Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/365/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Białymstoku 1949-1955 0 rozwiń
Wytyczne do pracy polityczno-propagandowej, szkoleniowej i organizacyjnej, lata 1952 – 1955, sygn. 1, Protokóły zebrań i narad kadry P.O. „SP”, lata 1949 – 1950, 1953, sygn. 2, Wykazy kadry powiatowej i gminnej P.O. „SP”, lata 1949 – 1954, sygn. 3, Sprawy personalne. Oceny pracowników Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1952 – 1954, sygn. 4, Kwartalne sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 5, Miesięczne plany pracy i sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1949 – 1955, sygn. 6, Praca polityczno-propagandowa. Plany pracy, sprawozdania, lata 1949 – 1950, 1955, sygn. 7, Szkolenia kadry powiatowej i gminnej P.O. „SP”. Wytyczne, plany pracy, sprawozdania, lata 1950, 1952 – 1955, sygn. 8, Szkolenie w hufcach P.O. „SP”. Wytyczne, meldunki, sprawozdania, lata 1949 – 1955, sygn. 9, Działalność kulturalno-oświatowa. Wytyczne, plany pracy, sprawozdania, 1ata 1949, 1953 – 1955, sygn. 10, Działalność w zakresie upowszechniana czytelnictwa prasy i książki, sprawozdania, lata 1950 – 1951, sygn. 11, Popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. Sprawozdania, oceny, rok 1955, sygn. 12, Udział P.O. „SP” w obchodach Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Wytyczne, sprawozdania, lata 1950, 1953, 1955, sygn. 13, Prace społeczne wykonane przez hufce P.O. „SP”. Plany, zestawienia, oceny, lata 1949 – 1955, sygn. 14, Brygady P.O. „SP”. Rejestracja junaków, wcielenie do brygad, lata 1949 – 1950, 1952 - 1955, sygn. 15-17. Liczba jednostek w zespole: 17
4/366/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Łapach 1954-1955 0 rozwiń
Miesięczne plany pracy Komendy Powiatowej P.O. „SP”, rok 1955, sygn. 1, Sprawozdania wykładowców Komendy Powiatowej P.O. „SP” z pobytu w hufcach gromadzkich, lata 1954 – 1955, sygn. 2, Kwartalne zestawienia wyników prac społecznych wykonanych przez hufce gromadzkie P.O. „SP”, rok 1955, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/367/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Mońkach 1954-1955 0 rozwiń
Kwartalne plany pracy i sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 1, Miesięczne plany pracy Komendy Powiatowej P.O. „SP”, rok 1955, sygn. 2, Szkolenie w hufcach P.O. „SP”. Plany, sprawozdania, lata 1954 – 1955, sygn. 3-4, Praca kulturalno-oświatowa. Plany pracy, sprawozdania, rok 1955, sygn. 5, Sprawozdania z akcji polityczno-propagandowych, lata 1954 – 1955, sygn. 6, Działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa, prasy i książki. Wytyczne, sprawozdania, lata 1954 – 1955, sygn. 7, Udział P.O. „SP” w obchodach Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, lata 1954 – 1955, sygn. 8, Prace społeczne wykonane przez hufce P.O. „SP”. Plany, zestawienia liczbowe, oceny, lata 1954 – 1955, sygn. 9-10, Werbunek do brygad rolnych P.O. „SP”. Wytyczne, rozdzielniki, zestawienia, lata 1954 – 1955, sygn. 11, Werbunek do zasadniczych szkół zawodowych. Wytyczne, zestawienia, wykazy, lata 1954 – 1955, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/368/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Sokółce 1949-1955 0 rozwiń
