Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/905/0 Białostockie Miejskie Zakłady Drzewne Przemysłu Terenowego w Białymstoku 1947-1968 0 rozwiń
Działalność Rady Robotniczej, 1958-1968, sygn. 1-2; Działalność Rady Zakładowej, 1954-1968, sygn. 3-12; Protokoły z narad i zebrań, 1948-1966, sygn. 13-16; Schematy i regulaminy organizacyjne, 1953-1959, sygn. 17; Protokoły zdawczo-odbiorcze w sprawie przekazania zakładów produkcyjnych i usługowych, 1948-1959, sygn. 18; Zarządzenia Dyrektora, 1950-1968, sygn. 19-21; Plany i sprawozdania, 1947-1968, sygn. 22-64; Sprawozdania z działalności gospodarczej, 1955-1960, sygn. 65; Analizy ekonomiczne, 1953-1968, sygn. 66-67; Działalność kontrolna, 1948-1968, sygn. 68-73; Inwentaryzacja środków trwałych, 1959, sygn. 74. Liczba jednostek w zespole: 74
4/906/0 Białostocka Olejarnia Przedsiębiorstwo Państwowe w Białymstoku 1948-1954 0 rozwiń
Protokoły z narad i zebrań, 1951-1953, sygn. 1; Protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie przekazania Białostockiej Olejarni w Białymstoku dla Białostockich Zakładów Przemysłu Terenowego w Białymstoku, 1954, sygn. 2; Plany i sprawozdania, 1948-1953, sygn. 3-11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/907/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Hajnówce 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 119
4/908/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Czyżach [1964]1973-1990[1991] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, Sejmu i Senatu w 1989 r., decyzje i zarządzenia Naczelnika, protokoły zebrań wiejskich analizy i oceny skarg i wniosków, budżety. 1973-1990; sygn.1-146.Dopływ 09.11.17 -Rady Sołeckie, przekazywanie gospodarstw następcy- nab.3653/2017r. 545 j.a-3,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 691
4/909/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Grodzisku 1973-1994 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, materiały z referendum 1987 r. wybory sołtysów, narady pracowników, plany realizacyjne, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, dokumentacja dotycząca regulowania własności gospodarstw rolnych, sprawozdania i analizy, uchwały GRN 1973-1994; sygn. 1-195 Liczba jednostek w zespole: 195
4/910/0 Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku 1972-1992 0 rozwiń
Rada naukowa, 1972-1992, sygn. 1-5; Kolegium Dyrekcyjne, 1977-1991, sygn. 6; Komitet Redakcyjny, 1972-1990, sygn. 7; Narady pracownicze, 1972-1990, sygn. 8; Organizacja i zakres działania OBN, 1972-1992, sygn. 9-12; Zbiory akt normatywnych własnych, 1972-1992, sygn. 13; Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, 1972-1991, sygn. 14-15; Bilanse, 1987-1991, sygn. 16; Dokumentacja likwidacji Ośrodka, 1992, sygn. 17; Teczki prac naukowo-badawczych, 1972-1990, sygn. 18-45; Teki wydawnicze, 1973-1991, sygn. 46-56; Konferencje naukowe, 1973-1981, sygn. 57-73; Seminaria naukowe, zjazdy, 1974-1989, sygn. 74-75; Informacje o działalności OBN, 1983-1989, sygn. 76; Materiały informacyjne działu INTE, 1977-1978, sygn. 77-78; Kontrole, 1982-1989, sygn. 79; Wydawnictwa periodyczne: „Region Białostocki” tomy II-IX, 1973-1990, sygn. 80-81; „Biuletyn Naukowy”, 1972-1976, sygn. 82-83; „Nauka i Praktyka”, 1977-1990, sygn. 84-94; Z serii „Sprawozdania z działalności OBN”, 1978-1982, sygn. 95-103; Wydawnictwa książkowe własne, 1974-1991, sygn. 104-125; Książki wydane przy współudziale OBN, 1974-1986, sygn. 126-139. Liczba jednostek w zespole: 139
