Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/168/0 Państwowy Urząd Melioracyjny w Bydgoszczy [1856-1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Spółki wodne, melioracyjne, drenarskie ( 55 j.a.) 2. Sprawy wodno-sporne ( 41 j.a.) 3. Obiekty hydrologiczne, młyny (5 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 111
6/169/0 Inspekcja Wodna - Urząd Budownictwa Wodnego w Nakle, pow. Wyrzysk [1792] 1890-1919 0 rozwiń
Administracja, ustawodawstwo wodne, finanse (budżety, dochody, wydatki, kredyty), majątek państwowy (nieruchomości, dzierżawy łąk), budownictwo wodne (Kanał Bydgoski, Noteć, utrzymanie dróg wodnych i urządzeń), żegluga i spław (ruch, kontrole, pomiary statków i stanu wód, badania hydrometeorologiczne), rybołówstwo (pozwolenia, dochodzenia, procesy), powodzie. Liczba jednostek w zespole: 408
6/170/0 Inspekcja Dróg Wodnych w Nakle, pow. Wyrzysk [1898] 1920-1925 0 rozwiń
1. Przejęcie Inspekcji Dróg Wodnych w Nakle przez władze polskie 2. Zatrudnienie i płace 3. Utrzymanie dróg wodnych 4. Sprawy mostów 5. Rybołówstwo Liczba jednostek w zespole: 25
6/171/0 Komenda Wojewódzka Zachodniej Straży Obywatelskiej na Pomorzu w Grudziądzu 1920-1921 0 rozwiń
1. Komenda Wojewódzka Zachodniej Straży Obywatelskiej Pomorze - Grudziądz: rozkazy, organizacja ZSO, raporty komend powiatowych w sprawach organizacyjnych i sytuacji gospodarczo-politycznej w powiecie, statystyka posiadanej broni, sprawy finansowo-gospodarcze 2. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Brodnica: imienne spisy członków baonu Górzno, raporty, dziennik podawczy 3. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Chojnice: raporty baonów o stanie liczbowym, sytuacji politycznej, pracach oświatowych, imienne wykazy członków ZSO, dziennik podawczy 4. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Działdowo: spisy imienne członków, raporty w sprawach organizacyjnych i o działalności 5. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Grudziądz miasto: listy imienne członków, sprawy organizacyjne, rozkazy, raporty o sytuacji politycznej i aprowizacyjnej 6. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Grudziądz wieś: organizacja ZSO, nominacja dowódców i ich wykazy, rozkazy, spisy członków, sprawozdania o sytuacji politycznej, wykazy zasłużonych członków, odznaczenia 7. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Kartuzy: spisy dowódców, raporty 8. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Kościerzyna: rozkazy, obwieszczenia, raporty o stanie gospodarczym i sytuacji politycznej powiatu 9. Komenda Baonu II Straży Obywatelskiej - Nowe Miasto: rozkazy, spisy imienne członków 10. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Puck: dziennik podawczy 11. Komenda Powiatowa Zachodniej Strazy Obywatelskiej - Starogard: meldunki sytuacyjne, rozkazy, spisy imienne członków 12. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Tczew: rozkazy w sprawach organizacyjnych, spisy członków, meldunki sytuacyjne, sprawozdania z wieców, raporty do podległych baonów 13. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Toruń miasto i wieś: raporty z działalności i spraw finansowo-gospodarczych, rozkazy do podległych baonów, spis mężczyzn w wieku 18-50 lat w Chełmży 14. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Tuchola: meldunki w sprawach organizacyjnych, spisy członków, reklamacje 15. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Wejherowo: raporty w sprawach organizacyjnych, imienne spisy członków 16. Druki wydawane przez Komendę Główną Zachodniej Straży Obywatelskiej w Poznaniu: "Tygodnik Oświatowy", "Obywatel" Liczba jednostek w zespole: 130
6/172/0 vacat - Okręgowa Komisja Wyborcza do Sejmu Nr 30 w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/173/0 Wydział Obwodowy Rejencji w Bydgoszczy 1889-1919 [1920] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne 2. Nadzór nad samorządem 3. Opiniowanie aktów prawnych 4. Sprawy sporne 5. Sprawy niesporne - opiniowanie decyzji Liczba jednostek w zespole: 65
6/174/0 Wydział Powiatowy w Bydgoszczy [1853] 1874-1920 [1923] 0 rozwiń
1. Ogólne sprawy organizacyjno-administracyjne w zakresie dróg, szos i mostów: przepisy dotyczące budowy dróg i szos, uchwały sejmiku powiatowego, kredyty i pomoc finansowa, nabywanie terenów i wyznaczanie granic pod budowę dróg i szos 2. Kataster dróg i mostów w powiecie bydgoskim: wykazy dróg i szos państwowych i samorządowych 3. Budowa dróg i mostów w powiecie bydgoskim: budowa i utrzymanie dróg i mostów, budowa drogi Bydgoszcz-Toruń 4. Dokumentacja techniczna - projekty dróg i przejazdów kolejowych (t.2) Liczba jednostek w zespole: 90
6/175/0 Wydział Powiatowy w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń wydziału powiatowego 2. Protokoły posiedzeń (sejmiku) rady powiatowej 3. Protokoły posiedzeń komisji przewłaszczeniowej 4. Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Kolejki Powiatowej 5. Budżety i sprawozdania rachunkowe 6. Budowa i utrzymanie dróg Liczba jednostek w zespole: 269
6/176/0 Wydział Powiatowy w Chojnicach [1828-1873] 1874-1920 0 rozwiń
1. Wydział Powiatowy: organizacja, wybory, urzędnicy, zarządzanie powiatem, sejmik powiatowy 2. Sprawy finansowe, pożyczkowe i podatkowe: statystyka, pobór podatków 3. Sprawy wodno-melioracyjne: spółki wodne i melioracyjne, tworzenie spółek regulacyjnych, osuszanie, sprawy sporne 4. Dysmembracje 5. Sprawy osadnictwa: zakładanie kolonii na gruntach rentowych 6. Sprawy zdrowotne i opieki społecznej: lekarze, akuszerki, kontrola ludności 7. Budowa dróg i szos, wykup terenów pod budowę linii kolejowych 8. Organizacje związkowe: związki zawodowe 9. Urząd stanu cywilnego: prowadzenie rejestrów 10. Sprawy gospodarcze z okresu I wojny światowej: sprawozdania z handlu i zaopatrzenia w artykuły żywnościowe Liczba jednostek w zespole: 813
6/177/0 Wydział Powiatowy w Chojnicach [1873] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Administracyjny: ordynacja powiatowa, spisy gmin, miejscowości i obszarów dworskich, wybory sejmiku wojewódzkiego, powiatowego, deputowanych powiatu i rad gminnych, spisy wyborców, działalność samorządu powiatowego, nominacje wójtów, obwody wójtowskie, przełożeni obszarów dworskich, granice terytorialne i nazwy gmin 2. Referat Prezydialno-Gospodarczy: sprawy budżetowo-finansowe powiatu, działalność kasy komunalnej i oszczędnościowej, majątek powiatu, ordynacja gmin, sołectw i obszarów dworskich, lustracje sołectw i obwodów wójtowskich, sprawy usc 3. Referat Gospodarczy: spółki wodne i melioracyjne, budowa i utrzymanie dróg i mostów, koncesje, budowa kolei, ordynacja rolnicza i przemysłowa, osadnictwo, sprawy medyczne i sanitarne, rybołówstwo i łowiectwo 4. Referat Opieki Społecznej: zasiłki, subwencje, opieka nad chorymi i sierotami, sprawy mieszkaniowe 5. Referat Podatkowy: pobór podatków i opłat komunalnych, ubezpieczenia 6. Zakład Ubezpieczeń od Wypadków w Rolnictwie: wykazy przedsiębiorstw rolnych i leśnych, pobór składek Liczba jednostek w zespole: 2133
