oddziału Powiatowego w Białymstoku, 1945-1956, sygn. 1; Protokoły Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Białymstoku, 1947-1953, sygn. 2; Protokoły ognisk, 1951-1956, sygn. 3; Sprawozdania statystyczne, 1952, sygn. 4; Plany pracy, 1954-1963, sygn. 5 Materiały wyborcze, 1952-1956, sygn. 6-8; Protokoły samokształcenia ideologicznego, 1950-1956, sygn. 9-10. Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 981 do 1 000 z 1 754 wpisów.