Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/1/0 Landratura Inowrocław 1815-1919 [1933] 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne, podział administracyjny powiatu, osadnictwo i kolonizacja, budowa elektrowni w Inowrocławiu, kopalnia i warzelnia soli, handel solą, sprawy sądowe, budowa i naprawa dróg, melioracja, ustrój władz miejskich, cechy rzemieślnicze w Inowrocławiu i Gniewkowie, budowa i remonty kościołów, szkoły wyznaniowe (katolickie i ewangelickie) w powiecie, nauczyciele, targi i jarmarki, spółki drenarskie, Bractwo Kurkowe w Gniewkowie, Kasa Chorych w Kruszwicy Liczba jednostek w zespole: 284
7/2/0 Starostwo Powiatowe Inowrocławskie w Inowrocławiu [1895]1919 - 1939 0 rozwiń
Sprawy ogólne: mianowanie starosty, wykazy zmian miejscowości, sprawozdania z sytuacji gospodarczej, wybory do Senatu. Sprawyorganizacyjne i osobowe: podział spraw, mianowania urzędników, wykazy gmin i obszarów dworskich, mianowanie wójtów, włączenie gmin do Inowrocławia. Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego: sprawozdania sytuacyjne, wykazy optantów, rejestry cudzoziemców, zrzekanie się oraz pozbawianie obywatelstwa polskiego - rejestry. Sprawy prawno-administracyjne: rejestr zakładów przemysłowych, wykazy młynów i olejarni, wykazy zatrudnionych. Sprawy administracyjno-prawne: dokumentacja techniczna cukrowni, sprawozdania,statuty, wykazy, korespondencja dot. targów i jarmarków. Sprawy wojskowe: protokolarz Komisji Poborowej. Sprawy wodne: uprawnienia wodne, korespondencja. Referat Opieki Społecznej: fundusz Kasy Chorych, schroniska dla starców -korespondencja. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: przewłaszczenia, nabywanie nieruchomości. Referat Budowlany: wykazy przedsiębiorstw, groby poległych żołnierzy- spisy, spis akt referatu. Liczba jednostek w zespole: 2326
7/3/0 Wydział Powiatowy w Inowrocławiu [1801]1889 - 1919[1939] 0 rozwiń
Protokoły z wyborów, składy władz gminnych, ordynacja powiatowa, wykaz miejscowości, budżety powiatu, powołanie obwodów usc, założenia i szkice dotyczące budowy dróg, podziały tymczasowe wsi, statuty spółek wodno-melioracyjnych, wykazy zakładów przemysłowych, wyposażenie szpitala, korespondencja Liczba jednostek w zespole: 401
7/4/0 Wydział Powiatowy w Inowrocławiu [1894]1919 - 1939[1940] 0 rozwiń
Dział samorządowy Inspektor spraw gminnych (1919-1939) 834 j.a.: posiedzenia sejmiku samorządowego, statuty i uchwały Inowrocławskiego Sejmiku Samorządowego, komisje wyborcze, wykazy miejscowości, projekt podziału gmin i gromad, zmiany granic, likwidacje obszarów dworskich, lustracje gmin ( protokoły ), sołtysi (wybory) Działy specjalne Rachuba Wydziału Powiatowego (1920-1939) 205j.a.: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, finanse szpitala powiatowego, finanse gmin (kontrole, budżety ) Referat Sanitarny (1922-1939) 20 j.a.: regulaminy, budżety, ośrodki zdrowia, działalność komisji opieki społecznej Referat Drogowy (1914-1939) 59 j.a.: wykazy i budowa dróg i mostów, projekt linii kolejowej do Warszawy, stan dróg Referat Melioracji (1920-1930) 1 ja.: statut spółki melioracyjnej Akta osobowe (1919-1934) 17 j.a.: akta osobowe pracowników Liczba jednostek w zespole: 1136
7/5/0 Landratura Mogilno 1824 -1917 0 rozwiń
Wydział Spraw Tajnych: zarządzenia, rozporządzenia, korespondencja Sprawy ogólno-organizacyjne: rozporządzenia, ustawodawstwo dot. zwalczania chorób, leśnictwa i łowiectwa; korespondencja - gminy żydowskie, szpitale dla ubogich Sprawy miejskie:wybory rad miejskich, powoływanie burmistrzów, wprowadzanie ordynacji miejskiej z 1853r., budowa i naprawa ulic Sprawy kościelne: budowa i remonty kościołów i plebanii, kościoły ewangelickie, budżety Sprawy szkolne: budżety szkół, korespondencja dot. budowy szkół, kontrola kar szkolnych, budżety Sprawy stowarzyszeń: korespondencja Lekarz powiatowy: rozporządzenia, korespondencja - lekarze, aptekarze, położne USC: zapowiedzi ( 1874-1907) Liczba jednostek w zespole: 603
7/7/0 Wydział Powiatowy w Mogilnie 1887 - 1919 [1932] 0 rozwiń
Statuty spółek wodno-melioracyjnych, korespondencja, wyciągi z akt katastralnych, korespondencja ( budowa mostów, funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego) Liczba jednostek w zespole: 21
7/8/0 Wydział Powiatowy w Mogilnie [1900]1919 - 1939 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, wykazy sołtysów, budżety i sprawozdania rachunkowe gmin, lustracje, budżety Powiatowego Związku Samorządowego Liczba jednostek w zespole: 25
