Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/85/0 Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Białymstoku 1944-1947 0 rozwiń
Okólniki i instrukcje, lata 1944 – 1947, sygn. 1-4, Sprawozdania miesięczne z działalności WUIiP, lata 1945 – 1947, sygn. 5-18, Sprawozdania z akcji masowych, lata 1945 – 1946, sygn. 19-20, Sprawozdania i meldunki miesięczne z powiatów, lata 1944 – 1947, sygn. 21-48, Inne sprawozdania, lata1944 – 1947, sygn. 49-52, Protokóły narad kierowników powiatowych, lata 1945 – 1946, sygn. 53-56, Kwestionariusze sprawozdawcze, ankiety prelegentów, lata 1945 – 1946, sygn. 57-58, Listy osób zamordowanych przez podziemie, rok 1946, sygn. 59, Krajowy zjazd naczelników WUIiP, rok 1945, sygn. 60, Korespondencja z Ministerstwem i powiatami, lata 1944 – 1947, sygn. 61-70, Listy pracowników, finanse, lata 1945 – 1947, sygn. 71-74, Redakcja „Jedności Narodowej” i inne materiały prasowe, lata 1944 – 1947, sygn. 75-83. Liczba jednostek w zespole: 83
4/86/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Białymstoku [1944] 1945-1950 [1952] 0 rozwiń
W zespole znajdują się akta następujących komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Oddziału PUR: I. Działu Ogólnego – 56 j.a. w tym: 1. Referatu Ogólnego – 37 j.a. 2. Kancelarii – 1 j.a. 3. Referatu Gospodarczego – 9 j.a. 4. Referatu Personalnego – 9 j.a. II. Działu Finansowo-Budżetowego – 20 j.a. III. Działu Prawnego – 35 j.a. IV Działu Statystyki i Ewidencji – 51 j.a. V. Działu Osadnictwa – 51 j.a. w tym Referatu Pracy – 9 j.a. VI. Działu Etapowego – 7 j.a. VII. Działu Transportowego – 27 j.a. VIII. Działu Zdrowia – 7 j.a. IX. Biura likwidacyjnego – 26 j.a. X Orzeczenia odszkodowawcze - 3776 j.a. XI Repertoria i skorowidze wydanych orzeczeń - 7 j.a. XII Akta osobowe - 750 j.a; korekta ewidencji / nab. 3316/2010r.,1945-1950; 8 j.a.-0,10 mb. Liczba jednostek w zespole: 4830
4/87/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku 1945-1949 [1951] 0 rozwiń
Akta Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białymstoku zostały wytworzone przez następujące komórki organizacyjne: Wydział Ogólny 1945-1949, 15 j. a. Wydział Finansowy 1945-1946, 2 j. a. Wydział Ewidencyjno-Szacunkowy 1945-1949, 138 j. a. Wydział Likwidacyjny 1948-1949, 4 j. a. Wydział Prawny 1945-1949, 1993 j. a. Wyodrębniono serię akt osobowych pracowników Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego liczącą 202 j. a. Najbardziej liczną serią jest dokumentacja sądowa dotyczaca wprowadzenia w posiadanie opuszczonych nieruchomości, znajdująca się w aktach Wydziału Prawnego. Wprowadzanie odbywało się na wniosek osób zainteresowanych, a Urząd Likwidacyjny reprezentował tam interesy skarbu państwa. W aktach zachowane są wnioski o przywrócenie posiadania, protokóły rozpraw sądowych i sentencje wyroków. Ważną serię stanowi także dokumentacja egzekucji mienia przepadłego na skarb państwa na podstawie wyroków sądowych. Wyroki zapadały niemal wyłącznie w sprawach o charakterze politycznym. Dokumentacja osobowa pracowników, a zwłaszcza podania o przyjęcie do pracy, zawiera dużo informacji o wcześniejszych losach osób ubiegających się o zatrudnienie. Liczba jednostek w zespole: 2537
