Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
93/121/0 Krajowy Związek Spółdzielni Rybackich w Gdyni 1945-1990 0 rozwiń
Dział Planowania (1950-1958, sygn 1-24): plan 6-letni, protokoły powizytacyjne, sprawozdania GUS, plany roczne techniczno-przemysłowo-finansowe, plany zbiorcze zatrudnienia, sprawozdania roczne, normatywy wynagrodzeń, zarządzenia i instrukcje; Dział Finansowo-Księgowy (1950-1959, sygn. 25-32): bilanse roczne, analizy kosztów, plany finansowe, analizy ekonomiczne, sprawozdania zbiorcze GUS; Dział Kadr (1952-1956, sygn. 33): instrukcje, zarządzenia, plany szkolenia, sprawozdania i korespondencja; Dział Organizacyjno-Samorządowy (1948-1959, sygn. 34-65): akta zlikwidowanych spółdzielni, protokóły ze zjazdów delegatów, sprawy ogólne i konkursy, protokoły i sprawozdania z konferencji ekonomicznych, sprawozdania z jesiennych zgromadzeń spółdzielni, sprawozdania i referaty z walnych zgromadzeń; Zarząd (1953-1959, sygn. 66-70): korespondencja, analizy z wykonania narodowego planu gospodarczego, sprawozdania z kontroli, z działalności rad nadzorczych spółdzielni, zarządzenia, ankiety, analizy, protokóły z narad, oceny wykonania planu, decentralizacja, modele gospodarki uspołecznionej, tezy zjazdowe, regulaminy i zasady rozliczeń z rybakami, polityka cen, tabele norm i stawek, konferencja ekonomiczna, polecenia powizytacyjne, memoriały i analizy; Dział Eksploatacji (1953-1959, sygn. 71-77): protokóły z narad roboczych w spółdzielniach, korespondencja, plany roczne produkcji, sprawozdania i zarządzenia poinspekcyjne, sprawozdania opisowe z połowów, protokoły i sprawozdania z kontroli, analizy i plany uzdrowienia spółdzielni, plany połowowe i sprawozdania; Dział Przetwórstwa (1954-1957, sygn. 78): protokoły z narad; Dział Techniczny (1953-1959, sygn. 79-111): projekty racjonalizatorskie i sprawozdania, wnioski na posiedzenia komisji racjonalizatorskiej, protokóły zakładowej komisji wynalazczości i plany postępu technicznego, protokoły z posiedzeń branżowej komisji norm pracy, normy techniczne, protokoły z narad i inspekcji; Rada Związku (1954-1958, sygn. 112-114): protokoły ze zjazdów delegatów, sprawozdania komisji rewizyjnej, regulaminy, statuty, instrukcje i zarządzenia, korespondencja rady związku; Sekretariat Zarządu (1955-1958, sygn. 115-122): plan 5-letni, protokoły z zebrań zarządu, protokoły z narad i odpraw, skargi i zażalenia, wnioski, korespondencja zarządu, uchwały; Zjazdy Delegatów (1958-1970, sygn. 123-128): protokóły; Rada KZRS: protokóły rady, korespondencja (1958-1970, sygn. 129-138); Kontrole Wewnętrzne (1958-1970, sygn. 139-147): protokóły; Wydział Księgowości i Finansów (1958-1970, sygn. 148-182); Wydział Samorządu i Spraw Pracowniczych (1949-1970, sygn. 183-216); Wydział Ekonomiczny (1956-1988, sygn. 217-272, 414-417;); Wydział Techniki (1961-1989, sygn. 273-278, 438-480); Wydział Produkcji (1956-1965, sygn. 279-281); Zarząd KZSR (1945-1990, sygn. 282-413, 481-482): akta założycielskie i likwidacja spółdzielni, zjazdy delegatów, protokóły z posiedzeń prezydium rady, postanowienia i uchwały zarządu, sprawozdania zarządu i rady, plany pracy zarządów i wydziałów, zbiorowy układ pracy, komisje: ekonomiczna, ds. kobiet, samorządowo-organizacyjna, rewizyjna; protokóły z posiedzeń zarządu, narady prezesów spółdzielni zrzeszonych w związku, struktury organizacyjne w spółdzielniach; Wydział Techniczny (1968-1989, sygn. 418-437) Liczba jednostek w zespole: 482
