Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/75/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Dział I. Sprawy organizacyjne – zgłaszanie członków, karty personalne, wykazy członków rad, przewodniczących, wybór burmistrzów, statystyka, wykazy pracowników, podział pracy, korespondencja z KRN, udział w konferencjach, lata 1945 – 1950, sygn. 1-75, Dział II. Współudział WRN w akcjach państwowych – straty ludności związane z przemarszem wojsk, oświata i kultura, stypendia, opieka społeczna, komunikacja, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria, zdrowie publiczne, podatek gruntowy, lata 1944 – 1950, sygn. 76-86, Dział III. Finanse samorządowe – budżety Wojewódzkiego Związku Samorządowego, lata 1945 – 1947, sygn. 87-92, Dział IV. Sprawy społeczno-polityczne, lata 1946 – 1950, sygn. 93-96, Dział V. Sprawozdania z działalności, lata 1944 – 1950, sygn. 97-144, Dział VI. Działalność kontrolna, lata 1947 – 1950, sygn. 145-160, Dział VII. Nadzór nad działalnością podległych rad, protokóły posiedzeń PRN i prezydiów, lata 1944 – 1950, sygn. 161-246, Dział VIII. Bezpieczeństwo i sądownictwo – spisy osób zatrzymanych przez oddziały wojskowe, wybór ławników, lata 1945 – 1950, sygn. 247-252, Dział IX. Wojewódzka Komisja Odznaczeniowa – wnioski odznaczeniowe, protokóły komisji, lata 1946 – 1949, sygn. 253-266, Wojewódzka Komisja Kontroli Społecznej – regulaminy, instrukcje, skład WKKS, protokóły, plany, sprawozdania, kontrola rolnictwa, weterynarii, leśnictwa, przemysłu i handlu, komunikacji, aprowizacji i inne, lata 1945 – 1949, sygn. 267-319, inne komisje – protokóły posiedzeń: Komisji Kulturalno-Oświatowej, do zbadania składu rad narodowych, Planowania, Kwalifikacyjnej, Budżetowej, Rolnej, Kontroli Wykonania Planu Inwestycyjnego, lata 1945 – 1950, sygn. 320-332, Wojewódzki Komitet Elektryfikacji i Radiofonizacji wsi – protokóły posiedzeń, regulamin, zgłoszenia miejscowości do radiofonizacji, lata 1948 – 1950, sygn. 333-340, protokóły posiedzeń [sesji] WRN, lata 1949 – 1950, sygn. 341-342, dodatkowy budżet Białostockiego wojewódzkiego Związku Samorządowego i Wojewódzkiego Szpitala Przeciwgruźliczego w Białymstoku na rok 1948, rok 1948, sygn. 343-344, budżet administracyjny i budżet majątku Ignatki Wojewódzkiego Związku Samorządowego, rok 1949, sygn. 345. Liczba jednostek w zespole: 345
4/76/0 Wojewódzki Urząd Ziemski w Białymstoku 1944-1947 0 rozwiń
I. Wydział Prawny – zarządzenia władz nadrzędnych, działalność Wydziału Prawnego, opiniowanie spraw, umowy dzierżawne, majątki opuszczone, nieruchomości przejęte na Skarb Państwa, lata 1944 – 1947, sygn. 1-20, II Wydział Urządzeń Rolnych – zarządzenia władz nadrzędnych, komisje ziemskie, parcelacja-sprawozdawczość, majątki wyłączone spod parcelacji, ewidencja gospodarstw podlegających reformie, lata 1944 – 1947, sygn. 21-82, III. Wydział Rolny – majątki państwowe administrowane przez UZ, przydział gospodarstw jednostkom wojskowym, rok 1945, sygn. 83-84, IV. Wydział Funduszu Ziemi – wykazy obiektów przemysłu rolnego, majątków rolnych, nadleśnictw na terenie Ziem Odzyskanych, bilanse, sprawozdania rachunkowe PFZ, obroty pieniężne w gospodarstwach rolnych, rybnych i zakładach przemysłowych administrowanych przez WUZ, administracja majątkami państwowymi-sprawozdania finansowe, rachunki, zbiory w majątkach, Zarząd Ośrodków Wydzielonych: narzędzia i maszyny rolnicze, praca traktorów, straty, inspekcja majątków, kotły parowe, remonty: młynów państwowych, gorzelni, lata /1944/ 1945 – 1947, sygn. 85-157, V. Wydział Techniczno-Pomiarowy – organizacja i funkcjonowanie WUZ, kredyty na odbudowę wsi, scalanie gruntów i odbudowa osiedli, lata 1945 – 1946, sygn. 158-160, VI. Wydział Wodno-Melioracyjny – statystyka i sprawozdania z działalności wydziału, wykazy robót i projektów melioracyjnych wykonanych z F.O.R.R., lata 1944 – 1947, sygn. 161 – 170, VII. Wydział Weterynarii – lecznictwo, sprawy personalne lekarzy weterynarii, sprawozdania z działalności wydziału, lata 1944 – 1946, sygn. 171-176, VIII. Plany gruntów – wsie: Kruszewo-Głąby, Sokoły-Nowosiółki, Kruszewo-Wypychy, miasto: Sokoły pow. Wysokie Mazowieckie, rok 1946, sygn. 177-179, Rejestr szczegółowy pomiarowo-szacunkowy po scaleniu obszaru „Goniądz” pow. Białostocki, zał. szkice zmian w poszczególnych gospodarstwach, lata 1946 – 1947, sygn.180, Akta parcelacji majątków, lata 1944 – 1947 /1948/, sygn. 181-229, Rejestry pomiarowo-szacunkowe, lata 1945 – 1947, sygn. 230-240. korekta ewidencji/ nab.3369/2011r.; 1945, 1 j.a.-0,00 mb., dopływ nab.3579/2016r.-Akta parcelacji majątku Czarna Wieś gm.Czarna Wieś pow. białostocki 1945-1946 1j.a-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 242
4/77/0 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
I. Wydział Ogólny – opinie, interwencje, wykazy osób, których nie należy przyjmować do służby, odznaczenia, awanse, nauczanie religii, okólniki, zarządzenia Ministra Oświaty, Kuratorium, biuletyny, kontrola KOS, sprawozdania statystyczne, plany gospodarcze na 1950 r., odbudowa szkół, wydzielanie gruntów na cele szkolne, lata 1944 – 1950, sygn. 1-46, II. Wydział Kształcenia Nauczycieli, lata 1947 – 1950, sygn. 47-50, III. Komisja Weryfikacyjna – ilość uczniów przyjęta na podstawie świadectwa tajnego nauczania, ankiety indywidualne z terenu poszczególnych powiatów, lata 1944 – 1946, sygn. 51-60, IV. Wydział Szkolnictwa Średniego Ogólnokształcącego – komisje egz., wykazy abiturientów, wizytacje szkół ogól., sprawozdania powizytacyjne ośrodków dydaktyczno-naukowych, lata 1945 – 1950, sygn. 61-64, V. Referat Bibliotek – protokół organizacyjny Koła B-stockiego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, konferencje kierowników bibliotek pow., sprawozdania z organizacji bibliotek i ich działalności, lata 1944 – 1950, sygn. 65-78, Dopływy: Dziennik Urzędowy KOSB, lata 1945 – 1948, sygn. 