Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1/0 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1720-1822 0 rozwiń
Uniwersał Augusta II do szlachty ziemi drohickiej o terminie Sejmu w Warszawie (30 września 1720), Sejmiku Zwyczajnego w Drohiczynie ( 19 sierpnia 1720) i Sejmiku Generalnego w Korczynie ( 16 września 1720), 8.VII.1720r. Warszawa, sygn. 1; Uniwersał Michała Józefa Sapiehy, wojewody podlaskiego, którym wzywa szlachtę podlaską na popis generalny pod Drohiczynem (11 sierpnia 1733), 30.VII.1733r. Siemiatycze, sygn. 2; August III potwierdza prawa i wolności miastteczka Wasilkowa w powiecie grodzieńskim, woj. trockim nadane przez Zygmunta Augusta 8 grudnia 1556r. w Grodnie, 26.V.1750r. Warszawa, sygn. 3; Jan Walenty Węgierski, podkomorzy nadworny J.K.M. dokonuje erekcji cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela we wsi Dzięciołowo Szczyty w woj. podlaskim ziemi bielskiej pow. brańskim, 21.XI.1785r. Dzięciołowo, sygn. 4; Świadectwo ukończenia szkoły w Drohiczynie przez Józefa Wyszomirskiego z pow. Ostrołęka, 29.VI.1821r. Drohiczyn, sygn. 5; Świadectwo ukończenia Gimnazjum w Białymstoku przez Wojciecha Olędzkiego z Królestwa Polskiego, 30.VI.1822r. Białystok, sygn. 6; Kopia testamentu Katarzyny Sobol- mieszczanki Bielska (kopia z akt burmistrzowskich miasta Bielska), 31.10.1777r., sygn. 7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/2/0 Kamera Wojny i Domen w Białymstoku 1796-1807 0 rozwiń
Akta registratury generalnej [1766] 1796-1807 [1809], sygn. 1-741; Akta registratury wojskowej 1799-1800, sygn. 742; Akta registratury kreisowej (powiatowej) 1796-1807 [1809], sygn. 743-808; Akta registratury leśnej 1798-1806, sygn. 809-824; Akta registratury domenalnej [1788] 1796-1807 [1809], sygn. 825-2110; Akta registratury miejskiej [1523] 1796-1807 [1809], sygn. 2111-3844; Akta registratury varia 1796-1807, sygn. 3845. Liczba jednostek w zespole: 3845
4/3/0 Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski 1816-1866[1879] 0 rozwiń
1. Wydział Administracyjny a) Sekcja Administracyjna [1708-1765], 1817-1866, sygn. 1-51; b) Sekcja Wyznań [1795], 1817-1867, sygn. 52-112; c) Sekcja Drogowa 1828-1866, sygn. 113-116; d) Sekcja Włościan (głównie tabele dodatkowe do tabel prestacyjnych) 1846-1862, sygn. 117-145; 2. Wydział Wojskowo-Policyjny [1809-1828], [1857-1861], 1816-1866, [1879], sygn. 146-160; 3. Wydział Skarbowy [1564-1804], [1778-1830], [1796-1808], 1819-1866, sygn. 161-255; a) Sekcja Dóbr i Lasów- sprawy osobowe urzędników i oficjalistów oraz akta dotyczące głównie gruntów włościańskich w następujących Ekonomiach: Ekonomii Łomży, Ekonomii Mały Płock, Ekonomii Nowogród, Ekonomii Rajgród, Ekonomii Suraż, Ekonomii Wizna. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3645/2017r. 1 j.a-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 256
4/4/0 Augustowska Gubernialna Deputacja Szlachecka 1837-1861[1866] 0 rozwiń
Księgi szlachty osobistej 1837- 1865, sygn. 1-26; Księgi szlachty dziedzicznej „przed ogłoszeniem prawa” 1837- 1866, sygn. 27-30; Księgi szlachty dziedzicznej „po ogłoszeniu prawa” 1837- 1850, sygn. 31; Księgi genealogiczne 1837- 1865, sygn. 32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/5/0 Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego 1867-1918 0 rozwiń
Referat I 1867- 1918, sygn. 1-698; Referat II 1868- 1917, sygn. 699- 1610; Referat III- Straż Ziemska 1867- 1917, sygn. 1611- 1845; Referat IV- Mobilizacyjny 1893- 1917, sygn. 1846- 1922; Urzędnik do Szczególnych Poruczeń 1913, sygn. 1923; Księgi 1874- 1917, sygn. 1924- 1964 Liczba jednostek w zespole: 1962
4/6/0 Rząd Gubernialny Łomżyński [1847-1866] 1867-1918 0 rozwiń
Wydział Administracyjny /1866/ 1867-1918, sygn. 1-785. Referat I /Sprawy miejskie i budowlane/ 115 j.a., sygn.1-115. Regulacja miast i urządzeń miejskich, zezwolenia na budowę i remonty, gospodarka funduszami miejskimi, normatywy organizacji miejskich. Referat II / Sprawy duchowieństwa i szkół/ 97 j.a., sygn. 116-212. Dane osobowe, gospodarka funduszami parafialnymi, budowa i remonty obiektów sakralnych. Referat III /Sprawy osobowe pracowników i drogownictwo/ 310 j.a., sygn. 213-522. Akta osobowe urzędników, zasiłki i zapomogi, dane o stanie i budowie dróg oraz kolei żelaznej. Referat IV /Sprawozdawczość rachunkowa i sprawy gospodarcze miejskie/ 263 j.a., sygn. 523-785. Przychody i rozchody kas miejskich i bożniczych, kaucje od urzędników, wynagrodzenie personelu. Wydział Wojskowo-Policyjny /1866/ 1867-1918, sygn. 786-1448. Akta Augustowskiego Gubernatora Cywilnego /priora wydziału/ dotyczące poboru wojskowego żydów w powiecie mazowieckim z1866 roku. Referat I /Sprawy przesiedleńcze, emigracyjne, paszportowe, obywatelstwa rosyjskiego, wyposażenie straży ziemskiej i inne/ 108 j.a., sygn. 787-1119. Dane o zabitych, rannych i zaginionych w latach 1914-1915, stratach wojennych itp. Referat II /Sprawy kwaterunkowe – zaopatrzenia wojska w kwatery, opał i oświetlenie/ 221 j.a., sygn. 1120-1340. Dane o dyslokacji wojska, stratach wojennych, plan twierdzy Osowiec /sygn. 1188/. Referat III /Sprawy więzienne – lokale, personel, więźniowie/ 334 j.a., sygn. 1341 – 1448. Spisy aresztowanych, informacje o pracy więźniów w warsztatach więziennych. Wydział Prawny 1867-1917, sygn. 1449-1763. Referat Prawny 189 j.a., sygn. 1449-1637. Sprawy wykroczeń i zaniedbań obowiązków pracowniczych, skargi, donosy. Referat Finansowy 126 j.a., sygn. 1638-1763. Sprawy zaległości podatkowych, kary administracyjne, opłaty za leczenie szpitalne, zapomogi byłym pracownikom i ich rodzinom. Wydział Lekarski 1867-1915, 1035 j.a., sygn. 1764-2799. Sprawy opieki medycznej i sanitarnej - organizacja i wyposażenie placówek szpitalnych, personel – akta osobowe lekarzy, wykazy farmaceutów, dane o gabinetach dentystycznych, akuszerkach, aptekach, dane o metodach leczenia i zapobiegania chorobom. Wydział Weterynaryjny /1871-1897/ 1898-1917. 110 j.a., sygn. 2800-2909. Sprawy osobowe służby weterynaryjnej, dane o chorobach zwierzęcych, nadzorze nad ubojem, organizacji opieki sanitarnej nad zwierzętami. Wydział Budowlany 1884-1915, 79 j.a., sygn. 2910-2988. Sprawy robót drogowych – szkice, kosztorysy, meldunki, dane o remontach obiektów miejskich. Personalia inżynierów i techników, dozorców dróg. Spisy majstrów cechowych z kilku powiatów guberni łomżyńskiej /sygn. 2942/. Wydział Ubezpieczeń /1847-1866/ 1867-1889, 8 j.a., sygn. 2989-2996. Dane o pożarach, o wartości szacunkowej budynków. Wydział Ogólny 1869-1918, 102 j.a., sygn. 2997-3098. Personalia strzelców leśnych, potwierdzenie praw szlachectwa, księga rodowodów szlacheckich, zarządzenie Senatu Rządzącego, sprawy gospodarcze Rządu Gubernialnego i jego likwidacja. W aktach zespołu występują różnego rodzaju załączniki najczęściej egzemplarze Łomżyńskich Wiadomości Gubernialnych, a także druki, szkice, plany, paszporty. Księgi /1864-1866/ 1867-1917, 352 j.a., sygn. 3099-3450. Protokoły i postępowania, księgi finansowe, księgi kontroli, dzienniki kancelaryjne i archiwalne. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab. 3641/2017r. 3 j.a-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 3449
4/7/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Fabrycznych i Górniczych 1897-1914 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń i postanowień (jako załączniki do akt występują spisy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych) 1897-1914, sygn. 1-7 Akta spraw ( m.in. kary za wykroczenia przeciwko ustawodawstwu fabrycznemu) 1904-1914, sygn. 8-12 Liczba jednostek w zespole: 12
4/8/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Ubezpieczenia Robotników 1913-1915 0 rozwiń
Skład osobowy Urzędu 1913, sygn. 1 Kasy Chorych w gub. Łomżyńskiej 1913-1914, sygn. 2-3, 8 Postanowienia Urzędu 1913-1915, sygn. 6 Korespondencja i okólniki 1913-1915, sygn. 4-5, 7 Liczba jednostek w zespole: 8
4/9/0 Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Łomżyńskiej [1896] 1899-1917 0 rozwiń
Sprawy: organizacji kas chorych, wypadków przy pracy, rejestracji kotłów parowych, oględzin nowozałożonych zakładów [1896] 1899-1917, sygn. 1-163 Liczba jednostek w zespole: 163
4/10/0 Komitet Gubernialny Łomżyński Opieki nad Trzeźwością Ludową 1908-1917 0 rozwiń
Księgi posiedzeń Komitetu Gubernialnego i Komitetów Powiatowych 1912-1913, sygn. 1-3. Sprawozdanie z działalności Komitetów Powiatowych 1913-1914, sygn. 4-5. Sprawy finansowe Komitetu Gubernialnego i Komitetów Powiatowych 1911-1916, sygn. 6-18. Sprawy różne 1908-1917, sygn. 19-22. Dzienniki pism przychodzących i wychodzących 1908-1914, sygn. 23-24. Liczba jednostek w zespole: 24
4/11/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej [1865]1876-1918 0 rozwiń
Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej 1896- 1918, sygn. 1-639; Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej. Wydział Mobilizacyjny 1900- 1917, sygn. 640- 792; Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej. Wydział Mobilizacyjny 1900- 1917, sygn. 813- 814; Księgi kancelaryjne 1874- 1917, sygn. 792- 812; Liczba jednostek w zespole: 809
4/12/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Włościańskich [1850] 1864-1918 [1932-1934] 39836 rozwiń
