Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/965/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Bielsku Podlaskim 1946-1948 0 rozwiń
Protokoły Walnych Zebrań PK PPS w B. Podlaskim 1947-1948; sygn. 1 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady PPS 1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń plenarnych PK PPS 1946-1948; sygn. 3 Protokoły posiedzeń Prezydium PK PPS 1947-1948; sygn. 4 Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1947-1948; sygn. 5 Protokoły narad aktywu, zebrań międzypartyjnych oraz protokół zd.-od. z przekazania w zarząd i użytkowanie PK PPS w B. Podlaskim nieruchomości 1946-1948; sygn. 6 Sprawozdania organizacyjne i statystyczne; sprawozdanie z akcji werbunkowej za okres 1.XI. – 31. XII. 1946r. 1946-1948; sygn. 7 Protokoły zebrań kół z pow. B. Podlaski, wykazy imienne członków PK i MK oraz członków kół PPS 1946-1948; sygn. 8 Deklaracje i życiorysy członków PPS 1947-1948; sygn. 9 Dublety 1947-1948; sygn. 10 Liczba jednostek w zespole: 10
4/966/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Ełku 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły walnych zebrań PPS w Ełku; protokoły Zjazdów Powiatowych PPS w Ełku, 1945-1948; sygn. 1-2 Protokoły posiedzeń Rady Partii, Protokoły posiedzeń PK PPS, Komisji Rewizyjnej, Komisji Porozumiewawczej, zebrań aktywu powiatowego 1945-1948; sygn. 3-6 Okólniki i Instrukcje WK PPS i CKW, 1945-1948; sygn. 7 Korespondencja z WK PPS; materiały dotyczące kontaktów PK PPS z innymi komitetami PPS oraz innymi partiami, 1945-1948; sygn. 8-9 Zaświadczenia, zawiadomienia, delegacje, raporty, meldunki, prośby, skargi, 1945-1946; sygn. 10 Materiały dotyczące kontaktów z urzędami, instytucjami itp. 1945-1948; sygn. 11-12 Sprawozdania opisowe, protokoły różne, 1946-1948; sygn. 13-15 Wykazy władz partyjnych i spisy członków PPS, rejestr członków i kandydatów PK PPS w Ełku, 1945-1948; sygn. 16-18 Sprawozdania dotyczące działalności na odcinku polit.-propag., materiały dotyczące szkoleń partyjnych, protokoły różne oraz listy wykluczonych z partii, 1947-1948; sygn. 19-21 Deklaracje członkowskie, kwestionariusze personalne, 1945-1948; sygn. 22-28 Sprawozdania różne, 1947-1948; sygn. 29-33 Dublety, 1946-1948; sygn. 34-35 Liczba jednostek w zespole: 35
4/967/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Gołdapi 1946-1948 0 rozwiń
Protokół z zebrania organizacyjnego PPS w Gołdapi, 1946-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń Rady Partyjnej PPS, Zarządu PK i PK PPS, Komisji Rewizyjnej, Komisji Porozumiewawczej, 1946-1948; sygn. 2-5 Okólniki i instrukcje CKW PPS, 1946-1948; sygn. 6 Okólniki, instrukcje i pisma okólne i instruktażowe WK oraz zarządzenia różnych urzędów i instytucji, 1946-1948; sygn. 7 Korespondencja z WK PPS; Materiały dotyczące kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami, 1946-1948; sygn. 8 Sprawozdania organizacyjne, sprawozdania i protokoły kół, 1946-1948; sygn. 9 Rejestr członków PK PPS w Gołdapi, 1948; sygn. 10 Sprawozdania i protokoły dotyczące pracy polit.-propag., tezy do referatów, 1946-1948; sygn. 11 Deklaracje członkowski i kwestionariusze personalne oraz materiały dotyczące weryfikacji członków, 1945-1948; sygn. 12 Sprawozdania dotyczące spraw różnych, 1947-1948; sygn. 13-16 Protokół z zebrania organizacyjnego Sekcji Kobiet przy PK PPS w Gołdapi, 1948; sygn. 17 Sprawozdania z działalności finansowej, 1946-1948; sygn. 18 Dublety, 1946-1948; sygn. 19 Liczba jednostek w zespole: 19
4/968/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Grajewie 1946-1948 0 rozwiń
Protokoły Powiatowych Konferencji i zebrań walnych, 1946-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń Rady Partii, 1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń PK i Zarządu PK, 1947-1948; sygn. 3 Protokoły Komisji Rewizyjnej, 1948; sygn. 4 Protokoły zebrań międzypartyjnych i narad aktywu, 1946-1948; sygn. 5 Okólniki i instrukcje CKW PPS oraz WK PPS, 1948; sygn. 6 Korespondencja z WK PPS; Materiały dotyczące kontaktów z innymi komitetami PPS oraz różnymi instytucjami i urzędami, 1947-1948; sygn. 7 Sprawozdania organizacyjne PK; Sprawozdania i wykazy dotyczące zbiórki na budowę centralnego Domu Partii oraz protokoły zebrań sekcji Kobiet przy PK PPS, 1946-1948; sygn. 8 Wykazy imienne członków instancji powiatowej i aktywu PK PPS; Listy legitymacji członkowskich i kandydackich; Spisy członków; Deklaracje członkowskie i kwestionariusze personalne, 1946-1948; sygn. 9 Dublety, b.d.; sygn. 10 Liczba jednostek w zespole: 10