Sprawozdania kwartalne z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 1, Miesięczne plany pracy i sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1953, 1955, sygn. 2, Sprawozdania z kontroli działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, rok 1955, sygn. 3, Sprawy personalne pracowników. Awanse, wypadki nadzwyczajne, szkolenie, lata 1952 – 1955, sygn. 4, Szkolenie w hufcach P.O. „SP”. Plany, sprawozdania, rok 1955, sygn. 5, Prace społeczne wykonane przez hufce P.O. „SP”. Wytyczne, zestawienia, oceny, lata 1949, 1952 – 1955, sygn. 6-9, Brygady P.O. „SP”. Rejestracja junaków, wcielenie do brygad, lata 1952 – 1953, sygn. 10, Brygady P.O. „SP”. Dezercje i niestawiennictwo do brygad, lata 1952 – 1953, sygn. 11, Biuletyny informacyjne Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej P.O. „SP”, rok 1952, sygn. 12, Działalność polityczna i propagandowa. Wytyczne, meldunki, lata 1953 – 1955, sygn. 13, Praca kulturalno-oświatowa. Wytyczne, meldunki, sprawozdania, lata 1952 – 1955, sygn. 14, Działalność wozu propagandowego Komendy Wojewódzkiej P.O. „SP” na terenie powiatu Sokółka. Plany pracy, sprawozdania, rok 1955, sygn. 15, Działalność na odcinku sportu. Plany, meldunki, sprawozdania, lata 1952 – 1955, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/369/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy "SFOS" Komitet Wojewódzki w Białymstoku 1946-1966 0 rozwiń
Organizacja SFOS i ewidencja zasobu aktowego – statut, regulaminy, spisy akt wybrakowanych, przekazanych, lata 1946 – 1966, sygn. 1-6, Krajowe zjazdy i wojewódzkie zjazdy – materiały, protokóły m.in. projekt statutu, sprawozdania z działalności i finansowe, referaty, lata 1953 – 1965, sygn. 7-16, Posiedzenia plenarne i Prezydium WK – protokóły, lata 1953 – 1965, sygn. 17-28, Posiedzenia plenarne i Prezydium PK – protokóły, lata 1949 – 1966, sygn. 29-48, Zebrania sprawozdawczo-wyborcze PK – protokóły, referaty, sprawozdania, protokóły wyborcze komitetów gromadzkich, rok 1964, sygn. 49-67, Komisje WK SFOS – protokóły, sprawozdania, lata 1953 – 1965, sygn. 68-79, Sprawozdania z działalności WK, lata 1946 – 1966, sygn. 80-84, Sprawozdania z działalności i akcji zbiórkowej PK, lata 1955 – 1965, sygn. 85-104, Narady aktywu WK i PK – protokóły, lata 1953 – 1965, sygn. 105-108, Akcja propagandowa „wrześniowa” i „szkolna” – XV-lecie SFOS, sprawozdania, wycinki prasowe, plakaty, lata 1950 – 1965, sygn. 109-122, Wycinki prasowe o działalności SFOS, lata 1954 – 1965, sygn. 123-133, Uchwały i odezwy WK i PK, lata 1956 – 1961, sygn. 133a, Inwestycje, bilanse, sprawozdania finansowe, lata 1947 – 1965, sygn. 134-151, Szkoły Pomniki Tysiąclecia na Białostocczyźnie wybudowane ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół w latach 1960 - 1966, rok 1966, sygn. 138a, Protokół przejęcia przez Radę Główną SFOS w Warszawie sprawozdania finansowego WK SFOS w Białymstoku, rok 1966, sygn.151a, Skład osobowy WK i PK, odznaczenia państwowe, odznaki SFOS, lata 1947 – 1965, sygn. 152-155, Tabliczki pamiątkowe SFOS, lata 1963 – 1964, sygn. 156, Materiały organizacyjno-propagandowe WK SFOS, lata 1959 – 1966, sygn. 157, Akta osobowe kat. B-50 – 27 j.a. Liczba jednostek w zespole: 160
4/370/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1957-1971 0 rozwiń
Zarządzenia – statut TRZZ, materiały związane z likwidacją TRZZ, lata 1957, 1970 – 1971, sygn. 1-2, Członkostwo, władze i organy TRZZ – deklaracje członków, zjazdy wojewódzkie, posiedzenia Prezydium Zarządu, Komisje, lata 1958 – 1970, sygn. 3-30, Organizacja zarządów powiatowych – posiedzenia plenarne, sprawozdania z działalności, skład osobowy, Tygodnie Ziem Zachodnich, lata 1959 – 1970, sygn. 31-47, Planowanie i sprawozdawczość z działalności KW, lata 1958 – 1969, sygn. 48-52, Współpraca, biurowość, kontrola – zmiany w składzie osobowym ZP, dotacje na rzecz rozwoju Ziem Zachodnich, rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, lata 1959 – 1971, sygn. 53-56, Odznaczenia – wnioski o odznaczenia państwowe, honorowe odznaki TRZZ, lata 1962 – 1970, sygn. 57-58, Finanse – preliminarze budżetowe i ich realizacja, lata 1958 – 1970, sygn. 59-60, Informacja i propaganda – odczyty związane z odzyskaniem ziem zachodnich i północnych, obchody Tygodni Ziem Zachodnich, problemy rewizjonizmu niemieckiego, lata 1958 – 1969, sygn. 61-64. Liczba jednostek w zespole: 64
