Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/439/0 Klasztor Reformatów w Łabiszynie, pow. Szubin 1774-1831 0 rozwiń
Znajdujące się w zespole 4 j.a. to akta wytworzone przez administrację pruską, w związku z nadzorem administracyjnym nad klasztorem; dotyczą jego stanu personalnego, zapisu na rzecz klasztoru, prywatnej skargi zakonnika, zwrotu akt klasztornych od Skórzewskich z Lubostronia. Liczba jednostek w zespole: 4
6/440/0 Klasztor Bernardynów w Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1773-1844 0 rozwiń
Znajdujące się w zespole 6 j.a. to wyłącznie akta wytworzone przez administrację pruską dotyczące kontroli stanu personalnego klasztoru, świadczeń w naturze na rzecz klasztoru i samego majątku. Liczba jednostek w zespole: 6
6/441/0 Klasztor Augustianów w Łobżenicy-Górce Klasztornej, pow. Wyrzysk 1404 0 rozwiń
Dokument pergaminowy z 1404 r. Arnolda Wałdowskiego fundujący klasztor. Liczba jednostek w zespole: 1
6/442/0 Klasztor Karmelitów w Markowicach, pow. Inowrocław [1658] 1777-1827 0 rozwiń
Zespół liczy 4 j.a., z których jedną stanowią odpisy z akt grodzkich Trybunału Piotrkowskiego dotyczące spraw majątkowych; pozostałe, wytworzone przez kamerę i regencję w Bydgoszczy, dotyczą nadzoru nad klasztorem, jego stanu osobowego oraz roszczeń o zwrot kapitalu od hrabiego von Kalkreuth w Koźmianie. Liczba jednostek w zespole: 4
6/443/0 Klasztor Benedyktynów w Mogilnie [1179] 1520-1833 0 rozwiń
1. Dokumenty 2. Księgi 3. Akta Liczba jednostek w zespole: 110
6/444/0 Szpital Bożogrobców w Sieradzu 1418 0 rozwiń
Dokument W. Jagiełly nadający 2 łany ziemi szpitalowi Św. Ducha na przedmieściach Sieradza. Liczba jednostek w zespole: 1
6/445/0 Klasztor Bernardynów w Nowem, pow. Świecie [1520] 1784 0 rozwiń
Potwierdzony przez burmistrza miasta w 1784 r. odpis dokumentu Augusta III, króla Polski, z 30 XII 1748 r. potwierdzający przywilej Zygmunta I z 20 VIII 1520 r., w którym uznawał prawa i przywileje klasztoru, potwierdzony przez Augusta II 27 X 1724 r. Liczba jednostek w zespole: 1
6/446/0 Klasztor Reformatów w Pakości, pow. Inowrocław [1686] 1777-1806 0 rozwiń
Majątek klasztoru, jego stan osobowy, szkoła. Liczba jednostek w zespole: 2
6/447/0 vacat - Klasztor Bernardynów w Skępem - włączony do zespołów nr 428 Klasztor Bernardynów w Bydgoszczy i nr 430 Klasztor Karmelitów w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/448/0 Klasztor Norbertanek w Strzelnie, pow. Mogilno 1193-1836 0 rozwiń
W zespole znajduje się 160 dokumentów, kopiariusz dokumentów i akta; wśród dokumentów występują papieskie, zwierzchnich władz zakonnych, królewskie i książęce oraz wystawione przez klasztor i osoby prywatne; akta własne klasztoru to kopiariusz i 1 teczka odpisów z akt grodzkich inowrocławskich i kruszwickich z lat 1600-1748; akta okresu pruskiego dotyczą spraw administracyjnych oraz majątkowych, powstały po 1773 r., ale zawierają informacje dla okresu wcześniejszego; większość dotyczy gospodarowania majątkiem, roszczeń wobec klasztoru i osób trzecich; wśród nich są materiały dotyczące miejscowości leżących w Królestwie Polskim, w związku z ciążącymi na nich zapisami na rzecz klasztoru; występują także np. plany zabudowań klasztornych i szczegółowy opis majątku klasztornego, w tym miasta Strzelna. Liczba jednostek w zespole: 220
6/449/0 Klasztor Kanoników Regularnych w Trzemesznie, pow. Mogilno 1224-1832 0 rozwiń
1. Dokumenty i kopie pergaminowe (sygn. 1-53) 2. Dokumenty i kopie papierowe (sygn. 54-55) 3. Listy (sygn. 57-58) 4. Varia (sygn. 59-65) 5. Akta (sygn. 66-103) Liczba jednostek w zespole: 102
6/450/0 Klasztor Paulinów w Topolnie, pow. Świecie [1638] 1675-1810 0 rozwiń
4 j.a dotyczą organizacji i funkcjonowania klasztoru (wśród nich: księga nadanych przywilejów, ewidencja braci zakonnych, inwentarz wyposażenia kościoła i klasztoru oraz protokół wizytacji biskupiej); pozostałe akta stanowi dokumentacja gospodarcza i finansowa dochodów uzyskiwanych z folwarków i lokat pieniężnych. Liczba jednostek w zespole: 30
6/451/0 Kapituła katedralna we Włocławku 1775-1822 0 rozwiń