6/178/0 vacat - Wydział Powiatowy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/179/0 Wydział Powiatowy w Sępólnie Krajeńskim [1907-1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Wydział Ogólno-Organizacyjny: sprawy administracyjne i personalne, wybory i posiedzenia sejmiku, wydziału powiatowego i deputowanych powiatowych, działalność powiatowej kasy oszczędności i powiatowej kasy komunalnej, przewłaszczenia, ewidencja nieruchomości podlegających likwidacji, przymusowy wykup majątków niemieckich 2. Wydział Spraw Gminnych: zmiana podziału administracyjnego, zebrania burmistrzów, wójtów i sołtysów, statystyka i spisy ludności, wybory i skład władz miejskich i gminnych, lustracje magistratów, mianowanie wójtów, obwody wójtowskie, finanse gmin, władze i gospodarka gmin i gromad, ławnicy sądowi, sprawy usc 3. Wydział Spraw Opieki Społecznej i Zdrowotno-Sanitarnych: organizacja opieki, subwencje, ubodzy gminni, utrzymanie i personel szpitala powiatowego i apteki, nadzór nad aptekami i drogeriami, kursy dla położnych 4. Wydział Spraw Kulturalno-Oświatowych: budowa i utrzymanie szkół i przedszkoli, oświata pozaszkolna, kolonie, turystyka, wystawy, subwencje na działalność PCK 5. Wydział Drogowo-Budowlany: wykazy i utrzymanie dróg państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, statystyka ruchu budowlanego, elektryfikacja, działalność straży pożarnej 6. Oddział Rachunkowo-Podatkowy: sprawy majątkowo-budżetowe, pobór podatków, subwencje dla organizacji i stowarzyszeń, stypendia 7. Sprawy rolnictwa, leśnictwa i przemysłu: statystyka i ewidencja rolna i leśna, subwencje dla rolnictwa, parcelacja, oświata rolnicza, zalesianie, statystyka zakładów przemysłowych i handlowych, działalność Pomorskiej Izby Rolniczej i Okręgowego Urzędu Ziemskiego 8. Fundusz Pracy: pomoc i zatrudnianie bezrobotnych Liczba jednostek w zespole: 1129
6/180/0 Wydział Powiatowy w Świeciu [1813] 1873-1920 [1928] 0 rozwiń
1. Wybory do parlamentu pruskiego 2. Sejmik Powiatowy: porządek obrad, wykazy członków, protokoły posiedzeń 3. Wydział Powiatowy: protokoły posiedzeń, sprawozdania administracyjne, budowa gmachu dla wydziału 4. Sprawy gminne, osiedleńcze i komunalne: organizacja gmin, wybory członków samorządu gminnego, tworzenie włości rentowych, sprawy komunalne gmin, regulacja stosunków wiejskich, tworzenie obwodów wójtowskich 5. Sprawy kasowe gmin: zmiany granic gmin 6. Ciężary komunalne: podatki 7. Urzędy stanu cywilnego: administracja, sprawy organizacyjne, kontrole, naturalizacja 8. Szosy, drogi, koleje: budowa, rozbudowa i utrzymanie, wykup parcel pod budowę dróg i kolei 9. Sprawy zdrowia: rozbudowa szpitala w Świeciu, akuszerki, apteki 10. Sprawy weterynaryjne: rakarnia, spisy koni, bydła i trzody chlewnej 11. Skargi i sprawy sporne: spory administracyjne 12. Sprawy wodno-melioracyjne: powodzie i odszkodowania, odwadnianie gruntów, spółki wodne 13. Szkoły i kościoły: budowa 14. Sprawy osobowe i dyscypilnarne: dochodzenia dyscypilnarne Liczba jednostek w zespole: 414
6/181/0 Wydział Powiatowy w Świeciu [1868] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Organizacyjny: statuty powiatowe, administracja powiatu, granice powiatu, spisy miejscowości, statystyka ogólna, sprawy personalne 2. Referat Ogólny: wybory do Sejmu, senatu, sejmiku wojewódzkiego, posiedzenia i uchwały, działalność komunalnej kasy oszczędności, powiatowej kasy komunalnej i banku powiatowego, Związek Powiatów Województwa Pomorskiego, elektryfikacja 3. Referat Gospodarczy: budżety i sprawozdania rachunkowe powiatu, majątek i przedsiębiorstwa, instytucje kredytowe, podatki 4. Referat Spraw Gminnych: obsada stanowisk, budżety, lustracje, obszary dworskie - mianowanie przełożonych i wójtów, spisy wójtów, obwody wójtowskie, sprawy usc 5. Referat Budowlano-Drogowy: spółki budowlane, statystyka ruchu budowlanego, utrzymanie dróg i mostów, koleje państwowe i regionalne 6. Referat Rolny: statystyka rolna, oświata rolnicza, spółdzielnie, kredyty, towarzystwa rolnicze, melioracje 7. Referat Kulturalno-Oświatowy: utrzymanie i statystyka szkół i nauczycieli, stypendia i praktyki, organizacje i stowarzyszenia, obchody świąt, turystyka i wystawy 8. Referat Sanitarny: organizacja i regulamin szpitala powiatowego, nadzór sanitarny, opieka nad ubogimi, statystyka położnych 9. Referat Opieki Społecznej: zakłady opiekuńcze, ewidencja pensjonariuszy, statystyka poległych w I wojnie światowej, zapomogi i ubezpieczenia, zatrudnienie inwalidów wojennych 10. Referat Funduszu Pracy: ewidencja bezrobotnych, zasiłki Liczba jednostek w zespole: 848
6/182/0 Wydział Powiatowy w Szubinie [1862-1873] 1874-1919 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie: zarządzenia, protokoły, statystyka 2. Finanse i podatki: pożyczki, rejestry składek, rejestry podatkowe 3. Osadnictwo: sprawy sporne, wykup ziemi 4. Budowa dróg i mostów: zarządzenia, protokoły, kosztorysy dotyczące budowy i modernizacji dróg, sprawy personalne 5. Sprawy sanitarne, opieki społecznej, legaty: nadzór sanitarny, działalność charytatywna - zarządzenia Liczba jednostek w zespole: 57
6/183/0 Wydział Powiatowy w Szubinie [1861-1918] 1919-1939 0 rozwiń
1. Referat Organizacyjny: zarządzenia, organizacja zakładów, sprawy personalne, uposażenia, ubezpieczenia, pożyczki, sprawy dyscyplinarne 2. Referat Ogólny: uchwały, wybory i posiedzenia sejmiku powiatowego, samorząd powiatowy, powiatowa kasa komunalna, sprawy administracyjno-sporne, przewłaszczenia, sądy polubowne i rozjemcze, komisariaty obwodowe, kary policyjne, więzienia policyjne 3. Referat Gospodarczy: budżety, administracja budynków własnych, kupno i przetarg nieruchomości 4. Referat Rachuby: pożyczki 5. Referat Podatkowy: statystyka podatkowa, pobór podatku, opłaty administracyjne 6. Referat Gminny: spisy miejscowości, budżety gmin, sprawozdania rachunkowe, wybory gminne, sprawy usc, obszary dworskie, ich przełożeni 7. Referat Drogowy: sieć dróg powiatowych, utrzymanie i budowa dróg, linii kolejowych i mostów, kosztorysy, dostawy materiałów 8. Referat Oświatowo-Kulturalny: subwencje i zapomogi na cele oświatowe, przysposobienie rolnicze młodzieży, wystawy 9. Referat Zdrowia Publicznego: sprawy sanitarne, nieszczęśliwe wypadki, ewidencja położnych 10. Referat Opieki Społecznej: działalność komisji opieki społecznej, sprawy ubogich i inwalidów wojennych, zakłady dobroczynne, szpitale, wydatki 11. Referat Rolny: oświata rolnicza, melioracje, szkoły rolnicze, zapomogi, łowiectwo, ogrodnictwo 12. Referat Weterynaryjny: lekarze 13. Referat Budowlany: subwencje, koncesje, zakłady przemysłowe i handlowe 14. Referat Spraw Pożarniczych: zarządzenia, statuty straży 15. Referat Funduszu Pracy: zarządzenia, wykazy i wypłaty dla bezrobotnych, zasiłki Liczba jednostek w zespole: 793
6/184/0 Wydział Powiatowy w Tucholi [1822-1873] 1873-1920 [1922] 0 rozwiń