4/88/0 Zarząd Miejski w Białymstoku [1926-1943] 1944-1950 [1951-1974] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjny (Prezydialny) 1944-1950, 71 j.a. (1a, 1b) Wydział Odszkodowań Wojennych 1944-1946, 66 j.a. Wydział Przemysłu i Handlu 1946-1948, 4 j.a. Miejska Komisja Notowań Cen 1947-1949, 3 j.a. Miejska Komisja Kontroli Cen 1947-1950, 3 j.a. Wydział Finansowo Podatkowy 1946-1948, 6 j.a. Wydział Oświaty i Kultury 1944-1949, 14 j.a. Wydział Zdrowia 1944-1949, 28 j.a. Wydział Techniczny 1947-1950, 1 j.a. Dopływy wyłonione z akt Prezydium MRN w Białymstoku Wydział Finansowo Podatkowy 1949-1950, 6 j.a. Wydział Organizacyjny 1945, 1949-1950, 4 j.a. Księgi inwentarzowe Dział A 1944-1949, 2 j.a. Areoklub Białostocki w Białymstoku 1946-1949, 1 j.a. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Białymstoku 1946-1949, 1 j.a. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku 1948-1950, 1 j.a. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Białymstoku 1945-1948, 1 j.a. Związek Esperantystów w Polsce Oddział w Białymstoku 1947-1948, 1 j.a. Księga uchwał za lata 1947-1950, 1 j.a. Dopływ z dnia 01-07-2004r., 30 j.a.- 1,17 mb. / Dopływ z dnia 29-04-2008r., 1643 j.a.- 6,55 mb / Dopływ z dnia 2009-05-13; 184 j.a.-0,70 mb Dopływ z dnia 2010-01-11; 466 j.a.-1,60 mb. / Dopływ z dnia 2010-04-06; 323 j.a.-1,21 mb. Liczba jednostek w zespole: 2860
4/89/0 Starostwo Powiatowe Białostockie [1935-1939] 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny – konferencje starostów, kierowników urzędów niezespolonych, sprawozdania starosty, sytuacje zarządów miejskich i gminnych, podział terytorialny, spis ludności, statystyka rolna, lata1944 – 1950, sygn. 1-32, Referat Administracyjno-Prawny – wykazy, organizacja i kontrola USC, lata 1944 – 1950, sygn. 33-37, Referat Rachunkowo-Gospodarczy – protokół kontroli rachunkowości, rok 1946, sygn. 38, Referat Szkód Wojennych – kwestionariusze dot. rejestracji szkód wojennych w poszczególnych miastach, gminach i wsiach, lata 1945 – 1946, sygn. 39-117, Referat Kultury i Sztuki – kwestionariusze sprawozdawczo-statystyczne placówek czynnego upowszechniania kultury, rok 1949, sygn. 118, Referat Karno-Administracyjny – rejestry spraw karnych, lata 1949 – 1950, sygn. 119-120, Referat Społeczno-Polityczny – referendum ludowe, wybory do Sejmu, mniejszości narodowe, rejestracja stowarzyszeń, ochrona przed pożarami, bezpieczeństwo publiczne, osadnictwo, lata 1944 – 1950, sygn. 121-132, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – scalanie gruntów wsi Cisówka gm. Michałowo, lata 1935 – 1948, sygn. 133, Referat Budowlany – sprawozdania, odbudowa wsi, projekty budynków szkolnych, kościołów, żłobków, domu starców, itp., lata 1946 – 1950, sygn. 134-152, Referat Aprowizacji i Handlu – sprawozdania, lustracje, rok 1947, sygn. 153-154, Referat Przemysłowy – sprawozdania o stanie przemysłu, rejestracja zakładów rzemieślniczych, lata 1946 – 1947, sygn. 155-157, Referat Aprowizacji – sprawozdania o działalności, lata 1947 – 1948, sygn. 158, Referat Przemysłu i Handlu – organizacja referatu, sprawozdania z działalności, lustracje, wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, lata 1947 – 1949, sygn. 159-162, Referat Przemysłu – ewidencja zakładów przemysłowych, lata 1949 – 1950, sygn. 163, Referat Handlu – młyny, ewidencja, dane o przemyśle, rok 1950, sygn. 164, Referat Opieki Społecznej – wykazy rodzin pozostałych po zamordowanych przez okupanta gm. Gródek, rok 1945, sygn. 165, Referat Zdrowia – sprawozdania, kontrola sanitarno-porządkowa, ośrodki zdrowia, sprawozdania ośrodków, punktów sanitarnych, lata 1945 – 1950, sygn. 166-177, Dział Samorządu: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły PRN, Prezydium PRN, sprawozdania PRN, odprawy kierowników, wykazy pracowników samorządowych, lata 1946 – 1950, sygn. 178-186, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 187-197, Referat Inspekcji Samorządowej – lustracje gmin i miast, protokóły GRN i zarządów gmin, finanse samorządowe-budżety, sprawozdania finansowe gmin, lata 1947 – 1950, sygn. 193-340, Referat Planowania – plany gospodarcze, gospodarka komunalna, sprawozdania PPI, oświata, kultura, cegielnia, nieużytki rolne, lata 1948 – 1950, sygn. 341-348, Zarząd Koła Zw. Zaw. Pracowników Państwowych – protokóły zebrań, sprawozdania, lata 1947 – 1949, sygn. 349-351, Dopływy: Referat Budżetowo-Rachunkowy – sprawozdanie z wykonania budżetu, rok 1950, sygn. 352, Rejestr poświadczeń obywatelstwa, lata 1945 – 1950, sygn. 353-354, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – akta parcelacji i przejęcia na własność Państwa majątków, lata 1944 – 1950, sygn. 355-366. dopływ - kn. 2841/2006r. 1 j.a.