Dokumentacja aktowa: GENERALIA Zarządzenia 1871-1875, sygn.1, Personel, finanse itp. 1913-1918, sygn. 2-11. Wykazy personelu, Protokoły Łomżyńskiej Komisji ds. Włościańskich 1868-1870, sygn.12-22. Protokoły Łomżyńskiego Urzędu Gub. ds. Włościańskich, 1871-1913, sygn. 23-50. Protokoły Specjalnego Łomż. Urz. Gubernialnego ds. Włościańskich 1873-1913 sygn. 51-62. SPECIALIA Akta dotyczą urządzania włościan, rozgraniczenia nadziałów, skargi apelacyjne, tabele likwidacyjne, ułożono je według nazw miejscowości. Większość materiału w tym dziale stanowią tabele likwidacyjne. Powiat Kolno 1868-1914, sygn.63-85. Powiat Łomża 1866-1914, sygn. 86-313. Powiat Ostrołęka 1865-1914/1934, sygn. 314-352. Powiat Ostrów 1864-1914, sygn. 353-537. Powiat Szczuczyn 1865-1913, 1932-1933, sygn. 538-666. Powiat Wysokie Mazowieckie 1866-1914, sygn. 667-669. Dopływy do zespołu /1861/1866-1915/1931/, sygn. 670-678. Tabele likwidacyjne, akta dotyczące urządzenia włościan. PLANY Układ według powiatów, a następnie alfabetycznie według nazw miejscowości. Powiat Łomża b.d., sygn. 680-681. Powiat Szczuczyn /1850/1867-1900, sygn. 682-708. Pierworys urządzenia gruntów wsi Ławsk z 1850 roku. Powiat Wysokie Mazowieckie /1859/1867-1914, sygn. 708-754. Pierworys pomiaru folwarku i wsi Kamionka z 1859 roku. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3638/2017r. 1 j.a-0,02mb. Liczba jednostek w zespole: 757
4/13/0 Kreślarnia Gubernialna Łomżyńska 1875-1913 0 rozwiń
Plany i mapy rękopiśmienne obszarów leśnych guberni łomżyńskiej. Układ materiałów w zespole według następujących leśnictw: Brok, Maków, Myszyniec, Nowogród, Rajgród, Turośl, Zambrów. Instrukcje (…) przesyłane do leśnictwa Czerwony Bór, leśnictwo Zambrów (dzierżawy gruntów) 1875-1913, sygn. 1-318 Liczba jednostek w zespole: 318
4/14/0 Komitet Gubernialny Łomżyński do Spraw Drobnego Kredytu 1897-1916 0 rozwiń
Generalia 1904-1916, sygn. 1-5. Okólniki, zarządzenia, korespondencja, informacje o niezałatwionych i odrzuconych prośbach, o utworzeniu towarzystw oszczędnościowo-pożyczkowych. Specjalia 1897-1914, sygn. 6-68. Materiał jednorodny dotyczący powstania i działalności poszczególnych towarzystw oszczędnościowo-pożyczkowych. -Powiat kolneński 1901-1914, sygn. 6-8. -Powiat łomżyński 1906-1914, sygn. 9-16. -Powiat makowski 1906-1914, sygn. 17-24. -Powiat mazowiecki 1899-1914, sygn. 25-37. -Powiat ostrołęcki 1897-1914, sygn. 38-48. -Powiat ostrowski 1897-1914, sygn. 49-59. -Powiat szczuczyński 1899-1914, sygn. 60-68. Liczba jednostek w zespole: 68
4/15/0 Rada Opieki Społecznej Guberni Łomżyńskiej 1870-1918 0 rozwiń
Zarządzenia, organizacja 1870 –1917, sygn.1-6. Okólniki i rozporządzenia władz nadrzędnych w sprawach organizacyjnych Rady, materiały funkcjonowania kancelarii rady oraz likwidacji Urzędów Guberni łomżyńskiej, materiały związane z przekazaniem akt dotyczących szpitala i przytułku w Pułtusku Radzie Społecznej Guberni Warszawskiej. Protokoły 1870-1915, sygn. 7-49. Protokoły posiedzeń dotyczą najczęściej spraw finansowych zarówno Rady Gubernialnej i Rada Powiatowych, jak i poszczególnych placówek dobroczynnych. Księgi kancelaryjne 1911-1916, sygn. 50-54. Akta dotyczą spraw osobowych urzędników zatrudnionych w Gubernialnej i powiatowych radach opieki społecznej, księgi kancelaryjne i księgi finansowe dotyczące wydatków na utrzymanie Rady. Dokumentacja finansowa Rady 1899-1913, sygn. 64-83. Sprawozdania o stanie placówek dobroczynnych /zbiorcze/ 1912-1915, sygn. 84-90. Statuty i inne materiały dotyczące placówek dobroczynnych /1897-1898/-1913, sygn. 91-98. Kapitały placówek dobroczynnych w banku 1886-1917, sygn. 99-126 Darowizny, legaty 1873-1914, sygn. 127-137. Sprawozdania finansowe szpitali /zbiorcze/ 1912-1914, sygn. 138-140. Pensjonariusze i pacjenci /zestawienie zbiorcze/ 1878-1915, sygn. 141-145. Taryfy opłat szpitalnych 1913-1915, sygn. 146-148. Szpital Św. Ducha w Łomży. -Budynki posiadłości szpitalne 1881-1914, sygn. 149-163. -Plany finansowe, dokumenty kasowe. 1912-1915, sygn. 164-176. -Opłaty za leczenie i inne 1897-1916, sygn. 177-216. Dom Dziecka w Łomży 1881-1915, sygn. 217-227. Szpital w Ostrołęce 1908-1916, sygn. 228-237. Dom Schronienia w Ostrołęce 1902-1916, 238-243. Szpital w Szczuczynie 1877-1914, sygn. 244-257. Alumnat w Tykocinie. -Korespondencja 1913-1915, sygn. 258-260. -Pensjonariusze 1913-1914, sygn. 261-263. -Plany i sprawozdania finansowe 1874-1915, sygn. 264-279/-Dowody kasowe 1883-1899, sygn. 280-309. Pozostałe placówki szpitalne i opiekuńcze 1890-1917, sygn. 310-318/Varia 1903-1916, sygn. 319-324. Dopływy 1873, sygn. 325. Sprawozdanie przychodów i rozchodów Alumnatu w Tykocinie Liczba jednostek w zespole: 325