1. Organizacja, działalność, sejmik powiatowy: struktura, kompetencje, obrady, posiedzenia 2. Przedstawicielstwo gminy w wydziale i sejmiku: wybory 3. Zmiany terytorialne gmin: zarządzanie terenem 4. Nadzór administracyjny nad podległymi jednostkami-okręgi wójtowskie, sołectwa, obszary dworskie, stosunki gminne: zarządzenia, administracja powiatem, korespondencja 5. Sprawy finansowe-pożyczkowe i podatkowe: pożyczki-zezwolenia, egzekucja podatków 6. Sprawy wodno-melioracyjne: regulacja rzek, melioracje, towarzystwa melioracyjne 7. Zalesienia: szkółki leśne, administracja lasami 8. Dysmembracje: zarządzenia 9. Osadnictwo i kolonizacja: rejestracja kolonizatorów, zezwolenia, wykup ziemi z rąk polskich 10. Budowa dróg i szos: budowa sieci komunikacyjnej, nadzór 11. Wykup terenów i budowa linii kolejowych: rozwój sieci kolejowej, budowa trakcji 12. Przemysł, wytwórczość, handel: nadzór państwowy, zezwolenia, koncesje 13. Elektryfikacja: działalność towarzystw elektryfikacyjnych, centrale 14. Sprawy zdrowotne i opieka społeczna: stan zdrowotny, szpitalnictwo, działalność charytatywna 15. Sprawy szkolne: budowa szkół, subwencje 16. Sprawy pożarnictwa: towarzystwa i sprzęt pożarniczy 17. Akta procesowe: sprawy sporne, zarządzenia, decyzje, wnioski 18. Dokumentacja techniczna - projekty dróg i gmachu Sejmiku Powiatowego w Tucholi (t.2) Liczba jednostek w zespole: 787
6/185/0 Wydział Powiatowy w Tucholi [1876-1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły i sprawozdania, wybory, oświata i organizacje rolnicze, sprawozdania szkół, oświata pozaszkolna, kursy, powiatowe związki międzykomunalne 2. Referat Podatkowy: subwencje, zapomogi, pożyczki, podatki, wykazy podatników, kasa oszczędności 3. Referat Lustracyjny: budżety, sprawozdania rachunkowe, wybory, likwidacja obszarów dworskich, wójtostwa, statystyka ruchu naturalnego, sprawy usc 4. Referat Opieki Społecznej: rejestracja bezrobotnych, zasiłki, zakłady opieki, radcy sierot, położnictwo i zdrowie publiczne 5. Referat Techniczny: drogi i ich utrzymanie, projekty, pomiary ruchu, lasy, przewłaszczenia gruntów, budowa kolei, automobilklub Liczba jednostek w zespole: 820
6/186/0 Wydział Powiatowy w Wyrzysku [1861]1873-1920 0 rozwiń
I. Zarząd i administracja powiatem: sprawy państwowe i prowincji, sejmik powiatowy, wydział powiatowy, państwowa kasa komunalna i oszczędnościowa, budżety, podatki, budowa kolei żelaznych, szos i dróg, sprawy ubogich, dobroczynność, zakłady opiekuńcze II. Sprawy dotyczące powiatu, gmin i obszarów dworskich: zarządzenia policyjne, policja przemysłowa i weterynaryjna, dysmembracje, wywłaszczenia, nadzór policyjny nad rybołówstwem i myślistwem, sprawy dotyczące usc, szkół III. Sprawozdawczość administracyjna i sprawy sporne: nadzór nad gminami i samodzielnymi obszarami dworskimi, kontrole towarzystw wodnych, komisje obwodowe IV. Sprawy małej kolei i sprawy publiczne: kredyty na budowę Liczba jednostek w zespole: 323
6/187/0 Wydział Powiatowy w Wyrzysku [1900-1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Organizacyjny: statystyka ludności powiatu, inwestycje związków komunalnych, ankiety gospodarcze, akta personalne 2. Referat Ogólny: wybory do sejmiku powiatowego, komunalna kasa oszczędności, przewłaszczenia 3. Referat Spraw Gospodarczych: budżety, pożyczki 4. Referat Rachuby: pożyczki samorządowe 5. Referat Podatkowy: wymiar i pobór podatku 6. Referat Spraw Gminnych: rady i zarządy gminne, wybory gminne, obszary dworskie, majątki, budżety miast i gmin, sprawozdania rachunkowe, lustracje, sprawy usc 7. Referat Drogowy: spółka budowy dróg, komunikacja, koleje państwowe 8. Referat Kulturalno-Oświatowy: sprawy szkolne, zakłady i ochronki, oświata pozaszkolna, oświata rolnicza, wychowanie fizyczne, obrona przeciwgazowa 9. Referat Zdrowia Publicznego: sprawy sanitarne, lecznice i przychodnie, lekarze 10. Referat Opieki Społecznej: ewidencja personelu, optanci polscy z Niemiec, kolonie 11. Referat Rolny: statystyka produkcji rolnej, wystawy rolnicze, rybołówstwo, spółki melioracyjne i drenarskie, oświata rolnicza, ogrodnictwo 12. Referat Weterynaryjny: lekarze 13. Referat Pożarniczy: działalność straży pożarnej 14. Referat Budowlany: kosztorys boiska sportowego 15. Fundusz Pracy: pośrednictwo pracy, ewidencja i zatrudnianie bezrobotnych Liczba jednostek w zespole: 453
6/188/0 Akta miasta Barcina, pow. Szubin 1564-1939 [1944] 0 rozwiń
I. Akta staropolskie (2 j.a.): księga wójtowska i burmistrzowska II. Akta z lat (1772-1939) [1944] 1. Majątek miejski (7 j.a.): budynki i grunty (dzierżawa i sprzedaż), więzienie miejskie 2. Kanalizacja (1 j.a.): odwadnianie, utrzymanie urządzeń 3. Sprawy kościelne, szpitalne i legaty (7 j.a.): dochody kościoła, dozór kościelny, budowy, fundacje, ubodzy 4. Akta nadzoru budowlanego (3 j.a.): budownictwo, rozbudowa miasta, plan miasta 5 Procesy miasta (1 j.a.): podział wspólnot, pastwiska, rybołówstwo 6. Ewidencja ludności (4 j.a.): listy dusz Liczba jednostek w zespole: 25
6/189/0 Akta miasta Bydgoszczy 1559-1945 [1946-1950] 43 rozwiń
1. Archiwalia sprzed 1792 r. (26 j.a.) 1.1. Dokumenty (7 j.a.; 1573-1791): nadania wójtostwa bydgoskiego, proces o las 1.2. Księgi (16 j.a.): przywilejów miejskich (1 j.a.; XVI w. -1759), radzieckie (2 j.a.; 1671-1730), ławnicze (9 j.a.; 1559-1671), testamentów mieszczan (1 j.a.; 1581-1620), ekonomiczna miasta (1 j.a.; 1742-1765), oszacowanie majątku po mieszczanach (1 j.a.; 1750 r.), akta podwójciego (1 j.a.; 1750-1764) 1.3. Inne archiwalia (3 j.a.): lustracje i inwentarze starostwa i wójtostwa bydgoskiego 1661-1766 (4 j.a.), najstarsze dokumenty Bydgoszczy wydane przez Wuttkego w 1861 r. 2. Akta z lat (1775-1815) [1827] (60 j.a.) 2.1. Sprawy polityczne i wyznaniowe: organizacja i zarządzenia rady miejskiej, akty hołdownicze, wizyty króla, przystąpienie do konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego, klasztory i duchowieństwo, dochody i dzierżawy gruntów kościelnych, szpital św. Stanisława, loża masońska 2.2. Sprawy gospodarczo-finasowe: dzierżawa gruntów, kanał, młyny, mennica, mury miejskie 2.3. Sprawy procesowe: patronat nad kościołem, lasy Bocianowa, administracja solna 3. Akta z lat (1815-1920) 3.1. Administracja komunalna (473 j.a.): wybory do sejmu pruskiego, organizacja, posiedzenia i uchwały rady i magistratu, władze, urzędnicy, statystyka miasta, ruch ludności, włączenie gmin do miasta, stowarzyszenia, budowy miejskie (stary ratusz, teatr), prasa i literatura polska, wojskowość, drogi wodne, album fotograficzny władz miejskich, obchody świąt i rocznic, biurowość i archiwum 3.2. Administracja kościelna (60 j.a.): synody prowincjonalne, parafia katolicka (patronat, zarząd, finanse, grunty, procesy), kościół Jezuitów, budynki klasztoru Klarysek, budowa kościołów 3.3. Administracja finansowa (180 j.a.): budżety, finanse, kontrakty, podatki, długi miasta, pożyczki, legaty i stypendia, fundacje, kasa oszczędności, recesy, grunty miejskie (kupno, sprzedaż, dzierżawa), biblioteka 3.4. Administracja budowlana (403 j.a.): finanse, rozbudowa miasta, budynki użyteczności publicznej, budowa i utrzymanie linii kolejowych, dworca, mostów, dróg i ulic, szlaków wodnych (Brda), ochrona przyrody, dokumentacja poszczególnych ulic 3.5. Administracja szkolna (703 j.a.): organizacja, przejęcie szkół przez władze polskie, deputacja szkolna, majątek i finanse szkół, statystyka szkół i uczniów, budowa i utrzymanie budynków, programy szkolne, nauczyciele, konferencje i kursy nauczycielskie, projekt utworzenia uniwersytetu, akta poszczególnych