Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/1/0 Deputacja Kamery Wojennej i Domen w Bydgoszczy 1772-1806 0 rozwiń
Organizacja, budżety, nominacje landratów, magistraty (ordynacje, członkowie, obywatelstwo), majątki szlacheckie i ziemskie (właściciele, granice, gospodarka, prawo własności), sądownictwo (organizacja, radcy sądowi, sądownictwo w majątkach królewskich, urzędnicy), Kościół (dobra, należności, utrzymanie, wizytacje), kataster z lat 1772-1773 (właściciele i użytkownicy gruntów, nieruchomości, stan posiadania), szkoły (sieć, utrzymanie, nauczyciele, wizytacje), Żydzi (wykazy, koncesje handlowe i rzemieślnicze), leśnictwo, radcy podatkowi, tartaki, młyny i karczmy, leśnictwo. Liczba jednostek w zespole: 445
6/3/0 Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku 1918-1920 50 rozwiń
Organizacja i działalność polskich rad ludowych na Pomorzu, wykonanie postanowień traktatu pokojowego w Wersalu - przejęcie Pomorza, podział administracyjny, organizacja władz i urzędów polskiej administracji państwowej, konflikty z Grenzschutzem, trudności aprowizacyjne Liczba jednostek w zespole: 117
6/4/0 Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu 1919-1939 1585 rozwiń
1. WYDZIAŁ OGOLNY (1924 j.a.) 1.1. Oddział organizacyjny (1261 j.a.): Sprawy: ogólne (181 j.a.) (przepisy, reprezentacja rządu, pobyt Prezydenta RP, sprawy konsularne i dyplomatyczne, zebrania władz, zjazdy wojewodów i starostów, posłowie i senatorowie, polskie organizacje społeczne, odznaczenia), organizacyjne (346 j.a.) (organizacja administracji, statuty, działalność urzędu, administracja niezespolona, podziały terytorialne województwa, siedziby urzędów, miejscowości, urzędnicy, biurowość), osobowe (668 j.a.) (urzędnicy, zatrudnienie, akta osobowe), (dopływ) Redakcja Pomorskiego Dziennika Wojewódzkiego (2 j.a.) (publikacja dziennika), Sekretariat wojewody ( j.a.) (korespondencja osobista, teksty przemówień, dokumentacja prasowa), Biblioteka (6 j.a.) (biblioteki w starostach, zakup, wydawnictwa urzędowe) 1.2. Oddział Budżetowo-Gospodarczy (53 j.a.): przepisy, budżety, finanse, gospodarka urzędów, urzędnicy 1.3. Oddział Administracyjny (563 j.a.): Sprawy: ogólno-prawne (377 j.a.) (postępowanie karno-administracyjne i przymusowe, szkody wojenne, przewłaszczenia, dzierżawy), obywatelstwo i stan cywilny (187 j.a.) (organizacja, urzędnicy, obywatelstwo, opcje, księgi stanu cywilnego), wywłaszczenia (21 j.a.) (postępowanie wywłaszczeniowe przymusowe, budowa Gdyni, linii kolejowych, lotnisk), Inspektorat starostw ( j.a.) (lustracje starostw i wydziałów powiatowych) 2. Wydział Społeczno-Polityczny (3097 j.a.) 2.1. Oddział Polityczno-Narodowościowy (2588 j.a.): sprawy: polityczne (478 j.a.) (przepisy, sprawozdania sytuacyjne, polskie partie polityczne, organizacje polityczne i społeczne, wybory parlamentarne i samorządowe, posłowie i senatorowie, działacze pomorscy, gospodarka, kultura, bezrobocie, pomoc społeczna), prasa (338 j.a.) (cenzura, konfiskaty, sprostowania, drukarnie i wydawnictwa, debit), narodowościowe (403 j.a.) (przepisy, polityka narodowościowa państwa, stan posiadania mniejszości, niemiecka i żydowska mniejszość narodowa, partie polityczne i stowarzyszenia, zebrania i wiece), wyznania (1369 j.a.) (Kościół katolicki, budżety kapituły chełmińskiej, biskup chełmiński, ewangelickie i żydowskie gminy wyznaniowe, dozory kościelne, majątki parafii, obsada probostw, podatki, budowle patronackie, cmentarze) 2.2. Oddział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ( j.a.): sprawy: bezpieczeństwo (j.a.) (ruch wywrotowy, przestępczość, organizacje nielegalne i antypaństwowe, ruch komunistyczny, działacze, bezrobocie, strajki, szpiegostwo, dywersja, policja państwowa i polityczna), policja porządkowa (23 j.a.) (przepisy, policja sanitarna i obyczajowa, porządek publiczny, widowiska, zrzeszenia kulturalne, posiadanie broni i materiałów wybuchowych, kwesty, obchody świąt i uroczystości), dowody osobiste i meldunki (69 j.a.) (ruch naturalny ludności, statystyka), cudzoziemcy (292 j.a.) (rejestracja, osiedlenia, deportacja i ekstradycja, azyl), stowarzyszenia i związki (217 j.a.) (rejestracja i legalizacja), ochrona granic (360 j.a.) (komisje graniczne, wytyczanie, ruch graniczny, nielegalne przekraczanie granicy, repatriacja i ekstradycja) 3. Wydział Samorządowy ( 3127 j.a.) 3.1. Oddział Administracji Samorządowej (1338 j.a.): sprawy: organizacyjno-administracyjne (971 j.a.) (pieczęcie i herby miast, organizacja i działalność organów samorządu, wybory rad gminnych, szkolnictwo, podział terytorialny), dyscyplinarne (285 j.a.) (komisje dyscyplinarne, urzędnicy), aprowizacja (90 j.a.) (zaopatrzenie w podstawowe w artykuły żywnościowe, węgiel i naftę, producenci żywności, kontrola cen, statystyka, mieszkalnictwo) 3.2. Oddział Finansów i Gospodarki Samorządowej (1636 