Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/41/0 Akta notariusza Władysława Piątkowskiego w Częstochowie 1878-1898 0 rozwiń
Akta notarialne z lat 1878 - 1898, sygn. 1 - 67; Repertoria do akt notarialnych z lat 1878 - 1898, sygn. 68 - 88; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1879 - 1898, sygn. 89 - 108. Liczba jednostek w zespole: 108
8/42/0 Zastępca Prokuratora Piotrkowskiego Sądu Okręgowego na Powiat Częstochowski 1876-1904 0 rozwiń
Korespondencja z lat 1876 - 1904, sygn. 1 -25; Rejestry podręczne i skorowidze alfabetyczne z lat 1878 - 1903, sygn. 26 - 59, Rejestry pism wchodzących i wychodzących z lat 1881 - 1903, sygn. 60 - 83; Liczba jednostek w zespole: 83
8/43/0 Cesarsko-Niemiecki Sąd Okręgowy w Częstochowie 1915-1918 0 rozwiń
Akta spraw karnych ułożone według sygnatur sądowych z lat 1915 - 1918, sygn. 1 - 42, w tym: sprawy dotyczące paserstwa, przekupstwa, kradzieży, stręczycielstwa, szantażu, oszustwa. Liczba jednostek w zespole: 42
8/44/0 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie [1917]1928-1939 [1956] 0 rozwiń
Wydział Cywilny z lat 1929 - 1938, w tym: Dział C (Dział IV C) - sprawy cywilne sporne z lat 1929 - 1932, sygn. 1 - 691, w tym: sprawy dotyczące własności nieruchomości miejskich i gruntów wiejskich, długów wekslowych i hipotecznych, odszkodowań, rozwodów, alimentów, eksmisji z lokali, unieważnienia aktów notarialnych; Dział Z (Dział IV Co) - sprawy cywilne niesporne z lat 1929 - 1938, sygn. 692 - 1456, w tym: sprostowanie aktów stanu cywilnego, przysposobienie dziecka, uznanie osoby za zmarłą, podział sum z licytacji nieruchomości. Rejestr Handlowy z lat 1917 - 1939, w tym: Dział A z lat 1917 - 1939, sygn. 1457 - 2932, w tym: akta jednoosobowych firm handlowych, spółek firmowych, spółek komandytowych; Dział B z lat 1922 - 1939, sygn. 2933 - 3158, w tym: akta spółek komandytowo - akcyjnych; Dział C, DH, S z lat 1929 - 1939, sygn. 3159 - 3235, w tym: akta stowarzyszeń uznanych za handlowe. Liczba jednostek w zespole: 4060
8/45/0 Sąd Grodzki w Częstochowie [1917]1929-1939[1946] 0 rozwiń
Oddział Cywilny z lat 1929 - 1946, w tym: Sprawy ogólne "C" z lat 1929 - 1946, sygn. 1 - 665, w tym: sprawy dotyczące nieruchomości, opłat czynszów mieszkaniowych, eksmisji z mieszkań, należności, unieważnienia klauzul egzekucyjnych, sporów o działy majątkowe; Sprawy nakazowe "N" z lat 1933 - 1938, sygn. 666 - 703, w tym: sprawy niewypłaconych weksli; Sprawy opiekuńcze "Co" z lat 1935 - 1939, sygn. 704 - 732, w tym: wnioski o ustanowienie opieki nad nieletnimi, o przyznanie prawa ubogich, o zrzeczenie się praw do spadku; Akta komorników z lat 1929 - 1944, sygn. 733 - 790, w tym: akta dotyczące ściągania należności przez komorników. Oddział Karny z lat 1929 - 1945, sygn. 791 - 1001, w tym: sprawy dotyczące kradzieży, pobić, obrazy godności osobistej, nie przestrzegania przepisów sanitarnych, uchylania się od płacenia alimentów. Sprawy Oddziału Cywilnego z lat 1922 - 1937, sygn. 1002 - 1007. Liczba jednostek w zespole: 1499
8/46/0 Sąd Pracy w Częstochowie [1928]1929-1939[1945] 0 rozwiń
Wydział Cywilny w lat 1928 - 1945, sygn. 1 - 2808, w tym: sprawy cywilne wynikające ze stosunku pracy przeważnie o niewypłaceni zarobków przez pracodawców; Wydział Karny z lat 1929 - 1939, sygn. 2809 - 3000, w tym: sprawy karne z powództwa Inspektora Pracy dotyczące głównie łamania przepisów w zakresie czasu pracy, warunków bhp. Liczba jednostek w zespole: 3005
8/47/0 Niemiecki Zakład Karny w Częstochowie 1939-1944 0 rozwiń
Oddział I (Śledczy) z lat 1939 - 1944, sygn. 1 - 3376, 3764 - 3794, w tym: teczki osobowe więźniów; Oddział II (Karny) z lat 1939 - 1944, sygn. 3377 - 3763 w tym: teczki osobowe więźniów oraz Księga więźniów śledczych, zawierająca rejestr osadzonych (podstawowe dane osobowe, daty przybycia do więzienia i opuszczenia go, adnotacje o dalszych losach więźniów). Liczba jednostek w zespole: 3794