4/969/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Kolnie 1948 0 rozwiń
Instrukcje i okólniki CKW PPS, korespondencja z WK PPS, 1948; sygn. 1 Deklaracje członkowskie. Wykazy legitymacji członkowskich i wykazy członków PPS, 1948; sygn. 2 Dublety, 1948; sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/970/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Łomży 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły Zjazdów Powiatowych PPS w Łomży, 1946-1948; sygn. 1 Protokoły z posiedzeń Rady Partyjnej, posiedzeń PK PPS w Łomży, Komisji Rewizyjnej, Sądu Partyjnego, 1945-1948; sygn. 2-5 Protokoły: posiedzeń międzypartyjnych, narad i zebrań aktywu, posiedzeń Komitetu Wyborczego Bloku Demokratycznego, Komitetu odbudowy Wspólnego Gmachu Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1945-1948; sygn. 6 Okólniki i instrukcje CKW i WK PPS, 1945-1948; sygn. 7 Korespondencja z WK PPS, komitetami miejskimi i gminnymi, zaświadczenia, podania, delegacje, upoważnienia, 1945-1948; sygn. 8-10 Materiały dotyczące kontaktów z partiami polit., urzędami itp. 1945-1948; sygn. 11 Sprawozdania organizacyjne PK, protokoły i sprawozdania polustracyjne, wykazy i zestawienia, 1945-1948; sygn. 12 Sprawozdania i protokoły kół PPS oraz Miejskich i Miejscowych Komitetów PPS, 1945-1948; sygn. 13 Ewidencja i rejestr członków PK PPS w Łomży, 1945-1948; sygn. 14-15 Sprawozdania i protokoły różne, 1945-1948; sygn. 16, 22-25, 26 Deklaracje członkowskie, kwestionariusze personalne itp. 1945-1948; sygn. 17-20 Wykazy legitymacji, korespondencja z Oddziałem Kadr, 1947-1948; sygn. 21 Dublety, b.d; sygn. 27-28 Liczba jednostek w zespole: 28
4/971/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Olecku 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły Powiatowych Zjazdów PPS, 1945-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń Rady Powiatowej PPS, 1948; sygn. 2 Protokoły zebrań Zarządu PK i zebrań PK PPS, 1946-1948; sygn. 3 Protokoły Komisji Rewizyjnej i innych kontroli, 1947-1948; sygn. 4 Protokoły zebrań międzypartyjnych, 1945-1948; sygn. 5 Instrukcje i okólniki CKW i WK PPS, 1945-1948; sygn. 6 Korespondencja z WK PPS; materiały dotyczące kontaktów z innymi partiami, urzędami i instytucjami, 1945-1948; sygn. 7-8 Miesięczne sprawozdania organizacyjne PK i sprawozdania kół, 1947-1948; sygn. 9 Protokoły zebrań Komitetu Miejskiego, komitetów gminnych i kół, 1947-1948; sygn. 10 Spisy i rejestr członków PPS, wykazy kół, inne spisy i wykazy, 1947-1948; sygn. 11-12 Sprawozdania miesięczne Sekcji Kobiet, 1947-1948; sygn. 13 Protokoły: Komisji Weryfikacyjnej i Komisji Odwoławczej, 1948; sygn. 14 Deklaracje członkowskie, 1945-1948; sygn. 15 Sprawozdania i protokoły różne, 1946-1948; sygn. 16-21 Dublety, b.d.; sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/972/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Sokółce 1947-1948 0 rozwiń
Protokół z zebrania organizacyjnego PK PPS w Sokółce, protokół z Walnego Zebrania członków PPS, 1947-1948; sygn. 1 Protokół Komisji Rewizyjnej, 1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń PK PPS, 1947-1948; sygn. 3 Protokoły z posiedzeń międzypartyjnych PPS i PPR, 1947-1948; sygn. 4 Okólniki i instrukcje WK PPS i CKW PPS, 1948; sygn. 5 Korespondencja PK z WK PPS, materiały dotyczące kontaktów z urzędami, instytucjami, 1948; sygn. 6 Sprawozdania PK PPS, wykazy legitymacji i inne, 1948; sygn. 7 Rejestry: kandydatów i członków PK PPS, 1947-1948; sygn. 8-10 Sprawozdania z działalności: na odcinku polityczno-propagandowym i oświatowym oraz finansowej PK PPS, 1947-1948; sygn. 11-12 Dublety, 1947-1948; sygn. 13 Liczba jednostek w zespole: 13
