Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/419/0 vacat - Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Woli - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/420/0 Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Szubinie 1821-1874 1265 rozwiń
Akta urodzeń, ślubów i zgonów z lat 1821-1874; skorowidze alfabetyczne urodzeń z lat 1821-1874, ślubów z lat 1864-1874; konfirmacje z lat 1827-1863; także akta urodzeń, ślubów i zgonów z 1845 z parafii Żnin. Liczba jednostek w zespole: 9
6/421/0 vacat - włączony do zespołu nr 1686 Urząd Stanu Cywilnego Fordon Miasto 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/422/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Sicienko, pow. Bydgoszcz - włączony do zespołu nr 1788 Urząd Stanu Cywilnego Sicienko 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/423/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Nakło - włączony do zespołów nr 1741 Urząd Stanu Cywilnego Nakło Miasto i nr 1742 Urząd Stanu Cywilnego Nakło Wieś 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/424/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Olszewka, pow. Wyrzysk - włączony do zespołu nr 1753 Urząd Stanu Cywilnego Olszewka 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/425/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Mrocza, pow. Wyrzysk - włączony do zespołu nr 1634 Urząd Stanu Cywilnego Mrocza Miasto 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/426/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Witosław, pow. Wyrzysk - włączony do zespołu nr 1634 Urząd Stanu Cywilnego Mrocza Miasto, pow. Wyrzysk 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/427/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Szubin - włączony do zespołów nr 1792 Urząd Stanu Cywilnego Szubin Miasto, nr 1795 Urząd Stanu Cywilnego-Szubin Wieś I, pow. Szubin, nr 1796 Urząd Stanu Cywilnego Szubin Wieś II, pow. Szubin 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/428/0 Klasztor Bernardynów w Bydgoszczy 1772-1828 0 rozwiń
Z zespołu liczącego 10 j.a. siedem jednostek stanowią akta powstałe w związku z sprawowanym przez administrację pruską nadzorem nad klasztorem, jego majątkiem i sprawami finansowymi, stanem obiektów; teczki powstałe w klasztorze to notatnik gwardianów z lat 1824-1828 i rozprawa teologiczna. Liczba jednostek w zespole: 10
6/429/0 Klasztor Jezuitów w Bydgoszczy [1760]1773-1806 0 rozwiń
Nie zachowały się akta własne; pozostałe teczki akt mają różną proweniencję zespołową i zostały wytworzone przez sąd landwójtowski w Bydgoszczy, regencję w Kwidzynie i Deputację Kamery Wojenno-Domenalnej w Bydgoszczy; dotyczą sporu z Żydowską Gminą Wyznaniową w Inowrocławiu w sprawach finansowych, sprawowania nadzoru nad klasztorem przez administrację pruską i naprawy budynku poklasztornego. Liczba jednostek w zespole: 3
6/430/0 Klasztor Karmelitów w Bydgoszczy 1399-1834 0 rozwiń
Znajdujące się w zespole 22 dokumenty to nadania majątkowe na rzecz klasztoru, potwierdzenie jego uprawnień przez władców i papieży, umowy majątkowe, dokumenty otrzymane w związku z działalnością religijną klasztoru i funkcjonujących przy nim bractw; akta dotyczą głównie spraw majątkowych; są to wypisy z akt grodzkich i miejskich różnych umów majątkowych, notatki, dokumentacja prowadzonych sporów finansowo-majątkowych oraz akta wytworzone przez władze pruskie w związku z nadzorem administracyjnym nad klasztorem i jego finansami, przejęciem majątku klasztornego i roszczeń klasztoru wobec osób trzecich. Liczba jednostek w zespole: 77
6/431/0 Klasztor Klarysek w Bydgoszczy [1481] 1615-1839 0 rozwiń