79, Orzeczenia w sprawie organizacji szkół powszechnych, rok 1949, sygn. 80, Sprawozdania z prac kulturalno-oświatowych, lata 1948 - 1949, sygn. 81, Wizytacje Inspektoratu Szkolnego i szkół – sprawozdania, m. B-stok, pow. Wysokie Mazowieckie, lata 1945 – 1950, sygn. 82-83, Wykazy obwodów szkół ogólnokształcących, rok 1949, sygn. 84, Licea Pedagogiczne i Wychowawczyń Przedszkoli – sprawozdania z działalności, lata 1949 – 1950, sygn. 85, Szkoły TPD – tworzenie i reorganizacja, lata 1949 – 1950, sygn. 86, Kursy i szkolenia niewykwalifikowanych nauczycieli – sprawozdania z egzaminów, lata 1947 – 1950, sygn. 87, Przedszkola – dane statystyczne, lata 1946 – 1950, sygn. 88, Domy Dziecka – inspekcje, dane statystyczne, lata 1945 – 1949, sygn. 89, Wychowanie przedszkolne – instrukcje, konferencje, lata 1945, 1949, sygn. 90, Konferencje szkoleniowe – kształcenie nauczycieli, lata 1948 – 1950, sygn. 91-92. Liczba jednostek w zespole: 92
4/78/0 Izba Skarbowa w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Wydział I Ogólny: Organizacja Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych, lata 1945 – 1950, sygn. 1-20, Sprawozdania z działalności wydziałów Izby Skarbowej, lata 1944 – 1950, sygn. 21-27, Ewidencja osobowa, etaty, lata 1944 – 1948, sygn. 28-44, Odbudowa, lata 1946 – 1949, sygn. 45-54, Wydział II Podatków i Opłat: Zjazdy dyrektorów, naczelników, Komisja Odwoławcza, lata 1946 – 1950, sygn. 55-76, Inspekcje, lata 1946 – 1950, sygn. 77-92, Komisje obywatelskie, lata 1947 – 1950, sygn. 93-103, Ruch cen, lata 1948 – 1950, sygn. 104-109, Podatek gruntowy, lata 1948 – 1950, sygn. 110-148, Podatek obrotowy i dochodowy, lata 1948 – 1950, sygn. 149-178, Podatek od wynagrodzeń, lata 1948 – 1950, sygn. 179-184, Podatek od wzbogacania wojennego, od nabycia praw majątkowych, lata 1947 – 1950, sygn. 185-192, Wydział III Rachunkowo-Kasowy, lata 1944 – 1950, sygn. 193-201, Wydział IV Akcyz i Monopolów: Ogólne – okólniki, sprawozdania Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej, straty wojenne, lata 1944 – 1950, sygn. 202-214, służba akcyzowa - organizacja i lustracje placówek akcyzowych, lata 1944 – 1950, sygn. 215-233, Podatki pośrednie i opłaty monopolowe, lata 1944 – 1949, sygn. 234-248, Monopole – potajemne gorzelnictwo, monopol solny, zapałczany, lata 1944 – 1950, sygn. 249-280, Karty ewidencyjne pracowników, lata 1945 – 1951, sygn. 281. Dopływ z dn. 08-01-2010r. nab. 3230/2010r.,1947-1950; 7 j.a.-0,08 mb. Dopływ z dn. 01-04-2010r. nab. 3254/2010r.,1949-1950; 3 j.a.-0,03 mb. Liczba jednostek w zespole: 291
4/79/0 Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Białymstoku [1938,1944] 1945-1951 0 rozwiń
Zarządzenia szczebla ministerialnego, lata 1945 – 1951, sygn. 1-13, Protokóły z konferencji – R.I.O.S., Brygad O.S., lata 1946 – 1951, sygn. 14-21, Planowanie i sprawozdawczość – sprawozdania miesięczne, analiza sprawozdawczości, lata 1946 – 1951, sygn. 22-73, 65a, Lustracje – inspekcje i lustracje w R.I.O.S., Brygadach oraz O.I.O.S., lata 1946 – 1950, sygn. 74-100, Przestępstwa skarbowe – zarządzenia, okólniki, protokóły zajęcia mienia opuszczonego i poniemieckiego, notowanie cen czarnogiełdowych w cotygodniowych sprawozdaniach, lata 1946 – 1949, sygn. 101-111, Likwidacja Ochrony Skarbowej – zarządzenia G.I.O.S. dotyczące reorganizacji i likwidacji Ochrony Skarbowej, lata 1950 – 1951, sygn. 112-117, Likwidacja R.I.O.S. w Morągu i Mrągowie z udziałem O.I.O.S. w Białymstoku, lata 1950 – 1951, sygn. 118, akta osobowe pracowników Ochrony Skarbowej, lata 1945 – 1951, sygn. 119-333 Liczba jednostek w zespole: 333
4/80/0 Rejonowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Białymstoku 1944-1951 0 rozwiń
Planowanie prac, rok 1951, sygn. 1, Sprawozdania z działalności – miesięczne, lata 1949 – 1950, sygn. 2, Kontrole, lata 1949 – 1951, sygn. 3-4, Sprawy osobowe, lata 1944 – 1951, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/81/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku 1949-1951 [1957] 0 rozwiń
: Dział Ogólny – instrukcje, kontrole RUL, sprawy osobowe, lata 1949 – 1951, sygn. 1-4, Dział Likwidacyjny – ewidencja nieruchomości, sprawozdania statystyczne dotyczące zarządzania i przekazywania nieruchomości opuszczonych i porzuconych, lata 1949 – 1951 [1953], sygn. 5-13, Dział Egzekucyjny – sprawy egzekucji mienia przepadłego na rzecz skarbu państwa na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, lata 1949 – 1951 [1957], sygn. 14-221. Liczba jednostek w zespole: 221
4/82/0 Urząd Skarbowy Akcyz i Monopoli Państwowych w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Organizacja Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopoli Państwowych w Białymstoku, lata 1945 – 1950, sygn. 1-2, Nieruchomości zajmowane przez urząd i remonty w nich wykonane, lata 1946 – 1949, sygn. 3-4, Monopol spirytusowy, lata 1948 – 1950, sygn. 5-7, Gorzelnie rolnicze, lata 1944 – 1950, sygn. 8-10, Opodatkowanie piwa, rok 1948, sygn. 11, Sprzedaż artykułów monopolowych – zezwolenia, lata 1944 – 1949, sygn. 12, Walka z potajemnym gorzelnictwem i uprawą surowca tytoniowego, lata 1944 – 1949, sygn. 13, Ewidencja zakładów detalicznej sprzedaży artykułów akcyzowo-monopolowych, lata 1947 – 1949, sygn. 14, Monopol solny, lata 1947 – 1949, sygn. 15, Sprawy różne – akcja oszczędnościowa, raporty w sprawie napadów na pracowników urzędu, sprawy osobowe, lata 1944 – 1949, sygn. 16-20. Liczba jednostek w zespole: 20
4/83/0 Okręgowy Inspektor Pracy VI Okręgu 1944-1950 0 rozwiń
