Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/156/0 Akta policji niemieckiej z terenu województwa bydgoskiego - zbiór szczątków zespołów [1922] 1939-1945 0 rozwiń
I. Komendant Policji Bezpieczeństwa w Bydgoszczy: wezwania, protokoły przesłuchań, ewidencja aresztowanych i więźniów obozów centrali przesiedleńczej i koncentracyjnych II. Placówka Gestapo w Bydgoszczy: organizacja, rozkazy i zawiadomienia, zajęcia mieszkań Polaków, fotografie aresztantów III. Placówka Kripo w Bydgoszczy: meldunki, zatrzymania Polaków pod zarzutem przestępstw pospolitych, ewidencja zatrzymanych IV. Prezydent Policji w Bydgoszczy: wizy dla Niemców i innych obcokrajowców - zezwolenia V. Żandarmeria powiatowa w Chojnicach: obsada posterunków, wyposażenie, wyszkolenie, werbunek, sprawozdania z nastrojów ludności, doniesienia, aresztowania VI. Podkomenda Policji Bezpieczeństwa w Inowrocławiu: ewidencja broni i amunicji VII. Placówka Gestapo w Inowrocławiu: zarządzenia i okólniki, zaopatrzenie w broń i amunicję VIII. Komando Operacyjne 2/IV Liczba jednostek w zespole: 42
6/156/1 Komenda Policji Bezpieczeństwa w Bydgoszczy [1922]1939-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/156/2 Placówka Gestapo w Bydgoszczy [1938]1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
6/156/3 Placówka Kripo w Bydgoszczy [1922]1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
6/156/4 Prezydent Policji w Bydgoszczy 1941-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/156/5 Żandarmeria Powiatowa w Chojnicach 1941-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/156/6 Podkomenda Policji Bezpieczeństwa w Inowrocławiu 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/156/7 Placówka Gestapo w Inowrocławiu 1939-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/156/8 Komando Operacyjne 16 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/156/9 Schutzpolizei - Komendantura w Tucholi 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/157/0 Okręgowa Komenda Policji Państwowej w Toruniu [1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie 2. Sprawowanie nadzoru nad partiami, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz mniejszościami narodowymi 3. Inwigilacja organizacji i osób narodowości polskiej i obcej podejrzanych o działalność antypolską i szpiegowską 4. Mniejszości narodowe 5. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego: sprawozdania i raporty sytuacyjne 6. Prasa i ruch wydawniczy 7. Ruch graniczny 8. Akta osobowe policjantów Liczba jednostek w zespole: 1645
6/158/0 Urząd Opieki nad Weteranami i Rodzinami Poległych w Bydgoszczy [1888] 1939-1945 0 rozwiń
Teczki dotyczące poszczególnych osób w układzie alfabetycznym; zawierają dane o konkretnych podopiecznych, ich losie w czasie wojny, dokumentację medyczną i finansową. Liczba jednostek w zespole: 2737
6/159/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Bydgoszczy 1853-1920 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-budowlane: instrukcje i wytyczne dotyczące zatrudnienia, kwalifikacji, dokształcania i wynagradzania pracowników, postępowanie karne wobec firm i pracowników 2. Budowle kościelne: umowy, kosztorysy robót, rozliczenia prac budowlanych, remontów i wyposażenia obiektów sakralnych 3. Budowle szkolne: budowa i remonty szkół, kontrola przebiegu robót 4. Budowle domenalne: umowy, kosztorysy prac budowlanych 5. Budowle leśne: umowy, kosztorysy, opisy budynków, dokumentacja techniczna 6. Dokumentacja techniczna obiektów Liczba jednostek w zespole: 202
6/160/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Chojnicach 1821-1918 0 rozwiń