Znajdujący się w zbiorze jeden dokument to akt erekcyjny klasztoru, wydany przez papieża Pawła V w 1615 r.; dokumentację aktową wytworzył klasztor oraz urzędy administracyjne; akta własne dotyczą spraw majątkowych, donacji, prowadzonych sporów oraz zakonnic (wykaz); akta wytworzone przez władze pruskie powstały w związku z nadzorem administracyjnym nad klasztorem i jego finansami, przejęciem majątku klasztornego i roszczeń klasztoru wobec osób trzecich. Liczba jednostek w zespole: 20
6/432/0 Klasztor Dominikanów w Brześciu Kujawskim [1552] 1681-1797 0 rozwiń
Zespół liczy 7 j.a., w tym 1 oryginalny dokument królewski z 1681 r., dwa odpisy dokumentów królewskich i kontrakt dzierżawny; pozostałe 3 teczki akt powstały w związku ze sprawowanym przez administrację pruską nadzorem nad klasztorem i jego majątkiem. Liczba jednostek w zespole: 7
6/433/0 Klasztor Augustianów w Chojnicach [1360] 1623-1808 0 rozwiń
Spośród 3 j.a. tylko jedna teczka została wytworzona w klasztorze; są to różne pisma, odpisy z akt, powstałe w związku z windykacją należności, prowadzonymi sporami majątkowymi itp.; pozostałe dwie jednostki aktowe wytworzyła pruska administracja w związku ze sprawowanym nadzorem administracyjnym nad klasztorem i jego majątkiem. Liczba jednostek w zespole: 3
6/434/0 vacat - Klasztor Cystersów w Byszewie - włączony do zespołu nr 437 Klasztor Cystersów w Koronowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/435/0 Klasztor Franciszkanów w Inowrocławiu [1258] 1623-1830 0 rozwiń
Akta własne klasztoru i administracji państwowej; akta własne to odpisy dokumentów, wypisy z akt grodzkich dotyczące spraw majątkowych związanych z otrzymaniem darowizn pieniężnych i zapisem dóbr na rzecz klasztoru, spory sądowe na tle majątkowym; materiały o klasztorze, jego składzie personalnym i bibliotece; akta administracji zostały wytworzone przez Deputację Kamery w Bydgoszczy, regencje w Kwidzynie i w Bydgoszczy, w związku z podjętym nadzorem administracyjnym nad klasztorem i przejęciem jego majątku. Liczba jednostek w zespole: 26
6/436/0 Klasztor Karmelitów w Kcyni, pow. Szubin [1717] 1776-1826 0 rozwiń
Akta w zespole pochodzą z lat 1776-1826; tylko jedna jednostka pochodzi z akt klasztornych, pozostałe zostały wytworzone przez administrację pruską i Prefekturę Departamentu Bydgoskiego; wytworzono je w związku z podjętym przez władze pruskie nadzorem nad majątkiem, jego przejęciem, finansami klasztornymi i kontrolą stanów osobowych w klasztorach. Liczba jednostek w zespole: 12
6/437/0 Klasztor Cystersów w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1232-1847 0 rozwiń
W zespole znajdują się 223 dokumenty z XIII-XVIII w., kopiariusz dokumentów i akta; wśród dokumentów występują dokumenty papieskie, zwierzchnich władz zakonnych, królewskie i książęce oraz wystawione przez klasztor i osoby prywatne; akta własne dotyczą spraw wewnętrznych klasztoru oraz majątkowych, powstały w głównie w XVIII w., ale znajdują się w nich informacje dotyczące okresu wcześniejszego; znajdujące się w zespole akta pruskich urzędów powstały w związku z przejęciem kontroli nad klasztorem i jego majątkiem, roszczeniami majątkowymi wobec klasztoru i osób trzecich. Liczba jednostek w zespole: 561
6/438/0 Kapituła kolegiacka w Kruszwicy, pow. Inowrocław 1629-1849 0 rozwiń
Akta własne kapituły i administracji państwowej; akta własne to 1 j.a. zawierająca odpisy dokumentów, wypisy z akt grodzkich dotyczące spraw majątkowych, związanych z otrzymaniem darowizn pieniężnych i zapisem na dobrach na rzecz kapituły, spory sądowe na tle majątkowym; są także materiały o kapitule, jej członkach; akta administracji zostały wytworzone przez Deputację Kamery w Bydgoszczy, rejencje w Kwidzynie i w Bydgoszczy, w związku z objętym nadzorem administracyjnym nad instytucjami kościelnymi i przejęciem kontroli nad ich majątkiem. Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 521 do 540 z 3 847 wpisów.