Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/960/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Żerczycach 1888-1913 1100 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1913; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/961/0 Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Białymstoku 1944-1948 0 rozwiń
Wojewódzkie Zjazdy i konferencje PPS w Białymstoku, 1945-1948; sygn. 1 Wykazy imienne i lista obecności Wojewódzkiej rady Partyjnej w Białymstoku, 1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń plenarnych WK PPS, 1945-1948; sygn. 3 Protokoły Prezydium WK PPS w Białymstoku 1945-1947; sygn. 4 Komisja Rewizyjna przy WK PPS w Białymstoku (protokoły i regulaminy) 1947-1948; sygn. 5 Wojewódzki Sąd Partyjny, 1946-1948; sygn. 6-8 Sekretariat WK, 1945-1948; sygn. 9-16 Oddział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1948; sygn. 17-33 Oddział Polityczno-Propagandowy, 1945-1948; sygn. 34-43 Oddział Kadr, 1945-1948; sygn. 44-62 Oddział Samorządowo-Administracyjny, 1945-1948; sygn. 63-73 Oddział Szkoleniowy, 1946-1948; sygn. 74-75 Oddział Społeczno-Zawodowy, 1946-1948; sygn. 76-80 Oddział Komunikacyjny, 1947-1948; sygn. 81 Oddział Ekonomiczno-Przemysłowy, 1946-1948; sygn. 82-86 Oddział Oświaty, 1948; sygn. 87-89 Oddział Wiejski, 1946-1948; sygn. 90-94 Oddział Finansowo-Gospodarczy, 1947-1948; sygn. 95 Rzecznik Kontroli Partyjnej, 1947-1948; sygn. 96-103 Dublety, 1945-1948; sygn. 104-117 Liczba jednostek w zespole: 117
4/962/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Augustowie 1947-1948 0 rozwiń
Konferencje powiatowe PPS w Augustowie, 1947-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń Rady Partyjnej PPS, 1948; sygn. 2 Protokoły zebrań Powiatowego Komitetu PPS i posiedzeń Prezydium PPS, 1947-1948; sygn. 3 Protokoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 1947-1948; sygn. 4 Protokoły zebrań międzypartyjnych i inne materiały dotyczące współpracy międzypartyjnej. Protokoły dotyczące pracy PK oraz przysłane do wiadomości, 1947-1948; sygn. 5 Okólniki, instrukcje, zarządzenia WK PPS w Białymstoku i CKW, 1947-1948; sygn. 6 Sprawozdania organizacyjne opisowe i statystyczne, protokoły zebrań kół PPS, wykazy członków, 1947-1948; sygn. 7 Sprawozdania miesięczne PK PPS, Protokoły związane z działalnością polityczno-propagandową, Materiały nadesłane z CKW i WK PPS, KOMTUR, 1947-1948; sygn. 8 Deklaracje członkowskie, listy legitymacji, materiały Oddziału Kadr WK, materiały Rzecznika Kontroli Partyjnej, 1947-1948; sygn. 9 Miesięczne sprawozdania PK PPS w Augustowie, Materiały nadesłane przez Oddziały WK do PK, 1947-1948; sygn. 10-14 Dublety, 1947-1948; sygn. 15 Liczba jednostek w zespole: 15
4/963/0 Miejski Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Białymstoku 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły z odbytych Miejskich Konferencji PPS 1947-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń MK oraz Zarządu i Prezydium MK PPS 1946-1948; sygn. 2 Sprawozdania, protokoły z zebrań aktywu, protokoły KM Współdziałania (Szóstki) PPR i PPS 1947-1948; sygn. 3 Instrukcje, okólniki i pisma okólno-instruktaż. CKW i WK PPS 1945-1948; sygn. 4 Materiały dotyczące kontaktów MK PPS z różnymi urzędami i instytucjami 1946-1948; sygn. 5 Sprawozdania ogólno-organizacyjne; wykazy imienne członków MK PPS; materiały Oddziału Ogólno-Organizacyjnego WK PPS 1946-1948; sygn. 6 Sprawozdania kół z terenu m. Białegostoku 1947-1948; sygn. 7 Protokoły zebrań kół PPS w Białymstoku 1947-1948; sygn. 8-9 Rejestry: kandydatów i członków Grodzkiego Komitetu PPS w Białymstoku 1948; sygn. 10-12 Księga kontroli wpływów składek partyjnych 1948; sygn. 13 Sprawozdania (różne); materiały nadesłane przez WK, materiały dotyczące spraw kadrowo-personalnych MK PPS 1947-1948; sygn. 14-16, 18-20 Wykazy Grodzkiego Komitetu PPS, Grodzkiej Rady Partyjnej, wykluczonych z partii, itp. 1947-1948; sygn. 17 Dublety b.d.; sygn. 21 Liczba jednostek w zespole: 21
