Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
93/1/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Gdyni 1920-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 659
93/2/0 Akta miasta Sopotu 1862-1945 [-1969] 0 rozwiń
1. Administracja ogólna (1917-1945, sygn. 1-13): plany budżetowe miasta, zarządzenia, przepisy i sprawy ogólne, zarządzenia policyjne, prawo lokalowe; 2. Administracja gruntami (1920-1943, sygn. 14-48): towarzystwa budowy mieszkań, korespondencja, plany, szkice, kosztorysy, rachunki, dzierżawa gruntów miejskich, działek, terenów nadbrzeżnych, ogrodów, wykazy dzierżawców; 3. Budownictwo (1906-1945, sygn. 49-77): osiedla mieszkalne, budynki miejskie, szkoły, baseny pływackie, zakład reumatologiczny, szpital dziecięcy, hotel Casino, plany linii kolejowej, ulice; 4. Policja budowlana (1862-1960, sygn. 76-1538, 1844-2980): zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic; 5. Miejski Urząd Mierniczy (1872-1944, sygn. 1539-1843): przepisy, plany rozbudowy miasta, sprawozdania, regulacje granic Wolnego Miasta Gdańska, plany i szkice, pomiary i obliczenia, przyłączenie Kolibek, zmiany własności, wykaz właścicieli nieruchomości, podatek gruntowy, pomiary katastralne, plany zabudowy miasta, zestawienia posiadłości miejskich Sopotu, kupno i sprzedaż gruntów i parceli miejskich, zmiany własności, nazewnictwo ulic, cmentarze i grobownictwo wojenne. Dopływ: zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic (sygn. 1844-2981) Liczba jednostek w zespole: 2981
93/3/0 Gdański Urząd Morski w Gdyni 1926-1976 0 rozwiń
Wydział Prawny: ustawy, rozporządzenia, zarządzenia; Wydział Hydrograficzny: sprawozdania miesięczne, operaty kolaudacyjne, pisma personalne, sprawozdania, wraki, prace pomiarowe, okólniki i zarządzenia, zamówienia zagraniczne, znaki nawigacyjne, awarie i bezpieczeństwo, wiadomości żeglarskie; Wydział Oznakowania Nawigacyjnego: korespondencja ogólna, zlecenia inwestycyjne, protokóły; Wydział Inwestycyjny: projekty i rysunki łodzi i kutrów, kosztorysy, dot. inwestycji, obliczenia statyczne, protokoły odbudowy osad rybackich, mieszkania rybackie, odwodnienie portu Hel, oświetlenie przystani rybackich, linie napowietrzne i stacje transformatorowe, umocnienia brzegowe; Wydział Techniczny: akta kolaudacyjne budynków, sprawozdania roczne, projekty techniczne; Wydział Handlowy: korespondencja ogólna; Wydział Ochrony i Administracji Wybrzeża: sprawozdania roczne, stan posiadania gruntów; Wydział Małych Portów i Wybrzeża: operaty wykonawcze i kolaudacyjne, dokumentacja robót czerpalnych, umowy, dokumentacja techniczna, wyniki badań, plany i sprawozdania z remontów; Wydział Nadzoru Techniczno-Budowlanego: projekty techniczne budynków i instalacji; Wydział Organizacyjno-Prawny: współpraca z radami narodowymi i KW PZPR, regulaminy działania, normatywy, materiały do zarządzeń, okólników i instrukcji, organizacja wydziałów i komórek; Wydział Finansowo-Księgowy: preliminarze budżetowe, bilanse i sprawozdania; Sekretariat Dyrektora: protokoły z narad naczelników wydziałów, sprawy organizacji GUM, zarządzenia, zniszczenia portu w Gdyni (fotografie), działalność i rozbudowa portu w Gdyni; Oddział Ekonomiczny: zestawienia ruchu statków, akademie, rocznice, obchody; Oddział Księgowości Materiałowej: arkusze spisowe i ich ewidencja, zestawienia majątku; Oddział Morski: korespondencja; Komisja Wrakowa: protokóły komisji, przydział wraków; Kapitanat Portu Gdynia: dzienniki portowe, księgi ruchu statków, książki prac pilotowych; Biuro Portowe Gdańsk: orzeczenia szacunkowe i cenniki, sprawozdania miesięczne; Biuro Odbudowy Portów: zlecenia, szkice badań podwodnych, rada techniczna, projekty robót; Rada Zakładowa: sprawozdania statystyczne, protokoły prezydium i konferencji sprawozdawczo-wyborczych, plenum, dokumenty z wyborów, komisje, sprawy socjalne, budżety, plany pracy (1926-1975, sygn. 1-1112); Dopływy (1945-1976, sygn. 1113-2241): wypadki przy pracy, sprawozdania z inwestycji, plany inwestycyjne, sprawy organizacyjne, nacjonalizacja przedsiębiorstw, księgi ruchu statków, dzienniki portowe, plany wydatków, sprawozdania, sprawozdania z remontów, współzawodnictwo, oceny współpracy, plany wieloletnie, narady i odprawy robocze, wypadki przy pracy, sprawozdania i plany inwestycyjne, sprawy organizacyjne, nacjonalizacja firm. Liczba jednostek w zespole: 3200
93/4/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Sopotu 1945-1950 0 rozwiń
Bilanse miesięczne brutto, deklaracje podatkowe, biuletyn informacyjny centrali Banku Związku Spółek Zarobkowych i Banku Rzemiosła i Handlu, wykazy zatrudnionych, protokoły, wykaz pracowników, imienny wykaz kredytobiorców (1945-1950, sygn. 1-6). Liczba jednostek w zespole: 6
93/5/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni 1945-1951 0 rozwiń
Wydział Ogólny ( 1945-1950), nr 1-74. Sprawozdania z działalności, ze zjazdów, protokóły z posiedzeń komisji, sprawy organizacyjne Izby, akta osobowe Wydział Przemysłowy (1945-1950), nr 75-168. Sprawozdania gospodarcze - odbudowa przemysłu, zagospodarowanie Wybrzeża, organizacja przemysłu, upaństwowienie przedsiębiorstwa, zrzeszenia przemysłowe, zarządzenia, sprawozdania, protokóły z działalności zrzeszeń, sprawy pracownicze Wydział Handlu Wewnętrznego (1945-1950), nr 169-239. Sprawozdania o sytuacji w handlu, eksport Wydział Żeglugowo-Portowy (1945-1950), nr 240-275. Odbudowa Wybrzeża, przedsiębiorstwa portowe Wydział Komunikacyjny (1945-1950), nr 276-302. Sprawozdania Komisji Komunikacyjnej, sprawy kolei, transport lotniczy, żegluga śródlądowa, transport samochodowy Wydział Zaopatrzenia (1946-1950), nr 303-321. Wydział Finansowy (1945-1951), nr 322-332. Protokoły Komisji Rewizyjno-Budżetowej, likwidacja majątku Uzupełnienie: Wydział Ogólny (1945-1951), nr 333-344. Przekazanie agend IPH, przekazanie książek i akt Wydział Handlu Sprawy personalne, protokoły z konferencji shiphandlerskich, rozliczenia budżetowe, taryfy, protokoły komisji i ekspertów. Wydzial Finansowy Komisja Taryfowa dopływ: sprawy dewizowe, wycinki prasowe (nr 345-347) Liczba jednostek w zespole: 347
93/6/0 Rada Państwowych Przedsiębiorstw Rybołówstwa Morskiego w Gdyni 1957-1960 0 rozwiń
Kartoteka finansowa, preliminarze budżetowe, wyciągi z banku Inwestycyjnego i NBP, bilans zamknięcia, sprawozdanie finansowe (1957-1960, sygn. 1-6 ). Liczba jednostek w zespole: 6
93/7/0 Zjednoczenie Zakładów Rybnych w Gdyni 1957-1968 0 rozwiń
1. Dyrekcja (1957-1960, sygn. 1-2): sprawy organizacyjne, zakresy czynności, zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne; 2. Dział Ekonomiczny (1957-1960, sygn. 3-40: plany perspektywiczne, plany techniczno-przemysłowe, plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, plany z importu maszyn i remontów, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z produkcji, remontów, zatrudnienia i płac, regulaminy premiowania, normowanie pracy, protokóły z rewizji i kontroli NIK; 3. Dział Zaopatrzenia i Zbytu (1957-1960, sygn. 41-60): zarządzenia dot. transportu samochodowego, plany zaopatrzenia materiałowego, produkcji i zbytu, sprawozdawczość dla GUS, sprawozdania z gospodarki materiałowej, korespondencja ze Zjednoczeniem Centrali Rybnej; 4. Dział Techniczno-Produkcyjny (1951-1959, sygn. 61-68): dokumentacja technologiczna, sprawozdania z wykonania planu, jakości produkcji, zużycia paliw i energii, wynalazczości pracowniczej; 5. Dział Finansowo-Księgowy (1957-1960, sygn. 69-74): preliminarze wydatków, rozliczenia z budżetem, sprawozdawczość dla GUS, korespondencja z Ministerstwem Żeglugi. Akta osobowe (1957-1960, sygn. 75-98). Liczba jednostek w zespole: 99
93/8/0 Łuszczarnia Ryżu w Gdyni /1939/ 1945-1949 0 rozwiń
Korespondencja z Ministerstwem Żeglugi i Handlu Zagranicznego, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich oraz własne, ogłoszenia i zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli przeprowadzanych przez Urząd Rewizyjny oraz kontroli wewnętrznych, protokoły i sprawozdania z działalności,, odpis z rejestru handlowego, wykazy pracowników, protokoły zebrań i sprawozdania koła PPR, bilanse roczne, półroczne i rachunki wyników, preliminarze budżetowe, oferty, obliczenia i kosztorysy dot. wykonania urządzeń, prac przeładunkowych oraz prac remontowych, sprawozdania roczne i miesięczne GUS, zbiorczy plan finansowy, kosztorysy i oferty na wykonanie prac remontowych, korespondencja dot. odbudowy i remontu magazynu I i II, bilans otwarcia, serwis informacyjny, ceduły giełdowe (1939-1949, sygn. 1-25). Liczba jednostek w zespole: 25