I. Sprawy organizacyjno-finansowe – protokóły odpraw Okręgowych Inspektorów, protokóły kontroli, sprawozdania budżetowe, lata 1945 – 1950, sygn. 1-3, II. Sprawy personalne – wykazy pracowników, akta osobowe pracowników Okręgowej Inspekcji Pracy, lata 1944 – 1949, sygn. 4-32, III. Działalność inspekcji pracy – protokóły konferencji, rok 1949, sygn. 33, IV. Konferencje Inspektorów Okręgu – protokóły, sprawozdania, lata 1944 – 1949, sygn. 34-37, V. Sprawozdania Okręgowego Inspektora, lata 1944 – 1950, sygn. 38-42, VI. Sprawozdania Inspektorów Obwodów – Obwody Białystok, Suwałki, Łomża, Ełk, sprawozdania roczne opisowe i statystyczne, lata 1944 – 1949, sygn. 43-60, VII. Protokóły wizytacji zakładów i orzecznictwa – protokóły, nakazy, orzeczenia karno-administracyjne, lata 1946 – 1950, sygn. 61-62, VIII. Budowa i przebudowa zakładów – opinie inspektora o projektach, lata 1946 – 1950, sygn. 63-66, IX. Zbiorowe układy pracy – rejestr zbiorowych układów i układy poszczególnych zakładów pracy, lata 1944 – 1949, sygn. 67-104. Liczba jednostek w zespole: 104
4/84/0 Okręgowy Urząd Zatrudnienia w Białymstoku 1946-1950 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-personalne – instrukcje, wykazy placówek, wykazy pracowników, organizacja obwodowych urzędów, lara 1946 – 1950, sygn. 1-5, Działalność urzędu – sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 6-8, Akcja interwencyjna urzędu – sprawozdania, werbunek robotników, warunki pracy i płacy, lata 1948 – 1950, sygn. 9-16, Rejestracja bezrobocia i wolnych miejsc pracy – sprawozdania statystyczne dot. poszukujących pracy i wolnych miejsc, lata 1946 – 1950, sygn. 17-25, Clearing pracy – sprawozdania statystyczne, pośrednictwo pracy, stan zatrudnienia w trzech sektorach, lata 1947 – 1949, sygn. 26-29, Protokóły kontroli Urzędu Zatrudnienia w Białymstoku, lata 1947 – 1950, sygn. 30. Liczba jednostek w zespole: 30
4/85/0 Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Białymstoku 1944-1947 0 rozwiń
Okólniki i instrukcje, lata 1944 – 1947, sygn. 1-4, Sprawozdania miesięczne z działalności WUIiP, lata 1945 – 1947, sygn. 5-18, Sprawozdania z akcji masowych, lata 1945 – 1946, sygn. 19-20, Sprawozdania i meldunki miesięczne z powiatów, lata 1944 – 1947, sygn. 21-48, Inne sprawozdania, lata1944 – 1947, sygn. 49-52, Protokóły narad kierowników powiatowych, lata 1945 – 1946, sygn. 53-56, Kwestionariusze sprawozdawcze, ankiety prelegentów, lata 1945 – 1946, sygn. 57-58, Listy osób zamordowanych przez podziemie, rok 1946, sygn. 59, Krajowy zjazd naczelników WUIiP, rok 1945, sygn. 60, Korespondencja z Ministerstwem i powiatami, lata 1944 – 1947, sygn. 61-70, Listy pracowników, finanse, lata 1945 – 1947, sygn. 71-74, Redakcja „Jedności Narodowej” i inne materiały prasowe, lata 1944 – 1947, sygn. 75-83. Liczba jednostek w zespole: 83
4/86/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Białymstoku [1944] 1945-1950 [1952] 0 rozwiń
W zespole znajdują się akta następujących komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Oddziału PUR: I. Działu Ogólnego – 56 j.a. w tym: 1. Referatu Ogólnego – 37 j.a. 2. Kancelarii – 1 j.a. 3. Referatu Gospodarczego – 9 j.a. 4. Referatu Personalnego – 9 j.a. II. Działu Finansowo-Budżetowego – 20 j.a. III. Działu Prawnego – 35 j.a. IV Działu Statystyki i Ewidencji – 51 j.a. V. Działu Osadnictwa – 51 j.a. w tym Referatu Pracy – 9 j.a. VI. Działu Etapowego – 7 j.a. VII. Działu Transportowego – 27 j.a. VIII. Działu Zdrowia – 7 j.a. IX. Biura likwidacyjnego – 26 j.a. X Orzeczenia odszkodowawcze - 3776 j.a. XI Repertoria i skorowidze wydanych orzeczeń - 7 j.a. XII Akta osobowe - 750 j.a; korekta ewidencji / nab. 3316/2010r.,1945-1950; 8 j.a.-0,10 mb. Liczba jednostek w zespole: 4830
4/87/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Białymstoku 1945-1949 [1951] 0 rozwiń
Akta Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białymstoku zostały wytworzone przez następujące komórki organizacyjne: Wydział Ogólny 1945-1949, 15 j. a. Wydział Finansowy 1945-1946, 2 j. a. Wydział Ewidencyjno-Szacunkowy 1945-1949, 138 j. a. Wydział Likwidacyjny 1948-1949, 4 j. a. Wydział Prawny 1945-1949, 1993 j. a. Wyodrębniono serię akt osobowych pracowników Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego liczącą 202 j. a. Najbardziej liczną serią jest dokumentacja sądowa dotyczaca wprowadzenia w posiadanie opuszczonych nieruchomości, znajdująca się w aktach Wydziału Prawnego. Wprowadzanie odbywało się na wniosek osób zainteresowanych, a Urząd Likwidacyjny reprezentował tam interesy skarbu państwa. W aktach zachowane są wnioski o przywrócenie posiadania, protokóły rozpraw sądowych i sentencje wyroków. Ważną serię stanowi także dokumentacja egzekucji mienia przepadłego na skarb państwa na podstawie wyroków sądowych. Wyroki zapadały niemal wyłącznie w sprawach o charakterze politycznym. Dokumentacja osobowa pracowników, a zwłaszcza podania o przyjęcie do pracy, zawiera dużo informacji o wcześniejszych losach osób ubiegających się o zatrudnienie. Liczba jednostek w zespole: 2537
4/88/0 Zarząd Miejski w Białymstoku [1926-1943] 1944-1950 [1951-1974] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjny (Prezydialny) 1944-1950, 71 j.a. (1a, 1b) Wydział Odszkodowań Wojennych 1944-1946, 66 j.a. Wydział Przemysłu i Handlu 1946-1948, 4 j.a. Miejska Komisja Notowań Cen 1947-1949, 3 j.a. Miejska Komisja Kontroli Cen 1947-1950, 3 j.a. Wydział Finansowo Podatkowy 1946-1948, 6 j.a. Wydział Oświaty i Kultury 1944-1949, 14 j.a. Wydział Zdrowia 1944-1949, 28 j.a. Wydział Techniczny 1947-1950, 1 j.a. Dopływy wyłonione z akt Prezydium MRN w Białymstoku Wydział Finansowo Podatkowy 1949-1950, 6 j.a. Wydział Organizacyjny 1945, 1949-1950, 4 j.a. Księgi inwentarzowe Dział A 1944-1949, 2 j.a. Areoklub Białostocki w Białymstoku 1946-1949, 1 j.a. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Białymstoku 1946-1949, 1 j.a. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku 1948-1950, 1 j.a. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Białymstoku 1945-1948, 1 j.a. Związek Esperantystów w Polsce Oddział w Białymstoku 1947-1948, 1 j.a. Księga uchwał za lata 1947-1950, 1 j.a. Dopływ z dnia 01-07-2004r., 30 j.a.- 1,17 mb. / Dopływ z dnia 29-04-2008r., 1643 j.a.- 6,55 mb / Dopływ z dnia 2009-05-13; 184 j.a.-0,70 mb Dopływ z dnia 2010-01-11; 466 j.a.-1,60 mb. / Dopływ z dnia 2010-04-06; 323 j.a.-1,21 mb. Liczba jednostek w zespole: 2860