93/122/0 Centrala Rybna w Gdyni 1946-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 278
93/123/0 Morski Urząd Rybacki w Gdyni 1945-1953 0 rozwiń
Statut Związku Rybaków Morskich i karty opiniodawcze rybaków, wykazy rybaków i miesięczna sprawozdawczość MUR, zarządzenia i instrukcje, sprawozdania miesięczne, programy szkoleniowe kursów, korespondencja, sprawy uznania kart rybackich, zgłoszenia statków, spisy rybaków, protokóły Komisji Kwalifikacyjnej, listy załóg kutrów rybackich, rejestry rybaków i taboru rybackiego, sprawozdania i protokoły ze szkolenia rybaków, zarządzenia i pisma okólne, rewindykacja kutrów rybackich, ewidencja kart rybackich, protokóły Komisji Wrakowej, ochrona rybołówstwa, protokóły z kontroli NIK, osadnictwo rybackie, materiały do ustawy o stanowiskach kierowniczych na statkach rybackich, roczne plany operatywne, zmiany zasad opodatkowania i wynagradzania rybaków kutrowych, ewidencja wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych, statystyka połowów ryb, plan odbudowy rybołówstwa, sprawozdania z działalności Generalnego Rybołówstwa Morskiego, statystyka wydajności chłodni rybackich i połowów ryb, korespondencja w sprawach przydziału kutrów, protokóły i materiały dot. aktywizacji połowów, sprawozdania statystyczne dot. połowów, plan inwestycyjny rybołówstwa morskiego, sprawozdania z ruchu ludności rybackiej, protokóły z konferencji, sprawozdania przedsiębiorstw rybackich z przetwórstwa rybnego, sprawozdania z działalności MUR, protokóły z kontroli połowów, technika i intensyfikacja połowów, sprawozdania i materiały dot. łowisk bałtyckich, odpisy zaświadczeń wydanych rybakom, sprawozdania MUR Szczecin, inwestycje, sprawozdania statystyczne kontrolerów, morski biuletyn statystyczny, wykazy przetwórstwa ryb, sprawozdania Rady Miejscowej przy MUR, sprawozdania z podróży zagranicznych, organizacja rybołówstwa, straty wojenne, sprawozdania opisowe instruktorów i instruktorów rybackich, związki i stowarzyszenia rybackie, pomoc UNRRA, zestawienia taboru rybackiego, sprawozdania z obrotu rybą, przydział kutrów, protokóły Komisji Szacunkowej, protokóły Sądu Koleżeńskiego Zjednoczenia Rybaków Morskich, Akta Głównego Morskiego Urzędu Rybackiego i Morskiego Instytutu Rybackiego, plan odbudowy rybołówstwa, protokóły Komisji Kwalifikacyjno-Szacunkowej, wykaz jednostek pływających, akta Nadzoru Technicznego nad statkami w budowie, plany chłodni i hali rybnej w Gdyni, plany budowy hangarów dla stoczni rybackich, świadectwa pomiarowe statków, zgłoszenia i karty nadania oznaki rybackiej, instrukcje, zarządzenia własne i resortowe, wykazy wydanych zaświadczeń z wykonania planu połowów, świadczenia i pomoc materialna dla rybaków, preliminarze budżetowe, porty Trizonii-odbudowa niemieckiej floty handlowej (1945-1953, sygn. 1-395). Liczba jednostek w zespole: 396
93/124/0 WIKING Gdańskie Towarzystwo dla Połowów i Przemysłu Rybnego Spółka z o.o. w Gdańsku Oddział w Gdyni 1948-1949 0 rozwiń