4/964/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Białymstoku 1947-1948 0 rozwiń
Protokoły Walnych Zebrań członków PK PPS 1947-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń PK i Zarządu PK PPS 1948; sygn. 2 Sprawozdania opisowe PK; Protokoły narad aktywu; Okólniki WK i CKW PPS; Materiały nadesłane przez WK PPS; Materiały dotyczące kontaktów z różnymi instytucjami 1946-1948; sygn. 3-5 Miesięczne sprawozdania organizacyjne PK PPS 1947-1948; sygn. 6 Sprawozdania i protokoły z zebrań kół PPS 1947-1948; sygn. 7 Wykazy członków kół; Rejestr członków PK PPS 1948; sygn. 8-9 Skorowidz PK-PPS; Rejestry kandydatów i członków PK PPS 1948; sygn. 10-12 Protokoły zebrań polit.-propag. w terenie, sprawozdania 1947-1948; sygn. 13 Deklaracje członkowskie i kwestionariusze personalne 1947-1948; sygn. 14-15 Komisja Weryfikacyjna przy PK PPS 1948; sygn. 16 Protokół z posiedzenia Wydziału Społeczno-Zawodowego 1948; sygn. 17 Zestawienia składu osobowego rad narodowych pow. Białystok 1948; sygn. 18 Sprawozdania i protokoły dotyczące działalności na odcinku wiejskim 1947-1948; sygn. 19 Dublety 1947-1948; sygn. 20 Liczba jednostek w zespole: 20
4/965/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Bielsku Podlaskim 1946-1948 0 rozwiń
Protokoły Walnych Zebrań PK PPS w B. Podlaskim 1947-1948; sygn. 1 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady PPS 1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń plenarnych PK PPS 1946-1948; sygn. 3 Protokoły posiedzeń Prezydium PK PPS 1947-1948; sygn. 4 Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1947-1948; sygn. 5 Protokoły narad aktywu, zebrań międzypartyjnych oraz protokół zd.-od. z przekazania w zarząd i użytkowanie PK PPS w B. Podlaskim nieruchomości 1946-1948; sygn. 6 Sprawozdania organizacyjne i statystyczne; sprawozdanie z akcji werbunkowej za okres 1.XI. – 31. XII. 1946r. 1946-1948; sygn. 7 Protokoły zebrań kół z pow. B. Podlaski, wykazy imienne członków PK i MK oraz członków kół PPS 1946-1948; sygn. 8 Deklaracje i życiorysy członków PPS 1947-1948; sygn. 9 Dublety 1947-1948; sygn. 10 Liczba jednostek w zespole: 10
4/966/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Ełku 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły walnych zebrań PPS w Ełku; protokoły Zjazdów Powiatowych PPS w Ełku, 1945-1948; sygn. 1-2 Protokoły posiedzeń Rady Partii, Protokoły posiedzeń PK PPS, Komisji Rewizyjnej, Komisji Porozumiewawczej, zebrań aktywu powiatowego 1945-1948; sygn. 3-6 Okólniki i Instrukcje WK PPS i CKW, 1945-1948; sygn. 7 Korespondencja z WK PPS; materiały dotyczące kontaktów PK PPS z innymi komitetami PPS oraz innymi partiami, 1945-1948; sygn. 8-9 Zaświadczenia, zawiadomienia, delegacje, raporty, meldunki, prośby, skargi, 1945-1946; sygn. 10 Materiały dotyczące kontaktów z urzędami, instytucjami itp. 1945-1948; sygn. 11-12 Sprawozdania opisowe, protokoły różne, 1946-1948; sygn. 13-15 Wykazy władz partyjnych i spisy członków PPS, rejestr członków i kandydatów PK PPS w Ełku, 1945-1948; sygn. 16-18 Sprawozdania dotyczące działalności na odcinku polit.-propag., materiały dotyczące szkoleń partyjnych, protokoły różne oraz listy wykluczonych z partii, 1947-1948; sygn. 19-21 Deklaracje członkowskie, kwestionariusze personalne, 1945-1948; sygn. 22-28 Sprawozdania różne, 1947-1948; sygn. 29-33 Dublety, 1946-1948; sygn. 34-35 Liczba jednostek w zespole: 35
4/967/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Gołdapi 1946-1948 0 rozwiń
Protokół z zebrania organizacyjnego PPS w Gołdapi, 1946-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń Rady Partyjnej PPS, Zarządu PK i PK PPS, Komisji Rewizyjnej, Komisji Porozumiewawczej, 1946-1948; sygn. 2-5 Okólniki i instrukcje CKW PPS, 1946-1948; sygn. 6 Okólniki, instrukcje i pisma okólne i instruktażowe WK oraz zarządzenia różnych urzędów i instytucji, 1946-1948; sygn. 7 Korespondencja z WK PPS; Materiały dotyczące kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami, 1946-1948; sygn. 8 Sprawozdania organizacyjne, sprawozdania i protokoły kół, 1946-1948; sygn. 9 Rejestr członków PK PPS w Gołdapi, 1948; sygn. 10 Sprawozdania i protokoły dotyczące pracy polit.-propag., tezy do referatów, 1946-1948; sygn. 11 Deklaracje członkowski i kwestionariusze personalne oraz materiały dotyczące weryfikacji członków, 1945-1948; sygn. 12 Sprawozdania dotyczące spraw różnych, 1947-1948; sygn. 13-16 Protokół z zebrania organizacyjnego Sekcji Kobiet przy PK PPS w Gołdapi, 1948; sygn. 17 Sprawozdania z działalności finansowej, 1946-1948; sygn. 18 Dublety, 1946-1948; sygn. 19 Liczba jednostek w zespole: 19