4/371/0 Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1950-1964 0 rozwiń
Materiały ze zjazdów wojewódzkich i powiatowych; protokóły posiedzeń Zarządu i Prezydium; protokóły narad i zebrań aktywu; plany pracy i sprawozdania okresowe oraz z akcji i imprez 1950-1964; sygn. 1-129 Liczba jednostek w zespole: 129
4/372/0 Akta kościelne różnych wyznań 1835-1940 4007 rozwiń
1.Kwestionariusze osobowe duchowieństwa katolickiego z terenu archidiakonatu białostockiego 1843-1844; sygn. 1-2 2.Kopie zarządzeń zwierzchnich władz kościelnych, zestawienie statystyczne urodzonych, zaślubionych i zmarłych na terenie parafii unickiej pw. św. Mikołaja w Kleszczelach 1835-1838; sygn. 3 3.Opis Soboru (budynków, ich wystroju, mienia ruchomego, zasobów bibliotecznych i aktowych) prawosławnego pw. św. Mikołaja w Białymstoku, kronika cerkiewna Cerkwi Prawosławnej w Sokółce pw. św. Aleksandra Newskiego. Sprawozdania cerkiewne; wiadomości o cerkwiach. Wykazy przystępujących do spowiedzi; 1855-1915, sygn. 4-36 ( w tym 8a) 4.Protokoły rady parafialnej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Białymstoku, wykaz alfabetyczny członków gminy w Choroszczy i Supraślu, dowody majątkowe tegoż kościoła 1865-1940; sygn. 37-46 5.Wykaz wiernych oraz dane o ochrzczonych Parafii Ewangelicko-Reformowanej Obrządku Anglikańskiego (Episkopalnego) w Białymstoku 1936-1937; sygn.47 Liczba jednostek w zespole: 48
4/372/1 Archidiakonat Białostocki archidiecezja mohylewska 1843-1844 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/372/2 Parafia Unicka pod wezwaniem św. Mikołaja w Kleszczelach powiat bielski 1835-1838 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/372/3 Sobór prawosławny pod wezwaniem św. Mikołaja w Białymstoku 1912-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/372/4 Cerkiew Prawosławna w Dojlidach pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy powiat białostocki 1907-1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/372/5 Cerkiew Prawosławna w Drohiczynie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego powiat bielski 1855 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/372/6 Dekanat Prawosławny w Kleszczelach powiat bielski (kserokopia) 1900 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/372/7 Cerkiew Prawosławna w Kleszczelach pod wezwaniem św.Mikołaja powiat bielski 1846-1872 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
4/372/8 Cerkiew Prawosławna w Kleszczelach pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej powiat bielski 1883-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
4/372/9 Cerkiew Prawosławna w Kośnej powiat bielski 1867-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/372/10 Cerkiew Prawosławna w Sokółce pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego 1886-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/372/11 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białymstoku 1865-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
4/372/12 Parafia Ewangelicko Reformowana Obrzędu Anglikańskiego (Episkopalnego) w Białymstoku 1936-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/373/0 Sąd Grodzki w Bielsku Podlaskim 1944-1950 [1951-1953] 0 rozwiń
W zespole zachowały się sprawy o kradzieże, pobicia, przywłaszczenia, nielegalnego pędzenia samogonu, o eksmisję, wprowadzenie w posiadanie majątku opuszczonego, o ustanowienie opieki nad majątkiem, o stwierdzenie zgonu 1944-1950 [1951-1953]; sygn. 1-4338 Liczba jednostek w zespole: 4338
