Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/94/0 vacat - Zakład dla Niepoprawnych Przestępców w Trzemesznie - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/95/0 vacat - Więzienie w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/96/0 Referat Specjalny Służby Bezpieczeństwa w Gdyni-Potulicach 1940-1945 0 rozwiń
1. Akta ogólne (1 j.a.): rozporządzenia, działalność (sprawozdania), pracownicy 2. Korespondencja z policją (5 j.a.): wysiedlanie (wnioski) 3. Ewakuacje specjalne (24 j.a.): osoby przewidziane do ewakuacji (wykazy) 4. Transporty do obozu (8 j.a.): wysiedleni do obozu w Potulicach i skierowani ze zlikwidowanych obozów w Smukale i Toruniu (wykazy) 5. Opinie polityczne (221 j.a.): właściciele gospodarstw i mieszkań przeznaczonych dla Niemców 6. Badania przynależności rasowej (6 j.a.): kierowanie rodzin do obozu w Łodzi 7. Badania przynależności narodowej (19 j.a.): oddziały w Jabłonowie, Smukale i Toruniu, zarządzenia (niemiecka lista narodowa), internowania, więźniowie obozu w Stutthofie przekazani do obozu w Potulicach, zwolnienia z obozów 8. Represje (24 j.a.): internowani w obozie w Potulicach (przekazani przez policję), podejrzani o kontakty z partyzantami, przynależność do organizacji podziemnych, internowanie (wnioski, akta poszczególnych rodzin), kontrola przesyłek 9. Zmiany w ewidencji wysiedlonych (11 j.a.): zwalnianie i urlopowanie z obozu (wnioski, praca poza obozem), zmiany w ewidencji wysiedlonych, poszukiwania osób, repatriacja Litwinów 10. Oddział Referatu Specjalnego w Jabłonowie (42 j.a.): organizacja, pracownicy, niemiecka lista narodowa (korespondencja, wnioski o wpis, przesłuchania osób) 11. Oddział Referatu Specjalnego w Smukale (2 j.a.): organizacja, pracownicy, działalność (sprawozdania) 12. Oddział Referatu Specjalnego w Toruniu (8 j.a.): organizacja, pracownicy, zatrudnianie internowanych, badania przynależności rasowej i narodowościowej Liczba jednostek w zespole: 357
6/97/0 Centrala Przesiedleńcza w Gdańsku-Potulicach 1939-1943 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i personalne (9 j.a.): przepisy, narady (komendanci obozów, wysiedlenia), organizacja (centrala, obozy, wysiedlenia) 2. Ewakuacja (33 j.a.): statystyka, wysiedlenia z okręgu Gdańsk - Prusy Zachodnie (wykazy imienne), nadużycia 3. Wysiedlanie, przesiedlanie i usuwanie z mieszkań (21 j.a.): przesiedlenia Polaków (tereny wojskowe), ucieczki, lekarze obozowi 4. Selekcja narodowościowa i rasowa (8 j.a.): przynależność narodowa i rasowa (badanie wysiedlonych), kierowanie osób do obozu Łodzi 5. Obozy (31 j.a.): Potulice, Jabłonowo, Chojnice, Toruń (organizacja, działalność, zmiany w ewidencji) 6. Zwalnienie z obozu (70 j.a.): wnioski o zwolnienie, nadzór nadzór nad osobami zwolnionymi 7. Nadzór, poszukiwania ucieczki, sprawy sanitarne (12 j.a.): ucieczki z obozu, poszukiwania, epidemie, zgony 8. Konfiskaty, wyżywienie i utrzymanie (5 j.a.): konfiskata mienia kościelnego i prywatnego internowanych, wyżywienie w obozach, zwrot gospodarstw i mieszkań (prośby) 9. Zatrudnianie więźniów poza obozami (10 j.a.): urzędy pracy, kierowanie do pracy (ewidencja), pracodawcy (skargi) 10. Osadnictwo niemieckie (19 j.a.): przepisy (osiedlanie Niemców z Wołynia, Zamojszczyzny, Litwy, Bessarabii, Estonii i Łotwy), przydział gospodarstw, osadnicy niemieccy Liczba jednostek w zespole: 214