szkół 3.6. Administracja wojskowa (57 j.a.): przepisy, zakwaterowanie, mobilizacja i demobilizacja, szpitale wojskowe, koszary, twierdza w Toruniu, lotnisko, informacje o wojnach 1870 r. i 1914-1918 3.7. Administracja policyjna (429 j.a.): zarządzenia, organizacja policji, obywatele miasta (1773-1872), Żydzi, obywatelstwo miejskie, organizacje i stowarzyszenia, spółki i zgromadzenia, polskie banki ludowe, partie narodowe, księgarnie i prasa, cenzura, zwalczanie polskości, socjaldemokracja, sąd przemysłowy, handel i rzemiosło, cechy, koncesje przemysłowe i budowlane, tramwaje elektryczne, izba handlowa, gospodarka miasta w latach wojny 1914-1918, żegluga, poczta, kinematografia, służba zdrowia i opieka społeczna, opieka diakonisek, szpitale, weterynaria, obchody świąt i rocznic 3.8. Zarząd Budownictwa Podziemnego (89 j.a.): przepisy, oczyszczalnia, wodociągi i kanalizacja, urządzenia wodno-sanitarne, ogrody i parki 3.9. Przedsiębiorstwa miejskie (64 j.a.): oczyszczalnia, młyny, rzeźnia, hala targowa, gazownia, zarząd zieleni miejskiej, straż pożarna, cmentarze, grobownictwo wojenne 4. Zarząd Miejski w Bydgoszczy (1920-1939) 4.1. Wydział I Spraw Ogólnych (401 j.a.): przejęcie władzy w 1920 r., reprezentacja prezydenta miasta, pieczęć i herb miasta, uchwały magistratu, organizacja i posiedzenia rady miejskiej, komisji i deputacji, urzędnicy, stan i obszar miasta, sądownictwo, zatrudnienie, strajki, bezrobocie, jeńcy, reemigranci, wydawnictwa urzędowe, obchody świąt i rocznic 4.2. Wydział II Spraw Finansowo-Gospodarczy (230 j.a.): budżety, pożyczki, hipoteki, fundacje, wierzytelności, rozwój terytorialny miasta, nieruchomości miejskie, elektrownia, kościół (parafia katolicka, gmina ewangelicka i żydowska), lotnisko wojskowe, sprawy sporne 4.3. Wydział III Powiatowa Władza Administracji Ogólnej (134 j.a.): organizacja policji, obywatelstwo, opcje, cudzoziemcy, stowarzyszenia niemieckie, wiece i zebrania, plebiscyt, inwigilacja, cenzura, prześladowania Polaków w Niemczech, szkolnictwo niemieckie, mienie niemieckie, zakłady przemysłowe (uruchamianie) 4. 4. Wydziały III i IV Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej: żywność (badanie), grobownictwo 4.5. Oddział oświaty i kultury (420 j.a.): statystyka szkolna, organizacja nauczania, upaństwowienia szkół, finanse, posiedzenia rad pedagogicznych, nauczyciele, szkoły prywatne, kursy zawodowe, zjazdy oświatowe, biblioteki szkolne, oświata pozaszkolna, muzeum miejskie, archiwum, „Przegląd Bydgoski”, poszczególne szkoły 4. 6. Wydział VII Ewidencji Ludności: kartoteki meldunkowe mieszkańców miasta (1930-1940, 1945-1953) (j.a.) 4.7. Wydział VIII Budownictwa Naziemnego (207 j.a.): herb miasta, rozbudowa, statystyka budowlana, osiedla mieszkaniowe, budynki miejskie, spółdzielnia budowlana, budowa ulic, koleje, zakłady przemysłowe, grunty (parcelacja, sprzedaż), ogrody jordanowskie, zabytki, pomniki, cmentarze 4.8. Wydział Budownictwa Podziemnego (61 j.a.): bilanse, kanalizacja, stacje pomp, koleje (budowa i utrzymanie), kanał żeglugowy Gopło - Wisła 4.9. Przedsiębiorstwa Miejskie (76 j.a.): budżety, działalność zakładów (gazownia, rzeźnia i targowisko, straż pożarna, zakład oczyszczania, kasa pomocy leczniczej, zarząd ogrodów) 4.10. Urząd Mieszkaniowy (17 j.a.): statystyka, mieszkalnictwo 4.11. Urząd Pracy (j.a.): rynek pracy, bezrobocie 5. Akta z lat (1939-1945) 5.1. Ogólna administracja i sprawy personalne (72 j.a.): przepisy, polscy urzędnicy, rynek pracy, ubezpieczenia, polscy jeńcy wojenni i internowani, miejscowości, niemiecka lista narodowa, wydawnictwa urzędowe, biurowość 5.2. Policja (1 j.a.): sprawozdania sytuacyjne, przepisy przeciwpożarowe 5.3. Sprawy szkolne (4 j.a.): szkolnictwo mniejszości, nauczyciele 5.4. Kultura i pielęgnowanie wspólnoty (21 j.a.): stowarzyszenia kulturalno-naukowe, kultura niemiecka (artyści, muzeum, prasa o Bydgoszczy, opinie Niemców z września 1939 r., wydawnictwa statystyczne) 5.5. Opieka społeczna i pomoc młodzieży (7 j.a.): placówki, statystyka 5.6. Sprawy zdrowotne i sport (17 j.a.): zakłady lecznicze, szpital, lekarze sądowi, organizacje sportowe, usc 5.7. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osadnicze (11 j.a.): gospodarka mieszkaniowa, mieszkalnictwo, gazownia, elektrownia 5.8. Administracja publicznymi zakładami i sprawy gospodarcze (7 j.a.): rzeźnia miejska 5.9. Przedsiębiorstwa miejskie (7 j.a.): elektrownia, kolejka, ogrody miejskie 5.10. Sprawy finansowe i podatkowe (149 j.a.): budżety, majątek i długi miasta, podatki i opłaty, kasa oszczędności, finanse przedsiębiorstw miejskich, dzierżawy i najem mieszkań, akta gruntowe posesji 5.11. Rada Miejska (1 j.a.): posiedzenia 5.12 Akta osobowe (865 j.a.): urzędnicy i pracownicy miejscy 6. Księgi ewidencji mieszkańców (348 j.a.): Bydgoszczy (1837-1872) i gmin: Małe Bartodzieje (1860-1935), Bartodzieje Wielkie (1865-1936), Biedaszkowo (1869-1936), Bielawy (1867-1935), Bielice Nowe (1869-1935), Bielice Stare (1876-1936), Brdyujście [Deutsch Fordon] (1890-1936), Czyżkówko (1867-1935), Czyżkówko Dolne (1876), Glinki (1876-1935), Gorzyszkowo (1954-1881), Jachcice (1866-1935), Kapuściska Dolne (1870-1935), Kapuściska Małe (1892-1935), Siernieczek (1857-1936), Kapusciska Wielkie (1882-1935), Zimne Wody (1864-1935), Czersko Polskie (1895-1935), Miedzyń (1892-1935), Okole (1860-1935), Pawłówek (1864-1935), Rupienica (1867-1935), Skrzetusko-Szretery (1869-1936), Szwederowo (1834-1935), Wilczak (1856-1936) 7. Akta zezwoleń budowlanych (187–1945) [1950] (8045 j.a.): poszczególne nieruchomości 8. Kartografiki: plany ogólne miasta i przedmieść 9. Dokumentacja techniczna (854 j.a.): budynki użyteczności publicznej, kościoły, obiekty wojskowe i sportowe, przedsiębiorstwa miejskie, budynki mieszkalne Liczba jednostek w zespole: 58596
6/190/0 Akta miasta Fordonu, pow. Bydgoszcz 1413-1944 0 rozwiń
1. Archiwalia staropolskie (22 j.a.): dokumenty (2 j.a.; 1566 r., 1700 r.): transumpty przywilejów dla miasta, m.in. z 4 VII 1424 r.; księgi: burmistrzowskie i radzieckie (2 j.a.; 1675-1764), procesów czarownic (1j.a.; 1675-1711), landwójtowsko-ławnicze (14j.a.; 1660-1775), luzy z ksiąg miejskich (2j.a.; 1689-1771), luźne wypisy z ksiąg grodzkich (1j.a.; 1688-1793) 2. Magistrat (1772-1920) (357 j.a.): ustawy miejskie, wybory do Reichstagu, wybory i posiedzenia rady i magistratu, urzędnicy, majątek miasta, budżety, dochody i wydatki, podatki, mieszkańcy (1939-1945), Polacy, cudzoziemcy, socjaldemokracja i ruch polski, organizacje i stowarzyszenia, strajki, zgromadzenia, sądy rozjemcze, przyłączanie gmin, przemysł, rzemiosło i cechy, grunty i parcele budowlane, właściciele domów, koncesje budowlane, utrzymanie budynków, hipoteki, rolnictwo, separacje, przewłaszczenia, rybołówstwo i łowiectwo, budowa i utrzymanie kolei, dróg, mostów i ulic, drogi wodne, szkoły (statystyka, zarządy, szkoły prywatne, wyznaniowe, dokształcające), kościół (parafia katolicka, budowa kościoła i szkoły, baptyści, gmina żydowska - władze gminy, finanse, akta metrykalne), pomoc społeczna (aprowizacja, bezrobotni, opieka diakonisek, opieka nad dziećmi i młodzieżą), przestępczość, ochrona