Protokóły z kontroli ksiąg i dokumentów handlowych, sprawy finansowe, zadłużenie, analiza rachunkowości i zestawienia (1948-1949, sygn. 1-3). Liczba jednostek w zespole: 3
93/125/0 POLARIS Towarzystwo dla Połowów i Przemysłu Rybnego Spółka z o.o. w Gdyni 1945-1953 0 rozwiń
Postanowienia rejestracyjne i odpisy z rejestru handlowego, deklaracje i karty rejestracyjne, przystąpienie do spółki „Arka”, sprzedaż udziałów w „Arce” na rzecz Morskiego Instytutu Rybackiego, sprawa przeniesienia kutra do Gdańska, umowy najmu, kupna i sprzedaży; dzierżawa placów, umowy z rybakami, protokóły z zebrań i sprawozdania zarządu, protokoły sprawozdań wspólników i zmiany udziałów, protokoły z posiedzeń komisji radzieckiej kontyngentów eksportu, korespondencja z Izbą Przemysłowo-Handlową, Urzędem Skarbowym, Urzędem Rewizyjnym, Państwowym Bankiem Rolnym, Zrzeszeniem Eksporterów i Importerów Miast Portowych, Komitetem Porozumiewawczym Eksporterów Ryb i Przedsiębiorstw Rybnych, Morskimi Zakładami Rybnymi, firmami „Morszczuk”, „Jedność Rybacka”, Stowarzyszeniem Kupców, Ogólnopolskim Zrzeszeniem Prywatnego Przemysłu Rybnego, Związkiem Zawodowym Transportowców, zestawienia połowów, bilanse z załącznikami, inwentarz długów i należności firmy „Polaris”, wykaz majątku stałego, inwentarz kutrów, zestawienia sprzętu rybackiego, likwidacja firmy „Polaris” (1945-1953, sygn. 1-64). Liczba jednostek w zespole: 64
93/126/0 Międzynarodowy Klub Prasy i Książki "RUCH" Oddział w Sopocie 1954-1961 0 rozwiń
Bilanse roczne z lat 1954-1961 (sygn. 1-8). Liczba jednostek w zespole: 8
93/127/0 Centralny Urząd Wydawnictw Przemysłu Graficznego i Księgarstwa w Sopocie 1949-1953 0 rozwiń
Akta personalne (1949-1953, sygn. 1). Liczba jednostek w zespole: 1
93/128/0 Teatr Powszechny województwa gdańskiego z siedzibą w Sopocie 1950-1958 0 rozwiń
Programy: „Za siedmioma kurtynami”, „Dziura w moście”, „Śmieszności nocy”, „Sekutnica i czarodziej”, „Sublokator do wszystkiego”, „Za siedmioma kurtynami”; plany finansowo-gospodarcze, plany usług, bilanse, fundusz płac i gospodarczy, sprawozdania dla GUS, programy i ramówki, opinie i oceny imprez artystycznych, rejestr imprez, plany objazdów i sprawozdania, plany i sprawozdania audycji szkolnych, imprezy, plany sal imprezowych; okólniki, zarządzenia, instrukcje; protokoły z narad produkcyjnych, zebrań, konferencji, protokóły państwowej inspekcji, zakres czynności, regulamin pracy, wykaz środków trwałych, zestawienia zbiorczych tantiem aktorskich, protokoły i sprawozdania z zebrań i narad, likwidacja, sprawozdania miesięczne z wykonania planu usług, planowanie i sprawozdawczość, rejestr imprez, sprawy sądowe, związek zawodowy pracowników instytucji artystycznych, wycinki prasowe (1950-1958, sygn. 1-57). Liczba jednostek w zespole: 57
93/129/0 Gdyńska Stocznia Remontowa w Gdyni 1945-1962 0 rozwiń