4/973/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Suwałkach 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły Powiatowych Konferencji PPS, 1947-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń Rady PPS, 1948; sygn. 2 Protokoły Zarządu PK PPS i protokoły posiedzeń PK PPS, 1945-1948; sygn. 3 Protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Rewizyjnej, 1947-1948; sygn. 4 Protokoły posiedzeń Komisji Porozumiewawczej oraz narad aktywu, 1946-1948; sygn. 5 Okólniki i instrukcje WK PPS i CKW PPS, 1946-1948; sygn. 6 Korespondencja z WK PPS, 1945-1948; sygn. 7-8 Materiały dotyczące kontaktów z innymi komitetami PPS; innymi partiami oraz różnymi urzędami, instytucjami, organizacjami społecznymi, 1945-1948; sygn. 9 Sprawozdania różne, 1945-1948; sygn. 10 Protokoły posiedzeń MK PPS oraz protokoły kół PPS, 1945-1948; sygn. 11 Wykazy i spisy członków oraz rejestr członków PK PPS, 1945-1948; sygn. 12-13 Sprawozdania różne, 1945-1948; sygn. 14, 16-18 Deklaracje członkowskie, listy wydanych legitymacji, opinie, 1945-1948; sygn. 15 Materiały dotyczące działalności ekonomiczno-przemysłowej, protokoły Pow. Komisji Rozdzielczej i Komisji Cennikowej, 1945-1947; sygn. 19 Sprawozdania z działalności: Sekcji Kobiet PPS i finansowej PK w Suwałkach, 1946-1948; sygn. 20-21 Dublety, b.d. sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/974/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Wysokiem Mazowieckiem 1947-1948 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń PK PPS oraz protokół z zebrania aktywu PK PPS, 1947-1948; sygn. 1 Sprawozdania opisowe i statystyczne, sprawozdania kół PPS oraz protokół KM PPS, 1947-1948; sygn. 2 Rejestr członków Powiatowego Komitetu, 1947-1948; sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/975/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Milejczycach 1889-1905 789 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1889-1905; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/976/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Rogaczach 1891-1906 725 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1891-1906; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/977/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Orli 1888-1913 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1913; sygn. 1-28 Liczba jednostek w zespole: 28
4/978/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Wólce Wygonowskiej 1888-1913 1089 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1913; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/979/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Szczytach 1888-1913 2045 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1913; sygn. 1-21 Liczba jednostek w zespole: 21
4/980/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Samogrodzie 1891-1914 660 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1891-1914; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/981/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Ostrowie 1892-1912, 1914-1915 592 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1892, 1894-1896, 1898, 1900-1912,1914-1915; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/982/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Starym Korninie 1888-1913 1620 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1913; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/983/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krynkach 1887-1911 1070 rozwiń
akta urodzeń 1889-1911, małżeństw 1887-1903 i zgonów 1888-1902; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/984/0 Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy Zarząd Okręgu w Białymstoku 1968-1973 0 rozwiń
Materiały organizacyjne 1968-1969; sygn. 1 Protokół z I Okręgowej Konferencji Delegatów 1968; sygn. 2 Protokoły zebrań środowiskowych 1972; sygn. 3 Protokoły posiedzeń plenarnych 1968-1973; sygn. 4-6 Protokoły posiedzeń Prezydium 1968-1973; sygn. 7-13 Protokoły posiedzeń komisji 1970-1973; sygn. 14-21 Protokoły z narad 1968-1971; sygn. 22 Plany pracy Zarządu Okręgu ZZPSP 1969-1973; sygn. 23-25 Sprawozdania 1968-1973; sygn. 26-37 Analizy i informacje 1968-1973; sygn. 38-42 Regulaminy pracy 1968-1973; sygn. 43-49 Liczba jednostek w zespole: 49
Wyświetlanie 1 041 do 1 060 z 1 746 wpisów.