zdrowia (szpital, personel, epidemie, apteki i drogerie), wojskowość (pomiary, poborowi, jeńcy, polegli, dezercje, szpiegostwo), straż miejska i pożarna, biurowość 3. Zarząd Miejski Fordonu (1920-1939) 3.1. Dział Ogólno-Organizacyjny (477 j.a.): wybory, posiedzenia rady miejskiej i magistratu, urzędnicy, udział w związkach miast, rozbudowa miasta, nieruchomości i przedsiębiorstwa miejskie, kontrole 3.2. Dział Gospodarki Gminnej ( j.a.): optanci, przemysł, rzemiosło, cechy, gospodarka rolna i leśna, kontrola miar i wag, szkoły (władze, personel, utrzymanie), budowa dróg i ulic, działalność kulturalno-oświatowa, zabytki, opieka społeczna i sanitarna (zakłady, domy opieki, personel, zapomogi, bezrobotni) 3.3. Dział Administracyjny (j.a.): wybory parlamentarne, ruch ludności, księgi meldunkowe, optanci, mniejszość niemiecka, sąd rozjemczy, stowarzyszenia, zgromadzenia, sprawozdania sytuacyjne, kościół, koncesje budowlane, wojskowość (ewidencja), straż pożarna, ceny, obchody świąt i rocznic 4. Zarząd Miejski (1939-1945) (17 j.a.): podatki, polscy mieszkańcy, zezwolenia budowlane, gospodarstwa rolne, pobór do wojska, żołnierze polscy Liczba jednostek w zespole: 914
6/191/0 Akta miasta Kcyni, pow. Szubin 1761-1939 0 rozwiń
1. Archiwalia sprzed 1772 r. (3 j.a.): dokument Augusta III (potwierdzenie przywilejów nadanych przez poprzednich królów polskich), księga grodzka z 1724 r. (przywileje królewskie, nadanie praw), ekstrakt z księgi burmistrzowskiej (dekret komisarski) 2. Akta z lat (1825-1939) (377 j.a.): wybory, posiedzenia magistratu i rady miejskiej, urzędnicy, finanse i budżety, majątek, księgi meldunkowe (1850-1939), bezpieczeństwo publiczne (organizacje niemieckie, sekty, organizacje polityczno-społeczne, ruch monarchistyczny), budowa szkół, budynków miejskich i prywatnych, zakładów przemysłowych, kościołów, ochrona zdrowia, kronika miejska Liczba jednostek w zespole: 380
6/192/0 Akta miasta Koronowa, pow. Bydgoszcz 1368, 1624-1945 [1946-1950] 0 rozwiń
1. Archiwalia sprzed 1772 r. (2 j.a.): dokument Augusta III (transumpt przywilejów miejskich), księga wójtowska 2. Magistrat (115 j.a.): posiedzenia magistratu i rady miejskiej, finanse, legaty, administracja policji, sądownictwo, organizacje i stowarzyszenia, przemysł, handel, rzemiosło, szkolnictwo, kościół, podziały gruntów, tereny miejskie, rzeźnia miejska i elektrownia, budowa dróg, szos i linii kolejowych, ochrona zdrowia, weterynaria, powodzie, straż pożarna, usc 3. Zarząd Miejski 3.1. Oddział I - Administracyjny i gospodarki gminnej (160 j.a.): wybory parlamentarne, rozporządzenia policyjne, zameldowania, emigracja, cudzoziemcy, kolonizacja, organizacje i stowarzyszenia, zgromadzenia, postępowanie karno-sądowe, kościół, miary i wagi, odznaczenia, mennica, przemysł, handel, budownictwo, komunikacja drogowa i lotnicza, kolej, młyny, rolnictwo, gospodarka leśna, łowiectwo, radiofonia, resocjalizacja młodzieży, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, powodzie, straż pożarna, obchody świąt i rocznic 3.2. Oddział II - Ogólno-organizacyjny i finansowo-budżetowy (129 j.a.): wybory, posiedzenia rady, magistratu i komisji, urzędnicy, finanse miasta, fundacje, podatki, kasa oszczędności, udział w związkach miast, zatrudnienie, zakłady (rzeźnia, elektrownia, wodociągi i kanalizacja), kolej, nieruchomości i grunty miejskie, utrzymanie ulic, dróg, mostów i ulic), szpital, opieka diakonisek 4. Zarząd Miejski (1939-1945) ( 9 j.a.): przepisy, urząd stanu cywilnego (mianowanie urzędnika, akta zbiorcze, zgłoszenia zgonów w więzieniu koronowskim) Liczba jednostek w zespole: 479
6/193/0 Akta miasta Łabiszyna, pow. Szubin [1678] 1896-1942 0 rozwiń
1. Archiwalia staropolskie (1 j.a.): dokument - ordynacja miejska 2. Akta okresu pruskiego (10 j.a.): inwentarz miasta, zameldowania, kataster, gazownia i rzeźnia, zezwolenia budowlane, szkoła żydowska 3. Zarząd Miejski (1920-1939) (77 j.a.): statuty miejskie, wybory i posiedzenia rady miejskiej i magistratu, urzędnicy, budżety, bilanse, majątek miasta, ludność, podatki, wójtostwa w powiecie, sądownictwo, zmiany własności, właściciele nieruchomości, szkoła, kościół, polskie i niemieckie organizacje, rzeźnia i gazownia, koncesje, statystyka budowlana i rolna, kanał Warta-Gopło-Wisła, wojskowość, stan sanitarny, bezrobocie, usc, obchody świąt Liczba jednostek w zespole: 97
6/194/0 Akta miasta Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1567-1939 0 rozwiń
1.Archiwalia staropolskie 1.1. Dokumenty pergaminowe (4 j.a.): przywilej Józefa Stefana Radolińskiego dla miasta (ustrój i uposażenia, uprawnienia Radolińskich, obowiązki Żydów) oraz 3 dokumenty Gruzińskich: (założenie na gruntach wsi Swarzędzie miasta Drzymałów), Stefana Gruzińskiego (kościół ewangelicki, założenie cmentarza w Łobżenicy) 1.2. Księgi burmistrzowskie i wójtowskie (43 j.a.): ordynacja miasta, księgi: burmistrzowskie i wójtowskie (1567-1763), wójtowskie i ławnicze (1571-1771) 1.3. Varia (6 j.a.): księga skarbowa miasta (1747-1774), księga metrykalna wspólnoty braci czeskich (1622-1677), varia i dissoluta 2. Magistrat Łobżenicy 2.1. Akta ogólne (204 j.a.): organizacja władz, urzędnicy, naturalizacja, emigracja, osadnictwo, koloniści niemieccy, podatki, wykup ziemi, sądownictwo, kościół, szkoły, czytelnictwo, wojskowość, monety i miary, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, opieka społeczna i ochrona zdrowia, policja drogowa, pożary 2.2. Sprawy państwowe (245 j.a.): związki komunalne, ławnicy, ruch ludności, zameldowania, stowarzyszenia robotników, gmina żydowska (władze, członkowie, podatki), cenzura, biblioteka, podatki, handel, przemysł, budownictwo, utrzymanie szos i dróg, rolnictwo, rybołówstwo, myślistwo, weterynaria, ochrona zdrowia, opieka społeczna, stan sanitarny miasta, pożary 2.3. Sprawy komunalne (176 j.a.): rada miejska, urzędnicy, finanse, przedsiębiorstwa i grunty miejskie, dzierżawy, procesy, budowa kościołów i szkół, szkoły wyznaniowe, drogownictwo, szpital miejski, opieka społeczna 2.4. Urząd Stanu Cywilnego (39 j.a.): zarządzenia, ofiary wojny 3. Zarząd Miejski w Łobżenicy 3.1. Dział I sprawy organizacyjne (43.ja. ): ustrój miasta i obwodu gminnego, majątek gminy, udział w związkach miast, urzędnicy, samorząd, zakłady miejskie (gazownia, rzeźnia, wodociągi), kasa oszczędności, biurowość 3.2. Dział II finansowo-budżetowy (43 j.a.): budżety, dochody gminne i państwowe 3.3. Dział III gospodarka gminna (68 j.a.): przemysł, handel, rolnictwo (hodowla, uprawa), szkoły (statystyka, szkoły wyznaniowe, wydziałowa, rzemieślnicza), drogi i place publiczne, ochrona zdrowia (szpital, personel), opieka społeczna (nad matką i dzieckiem, zapomogi, opieka lekarska, szpitale, pośrednictwo pracy), stan sanitarny miasta, weterynaria 3.4. Dział IV administracyjny (82 j.a.): posiedzenia władz, działalność zarządu, rozbudowa miasta, wyborcy, ruch ludności, zameldowania, repatriacja, obywatelstwo, aprowizacja, bezpieczeństwo i porządek publiczny, przekraczanie granicy, kościół (ewangelicki, gmina żydowska), stowarzyszenia, organizacje niemieckie, wojskowość (pobór, organizacje paramilitarne), przestępczość, usc, radiofonia, turystyka, pożary Liczba jednostek w zespole: 982