I. Dyrektor Naczelny. 1. Sekretariat (1945-1952, sygn. 1-18), 2. Dział Organizacji Pracy i Płacy (1945-1953, sygn. 19-45); 3. Dział Personalny (1945-1952, sygn. 46-53); 4. Dział Planowania (1947-1952, sygn. 54-86); 5. Dział Księgowości (1946-1952, sygn. 87-116); 6. Dział Kontroli Technicznej (1946-1951, sygn. 117-136); II. Zastępca Dyrektora Naczelnego do Spraw Technicznych – Główny Inżynier: 1. Dział Techniczny (1947-1952, sygn. 137-139); 2. Sekcja Norm Technicznych (1946-1952, sygn. 140-158); 3. Sekcja Kalkulacji Technicznej (1946-1948, sygn. 159-165); 4. Sekcja Usprawnień Technicznych (1947-1949, sygn. 166-171); 5. Główny Mechanik (1945-1952, sygn. 172-189); 6. Szef Produkcji (1946-1952, sygn. 190-211); III. Zastępca Dyrektora ds. Finansowych. Dyrektor Administracyjny: 1. Dział Finansowy (1947-1952, sygn. 212-223); 2. Zbyt (1947-1948,. sygn. 224-228); 3. Dział Administracyjny (1946-1948, sygn. 229-235); Remontowa Obsługa Statków (1949-1955, sygn. 236-259); Gdyńska Stocznia Remontowa (1952-1962): I. Naczelny Dyrektor: 1. Sekretariat (1953-1955, sygn. 260-267); 2. Dział Organizacji Pracy i Płacy organizacyjne (1953-1955, sygn. 268-287); 3. Dział Personalny (1953, sygn. 288-289); 4. Dział Planowania (1953-1954, sygn. 290-306); 5. Dział Księgowości (1953-1955, sygn. 307-309); II. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych – Główny Inżynier: Dokumentacja technologiczna rybackich (1953-1954, sygn. 310-314); Sekcja Norm Technicznych (1952-1955, sygn. 315-322); Dział Technika Usprawnień i Wynalazczości (1953-1956, sygn. 323-683); Główny Mechanik (1953-1954, sygn. 684-691); Szef Produkcji (1952-1955, sygn. 692-714); III. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Handlowych: 1. Dział Finansowy (1953-1954, sygn. 711-714); 2. Dział Zaopatrzenia (1953-1954, sygn. 715-727); Stocznie terenowe: 1. Stocznia Rybacka w Darłowie; 2. Stocznia Rybacka w Dziwnowie ; 3. Stocznia Rybacka w Gdańsku-Siankach; 4. Stocznia Rybacka w Gdańsku-Trojanie; 5. Stocznia Rybacka w Kołobrzegu; 6. Stocznia Rybacka w Łebie; 7. Stocznia Rybacka w Postominie; 8. Stocznia Rybacka w Starym Dębie; 9. Stocznia Rybacka w Szczecinie; 10. Stocznia Rybacka w Świnoujściu; 11. Stocznia Rybacka w Ustce; 12. Stocznia Rybacka w Warpnie Nowym (1946-1951, sygn. 728-802); Komisja Plac i Umów Zbiorowych przy Radzie Zakładowej (1947-1955, sygn. 803-808); Dopływy: wykazy pracowników, akty normatywne, zarządzenia, instrukcje, regulaminy, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, analizy ekonomiczne, bilanse, sprwozdania, protokoły pokontrolne (1944-1962, sygn. 809-932) Liczba jednostek w zespole: 932
93/130/0 Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni 1945-1991 [-2009] 0 rozwiń
Zdjęcia (1946) sygn. 1-72; Dokumentacja aktowa (1945-2009) sygn. 1-6051; Dokumentacja audiowizualna (1984-2008) sygn. 1-702; Dokumentacja techniczna statków (1963-2006), sygn. 1-703. Liczba jednostek w zespole: 17073
93/131/0 Zarząd Portu w Gdyni 1948-1966 0 rozwiń
Zarządzenia, okólniki, struktura organizacyjna, narady dyrekcyjne, referaty i protokoły z konferencji samorządu robotniczego, organizacja archiwum, klasyfikacja akt, przepisy i zwyczaje obowiązujące w portach polskich, plany 5-letnie, plany roczne, skrócone sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowo-rachunkowe, analizy ekonomiczne, bilanse, protokóły badania bilansu i orzeczenia biegłych, zagadnienia podstawowe ppoż., protokoły dochodzeń, sprawozdania i zestawienia kwartalne płac, struktura organizacyjna, skorowidze wypadków przy pracy, protokóły firmy „Portorob”, plany i schematy organizacyjne portu, zarządzenia portu Gdańsk-Gdynia, sprawozdania głównego księgowego rejonu Gdynia, protokoły z narad wytwórczych, analizy ekonomiczne rejonu Gdynia, opisy czynności pionów, obchody 50-lecia portu w Gdyni, akta erekcyjne, rejestracja przedsiebiorstwa, powołania dyrektorów i protokoły zdawczo-odbiorcze (1948-1982, sygn. 1-105). Liczba jednostek w zespole: 106