j.a.): sprawy: gospodarka finansowa związków samorządowych (924 j.a.) (przepisy, kontrole, budżety samorządów, podatki, oddłużenia), polityka gospodarcza związków samorządowych (306 j.a.) (plany, zakłady komunalne, rozbudowa miast i osiedli, drogi, oświata pozaszkolna, uzdrowiska, ochrona przeciwpożarowa), komunalne kasy oszczędności (354 j.a.) (przepisy, banki, kasy, kredyty, urzędnicy) 3.3. Inspektorat Samorządowy (202 j.a.): organizacja, inspekcje, dochodzenia, szkolenia, notatki prasowe 4. Wydział Wojskowy (118 j.a.): sprawy: powszechny obowiązek wojskowy (50 j.a) (przepisy, pobór, osoby uchylające się, ćwiczenia, zakwaterowanie, świadczenia rzecz wojska, zwierzęta pociągowe i wozy), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (36 j.a.) (komitety PW i WF, budżety, propaganda, obozy), obrona przeciwlotniczo-gazowa (15 j.a.) (propaganda, szkolenie, budowa schronów), komunikacja (5 j.a.) (szlaki, transport, wozy, zwierzęta pociągowe), mobilizacja (11 j.a.) (plany mobilizacji w zakładach) 5. Wydział Przemysłowy (1071 j.a.): sprawy: ogólno-gospodarcze (386 j.a.) (przepisy, bogactwa naturalne, przemysł, przedsiębiorstwa, produkcja i zatrudnienie, kredyty, cudzoziemcy, kryzys, ceny, komunikacja, porty, żegluga morska i rzeczna, odznaczenia), administracja przemysłowa (193 j.a.) (izby przemysłowo-handlowe, zrzeszenia kupieckie, sądy kupieckie i przemysłowe, wystawy i targi gospodarcze, koncesje, eksport, mierniczy), techniczne (229 j.a.) (projekty), rzemiosło (198 j.a.) (korporacje przemysłowe i rzemieślnicze, izba rzemieślnicza, kredyty, szkolnictwo zawodowe, egzaminy, stypendia, sztuka ludowa, odznaczenia), elektryfikacja (257 j.a.) (elektryfikacja Pomorza, linie elektryczne, statystyka) 6. Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia (1822 j.a.) 6.1. Oddział Pracy i Opieki (705 j.a.): sprawy: organizacja opieki społecznej (1116 j.a.) (przepisy, placówki, opiekunowie społeczni), opieka nad dzieckiem i matką (147 j.a.) (przepisy, zakłady opieki, dotacje, opieka nad dziećmi, dożywianie i wypoczynek), opieka nad dorosłymi (92 j.a.) (zakłady opiekuńcze, domy pracy przymusowej, przytułki, subwencje, dotacje, ubezpieczenia społeczne), pośrednictwo pracy i walka z bezrobociem (400 j.a.) (rynek pracy, subwencje, bezrobocie, roboty publiczne, emigracja zarobkowa), inwalidzi wojenni (97 j.a.) (przepisy, subwencje, reemigranci, polscy optanci z Niemiec) 6.2. Oddział Zdrowia (705 j.a.): sprawy: nadzór nad personelem lekarskim i pomocniczym (218 j.a.) (przepisy, ochrona zdrowia, personel, kontrole, stowarzyszenia, zjazdy lekarzy, komisje lekarskie), zakłady lecznicze (151 j.a.) (zakłady, sanatoria, pogotowie ratunkowe, ubezpieczenia społeczne), uzdrowiska 22 j.a. (status, regulaminy, budżety, inwestycje); walka z chorobami zakaźnymi i społecznymi 152 j.a. (profilaktyka, szczepienia ochronne, kwarantanna, statystyka), higiena społeczna (16 j.a.) (nadzór, szkoły, zakłady pracy, wychowanie fizyczne, ruch naturalny ludności); stan sanitarny (82 j.a.) (przepisy, nadzór, czystość wody, kąpieliska, ochrona środowiska), pomoc lekarska dla pracowników państwowych (11 j.a.) (badania, komisje lekarskie), farmaceutyka (46 j.a.) (przepisy, personel, koncesje, apteki i laboratoria, produkcja leków i środków opatrunkowych) 7. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (10648 j.a.): 7.1 Oddział Rolnictwa (313 j.a.) statystyka, subwencje, produkcja roślinna i zwierzęca, sadownictwo, oświata rolnicza, towarzystwa i spółdzielnie rolnicze 7.2. Oddział Urządzeń Rolnych (7371 j.a.) parcelacja gruntów państwowych i prywatnych, zapasy ziemi na parcelację, przymusowy wykup, niepracelacyjny obrót ziemią, przewłaszczenia, doradztwo prawne, budowlane i kredytowe, hipoteki, komisja ziemska 7.3. Oddział Pomiarów Rolnych (1746 j.a.): parcelacja majątków, plany dzielcze, mierniczy, mapy 7.4. Inspektorat Ochrony Lasów (528 j.a.): gospodarka leśna, lasy niepaństwowe, zalesianie, łowiectwo 7.5. Oddział Finansowy (721 j.a.): parcelacja, nieruchomości, kredyty, fundusz parcelacyjny 7.6. Inspektorat Weterynarii (121 j.a.): inspekcje, profilaktyka, hodowla, obrót zwierzętami, choroby 8. Wydział Komunikacyjno-Budowlany ( 2288 j.a.) 8.1 Oddział drogowy (529 j.a.): sprawy: drogi i mosty (429 j.a.) (komunikacja, budowa i utrzymanie dróg, mostów, linii kolejowych, służba drogowa i kolejowa, statystyka ruchu), pojazdy mechaniczne (18 j.a.) (rejestracja, kontrola ruchu, tranzyt, przewóz osób, linie autobusowe), Fundusz Drogowy (6 j.a.) (przepisy, kontrola, odwołania), turystyka (41 j.a.) (przepisy, miejscowości, subwencje, towarzystwa i wydawnictwa, wycieczki, fotografie) 8.2. Oddział Budowlany (2288 j.a.): sprawy: ogólno-budowlane (241 j.a.) (przepisy, finanse, nadzór, mieszkalnictwo, statystyka), budowy i remonty budynków państwowych (756 j.a.) (dokumentacja techniczna), administracja