4/911/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Turośni Kościelnej 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, 1973-1990; sygn. 1-45 Liczba jednostek w zespole: 45
4/912/0 Front Jedności Narodu Komitet Miejski w Białymstoku 1972-1982 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń plenarnych MK FJN oraz Prezydium, 1972-1982; sygn. 1-6 Składy osobowe MK i jego komisji, 1977-1978; sygn. 7-9 Plany pracy i sprawozdania, 1974-1981; sygn. 10-16 Informacje o pracy samorządu mieszkańców m. Białystok, 1980; sygn. 17 Dokumenty z akcji wyborczej do rad narodowych w Białymstoku, 1973; sygn. 18 Biuletyn MK FJN i MRN w Białymstoku, 1962; sygn. 19 Księgi zasłużonych 1974-1980; sygn. 20-24 Liczba jednostek w zespole: 24
4/913/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Kleszczelach [1957-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 352
4/914/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, materiały dotyczące referendum 1987 r., regulamin organizacyjny urzędu, sprawozdania z działalności , programy realizacyjne, okresowe plany pracy 1973-1990; sygn. 1-150 Liczba jednostek w zespole: 150
4/915/0 Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Bielsku Podlaskim [1945-1972] 1973-1990 [1991] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, narady pracownicze, dane statystyczne o pracownikach, cmentarze i grobownictwo wojenne, budżety zbiorcze - ich analiza i realizacja, ewidencja gruntów i budynków, rozgraniczenie i podział nieruchomości, realizacja czynów społecznych, koperty dowodowe. Liczba jednostek w zespole: 4495
4/916/0 Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki Zarząd Okręgu w Białymstoku [1957] 1961-1973 0 rozwiń
III Krajowy Zjazd Delegatów ZZPK i S wystąpienie delegacji białostockiej, 1967, sygn. 1; Konferencje sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Okręgu ZZPK i S, 1963-1972, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń plenarnych Z.O. ZZPK i S, 1961-1973, sygn. 6; Protokoły z posiedzeń Prezydium Z.O.ZZPK i S, sygn. 7-9; Protokoły Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 1964-1969, sygn. 10; Komisje problemowe przy Z.O. ZZPK i S w Białymstoku, 1966-1971, sygn. 11; Statut ZZPK Statuty ZZPK i S. Zarządzenia i wytyczne Z.O.ZZPK i S, 1957-1973, sygn. 12; Plany pracy i programy działania Z.O., 1962-1972, sygn. 13; Sprawozdania finansowe, budżety, bilanse Z.O., 1961-1970, sygn. 14; Statystyka i sprawozdawczość, 1961-1973, sygn. 15; Materiały sprawozdawczo-wyborcze, 1963-1973, sygn. 16-17; Działalność kulturalno-oświatowa, 1963, sygn. 18; Sprawozdania finansowe, budżety i bilanse rad zakładowych, 1964-1971, sygn. 19; Plany repertuarowe Teatru Dramatycznego, Państwowego Teatru Lalek Państwowej Orkiestry Symfonicznej, Przedsiębiorstwa Usług Artystycznych, 1970-1971, sygn. 20; Narady przewodniczących rad zakładowych, 1961-1973, sygn. 21; Analizy przestrzegania praworządności w zakładach pracy, 1973, sygn. 22; Rady zakładowe, 1957-1973, sygn. 23-34. Liczba jednostek w zespole: 34
4/917/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Białymstoku 1945-1973 [1979] 0 rozwiń