93/9/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Wojewódzki z siedzibą w Sopocie 1946-1951 0 rozwiń
Zarząd Główny TBS w Warszawie (1946-1950): zarządzenia, okólniki, nr 1-13; Zarząd Wojewódzki TBS w Gdańsku (1946-1951): okólniki i instrukcje, sprawozdania i protokóły z walnych zjazdów, protokoły z lustracji burs, nr 14-22; Oddziały Powiatowe: Gdańsk, Elbląg, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Ostaszewo, Sopot, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Wejherowo (1946-1951) nr 23-121; Korespondencja, karty personalne stypendystów, ksiązka protokołów zarządu Oddziału w Malborku (1947-1950), nr 122-126. Liczba jednostek w zespole: 126
93/10/0 Liceum dla Drogistów w Gdyni 1946-1951 0 rozwiń
Dokumenty absolwentów, prace z egzaminu dojrzałości, odpisy świadectw egzaminu dojrzałości, protokóły egzaminów dojrzałości, protokoły rady pedagogicznej, okólniki dyrektora szkoły, katalogi klasyfikacyjne (1946-1951, sygn. 1-25). Liczba jednostek w zespole: 25
93/11/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni 1923-1961 0 rozwiń
Sekretariat Dyrektora (1927-1950, sygn. 1-13): kompetencje kierownika oddziału, zakres działania oddziału, okręgi terytorialne działalności, instrukcje w sprawie udziału banku w subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, organizacja własnej jednostki, protokół z rewizji i lustracji oddziału, sprawozdanie centrali i oddziału, materiały dot. otwarcia Izby Arbitrażowej, korespondencja z centralą, sprawozdanie o stanie i ruchu zatrudnionych, wykazy pracowników; Dział Administracyjno-Gospodarczy (1928-1950, sygn. 14-61): organizacja jednostek współdziałających, materiały dot. obrad i pracy komisji mieszkaniowej, plany sytuacyjne nieruchomości, dokumentacja techniczna nieruchomości; Wydział Windykacji i Referat Oddłużenia (1932-1951, sygn. 62-86): zakres działania banku, przepisy w sprawach windykacji zadłużeń i zasadach kredytowania, materiały dot. majątku banku, postanowienia sądowe, windykacja należności, dokumentacja nieruchomości; Zarząd Komisaryczny (1931-1945, sygn. 87-91): korespondencja w sprawach spłaty kredytów, materiały do ewidencji wpływów i obrotów dewizowych, korespondencja w sprawie oddłużeń i spłaty kredytów; Wydział Magazynowy (1927-1939, sygn. 92-95): księga inwentarza ruchomego, bilans ruchomości, projekt magazynu BGK, bilanse miesięczne, regulaminy Domu Składowego BGK; Wydział Księgowości (1928-1949, sygn. 96-173): bilanse, księgi główne, specyfikacje stanu kont, dzienne zestawienia obrotów, materiały do ewidencji wpływów i obrotów; Wydział Kredytów Krótkoterminowych (1926-1946, sygn. 174-178): teczki kredytowe przedsiębiorstw; Wydział Kredytów Komunalnych (1929-1939, sygn. 179-180): teczki kredytowe, zestawienia kredytów udzielanych gminom; Wydział Kredytów Budowlanych (1923-1961, sygn. 181-2010): teczki kredytowe – inwestycje z terenu Gdyni; teczki kredytowe - inwestycje z terenu poza Gdynią. Liczba jednostek w zespole: 2040
93/12/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni. Administracja Domu Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK 1930-1951 0 rozwiń
Preliminarze budżetowe, sprawozdania z działalności, sprawozdania z przebiegu budowy domu funduszu, przejmowanie ruchomości i nieruchomości, straty wojenne, dokumentacja prawna nieruchomości, bilanse, sprawozdania finansowe, ubezpieczenia nieruchomości, dziennik główny, księga kasowa, korespondencja w sprawach personalnych i z centralą, umowy najmu lokali, sprawozdania z przebiegu remontów, dokumentacja techniczna nieruchomości (1930-1951, sygn. 1-47). Liczba jednostek w zespole: 47
93/13/0 Bank Inwestycyjny Oddział w Gdyni 1948-1969 0 rozwiń
Organizacja własnej jednostki, organizacja planowania kasowego, zawiadomienia o falsyfikatach banknotów, materiały dot. funkcjonowania kancelarii, wykazy i układ akt w komórkach, korespondencja z centralą w sprawach organizacyjnych, sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdania z realizacji inwestycji własnych, bilanse roczne z załącznikami (1948-1969, sygn. 1-14). Liczba jednostek w zespole: 14
93/14/0 Bank Ludowy w Sopocie 1945-1951 0 rozwiń
Protokół Walnego Zebrania Organizacyjnego Banku, protokóły z posiedzeń rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, sprawozdania z działalności banku, protokóły z posiedzeń zarządu i walnych zgromadzeń, korespondencja w sprawach organizacyjnych, materiały dot. majątku banku, protokóły rewizji banku prowadzonych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni RP, bilanse i sprawozdania, wykonanie budżetu, plany, materiały dot. techniki bankowej, przekazanie akt do Banku Związku Spółek Zarobkowych, akta likwidacyjne (1945-1951, sygn. 1-15). Liczba jednostek w zespole: 15
93/15/0 Państwowy Bank Rolny Oddział w Gdyni [1873-] 1918-1953 0 rozwiń
1. Dokumentacja parcelacji majątków (nr 1-11) 2. Akta kredytowe: - miasto Gdańsk (nr 12) - powiat kartuski (nr 13-615) - powiat kościerski (nr 616-1024) - powiat morski z m. Gdynia (nr 1025-1980) - powiat starogardzki (nr 1981-1984) - powiat tczewski (nr 1985-1994) - akta kredytowe z innych miejscowości (Bydgoszcz, Darłowo, Grudziądz, Jaszcz pow. Świecie, Leśno pow. Chojnice, Lebork, Poznań, Świecie, Toruń) - nr 1995-2019; - akta kredytowe udzielanych grupom rolników (nr 2020-2021), 3. Wyciągi informacyjne z ksiąg wieczystych, upomnienia, deklaracje, korespondencja, sprawozdania z likwidacji (nr 2022-2088). Liczba jednostek w zespole: 2090
93/16/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Lęborku 1951-1961 0 rozwiń
Załączniki do bilansu, bilanse miesięczne brutto, bilanse netto (1951-1961, sygn. 1-9). Liczba jednostek w zespole: 9
93/17/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Wejherowie 1952-1961 0 rozwiń
Zarządzenia oraz akta dot. likwidacji oddziału, protokoły zdawczo-odbiorcze aktywów i pasywów, bilans likwidacyjny oddziału, kontrola placówki pełnomocnika Banku Rolnego, przejęcie agend dot. inwestycji i kapitalnych remontów, protokóły zdawczo-odbiorcze agend, bilanse netto (1952-1961, sygn. 1-9). Liczba jednostek w zespole: 9
93/18/0 Bank Rybaków Morskich w Gdyni 1946-1950 0 rozwiń
1. Zasady i zakres działani banku, sprawozdania z działalności, bilanse, sprawozdania z rozprowadzanych kredytów (1946-1950) nr 1-8, 2. Teczki kredytowe (1946-1950) nr 9-24; 3. Akta dot. techniki bankowej (1946-12950) nr 25-26. Liczba jednostek w zespole: 26
93/19/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych Spółka Akcyjna. Oddział w Gdyni 1929-1955 0 rozwiń
Korespondencja z Biurem Zarządu BZSS w Poznaniu, bilanse, preliminarze, sprawozdania finansowe (1938-1950, sygn. 1-9); akta kredytowe (1929-1955, sygn. 10-168); wykazy, rejestry, księgi obrotów, dzienniki, karty analityczne (1945-1949, sygn. 168-203); materiały zastępcze akt osobowych, wykazy kaszubskich i pomorskich banków, rozliczenia giełdowe, Generalabwicker, pożyczki terminowe (1938-1949, sygn. 204-210). Liczba jednostek w zespole: 210
93/20/0 Biuro Organizacji Rachunkowości. Ekspozytura w Gdyni 1948-1952 0 rozwiń
Akta osobowe pracowników (sygn. 1-69). Liczba jednostek w zespole: 69
93/21/0 "Strawa" Spółdzielnia Pracy Zwierząt Futerkowych w Gdyni [1945-] 1952-1969 0 rozwiń
Księgi protokołów (1945-1969, sygn. 1-116): walnych zgromadzeń, rady nadzorczej, zarządu; bilanse z załącznikami, plany roczne, protokoły rewizji, deklaracje członkowskie, protokoły z narad roboczych, rejestry członków, akta organizacyjne, korespondencja, sprawozdania z likwidacji spółdzielni, projekty techniczne, konstrukcyjne, kosztorysy; Akta personalne, listy płac (1946-1969, sygn. 117-177; Sprawozdania, plany: produkcji i zaopatrzenia, gospodarczo-finansowy, finansowy; analizy sprawy sądowe (1953-1963, sygn. 176-189); Teczki i kartoteki hodowców (1945-1969, sygn. 190-1404). Liczba jednostek w zespole: 1404