6/98/0 Obóz Centrali Przesiedleńczej w Potulicach, pow. Bydgoszcz 1940-1945 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i personalne (17 j.a): organizacja centrali i obozów, pracownicy, wysiedlenia i osiedlenia, ewakuacja, przejęcie obozu, likwidacja obozu w Smukale 2. Sprawy pomieszczeń i inwentarza (23 j.a.): zakwaterowanie pracowników, obozowa straż przeciwpożarowa, biurowość 3. Odzież i uzbrojenie (20 j.a.): pracownicy, kompania wartownicza, uzbrojenie 4. Utrzymanie i wyżywienie (11 j.a.): zaopatrzenie, rachunki 5. Przedsiębiorstwa obozowe (26 j.a.): budowa zakładów i warsztatów obozowych, zatrudnieni, maszyny i urządzenia 6. Komenda pracy (28 j.a.): zatrudnianie więźniów przez urzędy pracy, zapotrzebowanie na siłę roboczą (wnioski pracodawców) 7. Transport i służba samochodowa (4 j.a.): pracownicy, tabor samochodowy 8. Kierownictwo obozu (16 j.a.): zmiany w ewidencji obozowej (osoby nowo przybyłe, zwalnianie dzieci, wnioski o zwolnienie lub urlopowanie, zgony), obóz w Toruniu (organizacja, zwolnienia), obóz w Tczewie (organizacja, personel, choroby i zgony, ewakuacja) 9. Zbiór fotografii obozowych (78 pozytywów) -(1 j.fot.). Liczba jednostek w zespole: 147
6/99/0 Trybunał Cywilny Departamentu Bydgoskiego w Bydgoszczy [1805] 1807-1815 [1819] 0 rozwiń
1. Księgi wyroków 2. Testamenty 3. Wypisy z akt hipotecznych 4. Repertoria Liczba jednostek w zespole: 131
6/100/0 Urząd Katastralny w Bydgoszczy [1802] 1901-1945 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-52) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 53-775, 887-901) 3. Mapy całego powiatu, lub jego części (sygn. 777-779) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 780-885) 5. Matryce bez identyfikacji terytorialnej (sygn. 886) Liczba jednostek w zespole: 901
6/101/0 vacat - Urząd Katastralny w Nakle - włączony do zespołu nr 104 Urząd Katastralny w Wyrzysku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/102/0 Urząd Katastralny w Szubinie [1802] 1865-1944 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-10) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 11-1456, 1624-1650) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 1457) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 1458-1623) Liczba jednostek w zespole: 1652
6/103/0 Urząd Katastralny w Świeciu 1862-1942 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 2-213) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 214-216) 4. Mapy poszczególnych miejscowości (sygn. 217-260) Liczba jednostek w zespole: 260
6/104/0 Urząd Katastralny w Wyrzysku [1843] 1865-1944 0 rozwiń
1. Akta dot. terenu całego powiatu (sygn. 1-140) 2. Akta poszczególnych miejscowości (sygn. 141-488) 3. Mapy całego powiatu (sygn. 489-491) 4. Mapy poszczególnych obrębów (sygn. 492-537) Liczba jednostek w zespole: 564
6/105/0 Izba Skarbowa w Grudziądzu 1920-1939 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny (164 j.a.): instrukcje, zarządzenia, okólniki, organizacja administracji skarbowej, struktura wewnętrzna Izby, urzędnicy, budżety, sprawozdania z działalności, referat dyscyplinarny (normatywy, sprawy indywidualne), ewidencja akt przechowywanych i udostępnianych 2. Wydział Podatków Bezpośrednich (135 j.a.) 2.1. Oddział Administracyjny: statystyka podatkowa, kontakty z podległymi urzędami w sprawach podatków 2.2. Oddział Podatku Dochodowego: wymiar podatków - arkusze, pobór podatku przemysłowego, wykazy firm, zwroty i umorzenia 2.3. Oddział Podatków Realnych: okólniki, wykazy podatków od