budynków i placów państwowych (188 j.a.) (sprzedaż, lokalizacje), policja budowlana (756 j.a.) (przepisy, projekty, nadzór, rzeczoznawcy budowlani), urbanistyka (274 j.a.) (przepisy, rozbudowa Gdyni, zabudowa miast i wybrzeża), technika sanitarna (66 j.a.) (ochrona rzek, ujęcia wody, oczyszczalnie, spółki wodne, inspekcje, cmentarze), pomiary (49 j.a.) (geodezja, mapy); kultura i sztuka (22 j.a.) (subwencje, restauracja zabytków, kościoły, muzea, wykopaliska, sztuka udowa), grobownictwo wojenne 85 j.a. (cmentarze, groby) 9. Wydział Wodny (317 j.a.) 9.1. Oddział Ogólno-Wodny: ( ) sprawy ogólne (21 j.a.) (organizacja, stosunki polsko-gdańskie, miasta nadwiślańskie, spółki - opinie techniczne, ochrona przeciwpowodziowa), prawo wodne (12 j.a.) (spory, kolegia); administracja gruntów państwowych (23 j.a.) (prawa własności, obrót, dzierżawy gruntów, plantacje); ubezpieczenia społeczne (1 j.a.) (renty), przewozy państwowe (4 j.a.) ( statystyka, prom przez Wisłę) 9.2. Oddział Regulacji Rzek (48 j.a.): sprawy: ogólne (12 j.a.) (nowe powiaty, regulacja rzek, drogi wodne), pomiary i studia (9 j.a.) (służba hydrograficzna, stan wody, plany koryta Wisły, meteo- i hydrografia, zanieczyszczenia), budowy (15 j.a.) (budowle wodne, porty rzeczne, uprawnienia wodne, spółki wodne i związki wałowe, powodzie), oddział melioracyjny (404 j.a.) (melioracje, spółki, kontrole) 9.3. Oddział Mechaniczno-Nurtowy: (20 j.a.): sprawy: ogólne (3 j.a.) (statki, szkolenia), budowa, przebudowa, konserwacja i eksploatacja taboru (5 j.a.) (budowy statków, tabor pływający); nurt, utrzymanie szlaku żeglownego i urządzeń żeglugowych (5 j.a.) (szlaki, drogi wodne, przedsiębiorstwa żeglugowe), rejestracja statków i łodzi (2 j.a.) (tabor, patenty żeglarskie), ochrona przeciwlodowa i przciwpowodziowa (4 j.a.) (łączność, alarmy) 10. Dokumentacja techniczna ( j.a.): Wydział Komunikacyjno-Budowlanego (j.a.) (gmachy państwowe, Gdynia, letniska nadmorskie, zabytki, stacje i linie kolejowe, cmentarze, mosty i wiadukty, drogi, szkoły i przedszkola, miejscowości turystyczne, sieci przesyłowe, cmentarze), Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (j.a.) (budynki gospodarcze, melioracje), Wydział Dróg Wodnych ( j.a.) (szlaki wodne, mosty, śluzy, dorzecza, porty), Wydział Przemysłu i Handlu (j.a.) (porty Gdynia, Czarna Woda, Gródek, Toruń, Włocławek i in); (Wydział Komunikacyjno-Budowlany ( j.a.) () 11. Kartografiki ( j.a.): mapy Polski, administracyjne, plany miast, mapy specjalne (KPP na Pomorzu, prasa, przemysł, energetyka, szkolnictwo, porty i urządzenia portowe, turystyka, parcelacja, cmentarze) 12. Afisze i plakaty, obwieszczenia (15 j.a.): wybory, kąpieliska morskie, targi meblowe 13. Fotografie (10 j.a.): krajobraz pomorski Liczba jednostek w zespole: 29477
6/5/0 Rejencja w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
1. Sprawy policyjne (45 j.a.): wysiedlenia Polaków, konfiskata mienia polskiego, osiedlenia Niemców, jeńcy wojenni, nastroje społeczne, osoby zaginione, rewizje, akta urzędów polskich, organizacja gmin 2. Niemiecka Lista Narodowa (133 j.a.): zarządzenia, posiedzenia komisji i Oddziału Okręgowego DVL, wykazy osób, odwołania i decyzje, skreślenia z niemieckiej listy narodowej 3. Dokumentacja techniczna (12 j.a.): miasteczka w powiecie wyrzyskim 4. Kartografika (6 j.a.): mapa regencji, powiatu toruńskiego, kolejki bydgoskiej i wyrzyskiej Liczba jednostek w zespole: 199
6/6/0 Rejencja w Inowrocławiu 1939-1944 0 rozwiń
Normatywy, finanse, gospodarka, odszkodowania wojenne, osiedlenia, plany zabudowy Włocławka, budowa i utrzymanie mostów, szkolnictwo, ośrodki zdrowia, pracownicy, akta personalne Liczba jednostek w zespole: 144
6/7/0 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 1816-1920 0 rozwiń
1. Administracja gmin: sprawy finansowe i gospodarcze gmin, wybory sołtysów, wójtów, zebrania gminne, opieka społeczna 2. Administracja szkół: sprawozdania szkół, sprawy gospodarcze, opinie o nauczycielach 3. Sprawy kościelne: budowa obiektów sakralnych, ewangelicka gmina w Koronowie 4. Sprawy budowlane: budowa dróg, szos, mostów, budżety Bydgoskiej Kolejki Powiatowej, zezwolenia budowlane 5. Rejestry poborowych Liczba jednostek w zespole: 133
6/8/0 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne: spis ludności, budżety miast i gmin 2. Sprawy wyborów i stowarzyszeń: wybory do rady powiatowej, działalność stowarzyszeń 3. Sprawy administracyjne: obywatelstwo, opcje, zgłoszenia przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, organizacja spółek wodnych, cechy rzemieślnicze, ewidencja rzemieślników, szkoły, obwody rybackie 4. Sprawy rolne: spis gospodarstw, parcelacje, przewłaszczenia, zalesienia 5. Sprawy budowlane: utrzymanie dróg i szos, budowa zakładów Liczba jednostek w zespole: 246
6/9/0 Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