4/16/0 Izba Skarbowa Łomżyńska [1868] 1869-1918 0 rozwiń
Kancelaria /1868/ 1869-1918, 124 j.a. Sprawy organizacyjno-finansowe urzędu i akta personalne pracowników Izby oraz podległych kas powiatowych. Wydział I Dyspozycyjny. 1896, 1 j.a. Referat I do Spraw Zaległości 1883-1917, 97 j.a. Akta referatu dotyczą egzekwowania zaległości skarbowych. Referat II 1896-1918, 82 j.a. Zwrot poszczególnym osobom lub instytucjom nadwyżek nieprawnie wpłaconych do skarbu. Referat III 1875-1917, 100 j.a. Wypłaty emerytur i zapomóg, cofanie i przywracanie emerytur. Wydział II Podatkowy. Referat I 1872-1916, 23 j.a. Akta dotyczą wymiaru podatkowego i opłat skarbowych. Referat II do Spraw Spadkowych. 1879-1916, 21 j.a. Egzekwowanie opłat spadkowych. Referat III 1894-1917, 7 j.a. Akta dotyczące spraw kredytowych. Referat IV Rozkładający 1899-1915, 102 j.a. Nakładanie kar za nieprzestrzeganie ustawy o państwowym podatku przemysłowym oraz dane o wysokości podatku przemysłowego. Wydział III Obrachunkowy. Referat I Buchalteryjny 1870-1918, 25 j.a. Finanse guberni i środki na działalność Izby Skarbowej. Referat II 1913-1917, 7 j.a. Akta Referatu II i III dotyczą spraw kredytowych i emerytalnych. Referat III do Spraw Emerytury 1870-1917, 50 j.a. PLANY Powiat Ostrów 1891-1895, 6 j.a. Plany dotyczące w większości wsi szlacheckich lub mieszanych chłopsko-szlacheckich. Powiat Szczuczyn 1886-1891, 19 j.a. Powiat Wysokie Mazowieckie 1878-1892, 77 j.a. Część planów posiada zaznaczone użytki gruntowe i powierzchnie poszczególnych gospodarstw. Część zespołu zawierająca dokumentację aktową posiada układ strukturalno-chronologiczny, natomiast plany usystematyzowane są terytorialno-alfabetycznie według powiatów, a następnie według nazw miejscowości. Liczba jednostek w zespole: 741
4/17/0 Łomżyński Komitet Ochrony Lasów [1872] 1888-1915 0 rozwiń
Zarządzenia 1888- 1908, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Komitetu 1898-1915, sygn. 3-47; Sprawozdania z działalności Komitetu 1914, sygn. 48-49; Ewidencja lasów 1898-1915, sygn. 50-59; Sprawozdania i inne materiały dotyczące ochrony i urządzenia lasów 1899-1914, sygn. 60-67; Zalesianie działek leśnych 1899-1914, sygn. 68-106; Prośby o zezwolenia na wyrąb lasu 1898-1915, sygn. 107-136; Nielegalny wyrąb lasu 1898-1915, sygn. 137-166; Plany działek leśnych 1872-1915, sygn.167-185; Sprawy finansowe i kancelaryjne Komitetu 1911-1915, sygn. 186-190; Sprawy różne 1915, sygn. 191-192; Liczba jednostek w zespole: 190
4/18/0 Zarząd Akcyzowy Guberni Łomżyńskiej, Płockiej i Suwalskiej 1873-1918 0 rozwiń
Akta zespołu posiadają układ rzeczowy: Sprawozdawczość. Sprawy różne 1898-1915, sygn. 1-4. Budowa, remont i modernizacja magazynów 1896-1912, sygn. 5-14. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa. - Łomża 1896-1910, sygn. 15-29. Protokoły Komisji powołanej do spraw budowy magazynów wódczanych. - Mława 1896-1898, sygn. 30-32. - Płock 1896-1904, sygn. 33-42. - Pułtusk 1896-1897, sygn. 43. - Suwałki 1907-1915, sygn. 44-48. Zakłady gorzelniane i tabaczne. 1894-1915, sygn. 49-56. Głównie informacje na temat uposażenia technicznego gorzelni i technologii. Nielegalny handel alkoholem 1896-1914, sygn. 57-61. Sprawy personalne 1901-1914, sygn. 62-69. - Pracownicy nadzoru akcyzowego i biurowi. 1873-1918, sygn. 70-135. - Sprzedawcy w sklepach państwowego monopolu spirytusowego 1897-1918, sygn. 136-159. - Strażnicy akcyzowi 1876-1918, sygn. 160-267. W ramach scalania zasobu archiwalnego dopływ przekazany przez Archiwum Państwowe w Warszawie -nab.3643/2017 2 j.a-0,03 mb. Liczba jednostek w zespole: 269
4/19/0 Zarząd Żandarmerii Guberni Łomżyńskiej 1881-1916 618 rozwiń
Przeglądy sytuacji politycznej powiatów 1880, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, sygn. 1-6. Sprawy kancelaryjne, korespondencja 1915-1916, sygn. 7-13. Zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, zbiórka na rzecz ofiar wojny, dokumentacja finansowa, wybrakowanie akt posterunku w Węgrowie Liczba jednostek w zespole: 13
4/20/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Łomżyńskiego, Mazowieckiego, Szczuczyńskiego i Kolneńskiego Guberni Łomżyńskiej 1904-1916 54692 rozwiń