4/89/0 Starostwo Powiatowe Białostockie [1935-1939] 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny – konferencje starostów, kierowników urzędów niezespolonych, sprawozdania starosty, sytuacje zarządów miejskich i gminnych, podział terytorialny, spis ludności, statystyka rolna, lata1944 – 1950, sygn. 1-32, Referat Administracyjno-Prawny – wykazy, organizacja i kontrola USC, lata 1944 – 1950, sygn. 33-37, Referat Rachunkowo-Gospodarczy – protokół kontroli rachunkowości, rok 1946, sygn. 38, Referat Szkód Wojennych – kwestionariusze dot. rejestracji szkód wojennych w poszczególnych miastach, gminach i wsiach, lata 1945 – 1946, sygn. 39-117, Referat Kultury i Sztuki – kwestionariusze sprawozdawczo-statystyczne placówek czynnego upowszechniania kultury, rok 1949, sygn. 118, Referat Karno-Administracyjny – rejestry spraw karnych, lata 1949 – 1950, sygn. 119-120, Referat Społeczno-Polityczny – referendum ludowe, wybory do Sejmu, mniejszości narodowe, rejestracja stowarzyszeń, ochrona przed pożarami, bezpieczeństwo publiczne, osadnictwo, lata 1944 – 1950, sygn. 121-132, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – scalanie gruntów wsi Cisówka gm. Michałowo, lata 1935 – 1948, sygn. 133, Referat Budowlany – sprawozdania, odbudowa wsi, projekty budynków szkolnych, kościołów, żłobków, domu starców, itp., lata 1946 – 1950, sygn. 134-152, Referat Aprowizacji i Handlu – sprawozdania, lustracje, rok 1947, sygn. 153-154, Referat Przemysłowy – sprawozdania o stanie przemysłu, rejestracja zakładów rzemieślniczych, lata 1946 – 1947, sygn. 155-157, Referat Aprowizacji – sprawozdania o działalności, lata 1947 – 1948, sygn. 158, Referat Przemysłu i Handlu – organizacja referatu, sprawozdania z działalności, lustracje, wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, lata 1947 – 1949, sygn. 159-162, Referat Przemysłu – ewidencja zakładów przemysłowych, lata 1949 – 1950, sygn. 163, Referat Handlu – młyny, ewidencja, dane o przemyśle, rok 1950, sygn. 164, Referat Opieki Społecznej – wykazy rodzin pozostałych po zamordowanych przez okupanta gm. Gródek, rok 1945, sygn. 165, Referat Zdrowia – sprawozdania, kontrola sanitarno-porządkowa, ośrodki zdrowia, sprawozdania ośrodków, punktów sanitarnych, lata 1945 – 1950, sygn. 166-177, Dział Samorządu: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły PRN, Prezydium PRN, sprawozdania PRN, odprawy kierowników, wykazy pracowników samorządowych, lata 1946 – 1950, sygn. 178-186, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1950, sygn. 187-197, Referat Inspekcji Samorządowej – lustracje gmin i miast, protokóły GRN i zarządów gmin, finanse samorządowe-budżety, sprawozdania finansowe gmin, lata 1947 – 1950, sygn. 193-340, Referat Planowania – plany gospodarcze, gospodarka komunalna, sprawozdania PPI, oświata, kultura, cegielnia, nieużytki rolne, lata 1948 – 1950, sygn. 341-348, Zarząd Koła Zw. Zaw. Pracowników Państwowych – protokóły zebrań, sprawozdania, lata 1947 – 1949, sygn. 349-351, Dopływy: Referat Budżetowo-Rachunkowy – sprawozdanie z wykonania budżetu, rok 1950, sygn. 352, Rejestr poświadczeń obywatelstwa, lata 1945 – 1950, sygn. 353-354, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – akta parcelacji i przejęcia na własność Państwa majątków, lata 1944 – 1950, sygn. 355-366. dopływ - kn. 2841/2006r. 1 j.a.-0,01 mb.; dopływ - kn. 3291/2010r. 1 j.a.-0,01 mb. korekta ewidencji/ nab.3368/2011r.; 1938, 1 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 369
4/90/0 Wydział Powiatowy w Białymstoku 1944-1947 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny Samorządu Powiatowego – posiedzenia PRN, Wydziału Powiatowego, przedsiębiorstwa, lata 1945 – 1947, sygn. 1-5, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania Powiatowego Związku Samorządowego, lata 1945 – 1947, sygn. 6-13, Referat Inspekcyjny Samorządu Gminnego – przepisy, zarządzenia, rok 1945, sygn. 14, Funkcjonowanie gminnych organów ustrojowych – protokóły posiedzeń GRN i ZM, lata 1945 – 1947, sygn. 15-23, Inspekcja Zarządów Gminnych – plany, sprawozdania, lustracje miast i gmin, lata 1945 – 1950, sygn. 24-27, Zestawienia budżetowe – gmin i miast, lata 1946 – 1947, sygn. 28-30, Budżety gmin – budżety zarządów gminnych i miejskich, lata 1944 – 1947, sygn. 31-56, Sprawozdania rachunkowe gmin (i miast), lata 1945 – 1947, sygn. 57-60, Finanse samorządowe – wymiar podatku gruntowego, zestawienia należności, lata 1946 – 1947, sygn. 1946 – 1947, Statystyka ilości i jakości gruntów – poszczególnych gromad, lata 1946 – 1947, sygn. 66. Liczba jednostek w zespole: 66
4/91/0 Powiatowa Rada Narodowa w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń PRN, lata 1944 – 1950, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium PRN, lata 1945 – 1950, sygn. 7-12, Protokóły posiedzeń Wydziału Powiatowego, lata 1946 – 1949, sygn. 13-16, Protokóły posiedzeń MRN i GRN, Zarządów, lata 1944 – 1950, sygn. 17-41, Sprawozdania z działalności PRN, lata 1944 – 1950, sygn. 42-44, Sprawozdania z działalności MRN i GRN, lata 1945 – 1950, sygn. 45-49, Sprawozdania statystyczne składu personalnego, rok 1947, sygn. 50, Wykazy członków MRN i GRN, lata 1948 – 1950, sygn. 51-53, Protokóły zebrań przewodniczących MRN i GRN, lata 1946 – 1948, sygn. 54, Komisja Oświatowa – protokóły posiedzeń, walka z analfabetyzmem, lata 1946 – 1950, sygn. 55-58, Komisja Zdrowia, Rolna, Podatku Gruntowego, Drogowa, Kontroli Społecznej – protokóły posiedzeń, regulaminy, kontrola, lata 1946 – 1950, sygn. 59-67, Kontrola PRN, rok 1949, sygn. 68, Lustracje MRN i GRN – sprawozdania inspektora, protokóły lustracji, lata 1945 – 1950, sygn. 69-74, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego, lata 1944 – 1949, sygn. 75-81, Sprawozdania Starosty z działalności i in., lata 1945 – 1950, sygn. 82-87, Sprawy elektryfikacji wsi, lata 1947 – 1949, sygn. 88, Sprawy robót wodno-melioracyjnych, rok 1949, sygn. 89, Sprawy realizacji Państwowego Planu Inwestycyjnego, lata 1949 – 1950, sygn. 90, Sprawy odbudowy wsi, lata 1947 – 1948, sygn. 91, Protokóły posiedzeń Powiatowej Komisji Siewnej, lata 1948 – 1950, sygn. 92. Liczba jednostek w zespole: 92