6/195/0 Akta miasta Nakła, pow. Wyrzysk [1661] 1774-1945 [1954] 0 rozwiń
1. Akta staropolskie (2 j.a.): dokument z 1661 r. (potwierdzenie wcześniejszych praw i przywilejów miasta), odpis lustracji miasta z 1661 r. 2. Magistrat miasta (201 j.a.): posiedzenia rady i magistratu, urzędnicy, budżety, Żydzi, księgi i kartoteki meldunkowe (1857-1920), gospodarka, podatki i opłaty miejskie, dzierżawy, przedsiębiorstwa miejskie, żwirownia, rzemiosło, cechy, handel, separacja i podział gruntów, budowa domów, utrzymanie ulic, kolei, mostów i ulic, garnizon, szkoły (dozór szkolny, nauczyciele, organizacje oświatowe), powstanie 1863 r. (przesyłka kos, grupy zbrojne), powstanie 1918-1919, ochrona zdrowia 3. Zarząd Miejski (1920-1939) (110 j.a.): posiedzenia rady i magistratu, urzędnicy, majątek i dochody miasta, statystyka i obszar miasta, utworzenie powiatu (projekt), kartoteka meldunkowa (1920-1939), przedsiębiorstwa miejskie (rzeźnia, wodociągi, elektrownia, targowisko), budownictwo (ratusz, stadion, budynki mieszkalne), budowa i utrzymanie dróg i ulic, historia miasta 4. Zarząd Miejski (1939-1945) (224 j.a.): organizacja, posiedzenia władz, urzędnicy, finanse, statystyka mieszkańców, Cyganie, osiedlanie Niemców, cudzoziemcy, handel i przemysł (zarząd polskimi przedsiębiorstwami), budownictwo (statystyka, ulice, mosty, ochronki, baraki dla Polaków, mieszkalnictwo), parcele i zakłady miejskie (gazownia, wodociągi, kanalizacja, rzeźnia), szkoły (budynki, nauczyciele, pomoce nauczania), placówki kultury i oświaty (film, radio, szkoła muzyczna, biblioteka), straż pożarna, biurowość i archiwum 5. Dokumentacja techniczna 1910-1943 (47 j.a.) 6. Akta budowlane (1885-1915) (360 j.a.): zezwolenia budowlane z dokumentacją techniczną 7. Dokumentacha kartograficz\na (3 j,.a,) 7. Fotografia (1 j.a) Liczba jednostek w zespole: 983
6/196/0 Akta miasta Nowego, pow. Świecie 1350, 1416-1944 28549 rozwiń
1. Archiwalia sprzed 1772 r.(155 j.a.) 1.1. Księgi (114 j.a.): kopie przywilejów (1 j.a.: 1528-1766), rachunkowe (w tym księga kamlarska - zestawienia dochodów i wydatków miasta) (4 j.a.; 1552-1766), radzieckie - protokoły rady miejskiej (31 j.a.; 1599-1771), ławnicze (1416-1773) 1.2. Varia staropolskie (41 j.a.): odpisy przywilejów królewskich innych dokumentów, korespondencja z miastami i osobistościami, dekrety, zobowiązania miast, inwentarze nieruchomości miejskich, zobowiązania miasta wobec klasztoru Franciszkanów, testamenty, spory, procesy czarownic, przywilej dla apteki w Chojnicach 2. Magistrat (1772- 1920) (623 j.a.) 2.1. Registratura Komunalna (397 j.a.): zarządzenia, budżet i majątek, finanse, kasa oszczędności, samorząd (wybory, wyborcy, posiedzenia, kompetencje), utworzenie powiatu (projekt), podatnicy, podatki, mieszkańcy (1873-1890), nieruchomości, kościół (gmina kościelna, budynki, gmina żydowska - władze, członkowie, akta metrykalne, szkoła), szkoły (statystyka, komisja szkolna, budowa, dzieci, nauczyciele), budownictwo, rzeźnia, szpital, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo, żegluga na Wiśle, prom, opieka społeczna, ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa 2.2. Dział Policyjny (219 j.a.): administracja, organizacja landwehry, migracje, polskie związki i stowarzyszenia, cenzura, przemysł, handel, rzemiosło, przewłaszczenia, egzekucje należności, pośrednictwo pracy, patronat nad kościołem, utrzymanie dróg i ulic, opieka sanitarna 2.3. Urząd Stanu Cywilnego (7 j.a.): akta zbiorcze, wykazy zgonów (1910-1920) 3. Zarząd Miejski (1920-1939) 813 j.a. 3.1. Referat Ogólny (128 j.a.): przepisy, wybory parlamentarne, magistratu, rady miasta i komisji, posiedzenia, pieczęcie, obszar miasta, urzędnicy, udział w związkach miast, honorowi obywatele, odznaczenia, cenzura, Niemcy, straż celna, przewrót 1926 r., placówki i sprawy zagraniczne, statystyka gospodarcza, zaopatrzenie ludności, kontrole, szkoła wydziałowa, turystyka, usc, obchody świąt i rocznic, biurowość i archiwum, kronika miasta 3.2. Referat Rachunkowo-Kasowy (138 j.a.): budżety, finanse i dochody miasta, pożyczki, podatnicy, podatki, egzekucje administracyjne, przymusowe przetargi, skarbowość, kasy pożyczkowe 3.3. Referat Gospodarczo-Techniczny (207 j.a.): nieruchomości miejskie, rozbudowa miasta, zakłady miejskie (gazownia, wodociągi, kanalizacja, rzeźnia, targowisko), elektryfikacja, szkoły (organizacja i utrzymanie, rada szkolna, nauczyciele, przedszkole, ochronka), dzierżawa gruntów, budowy i utrzymanie (kolej, drogi i place, kanały, jeziora, żegluga śródlądowa, prom przez Wisłę), grunty (dzierżawa), ochrona zdrowia (szpital miejski, statystyka, kasa chorych), kasa oszczędności, gospodarka leśna, łowiectwo, zabytki, targi meblowe, informacja o mieście 3.4. Referat Administracyjny (184 j.a.): wybory parlamentarne, ewidencja i ruch ludności, zameldowania (1818-1939), obywatelstwo, cudzoziemcy, optanci, ruch graniczny, koloniści niemieccy, reemigranci do Niemiec, bezpieczeństwo i porządek publiczny, postępowanie karno-administracyjne i ogólno-administracyjne (język urzędowy, wywiady urzędowe, majątek mieszkańców), organizacje i towarzystwa polskie i niemieckie (m.in. wojskowe, polityczne, upiększania miasta, gimnastyczne, inwalidów, młodzieży i studentów, rolnicze, rzemieślnicze, kupieckie, kulturalno-oświatowe), kościół (gmina żydowska, parafia katolicka), przemysł (zakłady budowlane, mleczarnie, fabryka mebli), handel, rzemiosło, cechy, targi meblowe, rolnictwo (statystyka, grunty, spółki wodne, rybołówstwo, łowiectwo, sadownictwo i ogrodnictwo, majątki niemieckie, granice nieruchomości, zmiany własności), wojskowość (pobór, mobilizacja, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, konie i środki przewozowe), aprowizacja, ceny, turystyka, policja leśna i polna, stan sanitarny miasta, weterynaria, straż pożarna, cmentarze 3.5. Referat Opieki Społecznej (51 j.a.): normatywy, rada opieki społecznej, radca sierot, zapomogi, inwalidzi wojenni, przytułki, bezrobotni, prace doraźne, eksmisje, kuchnia ludowa, fundacje 4. Zarząd Miejski (1939-1945) (106 j.a.): budżety, rozwój przestrzenny miasta, narodowość mieszkańców, polska policja, sądownictwo, wojsko niemieckie, dzierżawy, podatki, gospodarka leśna, przemysł, rzemiosło i handel, zakłady i urządzenia miejskie (gazownia, kanalizacja i wodociągi, rzeźnia, szpital), mienie polskie, budownictwo, mieszkalnictwo, stan sanitarny miasta, ochrona zdrowia, opieka społeczna, zniszczenia wojenne Liczba jednostek w zespole: 1701
6/197/0 Akta miasta Solca Kujawskiego, pow. Bydgoszcz 1670-1945 0 rozwiń
