Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/125/0 Powiatowa Rada Narodowa w Sokółce 1944-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń PRN, Prezydium PRN i Wydziału Powiatowego, lata 1944 – 1950 [1951], sygn. 1-13, Sprawozdania z działalności PRN i Wydziału Powiatowego, lata 1945 – 1950, sygn. 14-19, Działalność komisji PRN – Kontroli Społ., Dyscyplinarnej, do Walki z Analfabetyzmem, Odbudowy, Daniny Narodowej, lata 1945 – 1949, sygn. 20-24, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1949, sygn. 25-35, Działalność komisji GRN, lata 1946 – 1949, sygn. 36-39, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1945 – 1949, sygn. 40-44, Sprawy finansowe samorządu terytorialnego, rok 1949, sygn. 45-47, Sprawy gospodarcze samorządu terytorialnego, lata 1947 – 1950, sygn. 48-53, Oświata, zdrowie i opieka społeczna, weterynaria, lata 1945 – 1950, sygn. 54-56, Wykazy radnych, lata 1946 – 1949, sygn. 57-58, Inspekcja organów wykonawczych samorządu terytorialnego, rok 1949, sygn. 59-60, Działalność administracji państwowej – sprawozdania urzędów niezespolonych, lata 1945 – 1950, sygn. 61-68, Organizacje społeczne – działalność ZSCh., Pow. Rada Sportu Wiejskiego, org. Młodzieżowe, rok 1949, sygn. 69-71, Różne – ławnicy sądowi, akcja osiedleńcza, gospodarka mieszkaniowa, ochrona ppoż., działalność Spółdzielni Budowlanej „Budowa”, lata 1945 – 1949, sygn. 72-76. Liczba jednostek w zespole: 76
4/126/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Sokółce 1944-1947 0 rozwiń
Sprawy ogólno-administracyjne – zarządzenia, organizacja PUZ, sprawozdania z działalności, wykazy pracowników, inspekcje, lata 1944 – 1947, sygn. 1-6, Parcelacja i komasacja gruntów – parcelacja majątków, spisy nieruchomości przeznaczonych na cele reformy rolnej, wpisy do ksiąg hipotecznych, scalanie gospodarstw, lata 1944 – 1946, sygn. 7-26, Administracja majątków państwowych – sprawozdania z obrotu naturaliami, nakazy obowiązkowych dostaw, stan gospodarczy majątków, wykazy umów dzierżawnych, spis gospodarstw pozostałych po repatriantach do ZSRR, lata 1944 – 1946, sygn. 27-34, Różne – przekazywanie gospodarstw repatriantom, nieruchomości pożydowskie, wykazy gospodarstw opuszczonych, statystyka dot. rolnictwa i hodowli, akcja żniwna, lata 1945 – 1947, sygn. 35-39. Liczba jednostek w zespole: 39
4/127/0 Urząd Skarbowy w Sokółce 1944-1950 0 rozwiń
Organizacja Urzędu Skarbowego, lata 1946 – 1949, sygn. 1-3, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1950, sygn. 4-6, Ewidencja służbodawców na terenie powiatu, rok 1946, sygn. 7, Protokóły posiedzeń komisji (danina narodowa, oszczędnościowa), lata 1947 – 1949, sygn. 8, Plany pracy, sprawozdania z kontroli, lata 1946 – 1950, sygn. 9-12, Ankieta samorządowa (dochody i wydatki), rok 1947, sygn. 13, Opis gospodarczy powiatu, lata 1947 – 1950, sygn. 14, Podatek gruntowy, lata 1946 – 1950, sygn. 15-21, Podatek obrotowy, lata 1946 – 1949, sygn. 22-24, Opłaty stemplowe, lata 1945 – 1949, sygn. 25-27, Sprawozdania o wynikach wymiaru podatków i sprawozdania z kontroli, lata 1944 – 1950, sygn. 28-34, Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw, rok 1949, sygn. 35, Wykaz płatników wykonujących wolne zawody, rok 1946, sygn. 36, Umorzenie wniosków egzekucyjnych za zaległe dostawy, lata 1945 – 1949, sygn. 37, Podział gospodarstw rolnych na strefy, lata 1946 – 1949, sygn. 38, Wykaz gospodarstw wydzierżawionych, rok 1949, sygn. 39, Roczne sprawozdania rachunkowe gmin , rok 1949, sygn. 40-51, Budżety administracyjne gmin, rok 1949, sygn. 52-63, Wykazy czynności i wyniki prac pracowników Urzędu Skarbowego, rok 1949, sygn. 64. Liczba jednostek w zespole: 64