4/92/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Białymstoku [1960-1965] 1966-1975 [1976-1980] 0 rozwiń
Zespół zawiera rejestry pomiarowe gruntów gmin i wsi powiatu białostockiego 1960-1970; sygn. 1-486; nab.3553/2015r. 17 j.a - przejęcia terenów budowlanych na własność Państwa, akta sprzedaży gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi; Liczba jednostek w zespole: 503
4/93/0 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku 1946-1950 [1951] 0 rozwiń
Plany pracy – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1946 – 1949, sygn. 1-2, Sprawozdania, rok 1950, sygn. 3-4, Inspekcje – protokóły i zarządzenia poinspekcyjne, rok 1950, sygn. 5-7, Akta osobowe lustratorów społecznych – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1947 – 1948, sygn. 8, Sprawy spadkowe – akta byłego I-go Urzędu Skarbowego w Białymstoku, lata 1945 – 1950 [1951], sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/94/0 Inspektorat Szkolny w Białymstoku 1944-1950 0 rozwiń
Okólniki, zarządzenia, instrukcje, lata 1947 – 1948, sygn. 1, Organizacja szkolnictwa powszechnego – spisy nauczycieli, polityka zatrudnienia, stan szkolnictwa, lata 1945 – 1948, sygn. 1-4, Ewidencja ankiet dot. tajnego nauczania, lata 1945 – 1946, sygn. 5, Wykaz nauczycieli, rok 1949, sygn. 6, Sprawozdawczość statystyczna szkół powszechnych, lata 1945 – 1949, sygn. 7, Protokóły wizytacji szkół, lata 1947 – 1950, sygn. 8, Wykazy szkół, projekty organizacyjne szkól, lata 1944 – 1950, sygn. 9-11, Wykazy obwodów szkół ogólnokształcących i in. – statystyka dzieci, szkoły białoruskie, lata 1949 – 1950, sygn. 12-14, Zestawienia ruchu uczniów i młodzieży szkolnej – zestawienia liczbowe, arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji, lata 1947 – 1950, sygn. 15-18, Plan gospodarczy w zakresie szkolenia – biblioteki, urządzenia socjalne kultury fizycznej, lata 1948 – 1949, sygn. 19, Obchody różnych rocznic – Akcja 1-Majowa, przyjaźni polsko-radzieckiej, Święto Lasu, lata 1947 – 1949, sygn. 20-21, Sprawy poszczególnych szkół – karty ewidencyjne budynków szkolnych, budowa szkół, lata 1946 – 1949, sygn. 22-25, Przedszkola – konferencje wychowawczyń przedszkoli, organizacja, sprawozdania, lata 1946 – 1950, sygn. 26-28, Oświata dorosłych – plany i sprawozdania, organizacja kursów dokształcających, lata 1947 – 1950, sygn. 29-32, Walka z analfabetyzmem – zarządzenia, zebrania Komitetu do Walki z Analfabetyzmem, sprawozdania, wykazy analfabetów, punkty oświaty dorosłych, lata 1946 – 1950, sygn. 33-38, Organizacje młodzieżowe – okólniki, fragmentaryczne sprawozdania ZHP, ZMP, lata 1949 – 1950, sygn. 39, Sprawozdawczość statystyczna szkół powszechnych – Szkoła Podstawowa w Jatwieży Wielkiej gm. Dolistowo, Szkoła Powszechna w Karpowiczach gm. Jaświły, lata 1945 – 1950, sygn. 40. Liczba jednostek w zespole: 40
4/95/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Białymstoku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny – 13 j.a., Referat Finansowo-Budżetowy – 1 j.a., Referat Planowania i Statystyki – 5 j.a., Referat Osadnictwa – 52 j.a., Referat Etapowy - 5 j.a., Referat Transportowy - 11 j.a., Referat Przepustek – 23 j.a. Ponadto do akt Oddziału Powiatowego przydzielono 1 j.a. akt zlikwidowanego w 1945 roku Grodzkiego Oddziału PUR w Białymstoku - przejętych tytułem sukcesji przez Powiatowy Oddział. Liczba jednostek w zespole: 111
4/96/0 Zarząd Miejski w Choroszczy powiat Białystok [1899-1901] 1947-1950 0 rozwiń
Choroscanskaja Mescanskaja Uprawa Belostokskogo Uezda Grodnenskoj Guberni: Spisy poborowych, korespondencja w sprawie zmian ewidencyjnych, lata 1899 – 1901, sygn. 1, Zarząd Miejski w Choroszczy: Protokóły posiedzeń MRN, lata 1949 – 1950, sygn. 2-3, 6-7, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Choroszczy, lata 1947 – 1950, sygn. 4-5, Budżety i preliminarz budżetowy, lata 1946 – 1950, sygn. 8-11, 19, 23-25, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 12-13, Wykaz powierzchniowy gosp. Rolnych, rok 1950, sygn. 14, Projekty budynków mieszkalnych i szpitala, lata 1948 – 1949, sygn. 15-18, Sprawozdania miesięczne z działalności MRN, rok 1947, sygn. 20, Zebrania sołtysów, lata 1948 – 1949, sygn. 21, Zebrania gromadzkie, sygn. 22, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, rok 1950, sygn. 26, Materiały dotyczące sprawozdań z wykonania budżetu za I i II kwartał 1950 r., rok 1950, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/97/0 Zarząd Miejski w Goniądzu powiat Białystok 1948-1950 [1951] 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń MRN, lata 1948 – 1950 [1951], sygn. 1, 21, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1948, sygn. 2, Budżety, lata 1948 – 1949, sygn. 3-8, 22, Roczne sprawozdanie rachunkowe Zarządu Miejskiego, rok 1950, sygn. 9, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 10, Projekty budynków mieszkalnych, lata 1948 – 1950, sygn. 11-20. Liczba jednostek w zespole: 22
4/98/0 Zarząd Miejski w Knyszynie powiat Białystok [1739-1816,1831,1857]1944-1950 0 rozwiń