1. Generalia: wykazy zabytków w powiecie, sieć triangulacyjna, spisy dróg, osiedli, linii tramwajowych 2. Budowle kościelne: stan budowli, budowa, prace remontowo-restauratorskie, wyposażenie liturgiczne, opinie konserwatora 3. Budowle szkolne: budowa, remonty - kosztorysy, przeróbki budowlane szkół 4. Budowle domenalne: opisy budynków, kosztorysy robót budowlanych 5. Budowle pracowników leśnych: wykazy budów i remontów, spis budynków, bezpłatny przydział drewna budowlanego 6. Budowle administracji państwowej: przepisy dotyczące wykonawstwa robót, opisy budynków i ich wyposażenia, kosztorysy 7. Budowa dróg: opisy dróg, wykazy dróg w Regencji Kwidzyńskiej, kontrola przebiegu prac, wynagrodzenie robotników 8. Budowa mostów: kontrola i wykaz mostów, śluz, tam w powiecie 9. Dokumentacja techniczna obiektów Liczba jednostek w zespole: 303
6/161/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Nakle, pow. Wyrzysk 1842-1916 0 rozwiń
1. Generalia: subsydia na rzecz budowy kościoła i szkół 2. Budowle kościelne: budowa i wyposażenie kościoła 3. Budowle szkolne: budowa, remonty, lustracje budynków szkolnych 4. Budowle domenalne: zakup i inwentaryzacja budynków 5. Budowle pracowników leśnych: przejęcie budynku 6. Budowle administracji państwowej: opis, roboty wykończeniowe 7. Budowa dróg: wykaz wydatków, rozliczenia budowy dróg 8. Budowa mostów: przebudowa mostów drewnianych na żelazne Liczba jednostek w zespole: 77
6/162/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Świeciu 1817-1920 0 rozwiń
1. Budowle szkolne: budowy, przeróbki budowlane w budynkach szkolnych i mieszkaniach nauczycieli 2. Budowle domenalne: remonty, odbudowa pogorzelisk 3. Budowle dla pracowników leśnych: remonty, przeróbki budowlane 4. Budowa mostów: umowa z wykonawcą Liczba jednostek w zespole: 235
6/163/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Szubinie/Żninie 1836-1919 [1925] 0 rozwiń
1. Generalia: instrukcja dotycząca wykonania map, wykazy budów, ochrona i opieka nad zabytkami 2. Sprawy ogólno-administracyjne: zatrudnienie, przepisy ws. wynagrodzenia 3. Budowle kościelne: remonty 4. Budowle szkolne: budowa szkół i mieszkań dla nauczycieli 5. Budowle domenalne: opisy, szacunki budynków, inwentaryzacja 6. Budowle pracowników leśnych i uprawnienia drzewne: abluicje drewna budowlanego, opisy budynków 7. Budowle administracyjne: przeróbki budowlane 8. Budowa dróg: subsydia samorządu powiatowego, kosztorysy robót 9. Sprawy melioracyjne: wykaz akt, instrukcja dotycząca robót melioracyjnych 10. Dokumentacja techniczna obiektów Liczba jednostek w zespole: 128
6/164/0 Urząd Budownictwa Wodnego w Bydgoszczy [1781] 1790-1920 [1924] 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-administracyjne: ochrona i opieka nad zabytkami, sprawy sporne, regulacja funkcjonowania administracji, kompetencje i terytorialny zakres działania 2. Personel: pracownicy biurowi i techniczni, nadzór rzeczny, załogi statków i promów, robotnicy - zatrudnienie, wynagrodzenie, kwalifikacje, odznaczenia, egzaminy dla służby budownictwa wodnego, awanse, mobilizacja, sprawy socjalne, ubezpieczenia, renty, kasy chorych 3. Majątek Urzędu Budownictwa Wodnego: - grunty i obszary wodne: zakup i dzierżawa, odszkodowania - budynki służbowe: budowy, remonty, utrzymanie - budowle wodne - rybołówstwo: zarządzenia i wytyczne, hodowla i ochrona ryb, plan Brdy - sprzęt budowlany, tabor pływający i materiał pędny: wykazy sprzętu, kontrola odcinków wodnych, wykaz statków żeglugi rzecznej, wykorzystanie promów 4. Budżet Urzędu Budownictwa Wodnego: - fundusze na budownictwo wodne: kosztorysy, umowy z wykonawcami robót - płace pracowników i koszty biurowe - dochody - opłaty kanałowe, śluzowe, podatki: wnioski, wyciągi katastralne dotyczące opodatkowania nieruchomości 5. Ustawodawstwo wodne: - przepisy rzeczno-policyjne: instrukcje i zarządzenia w sprawach wodnych, akta rozpraw w sprawach utonięć - sprawy sporne lądowo-wodne: ustalenie granic gruntów, uznanie sądowe granic - uprawnienia wodne: zezwolenia policyjne na budowę urządzeń wodnych i korzystanie z plaż, rurociągów - wpisy do księgi wodnej 6. Budowa i utrzymanie dróg wodnych: - zarządzenia, instrukcje dotyczące budowli wodnych - rozbudowa portu w Brdyujściu: dostawy materiałów