1. Dokumenty pergaminowe (3 j.a.): przywileje króla Augusta II, Jana III Sobieskiego i Michała Korybuta Wiśniowieckiego (potwierdzenie i transumpt wcześniejszych przywilejów dla miasta, w tym Przemysława, księcia kujawskiego) 2. Magistrat w Solcu Kujawskim 2.1. Sprawy administracyjno-organizacyjne (87 j.a): ordynacja miejska, statuty, organizacja i działalność magistratu, obywatelstwo, zameldowania (1848-1912), granice miasta, biurowość i archiwum 2.2. Sprawy finansowe (111 j.a.): budżety, dochody i rozchody, podatki, mieszkańcy, powódź, odszkodowania 2.3. Sprawy prawne i hipoteczne (81 j.a.): sądownictwo, sędzia polubowny (sprawy spadkowe, opiekuńcze, własnościowe, finansowe, dzierżawy, spory graniczne) 2.4. Sprawy bezpieczeństwa publicznego (116 j.a.): przepisy, posiadanie broni, przekraczanie granicy, ruch ludności, cudzoziemcy, mieszkańcy Przyłubia i Wypalenisk, wydalenia za granicę, cenzura, biblioteki, cechy, przestępczość, wojskowość (pobór, rekruci żydowscy, obrona terytorialna, rezerwiści, inwalidzi) 2.5. Sprawy stowarzyszeń (31 j.a.): stowarzyszenia polityczne i towarzystwa (m.in. wojskowe, robotnicze, śpiewacze, kulturalne, bractwo kurkowe) 2.6. Sprawy żydowskie (12 j.a.): statystyka, osiedlanie w mieście, członkowie gminy, finanse, gospodarka 2.7. Sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu, budowlane, drogi (224 j.a.): przepisy, deputacja ds. budowlanych, zakłady (młyn, tartak, fabryka papy, gazownia, elektrownia, rzeźnia, wodociągi i kanalizacja), zezwolenia budowlane, handel, cechy, szkoła, straż pożarna 2.8. Statystyka, sprawy rolne i leśne (58 j.a.): statystyka (ludność, produkcja rolna i zwierzęca, przemysł), weterynaria, osady rentowe, gospodarka leśna, łowiectwo 2.9. Sprawy lecznictwa i opieki społecznej (27 j.a.): ochrona zdrowia i opieka społeczna (personel, choroby, lekarstwa, apteka, inwalidzi wojenni) 2.10. Sprawy pożarnictwa (30 j.a.): straż pożarna, statystyka pożarów, straty, ubezpieczenia 2.11. Sprawy szkolne i kościelne (od 1805 r.-124 j.a.): szkolnictwo (statystyka, deputacja szkolna, budowa i utrzymanie szkół, szkoły wyznaniowe i prywatne, nauczyciele, biblioteki ludowe), budowa kościołów, jezuici, gmina i cmentarz żydowski, akta metrykalne Żydów 3. Zarząd Miejski w Solcu Kujawskim (1920-1939) 3.1. Sprawy administracyjno-organizacyjne (65 j.a.): godło i obszar miasta, ordynacja miejska, wybory parlamentarne, magistratu i rady miejskiej, posiedzenia, działalność, urzędnicy, odznaczenia, wyborcy, radiofonia, poczta, telegraf i telefon, kronika miasta 3.2. Sprawy finansowe (75 j.a.): budżety, majątek, pożyczki, kasa oszczędności, nieruchomości miejskie, podatki 3.3. Statystyka (23 j.a.): statystyka ludnościowa, rolna i przemysłowa, ewidencja i ruch mieszkańców, ludność Przyłubia Polskiego, zmiany nazwisk 3.4. Sprawy prawne i hipoteczne (39 j.a.): wybory ławników, postępowanie karno-administracyjne, resocjalizacja młodzieży, mieszkalnictwo, spory graniczne, hipoteki, grunty i nieruchomości miejskie (obrót), przewłaszczenia, darowizny i spadki, fundacje 3.5. Sprawy bezpieczeństwa publicznego (69 j.a.): organizacja, policja: (sanitarna, wodna, budowlana, polna, leśna), bezpieczeństwo publiczne, zamieszki i strajki, organizacje i stowarzyszenia, mniejszość niemiecka, ewangelicka gmina wyznaniowa, pogranicze (emigracja i reemigracja), ruch komunistyczny, wojskowość (zakwaterowanie, pobór, rezerwiści, pospolite ruszenie, dezercje, inwalidzi wojenni), grobownictwo wojenne (1914-1918), pomoc społeczna, obchody świąt i rocznic 3.6. Sprawy stowarzyszeń i żydowskie (30 j.a.): gmina żydowska (synagoga, budżet, urodzenia 1823-1858, nauczanie religii), stowarzyszenia (m.in. sportowe i turystyczne, śpiewacze, hobbystyczne, wojskowe) 3.7. Sprawy przemysłu, handlu i rzemiosła (218 j.a.): rozbudowa miasta, zakłady przemysłowe, budownictwo, elektrownia i gazownia miejska, piekarnia, cukiernia, budowa i utrzymanie ulic, targowisko, ceny, zezwolenia na poszczególne budowy 3.8. Sprawy komunikacji (13 j.a.): taryfy, kolej i kolejka, prom przez Wisłę, powodzie 3.9. Sprawy rolne i leśne (42 j.a.): mieszkańcy, parcelacja, pomiary, zwierzęta gospodarskie, gospodarstwa rolne, produkcja roślinna, rybołówstwo, ogrodnictwo i pszczelarstwo, leśnictwo, łowiectwo 3.10. Sprawy lecznictwa, opieki społecznej i ubezpieczeń (56 j.a.): opieka zdrowotna (placówki, personel, sprzedaż lekarstw, apteka i drogeria, szczepienia), opieka społeczna (zakłady, zapomogi, renty, ubezpieczenia) 3.11. Sprawy Funduszu Pracy (11 j.a.): gospodarka, robotnicy rolni, praca cudzoziemców, bezrobocie 3.12. Sprawy pożarnictwa (11 j.a.): straż pożarna, statystyka pożarów, ubezpieczenia 3.13. Sprawy szkolne, kościelne i kultury (59 j.a.): szkoły i wychowanie (rada szkolna, budowa i utrzymanie szkół, nauczyciele, biblioteki, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe), kościoły (statystyka duchownych, sekty religijne, cmentarz), obchody świąt 4. Zarząd Miejski 1939-1945 4.1. Ogólna administracja (46 j.a.): władze w mieście i w powiecie, urzędnicy, życie społeczno-polityczne, spisy i statystyka ludnościowa, zmiany nazwisk, zatrudnianie polskich robotników, aprowizacja, niemiecka lista narodowa, poszukiwania akt polskich urzędów 4.2. Zarząd policyjny (37 j.a.): rozporządzenia (godzina policyjna, cenzura, sekty religijne, cudzoziemcy, zwalczanie polskości, prawo karne dla Żydów i Polaków), aresztowania, posiadanie broni, jeńcy, podatki, przestępczość, przymusowa praca, wojskowość (pobór, kwatery, poligon, dezercje, obrona przeciwlotnicza), niemiecka lista narodowa (opinie o wpisanych) 4.3. Policja: przemysłowa (13 j.a.): przedsiębiorstwa miejskie, zaopatrzenie w żywność i środki codziennego użytku, praca w DAG w Łęgnowie, gospodarstwach rolnych, łowiectwo; specjalna (2 j.a.): zezwolenia budowlane 4.4. Obrona terytorialna i przeciwlotnicza (14 j.a.): ćwiczenia Selbschutzu, schrony, obrona przeciwpożarowa 4.5. Administracja szkolna (10 j.a.): budynki, nauczyciele, szkoły zawodowe 4.7. Sprawy kultury (10 j.a.): rozstrzelani w 1939 r., archiwa kościoła katolickiego, przekazanie akt do bydgoskiego archiwum, zabezpieczanie akt metrykalnych, biblioteka, radiostacja, teatr, imprezy kulturalne i sportowe 4.8. Opieka społeczna i pomoc młodzieży (17 j.a.): osadnictwo, pomoc społeczna, zapomogi, renty, inwalidzi 4.9. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osadnicze (17 j.a.): wysiedlenia, mieszkalnictwo, budowa i utrzymanie dróg i ulic 4.10. Sprawy gospodarcze (81 j.a.): grunty miejskie, mienie polskie i żydowskie, zakłady miejskie (cegielnia, gazownia, rzeźnia), reglamentacja żywności i artykułów codziennego użytku, ceny, gospodarka leśna, prawo wodne, pożary 4.11. Administracja finansowa i podatkowa (32 j.a.): majątek miasta, podatki, podatnicy, mienie polskie, polscy robotnicy, pracodawcy, przemysł i handel, kościoły 4.12. Urząd Stanu Cywilnego (10 ja.): tłumaczenie polskich akt, zgony żołnierzy niemieckich, statystyka 4.13. Niemiecka lista narodowa (13 j.a.): przepisy, wnioski 5. Fotografie ( 1 j.fot.): Solec w latach 1939-1945 6. Kartografiki (14.a.): kanalizacja, węzeł kolejowy, widok miasta z lotu ptaka, zabudowa rynku, plan obozu 7. Dokumentacja techniczna (24 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1953
6/198/0 Akta miasta Szubina 1780-1940 0 rozwiń