Akta ułożone systemem chronologiczno-numerowym. Zespół zawiera zaświadczenia o lojalności politycznej, zezwolenia na wyjazdy sezonowe do Prus, zezwolenia na broń, materiały śledcze spraw noszących cechy przestępstwa przeciwko państwu, informacje o działalności związków, partii (m.in. PPS Lewicy, SDKPiL, Partii Anarchistów-Komunistów, Narodowego związku Robotniczego) i stowarzyszeń, przeglądy politycznej i statystycznej sytuacji powiatów (dane o bibliotekach, szkołach, fabrykach), informacje o wystąpieniach rewolucyjnych 1905, agitacji narodowej i społecznej, duża grupę stanowią akta śledcze, świadczące o budzeniu się świadomości narodowej, głównie wśród chłopów, dość obszerną grupę stanowią akta śledcze dotyczące tajnej emigracji i kontrabandy, na szczególną uwagę zasługują też informacje o Związku Młodzieży Postępowej z Łomży, cenne dane dotyczące kleru, nauczycieli, materiały o sytuacji wewnętrznej w obliczu I wojny światowej Liczba jednostek w zespole: 320
4/21/0 Akta gospodarcze majątku Stelmachowo w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockim, należącego do Aleksandra Kaliksta hr. Rostworowskiego i jego spadkobierców 1919-1939 [1940-1951] 0 rozwiń
Akta dotyczące majątku Stelmachowo 1919-1939, sygn. 1-11. Varia związane z osobą Aleksandra Kaliksta hr. Rostworowskiego, materiały dotyczące stanu dóbr, umowy dzierżawne, korespondencja skarbowa i sądowa, rachunki, weksle. Sprawy hodowli bydła zarodowego. Planu majątku Stelmachowo /1928/, sygn. 12-14. Plany gruntów majątku, 2 mapy gospodarcze lasów. Papiery pozostałe po Szczęsnym Władysławie Stępczyńskim /dzierżawcy dóbr? 1935-1951, sygn. 15-17. Varia dotyczące rodziny Stępczyńskich oraz spraw majątku Milin w powiecie sochaczewskim /Wł. Emilii Wodzińskiej/. Liczba jednostek w zespole: 17
4/22/0 Akta gminy Stelmachowo 1845-1869 1579 rozwiń
Zespół składa się z akt dotyczących sprawy udzielania zapomóg mieszkańcom gminy podczas nieurodzajów w latach czterdziestych oraz z obszernej korespondencji wójta z władzami i materiałów okólnych organów administracji cywilnej i wojskowo-policyjnej z okresu powstania styczniowego. Poszyt zatytułowany Akta tyczace się nieporządków zawiera szczegółowe informacje o przebiegu powstania w gminie Stelmachowo, a także-w mniejszym zakresie -na obszarze powiatu łomżyńskiego. Znajdują się tam m.in. wykazy uczestników powstania, listy gończe i listy osób zabitych, 1845-1869; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/23/0 Urząd Gubernialny Łomżyński do Spraw Podatku Przemysłowego 1905-1907 0 rozwiń
Sprawy płatności podatku przemysłowego przez właścicieli sklepu kolonialnego w Ostrołęce, mleczarskiego w Wiznie oraz wytwórni octu i lakierów w Łomży, 1905-1907, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/24/0 Kancelaria Gubernatora Suwalskiego 1900-1915 0 rozwiń
Sprawy cenzury, nadzoru policyjnego, zezwoleń na zmianę miejsca przebywania, 1900-1915, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/25/0 Rząd Gubernialny Suwalski 1875-1917 0 rozwiń
Wydział Administracyjny, 1875-1917, sygn. 1-18; Wydział Wojskowo- Policyjny, 1896-1917, sygn. 19-23; Wydział Weterynaryjny, 1903-1917, sygn. 24-32; Księgi kancelaryjne 1913-1917, sygn. 33-37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/26/0 Rada Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej [1843-1869] 1870-1917 38632 rozwiń
Zarządzenia władz nadrzędnych 1871-1914, sygn. 1-5. W roku 1973 doinwentaryzowano dopływy do zespołu. Organizacja lecznictwa i opieki społecznej na terenie guberni. 1888-1913, sygn. 6-8. Organizacja i działalność towarzystw dobroczynnych na terenie guberni 1884-1914, sygn. 9-10, 165. Protokoły posiedzeń Rady Opieki Społecznej Guberni Suwalskiej. 1907-1915, sygn. 11-15, 166-170. Polityka personalna, akta osobowe. 1873-1917, 16-30, 171-174. Sprawy organizacyjno-finansowe i inne placówek podległych. 1890-1917, sygn. 31-39, 175-177. Sprawozdania z działalności Rady i placówek podległych – finansowe i rzeczowe 1890-1916, sygn. 40-48, 178-180. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Augustowa 1868-1913, sygn. 49-54. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Kalwarii 1893-1913, sygn. 55-56. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Mariampola 1880-1915, sygn. 57-58, 181-184. Placówki szpitalne na terenie Sejn 1894-1914, sygn. 59-60, 185. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie Suwałk 1868-1915, sygn. 61-116, 186-225. Placówki szpitalne i opiekuńcze na terenie miasta Władysławowa i powiatu władysławskiego. 1895-1914, sygn. 117-120. Legaty osób prywatnych na cele dobroczynne 1897-1915, sygn. 121-132. Protokoły rewizji kasowych 1911-1914, sygn. 133-134. Dokumentacja finansowa 1887-1917, sygn. 135-161, 226-237. Varia 1879-1917, sygn. 162-164, 238-246. Liczba jednostek w zespole: 246