4/128/0 Inspektorat Szkolny w Sokółce 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy szkół podstawowych i nauczycieli, lata 1945 – 1948, sygn. 1-3, Organizacja świetlic międzyszkolnych, rok 1949, sygn. 4, Biblioteki i czytelnictwo, lata 1945 – 1950, sygn. 5-7, Przedszkola – wizytacje, lata 1948 – 1949, sygn. 8-9, Pomoc dla sierot, rok 1949, sygn. 10, Święto oświaty, danina narodowa, lata 1946 – 1947, sygn. 11-12, Walka z analfabetyzmem, lata 1949 – 1950, sygn. 13-16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/129/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sokółce 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny - 9 j.a. Referat Prawny - 3 j.a. Referat Statystyki i Ewidencji - 4 j.a. Referat Osadnictwa - 5 j.a. Akta osobowe pracowników PUR - 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 26
4/130/0 Powiatowy Pełnomocnik do Spraw Podatku Gruntowego w Sokółce [1946] 1947-1950 0 rozwiń
Plany pracy i sprawozdania, kontrola biura PPRG – plany realizacji poboru podatku gruntowego, sprawozdania z realizacji planu finansowego, lata 1949 – 1950, sygn. 1-7, Sprawy osobowe, lata 1948 – 1949, sygn. 8-10, Dochodowość i statystyka gospodarstw – ustalanie przeciętnej dochodowości, statystyka dot. ilości gospodarstw, zwolnień od podatku, wykazy gospodarstw opuszczonych, lata 1949 – 1950, sygn. 11-14, Majątki państwowe i kościelne – opodatkowanie, lata 1949 – 1950, sygn. 15-16, Zestawienia z poboru podatku gruntowego – zestawienia cyfrowe wymiaru podatku, sprawozdania z wpływów, korespondencja, lata 1947 – 1950, sygn. 17-26, Wpływy na fundusz oszczędnościowy – biuletyny informacyjne, zestawienia wpłat, lata 1948 – 1950, sygn. 27-29, Protokóły kontroli w Zarządach Gminnych – kontrola wymiaru podatku gruntowego, lata 1947 – 1950, sygn. 30-34. Liczba jednostek w zespole: 34
4/131/0 Zarząd Miejski w Sokółce 1944-1950 0 rozwiń
Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń MRN, Prezydium, Zarządu, zarządzenia burmistrza, lata 1944 – 1950, sygn. 1-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 12-26, Dział Gospodarki Miejskiej – rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, rok 1950, sygn. 27, Dział Administracji Społecznej – wywłaszczenia, ewidencja posiadaczy nieruchomości, protokóły PKSD, lata 1949 – 1950, sygn. 28-30, Dopływy: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1949, sygn. 31-36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/132/0 Zarząd Gminny w Babikach powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1947, sygn. 1-2, Prezydium GRN – budżety, rok 1950, sygn. 3-4. Dopływ z dn. 2008-09-25; nab.3061/2008r. 4 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 8
4/133/0 Gminna Rada Narodowa w Dąbrowie Białostockiej powiat Sokółka [1931-1935] 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Dąbrowie - kontrola podatków sołectwa Jałowo i Lewki, lata 1931 – 1935, sygn. 1-2, Zarząd Gminny w Dąbrowie: Dział Ogólno-Administracyjny – statut, regulamin, sprawozdania, protokóły GRN, Zarządu, sprawy osobowe, komisje, kontrola, majątek gmin, lata 1944 – 1950, sygn. 3-22, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 23-35, Dział Gospodarki Gminnej – klasyfikacja gruntów, rok 1949, sygn. 36, Dział Administracji Społecznej – opieka społeczna, wykaz inwalidów, zatrudnienie, rok 1948, sygn. 37, Dział Administracyjny – protokóły dot. odtworzenia ksiąg ludności stałej, akcja ppoż., lata 1948 – 1950, sygn. 38-39, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – kontrola, plany pracy i sprawozdania, protokóły sesji i Prezydium, komisje, wykaz teczek, zebrania gromadzkie, sprawy osobowe, majątek gminy, akcje społeczne, lata 1950 – 1954, sygn. 40-73, Referat Finansowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1950 – 1954, sygn. 74-83, Gospodarka Komunalna – grobownictwo wojenne, pożarnictwo, lata 1951 – 1953, sygn. 84 -85, Referat Rolny – zestawienia wyników klasyfikacji gruntów, wykazy gospodarstw rolnych, lata 1952 – 1953, sygn. 86, Protokóły przynależności gminnej – zeznania światków dla odtworzenia ksiąg ludności stałej, lata 1951 – 1953, sygn. 87-88, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1954, sygn. 89-90, Wykazy gospodarstw rolnych, lata 1952 – 1953, sygn. 91-92. Liczba jednostek w zespole: 92
