Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
93/241/0 POLFRACHT Polskie Przedsiębiorstwo Frachtowania w Gdyni [1947-] 1951-2000 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, zarządzenia Ministerstwa Żeglugi, sprawozdanie z działalności głównych maklerów i zespołów, sprawozdanie z konferencji RWPG w Berlinie, umowy planowe z centralami handlu zagranicznego, sprawozdania z działalności delegatury „Polfracht” w Warszawie, analizy rynku frachtowego, sprawozdania z działalności frachtowej, sprawozdania z podróży służbowych, praktyki zagraniczne i rejsy, bilanse, analizy działalności przedsiębiorstwa, sprawozdania statystyczne, delegacje zagraniczne, protokóły i uchwały komisji ekonomicznej, konferencje samorządu robotniczego, narady wytwórcze, protokóły z posiedzeń zarządu, rejestracja w Państwowej Izbie Handlu Zagranicznego, regulaminy organizacyjne, reorganizacja przedsiębiorstwa, ocena działalności placówek zagranicznych, instrukcje i zarządzenia dot. placówek, zarządzenia dyrektora naczelnego, pisma okólne, komunikaty, decyzje, sprawozdania i analizy roczne, analizy działalności przedsiębiorstwa, sprawozdania zespołów III-XII, sprawozdania placówek, konferencje BIMCO, współpraca z krajami RWPG, konferencje frachtowe, protokóły ZNOFA przy RWPG, kontrole zewnętrzne, układ zbiorowy pracy, zasady premiowania i wynagradzania, plany inwestycyjne, sprawozdania finansowe, dokumentacja ogólna dot. zasad czarterowania, projekty czarteru POLCAN, oryginały czarterów, sprawy sporne, księgi frachtowe (1951-1987, sygn. 1-242). Spółki zależne: „Polbaltica”: utworzenie spółki, rejestracja, zgromadzenia wspólników, zebrania udziałowców, sprawozdania z działalności, kontrole zewnętrzne, bilanse; „Poliberia” (1970-1983, sygn. 251-254): utworzenie spółki, sprawozdania z działalności, bilanse, protokóły z walnych zgromadzeń (1947-1980, sygn. 243-250); „Gdynia American Line” Londyn: protokoły i materiały z walnych zgromadzeń i zebrań zarządu, sprawozdania z działalności, bilanse (1963-1981, sygn. 255-261); „GAL” Nowy Jork: protokóły i materiały z walnych zgromadzeń, sprawozdania z działalności, bilanse (1968-1976, sygn. 262-268); „GAL” Pireus: utworzenie, sprawy organizacyjne, oceny, likwidacja, sprawozdania z działalności (1976-1982, sygn. 267-268; „PSAL” Rotterdam: zgromadzenie udziałowców, utworzenie i działalność, sprawozdania z działalności, bilanse (1971-1985, sygn. 269-272); „PSAL” Antwerpia: zgromadzenia udziałowców, sprawozdania z działalności, utworzenie spółki, plany, bilanse, preliminarze (1959-1987, sygn. 273-280); „Polascamar”: utworzenie spółki, sprawozdania z działalności (1977-1978, sygn. 281-282); „Baltarab”: utworzenie spółki, walne zgromadzenia udziałowców, sprawozdania z działalności, likwidacja spółki (1973-1978, sygn. 283-286); „Australasia” Sydney: walne zgromadzenia udziałowców, posiedzenia zarządu, utworzenie, przekształcenie i likwidacja spółki; wstąpienie PŻM do spółki, sprawa spółki agencyjnej z PLO, przedstawicielstwo w Kobe (Japonia), obsada personalna, sprawozdanie z działalności, preliminarze, bilanse, księga frachtowa (1970-1985, sygn. 287-296) Liczba jednostek w zespole: 497