93/22/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni /1945-/ 1950-1973 /-1975/ 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokóły z sesji i uchwały MRN, protokóły z posiedzeń komisji, protokóły posiedzeń, uchwały i zarządzenia Prezydium MRN, sprawy organizacyjne MRN, protokóły audycji radiowych radiowęzła; Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły z posiedzeń, plany gospodarcze, sprawozdania z ich wykonania; Wydział Finansowy: preliminarze, budżety finansowe, planowanie gospodarcze i sprawozdania z wykonania, analizy ekonomiczne, etaty, protokoły z kontroli, akta podatkowe zakładów i przedsiębiorstw (Oddział Dochodów Państwowych), bilanse i plany finansowe; Wydział Oświaty: okólniki i zarządzenia, protokoły konferencji, sprawozdania statystyczne, bilanse, plany inwestycyjne, remonty szkół, sprawozdania szkól oraz placówek oświatowych, protokoły rad pedagogicznych, sprawozdania powizytacyjne, z wyników nauczania, kursy, akta pedagogiczno-wychowawcze; Wydział Kultury: przepisy i zarządzenia, nadzór i finansowanie placówek kulturalnych, bibliotek, wykazy i ewidencja obiektów i urządzeń kulturalnych, sprawy bibliotek, orkiestry i chóry, twórczość plastyczna i teatralna; Miejski Komitet Kultury Fizycznej: protokóły z posiedzeń Prezydium, plany pracy, sprawozdania, kontrole i rewizje, materiały sekcji piłki nożnej, sekcji lekkiej atletyki, organizacja imprez sportowych, odznaki S.P.O., imprezy turystyczne;Wydział Spraw Wewnętrznych: nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy wyznaniowe; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: zarządzenia i instrukcje, akcja osiedleńcza, teczki osiedlonych, lasy, regulacje rolne, wykazy i spisy użytków rolnych i zasiewów, rejestry obowiązkowych dostaw, hodowla bydła, ochrona ziemniaka, sprawozdawczość i statystyka; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: zarządzenia, instrukcje, plany pracy, sprawozdania, protokóły z kontroli, preliminarze budżetowe, budżety i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdawczość zbiorcza, zażalenia, inwentaryzacje budynków mieszkalnych, projekty techniczne i kosztorysy, cmentarze i grobownictwo; Wydział Handlu, Przemyślu i Usług: przepisy i zarządzenia, protokóły z narad, plany pracy, protokóły z kontroli, narady z przedstawicielami przedsiębiorstw, sprawozdania i statystyka, karty rzemieślnicze, sprawy organizacyjne, sprawozdania, zaopatrzenie w artykuły, cenniki, statystyka, wykazy i sprawozdania z handlu; Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej: zarządzenia, kontrole finansowe, plany gospodarcze, preliminarze, bilanse, sprawozdania z działalności, protokóły z kontroli, statystyka; Wydział Statystyki: tablice statystyczne, statystyki, wyniki spisów, sprawozdania jednostkowe, z wykonania planów, stanu i struktury zatrudnienia, zestawienia zbiorcze; Miejski Zarząd Architektoniczno-Budowlany: protokóły z rozpatrywania projektów, projekty i plany techniczne (sygn. 1-2007). Afisze i plakaty (1950-1961) sygn. 1-1441. Liczba jednostek w zespole: 3458
93/23/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lęborku 1950-1973 0 rozwiń
Zakresy działania oraz organizacja organów miejskiej rady narodowej, protokóły z sesji, realizacja uchwał, protokóły ze spotkań radnych z wyborcami, ewidencja wniosków i interpelacji radnych, komisja: finansowo-budżetowa, planu gospodarczego i budżetu, gospodarki drogowej, mieszkaniowa, urządzeń osiedli, budownictwa i gospodarki komunalnej, mandatowa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, oświaty i kultury, rolna, rolnictwa, zaopatrzenia ludności; zdrowia, pracy i pomocy społecznej; ewidencja wniosków komisji, protokóły z posiedzeń konwentu seniorów, klubu radnych PZPR, rejestr i kwestionariusze radnych, dyżury radnych; protokóły z posiedzeń prezydium, rejestr uchwał, plany narad organizowanych przez prezydium (1950-1973, sygn. 1-174); Plany pracy MRN, plany gospodarcze miasta, sprawozdania z działalności, spis powszechny, sprawozdania statystyczne, wycinki prasowe, współpraca i wymiana doświadczeń, protokoły z kontroli zewnętrznych, zalecenia i ich wykonanie, kontrole wewnętrzne i ogólny nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych, budżety miasta, bilanse; plany przemysłowe, finansowo-gospodarcze, bilanse: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych; sprawozdania, analizy, informacje z działalności podległych przedsiębiorstw, protokóły pokontrolne z zakresu gospodarki komunalnej, protokóły pokontrolne z zakresu spraw wewnętrznych, sprawozdania z działalności kolegium karno-administracyjnego, obiekty zabytkowe (1950-1974, sygn. 175–256). Liczba jednostek w zespole: 256
93/24/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łebie [1947-] 1950-1975 0 rozwiń
Protokóły z sesji miejskiej rady narodowej, rejestr uchwał MRN i prezydium, komisje: finansowo-budżetowa, kwaterunkowa, pracy i pomocy społecznej, zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych, urządzeń osiedli, budownictwa i gospodarki komunalnej, rolna, rybacka, zaopatrzenia, rolnictwa i rybołówstwa; mandatowa, gospodarki drogowej; wnioski, zalecenia i opinie komisji, zespoły radnych, protokoły z posiedzeń prezydium MRN (1947-1975, sygn. 1-78); protokoły i zalecenia pokontrolne, budżety i sprawozdanie z ich wykonania, ustalenia realizacyjne planu zagospodarowania, opisy techniczne do aktualizacji planu, ustalenia realizacyjne, szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego, odprawy szkoleniowe pracowników, komitety blokowe, sprawozdania z działalności prezydium, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, plany pracy, protokóły z posiedzeń i kontroli komisji: kultury i oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, sprawy mieszkań dla GUM (1950-1973, sygn. 79-123). Liczba jednostek w zespole: 123
93/25/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pucku 1951-1973 /-1975/ 0 rozwiń
Protokóły z sesji MRN (1951-1960, sygn. 1-10), protokóły z posiedzeń komisji (1954-1960, sygn. 11-19), protokóły z posiedzeń Prezydium MRN (1953-1960, sygn. 20-26), preliminarze,l sprawozdania (1957-1959, sygn. 27-29), protokóły z posiedzeń komisji (1962-1973, sygn. 30-37), protokóły i uchwały z sesji MRN (1970-1973, sygn. 38-40); wnioski, opinie i zalecenia, bilanse, sprawozdawczość budżetowa, plan zatrudnienia i funduszu płac, plan techniczno-ekonomiczny, sprawy organizacyjne, zarządzenia władz naczelnych i Naczelnika Miasta (1953-1975, sygn. 41-61), uchwały Prezydium MRN, skargi i wnioski, protokoły z przeprowadzonych kontroli, wykaz obciążeń hipotecznych, ewidencja osobowa członków Prezydium MRN, zjazdy, konferencje, narady (1954-1975, sygn. 62-67). Liczba jednostek w zespole: 67
93/26/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Redzie 1954-1973 0 rozwiń
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (1954-1955, sygn. 1-4): protokóły z sesji, posiedzeń prezydium, budżety gromady; Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej (1955-1966, sygn. 5-57): protokóły z sesji, komisje: bezpieczeństwa i porządku publicznego, finansowo-budżetowa, gospodarki drogowej, kultury i oświaty, mieszkaniowa, budownictwa i gospodarki komunalnej, rolna, rolnictwa i leśnictwa; zaopatrzenia, handlu i rzemiosła, zaopatrzenia ludności, zdrowia i pomocy społecznej; protokoły z posiedzeń prezydium, roczne plany pracy, kontrola i wykonanie zaleceń pokontrolnych, budżety osiedla, sprawozdania z chodów i wydatków budżetowych; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (1964-1973, sygn. 58-104): protokóły z sesji, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty wyborców, wnioski i interpelacje radnych, komisje: bezpieczeństwa i porządku publicznego, budownictwa i gospodarki komunalnej, budżetowo-finansowa, planu gospodarczego, budżetu i zatrudnienia, mandatowa, oświaty, kultury i sportu; zaopatrzenia rzemiosła i rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, rejestr członków komisji; protokóły z posiedzeń prezydium, plany gospodarcze, rejonizacja upraw, struktura zasiewów, budżety, sprawozdania z dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdania z zakresu podatków i opłat, sprawozdania statystyczne z zakresu zatrudnienia, sprawozdania dot. zwalczania chorób i szkodników, kopie protokołów z posiedzeń Prezydium i sesji MRN. Liczba jednostek w zespole: 104
93/27/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rumi 1955-1973 0 rozwiń
Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej, kwestionariusz danych, protokoły z sesji MRN, rejestry uchwał, protokoły z zebrań z wyborcami, rejestr wniosków postulatów ludności, interpelacje radnych, komisje: finansowo-budżetowa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, mandatowa, ochrony porządku i bezpieczeństwa, oświaty i kultury, rolna, zaopatrzenia ludności, zaopatrzenia i rolnictwa; zdrowia, pracy i pomocy społecznej; rejestry wniosków komisji, protokóły z posiedzeń konwentu seniorów, protokóły z posiedzeń prezydium MRN, sprawozdania z działalności społeczno-gospodarczej MRN, z wykonania rzeczowych i finansowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawy finansowe, protokóły i zalecenia pokontrolne, budżety miasta, korespondencja w sprawach budżetu, preliminarze budżetowe podległych jednostek i zakładów, sprawozdania z wykonania budżetu, plany finansowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bilanse MPGKiM, sprawozdania z działalności Miejskiego Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości (1955-1973, sygn. 1-155). Liczba jednostek w zespole: 155
93/28/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie [1945-] 1950-1975 [-1977] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjny (1947-1955, sygn. 1-149): zarządzenia, statuty organizacyjne zakładów miejskich, regulaminy i instrukcje, plany i sprawozdania z pracy wydziałów i referatów, protokóły z konferencji, audycje radiowe, odznaczenia, wykaz ulic i placów, projekty przebudowy lokali przy ul. Stalina, uchwały, protokóły i sprawozdania MRN i komisji, sprawy osobowe radnych, koordynacja i współdziałanie, ławnicy, komitety blokowe, sprawy sadowe, karne i prawne; Wydział Kontroli (1950-1953, sygn. 150-159); Wydział Finansowy (1947-1955, sygn. 160-184): zarządzenia, instrukcje, wytyczne, okólniki, plany finansowo-gospodarcze wydziałów i przedsiębiorstw, budżety, bilanse, sprawozdania, statystyka, szkolenie i protokoły z odpraw pracowników, wzory druków; Wydział Spraw Wewnętrznych (1946-1961, sygn. 185-230); Wydział Handlu (1950-1958, sygn. 231-317): zarządzenia i instrukcje, zarządzenia Państwowej Komisji Cen, ustalanie i kształtowanie się cen, sprawy zaopatrywania rynku, Narodowy Plan Gospodarczy, plany, dzienniki obrotu Referatu Przemysłu, dochody i wydatki, budżety i bilanse, fundusz płac, giełda towarowa, kiermasze, wykazy sklepów i kiosków, deklaracje przedsiębiorstw prywatnych, akta dot. większych jednostek handlowych, central i przedsiębiorstw, uchwały Prezydium MRN w zakresie handlu; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1950-1955, sygn. 318-344): zarządzenia i uchwały, lasy, ochrona roślin, produkcja roślinna i zwierzęca, klasyfikacja gruntów, fundusz ziemi, spisy powszechne użytków rolnych i zwierząt gospodarczych, budżet, sprawozdawczość i statystyka; Wydział Pracy i Opieki Społecznej (1945-1956, sygn. 345-353): zarządzenia, orzeczenia komisji kwalifikacyjnych, sprawy rent, zasiłków i inwalidów, kredyty; Wydział Zatrudnienia (1949-1963, sygn. 354-364, 574-592); Wydział Zdrowia (1949-1955, sygn. 365-375); Wydział Kultury (1947-1957, sygn. 376-404); Miejska Komisja Planowania Gospodarczego (1950-1988, sygn. 405-459, 925-967): zarządzenia, normy płacy i pracy, plany i wykonanie, ogólne sprawy inwestycyjne i szczegółowe, lokalizacja budownictwa, przemysł i rzemiosło, komunikacja i łączność, urządzenia kulturalno-socjalne, gospodarcze i ogólne, sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, obrót towarowy i gospodarczy, sprawy przemysłu, bilanse i sprawozdania, korespondencja, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, bilanse, protokóły z posiedzeń, lokalizacja inwestycji; Miejska Komisja Pracy i Opieki Społecznej (1949-1952, sygn. 460-469): plany pracy, sprawy inwalidów, pomoc więźniom, lecznictwo, sprawozdania statystyczne; Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (1950-1952, sygn. 470-476); Wydział Organizacyjno-Prawny (1951-1973, sygn. 475-555, 674-897, 1148-1177); Wydział Oświaty (1950-1963, sygn. 556-573); Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1957-1962, sygn. 593-597); Wydział Finansowy (1953-1988, sygn. 598-642, 898-939); Wydział Statystyki (1950-1961, sygn. 643-671); Wydział Spraw Wewnętrznych (1962-1973, sygn. 903-906); Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1961-1980, sygn. 1181-1211); Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (sygn. 1100-1133); Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1959-1989, sygn. 944-964); Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1969-1970, sygn. 1066), Biuro Miejskiej Rady Narodowej (1973-1990, sygn. 1067-1144); Wydział Kultury i Sztuki (1968-1988, sygn. 1049-1064); Wydział Społeczno-Administracyjny (1957-1989, sygn. 1065-1493). Liczba jednostek w zespole: 1499
93/29/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wejherowie 1950-1973 /-1975/ 0 rozwiń
1. Protokóły z sesji MRN (1950-1973) nr 1-24; 2. Realizacja uchwal MRN (1964-1973) nr 25-27; 3. Plany pracy MRN, Prezydium, Komisji (1967-1973) nr 28-30; 4. Komisje (1950-1973) nr 31-85; 5. Samorząd mieszkańców (1968-1973) nr 86-88; 6. Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN (1950-1973) nr 89-117; 7. Uchwalmy Prezydium MRN (1956-1958); nr 118-122; 8. Narady i szkolenia (1964-1971) nr 123-124; Sprawozdania z działalności Prezydium, Rady i komisji (1965-1973) nr 125-126; 10. Skargi i wnioski (1965-1973) nr 127-130; 11. Kontrole i inspekcje (1965-1971) nr 131; 12. Budżety i bilanse (1950), nr 132-173; 13. Plany i sprawozdania przedsiębiorstw i zakładów miejskich (1950-1972) nr 174-179; 14. Kultura, sport, zdrowie (1966-1972) nr 180-183; 15. Rolnictwo, skup, kontraktacja (1953-1973) nr 184-187; Dopływ: protokóły z sesji MRN, Prezydium MRN, sprawozdacwzość, plany finansowe, sprawozdania statystyczne, instrukcje i zarządzenia (1963-1975) nr 188-205. Liczba jednostek w zespole: 205
93/30/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Władysławowie 1965-1973 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń Prezydium MRN (1964-1972, sygn. 1-7, 30); protokóły z sesji MRN (1964-1972, sygn. 8-15, 29); komisje: morska, rolnictwa i leśnictwa; zaopatrzenia ludności, zdrowia, opieki społecznej, zatrudnienia; ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, budżetu i finansów; oświaty, kultury, sportu i turystyki; mandatowa (1964-1973, sygn. 16-28). Liczba jednostek w zespole: 30
93/31/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Lęborku 1950-1975 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny (1951-1975, sygn. 1-310); II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1950-1975, sygn. 311-372); III. Wydział Finansowy (1952-1974, sygn. 373-468); IV. Wydział Oświaty (1952-1975, sygn. 469-525); V. Wydział Kultury (1960-1969, sygn. 526-543); VI. Wydział Spraw Wewnętrznych (1962-1975, sygn. 544-570); VII. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1960-1975, sygn. 571-611); VIII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1960-1975, sygn. 612-622); IX. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1963-1974, sygn. 623-639); X: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1965-1974, sygn. 640-650); XI: Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (1955-1974, sygn. 651-680); dopływ: Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, plany wieloletnie, bilans (1968-1975, sygn. 681-689), kopie protokółów z sesji MRN (sygn. 690-692) Liczba jednostek w zespole: 692
93/32/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Pucku [1946-] 1954-1975 [-1981] 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny (1954-1975, sygn. 1-272): protokóły z sesji PRN, protokóły ze spotkań radnych i posłów z wyborcami, wnioski i postulaty wyborców, interpelacje i postulaty radnych, komisje: budownictwa i gospodarki komunalnej; gospodarki komunalnej, zdrowia i ochrony środowiska; budżetu i planu gospodarczego; komunikacji; rozwoju gospodarczego, komunikacji i łączności; mandatowa; morska; ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego; przestrzegania prawa i porządku publicznego; wychowania, oświaty i kultury; rybołówstwa i leśnictwa; zaopatrzenia ludności; produkcji rolnej i zaopatrzenia ludności; sportu i turystyki; zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej; protokóły z posiedzeń prezydium; konferencje i narady; zarządzenia, decyzje i pisma okólne naczelnika powiatu, organizacja urzędu powiatowego i jego organów; usprawnienia organizacji i metod pracy w administracji, podział administracyjny, sprawozdania statystyczne dot. członków organów kolegialnych i rad narodowych, kontrole ze strony jednostek nadrzędnych, kontrole finansowe, kontrole urzędów gminy i prezydiów gromadzkich i miejskich rad narodowych; II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1956-1975, sygn. 