-0,01 mb.; dopływ - kn. 3291/2010r. 1 j.a.-0,01 mb. korekta ewidencji/ nab.3368/2011r.; 1938, 1 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 369
4/90/0 Wydział Powiatowy w Białymstoku 1944-1947 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny Samorządu Powiatowego – posiedzenia PRN, Wydziału Powiatowego, przedsiębiorstwa, lata 1945 – 1947, sygn. 1-5, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania Powiatowego Związku Samorządowego, lata 1945 – 1947, sygn. 6-13, Referat Inspekcyjny Samorządu Gminnego – przepisy, zarządzenia, rok 1945, sygn. 14, Funkcjonowanie gminnych organów ustrojowych – protokóły posiedzeń GRN i ZM, lata 1945 – 1947, sygn. 15-23, Inspekcja Zarządów Gminnych – plany, sprawozdania, lustracje miast i gmin, lata 1945 – 1950, sygn. 24-27, Zestawienia budżetowe – gmin i miast, lata 1946 – 1947, sygn. 28-30, Budżety gmin – budżety zarządów gminnych i miejskich, lata 1944 – 1947, sygn. 31-56, Sprawozdania rachunkowe gmin (i miast), lata 1945 – 1947, sygn. 57-60, Finanse samorządowe – wymiar podatku gruntowego, zestawienia należności, lata 1946 – 1947, sygn. 1946 – 1947, Statystyka ilości i jakości gruntów – poszczególnych gromad, lata 1946 – 1947, sygn. 66. Liczba jednostek w zespole: 66
4/91/0 Powiatowa Rada Narodowa w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń PRN, lata 1944 – 1950, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium PRN, lata 1945 – 1950, sygn. 7-12, Protokóły posiedzeń Wydziału Powiatowego, lata 1946 – 1949, sygn. 13-16, Protokóły posiedzeń MRN i GRN, Zarządów, lata 1944 – 1950, sygn. 17-41, Sprawozdania z działalności PRN, lata 1944 – 1950, sygn. 42-44, Sprawozdania z działalności MRN i GRN, lata 1945 – 1950, sygn. 45-49, Sprawozdania statystyczne składu personalnego, rok 1947, sygn. 50, Wykazy członków MRN i GRN, lata 1948 – 1950, sygn. 51-53, Protokóły zebrań przewodniczących MRN i GRN, lata 1946 – 1948, sygn. 54, Komisja Oświatowa – protokóły posiedzeń, walka z analfabetyzmem, lata 1946 – 1950, sygn. 55-58, Komisja Zdrowia, Rolna, Podatku Gruntowego, Drogowa, Kontroli Społecznej – protokóły posiedzeń, regulaminy, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 59-67, Kontrola PRN, rok 1949, sygn. 68, Lustracje MRN i GRN – sprawozdania inspektora, protokóły lustracji, lata 1945 – 1950, sygn. 69-74, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego, lata 1944 – 1949, sygn. 75-81, Sprawozdania Starosty z działalności i in., lata 1945 – 1950, sygn. 82-87, Sprawy elektryfikacji wsi, lata 1947 – 1949, sygn. 88, Sprawy robót wodno-melioracyjnych, rok 1949, sygn. 89, Sprawy realizacji Państwowego Planu Inwestycyjnego, lata 1949 – 1950, sygn. 90, Sprawy odbudowy wsi, lata 1947 – 1948, sygn. 91, Protokóły posiedzeń Powiatowej Komisji Siewnej, lata 1948 – 1950, sygn. 92. Liczba jednostek w zespole: 92
4/92/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Białymstoku [1960-1965] 1966-1975 [1976-1980] 0 rozwiń
Zespół zawiera rejestry pomiarowe gruntów gmin i wsi powiatu białostockiego 1960-1970; sygn. 1-486; nab.3553/2015r. 17 j.a - przejęcia terenów budowlanych na własność Państwa, akta sprzedaży gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi; Liczba jednostek w zespole: 503