8/48/0 Gimnazjum Męskie w Częstochowie [1864]1882-1918 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1864 - 1915, sygn. 1 - 34, w tym: korespondencja z Komisja Rządową Oświecenia Publicznego i Kuratorem Warszawskiego Okręgu Naukowego, akta osobowe nauczycieli progimnazjum i gimnazjum; Sprawy dydaktyczno - wychowawcze z lat 1872 - 1918, sygn. 35 - 54, w tym: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej i Komisji Przedmiotowych, podania o przyjęcie go Gimnazjum, odpisy aktów urodzenia i świadectwa szkolne uczniów, rejestr osób przyjętych do Gimnazjum; Sprawy gospodarcze z lat 1879 - 1917, sygn. 55 - 59, w tym: protokoły posiedzeń Komitetu Gospodarczego Gimnazjum, księgi Kasowe, spisy inwentarza majątku ruchomego. Liczba jednostek w zespole: 66
8/49/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. T. Kościuszki w Częstochowie 1919-1936 0 rozwiń
Katalogi główne ocen z lat 1919- 1936, sygn. 1 - 17; Protokoły egzaminów nauczycielskich z lat 1920 - 1936, sygn. 18 - 33; Odpisy świadectw i dyplomów z lat 1920 - 1934, sygn. 34 - 38; Państwowy Kurs Nauczycielski z lat 1925 - 1926, sygn. 39 - 40. Liczba jednostek w zespole: 40
8/50/0 Gimnazjum Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich w Częstochowie 1923-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
8/51/0 Gimnazjum Gustawa Kośmińskiego w Częstochowie 1907-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
8/52/0 Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie Towarzystwa Szkoły Społecznej w Częstochowie 1933-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
8/53/0 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 w Częstochowie 1921-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1927 - 1939, sygn. 1 - 13, w tym: korespondencja z Inspektoratem Szkolnym, zestawienia frekwencji i dni nauki, księgi urlopów i zwolnień, księgi inwentarzowe, dzienniki podawcze; Księgi protokołów Rady Pedagogicznej z lat 1922 - 1939, sygn. 14 - 16; Księgi główne ocen z lat 1921 - 1939, sygn. 17 - 33, w tym: księgi główne ocen, sprawozdania z postępu uczniów w nauce; Duplikaty świadectw z lat 1923 - 1938, sygn. 34 - 49, w tym: duplikaty świadectw ukończenia szkoły, świadectwa szkolne, wypracowania pisemne; Opieka szkolna z lat 1925 - 1939, sygn. 50 - 54, w tym: księgi protokołów, sprawozdania, książki sanitarne, korespondencja; Biblioteka szkolna z lat 1928 - 1938, sygn. 55 - 59, w tym: inwentarze bibliotek: szkolnej, uczniowskiej, nauczycielskiej; Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych z lat 1933 - 1938, sygn. 60, w tym: księga protokołów. Liczba jednostek w zespole: 60
8/54/0 Teatr Marionetek „Chochlik” Częstochowskiej Rodziny Marionetkowej Spółdzielnia z odp. Udz 1945-1950[1954] 0 rozwiń
Akta władz Spółdzielni z lat 1945 - 1948, sygn. 1 - 8, w tym: statut, protokoły Walnych Zgromadzeń, protokoły Rady Nadzorczej i Zarządu, rejestr członków, sprawozdania z kontroli działalności Spółdzielni; Akta księgowo - finansowe z lat 1945 - 1947, sygn. 9 - 19, w tym: bilanse, dłużnicy i wierzyciele, koszty handlowe, kasa, listy płacy; Korespondencja z lat 1945 - 1954, sygn. 20 - 23. Liczba jednostek w zespole: 23
8/55/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Częstochowie 1946-1950 0 rozwiń
Akta prezydialne z lat 1946 - 1950, sygn. 1 - 9, 301 - 306, w tym: zarządzenia, instrukcje, sprawozdania z działalności, protokoły polustracyjne, protokoły odpraw inspektorów; Akta karne z lat 1946 - 1950, sygn. 10 - 280, w tym: sprawy karne, postanowienia o ukaraniu grzywną, akta umorzonych dochodzeń w sprawach o spekulację i inne przestępstwa; Repertoria z lat 1946 - 1950, sygn. 281 - 289, w tym : repertoria ogólne spraw; Skorowidzez lat 1946 - 1950, sygn. 290 - 300, w tym: skorowidze osób i instytucji występujących w sprawach prowadzonych przez Komisję. Liczba jednostek w zespole: 306
8/56/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie [1808-1825] 1826-1938 [1946-2013] 27222 rozwiń
Zespół zawiera jednorodną dokumentację w postaci: pierwopisów (oryginałów) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808-1825; duplikatów (wtóropisów) akt urodzeń z lat 1826-1918, małżeństw z lat 1826-1938, zgonów z lat 1826-1938; alegat (aneksów) do ksiąg z lat 1808-1854, 1856-1938; akt zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1865-1938. Z okresu późniejszego pochodzą adnotacje zamieszczane na marginesach aktów metrykalnych (tzw. przypiski), które zawierają m. in. informacje dotyczące daty zawarcia małżeństwa, daty zgonu, zmiany nazwisk czy decyzje urzędów poprawiające błędy pisarskie w poszczególnych aktach. Księgi wytworzone po roku 1914 znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie. Natomiast księgi metrykalne z lat 1594-1808 znajdują się Archiwum Archidiecezjalnym im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie. Liczba jednostek w zespole: 510