4/968/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Grajewie 1946-1948 0 rozwiń
Protokoły Powiatowych Konferencji i zebrań walnych, 1946-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń Rady Partii, 1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń PK i Zarządu PK, 1947-1948; sygn. 3 Protokoły Komisji Rewizyjnej, 1948; sygn. 4 Protokoły zebrań międzypartyjnych i narad aktywu, 1946-1948; sygn. 5 Okólniki i instrukcje CKW PPS oraz WK PPS, 1948; sygn. 6 Korespondencja z WK PPS; Materiały dotyczące kontaktów z innymi komitetami PPS oraz różnymi instytucjami i urzędami, 1947-1948; sygn. 7 Sprawozdania organizacyjne PK; Sprawozdania i wykazy dotyczące zbiórki na budowę centralnego Domu Partii oraz protokoły zebrań sekcji Kobiet przy PK PPS, 1946-1948; sygn. 8 Wykazy imienne członków instancji powiatowej i aktywu PK PPS; Listy legitymacji członkowskich i kandydackich; Spisy członków; Deklaracje członkowskie i kwestionariusze personalne, 1946-1948; sygn. 9 Dublety, b.d.; sygn. 10 Liczba jednostek w zespole: 10
4/969/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Kolnie 1948 0 rozwiń
Instrukcje i okólniki CKW PPS, korespondencja z WK PPS, 1948; sygn. 1 Deklaracje członkowskie. Wykazy legitymacji członkowskich i wykazy członków PPS, 1948; sygn. 2 Dublety, 1948; sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/970/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Łomży 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły Zjazdów Powiatowych PPS w Łomży, 1946-1948; sygn. 1 Protokoły z posiedzeń Rady Partyjnej, posiedzeń PK PPS w Łomży, Komisji Rewizyjnej, Sądu Partyjnego, 1945-1948; sygn. 2-5 Protokoły: posiedzeń międzypartyjnych, narad i zebrań aktywu, posiedzeń Komitetu Wyborczego Bloku Demokratycznego, Komitetu odbudowy Wspólnego Gmachu Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1945-1948; sygn. 6 Okólniki i instrukcje CKW i WK PPS, 1945-1948; sygn. 7 Korespondencja z WK PPS, komitetami miejskimi i gminnymi, zaświadczenia, podania, delegacje, upoważnienia, 1945-1948; sygn. 8-10 Materiały dotyczące kontaktów z partiami polit., urzędami itp. 1945-1948; sygn. 11 Sprawozdania organizacyjne PK, protokoły i sprawozdania polustracyjne, wykazy i zestawienia, 1945-1948; sygn. 12 Sprawozdania i protokoły kół PPS oraz Miejskich i Miejscowych Komitetów PPS, 1945-1948; sygn. 13 Ewidencja i rejestr członków PK PPS w Łomży, 1945-1948; sygn. 14-15 Sprawozdania i protokoły różne, 1945-1948; sygn. 16, 22-25, 26 Deklaracje członkowskie, kwestionariusze personalne itp. 1945-1948; sygn. 17-20 Wykazy legitymacji, korespondencja z Oddziałem Kadr, 1947-1948; sygn. 21 Dublety, b.d; sygn. 27-28 Liczba jednostek w zespole: 28
4/971/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Olecku 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły Powiatowych Zjazdów PPS, 1945-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń Rady Powiatowej PPS, 1948; sygn. 2 Protokoły zebrań Zarządu PK i zebrań PK PPS, 1946-1948; sygn. 3 Protokoły Komisji Rewizyjnej i innych kontroli, 1947-1948; sygn. 4 Protokoły zebrań międzypartyjnych, 1945-1948; sygn. 5 Instrukcje i okólniki CKW i WK PPS, 1945-1948; sygn. 6 Korespondencja z WK PPS; materiały dotyczące kontaktów z innymi partiami, urzędami i instytucjami, 1945-1948; sygn. 7-8 Miesięczne sprawozdania organizacyjne PK i sprawozdania kół, 1947-1948; sygn. 9 Protokoły zebrań Komitetu Miejskiego, komitetów gminnych i kół, 1947-1948; sygn. 10 Spisy i rejestr członków PPS, wykazy kół, inne spisy i wykazy, 1947-1948; sygn. 11-12 Sprawozdania miesięczne Sekcji Kobiet, 1947-1948; sygn. 13 Protokoły: Komisji Weryfikacyjnej i Komisji Odwoławczej, 1948; sygn. 14 Deklaracje członkowskie, 1945-1948; sygn. 15 Sprawozdania i protokoły różne, 1946-1948; sygn. 16-21 Dublety, b.d.; sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/972/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Sokółce 1947-1948 0 rozwiń