7/9/0 Landratura w Strzelnie 1816 - 1919[1923] 0 rozwiń
Akta tajne (1853-1918) 5 j.a.: wychodźstwo agentów, korespondencja tajna Registratura I Sprawy ogólno-organizacyjne (1837-1918) 121 j.a.: spisy ludności, migracje, policja państwowa, sekretarz powiatowy, pożyczka wojenna, kasa komunalna, wykazy miejscowości, komunalna kasa, opieka społecz-na, urzędy stanu cywilnego Registratura II Sprawy administracyjne (1837-191) 44 j.a.: związki młynarzy i transportowców, handel, łowiec-two, spółki drenarskie, gry i loterie, jarmarki, przestępczość Registratura III Sprawy miejskie (1853-1914) 3 j.a.: wybory miejskich rad, przepisy porządkowe w mieście Registratura IV Sprawy odszkodowań wojennych (1893-1922) 34 j.a.: szkody wojenne, straty w rolnictwie, opieka nad wdowami i inwalidami wojennymi, zapomogi Registratura V Sprawy podatkowe (1852-1919) 33 j.a.: podatki: od nieruchomości, przemysłowy, gruntowy, komunalny Registratura VI Sprawy szkolne (1816-1909) 8 j.a.: działalność szkół, budowy szkoły ewangelickiej w Broniewicach i szkoły w Kruszwicy Registratura VII Sprawy towarzystw ubezpieczeń ogniowych (1886-1919) 3 j.a.: korespondencja Liczba jednostek w zespole: 251
7/10/0 Starostwo Powiatowe Strzelińskie w Strzelnie [1881]1919 - 1932[1938] 0 rozwiń
Referat Organizacyjny (1919-1932) 41 j.a.: władze i urzędy państwowe i samorządowe, urzędnicy starostwa, podział administracyjno-terytorialny na gminy i obszary dworskie, likwidacja niemieckich bibliotek, instrukcja biurowa, podział rzeczowy spraw w starostwie Referat Bezpieczeństwa Publicznego (1919-1932) 118 j.a.: wybory do Sejmu i Senatu w 1922 i 1928 r., propaganda, wykaz wyborców, komisje obwodowe, kontrola spisów wyborczych, stowarzyszenia i związki niemieckie, gminy żydowskie, sprawy policyjne Referat Prawno-Administracyjny (1919-1932) 59 j.a.: stan organizacyjny powiatu, spis ludnośc, wykazy optantów, poświadczenia obywatelstwa polskiego, statystyka Referat Prawno-Administracyjny II (1900-1938) 75 j.a.: towarzystwa i związki, ochrona lasów, lasy prywatne, polowania, przedsiębiorstwa rolno-przemysłowe, aprowizacja, zapasy zbóż, spółki wodne i drenarskie, sprawy wodne, robotnicy rolni, jarmarki Referat Rolny (1919-1931) 35 j.a.: wykonanie reformy rolnej, opisy majątków, orzeczenia urzędu ziemskiego, przekazania, przejęcia i dzierżawa działek, "Neugarten" w Strzelnie, plan działek Referat Wojskowy (1881-1932) 44 j.a.: pobór, wykazy poborowych, świadczenia na rzecz wojska, rejestr zwierząt pociągowych i gołębi pocztowych, organizacja komitetów WF i PW Referat Karno-Administracyjny (1919-1928) 1j.a.: przekazanie pruskiej władzy sądowej, sprawy karne, roki sądowe, mężowie zaufania Referat Opieki Społecznej (1919-1932) 9 j.a.: weterani z 1863 r., listy poległych i rannych, inwalidzi, towarzystwa kombatantów i weteranów, cmentarze Referat Sanitarny (1919-1932) 12 j.a.: statystyka lekarska, wykazy lekarzy, zwalczanie chorób zakaźnych Liczba jednostek w zespole: 428
7/11/0 Wydział Powiatowy w Strzelnie 1891 - 1919 [1940] 0 rozwiń
Sprawy spółek wodno-melioracyjnych (1891-1940), statuty, członkowie, wyciągi z katastru, pomiary wysokościowe sprawy osadnictwa (1905-1917), podziały majątków i folwarków, korespondencja z Komisją Kolonizacyjną Liczba jednostek w zespole: 22
7/12/0 Wydział Powiatowy w Strzelnie [1894]1919-1932[1934] 0 rozwiń
Referat Ogólny (1921-1932): posiedzenia sejmiku powiatowego Referat Samorządu Gminnego (1926-1932): wybory sołtysów, budżety administracyjne, lustracje gmin Kasa (1919-1932): budżety administracyjne Powiatowego Związku Komunalnego, wykonanie budżetów Referat Drogowy (1894-1937): narady, budżety, spółki drenarskie, członkowie Liczba jednostek w zespole: 55
7/13/0 vacat - połączono z zespołem nr 549 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/14/0 Sąd Obwodowy w Inowrocławiu [1720]1879 - 1919[1972] 0 rozwiń
Generalia, akta gruntowe, akta hipoteczne, testamenty, sprawy spadkowe, opieka nad nieletnimi dziećmi, księgi parcel, depozyty Liczba jednostek w zespole: 16770
7/15/0 vacat - Sąd Powiatowy w Trzemesznie - połączono z zespołem nr 563 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/17/0 Sąd Obwodowy w Żninie [1818]1879-1919[2011] 0 rozwiń
Rejestry handlowo-członkowskie, opieka nad nieletnimi dziećmi, udziałowcy banków, administrowanie budynkiem, księgi gruntowe, akta do ksiąg gruntowych. Liczba jednostek w zespole: 16561
Wyświetlanie 1 do 15 z 770 wpisów.