Księgi radzieckie knyszyńskie (sprawy majątkowe – sprzedaże, zapisy, darowizny, testamenty), lata 1739 – 1816, sygn. 1-12, Knysinskaja Gorodskaja Ratusa (j.w.), lata 1831, 1857, sygn. 13-14, Zarząd Miejski w Knyszynie: Protokóły posiedzeń MRN, lata 1944 – 1945, 1947 – 1950, sygn. 15-16, Sprawy osobowe, lata 1947 – 1950, sygn. 17, Protokół lustracji Zarządu Miejskiego, lata 1945, 1947 – 1949, sygn. 18, Budżety, lata 1944 – 1950, sygn. 19-30, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 31-35, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 36, Podatek gruntowy, rejestr gospodarstw rolnych, klasyfikacja gruntów, lata 1945 – 1950, sygn. 37-49, Projekt budynku mieszkalnego, młyna, remizy strażackiej, rzeźni, lata 1948 – 1949, sygn. 50-53. Liczba jednostek w zespole: 53
4/99/0 Zarząd Miejski w Starosielcach powiat Białystok 1944-1950 [1951] 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1948, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1949, sygn. 4, Protokóły lustracji Zarządu Miejskiego, lata 1947 – 1950, sygn. 5, Sprawy osobowe, lata 1946 – 1950, sygn. 6, Preliminarz budżetowy i budżety, lata 1944 – 1950, sygn. 7-16, Roczne sprawozdania rachunkowe, rok 1948, sygn. 17, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 18, Rejestr wydanych dowodów osobistych, lata 1949 – 1950, sygn. 19, Księgi kontroli ruchu ludności, lata 1948 – 1951, sygn. 20-21, Plan budowy (zabudowań gospodarczych na posesji J. Młynarczyk), rok 1948, sygn. 22. Liczba jednostek w zespole: 22
4/100/0 Zarząd Miejski w Supraślu powiat Białystok 1944-1950 0 rozwiń
Statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego, rok 1949, sygn. 1, Sprawy organizacyjne, rok 1947, sygn. 2, Obsada personalna, lata 1947 – 1949, sygn. 3, Kwestionariusze personalne, rok 1948, sygn. 4, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1948, sygn. 5-6, Księga uchwał MRN, lata 1949 – 1950, sygn. 7, Księga uchwał Zarządu, lata 1947 – 1949, sygn. 8, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, lata 1948 – 1950, sygn. 9-10, Kontrola wewnętrzna, nadzór, lata 1947 – 1949, sygn. 11, Budżety, lata 1945 – 1950, sygn. 12-24, Sprawy ogólno-gospodarcze, rok 1947, sygn. 25, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1949, sygn. 26-28, Wymiar podatku gruntowego, rejestr gospodarstw rolnych, podatki od nieruchomości, lata 1945 – 1950, sygn. 29-35, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, rok 1950, sygn. 36, Wykaz drobnych dzierżawców z majątku Supraśl, lata 1944 – 1945, sygn. 37, Rolnictwo (spisy pow. użytków, zwierząt gospodarskich), lala 1945, 1947 – 1950, sygn. 38, Popieranie przemysłu i handlu (wykazy zakładów), lata 1947 – 1950, sygn. 39, Wykazy nieruchomości poniemieckich, lata 1945 – 1948, sygn. 40, Akta poufne, lata 1948 – 1949, sygn. 41, Różne, sprawy budowlane, projekty, plany, lata 1945 – 1949, sygn. 42-46. Liczba jednostek w zespole: 46
4/101/0 Zarząd Miejski w Surażu powiat Białystok 1945-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Surażu, lata 1946 – 1950, sygn. 1, Księga protokółów posiedzeń MRN, lata 1948 – 1950, sygn. 2-3, Księga protokółów posiedzeń Komisji (kontroli Społecznej, Oświatowej, Gospodarczej), lata 1948 – 1949, sygn. 4, Sprawy osobowe, lata 1945 – 1949, sygn. 5, Budżety, lata 1947 – 1949, sygn. 6-12, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 13-18, Wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 19, Wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 20, Projekt ogrodzenia siatką drucianą na słupach betonowych cmentarza wojennego w m. Surażu, rok 1949, sygn. 21 Liczba jednostek w zespole: 21
4/102/0 Zarząd Miejski w Wasilkowie powiat Białystok [1910, 1915] 1944-1950 0 rozwiń
Spis nieruchomości miejskich, korespondencja, wypisy metryk osób podlegających służbie wojskowej, lata 1910, 1915, sygn. 1-2, Protokół zebrania delegatów m. Wasilkowa, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1944 – 1950, sygn. 3-9, 53-54, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, księga protokółów, lata 1949 – 1950, sygn. 10-12, 55, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, księga protokółów, lata 1947 – 1949, sygn. 13-14, Protokóły lustracji i kontroli ZM w Wasilkowie, lata 1947 – 1949, sygn. 15, Sprawy osobowe, lata 1944 – 1949, sygn. 16, Budżety, lata 1944 – 1949, sygn. 17-33, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 34-35, Podatek od nieruchomości, gruntowy, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, lata 1947 – 1950, sygn. 36-49, Umowy dzierżawne na nieruchomości opuszczone na terenie miasta, lata 1946 – 1950, sygn. 50, Sprawozdanie o ruchu budowlanym, podania i projekty odbudowy domów, lata 1948, 1950, sygn. 51-52. Liczba jednostek w zespole: 55
4/103/0 Zarząd Miejski w Zabłudowie powiat Białystok 1944-1950 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1949, sygn. 1-2, Protokół posiedzeń Zarządu Miejskiego, rok 1948, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1949, sygn. 4, Skład osobowy MRN, lata 1944 – 1947, sygn. 5, Straty osobowe Samorządu terytorialnego, lata 1945 – 1946, sygn. 6, Sprawozdania z działalności MRN, rok 1947, sygn. 7, Protokóły kontroli ZM, lata 1947 – 1949, sygn. 8, Budżety, lata, 1947 – 1950, sygn. 9-21, Wykazy nieruchomości, zeznania o posiadaniu gospodarstw rolnych, sprawozdania statystyczne dot. rolnictwa, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, lata 1948 – 1950, sygn. 22-30, Oświata, kultura, sztuka, wykaz analfabetów, biblioteki, wykaz cmentarzy, odpisy akt rejentalnych m. Zabłudowia, mienie opuszczone, lata 1946 – 1948, sygn. 31-34, Projekty budynków administracyjnych, mieszkalnych, tartaku, studni artezyjskiej, lata 1947 – 1950, sygn. 35-42. Liczba jednostek w zespole: 42
4/104/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starosielcach powiat Białystok 1950-1954 [1956] 0 rozwiń
Akta zespołu stanowią źródło do badań nad historią miejscowości Starosielce. Protokóły sesji oraz posiedzeń Prezydium MRN zawierają materiały dotyczące życia gospodarczego, stanu oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, a także działalności innych instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie miasta Starosielce w latach 1950-1954. Książki ewidencyjne nieruchomości dostarczają informacji na temat stanu zabudowy i stanowią swego rodzaju ewidencję ludności. Liczba jednostek w zespole: 269