kapitałów i rent 2.4. Oddział Podatku Obrotowego: akta dotyczące firmy L. Baerwald 2.5. Oddział Bilansowy: przywóz i wywóz towarów, cło, kontrola skarbowa na granicy polsko-gdańskiej 2.6. Oddział Egzekucyjny: analizy czynności egzekucyjnych, postępowanie egzekucyjne, kontrola skarbowa na granicy polsko-gdańskiej 2.7. Oddział Katastralny: statystyka roczna, sprawozdania z lustracji 3. Wydział Rachunkowo-Kasowy (63 j.a.) 3.1. Oddział Administracyjny - okólniki, instrukcje kasowe, przepisy rachunkowe, dozór walutowy, depozyty, rekwizycje, protokoły rewizji kas skarbowych 3.2. Oddział Sum Niebudżetowych - sumy obrotowe, zabezpieczenia kredytowe 4. Wydział Akcyz i Monopolów (127 j.a.) 4.1. Oddział Administracyjny: lustracje urzędów akcyz 4.2. Oddział Akcyzowo-Monopolowy: dozór, statystyka, kontrola, postępowanie przekazowe, ulgi podatkowe, kredyty, sprawy karne 4.3. Oddział Karno-Skarbowy: okólniki, sprawy karne 5. Wydział Opłat Stemplowych (9 j.a.) 5.1. Oddział Opłat: instrukcje, okólniki dotyczące opłat 5.2. Oddział Podatku Spadkowego: indeksy, dotacje Liczba jednostek w zespole: 634
6/106/0 vacat - Urząd Skarbowy w Brodnicy - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/107/0 Akta banków bydgoskich - zbiór szczątków zespołów 1913-1929, 1935 0 rozwiń
1. Bank Związkowy: zmiany statutu, deklaracje członkowskie, ewidencja członków, korespondencja 2. Bank M. Stadthagen: protokół dotyczący upadłości banku Liczba jednostek w zespole: 6
6/107/1 Bank Związkowy 1913-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/107/2 Bank M. Stadhagen 1935-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/107/3 Niemiecki Bank Ludowy w Bydgoszczy 1942-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/108/0 vacat - Niemiecki Bank Ludowy w Bydgoszczy - włączony do zespołu nr 110 Bank Ludowy w Bydgoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/109/0 vacat - Niemiecki Bank Związkowy w Bydgoszczy-spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością - włączony do zespołu nr 107 Akta banków bydgoskich - zbiór szczątków zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/110/0 Bank Ludowy w Bydgoszczy 1914-1939 [1943] 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów spółdzielni: Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej Banku Ludowego i Banku Przemysłowego w Bydgoszczy 2. Układy konwersyjne: wykaz dłużników 3. Listy hipoteczne Liczba jednostek w zespole: 226
6/111/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Bydgoszczy 1920-1939 [1953] 0 rozwiń
1. Zakłady spółdzielcze, przemysłowe, handlowe, prywatni właściciele (lekarze, adwokaci, rolnicy): akta kredytowe poszczególnych pożyczkobiorców - zakładów spółdzielczych, spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, firm przemysłowych i handlowych z terenu Bydgoszczy i powiatów bydgoskiego, wyrzyskiego, żnińskiego, wnioski kredytowe, odpisy z ksiąg wieczystych, statuty spółek, bilanse zakładów, odpisy polis, z rejestru handlowego i akt notarialnych, plany finansowe, sprawozdania z działalności zakładów, podatki, rewizje 2. Akta procesowe: niespłacone pożyczki Liczba jednostek w zespole: 255
6/112/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Bydgoszczy [1922] 1924-1939 [1940-1959] 0 rozwiń
1. Księgi główne, bilanse, inwentury, zestawienia udzielonych pożyczek 2. Pożyczki budowlane dla indywidualnych kredytobiorców Liczba jednostek w zespole: 1003