budowlanych, naprawa brzegów, regulacja, instalacja elektryczna - utrzymanie urządzeń wodnych na Kanale Bydgoskim: regulacja, spiętrzenia wody, budowa urządzeń wodnych - budowa urządzeń wodnych na Brdzie: powiększenie portu w Brdyujściu, pogłębienie rzeki, budowa śluz, prace ziemne - utrzymanie urządzeń wodnych na Noteci: regulacja, umacnianie brzegów, budowa urządzeń, pogłębianie - utrzymanie urządzeń na Wiśle: przebudowa śluzy, powiększenie portu w Bydgoszczy, ruch statków, spław drewna - Kanał Bydgoski: rozbudowa, regulacja, budowa śluz, umowy z wykonawcami - porty i przystanie, baseny rybackie: wykorzystanie portu ładunkowego na Noteci przez Barcin, zezwolenia na użytkowanie portów - zakłady przemysłowe: spiętrzenia wody dla młynów, budowa tartaku, cukrownie - zużycie wody - drogi, koleje, mosty: zarządzenia dotyczące budowy dróg bitych, wykazy mostów, kosztorysy prac budowlanych - przedsiębiorstwa komunalne: plany, kosztorysy budowlane - urzadzenia ściekowe, nawadniające, instalacja telefoniczna: budowa, remonty, zanieczyszczenia wód, odwadnianie łąk nadnoteckich, działalność spółek wodnych - odszkodowania w związku z budową Kanału Bydgoskiego: sprawy sporne 7. Żegluga i spław: - przepisy rzeczno-żeglarskie: nadzór policyjny - taryfy opłat kanału żeglugowego: instrukcje dotyczące opłat, wykazy statków i tratew, pobór opłaty kanałowej - śluzowanie statków: nadzór nad śluzami, opłaty - stan żeglugi na poszczególnych odcinkach rzecznych: zanieczyszczenie Brdy, żeglowność Noteci, sprawy sporne, kontrola statków - cechowanie, rejestracja statków - znakowanie dróg wodnych, flagi statków: oznakowanie trasy na Gople - statystyka żeglugi i spławu: wykazy statków z towarami, transporty drewna, ruch statków parowych, żegluga holownicza - poruczenia dla szyprów ze strony urzędów, awarie statków: pomiary i opracowania kartograficzne 8. Studia hydrometeorologiczne, pomiary, wodowskazy, powódź: - studia hydrometeorologiczne - pomiary: niwelacja terenu nad dolną Brdą, obliczenie poligonometryczne - kontrola stanu wód, wodowskazy: odczyty - wały ochronne, powódź: budowa wałów, pogłębienie koryta rzeki 9. Spisy akt Liczba jednostek w zespole: 2695
6/165/0 Państwowy Zarząd Wodny w Bydgoszczy [1862] 1920-1939 [1940] 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-administracyjne: instrukcja katastralna dotycząca pomiarów 2. Sprawy personalne: ewidencja, nauka zawodu, renty, zapomogi 3. Majątek Zarządu Wodnego: grunty i budynki, obszary wodne i rybackie, sprzęt pływający - przejęcie mienia, dzierżawa, taryfy przewozowe 4. Ustawodawstwo wodne: uprawnienia wodne 5. Budownictwo wodne: zarządzenia, instrukcje, roboty wodne, projekty, kosztorysy, wykaz portów i mostów-statystyka, fotografie 6. Żegluga i spław: ustawa wodna, taryfy opłat na Noteci, zezwolenia, uprawnienia dla Lloyda Bydgoskiego, raporty wodowskazowe, powodzie, szkody Liczba jednostek w zespole: 279
6/166/0 Urząd Dróg Wodnych w Bydgoszczy 1939-1944 [1945] 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-administracyjne: zarządzenia, instrukcje, podział czynności 2. Sprawy personalne: ewidencja zatrudnionych, płace, stawki, wypadki 3. Majątek urzędu: grunty i obwody rybackie - przejęcie mienia, hipoteki, wypisy katastralne, nadzór, dzierżawa 4. Budżet urzędu: instrukcje, kosztorysy, wydatki na budownictwo wodne, płace pracowników, podatki, czynsze 5. Ustawodawstwo wodne: uprawnienia 6. Budownictwo wodne: zarządzenia i instrukcje, naprawa i odbudowa urządzeń wodnych, raporty z przebiegu prac, ewidencja zniszczeń, zadrzewienia, uprawa wikliny, rozbudowa drogi wodnej Odra - Wisła, porty i baseny pływackie, urządzenia ściekowe 7. Żegluga i spław: zarządzenia, komunikaty dla żeglugi, ruch żeglugowy, rejestry statków 8. Pomiary i badania hydrometryczne: projekt utworzenia Archiwum Gospodarki Wodnej, powódź, ogłoszenia i komunikaty Liczba jednostek w zespole: 366
Wyświetlanie 161 do 180 z 3 848 wpisów.