4/105/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zabłudowie powiat Białystok 1950-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950-1971, sygn. 1-7; Komisje MRN 1968, sygn.8; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn.9-13; Kontrola zewnętrzna 1968-1972, sygn. 14; Budżet miasta 1964-1972, sygn. 15-23. DOPŁYWY: 7j.a. nab.2845/2006. Liczba jednostek w zespole: 30
4/106/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białymstoku 1945-1967 0 rozwiń
Akta zespołu zawierają głównie protokoły posiedzeń Zarządu, 1945-1967; sygn. 1-44 Liczba jednostek w zespole: 44
4/107/0 Gminna Rada Narodowa w Bacieczkach powiat Białystok [1901,1910-1913] 1948-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Białostoczku – rejestry gruntów włościańskich, księga pożyczek zaciągniętych przez włościan, lata 1901, 1913, sygn. 1-4, Zarząd Gminny w Bacieczkach: Dział Ogólno-Organizacyjny – kontrola zewnętrzna, rok 1949, sygn. 5, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, rejestr wymiaru podatku gruntowego, lata 1948 – 1950, sygn. 6-12, Dział Administracji Społecznej – projekt budynku szkoły w Jurowcach, rok 1949, sygn. 13, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN i Prezydium GRN, sprawozdania kwartalne, lata 1950 – 1952, sygn. 14-16, Referat Rolny – wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 17. Dopływ z dn. 25-03-2011r., nab. 3343/2011r. 4 j.a.-0,08 mb. Liczba jednostek w zespole: 21
4/108/0 Gminna Rada Narodowa w Barszczewie powiat Białystok 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Choroszczy – rejestr umów włościańskich, XIX w., sygn. 1, Zarząd Gminny w Barszczewie: Dział Ogólno-Organizacyjny – sprawy organizacyjne, kontrola zewnętrzna, nadzór, protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Miejskiego, protokóły zebrań sołtysów, komisje GRN, sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 2-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, księga inwentarzowa Zarządu Gminnego, majątek gminy, podatek gruntowy, lata 1947 – 1950, sygn. 12-22, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka gminy, sprawy budowlane, ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1946 – 1948, sygn. 23-25, Dział Administracji Społecznej – zwalczanie analfabetyzmu, rok 1949, sygn. 26, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcja i kontrola, wykazy pracowników urzędu, protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, Gminna Komisja Oświaty i Kultury, protokóły zebrań sołtysów, zmiany granic gminy, lata 1950 – 1954, sygn. 24-37, Referat Finansowo-Budżetowy - budżety roczne, księga biercza podatkowa, lata 1951 – 1952, sygn. 38-40, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 41. Dopływ z dn. 28-03-2011r., nab. 3345/2011r. 3 j.a.-0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 44
4/109/0 Gminna Rada Narodowa w Czarnej Wsi powiat Białystok 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, sprawozdania z działalności, lata 1944 – 1950, sygn. 1-5, Dział Finansowo-Budżetowy - budżety i sprawozdania rachunkowe, preliminarz robót szarwarkowych, obowiązkowe dostawy na rzecz państwa, księga inwentarzowa, lata 1945 – 1950, sygn. 6-16, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka, majątek gminy, lata 1945 – 1947, 1949, sygn. 17-18, Dział Administracji Społecznej – oświata, rok 1947, sygn. 19, Dział Administracyjny – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, projekty budowlane, sprawy stanu cywilnego, majątek gminy i gromad, lata 1947 – 1950, sygn. 20-23a, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN i Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań pracowników, sprawozdania, kontrola i inspekcja, sprawy podatku gruntowego i szarwarków, lata 1950 – 1954, sygn. 24-32, Referat Finansowo-Budżetowy – budżet, preliminarz robót szarwarkowych, lata 1951 – 1952, sygn. 33-34, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, likwidacja odłogów, lata 1950, 1952 – 1954, sygn. 35-36, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, budownictwo, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, lata 1950 – 1954, sygn. 37-40. Liczba jednostek w zespole: 41
4/110/0 Zarząd Gminny w Przytulance powiat Białystok 1860-1895, 1909-1910 0 rozwiń
Spis spraw podlegających zniszczeniu, 1860-1895, sygn. 1; Wykazy gruntów nadzielonych poszczególnym wsiom, brak daty, sygn. 2; Wydanie decyzji o nadaniu nadziała gruntu mieszkańcom wsi Dzieszki, 1909-1910, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/111/0 Gminna Rada Narodowa w Dojlidach powiat Białystok 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, Gminna Komisja Kontroli Społecznej, protokóły zebrań sołtysów, kontrola zewnętrzna, lata 1947 – 1950, sygn. 1-8, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1950, sygn. 9-16, Dział Administracyjny – sprawy majątku gminy, rok 1947, sygn. 17, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN i Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań gromadzkich, protokóły zebrań aktywu, plan pracy i sprawozdania, kontrola, lata 1950 – 1954, sygn. 18-24, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, lata 1952 – 1953, sygn. 25-26, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/112/0 Gminna Rada Narodowa w Goniądzu z siedzibą w Mońkach powiat Białystok 1948-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe za okres 1947 – 1950, lata 1948 – 1950, sygn. 1-5, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN, protokóły posiedzeń Prezydium GRN, protokóły z inspekcji i zarządzenia pokontrolne, lata 1950 – 1954, sygn. 6-8, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/113/0 Gminna Rada Narodowa w Gródku powiat Białystok 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN i Zarządu Gminnego, protokoły zebrań sołtysów, komisje GRN, sprawozdania, materiały z różnych uroczystości i imprez, lata 1944 – 1950, sygn. 1-7, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, sprawy podatków i szarwarków, lata 1946, 1948 – 1950, sygn. 8-17, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka gminy, mienie opuszczone, lata 1947 – 1948, sygn. 18-20, Dział Administracji Społecznej – oświata, dary UNRRA, lata 1946, 1949 – 1950, sygn. 21-23, Dział Administracyjny – sprawy stanu cywilnego, lata 1946 – 1947, sygn. 24, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań gromadzkich, plany pracy i sprawozdania, komisje GRN, sprawy podatku gruntowego, sprawy planowanego powiatu Gródek, lata 1950 – 1954, sygn. 25-35, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, szarwarki, lata 1950 – 1954, sygn. 36-42, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, lata 1951 – 1952, sygn. 43. Liczba jednostek w zespole: 43
4/114/0 Gminna Rada Narodowa w Jaświłach powiat Białystok [1864,1911] 1947-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Jaświłach – księga ludności, rejestr ubezpieczonych zabudowań, lata 1864, 1911, sygn. 1-2, Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety roczne, lata 1947 – 1950, sygn. 3-6, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, inspekcja i kontrola, lata 1950 – 1954, sygn. 7-10, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/115/0 Gminna Rada Narodowa w Juchnowcu powiat Białystok [1908] 1947-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny – zaświadczenia o stanie majątkowym, rok 1908, sygn. 1, Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – statut i regulamin, protokóły GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań wiejskich, gminne komisje, lata 1947 – 1950, sygn. 2-10, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, szarwarki, lata 1948 – 1950, sygn. 11-16, Dział Administracyjny – budownictwo, lata 1948 – 1950, sygn. 17, Dział Administracji Społecznej – oświata, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, lata 1948 – 1950, sygn. 18-20, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, wykazy radnych, komisje GRN, inspekcja gminy, lata 1950 – 1953, sygn. 21-27, Referat Finansowo-Budżetowy – budżet, inwentaryzacja budynku Prezydium GRN, lata 1951, 1954, sygn. 28-29, Referat Rolny – statystyka, lata 1950, 1952, sygn. 30-31, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – budownictwo, rok 1951, sygn. 32, Referat Ewidencji Ruchu Ludności i Statystyki – spisy mieszkańców, lata 1950 – 1952, sygn. 33-35 Liczba jednostek w zespole: 35
4/116/0 Gminna Rada Narodowa w Kalinówce powiat Białystok 1948-1954 [1955-1958] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 1-4, Dział Gospodarki Gminnej – projekt studni artezyjskiej w Jasionówce, rok 1949, sygn. 5, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, lata 1950 – 1952, sygn. 6-9. Dopływ z dn. 23-09-2008r., kn. 3052/2008r. 3 j.a.-0,05 mb Liczba jednostek w zespole: 12
4/117/0 Gminna Rada Narodowa w Krypnie powiat Białystok [1863,1907-1915] 1948-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Krypnie – księga ewidencji ruchu ludności wsi Zubole, księga spraw karnych, statystyka (spis bydła), zapomogi dla rodzin zmobilizowanych, lata 1863, 1907 – 1915, sygn. 1-5, Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, preliminarz robót szarwarkowych, lata 1948 – 1950, sygn. 6-10, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka, rok 1950, sygn. 11, Dział Administracji Społecznej – projekty budowy szkół i obiektów sakralnych, lata 1948 – 1949, sygn. 12-14, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, lata 1950 – 1954, sygn. 15-20, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 21, Ankieta klasyfikacji gruntów gromady Krypno Wielkie, gm. Krypno, pow. białostocki, rok 1950, sygn. 22. Liczba jednostek w zespole: 22
4/118/0 Gminna Rada Narodowa w Michałowie powiat Białystok 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań gromadzkich, sprawozdania z działalności, komisje GRN, sprawy pracowników, lata 1944 – 1950, sygn.1-8, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, księga inwentarzowa, lata 1947 – 1950, sygn. 9-17, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań gromadzkich, plany pracy i sprawozdania, komisje GRN, inspekcja GRN, Komitety Obrońców Pokoju, lata 1950 – 1954, sygn. 18-29, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, księga inwentarzowa, lata 1951 – 1952, sygn. 30-32, Referat Rolny – statystyka, rok 1950, sygn. 33, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, kultura, lata 1950 – 1951, sygn. 34-36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/119/0 Gminna Rada Narodowa w Obrubnikach z siedzibą w Kozińcach powiat Białystok [1901,1914-1915] 1946-1954 [1955-1964] 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Obrubnikach – dostarczanie podwód, zapomogi, lata 1901, 1914 – 1915, sygn. 1-4, Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN i Prezydium GRN, Komisje GRN, Sprawy organizacyjne, lata 1948 – 1950, sygn. 5-9, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, szarwarki, podatek gruntowy, lata 1946, 1948 – 1950, sygn. 10-22, Dział Administracyjny – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, rok 1948, sygn. 23, Dział Administracji Społecznej – sprawy budowlane, rok 1948, sygn. 24, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, komisje GRN, sprawozdania z działalności, inspekcja, zespół gospodarczy, lata 1950 – 1954, sygn. 25-30, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, szarwarki, podatek gruntowy, lata 1950 – 1952, sygn. 31-39, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, kultura, rok 1953, sygn. 41-42. Dopływ z dn. 28-03-2011r., nab. 3346/2011r. 14 j.a.-0,17 mb. Liczba jednostek w zespole: 56
Wyświetlanie 91 do 135 z 1 754 wpisów.