4/134/0 Gminna Rada Narodowa w Janowie powiat Sokółka 1945-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, komisje, sprawozdania, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 1-7, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 8-17, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – informacje, plany pracy i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisje, zebrania sołtysów, lata 1950 – 1954, sygn. 18-41, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, lata 1952 – 1953, sygn. 42-43, Referat Gospodarki Komunalnej – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1951 – 1953, sygn. 44, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1954, sygn. 45-46. dopływ z dn. 2008-09-23, kn. 3051/2008r. 13 j.a. - 0, 12 mb Liczba jednostek w zespole: 59
4/135/0 Gminna Rada Narodowa w Korycinie powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1960] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły GRN, Prezydium, kontrola, sprawy osobowe, odprawy sołtysów, lata 1946 – 1950, sygn. 1-5, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1950, sygn. 6-17, Dział Gospodarki Gminnej – klasyfikacja gruntów, wykaz gospodarstw rolnych, spis rolny, wykaz przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych, lata 1946 – 1949, sygn. 18-24, Dział Administracyjny – sprawy budowlane, lata 1949 – 1950, sygn. 25, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – wykaz teczek, inspekcje, plany i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, osobowe, przesiedleńcze, lata 1950 – 1954, sygn. 26-44, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, lata 1951 – 1953, sygn. 45-47, Referat Gospodarki Komunalnej – grobownictwo wojenne, ochrona ppoż., lata 1951 – 1953, sygn. 48-49, Referat Rolny – akcja siewna, gospodarstwa opuszczone, maszyny rolnicze, lata 1952 – 1954, sygn. 50-52, USC – powszechny spis ludności, rok 1950, sygn. 53-55, Referat Ewidencji Ludności – sprawozdania, statystyka, Dopływy: Protokół sesji i posiedzeń Prezydium GRN, rok 1950, sygn. 57-58, Budżety roczne, lata 1950 – 1951, 1954, sygn. 59-61. Dopływ z dn. 2008-09-25; nab.3059/2008r. 22 j.a. - 0,26 mb Liczba jednostek w zespole: 83
4/136/0 Gminna Rada Narodowa w Krynkach powiat Sokółka 1945-1953 [1954-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, komisji, kontrola wewnętrzna, lata 1946 – 1950, sygn. 1-5, Dział Finansowo-Budżetowy – budżet, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1948, sygn.6-7, Dział Gospodarki Gminnej – oświetlenie ulic, rok 1950, sygn. 8, Dział Administracji Społecznej – oświata, kultura, rok 1950, sygn. 9, Dział Administracyjny – bezpieczeństwo, ochrona granic, ochrona ppoż., zbrodnie hitlerowskie, areszty, lata 1950 – 1951, sygn. 10-12, Referat Wojskowy – okólniki, sprawozdania, kontrola, odprawy referentów, lata 1945 – 1947, sygn. 13-16, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcje, plany i sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, osobowe, wykazy instytucji, lata 1950 – 1953, sygn. 17-35, Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, lata 1950, 1952, sygn. 36, Referat Gospodarki Komunalnej – ochrona ppoż., elektryfikacja wsi, lata 1950 – 1953, sygn. 37-39, Referat Rolny – spis rolny, rok 1950, sygn. 40, Dopływy: Budżety roczne, lata 1950, 1952, sygn. 41-42. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3055/2008r. 7 j.a. - 0,07 mb Liczba jednostek w zespole: 49
4/137/0 Zarząd Gminny Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kuźnicy powiat Sokółka 1947, 1949-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – sprawozdania, kontrola, lata 1947, 1950, sygn. 1-2, Dział Finansowo-Budżetowy – budżet, sprawozdanie, podatek gruntowy, lata 1947 – 1950, sygn. 3-5, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – plany, sprawozdania, protokóły sesji i Prezydium, rok 1954, sygn. 6-8, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety roczne, lata 1950 – 1954, sygn. 9-12. Dopływ z dn. 2008-09-25; nab. 3060/2008r. 12 j.a. - 0,17 mb Liczba jednostek w zespole: 24