4/375/0 Varia (dissoluta) 1801-2000 0 rozwiń
m. in. księga ludności gminy Dzisna w guberni wileńskiej z 1887r. Liczba jednostek w zespole: 1
4/376/0 Zbiór afiszów i druków ulotnych 1920-1950 0 rozwiń
Obwieszczenia władz obcych, 1944; sygn. 1-6 Dekrety KRN i PKWN, 1944-1954; sygn. 7-16 Materiały XI Sesji KRN, 1946; sygn. 17-23 Wiadomości radiowe, 1945; sygn. 24 Referendum, 1946; sygn. 25-41 Wybory do Sejmu, 1947; sygn. 42-56 Zarządzenia Ministerstw, 1944-1947; sygn. 57-76 Odezwy jednostek szczebla centralnego, 1944-1950; sygn. 77-107 Ziemie Odzyskane, 1946-1948; sygn. 108-116 Odezwy Wojew. Rady Narodowej i Wojewody Białostockiego, 1944-1950; sygn. 117-154 Odezwy, obwieszczenia jednostek wojewódzkich, 1944-1950; sygn. 155-185 Zarządzenia Prezydenta i Zarządu Miejskiego w Białymstoku, 1944-1948; sygn. 186-197 Uroczystości w mieście związane z wyzwoleniem, 1944-1945; sygn. 198-204 Odezwy polityczne drukowane w Białymstoku, 1945; sygn. 205-208 Zarządzenia, ogłoszenia jednostek powiatowych, 1944-1950; sygn. 209-225 Odezwy stronnictw politycznych, 1944-1948; sygn. 226-235 Odezwy organizacji społecznych, 1944-1949; sygn. 236-248a Afisze, plakaty, druki dotyczące oświaty i kultury, 1945-1950; sygn. 249-261 Dopływ zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej z dn. 16.10.2002r., 1920; sygn. 262-266 (wśród 5 odezw jest jedna fotokopia) Liczba jednostek w zespole: 267
4/378/0 Komornik przy Sądzie Grodzkim i Powiatowym w Bielsku Podlaskim 1945-1951 0 rozwiń
Egzekucje różnych należności po wyrokach sądowych 1945-1951; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/379/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzyniewie Dużym powiat Białystok [1951-1953] 1954-1965 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN. Protokoły posiedzeń, 1955-1956, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 3; Protokoły zebrań wiejskich, 1956, sygn. 4; Budżet gromady, 1954-1957, sygn. 5-8; Plan i budżet gromady na rok 1959, 1958, sygn. 9. Dopływ z dn. 23-03-2011r., nab. 3340/2011r. 7 j.a.-0,08 mb. Liczba jednostek w zespole: 16
4/380/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zaściankach powiat Białystok 1971-1972 0 rozwiń
Kontrola zewnętrzna, 1972, sygn. 1; Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego na rok 1972, [1971], sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/381/0 Zarząd Pożyczkowo-Oszczędnościowej Kasy przy Suwalskim Rządzie Gubernialnym 1890-1915 0 rozwiń
Materiały archiwalne zawierają w przeważającej części prośby o pożyczki, poręczenia osobom pożyczającym, spisy miesięczne nowoprzyjętych członków, materiały dotyczące przychodów i rozchodów kasy. Brak jest materiałów ogólnych; 1890-1915, sygn. 1-22. Liczba jednostek w zespole: 22
4/382/0 Kasa Gubernialna Augustowska 1820-1865 0 rozwiń
Sprawy zabezpieczenia hipotecznego pożyczek, kaucji i innych wierzytelności, 1820-1865, sygn. 1-111. Liczba jednostek w zespole: 111
4/383/0 Państwowy Bank Rolny Oddział w Białymstoku [1914] 1925-1939, 1946-1949 [1951] 0 rozwiń
Bilans surowy na dzień 1.VII.1939 r., rok 1939, sygn. 1, Dokumentacja kredytowa – kredytu krótkoterminowego udzielanego rolnikom w pow. łomżyńskim i ostrowskim za pośrednictwem kas pożyczkowo-oszczędnościowych, lata 1925 – 1939, sygn. 2-29, Bilanse surowe i netto wraz z załącznikami, lata 1946 – 1950, sygn. 30-38, Akta dot. kredytu długoterminowego udzielonego przed 1939 r. na zakup ziemi z parcelowanych majątków ziemskich, lata 1949 – 1950, sygn. 39, Akta likwidacyjne Kasy Spółdzielczej Przemysłowców Łomżyńskich, lata 1914 – 1950, sygn. 40, Bilanse likwidacji własnej, lata 1950 -1951 sygn. 41. Liczba jednostek w zespole: 41