Krajowe Zjazdy Delegatów ZNP, 1955-1972, sygn. 1-5; Okręgowe Zjazdy Delegatów ZNP, 1950-1972, sygn. 6-14; Księgi protokołów Zarządu Okręgu ZNP w Białymstoku, 1946-1947, sygn. 15; Protokoły plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu, 1951-1973, sygn. 16-24; Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu, 1951-1972, sygn. 25-34; Posiedzenia Sekretariatu Zarządu Okręgu, 1960-1973, sygn. 35-38; Okręgowa Komisja Rewizyjna, 1966-1973, sygn. 39-40; Protokoły komisji rewizyjnych przy oddziałach powiatowych, 1969-1973, sygn. 41; Protokoły oddziałów powiatowych, 1955-1969, sygn. 42; Zarządzenia, okólniki, pisma Z.O. skierowane do Oddziałów Powiatowych, 1945-1973, sygn. 43; Plany pracy Z.O., 1949-1973, sygn. 44-47; Plany pracy zarządów oddziałów powiatowych, 1966-1969, sygn. 48-49; Materiały sprawozdawczo-wyborcze, 1952-1972, sygn. 50-64; Statystyka i sprawozdawczość, 1945-1973, sygn. 65-92; Narady z aktywem nauczycielskim, 1951-1973, sygn. 93-94; Dyskusja nad programem pragmatyki, 1955, sygn. 95; Programy obchodów XXX- lecia PRL, 1973, sygn. 96; 50-lecie ZNP, 1973, sygn. 97; Okręgowa Rada Kultury Fizycznej i Turystyki, 1968-1973, sygn. 98; Sekcje zawodowe, 1957-1973, sygn. 99-109; Okręgowa Komisja Konferencji Rejonowych, 1947-1948, 110; Sprawozdania, oceny, analizy Wydz. Społeczno- Oświatowego, 1951-1953, sygn. 111; Ogólnokrajowa Narada Przodujących Nauczycieli, 1952, sygn. 112; Szkolenie ideologiczne, 1951-1956, sygn. 113-116; Seminaria powiatowe dla nauczycieli, 1953, sygn. 117; Komisja Szkolno-Pedagogiczna, 1954-1971, sygn. 118; Sprawy Oświaty i Kultury członków ZNP, 1955-1957, sygn. 119-121; Sprawozdania z konferencji rejonowych, 1958-1973, sygn. 122-127; Sprawozdania z działalności pedagogicznej, 1962-1973, sygn. 128-138; Ośrodek Usług Pedagogicznych przy Z.O., 1969-1979, sygn. 139-140; Sprawy bhp, 1955-1962, sygn. 141; Sprawozdania z wypadków przy pracy, 1961-1971, sygn. 142; Działalność Technicznego Inspektora Pracy, 1962-1975, sygn. 143-144; Fundusz Akcji Socjalnej. Sprawozdawczość i statystyka Wydz. Ekonomiczno-Socjalnego, 1949-1973, sygn. 145; Skargi i zażalenia, 1953-1974, sygn. 146-154; Sprawy socjalne (mieszkaniowe, zapomogi), 1971-1973, sygn. 155-156; Referat Kobiecy, 1949-1956, sygn. 157. Liczba jednostek w zespole: 157
4/918/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Miejski w Białymstoku 1945-1973 0 rozwiń
III Grodzki Zjazd Delegatów ZNP, 1950, sygn.1; Protokoły Zarządu Oddziału Miejskiego w Białymstoku, 1947-1973, sygn. 2-7; Protokoły Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejskiego, 1959-1973, sygn. 8-9; Protokoły ognisk, 1954-1956, sygn. 10; Ognisko ZNP przy Zarządzie Okręgu, 1959-1963, sygn. 11; Plany pracy Z.O., 1952-1973, sygn. 12-14; Statystyka i sprawozdawczość, 1944-1973, sygn. 15-30; Materiały wyborcze, 1952-1972, sygn. 31-43; Konferencje rejonowe, 1946-1961, sygn. 44-45; Protokoły i sprawozdania samokształcenia ideologicznego, 1951-1956, sygn. 46; Sekcje zawodowe, 1945-1973, sygn. 47-62; Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, 1973, sygn. 63. Liczba jednostek w zespole: 63
4/919/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Białymstoku 1945-1953 [1963] 0 rozwiń
Okólniki, sprawozdania, protokoły Oddziału Powiatowego w Białymstoku, 1945-1956, sygn. 1; Protokoły Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Białymstoku, 1947-1953, sygn. 2; Protokoły ognisk, 1951-1956, sygn. 3; Sprawozdania statystyczne, 1952, sygn. 4; Plany pracy, 1954-1963, sygn. 5 Materiały wyborcze, 1952-1956, sygn. 6-8; Protokoły samokształcenia ideologicznego, 1950-1956, sygn. 9-10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/920/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego Zarząd Okręgowy w Białymstoku [1945] 1953-1973 [1980] 0 rozwiń