1. Ogólna administracja: przepisy w sprawach organizacyjnych i kadrowych, statystyka ludności z 1939 r. 2. Policja: przepisy dotyczące organizacji policji, paszporty i przepustki na wyjazd, sprawy kryminalne, wysiedlenia, rejestracja obcokrajowców, opinie o Polakach, poszukiwania osób zaginionych, prasa, sprawy przeciwpożarowe i drogowe, listy gończe, komunikaty śledcze 3. Sprawy szkolne: sprawy szkół i kościołów 4. Opieka społeczna: odszkodowania za straty poniesione podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r., opieka nad dziećmi 5. Sprawy zdrowia: urząd zdrowia na powiat bydgoski 6. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osadnicze: planowanie budownictwa i rozbudowy miast, budownictwo mieszkaniowe, budowa obiektów użyteczności publicznej, dróg, ulic i mostów, rozbudowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie w materiały, obrona przeciwlotnicza, zaopatrzenie w wodę 7. Urządzenia publiczne i sprawy gospodarcze: dzierżawa i sprzedaż parcel państwowych, zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych 8. Sprawy finansowe i podatkowe: budżety, wycinki prasowe 9. Niemiecka lista narodowa: przepisy, statystyka, wnioski, odwołania 10. Wydział Powiatowy: przepisy o organizacji urzędów stanu cywilnego, informacje o działalności Liczba jednostek w zespole: 19481
6/10/0 Starostwo Powiatowe w Chojnicach 1772-1919 0 rozwiń
1. Registratura Policyjna: nadzór administracyjny, wójtostwa, sprawy bezpieczeństwa, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, zdrowia publicznego, weterynaryne, leśne, przeciwpożarowe, pocztowe 2. Registratura Wojskowa: statystyka wojskowa, mobilizacja, pobór do wojska, manewry, dezercje, reklamacje, opieka nad rodzinami żołnierzy 3. Registratura Finansowa: sprawy finansowe, kredyty i podatki, instytucje kredytowe 4. Registratura Kościelna: budowa i remont kościołów, kościoły w powiecie 5. Registratura Szkolna: budownictwo szkolne, płace nauczycieli, sprawy emerytalne, żmudy szkolne, matrykuły szkół 6. Wydział ds. Dysmembracji: dysmembracja gruntów w Kiełpinie 7. Registratura Wojenna: sprawy gospodarcze, listy poborowych, reklamacje Liczba jednostek w zespole: 2151
6/11/0 Starostwo Powiatowe w Chojnicach [1906-1910] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny: organizacja i finanse, obywatelstwo, statystyka ludnościowa, emigracja i reemigracja, sprawozdania zakładów opiekuńczych i fundacji 2. Referat Bezpieczeństwa: sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa, działalność stowarzyszeń i związków, niemiecki ruch polityczny, opcje, wybory do Sejmu i Senatu, strajki, sprawy graniczne, komunikacja, prasa, konfiskaty 3. Referat Administracyjno-Gospodarczy: sytuacja przemysłu, rolnictwa i rzemiosła, ewidencja zakładów i warsztatów, handel domokrążny, licencje, cechy, targi, statystyka produkcji rolnej, ceny, walka z chorobami i szkodnikami, rybołówstwo, łowiectwo 4. Referat Administracyjno-Karny: przepisy w sprawach administracyjno-karnych, rejestry karne 5. Referat Wojskowy: pobór, uchylanie się od obowiązku wojskowego, odszkodowania wojenne, emerytury i renty wojskowe 6. Referat Zdrowia i Opieki Społecznej: statystyka, organizacja i działalność służby zdrowia, nadzór nad placówkami, personel, zwalczanie chorób 7. Referat Weterynaryjny: nadzór weterynaryjny, zwalczanie chorób, ochrona zwierząt 8. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: obrót ziemią, osadnictwo, zapas ziemi, przymusowy wykup nieruchomości, parcelacja gruntów państwowych i prywatnych, osady rentowe i likwidacyjne, przewłaszczenia, kredyty 9. Referat Wodno-Melioracyjny: uprawnienia rybackie, utrzymanie wód, sprawy sporne 10. Referat Ochrony Lasów: gospodarka w lasach prywatnych, gospodarstwa leśne 11. Referat Budowlany: nadzór i zezwolenia budowlane, urządzanie zakładów przemysłowych i rzemieślniczych Liczba jednostek w zespole: 1095
6/12/0 Starostwo Powiatowe w Chojnicach 1939-1945 0 rozwiń
1. Administracja landratury: przepisy dotyczące organizacji landratury i spraw osobowych 2. Ogólna administracja - sprawy policyjne: przepisy, zwalnianie jeńców wojennych 3. Policja ds. meldunkowych, przepustek i obcokrajowców: sprawy meldunkowe, wydawanie paszportów, ucieczki z pracy przymusowej, ewidencja obcokrajowców zatrudnionych w powiecie chojnickim 4. Policja ds. ruchu: przepisy, wypadki drogowe, wydawanie prawa jazdy 5. Policja ds. przemysłu, handlu i rzemiosła: przepisy, zezwolenia na prowadzenie zakładów 6. Policja ds. zdrowia: przepisy, ewidencja weterynarzy, choroby, szczepienia ochronne 7. Policja ds. politycznych: sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa i spraw narodowościowych, zawiadomienia o przestępstwach, zezwolenia na słuchanie radia 8. Przynależność narodowa: przepisy, wnioski o przyjęcie na niemiecką listę narodową, opinie, wysiedlanie, wnioski o Kennkarte 