6/113/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Grudziądzu 1922-1939 [1949-1955] 0 rozwiń
Zakłady spółdzielcze, przemysłowe, handlowe, prywatni właściciele (rolnicy, adwokaci, właściciele nieruchomości): akta kredytowe - wnioski kredytowe, odpisy polis ubezpieczeniowych, akt notarialnych i hipotecznych, informacje podatkowe, oszacowania finansowe, listy zastawne, bilanse, odpisy z rejestru handlowego. Liczba jednostek w zespole: 366
6/114/0 Centralna Kasa Spółek Rolniczych Oddział w Toruniu 1926-1938 0 rozwiń
1. Rejestry pożyczek konwersyjnych i zabezpieczeń 2. Układy konwersyjne i zobowiązania dłużne 3. Zabezpieczenia pożyczek konwersy 4. Weksle 5. Sprawozdania z czynności i zamknięcia rachunków Liczba jednostek w zespole: 38
6/115/0 Komunalna Kasa Oszczędnościowa miasta Bydgoszczy [1899-1910]1911-1939 0 rozwiń
Kredytobiorcy (właściciele zakładów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych z Bydgoszczy). Liczba jednostek w zespole: 1180
6/116/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Bydgoskiego w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
Kredytobiorcy z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (pożyczki na zakup gospodarstw lub majątków rolnych, rozwój gospodarki rolnej). Liczba jednostek w zespole: 149
6/117/0 Komunalne Kasy Oszczędności Powiatu Wyrzysk - zbiór szczątków zespołów 1924-1939 0 rozwiń
1. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Łobżenicy w Łobżenicy: akta procesowe o zwrot pożyczek, rewersy dłużne, aktywa 2. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Nakła w Nakle: bilanse Liczba jednostek w zespole: 15
6/117/1 Komunalna Kasa Oszczędności w Łobżenicy 1924-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/117/2 Komunalna Kasa Oszczędności w Nakle 1928-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
6/118/0 Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej na obwód nadnotecki w Bydgoszczy 1918-1919 0 rozwiń
Posiedzenia Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Poznaniu, organizacja administracji leśnej i szkolnictwa. Liczba jednostek w zespole: 7
6/119/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Nowego w Nowem, pow. Świecie 1927-1935 0 rozwiń
Statut, protokoły posiedzeń zarządu kasy, księga pożyczek hipotecznych, bilans, lista członków. Liczba jednostek w zespole: 10
6/120/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Wyrzyskiego w Wyrzysku 1921-1939 0 rozwiń
1. Akta główne: statuty, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, statystyka, rewizje, odpisy posiedzeń Sejmiku Powiatowego w Wyrzysku 2. Inwentury 3. Bilanse miesięczne i roczne 4. Listy hipoteczne Liczba jednostek w zespole: 154
6/121/0 Komunalna Kasa Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu 1925-1939 [1945-1950] 0 rozwiń
1. Wydział Krajowy i Dyrekcja Pomorskiej Kasy Pożyczkowej w Toruniu: uchwały i protokoły posiedzeń, protokoły posiedzeń Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Toruniu 2. Organizacja Komunalnej Kasy Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu: instrukcje, regulaminy, okólniki, statut, rejestracja kasy 3. Budowa gmachu dla Komunalnej Kasy Oszczędności Województwa Pomorskiego w Toruniu: posiedzenia komitetu budowy, konkurs na projekt, plany wykonawcze, kolaudacja odbioru 4. Sprawozdania z działalności, statystyka, kontrole 5. Bilanse 6. Kredyty (banki, komunalne kasy oszczędności, samorząd miejski, powiatowy i podległe przedsiębiorstwa, instytucje wyznaniowe i stowarzyszenia, osoby prywatne): pożyczki i kredyty, układy konwersyjne 7. Likwidacja: przejęcie majątku, likwidacja długów, rekwizycja depozytów Liczba jednostek w zespole: 114