93/242/0 Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni 1951-1997 0 rozwiń
Bilanse, oceny biegłego księgowego, zarządzenia, komunikaty, instrukcje, pisma okólne, regulaminy, analizy kadr i zatrudnienia, analizy działalności gospodarczej, kompleksowe analizy techniczno-ekonomiczne, analizy działalności gospodarczej (1951-1979, sygn. 1-222); Dzienniki okrętowe: m/s „Busko-Zdrój”, „Florian Ceynowa”, „Bolesław Chrobry”, „Duszniki Zdrój”, „Dzieci Polskie”, Antoni Garnuszewski”, „Gdańsk”’ „Gdańsk II”, „Heweliusz”, Iwonicz Zdrój”, „Władysław Jagiełło”, „Hugo Kołłątaj”, „Mikołaj Kopernik”, „ Kraków”, „Krzywousty”, „Lechistan II”, „Łokietek”, „Matejko”, „Monte Cassino”, Polonica”, „Mikołaj Rej”, „Profesor Rylke”, „Sienkiewicz”, „Generał Sikorski”, „Władysław Sikorski”, „Bolesław Śmiały”, „Warszawa” , „Wyspiański”, Zygmunt August”, „Zygmunt III Waza” (1954-1997, sygn. 223-1305); Liczba jednostek w zespole: 1305
93/243/0 Zespół Portowy Gdańsk-Gdynia [1966-] 1977-1984 [-1993] 0 rozwiń
Statut, zarządzenia, okólniki, struktura organizacyjna, sprawy prezydialne i reprezentacyjne, zagraniczne wyjazdy służbowe, planowanie zatrudnienia, protokóły i porozumienia NSZZ „Solidarność”, szkolenia i ocena kadry kierowniczej, realizacja akcji socjalnej, analizy wykorzystania czasu pracy, sprawozdania z wypadków przy pracy, wypadki śmiertelne, plany wieloletnie, sprawozdania z dochodów i kosztów oraz zatrudnienia, analizy ekonomiczne, bilanse i orzeczenia z ich badania, taryfy za usługi, protokóły z kontroli zewnętrznych, NIK, Izby skarbowej, UGM, rejestry i sprawozdania z skarg i wniosków, analizy ekonomiczne, zakresy obowiązków i uprawnień pracowników, ewidencja wypadków przy pracy, analizy awarii i uszkodzeń, wsparcie finansowe i podziękowania, statystyka obrotów tranzytowych, plany rozwoju i nauki, plany inwestycyjne, akta rejestrowe, sprawozdanie z działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, akta komisji likwidacyjnej, odznaczenia, analizy ekonomiczne, sprawy taryfowe, rabaty krajowe, attachaty, statystyki i analizy tranzytu, umowy tranzytowe, kontrole zewnętrzne, sprawozdania finansowe, księgi inwentarzowe (1966-1993, sygn. 1-110). Liczba jednostek w zespole: 110
93/244/0 Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Oddziale Centrali Nasiennej w Wejherowie. Komisja Zakładowa 1980-1981 0 rozwiń
Protokóły, postulaty, korespondencja (1980-1981, sygn. 1). Liczba jednostek w zespole: 1
93/245/0 Zakładowa Organizacja Związkowa NZSS SOLIDARNOŚĆ. Komisja Oddziałowa w Powszechnej Kasie Oszczędności. Oddział w Wejherowie 1980-1981 0 rozwiń
Protokóły, komunikaty, korespondencja, dowody kasowe, raporty finansowe-rejestry wykonania budżetu (1980-1981, sygn. 1-2). Liczba jednostek w zespole: 3
93/246/0 Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Wejherowie 1980-1981 0 rozwiń
Materiały informacyjno-propagandowe, teleksy (1980-1981, sygn. 1-2). Liczba jednostek w zespole: 2
93/247/0 Zakładowa Organizacja Związkowa NZSS SOLIDARNOŚĆ przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wejherowie. Komisja Zakładowa 1980-1981 0 rozwiń
Deklaracje członkowskie, wystąpienia ze związku, uchwały, porozumienia, regulaminy, informacje; komisje: mieszkaniowa, odznaczeń i wyróżnień, płacowa; zasiłki statutowe (1980-1981, sygn. 1-7). Liczba jednostek w zespole: 7