93/132/0 Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni /1943-/ 1951-2000 0 rozwiń
Dyrektor: Dział Organizacyjno-Prawny (nr 1-21) - Kolegium , regulaminy i schematy organizacyjne, zbiór aktów noramtywnych, plany; Dział Zatrudnienia i Płac (22-28) - zasady wymagrodzeń, zbiorowe układy pracy, plany zatrudnienia i funduszu płac; Dział Ekonomiczny (29-66) - sprawozdania i analizy, plany szczegółowe, sprawozdania finansowe, protokóły z rewizji i kontroli; Dział Inwestycyjny (67-108) - plany nakładów inwestycyjnych, sprawozdania inwestycyjne, dokumentacja techniczna, realizacja inwestycji. Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych: Dział Ratownictwa (109-112) - sprawozdania z akcji ratowniczych, Dział Eksploatacyjno-Handlowy (113-135) - wydobycia wraków; Dział Techniczny (136-262) - projekty techniczne instalacji i budynków PRO, kosztorysy, założenia projektowe; Dział BHP (263--292) - zbiór zarządzeń, plany kompleksowe, wypadki, dochodzenia, inspekcje, konferencje i zjazdy z zakresu BHP, sprawozdawczość i statystyka; Komitet Wynalazczości (293-464) - projekty i wnioski racjonalizatorskie. Dzienniki okrętowe (1972-1993) nr 465-744; Dokumentacja techniczna statków i urządzeń (1958-1988) nr 745-786. Kolegium Ministerstwa Żeglugi, protokoły spotkań nurków, marynarzy i techników; konferencje ekonomiczne, Samorzad Pracowniczy, referaty, organizacja PRO, zbiory przepisów, rejestr sadowy, schematy organizacyjne, regulaminy, zarządzenia i okólniki, komunikaty, plany działalności, prace Instytutu Morskiego, założenia generalne budowy statków, taryfy PRO, zasadu ustalania wynagrodzenia (1943-1989) sygn. 787-870; Dopływ: dzienniki okrętowe i maszynowe (1951-2000, sygn. 871-925). Liczba jednostek w zespole: 1023
93/133/0 PION Spółdzielnia Dokumentacji Technicznej w Sopocie 1946-1953 0 rozwiń
Protokóły z walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, księga udziałowców, rejestr członków, deklaracje na udziały, skorowidz wydanych legitymacji, księga ewidencji kontroli przedsiębiorstwa, rewizje, ewidencja robót, bilanse roczne, bilans likwidacyjny, akta tajne, rozliczenia likwidacyjne, plany finansowe, plan produkcyjno-finansowy, sprawozdania z działalności, zapotrzebowania bankowe, preliminarze wydatków, zestawienia sprzedaży, zestawienia transportowe, korespondencja z urzędami, bankami, sprawy arbitrażowe, księga inwentarzowa (1946-1953, sygn. 1-39). Akta osobowe (95 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 137
93/134/0 Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Drobnych Usług Remontowych w Sopocie 1952-1955 0 rozwiń