4/138/0 Gminna Rada Narodowa w Nowym Dworze powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – sprawozdania, kontrola, lata 1946, 1949 – 1950, sygn. 1-2, Dział Finansowo-Budżetowy – budżet, sprawozdanie, podatek gruntowy, lata 1947 – 1950, sygn. 3-5, Dział Gospodarki Gminnej – ankieta dot. Klasyfikacji gruntów, rok 1949, sygn. 6, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń Prezydium, Zespołu Gospodarczego, Komisji Podatkowej, rok 1954, sygn. 7-9, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety roczne, lata 1950 – 1952, 1954, sygn. 10-13. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3057/2008r. 1 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 14
4/139/0 Gminna Rada Narodowa w Sidrze powiat Sokółka 1945-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – zarządzenia, kontrola, posiedzenia GRN, Zarządu, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, sprawozdania osobowe, lata 1945 – 1950, sygn. 1-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 12-22, Dział Gospodarki Gminnej – szarwarki, wykazy gospodarstw, zasiewów, zwierząt, pszczelarzy, spis rolny, klasyfikacja gruntów, lata 1945 – 1950, sygn. 23-32, Dział Administracji Społecznej – walka z analfabetyzmem, organizacja szkół, lata 1948 – 1950, sygn. 33-35, Dział Administracyjny – ochrona ppoż., ruch budowlany, lata 1945, 1949 – 1950, sygn. 36-37, Liga Kobiet – protokóły posiedzeń koła, lata 1949 – 1950, sygn. 38-39, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – zarządzenie, inspekcje, sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań gromadzkich, osobowe, lata 1950 – 1954, sygn. 40-58, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, lata 1950 – 1951, sygn. 59-61, Referat Gospodarki Komunalnej – ochrona ppoż., drogi, groby żołnierzy radzieckich, lata 1950 – 1952, sygn. 62-64, Referat Rolny – spis rolny, rok 1950, sygn. 65, USC – powszechny spis ludności, rok 1950, sygn. 66-67, Dopływy: Budżety roczne, lata 1951, 1953, 1954, sygn. 68-70. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3056/2008r. 14 j.a. - 0,20 mb Liczba jednostek w zespole: 84
4/140/0 Gminna Rada Narodowa w Sokółce powiat Sokółka 1945-1954 [1955-1956] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – statut i regulamin biura, sprawozdania, protokóły GRN, zebrań sołtysów, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 1-9, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, lata 1946 – 1950, sygn. 10-21, Dział Gospodarki Gminnej – scalanie, klasyfikacja gruntów, wykazy rzemieślników, młynów, lata 1946 – 1950, sygn. 22-24, Dział Administracji Społecznej – wykazy szkół, bibliotek, studzien, elementarzy, łaźni, lata 1948, 1950, sygn. 25-27, Dział Administracyjny – wykazy zniszczeń wojennych, rok 1948, sygn. 28, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – wykaz teczek, kontrola, sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, zebrań sołtysów, osobowe, podział adm., lata 1950 – 1954, sygn. 29-51, Referat Finansowy – budżety, zatrudnienie, lata 1951, 1953, sygn. 52-54, Referat Rolny – pomoc sąsiedzka, klasyfikacja gruntów, melioracja, przeciętne plany, scalanie, lata 1951 – 1952, sygn. 55-60, Dopływy: Protokóły posiedzeń komisji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 61-65, Budżety roczne, lata 1950, 1952, 1954, sygn. 66-68, Wypisy z akt notarialnych sokólskich z lat 1937 i 1938 stwierdzających prawa własności ziemi, lata 1948, 1952, sygn. 69. Dopływ z dn. 2008-09-24; nab.3058/2008r. 1 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 70