9. Sprawy ludnościowe: przepisy, spisy ludności z 1939 r. i 1940 r., zmiana nazwisk i imion 10. Odznaczenia: odznaczenia urzędników, niemieckich matek i z okazji 50-lecia pożycia małżenskiego 11. Sprawy wojskowe: pobór, statystyka poległych, przymusowa praca młodzieży niemieckiej 12. Samorząd powiatowy - ogólna administracja: przepisy dotyczące ubezpieczeń, płac i dodatków, zatrudnienia, spraw socjalnych 13. Wydział Finansowy: budżety 14. Nadzór nad gminami, administracja szkół, sprawy kulturalne: nauczanie, wychowanie fizyczne, nadzór nad administracją gminną 15. Powiatowy Urząd ds. Gospodarczych i Urząd Żywnościowy: sprawy leśne, własnościowe, sprzedaż produktów rolnych, hodowla koni, drobiu, rybołówstwo, zezwolenia na polowania 16. Powiatowy Urząd Opieki Społecznej: przepisy, wsparcie dla ubogich i poszkodowanych wskutek bombardowań 17. Powiatowy Urząd Młodzieżowy: przepisy, odpisy wyroków 18. Powiatowy Urząd Budowlany: osadnictwo niemieckie 19. Niemiecka lista narodowa: rejestry wpisanych i uchylających się od wpisu, akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 2715
6/13/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Grudziądzu przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/14/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/15/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Rypinie przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/16/0 Starostwo Powiatowe w Szubinie [1890-1895] 1919-1939 0 rozwiń
1. Referat Ogólny: sprawy reprezentacyjne, odznaczenia, korespondencja dotycząca plebiscytu 2. Referat Organizacyjny: rozporządzenia, podział administracyjny, sprawy finansowe, ruch graniczny, nadzór nad samorządem i urzędami, zatrudnienie, szkody wojenne 3. Referat Społeczno-Polityczny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa, wybory do Sejmu i Senatu, sprawy dotyczące Policji Państwowej, przestępczość, działalność partii, towarzystw i stowarzyszeń, strajki, cenzura, sprawy dotyczące granic, osiedlenia obcokrajowców, sprawy wyznaniowe, poczta i telegraf 4. Referat Administracyjny: sprawy obywatelskie, opcje, spisy ludności, przemysł i handel, hodowla, targi, sprawy policyjne, podatki, działalność straży pożarnej, sprawy wodne, spółki melioracyjne, szkolnictwo, sprawy wyznaniowe 5. Referat Wojskowy: świadczenia wojskowe, sądy doraźne, sprawy kwaterunkowe, mobilizacja i demobilizacja, Straż Obywatelska, pobór, uchylanie się od służby wojskowej, reklamacje, jeńcy, inwalidzi wojenni, szkody wojenne, cmentarze 6. Referat Karno-Administracyjny: sprawy karne, sądowe i adwokackie, administracyjne, postępowanie przymusowe w administracji, wybory ławników 7. Referat Opieki Społecznej: ubezpieczenia, zakłady społeczne i dobroczynne, renty, opieka nad inwalidami wojennymi, bezrobotni 8. Referat Zdrowia Publicznego: aprowizacja, policja sanitarna, nadzór nad artykułami spożywczymi, placówki i personel, zwalczanie chorób 9. Referat Weterynaryjny: policja weterynaryjna, zwalczanie chorób 10. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: osadnictwo, reforma rolna, izba rolnicza, oświata rolnicza, likwidacja majątków, przymusowy wykup, parcelacja poszczególnych majątków, osady anulacyjne 11. Referat Ochrony Lasów: statystyka leśna i ziemiopłodów, policja leśna, danina leśna, łowiectwo, gospodarstwa leśne 12. Referat Budowlany: policja budowlana, drogi i mosty, budowa dróg wodnych Liczba jednostek w zespole: 876
6/17/0 Starostwo Powiatowe w Świeciu 1773-1920 [1925] 0 rozwiń
1. Registratura Generalna: przepisy i instrukcje 2. Registratura Genaralna-Policyjna: utrzymanie mostów, przemysł, sadownictwo, uprawa owoców i warzyw 3. Registratura Policyjna: wybory gminne, sprawy dotyczące obywatelstwa, żandarmów, sądowe, przemysłowe i rolne, budowa i utrzymanie szos, dróg i mostów, melioracje, polowania 4. Registratura Wojskowa: dezerterzy, pomoc dla inwalidów, zarazy u zwierząt 5. Registratura Finansowa: dysmembracja, regulacja stosunków własnościowych, podział wspólnot 6. Registratura Szkolna: budowa i utrzymanie szkół, zatrudnianie i pobory nauczycieli 7. Registratura Kościelna: budowa kościołów, finanse, wybory członków dozorów kościelnych Liczba jednostek w zespole: 1155