93/248/0 Oddziałowa Komisja NSZZ SOLIDARNOŚĆ RSW "Prasa-Książka-Ruch" Oddział Wejherowo 1980-1981 0 rozwiń
Materiały informacyjno-propagandowe, zasiłki statutowe (1980-1981, sygn. 1-2). Liczba jednostek w zespole: 2
93/249/0 Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wejherowskiego 1980-1981 0 rozwiń
Wykaz placówek oświatowych oraz członków NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania, protokoły z zebrań wyborczych, serwisy informacyjne, korespondencja otrzymywana i wysyłana, pomoc w przydziale mieszkań, dodatkowe zatrudnienie w komisji zakładowej, sprawozdania z działalności finansowej, listy płac, dzienniki finansowe, dowody kasowe, księga inwentarzowa (1980-1981, sygn. 1-15). Liczba jednostek w zespole: 15
93/250/0 Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich "POŁNOC" w Wejherowie 1980-1981 0 rozwiń
Deklaracje członkowskie, wybory władz, zaświadczenia, protokóły z zebrań komisji zakładowej, ogłoszenia, materiały propagandowo-informacyjne, korespondencja, działalność NSZZ „Solidarność” przy dyrekcjach rozbudowy miast i osiedli wiejskich województwa gdańskiego, rozliczenia finansowe (1980-1981, sygn. 1-6). Liczba jednostek w zespole: 6
93/251/0 Zakładowa Organizacja Związkowa NZSS SOLIDARNOŚĆ w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego. Filia nr 5 w Wejherowie 1980-1981 0 rozwiń
Deklaracje członkowskie, deklaracje zbiorowe wstąpienia, wybory władz związkowych, protokóły z zebrań komisji wydziałowej, sprawozdania z działalności, protokóły z zebrań komisji zakładowych i koordynacyjnych przy PTHW w Gdańsku, realizacja postulatów, sprawy płacowe, pisma interwencyjne do dyrektora PTHW w Wejherowie, wnioski i decyzje w sprawie zwolnień pracowników, skargi i odwołania pracowników, uchwały Zarządu Regionu, koło emerytów i rencistów, program czynów społecznych na rzecz miasta i zakładu na rok 1981, sprawy administracyjno-gospodarcze, protokóły z posiedzenia kolektywu PTHW, teleksy, składki członkowskie, zasiłki statutowe, zapomogi, nagrody, dowody kasowe, dokumentacja finansowo-księgowa (1980-1981, sygn. 1-23). Liczba jednostek w zespole: 23
93/252/0 Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Nadmorskich Zakładach Przemysłu Skórzanego NEPTUN Zakłady Obuwia w Wejherowie 1980-1981 0 rozwiń
Komitet założycielski, skorowidz alfabetyczny członków, deklaracje zbiorowe, schemat organizacyjny i protokóły z posiedzeń komisji zakładowej, postulaty, ordynacja wyborcza do władz związkowych, ogłoszenia, komunikaty, informacje, afisze, oświadczenia, sprawozdania uczestnika obrad Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, wnioski i decyzje w sprawie kar dla pracowników, koło emerytów i rencistów, ankieta dot. sposobu obchodów święta 1 Maja, rada pracownicza, materiały na posiedzenie samorządu robotniczego, działalność socjalna, strajki, zapomogi, zasiłki statutowe, sprawy finansowe, projekt układu zbiorowego pracy dla przemysłu lekkiego, analiza działalności gospodarczej zakładu (1980-1981, sygn. 1-21). Liczba jednostek w zespole: 21