4/384/0 Białostocki Oddzielny Urząd Rekrucki 1813-1855 0 rozwiń
Akta są ułożone chronologicznie. Księgi protokołów – stwierdzenia o przydatności do służby wojskowej z roku 1913. Spisy rekrutów 1813-1855, 7 j.a., sygn. 1-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/385/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Barszczewie powiat Białystok 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1972, sygn. 1-5; Komisje GRN 1965-1972, sygn. 6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 11-17; Wybory do sejmu i rad narodowych 1959, sygn. 18; Protokoły zebrań wiejskich i aktywu gromadzkiego 1965-1972, sygn. 19-20; Kontrola zewnętrzna 1967-1972, sygn. 21-22; Plany gospodarcze gromady 1960-1971, sygn. 23; Programy rozwoju rolnictwa 1966-1968, sygn. 24; Zadania gospodarcze 1964-1966, sygn. 25; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1968-1972, sygn. 26; Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1964-1971, sygn. 27-34; Statystyka rolna 1970-1971, sygn. 35-36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/386/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzyniewie Kościelnym powiat Białystok 1957-1979 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1959-1972, sygn. 1-7; Komisje GRN, 1960-1972, sygn. 8-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1972, sygn. 14-18; Ankiety radnych GRN, 1967-1968, sygn. 19; Protokoły zebrań wiejskich, 1957-1972, sygn. 20-21; Spotkania radnych z wyborcami, 1969-1972, sygn. 22; Protokoły zebrań sołtysów i aktywu gromadzkiego, 1964-1971, sygn. 23; Gromadzki Komitet FJN, 1957-1967, sygn. 24; Kontrola zewnętrzna, 1968-1971, sygn. 25; Budżet gromady, 1959-1971, sygn. 26-38. Dopływ z dn. 28-03-2011r., nab. 3344/2011r. 18 j.a.-0,41 mb. Liczba jednostek w zespole: 56
4/387/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Fastach powiat Białystok [1951-1953] 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1968, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1955-1968, sygn. 7-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1954-1968, sygn. 12-17; Wykazy i ankiety radnych GRN, 1963-1967, sygn. 18-19; Wybory sołtysów, 1964, 1967, sygn. 20-21; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego, 1955, 1963-1968, sygn. 22; Protokoły zebrań wiejskich, 1961-1968, sygn. 23; Wybory do rad narodowych, 1965, sygn. 24; (brak tej j.a. - skontrum) Gromadzki Komitet FJN, 1954-1955, 1959-1966, sygn. 25; Budżet gromady 1954-1967, sygn. 26-40; Represje okupanta niemieckiego wobec ludności gromady, 1943-1954, sygn. 41. Dopływ z dn. 21-03-2011r., nab. 3337/2011r. 12 j.a.-0,15 mb. Liczba jednostek w zespole: 52
4/388/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gródku powiat Białystok 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1960-1971, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1958-1972, sygn. 14-20; Protokoły zebrań wiejskich, 1958-1972, sygn. 21-22; Kontrola zewnętrzna, 1963-1971, sygn. 23; Plany gospodarcze, 1972, sygn. 24; Budżet gromady, 1964-1971, sygn. 25-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/389/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kozińcach powiat Białystok 1954-1978 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1958-1972, sygn. 10-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 14-18; Wybory sołtysów, 1971, sygn. 19; Protokoły zebrań wiejskich, 1971-1972, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna, 1969, sygn. 21; Budżet gromady, 1964-1971, sygn. 22-29. Dopływ z dn. 29-03-2011r., nab. 3347/2011r. 8 j.a.-0,10 mb. Dopływ z dn. 29-03-2011r., nab. 3348/2011r. 30 j.a.-0,51 mb. Liczba jednostek w zespole: 67