272-309): protokóły z posiedzeń kolegium, protokóły z posiedzeń komisji do spraw planu kasowego, plany gospodarcze powiatu i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania i analizy ze stanu zatrudnienia, realizacja czynów społecznych, program rozwoju usług, bilanse siły roboczej, problemowe opracowania monograficzne, analizy; III. Wydział Finansowy (1954-1975, sygn. 310-403): sprawozdania opisowe z zakresu dochodów państwowych i finansowania gospodarki terenowej, sprawozdania opisowe i statystyczne z zakresu działalności skarbowego urzędu komorniczego, podatków i opłat terenowych, z zakresu zatrudnienia; protokóły z posiedzeń komisji podatkowej, kontrola ze strony władz nadrzędnych, budżety jednostkowe powiatu, budżety zbiorcze, ewidencja budżetów zbiorczych, kalkulacja wydatków i dochodów budżetu terenowego, sprawozdania z wykonania budżetów, plany finansowania inwestycji i kapitalnych remontów, planowanie dochodów państwowych, akta spraw karno-skarbowych, planowanie i wykonywanie rewizji; IV. Wydział Oświaty (1955-1975, sygn. 404-462): protokóły z konferencji, zebrań i narad pracowników pedagogicznych, perspektywiczny plan rozwoju szkolnictwa, program rozwoju oświaty i kultury w powiecie, organizacja podległych jednostek administracji szkolnej, sieć szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sprawozdania statystyczne przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, szkół przysposobienia rolniczego, sprawozdania statystyczno-opisowe z zakresu oświaty dorosłych, sprawozdania statystyczne w zakresie liczby dzieci w rodzinach zastępczych i własnych, z wczasów dla dzieci i młodzieży, o stanie i ruchu zatrudnionych, z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, jednorazowy spis kadrowy na dzień 31.10.1973 r., sprawozdania statystyczne z inwestycji i kapitalnych remontów, plany roczne i wieloletnie inwestycji limitowanych, kontrole jednostek podległych, sprawozdania z wizytacji szkół; V. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (1968-1975, sygn. 463-466)j; VI. Wydział Spraw Wewnętrznych (1955-1975, sygn. 467-482); VII. Wydział Skupu (1966-1975, sygn. 483-486); VIII. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1964-1975, sygn. 487-496); IX. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1958-1966, sygn. 497-498); X. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1968-1974, sygn. 499-502); XI: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1965-1975, sygn. 503-520); dopływ: Dokumenty dot. podatku od wzbogacenia wojennego (1948-1975). Liczba jednostek w zespole: 551
93/33/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Wejherowie [1945-] 1950-1975 [-1977] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny (nr 1-393): protokóły z sesji, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty wyborców i radnych, komisje, protokóły z posiedzeń prezydium, konferencje i narady, podział administracyjny, sprawozdania, kontrole; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (394-513): protokóły z posiedzeń kolegium, plany gospodarcze i sprawozdania, bilanse, opracowania monograficzne; Wydział Finansowy (514-553): budżety i bilanse; Wydział Oświaty (554-681): organizacja oraz sześć szkół i placówek oświatowych, sprawozdania, akta poszczególnych szkół; Wydział Kultury (682-691): sprawozdania z zakresu upowszechnienia, protokóły pokontrolne, imprezy i uroczystości kulturalne; Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (692-701): ocena działalności sportowo-turystycznej, sprawozdania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, zagospodarowanie turystyczne; Wydział Spraw Wewnętrznych (702-729): kontrola, zmiana imion i nazwisk, stowarzyszenia i organizacje, ludność autochtoniczna; Wydział Gospodarki Wodnej (730-735): księgi wodne; Wydział Skupu (736-771): Powiatowy Zespół Koordynacyjny Skupu, informacje, sprawozdania, kontrola; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (772-814): inwentaryzacja zadrzewień, kontrola, struktura rolna, plany, spółdzielnie produkcyjne; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (815-826): plany, sprawozdania, analizy ekonomiczne, statystyka; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (827-856): protokoły z narad, programy rozwoju usług, informacji, sprawozdania, analizy; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (857-860): plany inwestycyjne, opieka nad matką i dzieckiem, akcje porządkowe; Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (861-864): plany, sprawozdania, kontrole. Dopływy (865-913): Artykuły prasowe dot. powiatu puckiego i wejherowskiego, egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli, sprawozdania, czyny społeczne, biuletyny informacyjne PPRN, cmentarze i grobownictwo wojenne, plany i podziały nieruchomości, remonty kapitalne i planowanie, sprawozdawczość, program sieci detalicznej, wykupy i wywłaszczenia, metryki statystyczne (1962-1977). Liczba jednostek w zespole: 913
93/34/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolniczych w Lęborku 1865-1966 0 rozwiń
Rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne stanu posiadania miasta i poszczególnych wsi powiatu lęborskiego, zestawienia gruntów użytkowanych przez właścicieli gospodarstw (1957-1960, sygn. 1-23); zestawienia powierzchni-rejestry gruntów miast i gromad (1955-1960, sygn. 24-42); rejestry gruntów spółek spółdzielni produkcyjnych (1954-1956, sygn. 43-90), księgi parcel, wykazy właścicieli (1865-1949, sygn. 91-254); wykazy zmian gruntowych (1945-1961, sygn. 255-332); księgi zamówień, korespondencja (1946-1966, sygn. 333-401); akta techniczne i formalno-prawne, plany zagospodarowanie terenowego (1939-1966, sygn. 402-1095). Mapy (sygn. 1096-2578). Liczba jednostek w zespole: 2578
93/35/0 Zarząd Państwowy Przedsiębiorstw: Bałtycka Spółka Okrętowa. Spółka z o.o.; Ławica Spółka z o.o., Wincenty Bartosiak - Armator w Gdyni 1947-1951 0 rozwiń
Bałtycka Spółka Okrętowa Sp. z o.o. (1947-1951) - księga inwentarzy i bilansów, dzienniki główne, dzienniki obrotów (1-13); "Ławica" Rybołówstwo Dalekomorskie i Żegluga Sp. z o.o. (1947-1955) - bilans zamknięcia, sprawozdania, korespondencja, bilanse, sprawy statków, dzienniki główne, księgi obrotów, korespondencja wychodząca i przychodząca (14-29). Zarządzenia, okólniki Ministerstwa Żeglugi, podział czynności i kompetencji, protokoły z badania rachunkowości, umowy holenderskie i polskie, protokoły walnego zgromadzenia, bilanse, umowy z rybakami, ubezpieczenia, polisy, dokumenty podróży statków, ogólne rozliczenia z zagranicą, dowody rozliczeniowe, raporty kontroli ryb, bilans likwidacyjny, trawler „Polesie – rysunki techniczne, korespondencja przychodząca i wychodząca, korespondencja zagraniczna (1946-1951, sygn. 30-101) Liczba jednostek w zespole: 101
93/36/0 Starostwo Powiatowe i Powiatowa Rada Narodowa w Lęborku 1945-1951 0 rozwiń
I. Referat Ogólny (1945-1947, sygn. 1-3); II. Referat Administracyjno-Prawny (1945-1949, sygn. 4-13); III. Referat Karno-Administracyjny (1945-1948, sygn. 14-18); IV. Referat Polityczno-Społeczny (1946-1950, sygn. 19-29); V. Referat Handlu i Przemysłu (1945-1951, sygn. 30-38); VI. Referat Świadczeń Rzeczowych (1945-1946, sygn. 39-55); VII. Referat Kultury i Sztuki (1948-1949, sygn. 56-65); VIII. Referat Odszkodowań Wojennych (1945-1946, sygn. 66-67); IX. Referat Osiedleńczy (1945-1947, sygn. 68-88); X. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych (1945-1950, sygn. 89-129); XI. Referat Administracyjno-Samorządowy (1945-1950, sygn. 130-159); XII. Referat Finansów Samorządowych (1945-1950, sygn. 160-289); XIII. Referat podatków (1948-1949, sygn. 290-300); XIV. Referat Kasowo-Rachunkowy (1946-1948, sygn. 301-309); XV: Referat Inspekcji (1946-1950, sygn. 310-345); XVI. Referat Pożarnictwa (1949-1950, sygn. 346); XVII. Referat Zdrowia (1948, sygn. 353-356); XVIII. Referat Opieki Społecznej (1946-1949, sygn. 357-361); XIX: Referat Odbudowy (1945-1951, sygn. 362-373); XX. Wydział Powiatowy i Prezydium PRN (1945-1950, sygn. 374-423) Liczba jednostek w zespole: 387
93/37/0 Starostwo Powiatowe i Powiatowa Rada Narodowa w Wejherowie 1945-1950 0 rozwiń