6/122/0 vacat - Urząd Pośrednictwa Pracy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/123/0 vacat - Urząd Pośrednictwa Pracy w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/124/0 Inspekcja Przemysłowa w Inowrocławiu [1857] 1894-1920 [1931] 0 rozwiń
1. Wystawy przemysłowe: badanie materiałów, wskaźniki cen 2. Sądy przemysłowe: zatrudnianie kobiet i młodocianych, położenie robotników 3. Robotnicy: regulaminy pracy, strajki, lokauty, wypadki przy pracy, kontakty z organizacjami branżowymi 4. Zezwolenia na zakładanie przedsiębiortstw i instalację kotłów Liczba jednostek w zespole: 64
6/125/0 Inspekcja Pracy 55 Obwodu w Inowrocławiu [1904] 1919-1934 0 rozwiń
Zażalenia robotników rolnych, zezwolenia na urządzenie zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych. Liczba jednostek w zespole: 6
6/126/0 Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Bydgoszczy [1910] 1924-1939 0 rozwiń
Przepisy archiwalne, działalność (sprawozdania i statystyka), teren działania oddziału, przejmowanie i scalanie akt, porządkowanie, udostępnianie i wypożyczanie archiwaliów, kwerendy, biblioteka, gmach i inwentura, archiwum Komisji Generalnej, biurowość, akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 96
6/127/0 Archiwum Rzeszy w Gdańsku Oddział w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
Finanse, rozmieszczanie zasobu, przejmowanie i scalanie akt, gromadzenie, przechowywanie, brakowanie i udostępnianie akt, pomoce archiwalne, prace naukowe, biblioteka, utrzymanie i wyposażenie budynku, przebudowa magazynów, akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 149
6/128/0 Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy [1903] 1926-1939 0 rozwiń
1. Organizacja sieci pocztowej (11j.a.): instrukcje, regulaminy urzędu, podziały czynności, spisy agencji i urzędów, przesyłki zagraniczne 2. Organizacja urzędów pocztowych (9 j.a.): plany wymiany poczty w kraju i zagranicą, rozkłady jazdy autobusów, pociągów, lotów samolotów, organizowanie konwoju zbrojnego 3. Materiały statystyczne i pokontrolne (2 j.a.): dane statystyczne o ruchu telekomunikacyjnym, kontrole ambulansów, zestawienie rentowności 4. Defraudacje (2 j.a.): fałszerstwa książeczek oszczędnościowych, nadużycia pracowników poczty 5. Skargi i zażalenia (1 j.a.) 6. Debity, konfiskaty i komunikaty prasowe (1937-1939) (2 j.a.): wykazy skonfiskowanych druków, biuletyny prasowe 7. Akta osobowe urzędników pocztowych (3300 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3328
6/129/0 Dyrekcja Lasów Państwowych w Bydgoszczy [1889] 1920-1932 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-finansowe 2. Sprawy nadleśnictw Liczba jednostek w zespole: 1119
6/130/0 vacat - Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/131/0 Nadleśnictwo Bąkowo, pow. Świecie 1817-1818 0 rozwiń
Policja leśna, dożywianie dzikich zwierząt. Liczba jednostek w zespole: 2
6/132/0 Nadleśnictwo Bydgoszcz 1905-1920 0 rozwiń
Rewizje granic, drogi leśne, pożary. Liczba jednostek w zespole: 6
6/133/0 Nadleśnictwo Cisy, pow. Chojnice 1845-1919 0 rozwiń
Budowle leśne, licytacje i dzierżawy, pożary, wynagrodzenie i gratyfikacje urzędników leśnych. Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 91 do 135 z 3 847 wpisów.