93/253/0 Zakładowa Organizacja Związkowa NZSS SOLIDARNOŚĆ w Zakładach Przemysłu Odzieżowego JANTAR w Wejherowie 1980-1981 0 rozwiń
Komunikaty, protokóły, ogłoszenia, informacje, materiały informacyjno-propagandowe, korespondencja z Krajową Sekcją Odzieżowców, korespondencja z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność”, protokóły z posiedzeń komisji zakładowej, wykazy emerytów i rencistów, samorząd pracowniczy, pomoc rzeczowa, zapomogi, sprawozdania finansowe, rachunki, teleksy (1980-1981, sygn. 1-13). Liczba jednostek w zespole: 13
93/254/0 Komisja Zakładowa NZSS SOLIDARNOŚĆ w Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Wejherowie 1975-1981 0 rozwiń
Deklaracje członkowskie, rezygnacje – pracownicy umysłowi, pracownicy fizyczni, emeryci i renciści; ewidencja członków i korespondencja koła emerytów i rencistów, wybory do komisji zakładowej, instrukcje i regulaminy, protokóły z posiedzeń komisji zakładowej, samorząd pracowniczy, sprawy socjalne i bhp, awanse, nagrody, nagany, materiały z ogólnopolskiej Sekcji Melioracji Wodnych przy Krajowej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa NSZZ „Solidarność”, sprawy różne (1975-1980, sygn. 1-15). Liczba jednostek w zespole: 15
93/255/0 Komisja Zakładowa NZSS SOLIDARNOŚĆ w Nadleśnictwie Wejherowo 1980-1981 0 rozwiń
Deklaracje członkowskie, protokóły, sprawozdania, korespondencja, materiały informacyjno-propagandowe (1980-1981, sygn. 1-2). Liczba jednostek w zespole: 2
93/256/0 Zakładowa Organizacja Związkowa NZSS SOLIDARNOŚĆ w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wejherowie z siedzibą w Bolszewie. Komisja Zakładowa 1980-1981 0 rozwiń
Uchwały komisji zakładowej, protokóły, porozumienia, regulaminy, informacje, korespondencja, zasiłki statutowe (1980-1981, sygn. 1-3). Liczba jednostek w zespole: 3
93/257/0 Zakładowa Organizacja Związkowa NZSS SOLIDARNOŚĆ przy Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Właśnościowej w Wejherowie 1980-1981 0 rozwiń
Postulaty, wnioski, deklaracje, porozumienia, komunikaty, protokóły z zebrań, listy obecności, protokóły z wizytacji lokalowych Społecznej Komisji Mieszkaniowej (1980-1981, sygn. 1-3). Liczba jednostek w zespole: 3
93/258/0 Zakładowa Organizacja Związkowa NZSS SOLIDARNOŚĆ przy Meblarskiej Spółdzielni Inwalidów ZRYW w Wejherowie 1980-1981 0 rozwiń
Skorowidz członków, protokóły, sprawozdania, deklaracje, korespondencja, sprawy finansowe, dowody kasowe (1980-1981, sygn. 1-4). Liczba jednostek w zespole: 4
93/259/0 Zakładowa Organizacja Związkowa NZSS SOLIDARNOŚĆ przy Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego DOBROBYT w Wejherowie 1980-1981 0 rozwiń
Deklaracje członkowskie, materiały informacyjno-propagandowe, protokóły, sprawozdania, korespondencja (1980-1981, sygn. 1-2). Liczba jednostek w zespole: 2
93/260/0 Zakładowa Organizacja Związkowa NZSS SOLIDARNOŚĆ w Gminnej Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Wejherowie. Komisja Zakładowa 1980-1981 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń komisji zakładowej, materiały informacyjne i propagandowe, protokóły, sprawozdania, korespondencja, zasiłki statutowe, nagrody jubileuszowe (1980-1981, sygn. 1-3). Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 241 do 260 z 824 wpisów.