1. Magistrat w Szubinie (601 j.a.) 1.1. Sprawy ogólno-administracyjne (116 j.a.): wybory (burmistrz, magistrat), posiedzenia i uchwały rady, budżety, urzędnicy, obywatele, zakłady miejskie (elektrownia, rzeźnia, urządzenia komunalne), budowy, kolej 1.2. Sprawy szkolne i kościelne (12 j.a.): finanse, kościoły, szkoły wyznaniowe 1.3. Sprawy wojskowe (22 j.a.): obrona kraju, pobór, reklamacje, zapomogi, konie 1.4. Sprawy podatkowe i opłaty stemplowe (19 j.a.): opłaty, podatki, szacunek podatków 1.5. Poczta (3 j.a.): telegraf 1.6. Sprawy policyjne (304 j.a.): policja polityczna (bezpieczeństwo publiczne, wybory parlamentarne, polscy emisariusze i uciekinierzy, emigracja, agitacja), budowlana (koncesje), ogniowa (ubezpieczenia), wodna, mostowa i drogowa (budowa i utrzymanie), policja obyczajowa, księgi meldunkowe (1861-1901, 1920-1932, 1940-1943), gmina żydowska (władze, budżety, członkowie), przemysł, handel, rzemiosło, łowiectwo, rybołówstwo, leśnictwo, rolnictwo, kółka i stowarzyszenia rolnicze, hodowla, towarzystwa (m.in. przemysłowe, robotnicze, śpiewacze, gimnastyczne), ochrona zdrowia (personel, szczepienia, apteki), opieka społeczna, usc 2. Zarząd Miejski Szubina (1920-1939) (163 j.a.): wybory parlamentarne, rady, ławników i przysięgłych, organizacja administracji, urzędnicy, finanse, podatki, emigracja, reemigranci z Niemiec, cudzoziemcy, statystyka ludnościowa, działalność antypaństwowa, stowarzyszenia, przemysł, rzemiosło, cechy, łowiectwo, ogrodnictwo i pszczelarstwo, grunty, budynki i zakłady miejskie (elektrownia, rzeźnia), szkoły, kościół, wojskowość (garnizon, mobilizacja, obrona powietrzna i przeciwgazowa), straż pożarna, zabytki, bezrobocie, opieka społeczna 3. Zarząd Miejski Szubina (1939-1944) (2 j.a): ewidencja i stratystyka ludności, praktyki religijne Liczba jednostek w zespole: 766
6/199/0 Akta miasta Świecia 1827-1944 [1945-1946] 0 rozwiń
1. Magistrat w Świeciu (72 j.a.): urzędnicy, majątek, finanse, dzierżawy, mieszkańcy, cudzoziemcy, oświata, cechy, budowa (linie kolejowe, dworzec, drogi), plan miasta, kościół farny (zapisy, nadania, legaty - wyciągi), zakłady miejskie (elektrownia, wodociągi, kanalizacja), elektrownia w Gródku, wojskowość (garnizon, szpital wojskowy), opieka społeczna i lekarska, akta budowlane poszczególnych posesji 2. Zarząd Miejski Świecia (90 j.a.): wybory - parlamentarne, rady, magistratu i sejmiku powiatowego, budżety, podatki, majątek miasta, ewidencja i ruch mieszkańców, statystyka ludnościowa, budowlana i rolna, przemysł ludowy, rzemiosło, cechy, stowarzyszenia (m.in. wojskowe, kombatanckie, sportowe, środowiskowe), nieruchomości, grunty i zakłady miejskie (elektrownia, rzeźnia, wodociągi), utrzymanie koszar, dróg i ulic, szkoła rolnicza, opieka społeczna, ochrona zdrowia, straż pożarna, cmentarz, akta budowlane poszczególnych posesji 3. Zarząd Miejski (1939-1944) (4 ja.): szpital (chorzy, szczepienia) 4. Dokumentacja techniczna (23 j.a.): ratusz, szkoła, most, budynki, zakłady i urządzenia miejskie 5. Kartografiki (8 j.a.): plany miasta z lat 1788-1945 6. Akta osobowe urzędników (26 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 223
6/200/0 Akta miasta Wyrzyska 1839-1939 0 rozwiń
1. Magistrat (9 j.a.): budżet miasta, budownictwo, hipoteki, nieruchomości, cechy 2. Zarząd Miejski (131 j.a.): posiedzenia, majątek, budżety, podatki, bezpieczeństwo publiczne, zgromadzenia i stowarzyszenia, prasa, Żydzi, koloniści, cudzoziemcy, emigracja i reemigracja, aprowizacja, przedsiębiorstwa miejskie, statystyka przemysłowa, przemysł i rzemiosło, handel, zezwolenia budowlane, mieszkalnictwo, poczta i kolej, rolnictwo, łowiectwo, szkolnictwo, wojskowość, opieka społeczna, weterynaria, straż pożarna, obchody świąt narodowych, usc. Liczba jednostek w zespole: 142
6/201/0 Akta miasta Wysokiej, pow. Wyrzysk 1848-1939 0 rozwiń
Budżet, bezpieczeństwo publiczne, organizacje i zgromadzenia, podatki, koncesje budowlane, mieszkalnictwo, wojskowość, opieka społeczna i ochrona zdrowia. Liczba jednostek w zespole: 33
6/202/0 Akta gmin powiatu świeckiego - zbiór szczątków zespołów [1836] 1838-1935 [1939] 0 rozwiń
1. Akta gminy Jeżewo: protokoły posiedzeń Rady Gminnej 2. Akta gminy Osie: protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, uchwały 3. Akta gminy Warlubie: protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Opieki Społecznej Liczba jednostek w zespole: 4
6/202/1 Akta gminy Jeżewo 1939- 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/202/2 Akta gminy Osie 1935- 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/202/3 Akta gminy Warlubie 1936- 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/203/0 Akta gminy Koronowo, pow. Bydgoszcz 1929-1939 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-organizacyjne: okólniki i zarządzenia, wybory, protokoły posiedzeń rad gminnych 2. Sprawy szkolne 3. Sprawy finansowo-budżetowe: budżety, dochody, wsparcia Liczba jednostek w zespole: 26
6/204/0 Akta gmin powiatu bydgoskiego - zbiór szczątków zespołów 1846-1933 [1939-1947] 0 rozwiń
Listy dusz i księgi meldunkowe - gminy: Aleksandrowo, Borówno, Borzenkowo, Białe Błota, Chełmszczonka, Dobrcz, Gądecz, Gorzeń, Gościeradz, Jastrzębie, Karolewo, Kotomierz, Kusowo, Łącznica, Maksymilianowo, Mariampol, Mirowice, Nekla, Nieciszewo, Niemcz, Niwy, Osielsko, Pauliny, Pawłówek, Potulice, Pyszczyn, Sienno, Stronno, Strzelce Górne, Strzelce Dolne, Trzebień, Trzeciewiec, Trzęsacz, Witoldowo (także protokoły posiedzeń Rady Gminy), Włóki, Wudzynek, Zalesie, Zła Wieś, Żołędowo, Zielonczyn, Kruszyn, Trzemiętowo, Kruszyniec. Liczba jednostek w zespole: 94
6/204/12 Akta gminy Łącznica 1902-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/204/13 Akta gminy Maksymilianowo (1883) 1905 - 1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/204/14 Akta gminy Mariampol 1885 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/204/15 Akta gminy Mirowice 1871 - 1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/204/16 Akta gminy Nekla 1901 - 1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/204/17 Akta gminy Nieciszewo 1900 - 1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/204/18 Akta gminy Niemcz 1899 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/204/19 Akta gminy Niwy 1886 - 1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/204/20 Akta gminy Osielsko 1891 - 1925 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/204/21 Akta gminy Pauliny 1900 - 1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/204/22 Akta gminy Potulice 1942 - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/204/23 akta gminy Pyszczyn 1875 - 1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/204/24 Akta gminy Sienno 1870 - 1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
6/204/25 Akta gminy Stronno 1899 - 1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/204/26 Akta gminy Strzelce Górne 1860 - 1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/204/27 Akta gminy Strzelce Dolne 1846 - 1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/204/28 Akta gminy Trzebień 1860 - 1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/204/29 Akta gminy Trzeciewiec 1870 - 1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/204/30 Akta gminy Trzęsacz 1900 - 1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/204/31 Akta gminy Włóki [1868] 1871 - 1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 181 do 240 z 3 847 wpisów.