6/18/0 Starostwo Powiatowe w Świeciu 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Ogólny: sprawy reprezentacyjne, odznaczenia, uroczystości państwowe, wybory gminne, akcje społeczne 2. Referat Ogólno-Administracyjny: organizacja, podział terytorialny, zjazdy starostów, sprawy usc 3. Referat Administracyjno-Prawny: sprawy obywatelstwa, zmiany nazwisk, spisy ludności, sprawy wyznaniowe i szkolne, kultura i sztuka 4. Referat Administracyjno-Gospodarczy: sytuacja handlu, przemysłu i rzemiosła, ewidencja i budowa zakładów, elektryfikacja powiatu, budowa portów, nauka w rzemiośle i przemyśle, korporacje rzemieślnicze, jarmarki i targi, statystyka produkcji rolnej, rybołówstwo, hodowla, ceny, koleje, kredyty 5. Referat Funduszu Pracy: statystyka stanu zatrudnienia, bezrobocie, zatrudnianie młodocianych, pośrednictwo pracy, emigracje 6. Referat Bezpieczeństwa Publicznego: stan bezpieczeństwa, bezrobocie, rejestr i działalność stowarzyszeń, działalność partii politycznych i związków zawodowych, ruch wywrotowy, sprawy narodowościowe, wybory do Sejmu, Senatu i samorządu, nadzór i konfiskata prasy, sprawy cudzoziemców, ewidencja optantów, nabycia nieruchomości rolnych, działalność policji i straży pożarnej, ochrona granic, ruch graniczny, strajki 7. Referat wojskowy: demobil wojskowy, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, ochrona przeciwlotnicza i gazowa, przysposobienie wojskowe kobiet, jeńcy wojenni i cywilni 8. Referat Administracyjno-Karny: postępowania dyscyplinarne, zażalenia 9. Referat Opieki Społecznej: zakłady opiekuńczo-wychowawcze, personel, pomoc dla bezrobotnych i reemigrantów, kasy chorych 10. Referat Zdrowia: stan sanitarny, zakłady lecznicze i ambulatoryjne, apteki, drogerie, personel, szczepienia ochronne, choroby zakaźne 11. Referat Inwalidów Wojennych: renty, zatrudnianie inwalidów 12. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: zarządzenia i okólniki, statystyka rolna, grunty państwowe i obszary dworskie, nieużytki, organizacje rolnicze, działalność komisarzy ziemskich, parcelacja poszczególnych majątków, przewłaszczenia nieruchomości rolnych, nabycie i sprzedaż osad, likwidacja majątków niemieckich, pierwokup, przymusowy wykup, obrót nieruchomościami, cesje praw do działek, obciążenia nieruchomości, renty i pożyczki, zalesienia 13. Referat Ochrony Lasów: działalność policji leśnej i polnej, zalesienia, danina lasowa 14. Referat Wodno-Melioracyjny: spółki wodne, melioracyjne i drenarskie, związki wałowe, kredyty, uprawnienia wodne, przewozy rzeczne, budowa tam, grobli, wałów ochronnych, zanieczyszczenia wód, sprawy sporne 15. Referat Weterynaryjny: statystyka chorób, personel, badanie mięsa Liczba jednostek w zespole: 1925
6/19/0 Starostwo Powiatowe w Świeciu 1939-1945 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: okólniki, odznaczenia, akta personalne 2. Sprawy policyjne: osadnictwo Niemców nadbałtyckich w powiecie, żebractwo 3. Sprawy szkolne: przejęcie poniemieckich szkół w powiecie na własność państwa 4. Sprawy gospodarcze i budowlane: zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych, budowa mleczarń, rozbudowa szpitala w Świeciu, pożyczki na cele budowlane 5. Sprawy wojskowe: pomoc dla rodzin żołnierzy 6. Finanse i sprawy majątkowe: budżety gmin, straty wojenne z 1939 r. 7. Statystyka ludnościowa: spis ludności z 1940 r. 8. Niemiecka lista narodowa: wnioski Liczba jednostek w zespole: 10915
6/20/0 Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim [1897-1902] 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-administracyjne: sprawy reprezentacyjne, samorząd, statystyka powiatu, akcje społeczne 2. Sprawy administracyjno-prawne: zmiany nazwisk, obywatelstwo, opcje, spisy ludności, przewłaszczenia i kary administracyjne 3. Opieka społeczna: zakłady opiekuńcze, bezrobotni, reemigranci, domy poprawcze, ubezpieczenia i kasy chorych 4. Kultura i sztuka: teatry, domy kultury, kina, zabytki 5. Sprawy szkolne i wyznaniowe: szkoły, nauczyciele, sprawy kościelne, sekty wyznaniowe, ewidencja parafii i gmin wyznaniowych, nabożeństwa 6. Bezpieczeństwo publiczne: stan bezpieczeństwa, stowarzyszenia, policja, granice państwa, emigracja, wybory, meldunki 7. Sprawy wojskowe: pobór, mobilizacja, rekwizycje, wychowanie fizyczne, ochrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa 8. Referat zdrowia: personel, lecznice, choroby, higiena, kontrole 9. Sprawy weterynaryjne: służba weterynaryjna, nadzór, choroby 10. Sprawy administracyjno-gospodarcze: rozporządzenia, statystyka gospodarcza, bogactwa naturalne, rzemiosło, handel, aprowizacja, komunikacja 11. Rolnictwo i reforma rolna: zarządzenia, statystyka, izba i towarzystwa rolnicze, majątki państwowe, wytwórczość roślinna i zwierzęca, osadnictwo, parcelacja poszczególnych majątków, obrót ziemią, kredyty 12. Ochrona lasów: lasy prywatne, łowiectwo 13. Sprawy rybackie: obwody rybackie 14. Sprawy wodno-melioracyjne Liczba jednostek w zespole: 1048