Materiały z okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych, 1955-1972, sygn. 1-6; Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu, 1955-1973, sygn. 7-11; Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu, 1953-1973, sygn. 12-28; Protokoły z narad roboczych, 1954-1973, sygn. 29-32; Plany pracy Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu, 1956-1973, sygn. 33; Materiały z działalności komisji problemowych, [1945] 1958-1973, sygn. 34-50; Album ze zdjęciami pamiątkowymi, 1949-1958, sygn. 51; Dom Włókniarza- Kilińskiego 8, budowa i administracja, 1947-1966, sygn. 52; Protokoły i sprawozdania z działalności rad zakładowych, 1956-1972, sygn. 53-54; Sprawozdania finansowe i budżety zarządu okręgu. Zbiorcze sprawozdania finansowe rad zakładowych, 1953-1980, sygn. 55-64; Sprawozdania statystyczne z działalności rad zakładowych, 1956-1980, sygn. 65-66; Sprawozdania statystyczne zbiorcze Zarządu Okręgu, 1960-1971, sygn. 67-69; Kontrole w Zarządzie Okręgu i radach zakładowych- protokoły i zarządzenia pokontrolne, 1955-1980, sygn. 70-74. Liczba jednostek w zespole: 74
4/921/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Orli [1971] 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, książki meldunkowe, [1971] 1973-1990; sygn. 1-161 Liczba jednostek w zespole: 161
4/922/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Nurcu-Stacji 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, decyzje i zarządzenia Naczelnika, budżety, sprawozdania i analizy, nadzór nad stowarzyszeniami, 1973-1990; sygn. 1-99 Liczba jednostek w zespole: 99
4/923/0 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Zarząd Okręgu w Białymstoku [1949] 1953-1973 [1976] 0 rozwiń
Księga protokołów Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych i Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Finansowych, 1949-1951, sygn. 1; Protokoły Zarządu Okręgu ZZPF, 1951-1953, sygn. 2; Księga protokołów. Z.O. ZZPF. Z.O. ZZPP i S, 1953, sygn. 3; Protokoły rad miejscowych. Narady i zebrania ZZPP, 1952-1953, sygn. 4; Protokoły Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Komisji oddziałowych ZZPF, 1950-1953, sygn.5; Plany pracy ZO ZZPF, 1950-1953, sygn. 6; II Okręgowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Państwowych, 1949, sygn.7; IV Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza ZZPP, 1951, sygn. 8; V Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza ZZPP, 1953, sygn. 9; Księga protokołów Zarządu Okręgu ZZPP, 1949-1950, sygn.10; Protokoły Zarządu Okręgu ZZPP, 1949-1953, sygn.11; Księga protokołów Zarządu Okręgu ZZPP, 1951-1952, sygn.12; Plany pracy ZO ZZPP, 1952-1953, sygn. 13; Narady i odprawy ZO ZZPP, 1950-1953, sygn. 14; Okręgowe konferencje sprawozdawczo-wyborcze, 1955-1972, sygn. 15-21; Protokoły z posiedzeń plenarnych ZO ZZPP i S, 1953-1973, sygn. 22-28; Protokoły z posiedzeń Prezydium ZO ZZPP i S, 1953-1973, sygn. 29-47; Statut ZZP i S, regulaminy, wytyczne Samorządu Okręgu, 1960-1974, sygn. 48; Materiały z działalności Komisji d/s Kobiet Pracujących, 1964-1969, sygn. 49; Plany pracy ZO ZZPP i S, 1953-1973, sygn.50; Narady, odprawy i zebrania ZZPP i S, 1953-1964, sygn. 51; Materiały wyborcze, 1956-1976, sygn. 52-53; Statystyka zbiorcza ZO ZZPP i S, 1960-1965, sygn. 54; Sprawozdania, analizy i informacje ZO ZZPP i S, 1954-1976, sygn. 55-59. Liczba jednostek w zespole: 59
4/924/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Mielniku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 138
Wyświetlanie 981 do 1 000 z 1 746 wpisów.