4/28/0 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej [1866-1873] 1899-1918 0 rozwiń
Akta spraw /1866-1873/ 1899-1904, 3 j.a. Akta dotyczące przejmowania przez skarb majątku parafii rzymsko- katolickiej Brańszczyk oraz sprawozdanie opisowe z urządzania lasów w leśnictwie Szlanów w powiecie mariampolskim. Akta personelu 1908-1919, 11 j.a. Plan leśnej działki majoratu Smrock w pow. makowskim 1893, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 15
4/29/0 Komisja Likwidacyjna Ewakuowanych Urzędów Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej 1918-1919 0 rozwiń
Materiały dotyczące likwidacji poszczególnych urzędów /spisy personelu, wykaz mienia, spisy akt/ m.in. Zarządu Dóbr Państwowych Guberni Suwalskiej i Łomżyńskiej, Rządu Gubernialnego Suwalskiego, Wydziału Weterynarii Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego, Urzędu Gubernialnego Łomżyńskiego do Spraw Włościańskich, urzędów z terenu powiatów ostrowskiego. Zarządzenia, korespondencje, księgi kasowe. Liczba jednostek w zespole: 16
4/30/0 Urząd Powiatowy Białostocki do Spraw Wymiaru Podatku Przemysłowego 1904-1914 0 rozwiń
Wykaz płatników podatku przemysłowego 1904-1914, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/31/0 Urząd Powiatowy Białostocko-Sokólski do Spraw Czynszowych 1887-1914 0 rozwiń
Zrządzenia władz zwierzchnich, księga postanowień Urzędu z lat 1893-1914, materiały dotyczące spraw czynszowych w majątkach Niezbudka Michałowo i Supraśl w powiecie białostockim, sprawa wykupu gruntów czynszowych w Ostrówku w powiecie sokólskim, dane o dzierżawcach nieruchomości miejskich w Białymstoku 1887-1914, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/32/0 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Grodzieńskiej [1840-1851] 1901-1915 0 rozwiń
Zespół posiada układ rzeczowy: Priora 1840-1851, 1 j.a., sygn. 1. Akta dotyczące lustracji dóbr państwowych Klejniki w pow. bielskim. Akta spraw wytworzone są przez następujące urzędy leśne: Brześć, Miedna, Małoryte, Ruda w pow. Brześć, Bereza, Dereczyn, Diatłów Kosów, Rożan, Słonim, Szczary w pow. Słonim, Jałówka, Wołkowysk w pow. Wołkowysk, Prużana w tymże powiecie oraz Nowy Ostrów w pow. Sokółka, Okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich. Korespondencja prowadzona przez leśnictwa. 1910-1915, 18 j.a., sygn. 2-19. Sprawy personalne. Uposażenie i zakresy czynności 1904-1915, 21 j.a., sygn. 20-40. Sprawozdawczość dotycząca leśnictwa 1912-1915, 7 j.a., sygn. 41-47. Gospodarka leśna 1902-1915, 24 j.a., sygn. 48-71. Sprzedaż i zamiana działek leśnych 1907-1915, 5 j.a., sygn. 72-76. Dzierżawa lasu 1902-1915, 10 j.a., sygn. 77-86. Sprzedaż drzewa 1902-1915, 9 j.a., sygn. 87-95. Bezpłatne wydawanie drzewa 1908-1915, 6 j.a., sygn. 96-101. Nadzór nad lasami prywatnymi 1912-1914, 3 j.a., sygn. 102-104. Nielegalne wyręby i pasienie bydła. Sprawa serwitutów lasach państwowych 1911-1915, 26 j.a., sygn. 105-130. Budowa i remont budynków na terenie leśnictw1901-1915, 5 j.a., sygn. 131-135. Finanse leśnictw 1911-1915, 17 j.a., 136-152. Sprawy różne dotyczące leśnictw Ruda i Szczary 1912-1914, 4 j.a., sygn. 153-156. Plany wsi i gruntów 1850 –1911, 10 j.a., sygn. 157-166. Liczba jednostek w zespole: 166
4/33/0 Komisja Lustracyjna Grodzieńska-plany [1844-1866] 1867-1871 [1873-1905] 0 rozwiń
Materiały kartograficzne z terenu powiatów białostockiego, bielskiego, sokólskiego i wołkowyskiego [1844-1866] 1867-1871 [1873-1905], sygn. 1-334. (dane dotyczące państwowego stanu posiadania gruntów, z zaznaczonymi granicami wsi oraz ogólną powierzchnią gruntów). Korekta ewidencji nab. 3421/2012 5 j.a -0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 339
4/34/0 Białostocka Obwodowa Komisja Budowlana 1833-1843 35373 rozwiń
Księgi protokołów, 1833-1843, sygn. 1-21; Akta spraw, 1833-1843, sygn. 22-106. Liczba jednostek w zespole: 106
4/35/0 Komisja Aprowizacji Ludowej Obwodu Białostockiego 1834-1841 0 rozwiń
Układ akt chronologiczno-numerowy. Są tu: dwie księgi protokołów Komisji z lat 1833 i 1838, akta dotyczące budowy magazynów włościańskich w dobrach ziemskich, Kościelnych i wsiach szlachty zagrodowej, informacje o zapasach zboża w magazynach, o stanie zasiewów, kapitałach aprowizacyjnych w poszczególnych powiatach obwodu, zaludnieniu itp. 1834-1841, 19 j.a., sygn.1-19. Liczba jednostek w zespole: 19
4/36/0 Mierniczy Obwodu Białostockiego 1816-1843 0 rozwiń