6/22/0 Starostwo Powiatowe w Tucholi [1903-1916] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat ogólno-organizacyjny: organizacja, odznaczenia, podział administracyjny, sprawy administracyjno-prawne, obywatelstwo, opcje, emigracja i imigracja, ruch ludności, przewłaszczenia, oświata, kultura i sprawy wyznaniowe 2. Referat Administracyjno-Karny: przepisy, wykroczenia, statystyka 3. Referat Bezpieczeństwa: policja, sądy, przestępczość, sprawozdania sytuacyjne, zgromadzenia, bezrobocie, mniejszości narodowe, ruch niemiecki, towarzystwa, związki stowarzyszeń, ruch zawodowy, sprawy graniczne, prasa, wybory 4. Referat Wojskowy: pobór, ćwiczenia, mobilizacja, wychowanie fizyczne, przysposobienie wojskowe 5. Referat Zdrowia: placówki, higiena, kontrola sanitarna, cmentarze 6. Referat Weterynaryjny: statystyka, nadzór, zwalczanie chorób 7. Referat Przemysłu i Handlu: sprawozdawczość i statystyka, zakłady, komunikacja, handel, aprowizacja, ceny, targi 8. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: osady anulacyjne i likwidacyjne, spisy majątków 9. Referat Ochrony Lasów: gospodarka leśna, lasy prywatne 10. Referat Wodno-Melioracyjne: melioracje, uprawnienia wodne, rybołówstwo Liczba jednostek w zespole: 1596
6/23/0 Starostwo Powiatowe w Tucholi 1939-1945 0 rozwiń
1. Ogólna administracja: przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej i administracji landratury 2. Policja: organizacja żandarmerii i policji, poszukiwania osób zaginionych 3. Sprawy szkolne: administracja szkół, obsada szkół, sprawy finansowo-gospodarcze szkół, kroniki szkolne 4. Kultura i ochrona niemczyzny: wykazy poległych, sprawy meldunkowe, sprawy niemieckiej siły roboczej, zatrudnianie obcokrajowców 5. Opieka społeczna i opieka nad młodzieżą: przepisy dotyczące rent i pomocy społecznej, statystyka, sekwestr majątku klasztornego w Bysławku 6. Sprawy zdrowia: zwalczanie chorób, szczepienia ochronne, położne 7. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osadnicze: wykazy majątku polskiego, opieka nad Niemcami z Rzeszy 8. Sprawy finansowe i podatkowe: budżety, bilanse powiatowe i gminne, pożyczki, kredyty, pobór podatku 9. Sprawy gospodarcze Liczba jednostek w zespole: 267
6/24/0 Starostwo Powiatowe w Wyrzysku 1831-1919 0 rozwiń
1. Sprawy państwowe: wykazy wyborców do Sejmu Pruskiego, odznaczenia 2. Sprawy podatkowe: wykazy płatnitków podatku, księgi biercze 3. Sprawy aprowizacji: aprowizacja w czasie wojny i bezpośrednio po wojnie 4. Listy dusz 5. Sprawy dysmembracyjne 6. Sprawy rolne: matrykuły powiatu, dóbr, rybołówstwo, melioracje, spółki wodne, młyny 7. Sprawy budowlane: budowa synagogi w Łobżenicy Liczba jednostek w zespole: 65
6/25/0 Starostwo Powiatowe w Wyrzysku [1881-1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne: sprawy reprezentacyjne, święta narodowe i kościelne 2. Sprawy organizacyjne: wybory, podział administracyjny, polskie nazwy gmin i miejscowości, odznaczenia, sprawy osobowe urzędników 3. Sprawy społeczno-polityczne, bezpieczeństwa i porządku publicznego: wybory do ciał ustawodawczych i samorządowych, obywatelstwo, opcje, rejestry cudzoziemców, policja państwowa, sprawy wyznaniowe, działalność stowarzyszeń i związków, wydawanie gazet i czasopism, strajki, ochrona granic i ruch graniczny, przedsięwzięcia rozrywkowe, teatry i kina, żegluga, sprawy usc, zmiany nazwisk, statystyka przemysłowa, koncesje, ewidencja zakładów, korporacje rzemieślnicze, sprawy górnicze i kolejowe, spółki wodne i drenarskie, młyny wodne, łowiectwo, obwody rybackie, aprowizacja, ceny, przewłaszczenia obiektów miejskich i przemysłowych, szkolnistwo, pożyczki państwowe, instytuty meteorogiczne 5. Sprawy Wojskowe: uchylanie się od służby, jeńcy wojenni, dezercje, pozbawianie obywatelstwa, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne 6. Sprawy opieki społecznej: kasy chorych, ochronki, zakłady opiekuńcze, personel, bezrobocie, pośrednictwo pracy, emigracja i reemigracja 7. Sprawy zdrowia publicznego: organizacja służby zdrowia, stan sanitarny, zakłady lecznicze, apteki, drogerie, personel lekarski, zaopatrzenie w wodę, kontrole artykułów żywnościowych, nadzór nad ubojem i rzeźniami, cmentarze 8. Sprawy weterynaryjne: dozór weterynaryjny, personel 9. Sprawy rolnictwa i reform rolnych: zarządzenia, przewłaszczenia, parcelacja rządowa i prywatna poszczególnych majątków, przymusowy wykup, zapas ziemi, kredyty, obrót nieruchomościami, osady rentowe, anulacyjne i likwidacyjne 10. Sprawy ochrony lasów: zalesianie, lasy prywatne 11. Sprawy budowlane: statystyka budowlana, roboty publiczne, ewidencja grobów i cmentarzy wojennych Liczba jednostek w zespole: 1471
6/26/0 Starostwo Powiatowe w Szubinie 1880-1895 0 rozwiń
1. Młyn w Chobielinie 2. Przemysłowa Szkoła Dokształcająca w Szubinie 3. Kościół ewangelicki w Rynarzewie: budowa 4. Szkoła dla Dziewcząt w Szubinie Liczba jednostek w zespole: 6
6/27/0 Więzienie Karne w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1842-1874 0 rozwiń
Budżety i preliminarze, listy więźniów z lat 1848-1850, 1872, parcele pod cmentarz. Liczba jednostek w zespole: 51
6/28/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Czersku, pow. Chojnice 1786-1874 [1875] 0 rozwiń