I. Referat Ogólny (1945-1949, sygn. 1-78): sprawozdania z działalności starostwa morskiego, wykaz pracowników starostwa i wydziału powiatowego, akta osobowe pracowników, sprawy odznaczeń, sprawy reprezentacyjne i etykietalne, sprawy zebrań periodycznych, konferencji i zjazdów, herby miast: Pucka i Wejherowa, sprawy specjalne, sprawy gospodarcze, akcje siewna, danina narodowa, wyłączenie z powiatu lęborskiego gromad; II. Referat Organizacyjny (1945-1950, sygn. 79-95): Gdański dziennik wojewódzki, organizacja i tryb urzędowania, zakres działania architekta powiatowego, obywatelskie komitety odbudowy Warszawy, sprawy organizacyjne, sprawy roków urzędowych, szkolenie pracowników, statystyka z zakresu spraw gospodarczych, powierzchnia, podział administracyjny, statystyka; III. Referat Administracyjno-Prawny (1945-1951, sygn. 96-474): pozbawienie obywatelstwa; IV. Referat Polityczno-Społeczny (1949-1950, sygn. 475): strefa nadgraniczna; V. Referat Przemysłowy (1945-1949, sygn. 476-499): licencje na handel okrężny, na prowadzenie przedsiębiorstw, akta zlikwidowanych po 1945 r. przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych, zatwierdzanie projektów urządzeń przemysłowych; VI. Referat Osiedleńczy (1945-1949, sygn. 500-529): przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy osiedleńcze, współpraca z powiatowym urzędem ziemskim, raporty z przebiegu akcji osiedleńczej, osadnictwo wojskowe, wykazy nieruchomości poniemieckich, wnioski o przyznanie prawa własności, ewidencja aktów nadania ziemi, powiatowa komisja osadnictwa rolnego, sprawy uwłaszczenia rolnego; VII. Referat Opieki Społecznej (1945-1949, sygn. 530-546): przepisy i zarządzenia, sprawy opieki społecznej, udzielanie zapomóg, odbiór i rozdział darów UNRRA, akcja pomocy zimowej, powiatowy komitet obywatelski akcji zimowej pomocy dziatwie szkolnej wybrzeża, organizacja i subwencjonowanie kolonii letnich, leczniczych i wypoczynkowych; nadzór i inspekcja zakładów i instytucji opiekuńczych, protokóły z posiedzeń powiatowego komitetu opieki społecznej, szczegółowy podział czynności oraz podział rzeczowy akt; VIII. Referat Weterynarii (1949, sygn. 547): sprawozdania z działalności służby weterynaryjnej; IX. Referat Odbudowy (1947-1949, sygn. 548-550): kontrola w powiatowym biurze odbudowy, dysponowanie i podział kredytów; X. Referat Administracji Samorządowej (1946-1947, sygn. 551-558): podział terytorialny powiatu, gmin: Kosakowo, Rumia-Zagórze, Wejherowo-miasto i wieś, Wierzchucino; XI. Referat Odszkodowań Wojennych (1945-1946, sygn. 559-631): zestawienia wniosków w sprawie rejestracji szkód wojennych i kwestionariusze rejestracji szkód - gminy: Chwaszczyno, Hel, Kosakowo, Krokowa, Luzino, Puck, Rumia, Strzelno, Strzepcz, Szemud, Wejherowo, Wierzchucino; rejestracja niespornych pretensji prywatno-prawnych, kartoteki odszkodowań: Chwaszczyno, Hel, Kosakowo, Krokowa, Luzino, Puck, Rumia, Strzelno, Strzepcz, Szemud, Wejherowo; XII. Referat Zdrowia (1945-1951, sygn. 632-637): walka z gruźlicą, sprawozdania ze stacji opieki nad matką i dzieckiem, przydziały z międzynarodowego funduszu dziecięcego, sprawy szpitalnictwa, sprawozdania z ośrodka zdrowia, subwencje na opiekę społeczną; XIII. Kancelaria tajna: akta tajne (1946-1949, sygn. 638-641); XIV. Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa (1939-1950, sygn. 642-664): protokoły z posiedzeń wydziału powiatowego, powiatowej rady narodowej, uchwały, sprawozdania miesięczne z działalności rady, statystyka składu prezydiów terenowych rad narodowych, spisy członków, regulaminy komisji kontroli, protokóły z kontroli i zalecenia pokontrolne, społeczna komisja cen, sytuacja gospodarcza min miejskich i wiejskich, powiatowe i gminne komitety elektryfikacji wsi, opracowanie i uchwalanie preliminarzy budżetowych Liczba jednostek w zespole: 603
93/38/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gdyni /1930-/ 1945-1950 /-1955/ 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa (1946-1949, sygn. 1-9): protokóły z posiedzeń, sprawozdania z działalności; Prezydium MRN (1945-1950, sygn. 10-19): protokóły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, wyciągi z protokołów; Kolegium Zarządu Miejskiego (1945-1950, sygn. 20-30): protokóły z posiedzeń, wnioski, skorowidze uchwał; Komisje (1947-1950, sygn. 31-38); I. Wydział Kontroli Miejskich (1946-1950, sygn. 39-59, 951); II. Wydział Ogólny: Sekretariat MRN (1945-1950, sygn. 65-73), Sekretariat Prezydenta Miasta (1945-1949, sygn. 66-73), Oddział Organizacyjny (1930-1950, sygn. 74-185, 952-953), Referat Statystyczny (1936-1950, sygn. 186-266), Oddział Personalny (1947-1948, sygn. 267-271); III. Wydział Finansowy (1946-1955, sygn. 272-295, 954); IV. Wydział Aprowizacji, Przemysłu i Handlu (1932-1951, sygn. 296-501); Referat Rolny (1948-1950, sygn. 502-503); Wydział Gospodarczo-Aprowizacyjny (1945, sygn. 504); V. Wydział Administracji Publicznej (1944-1951, sygn. 505-534, 957-958), Referat Odszkodowań Wojennych (1945-1948, sygn. 535-579); VI. Wydział Techniczny: Oddział Planowania (1945-1948, sygn. 580-587), Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego (1945-1950, sygn. 588-611); Referat Statystyczny (1945-1950, sygn. 612-629); Oddział Budowlany (1945-1949, sygn. 630-728, 955); Oddział Nadzoru Budowlanego (1947-1948, sygn. 729-740); Oddział Drogowy (1946-1949, sygn. 741-755); Oddział Pomiarów (1946-1949, sygn. 756-781, 956); VII. Wydział Oświaty (1944-1950, sygn. 782-790):; VIII. Wydział Opieki Społecznej (1949-1950, sygn. 791); IX. Wydział Kwaterunkowy (1948, sygn. 792); Przewłaszczenia nieruchomości, sprawy rehabilitacji, uznania obywatelstwa (1945-1949, sygn. 793-958); Akta ewidencyjne zmarłych kierowców, protokóły Międzykomunalnego Związku Miast (1938-1950, sygn. 959-961). Nr 962 Liczba jednostek w zespole: 961
93/39/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Lęborku 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy wpływające, zarządzenia, nazwy ulic, statuty i sprawozdania przedsiębiorstw miejskich, regulamin biura ewidencji ludności, plany pracy i sprawozdania biura zarządu, uchwały zarządu (1945-1950, sygn. 1-5; budżety, preliminarze budżetowe, spisy i wykazy gospodarstw rolnych, sprawozdania miesięczne, akta personalne radnych (1945-1949, sygn. 6-20); protokóły z posiedzeń MRN i prezydium, protokóły z posiedzeń komisji kontroli społecznej, sprawozdania okresowe (1945-1950, sygn. 21-29). Liczba jednostek w zespole: 29
93/40/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łebie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny: przejęcie władzy i majątku przez organa polskie, regulaminy i statuty organizacyjne, zarzadzenia, ewidencja i kontrola ruchu ludności, statuty przedsiebiorstw miejskich (1945-1950) nr 1-22; Referat Finansowy: budżety i sprawozdania finansowe Zarządu Miejskiego i przedsiebiorstw miejskich, podatki, opłaty (1946-1950) nr 23-54; Miejska Rada Narodowa: protokóły z posiedzeń Prezydium MRN oraz sesji MRN i komisji (1945-1949) nr 55-60. Liczba jednostek w zespole: 47
93/41/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Pucku 1946-1950 0 rozwiń
Statuty i regulaminy zarządu miejskiego, sprawy osobowe pracowników gminnych, sprawy karno-administracyjne; zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, majątek miejski, przedsiębiorstwa miejskie, przepisy i zarządzenia ogólne, memoriał w sprawie utworzenia starostwa puckiego; oświata, kultura i sztuka; sprawo ogólno-administracyjne; zdrowie publiczne, akcja sanitarno-porządkowa, kontrola wewnętrzna, nadzór, sprawy organizacyjne; protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia szpitala przez miasto, protokóły z lustracji kąpieliska, USC i rzeźni miejskiej, rejestr posiadaczy gruntów (1946-1950, sygn. 1-14). Liczba jednostek w zespole: 12
93/42/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Sopocie (1922-) 1945-1950 (-1955) 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa nr 1-15 Prezydium MRN nr 16-33 Zarząd Miejski nr 34-46 Komisje nr 47-116 I. Oddział Planowania i Kontroli nr 117-216 II. Oddział Organizacyjny nr 217-687 III. Oddział Finansowy nr 688-943 IV. Oddział Administracyjny nr 944-1099 V. Oddział Zdrowia Publicznego nr 1100-1113 VI. Oddział Opieki Społecznej nr 1114 VII. Oddział Oświaty i Kultury nr 1115-1132 VIII. Oddział Techniczny nr 1133-1233 IX.. Oddział Majątku i Przedsiębiorstw nr 1234-1240 Liczba jednostek w zespole: 1240