4/390/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zubkach powiat Białystok 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1959-1972, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1958-1969, sygn. 7-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959-1972, sygn. 12-17; Plany gospodarcze gromady, 1963-1965, 1972, sygn. 18; Zadania gospodarcze poszczególnych wsi, 1963-1965, sygn. 19; Protokoły i zarządzenia pokontrolne, 1964-1971, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna, 1969, 1972, sygn. 21; Budżet gromady, 1959-1971, sygn. 22-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/391/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Surażu [1934-1949] 1950-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji MRN, lata 1950 – 1972, sygn. 1-12, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, lata 1950 – 1972, sygn. 13-25, Komisje GRN, protokóły posiedzeń, plany pracy, lata 1958 – 1972, sygn. 25-30, Sprawozdania z działalności MRN, lata 1969 – 1970, sygn. 31, Kontrola zewnętrzna, lata 1960 – 1970, sygn. 32, Budżety, lata 1955 – 1969, sygn. 33-38, Plany gospodarcze miasta, lata 1962 – 1971, sygn. 39, Dopływy: Komisje MRN, lata 1955 – 1959, sygn. 40-44, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, lata 1968 – 1969, sygn. 45, Budżety, lata 1958, 1970, sygn. 46-47, Plany gospodarcze, lata 1965 – 1966, sygn. 48, Różne, rok 1957, sygn. 49, Budżety miasta, lata 1963, 1970, 1972, sygn. 50-52, Kontrola zewnętrzna, lata 1969 – 1972, sygn. 53. Dopływ z dn. 2008-10-08; nab. 3097/2008r., 2 j.a. - 0,02 mb. Liczba jednostek w zespole: 55
4/392/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzozowie Starym powiat Łapy 1955-1971 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1971, sygn. 7-16, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1962 – 1963, 1966 – 1971, sygn. 17, Protokóły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN, lata 1961 – 1966, sygn. 18, Protokóły wspólnych posiedzeń komisji GRN, lata 1962 – 1969, sygn. 19, Komisje GRN, lata 1955 – 1969, sygn. 20-23, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1958 – 1971, sygn. 24-26, Wnioski i postulaty mieszkańców gromady, lata 1963, 1966, 1971, sygn. 27, Wybory sołtysów, lata 1958 – 1971, sygn. 28-30, Sprawozdania różne, rok 1963, sygn. 31, Kontrola zewnętrzna, lata 1966 – 1970, sygn. 32-33, Budżety gromady, lata 1955 – 1971, sygn. 34-46, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 47, Program rozwoju gromady, lata 1966 – 1967, sygn. 48, Statystyka, Narodowy Spis Powszechny, rok 1970, sygn. 49, Statystyka rolna, lata 1968 – 1972, sygn. 50-54, Sprawy rolne, rok 1969, sygn. 55, Sprawy produkcji rolnej, rok 1970, sygn. 56. Liczba jednostek w zespole: 56
4/393/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pietkowie powiat Łapy 1954-1959 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1959, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1959, sygn. 2-3, Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego GRN, lata 1958 – 1959, sygn. 4, Budżety gromady, lata 1955 – 1956, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/394/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poświętnem powiat Łapy 1954-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1971, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1971, sygn. 7-13, Komisje GRN, lata 1959 – 1967, sygn. 14-17, Sołtysi, lata 1961, 1964, 1967, 1959 – 1968, sygn. 18-19, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1959, 1963, 1964, 1967, sygn. 20, Protokóły zebrań aktywu gromadzkiego, lata 1959 – 1966, sygn. 21, Kontrola zewnętrzna, lata 1957 – 1967, sygn. 22, Program rozwoju gromady, rok 1959, sygn. 23, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 24-25, Wiejski program rozwoju gromady, rok 1967, sygn. 26, Budżety gromady, lata 1955 – 1972, sygn. 27-35. Liczba jednostek w zespole: 35