1. Organizacja - ordynacja powiatowa, statystyka ludności 2. Nadzór policyjny - obywatelstwo, regulacja granic, budownictwo, cechy rzemieślnicze, opieka medyczna, stan sanitarny, pomoc społeczna 3. Szkolnictwo - zarządzenia, statystyka szkolna, akta dot. poszczególnych szkół 4. Sprawy kościołów - budowa i utrzymanie, organizacja parafii 5. Sprawy podatków, domen i lasów - przewłaszczenia i regulacje stosunków własnościowuych, parcelacja i osadnictwo, utrzymanie dróg i mostów Liczba jednostek w zespole: 97
6/29/0 Starostwo Powiatowe w Wyrzysku 1939-1945 0 rozwiń
Akta niemieckiej listy narodowej w powiecie wyrzyskim. Liczba jednostek w zespole: 6015
6/30/0 vacat - Prokuratura Sądu Obwodowego w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/31/0 vacat - Urząd Domenalno-Rentowy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/32/0 vacat - Urząd Domenalno-Rentowy w Lidzbarku z siedzibą w Brodnicy - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/33/0 vacat - Urząd Domenalno-Rentowy w Radzyniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/34/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Nowem, pow. Świecie 1774-1874 0 rozwiń
Stosunki gimnne w poszczególnych wsiach, budowa i utrzymanie dróg gminnych i przeprawy promowej przez Wisłę, dzierżawa guntów i pobór podatków, budowa i utrzymanie szkół, statystyka szkolna, nauczyciele, budowa i utrzymanie świątyń ewangelickich i katolickich dot. m.in. klasztoru bernardynów w Nowem. Liczba jednostek w zespole: 126
6/35/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Kamieniu, pow. Złotów 1801-1844 0 rozwiń
Statystyka ludności, podatki i ciężary gminne, zarządzanie i koszty utrzymania szkół i kościołów. Liczba jednostek w zespole: 24
6/36/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Świeciu 1777-1875 0 rozwiń
Obsada urzędników gminnych, tabele statystyczne, utrzymanie szkół i kościołów, regulacja stosunków własnościowych. Liczba jednostek w zespole: 498
6/37/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Bydgoszczy 1921-1939 0 rozwiń
1. Powiat Bydgoszcz - parcelacje (sygn. 1-11) 2. Powiat Inowrocław - obrót nieruchomościami (sygn. 12-19) 3. Powiat Mogilno - osadnictwo (sygn. 20) 4. Powiat Strzelno - parcelacje (sygn. 21-22) 5. Powiat Szubin - obrót ziemią, parcelacje, osadnictwo, dzierżawa (sygn. 23-83) 6. Powiat Wyrzysk - statystyka, obrót, parcelacje, dzierżawa, osadnictwo (sygn. 84-370, 428-433) 7. Powiat Żnin - parcelacje, osadnictwo, obrót, dzierżawa (sygn. 371-427) 8. Powiat Chojnice - przewłaszczenia majątków (sygn. 436) Liczba jednostek w zespole: 447
6/38/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Tucholi 1773-1874 [1898] 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie urzędu (sygn. 1-9) 2. Sprawy policyjne (sygn. 10-25) 3. Podatki i finanse (sygn. 26-30) 4. Sprawy wojskowe (sygn. 31-35) 5. Utrzymanie dróg, szos i mostówsygn. (sygn. 36-43) 6. Dysmembracja i zmiany własności (sygn. 44-72) 7. Rolnictwo i leśnictwo (sygn. 73-95) 8. Szkolnictwo (sygn. 96-127) 9. Sprawy kościelne (sygn. 128-140) 10. Sprawy zdrowia i opieki (sygn. 141-151) Liczba jednostek w zespole: 151
6/39/0 Urząd Domenalno-Rentowy w Więcborku, pow. Złotów 1820-1874 0 rozwiń
Obsada i wynagrodzenie urzędników gminnych, statystyka i finanse szkolne i kościelne, oszacowania majątków i regulacja stosunków własnościowych. Liczba jednostek w zespole: 21
6/40/0 Komisariat Obwodowy Bydgoszcz-Okole, pow. Bydgoszcz 1836-1900 0 rozwiń
Sprawy szkół, dysmembracje i zmiany własności gruntów. Liczba jednostek w zespole: 13
6/41/0 Komisariat Obwodowy Bydgoszcz II [1835]1836-1920 0 rozwiń
Urzędnicy gminni, pobór podatków gminnych, obwody szkolne, kontrole szkół, budowa kościołów. Liczba jednostek w zespole: 36
6/42/0 Komisariat Obwodowy Bydgoszcz III 1860-1920 0 rozwiń
Statuty gmin, budowa i utrzymanie szkół. Liczba jednostek w zespole: 26
6/43/0 Komisariat Obwodowy Koronowo, pow. Bydgoszcz 1888-1920 0 rozwiń
Statystyka szkolna, żmudy szkolne. Liczba jednostek w zespole: 5
6/44/0 Komisariat Obwodowy Białośliwie, pow. Wyrzysk 1843-1913 0 rozwiń
Budowa dróg, utrzymanie szkół, melioracje, dysmembracje. Liczba jednostek w zespole: 8
6/45/0 Komisariat Obwodowy Łobżenica, pow. Wyrzysk 1852-1904 0 rozwiń
Przegminowania, dysmembracje. Liczba jednostek w zespole: 7
6/46/0 Komisariat Obwodowy Mrocza, pow. Wyrzysk 1834-1935 0 rozwiń
Nadzór sanitarny i policyjny, obwody sołeckie. Liczba jednostek w zespole: 9
6/47/0 Komisariat Obwodowy Nakło, pow. Wyrzysk 1867-1932 0 rozwiń
Organizacja urzędu, granica polsko-niemiecka, ruch graniczny, obywatelstwo i opcje, godła i pieczęcie, urzędnicy gminni, budżety i podatki gminne, opieka medyczna, statystyka gminna, kontrole sanitarne, rolnictwo i melioracje, rybołówstwo, nadzór nad przemysłem i handlem, ruch kolejowy i drogowy, budownictwo, pożary, wybory parlamentrane i samorządowe, działalność organizacji i stowarzyszeń, prasa, pobór wojskowy, nadzór policyjny, szkoły i kościoły. Liczba jednostek w zespole: 162
Wyświetlanie 1 do 45 z 3 847 wpisów.