4/141/0 Gminna Rada Narodowa w Suchowoli powiat Sokółka [1939] 1945-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Wymiar danin komunalnych, spis podatników, rok 1939, sygn. 1, Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Zarządu, zebrań sołtysów, kontrola, charakterystyka stanu ludnościowego i gospodarczego gminy, działalność Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, budowa linii kolejowej, lata 1946 – 1950, sygn. 2-12, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, lata 1945 – 1950, sygn. 13-25, Dział Gospodarki Gminnej – roboty drogowe, parcelacja majątku, spisy rolne, lata 1946 – 1949, sygn. 26-28, Dział Administracji Społecznej – organizacja szkół, rok 1949, sygn. 29, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcje, sprawozdania, protokóły sesji, Prezydium, komisji, odprawy sołtysów, aktyw gminy, skargi i zażalenia, lata 1950 – 1954, sygn. 30-62, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, rejestry pomiarowe dla wymiaru podatku gruntowego, lata 1950 – 1953, sygn. 63-67, Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, lata 1951 – 1953, sygn. 68, Referat Gospodarki Komunalnej – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1950 – 1951, sygn. 69, Referat Rolny – akcja siewna, lata 1952 – 1953, sygn. 70, Dopływy: Budżet roczny, rok 1954, sygn. 71, Wykazy gospodarstw rolnych, rok 1953, sygn. 72. Dopływ z dn. 23-09-2008r., nab.3053/2008r. 8 j.a. - 0,10 mb. Dopływ z dn. 28,01,20r. 2 j.a-0,01, mb. Liczba jednostek w zespole: 82
4/142/0 Gminna Rada Narodowa w Szudziałowie powiat Sokółka 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – statut, regulamin biura, protokóły posiedzeń GRN, Prezydium, Zarządu, sprawozdania, kontrola, komisje, wykazy radnych, podział adm., lata 1946 – 1950, sygn. 1-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 12-19, Dział Administracji Społecznej – oświata, walka z analfabetyzmem, lata 1949 – 1950, sygn. 20, Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcje, protokóły sesji, Prezydium, komisje, sprawozdania osobowe, sołtysi, lata 1950 – 1953, sygn. 21-29, Referat Budżetowo-Finansowy – budżety, sprawozdania, lata 1950 – 1952, sygn. 30-34, Referat Gospodarki Komunalnej – wykaz studni, rok 1952, sygn. 35, Referat Rolny – statystyka, rok 1952, sygn. 36, Dopływy: Protokóły sesji GRN, rok 1954, sygn. 37, Protokóły posiedzeń komisji GRN, rok 1954, sygn. 38, Budżet na 1954 r., rok 1953, sygn. 39. Dopływ z dn. 23-09-2008r., nab.3054/2008r. 6 j.a. - 0,07 mb. Dopływ z dn. 22-07-2009r., nab.3184/2009r. 13 j.a. - 0,14 mb. (wymagają konserwacji) Liczba jednostek w zespole: 58
4/143/0 Zarząd Gminny w Zalesiu powiat Sokółka 1947-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, rok 1948, sygn. 1, Dział Finansowo-Budżetowy – sprawozdanie, budżet, lata 1947 – 1948, sygn. 2-3, Prezydium GRN: Referat Finansowo-Budżetowy – budżety roczne, lata 1951, 1954, sygn. 4-5. Dopływ z dn. 2008-09-26; nab.3062/2008r. 6 j.a. - 0,06 mb Liczba jednostek w zespole: 11
4/144/0 Zarząd Miejski w Łapach [1885-1931] 1944-1950 0 rozwiń
Książka uchwał Rady Miejskiej m. Łapy, lata 1926 – 1930, sygn. 1, Dział Ogólno-Organizacyjny – statut organizacyjny, regulamin Biura, protokóły posiedzeń Zarządu, sprawozdania, sprawy osobowe, referendum, wybory do Sejmu, lata 1944 – 1950, sygn. 2-16, Dział Administracyjny – meldunki o nieszczęśliwych wypadkach, wysiedleńcy, uchodźcy, repatrianci-wykazy, lata 1946 – 1947, sygn. 17-18, Dział Administracji Społecznej – szkolnictwo-komisja oświatowa, subwencje i in., akcje społeczne, danina narodowa, opieka społeczna, rzeźnia miejska-ubój zwierząt i in., lata 1946 – 1947, lata 19-23, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety administracyjne Zarządu, szpitala, sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1949, sygn. 24-38. korekta ewidencji/ nab.3374/2011r.; 1885-1931, 2 j.a.-0,08 mb. Liczba jednostek w zespole: 40
Wyświetlanie 141 do 160 z 1 751 wpisów.