Protokół z zebrania organizacyjnego PK PPS w Sokółce, protokół z Walnego Zebrania członków PPS, 1947-1948; sygn. 1 Protokół Komisji Rewizyjnej, 1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń PK PPS, 1947-1948; sygn. 3 Protokoły z posiedzeń międzypartyjnych PPS i PPR, 1947-1948; sygn. 4 Okólniki i instrukcje WK PPS i CKW PPS, 1948; sygn. 5 Korespondencja PK z WK PPS, materiały dotyczące kontaktów z urzędami, instytucjami, 1948; sygn. 6 Sprawozdania PK PPS, wykazy legitymacji i inne, 1948; sygn. 7 Rejestry: kandydatów i członków PK PPS, 1947-1948; sygn. 8-10 Sprawozdania z działalności: na odcinku polityczno-propagandowym i oświatowym oraz finansowej PK PPS, 1947-1948; sygn. 11-12 Dublety, 1947-1948; sygn. 13 Liczba jednostek w zespole: 13
4/973/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Suwałkach 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły Powiatowych Konferencji PPS, 1947-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń Rady PPS, 1948; sygn. 2 Protokoły Zarządu PK PPS i protokoły posiedzeń PK PPS, 1945-1948; sygn. 3 Protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Rewizyjnej, 1947-1948; sygn. 4 Protokoły posiedzeń Komisji Porozumiewawczej oraz narad aktywu, 1946-1948; sygn. 5 Okólniki i instrukcje WK PPS i CKW PPS, 1946-1948; sygn. 6 Korespondencja z WK PPS, 1945-1948; sygn. 7-8 Materiały dotyczące kontaktów z innymi komitetami PPS; innymi partiami oraz różnymi urzędami, instytucjami, organizacjami społecznymi, 1945-1948; sygn. 9 Sprawozdania różne, 1945-1948; sygn. 10 Protokoły posiedzeń MK PPS oraz protokoły kół PPS, 1945-1948; sygn. 11 Wykazy i spisy członków oraz rejestr członków PK PPS, 1945-1948; sygn. 12-13 Sprawozdania różne, 1945-1948; sygn. 14, 16-18 Deklaracje członkowskie, listy wydanych legitymacji, opinie, 1945-1948; sygn. 15 Materiały dotyczące działalności ekonomiczno-przemysłowej, protokoły Pow. Komisji Rozdzielczej i Komisji Cennikowej, 1945-1947; sygn. 19 Sprawozdania z działalności: Sekcji Kobiet PPS i finansowej PK w Suwałkach, 1946-1948; sygn. 20-21 Dublety, b.d. sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/974/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Wysokiem Mazowieckiem 1947-1948 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń PK PPS oraz protokół z zebrania aktywu PK PPS, 1947-1948; sygn. 1 Sprawozdania opisowe i statystyczne, sprawozdania kół PPS oraz protokół KM PPS, 1947-1948; sygn. 2 Rejestr członków Powiatowego Komitetu, 1947-1948; sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/975/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Milejczycach 1889-1905 789 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1889-1905; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/976/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Rogaczach 1891-1906 725 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1891-1906; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/977/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Orli 1888-1913 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1913; sygn. 1-28 Liczba jednostek w zespole: 28
4/978/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Wólce Wygonowskiej 1888-1913 1089 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1913; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/979/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Szczytach 1888-1913 2045 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1913; sygn. 1-21 Liczba jednostek w zespole: 21
Wyświetlanie 1 041 do 1 060 z 1 754 wpisów.