93/43/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Wejherowie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny (1945-1950, sygn. 1-45); Referat Finansowy (1945-1950, sygn. 46-66); Referat Handlu i Rolnictwa (1945-1947, sygn. 67-69). Referat Aprowizacji (1945, sygn. 70-71); Referat Meldunkowy (1945-1948, sygn. 72-75); Referat Opieki Społecznej (1945-1949, sygn. 76-79); Referat Techniczno-Budowlany (1945-1950, sygn. 80-88); Referat Wojskowy i Karno-Administracyjny (1945-1947, sygn. 89-93); Referat Kwaterunkowy (1949, sygn. 94); Instytucja Zastępcza Urzędu Zatrudnienia (1947-1948, sygn. 95-96); Miejska Rada Narodowa (1945-1950, sygn. 97-115). Liczba jednostek w zespole: 115
93/44/0 Gminna Rada Narodowa w Cewicach 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń kolegium zarządu gminnego, rozporządzenia powiatowej rady narodowej, sprawy ogólne – organizacyjne, kontrola wewnętrzna i społeczna, protokóły z posiedzeń GRN, protokóły z posiedzeń prezydium (1946-1954, sygn. 1-13, 49-51; komisje: rolna, żniwno-omłotowa, protokóły z odpraw burmistrzów i wójtów, zebrań i odpraw gromadzkich, posiedzeń sołtysów (1945-1954, sygn. 14-20); karty wynagrodzeń pracowników, majątek gminy i gromad, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, dochody gmin, statuty podatków i opłat, uchwały w sprawach podatków, ulgi, księga biercza podatku od lokali; oświata, kultura, sztuka; osadnictwo, okólniki i zarządzenia dla urzędu stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, małżeńskie i rodzinne (1945-1954, sygn. 21-48). Liczba jednostek w zespole: 51
93/45/0 Gminna Rada Narodowa w Choczewie 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń kolegium zarządu gminnego, nieruchomości i ruchomości poniemieckie opuszczone i porzucone, przepisy, zarządzenia, instrukcje, uchwały prezydium PRN w Lęborku, sprawozdania z działalności rady narodowej i komisji, protokóły z posiedzeń rady narodowej, protokóły z posiedzeń prezydium (1945-1954, sygn. 1-16); komisje: kontroli społecznej; urządzeń osiedli; zdrowia, pracy i pomocy społecznej; rolnictwa i leśnictwa; protokóły z zebrań gromadzkich; zebrania, konferencje i odprawy gminne; protokóły z odpraw burmistrzów i wójtów (1945-1953, sygn. 16-28), zatrudnienie pracowników, wybory do sejmu, sprawy obywatelstwa, rejestr cudzoziemców, ewidencja i kontrola ruchu ludności, rejestry ludności niemieckiej, spisy mieszkańców, sprawozdania sytuacyjne, ewidencja gospodarstw i majątku państwowego, majątek gminy i gromad (1945-1951, sygn. 29-44); budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, oświata i szkolnictwo, kultura i sztuka, biblioteka gminna, komitet ds. sanitarno-porządkowych, protokóły z przeprowadzonych kontroli w zniszczeniu zbóż, osadnictwo, związek osadników wojskowych, spis osiedleńców Polaków, ewidencja kontyngentu zbóż i ziemiopłodów, wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, spisy inwentarza, spis powierzchni użytków i zasiewów, ewidencja odłogów, protokóły z posiedzeń zespołu rolnego, protokóły z kontroli w bibliotece (1945-1954, sygn. 45-92). Liczba jednostek w zespole: 92
93/46/0 Gminna Rada Narodowa w Gniewinie 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń zarządu, sprawy organizacyjne prezydium, kontrola wewnętrzna i społeczna, statystyka gminy, sprawozdania statystyczne, narodowy spis powszechny; księgi uchwał, protokóły z posiedzeń GRN, protokóły z posiedzeń prezydium, sprawa obsługi rady narodowej i jej organów, komisje: kontroli społecznej, kultury i oświaty, finansowo-budżetowa, rolna (1946-1954, sygn. 8-34); protokóły z odpraw sołtysów, zebrań gromadzkich, sprawy osobowe członków rady narodowej, ewidencja i kontrola ruchu ludności, księgi kontroli ruchu ludności, spisy ludności na terenie poszczególnych gromad, wykazy osób narodowości niemieckiej, sprawy dot. ludności niemieckiej, wysiedlenie Niemców, rejestracja i repatriacja ludności niemieckiej, bezpieczeństwo i porządek publiczny (1945-1954, sygn. 35-52); majątek gminy i gromad, budżety; oświata, kultura i sztuka; osadnictwo, związek osadnictwa wojskowego, statystyka gospodarstw rolnych, spisu powierzchni użytków i zasiewów, statystyka gospodarstw rolnych, spisy zwierząt gospodarskich, wiadomości korespondenta rolnego, odpisy przeprowadzonych badań statystycznych, rejestry: urodzeń, małżeństw i zgonów; akta urodzeń i małżeństw, sprostowania aktów urodzeń i zgonów (1945-1954, sygn. 53-90). Liczba jednostek w zespole: 90
93/47/0 Gminna Rada Narodowa w Łebieniu 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń kolegialnego zarządu gminnego, sprawy organizacyjne prezydium, kontrola i nadzór, kontrole wewnętrzne i kontrole społeczne, sprawozdania prezydium GRN, obsługa rady narodowej (1946-1954, sygn. 1-8), protokóły z posiedzeń GRN, protokóły z posiedzeń prezydium; instrukcje, regulaminy, składy osobowe komisji i organów gminnych, komisje: finansowo-budżetowa, oświatowa, oświaty i kultury, urządzeń osiedli; zdrowia, pracy i pomocy społecznej; gospodarki drogowej, rolnictwa i leśnictwa (1946-1954, sygn. 9-32); protokóły z zebrań gromadzkich, zebrania i posiedzenia gminne, protokóły z odpraw sołtysów, ewidencja ruchu ludności, rejestry mieszkańców, rejestry Niemców, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego (1945-1954, sygn. 33-52), majątek gromady, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z wykonania budżetu, danina narodowa; oświata, kultura i sztuka, rolnictwo, osadnictwo, protokóły z przejęcia gospodarstw, wykazy osób posiadających nieruchomości gruntowe, sprawozdania statystyczne, spis użytków rolnych, wydawanie kart żywnościowych i kart zaopatrzenia (1945-1954, sygn. 53-77). Liczba jednostek w zespole: 77
93/48/0 Gminna Rada Narodowa w Łęczycach 1945-1954 0 rozwiń
Statut organizacyjny i tymczasowy regulamin biura zarządu, protokóły z posiedzeń zarządu, protokóły z posiedzeń kolegium, sprawy organizacyjne, statut etatów stanowisk służbowych, uchwały GRN, zarządzenia GRN, kontrola zewnętrzna i nadzór, sprawozdania z działalności GRN, obsługa rady narodowej i jej organów nr (1945-1952, sygn. 1-12), protokóły z posiedzeń GRN, protokóły z posiedzeń prezydium, protokóły z posiedzeń zespołu kierowniczego przy prezydium, komisje: kontroli społecznej, finansowo-budżetowa, oświaty i kultury; zdrowia, pracy i pomocy społecznej; urządzeń osiedli, rolna (1947-1952, sygn. 13-29); zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, sprawozdania z odpraw burmistrzów i wójtów, protokóły z zebrań sołtysów, sprawy osobowe członków i pracowników gminnych, książka meldunkowa, ewidencja obywateli niemieckich, spis mężczyzn urodzonych w l. 1886-1930, bezpieczeństwo i porządek publiczny (1945-1949, sygn. 30-37), majątek gminy i gromad, budżety, preliminarz robót drogowo-szarwarkowych, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z wykonania budżetu administracyjnego; oświata, kultura, sztuka; drogi i płace publiczne, osadnictwo, podania o przyznanie tytułu własności odnośnie żywego i martwego inwentarza, wykaz gospodarstw wiejskich, statystyka rolna (1945-1950, sygn. 38-58); protokóły z sesji GRN, protokóły z posiedzeń prezydium, protokóły z posiedzeń obywatelskiej komisji podatkowej (1952-1954, sygn. 59-64). Liczba jednostek w zespole: 64
93/49/0 Gminna Rada Narodowa w Nowej Wsi 1949-1954 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, kontrole wewnętrzne i społeczne, obsługa rady narodowej i jej organów (1946-1954, sygn. 1-8); protokóły z posiedzeń GRN, protokóły z posiedzeń prezydium, komisje: finansowo-budżetowa, oświaty i kultury, do walki z analfabetyzmem, pracy, zdrowia i pomocy społecznej; gospodarki drogowej, urządzeń osiedli, rolna (1946-1954, sygn. 9-31); zebrania i urzędowanie organów samorządowych, protokóły z zebrań gromadzkich (1948-1954, sygn. 32-37), sprawy osobowe pracowników gminy, związek zawodowy pracowników samorządowych, skargi i zażalenia, ewidencja ludności, rejestr ruchu ludności polskiej, sprawy dot. Niemców, spis uprawnionych do głosowania ludowego, osadnictwo, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, rejestr wymierzonych kar (1946-1954, sygn. 38-51); budżety, preliminarze robót drogowych i szarwarkowych , preliminarze budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe, księga dochodów i wydatków budżetowych, instrukcje i zarządzenia dot. podatku gruntowego, sprawy szkolnictwa, gminna szkoła rolnicza, gospodarka komunalno-mieszkaniowa, sprawy dot. rolnictwa, ochrona i utrzymanie stałych znaków drogowych, sprawy ogólne urzędu stanu cywilnego, rejestry urodzeń, wydawanie kart żywnościowych i kart zaopatrzenia (1949-1954, sygn. 52-78). Liczba jednostek w zespole: 78