Zarząd (1952-1955, sygn. 1-6): rejestr członków, rejestr spółdzielni, statut; książka protokołów zarządu, inwestycje własne, protokoły i sprawy porewizyjne, dokumentacja i książka udziałów członków; Rada Nadzorcza (1952-1955, sygn. 7-8) protokóły posiedzeń i walnych zebrań; Dział Księgowości Finansowej (1952-1957, sygn. 9-16): zarządzenia i instrukcje, plany techniczno-przemysłowe, bilanse, sprawozdania podatkowe, materiały i sprawozdania dot. likwidacji spółdzielni; Dział Techniczny: korespondencja, zarządzenia, instrukcje, komunikaty, inwestycje wewnętrzne, inwestycje własne, kapitalne remonty, punkty usługowe (1952-1955, sygn. 17-22). Liczba jednostek w zespole: 22
93/135/0 KLERYSZ Spółka z o.o. Koncesjonowany Prywatny Skład Tranzytowy Dla Zaopatrywania Statków w Gdyni 1948-1953 0 rozwiń
Deklaracja podatkowa, komisja dewizowa (należności dewizowe), akta upadłościowe (1948-1953, sygn. 1-5). Liczba jednostek w zespole: 5
93/136/0 BRACIA PLUTECCY i SPOŁKA Spółka Jawna. Zaopatrzenie Techniczno-Przemysłowe Wybrzeża - Hurtownia Wyrobów Żelazno-Metalowych w Gdyni 1947-1950 0 rozwiń
Okólniki, sprawy koncesjonowania – karty rejestracyjne, korespondencja z Dyrekcją Okręgową Kolei Żelaznych, Bankiem Handlowym, zarządem miejskim, Związkiem Zrzeszeń Kupieckich, Centralą Handlową Przemysłu Skórzanego, firmą „Phyrofleks”; zestawienia zamówionych odlewów, stany towarów, cenniki, bilanse z załącznikami, akta upadłościowe i likwidacyjne, związek zawodowy, spis pracowników firmy (1947-1950, sygn. 1-24). Liczba jednostek w zespole: 24
93/137/0 AMERICAN SCANTIC LINE Spółka z o.o. w Gdyni 1946-1953 0 rozwiń
Księga inwentarzy i bilansów (1946-1953, sygn. 1). Liczba jednostek w zespole: 1
93/138/0 Przedsiębiorstwo Obrotu Spożywczymi Towarami Importowanymi Przedsiębiorstwo Państwowe w Gdyni 1950-1956 0 rozwiń
Bilanse i sprawozdania, sprawozdania finansowe, plany finansowe-gospodarcze, sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, zarządzenia wewnętrzne, protokoły z narad, plany z narad, plany operatywne, sprawozdania z wykonania planów towarowych, plany kosztów wykonania, sprawozdania statystyczne, plany kapitalnych remontów, plany pracy punktu granicznego, regulaminy, schemat organizacyjny, plany i sprawozdania z funduszu płac i akcji socjalnej, protokóły z kontroli, dokumentacja techniczna paczkowni Chorzów (1950-1956, sygn. 1-26). Liczba jednostek w zespole: 26
93/139/0 WARTA Zjednoczenie Przedsiębiorstw Portowych Towarzystwo Ekspedycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod zarządem państwowym w Gdyni 1938-1947 0 rozwiń
Akta rejestrowe, bilans zamknięcia, raporty bankowe, sprawy ekspedycyjne, dokumentacja ekspedycji, sprawy zarządu powierniczego, korespondencja z Reichsbahnnebenstelle Gotenhafen, bilans obrotów i sald, kontrola bilansu, korespondencja operacyjna, okólniki Zjednoczenia Przedsiębiorstw Portowych, korespondencja z Polskim Związkiem Ekspedytorów Morskich, Bankiem Handlowym; ekspedycje - statki z ładunkiem (1933-1947, sygn. 1-56). Listy płac, podania o pracę, sprawy ubezpieczeń społecznych nr 1-6 (1945-1947). Liczba jednostek w zespole: 56
93/140/0 Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli Oddział Miejski w Gdyni 1957-1969 0 rozwiń
Dokumentacja, protokóly z zebrań i posiedzeń zarządu, księga ewidencji członków oddziału miejskiego (1957-1969, sygn. 1-7). Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 121 do 140 z 824 wpisów.