4/395/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rynkach powiat Łapy 1955-1973 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1972, sygn. 1-9, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1972, sygn. 10-19, Komisje GRN, lata 1961 – 1972, sygn. 20-25, Protokóły narad sołtysów, lata 1963 – 1967, sygn. 26, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1963 – 1967, sygn. 27, Wybory sołtysów, lata 1964 – 1967, sygn. 28, Kontrola zewnętrzna, lata 1962 – 1967, sygn. 29, Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, lata 1955 – 1970, sygn. 30-41, Plany gospodarcze gromady, lata 1962 – 1970, sygn. 42-43, Spis rolny, lata 1964 – 1971, sygn. 44-51, Komisje GRN, lata 1963, 1968 – 1972, sygn. 52-56, Gromadzki Komitet FJN, lata 1969 – 1972, sygn. 57, Regulamin pracy Prezydium GRN, rok 1971, sygn. 58, Projekt kompleksowego zagospodarowania wsi Kowale, b.d., sygn. 59, Projekt kompleksowego zadrzewienia wsi Leśna, b.d., sygn. 60, Projekt kompleksowego zadrzewienia wsi Rynki, b.d., sygn. 61, Projekt kompleksowego zadrzewienia wsi Zimnochy-Ostasze-Susły-Święchy, b.d., sygn. 62, Dopływ: Społeczny Komitet ORMO, lata 1967 – 1973, sygn. 63. Liczba jednostek w zespole: 63
4/396/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trypuciach powiat Łapy 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 1-5, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1969, sygn. 6-10, Komisje GRN, lata 1955 – 1969, sygn. 11-16, Sołtysi, lata 1964 – 1967, 1970, sygn. 17-18, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1963 – 1969, sygn. 19, Kontrola zewnętrzna, lata 1964 – 1972, sygn. 20-21, Budżety gromady, lata 1954 – 1968, sygn. 22-34, Plany gospodarcze gromad, lata 1960 – 1970, sygn. 35, Programy rozwoju gospodarczego gromady, lata 1965 – 1969, sygn. 36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/397/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turośni Kościelnej powiat Łapy 1954-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1972, sygn. 1-7, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1956 – 1972, sygn. 8-17, Komisje GRN, lata 1955 – 1972, sygn. 18-21, Sołtysi, lata 1959 – 1971, sygn. 22-23, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1963 – 1972, sygn. 24, Protokóły narad aktywu gospodarczego i społecznego, lata 1967 – 1971, sygn. 25, Kontrola zewnętrzna, lata 1963 – 1969, sygn. 26, Budżety gromady, lata 1955 – 1969, sygn. 27-40, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1971, sygn. 41-42, Komisja Koordynacyjna Kółek Rolniczych GRN, lata 1959 – 1961, sygn. 43. Liczba jednostek w zespole: 43
4/398/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadach powiat Łapy 1954-1968 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1954 – 1968, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 7-12, Komisje GRN, lata 1955 – 1968, sygn. 13-16, Sołtysi, lata 1963 – 1967, sygn. 17-18, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1955 – 1968, sygn. 19, Kontrola zewnętrzna, lata 1963 – 1968, sygn. 20, Budżety gromady, lata 1954 – 1967, sygn. 21-32, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 33-34. Liczba jednostek w zespole: 34
4/399/0 vacat - Zbiór map administracyjno-topograficznych województwa białostockiego - włączono do zespołów 1045 i 1046 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 406 do 450 z 1 754 wpisów.