4/93/0 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku 1946-1950 [1951] 0 rozwiń
Plany pracy – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1946 – 1949, sygn. 1-2, Sprawozdania, rok 1950, sygn. 3-4, Inspekcje – protokóły i zarządzenia poinspekcyjne, rok 1950, sygn. 5-7, Akta osobowe lustratorów społecznych – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1947 – 1948, sygn. 8, Sprawy spadkowe – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1945 – 1950 [1951], sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/94/0 Inspektorat Szkolny w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Okólniki, zarządzenia, instrukcje, lata 1947 – 1948, sygn. 1, Organizacja szkolnictwa powszechnego – spisy nauczycieli, polityka zatrudnienia, stan szkolnictwa, lata 1945 – 1948, sygn. 1-4, Ewidencja ankiet dot. tajnego nauczania, lata 1945 – 1946, sygn. 5, Wykaz nauczycieli, rok 1949, sygn. 6, Sprawozdawczość statystyczna szkół powszechnych, lata 1945 – 1949, sygn. 7, Protokóły wizytacji szkół, lata 1947 – 1950, sygn. 8, Wykazy szkół, projekty organizacyjne szkól, lata 1944 – 1950, sygn. 9-11, Wykazy obwodów szkół ogólnokształcących i in. – statystyka dzieci, szkoły białoruskie, lata 1949 – 1950, sygn. 12-14, Zestawienia ruchu uczniów i młodzieży szkolnej – zestawienia liczbowe, arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji, lata 1947 – 1950, sygn. 15-18, Plan gospodarczy w zakresie szkolenia – biblioteki, urządzenia socjalne kultury fizycznej, lata 1948 – 1949, sygn. 19, Obchody różnych rocznic – Akcja 1-Majowa, przyjaźni polsko-radzieckiej, Święto Lasu, lata 1947 – 1949, sygn. 20-21, Sprawy poszczególnych szkół – karty ewidencyjne budynków szkolnych, budowa szkół, lata 1946 – 1949, sygn. 22-25, Przedszkola – konferencje wychowawczyń przedszkoli, organizacja, sprawozdania, lata 1946 – 1950, sygn. 26-28, Oświata dorosłych – plany i sprawozdania, organizacja kursów dokształcających, lata 1947 – 1950, sygn. 29-32, Walka z analfabetyzmem – zarządzenia, zebrania Komitetu do Walki z Analfabetyzmem, sprawozdania, wykazy analfabetów, punkty oświaty dorosłych, lata 1946 – 1950, sygn. 33-38, Organizacje młodzieżowe – okólniki, fragmentaryczne sprawozdania ZHP, ZMP, lata 1949 – 1950, sygn. 39, Sprawozdawczość statystyczna szkół powszechnych – Szkoła Podstawowa w Jatwieży Wielkiej gm. Dolistowo, Szkoła Powszechna w Karpowiczach gm. Jaświły, lata 1945 – 1950, sygn. 40. Liczba jednostek w zespole: 40
4/95/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Białymstoku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny – 13 j.a., Referat Finansowo-Budżetowy – 1 j.a., Referat Planowania i Statystyki – 5 j.a., Referat Osadnictwa – 52 j.a., Referat Etapowy - 5 j.a., Referat Transportowy - 11 j.a., Referat Przepustek – 23 j.a. Ponadto do akt Oddziału Powiatowego przydzielono 1 j.a. akt zlikwidowanego w 1945 roku Grodzkiego Oddziału PUR w Białymstoku - przejętych tytułem sukcesji przez Powiatowy Oddział. Liczba jednostek w zespole: 111
4/96/0 Zarząd Miejski w Choroszczy powiat Białystok [1899-1901] 1947-1950 0 rozwiń
Choroscanskaja Mescanskaja Uprawa Belostokskogo Uezda Grodnenskoj Guberni: Spisy poborowych, korespondencja w sprawie zmian ewidencyjnych, lata 1899 – 1901, sygn. 1, Zarząd Miejski w Choroszczy: Protokóły posiedzeń MRN, lata 1949 – 1950, sygn. 2-3, 6-7, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Choroszczy, lata 1947 – 1950, sygn. 4-5, Budżety i preliminarz budżetowy, lata 1946 – 1950, sygn. 8-11, 19, 23-25, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 12-13, Wykaz powierzchniowy gosp. Rolnych, rok 1950, sygn. 14, Projekty budynków mieszkalnych i szpitala, lata 1948 – 1949, sygn. 15-18, Sprawozdania miesięczne z działalności MRN, rok 1947, sygn. 20, Zebrania sołtysów, lata 1948 – 1949, sygn. 21, Zebrania gromadzkie, sygn. 22, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, rok 1950, sygn. 26, Materiały dotyczące sprawozdań z wykonania budżetu za I i II kwartał 1950 r., rok 1950, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/97/0 Zarząd Miejski w Goniądzu powiat Białystok 1948-1950 [1951] 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń MRN, lata 1948 – 1950 [1951], sygn. 1, 21, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1948, sygn. 2, Budżety, lata 1948 – 1949, sygn. 3-8, 22, Roczne sprawozdanie rachunkowe Zarządu Miejskiego, rok 1950, sygn. 9, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 10, Projekty budynków mieszkalnych, lata 1948 – 1950, sygn. 11-20. Liczba jednostek w zespole: 22
4/98/0 Zarząd Miejski w Knyszynie powiat Białystok [1739-1816,1831,1857]1944-1950 0 rozwiń
Księgi radzieckie knyszyńskie (sprawy majątkowe – sprzedaże, zapisy, darowizny, testamenty), lata 1739 – 1816, sygn. 1-12, Knysinskaja Gorodskaja Ratusa (j.w.), lata 1831, 1857, sygn. 13-14, Zarząd Miejski w Knyszynie: Protokóły posiedzeń MRN, lata 1944 – 1945, 1947 – 1950, sygn. 15-16, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1950, sygn. 17, Protokół lustracji Zarządu Miejskiego, lata 1945, 1947 – 1949, sygn. 18, Budżety, lata 1944 – 1950, sygn. 19-30, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 31-35, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 36, Podatek gruntowy, rejestr gospodarstw rolnych, klasyfikacja gruntów, lata 1945 – 1950, sygn. 37-49, Projekt budynku mieszkalnego, młyna, remizy strażackiej, rzeźni, lata 1948 – 1949, sygn. 50-53. Liczba jednostek w zespole: 53
4/99/0 Zarząd Miejski w Starosielcach powiat Białystok 1944-1950 [1951] 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1948, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1949, sygn. 4, Protokóły lustracji Zarządu Miejskiego, lata 1947 – 1950, sygn. 5, Sprawy osobowe, lata 1946 – 1950, sygn. 6, Preliminarz budżetowy i budżety, lata 1944 – 1950, sygn. 7-16, Roczne sprawozdania rachunkowe, rok 1948, sygn. 17, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 18, Rejestr wydanych dowodów osobistych, lata 1949 – 1950, sygn. 19, Księgi kontroli ruchu ludności, lata 1948 – 1951, sygn. 20-21, Plan budowy (zabudowań gospodarczych na posesji J. Młynarczyk), rok 1948, sygn. 22. Liczba jednostek w zespole: 22
4/100/0 Zarząd Miejski w Supraślu powiat Białystok 1944-1950 0 rozwiń
Statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego, rok 1949, sygn. 1, Sprawy organizacyjne, rok 1947, sygn. 2, Obsada personalna, lata 1947 – 1949, sygn. 3, Kwestionariusze personalne, rok 1948, sygn. 4, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1948, sygn. 5-6, Księga uchwał MRN, lata 1949 – 1950, sygn. 7, Księga uchwał Zarządu, lata 1947 – 1949, sygn. 8, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, lata 1948 – 1950, sygn. 9-10, Kontrola wewnętrzna, nadzór, lata 1947 – 1949, sygn. 11, Budżety, lata 1945 – 1950, sygn. 12-24, Sprawy ogólno-gospodarcze, rok 1947, sygn. 25, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1949, sygn. 26-28, Wymiar podatku gruntowego, rejestr gospodarstw rolnych, podatki od nieruchomości, lata 1945 – 1950, sygn. 29-35, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, rok 1950, sygn. 36, Wykaz drobnych dzierżawców z majątku Supraśl, lata 1944 – 1945, sygn. 37, Rolnictwo (spisy pow. użytków, zwierząt gospodarskich), lala 1945, 1947 – 1950, sygn. 38, Popieranie przemysłu i handlu (wykazy zakładów), lata 1947 – 1950, sygn. 39, Wykazy nieruchomości poniemieckich, lata 1945 – 1948, sygn. 40, Akta poufne, lata 1948 – 1949, sygn. 41, Różne, sprawy budowlane, projekty, plany, lata 1945 – 1949, sygn. 42-46. Liczba jednostek w zespole: 46