Zespół zachowany fragmentarycznie. Zawiera zarządzenia władz nadrzędnych w sprawie struktury urzędu, korespondencję w sprawach osobowych i finansowych mierniczych powiatowych, sprawozdania z dokonywanych czynności, raporty o prowadzonych pomiarach majątków skarbowych (w tym m.in. o pomiarach tzw. dóbr białostockich, tj. wsi: Białostoczek, Wysoki Stoczek, Ogrodniczki, Zawady, Osowicze itp., folwarku Klepacze, starostw: knyszyńskiego i goniądzkiego) oraz korespondencję dotyczącą zabezpieczenia podwód mierniczym; 1816-1843, sygn. 1-24 Dopływ: kn. 2300/1998r. 1 j.a. – 0,01 mb Liczba jednostek w zespole: 25
4/37/0 Kreślarnia Obwodu Białostockiego 1836-1839 0 rozwiń
Zespół zachowany fragmentarycznie; zawiera wyłącznie rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne 20 (nw.) wsi skarbowych w ekonomii klenickiej, leśnictwa bielskiego; 1836-1839, sygn. 1-20 Borysówka, Chrabostówka, Cimochy, Gorodzisko, Kapitańszczyzna, Kotówka, Koweła, Krzywiec, Kuraszewo, Kutowa, Lady, Łosinka, Ochrymy, Osówka, Porosłe, Rybaki, Rzepiska, Trywieża, Wasilkowo, Waśki. Liczba jednostek w zespole: 20
4/38/0 Białostocko-Sokólski Zjazd Pośredników Polubownych [1861] 1868-1905 [1910] 0 rozwiń
Materiały z terenu pow. Białystok (akta) 1872-1886, sygn. 1 (spór o pastwisko w lesie Turośniańskim ze wsią Dołki i Gziki, gm. Juchnowiec Plany: gm. Białostoczek 1872-1891, sygn. 2-8; gm. Choroszcz 1874-1878, sygn. 9-20 (nadziały włościan, parcelacja majątków); gm. Dojlidy 1874-1910; sygn. 21-29; gm. Gródek 1875-1878, sygn. 30-37; gm. Jaświły 1871-1901, sygn. 38-51; gm. Juchnowiec 1876-1892, sygn. 52-70; gm. Krypno 1872-1902, sygn. 71-82; gm. Obrubniki 1873-1903, sygn. 83-101; gm. Przytulanka 1871-1902, sygn. 102-126; gm. Trypucie 1877, sygn. 127; gm. Zabłudów 1875-1892, sygn. 128-145; gm. Zawyki 1876, sygn. 146-148; Plany bez określenia przynależności do gmin 1861-1905, sygn. 149-166; Materiały z terenu pow. Sokółka, plany: gm. Kamionka 1874, sygn. 167-172 (+ 1j.a.); gm. Kruglany 1874-1881, sygn. 173-178; gm. Makowlany 1872-1875, sygn. 179-182; gm. Nowa Wola 1883, sygn. 183; gm. Ostrów 1875-1890, sygn. 184-187 (+ 1j.a.); gm. Zubrzyca 1874-1877, sygn. 188-194; gm. Bagny 1871, sygn. 166a. 1 j.a. (przes.3/2006r) plan wsi Siekierki z lat 60-tych XIXw. korekta ewidencji/ nab.3373/2011r.; 1874-1902, 7 j.a.-0,00 mb. korekta ewidencji/ nab.3377/2011r.; 1872-1876, 2 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 207
4/39/0 Komisja Urządzeń Rolnych Powiatu Białostockiego - mapy 1907-1914 0 rozwiń
Materiały kartograficzne ( w tym plany działek gruntowych włościan, pochodzących z parcelacji wspólnot i podziału ziemi wiejskiej na chutory; granice działek, powierzchnia gruntów, wykazy właścicieli) z terenu pow. białostockiego; 1907-1914; sygn. 1-107 Układ planów – alfabetyczny. korekta ewidencji/ nab.3372/2011r.; 1908-1914, 6 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 113
4/40/0 Komisja Urządzeń Rolnych Powiatu Sokólskiego - mapy 1907-1915 0 rozwiń
Materiały kartograficzne z terenu powiatu sokólskiego 1907-1915; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/41/0 Urząd Miejski Białostocki do Spraw Opieki nad Rodzinami Zmobilizowanych Wojskowych Niższej Rangi 1914-1917 0 rozwiń
Generalia 1914-1915, sygn. 1-6. Wykaz rodzin otrzymujących zapomogi, korespondencja finansowa. Specialia 1914-1917, sygn. 7-2020. Akta jednostkowe dotyczące poszczególnych rodzin zmobilizowanych wojskowych /dane o stanie rodzinnym i majątkowym, informacje o wysokości zapomóg itp./ Liczba jednostek w zespole: 2020
4/42/0 Urząd Powiatowy Białostocki do Spraw Powinności Wojskowej [1865-1873] 1903-1914 0 rozwiń
Priora 1865-1873, sygn. 1-8. Spisy rekrutów poszerzone o informacje o wyglądzie stanie rodzinnym, wyznaniu wytworzone przez Urząd Powiatowy Białostocki Rekrucki. Księgi protokołów 1911-1912, sygn. 9-10. Akta spraw 1903-1914, sygn. 11-208. Gross akt stanowią poszyty dotyczące poszczególnych poborowych. -Miasto Białystok. -Miasto Jasionówka. -Miasto Knyszyn. -Miasto Trzcianne. -Miasto Suraż. -Gmina Choroszcz. -Gmina Dojlidy. -Gmina Goniądz. -Gmina Gródek. -Gmina Jaświły. -Gmina Juchnowiec. -Gmina Krypno. -Gmina Obrubniki. -Gmina Przytulanka. -Gmina Zabłudów. -Gmina Zawyki. Księgi kancelaryjne 1903-1914, sygn. 209-214. Pomoce archiwalne. Liczba jednostek w zespole: 214
4/43/0 Inspektor Podatkowy Powiatu Sokólskiego 1895-1916 0 rozwiń
Sprawy ogólne (Zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły, sprawozdania, rachunkowość, różne) 1895-1915, sygn. 1-24; Rozkład i wymiar podatku: Zakłady przemysłowe i handlowe 1897-1916, sygn. 25-77; Grunty rolne 1897-1916, sygn. 78-107; Nieruchomości miejskie 1897-1916, sygn. 108-229; Sprawy Urzędu Miejskiego sokólskiego do spraw Podatku Lokalowego 1895-1915, sygn. 230-233. Liczba jednostek w zespole: 233