93/50/0 Gminna Rada Narodowa w Rozłazinie 1945-1954 0 rozwiń
Statut i regulamin organizacyjny biura zarządu, protokóły z posiedzeń zarządu, wyciąg z uchwał prezydium PPRN w Lęborku, kontrole wewnętrzne, społeczne, nadzór; sprawozdania GRN, protokóły z posiedzeń GRN i prezydium (1946-1954, sygn. 1-21); regulaminy komisji: kontroli społecznej, drogowej; protokóły z posiedzeń komisji: kontroli społecznej, finansowo-budżetowa, oświatowa; protokóły z zebrań gromadzkich, protokóły z odpraw burmistrzów, wójtów i sołtysów (1945-1954, sygn. 22-34); związek zawodowy pracowników samorządu terytorialnego; „Samorządowiec” organ związku zawodowego pracowników samorządu terytorialnego i instytucji użyteczności publicznej; księga ewidencji skarg i zażaleń, kontrola referatu podatkowego, wykazy nieruchomości, budżety, sprawozdania z wykonania budżetu, biblioteka gminna (1947-1952, sygn. 35-55), osadnictwo, spis gospodarstw rolnych, spis powierzchni użytków i zasiewów, spis zwierząt gospodarskich, księga ewidencji koni, urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności niemieckiej, rejestr cudzoziemców, księga inspekcyjna zarządu gminnego, rejestr gruntów (1945-1955, sygn. 56-70). Liczba jednostek w zespole: 70
93/51/0 Gminna Rada Narodowa w Wicku 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń zarządu gminnego, sprawy organizacyjne, kontrola wewnętrzna i społeczna, protokóły z posiedzeń GRN i prezydium (1945-1954, sygn. 1-27), komisje, korespondencja i protokóły z posiedzeń i kontroli komisji, komisja kontroli społecznej, komisja finansowo-budzetowa; oświaty i kultury; zdrowia, pracy i pomocy społecznej, urządzeń osiedli, gospodarki drogowej; rolnictwa i leśnictwa (1945-1954, sygn. 28-50); zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, sprawozdania ze spotkań radnych z mieszkańcami gminy, protokóły z zebrań gromadzkich, protokóły z odpraw wójtów i burmistrzów, protokóły z odpraw sołtysów (1945-1954, sygn. 29-65); sprawy personalne – okólniki i zarządzenia, sprawy administracyjno-gospodarcze, sprawy dotyczące ewidencji ludności niemieckiej; spis ludności polskiej i niemieckiej, budżety, budżety zakładów i przedsiębiorstw , sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z wykonania budżetu administracyjnego; oświata, kultura, sztuka; pomoc w rozbudowie spółdzielni produkcyjnej, wykaz gospodarstw wiejskich, sprawy dot. rolnictwa (1945-1953, sygn. 66-91). Liczba jednostek w zespole: 91
93/52/0 Gminna Rada Narodowa w Chwaszczynie 1945-1954 0 rozwiń
Księgi protokołów z posiedzeń GRN i prezydium (1945-1954, sygn. 1-20); przepisy i zarządzenia organizacyjne, sprawy podziału administracyjnego, spisy spraw, sprawy organizacyjne, plany pracy, zebranie i urzędowanie rady narodowej, sprawy obsługi rady, kontrola wewnętrzna (1947-1954, sygn. 21-29), sprawy osobowe,, sprawy poufne, ewidencja o kontrola ruchu ludności; oświata, kultura, sztuka, komisje radzieckie (1945-1954, sygn. 30-40), majątek gminy i gromady, przedsiębiorstwa gminne, przedsiębiorstwa poniemieckie, statystyka, sprawy budowlane, popieranie przemysłu i handlu, aprowizacja, akcja 333, grobownictwo wojenne, drogi i place publiczne, planowanie i sprawozdawczość, opieka społeczna, daty UNRRA, weterynaria i hodowla, matrykuły sumaryczne, budżety i załączniki, preliminarze, sprawozdania rachunkowe, księgi kasowe (1870-1954, sygn. 41-70). Liczba jednostek w zespole: 70
93/53/0 Gminna Rada Narodowa w Donimierzu 1939-1955 0 rozwiń
Generalia – odpisy zarządzeń i okólników, statuty różne, protokoły z posiedzeń GRN, komisje, regulaminy komisji (1945-1954, sygn. 1-15); UNRRA, akcje społeczne, narodowa pożyczka rozwoju sił Polski, Komitet Obrońców Pokoju, sprawy społeczno-polityczne, Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi, sprawy poufne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, oświata, kultura i sztuka (1945-1954, sygn. 16-26); sprawy osobowe, sprawy budowy i odbudowy, sprawy organizacyjne, majątek gminy, ewidencja i kontrola ruchu ludności, statystyka ludnościowa, statystyka rolna, narodowy spis powszechny, sprawy ogólno-gospodarcze, gospodarka gminna, spisy komunalne, sprawy rolne, sprawozdania rachunkowe, księga archiwalna, akta USC (1939-1954, sygn. 27-65). Liczba jednostek w zespole: 65
93/54/0 Gminna Rada Narodowa w Helu-Jastarni 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły z lustracji gminy, sprawy poufne wojskowe, sprawy referatu wojskowego, sprawy budżetowe, gospodarcze i wojskowe; przegląd koni i wozów (1948-1954, sygn. 1-7); protokóły z posiedzeń prezydium, protokóły z sesji GRN, komisje (1945-1954, sygn. 8-16); wykazy odszkodowań wojennych, spis ludności cywilnej, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe (1945-1954, sygn. 17-28). Liczba jednostek w zespole: 28
93/55/0 Gminna Rada Narodowa w Kosakowie 1913-1953 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń GRN, obsługa rady (1949-1951, sygn. 1-7, sprawozdania, protokół i sprawozdania poinspekcyjne, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, oświata, kultura, sztuka (1945-1952, sygn. 8-16); sprawy gospodarcze szkół, bezpieczeństwo i porządek, drogi komunikacyjne, place, ulice, zieleńce, majątek gminny, wykaz osób posiadających nieruchomości budynkowe, statystyka dla celów wojskowości, statystyka koni i innych, rejestry poborowych, spisy młodzieży, księga meldunkowa, kontrola i ruch ludności (1913-1953, sygn. 17-30). Liczba jednostek w zespole: 30
93/56/0 Gminna Rada Narodowa w Krokowej 1937-1954 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń zarządu, księga meldunkowa dla rezerwy i pospolitego ruszenia gminy (1937-1939, sygn. 1-2); protokóły z zebrań gminnych, skorowidz uchwał, protokóły z posiedzeń GRN, księgi protokółów i uchwał, odprawy sołtysów, zebrania rady gminy, zestawienia ilościowe zebrań (1945-1954, sygn. 3-20); protokóły z lustracji gminy, protokóły zdawczo-odbiorcze akt, statuty i regulaminy, raporty sytuacyjne, sprawy ogólno-organizacyjne, zaświadczenia, sprawy osobowe członków i organów gminnych, sprawy organizacyjne referatu wojskowego, spis ludności poborowej, kontrola ruchu ludności, sprawy statystyczne, opieka społeczna, komisje, sprawy gospodarcze gminy, sprawy przemysłu, sprawy aprowizacji, oświata, kultura, związek zawodowy, akta USC (1945-1954, sygn. 21-48). Liczba jednostek w zespole: 49
93/57/0 Gminna Rada Narodowa w Luzinie 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN, księga uchwał, sprawy wyboru radnych, sprawy osobowe, wydane opinie, zaświadczenia, sprawozdania, korespondencja, komisje, odprawy z sołtysami (1945-1954, aygn. 1-24); opieka społeczna – korespondencja, okręgowy urząd likwidacyjny, rejestr ogólno-statystyczne, korespondencja, podatek wyrównawczy, podatek od lokali i nieruchomości, budżet, sprawozdania rachunkowe, listy płac (1932-1954, sygn. 25-40). Liczba jednostek w zespole: 40
93/58/0 Gminna Rada Narodowa w Pucku-Wsi 1937-1954 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń prezydium, sesji GRN, uchwały, utworzenie gromady, protokóły z zebrań sołtysów, komisje (1951-1954, sygn. 1-11); sprawy oświatowe, majątek gmin i gromad, wydobycie torfu, sprawy osobowe, sprawy poufne wojskowe, ochrona i utrzymanie stałych znaków pomiarowych, spisy młodzieży (1937-1954, sygn. 12-22). Liczba jednostek w zespole: 22
93/59/0 Gminna Rada Narodowa w Rumi 1898-1953 0 rozwiń
Protokóły GRN i zarządu gminy (1935-1953, sygn. 1-6, 26-28); księga rozkładu i poboru szarwarku, dziennik główny, księga dłużników i wierzycieli, księgi dochodów i wydatków budżetowych, rok obrachunkowy, listy imienne wypłat i wpłat, sprawy planowania, miejska komisja frontu narodowego, statystyka rolna, spis powszechny, budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestr zniszczonych zabudowań, budowa szkoły, cmentarz katolicki, protokoły z zebrań wydziału wójtowskiego (1898-1953, sygn. 7-25). Liczba jednostek w zespole: 28
93/60/0 Gminna Rada Narodowa w Strzelnie 1948-1954 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne prezydium, uchwały prezydium, sprawy obsługi rady narodowej, sprawy osobowe (1948-1954, sygn. 1-5); protokóły z posiedzeń prezydium, sesji GRN, komisje: oświaty, rolna, uchwały Prezydium; księga uchwał, ewidencja radnych, zebrania wiejskie sołtysów (1945-1953, sygn. 6-13). Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 1 do 60 z 824 wpisów.