4/101/0 Zarząd Miejski w Surażu powiat Białystok 1945-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Surażu, lata 1946 – 1950, sygn. 1, Księga protokółów posiedzeń MRN, lata 1948 – 1950, sygn. 2-3, Księga protokółów posiedzeń Komisji (kontroli Społecznej, Oświatowej, Gospodarczej), lata 1948 – 1949, sygn. 4, Sprawy osobowe, lata 1945 – 1949, sygn. 5, Budżety, lata 1947 – 1949, sygn. 6-12, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 13-18, Wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 19, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 20, Projekt ogrodzenia siatką drucianą na słupach betonowych cmentarza wojennego w m. Surażu, rok 1949, sygn. 21 Liczba jednostek w zespole: 21
4/102/0 Zarząd Miejski w Wasilkowie powiat Białystok [1910, 1915] 1944-1950 0 rozwiń
Spis nieruchomości miejskich, korespondencja, wypisy metryk osób podlegających służbie wojskowej, lata 1910, 1915, sygn. 1-2, Protokół zebrania delegatów m. Wasilkowa, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1944 – 1950, sygn. 3-9, 53-54, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, księga protokółów, lata 1949 – 1950, sygn. 10-12, 55, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, księga protokółów, lata 1947 – 1949, sygn. 13-14, Protokóły lustracji i kontroli ZM w Wasilkowie, lata 1947 – 1949, sygn. 15, Sprawy osobowe, lata 1944 – 1949, sygn. 16, Budżety, lata 1944 – 1949, sygn. 17-33, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 34-35, Podatek od nieruchomości, gruntowy, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, lata 1947 – 1950, sygn. 36-49, Umowy dzierżawne na nieruchomości opuszczone na terenie miasta, lata 1946 – 1950, sygn. 50, Sprawozdanie o ruchu budowlanym, podania i projekty odbudowy domów, lata 1948, 1950, sygn. 51-52. Liczba jednostek w zespole: 55
4/103/0 Zarząd Miejski w Zabłudowie powiat Białystok 1944-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1949, sygn. 1-2, Protokół posiedzeń Zarządu Miejskiego, rok 1948, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1949, sygn. 4, Skład osobowy MRN, lata 1944 – 1947, sygn. 5, Straty osobowe Samorządu terytorialnego, lata 1945 – 1946, sygn. 6, Sprawozdania z działalności MRN, rok 1947, sygn. 7, Protokóły kontroli ZM, lata 1947 – 1949, sygn. 8, Budżety, lata, 1947 – 1950, sygn. 9-21, Wykazy nieruchomości, zeznania o posiadaniu gospodarstw rolnych, sprawozdania statystyczne dot. rolnictwa, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, lata 1948 – 1950, sygn. 22-30, Oświata, kultura, sztuka, wykaz analfabetów, biblioteki, wykaz cmentarzy, odpisy akt rejentalnych m. Zabłudowia, mienie opuszczone, lata 1946 – 1948, sygn. 31-34, Projekty budynków administracyjnych, mieszkalnych, tartaku, studni artezyjskiej, lata 1947 – 1950, sygn. 35-42. Liczba jednostek w zespole: 42
4/104/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starosielcach powiat Białystok 1950-1954 [1956] 0 rozwiń
Akta zespołu stanowią źródło do badań nad historią miejscowości Starosielce. Protokóły sesji oraz posiedzeń Prezydium MRN zawierają materiały dotyczące życia gospodarczego, stanu oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, a także działalności innych instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie miasta Starosielce w latach 1950-1954. Książki ewidencyjne nieruchomości dostarczają informacji na temat stanu zabudowy i stanowią swego rodzaju ewidencję ludności. Liczba jednostek w zespole: 269
Wyświetlanie 101 do 120 z 1 746 wpisów.