4/44/0 Dokumenty mieszczańskiej rodziny Sakowiczów z Bielska Podlaskiego 1732-1894 0 rozwiń
XVIII – wieczne wypisy z akt miejskich miasta Bielska Podlaskiego i miasta Kleszczele, XIX – wieczne wypis z akt magistratu miasta Bielska Podlaskiego i akt notarialnych. W/w dokumenty dotyczą kupna-sprzedaży, donacji, intromisji, testamentów, intercyz przedślubnych, mieszczańskiej rodziny Sakowiczów 1732-1894, sygn. 1-37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/45/0 Zarządy Gminne z terenu powiatu sokólskiego guberni grodzieńskiej 1879-1915 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Bagnach powiat sokólski 1899-1912, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Grzebieniach powiat sokólski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Kamiennej powiat sokólski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Kruglanach powiat sokolski / XIX/XX/1910-1914, sygn. 1-6; Zarząd Gminny w Makowlanach powiat sokolski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Nowej Woli powiat sokólski 1879-1897, sygn.1-2; Zarząd Gminny w Ostrej Górze powiat sokólski / XIX/XX/1911-1913, sygn. 1-2; Zarząd Gminny w Ostrowie powiat sokólski /XIX/XX /, 1902-1913, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Romanówce powiat sokólski 1899, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Trofimówce powiat sokólski 1910-1914, sygn. 1-4; Zarząd Gminny w Zubrzycy powiat sokólski 1897-1915, sygn. 1-11. Liczba jednostek w zespole: 37
4/45/1 Zarząd Gminny w Bagnach powiat sokólski 1899-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/45/2 Zarząd Gminny w Grzebieniach powiat sokólski 1850-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/45/3 Zarząd Gminny w Kamiennej powiat sokólski 1850-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/45/4 Zarząd Gminny w Kruglanach powiat sokólski 1910-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
4/45/5 Zarząd Gminny w Makowlanach powiat sokólski 1850-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/45/6 Zarząd Gminny w Nowej Woli, powiat sokólski 1879-1897 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/45/7 Zarząd Gminny w Ostrej Górze, powiat sokólski 1911-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/45/8 Zarząd Gminny w Ostrowie, powiat sokólski 1902-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/45/9 Zarząd Gminny w Romanówce, powiat sokólski 1899 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/45/10 Zarząd Gminny w Trofimówce, powiat sokólski 1910-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/45/11 Zarząd Gminny w Zubrzycy, powiat sokólski 1897-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
4/46/0 Akta urzędów policyjnych z terenu guberni grodzieńskiej 1864-1915 0 rozwiń
Zarząd Policji Miejskiej, Biuro Adresowe 1912-1915, 6 j.a.Kopie rozkazów, wykazy personelu, dokumentacja finansowa. Zarząd Policji Powiatu Białostockiego 1891-1914, 15 j.a. Odezwy dowódców wojskowych z 1914 r., wykazy zabitych i zaginionych z terenu Guberni Grodzieńskiej, meldunki o strajkach w Białymstoku. Naczelnik Policji 1 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914, 17 j.a. Wykazy poddanych pruskich i austriackich podlegających wysiedleniu. Materiały statystyczne dotyczące demografii, rolnictwa, przemysłu, handlu na terenie 1 rejonu powiatu białostockiego, wykaz osób poszukiwanych przez policję, sprawy osób uchylających się od służby wojskowej, wykazy urlopowanych. Naczelnik Policji 2 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1864-1871, 1 j.a. Naczelnik Policji 4 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914, 13 j.a. Materiały statystyczne dotyczące demografii, rolnictwa, przemysłu, handlu na terenie 4 rejonu powiatu białostockiego, cenniki, dane o wypadkach kryminalnych, uchylaniu się od służby wojskowej. Naczelnik Policji 3 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1913-1915, 1 j.a. Sprawy nadzoru policyjnego, dane o kolonistach niemieckich, drogach i mostach, urodzajach, ściąganiu podatków, uchylaniu się od służby wojskowej Liczba jednostek w zespole: 53
4/46/1 Zarząd Policji Miejskiej Biuro Adresowe 1912-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
4/46/2 Zarząd Policji Powiatu Białostockiego 1891-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
4/46/3 Naczelnik Policji 1 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
4/46/4 Naczelnik Policji 2 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1864-1871 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 do 60 z 1 746 wpisów.