8/57/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie [1846] 1905-1936 2327 rozwiń
Materiały w układzie rzeczowo-chronologicznym zawierają: Pierwopisy (oryginały) i wtóropisy (duplikaty) akt urodzeń Filiału Ewangelickiego w Cranym Lesie oraz Częstochowie z lat 1846 - 1913, sygn. 1-4, 68; Pierwopisy (oryginały) akt małżeństw Filiału Ewangelickiego w Czarnym Lesie oraz Częstochowie z lat 1846 - 1911, sygn. 5 - 7, 69; Alegata (akta zbiorowe, dowody) do akt małżeństw Filiału Ewangelickiego w Czarnym Lesie, Filiału Ewangelickiego w Częstochowie, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie z lat 1853 - 1896, 1901 - 1913, sygn. 8 - 64; Pierwopisy (oryginały) akt zgonów Filiału Ewangelickiego w Czarnym Lesie oraz Częstochowie z lat 1846 - 1906, sygn. 65 - 67, 70. Liczba jednostek w zespole: 97
8/58/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Częstochowie 1826-1936 [1946 - 1997] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 464
8/59/0 Zbiór afiszy i druków z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego 1890-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1960
8/60/0 Starostwo Powiatowe Częstochowskie [1917]1919-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny z lat 1919 - 1932, sygn. 1 - 6, w tym: szkolenia urzędników, konferencje sołtysów, sprawy osobowe urzędników; Referat Organizacyjny z lat 1918 - 1931, sygn. 7 - 16, w tym: podział administracyjny powiatu, zmiany granic gmin miejskich i wiejskich; Referat Bezpieczeństwa z lat 1919 - 1939, sygn. 17 - 73, w tym: sprawozdania sytuacyjne własne i obce, sprawy stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych; Referat Porządku Publicznego z lat 1919 - 1939, sygn. 74 - 178, w tym: drukarnie, biblioteki, kina, sprawy paszportowe, repatrianci, ewidencja cudzoziemców, sprawy graniczne; Referat Administracyjny z lat 1919 - 1939, sygn. 179 - 354, w tym: przepisy ogólne, poświadczenie i uznanie obywatelstwa, utrata obywatelstwa, statystyka ruchu naturalnego ludności, sprawy kultury i sztuki; Referat Wyznaniowy z lat 1921 - 1939, sygn. 355 - 370, w tym: sprawy dozorów kościelnych, sprawy różnych wyznań; Referat Wojskowy z lat 1921 - 1932, sygn. 371 - 375, w tym: rejestracja poborowych, nadzór nad prowadzeniem spraw wojskowych w gminach; Referat Przemysłowy z lat 1919 - 1939, sygn. 376 - 630, w tym: przepisy i zarządzenia dotyczące przemysłu, zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i handlowe, wydawanie kart rzemieślniczych, statystyka przemysłowa; Referat Wodny z lat 1925 - 1938, sygn. 631 - 634, w tym: zakłady o sile wodnej, melioracje wodne; Referat Samorządowy z lat 1920 - 1939, sygn. 635 - 790, 1139 - 1141, w tym: przepisy ogólne, wybory do samorządów: miejskich, gminnych i gromadzkich, wybory sołtysów, kwestionariusze statystyczne, zażalenia; Referat Opieki Społecznej z lat 1919 - 1938, sygn. 791 - 801, w tym: przepisy ogólne, opieka nad poszkodowanymi przez klęski żywiołowe, sprawy inwalidzkie; Referat Sanitarny z lat 1919 - 1937, sygn. 802 - 821, 1097 - 1138, w tym: personel sanitarny, zakłady lecznicze, apteki, cmentarze, akta osobowe felczerów; Referat Ochrony Lasów z lat 1920 - 1939, sygn. 822 - 847, w tym: przepisy ogólne, ochrona lasów, statystyki leśne, sprawy karne; Referat Budowlany z lat 1919 - 1939, sygn. 848 - 895, w tym: administracja, budowa i remonty budynków państwowych, kontrola budów prywatnych; Referat Inwalidów Wojennych z lat 1926 - 1933, sygn. 896 - 897, w tym: sprawy rent i emerytur; Referat Rolny z lat 1920 - 1939, sygn. 898 - 1088, w tym: przepisy i normatywy, scalanie gruntów, serwituty, obrót ziemią, parcelacja gruntów i majątków państwowych, osadnictwo, statystyka rolna, hodowla zwierząt, rybołówstwo, wspólnoty gromadzkie; Spisy spraw, dzienniki podawcze i wykazy akt z lat 1922 - 1939, sygn. 1089 - 1096. Liczba jednostek w zespole: 1145
Wyświetlanie 41 do 60 z 1 179 wpisów.