Akta zostały wytworzone przez pruskie władze zaborcze wskutek podjętego nadzoru nad majątkiem kościelnym i dochodami; spośród 3 j.a. jedna to odpisy dokumentów kapituły dotyczących jej dóbr., dochodów kapituły ze wsi w nowych granicach po I rozbiorze oraz kapitału ulokowanego na wsi Tarkowo i roszczeń ze strony rządu Królestwa Polskiego. Liczba jednostek w zespole: 3
6/452/0 Klasztor Kanoników Regularnych w Wysokiej, pow. Wyrzysk 1715-1802 0 rozwiń
Akta wytworzone przez administrację pruską w związku z kontrolą dochodów klasztoru i przejęciem jego majątku. Liczba jednostek w zespole: 6
6/453/0 Klasztor Dominikanów w Żninie 1588-1835 0 rozwiń
Zespół stanowią 3 dokumenty pergaminowe z końca XVI w. nadane klasztorowi w związku z otrzymaniem beneficjum w podmiejskiej wsi Góra oraz 10 j.a. wytworzonych przez administrację pruską i Prefekturę Departamentu Bydgoskiego, w związku z nadzorem administracyjnym nad klasztorem i przejęciem jego praw majątkowych. Liczba jednostek w zespole: 13
6/454/0 Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu [1901] 1920-1939 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny: organizacja, okólniki i zarządzenia, protokoły posiedzeń, sprawozdania, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe, harcerstwo, higiena i opieka lekarska w szkołach 2. Oddział Rachuby: sprawozdania finansowo-gospodarcze kuratorium, preliminarze i sprawozdania finansowe szkół 3. Biuro Personalne: obsada etatów, awanse, odznaczenia, weryfikacje, Okręgowa Komisja Dyscyplinarna, opinie o nauczycielach, wykazy nauczycieli, akta personalne 4. Wydział I Szkół Powszechnych: organizacja, protokoły narad, kursy i konferencje, organizacja szkół powszechnych, nadzór nad inspektorami, szkolnictwo mniejszości narodowych, akta dotyczące poszczególnych szkół i przedszkoli 5. Wydział II Szkół Średnich: plany, organizacja i statystyka szkolnictwa średniego, wizytacje szkół, akta dotyczące poszczególnych szkół średnich 6. Wydział III Szkół Zawodowych: statystyka, sprawozdania, program nauczania, wizytacje szkół, akta dotyczące poszczególnych szkół zawodowych i kursów dokształcających 7. Oddział Oświaty Pozaszkolnej: organizacja, sprawozdania z działalności, kursy i konferencje instruktorów, stan oświaty pozaszkolnej, biblioteki, czytelnictwo 8. Akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 6970
6/455/0 Lokalna Inspekcja Szkolna w Białośliwiu, pow. Wyrzysk 1856-1918 0 rozwiń
1. Okólniki, zarządzenia, wytyczne władz zwierzchnich 2. Protokoły konferencji nauczycielskich i wizytacji szkół 3. Sprawy finansowe, budowlane szkół podstawowych w Białośliwiu, Dworzakowie i Nieżychowie Liczba jednostek w zespole: 14
6/456/0 Powiatowa Inspekcja Szkolna w Wyrzysku 1832-1920 0 rozwiń
1. Organizacja i administracja: sprawy budowlane budynku Inspektoratu, wizytacje szkół 2. Nauczyciele: protokoły konferencji powiatowych, biblioteki nauczycielskie, dokształcanie, sprawy płacowe, wojskowe 3. Szkoły, programy nauczania, statystyka szkolna, strajk szkolny 4. Uczniowie: obowiązek szkolny, zwolnienia, oświata pozaszkolna, zwalczanie analfabetyzmu 5. Poszczególne szkoły w powiecie 6. Akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 229
6/457/0 Powiatowa Inspekcja Szkolna w Szubinie 1881-1919 0 rozwiń
1. Organizacja i nauczanie: działalność inspekcji lokalnych, konferencje, kadra nauczycielska, plany zajęć 2. Sprawy budowlane: projekty, stan budynków 3. Statystyka szkolna: sprawozdania, wykazy nauczycieli 4. Szkoły w Godzimierzu, Niedźwiadach, Retkowie, Sosnowcu i Wąsoszu 5. Akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 68
6/458/0 Powiatowa Inspekcja Szkolna w Bydgoszczy 1871-1920 0 rozwiń
1. Inspektorat Szkolny Bydgoszcz: protokoły konferencji kierowników szkół powszechnych, zapomogi dla nauczycieli 2. Inspekcja Powiatowa Szkolna - Bydgoszcz Południe: plany nauczania, nauczyciele prywatni 3. Szkoły w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim: organizacja szkół, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, sprawozdania z działalności, plany nauczania, frekwencja, protokoły z wizytacji szkół 4. Akta personalne nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 313
Wyświetlanie 541 do 560 z 3 847 wpisów.