Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/501/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bulowicach [1951-1954] 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 144
13/502/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dankowicach 1954-1972 0 rozwiń
1. Zarządzenia i okólniki z lat 1955-1971 /sygn.1-20/ zarządzenie i okólniki PPRN w Oświęcimiu, PWRN w Krakowie, rządu, KERM. Rejestr Uchwał Rządu, KERM, rozporządzeń RM i Prezesa RM, uchwał Rad Narodowych stopnia wyższego. Realizacja uchwał władz nadrzędnych. 2. Gromadzka Rada Narodowa z lat 1954-1972 /sygn.21-66/ sprawy osobowe i dane statystyczne dot. radnych i członków komisji, protokoły sesji GRN w Dankowicach, rejestry uchwał GRN, regulamin pracy GRN, korespondencja związana z działalnością GRN, realizacja uchwał Rządu i wnioski z narad, spotkania posłów i radnych z wyborcami: plany spotkań, postulaty wyborców, rejestry postulatów i wniosków wysuwanych w kampaniach wyborczych. 3. Komisje GRN z lat 1955-1972 /sygn.67-131/ Komisja Drogowa, Komisja Finansowa, Kultury Oświaty i Zdrowia, Komisja Kultury i Spraw Socjalnych, Komisja Kultury i Oświaty, Komisja Mandatowa, Komisja mienia gromadzkiego, Komisja Rolna, Gromadzki Komitet Higienizacji Wsi, Komisja Sanitarno - Porządkowa: protokoły posiedzeń, plany pracy, protokoły z kontroli, regulamin pracy, sprawozdania z działalności, korespondencja; Społeczna Komisja Pojednawcza: skargi mieszkańców, protokoły z posiedzeń; wnioski i opinie Komisji, rejestry wniosków, wiążących zaleceń i opinii Komisji. 4. Prezydium GRN z lat 1955-1972 /sygn.132-160/ protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Dankowicach, rejestru uchwał Prezydium GRN, działalność Prezydium GRN w Dankowicach: korespondencja, plany pracy. 5. Zebrania wiejskie i sołtysi z lat 1955-1972 /sygn.161-171/ protokoły z zebrań wiejskich wsi Dankowice, protokoły z zebrań wiejskich wsi Stara Wieś z roku 1963, korespondencja dotycząca sołtysów, rejestr wniosków z zebrań wiejskich. 6. Konferencje i narady z lat 1971-1972 /sygn.172/ konferencje i narady sekretarzy gromadzkich, przewodniczących GRN, pracowników GRN: korespondencja, plany pracy, programy narad, ustalenia. 7. Normatywy kancelaryjne z lat 1971 /sygn.173/ normatywy kancelaryjne. 8. Planowanie i sprawozdawczość z lat 1962-1972 /sygn.174-186/ plany gospodarcze gromady, sprawozdania z ich wykonania, zarządzenia; sprawozdawczość i statystyka: sprawozdania /m.in. podatkowe z lat 1966–1970/, wytyczne, korespondencja. 9. Skargi i wnioski z lat 1968-1972 /sygn.187/ Rejestr skarg i wniosków. 10. Współpraca z innymi organizacjami z lat 1972 /sygn.188/ współpraca – współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi, organizowanie uroczystości państwowych – korespondencja, zarządzenia. 11. Kontrole z lat 1960-1972 /sygn.189-199/ kontrole zewnętrzne: protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne, korespondencja; książka kontroli. 12. Personel z lat1964-1972 /sygn.200-203/ sprawy pracownicze: zasady zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, naruszanie dyscypliny pracy, wykazy pracowników 13. Mienie gromadzkie z lat 1954-1955 /sygn.204/ Protokoły przekazania majątku gromadzkiego oraz akt z Prezydium GRN w Wilamowicach do PGRN w Dankowicach. 14. Finanse i rachunkowość z lat 1961-1972 /sygn.205-217/ budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, sprawozdania finansowe, Dziennik Główna, księga kontowa. 15. Urządzenia komunalne z lat 1965, 1968 /sygn.218, 219/ urządzenia komunalne: korespondencja. 16. Czyny społeczne z lat 1962-1963 /sygn.220/ czyny społeczne: korespondencja w sprawie remontu dróg. 17. Rolnictwo z lat 1961-1971 /sygn.221-225/ sprawozdania z przymusowych dostaw zbóż, ziemniaków i żywca, spisy rolne, ankiety spisu, wykazy rejonów, korespondencja. 18. Administracja spraw wewnętrznych z lat 1955-1971 /sygn.226-250/ sprawy wojskowe, m.in.: wykazy poborowych, przeprowadzanie poboru, odraczanie poborowych, przestrzeganie dyscypliny meldunkowej, zarządzenia, korespondencja; domowe (gromadzkie) książki meldunkowe gromady Dankowice; podział administracyjny: znaki geodezyjne, protokoły z przekazania znaków geodezyjnych; sprawy ogólno-administracyjne i organizacyjne, m.in.: prowadzenie archiwum zakładowego i kancelarii PGRN, rozpatrywanie skarg i wniosków, organizacja uroczystości kościelnych, wykazy krzyży i kaplic w gromadzie, sprawy zabytków drewnianych, rejestracja odbiorników radiowych i telewizyjnych, korespondencja dot. funkcjonowania biura PGRN; spis powszechny: okólniki, zarządzenia, mapy okręgów spisowych, protokoły z wynikami spisu. 19. Front Jedności Narodu Komitet Gromadzki w Dankowicach z lat 1965-1969 /sygn.251-253/ Komitet Gromadzki FJN w Dankowicach: agitacja przedwyborcza, sprawozdania z działalności, organizowanie zbiórek pieniężnych, inicjatywy społeczne. 20. Dopływy 2006 Akta z lat 1955-1964 /sygn.254-261/ budżety gromady. Liczba jednostek w zespole: 261
13/503/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grojcu 1955-1972 [1973] 0 rozwiń
I. Gromadzka Rada Narodowa w Grojcu z lat 1955-1972 /Sygn.1-45/ Protokoły sesji, materiały dla radnych na sesję, sprawy organizacyjne GRN, komisje stałe GRN II. Prezydium GRN w Grojcu z lat 1955-1972 /Sygn.46-73/ Protokoły posiedzeń, materiały na posiedzenia, uchwały, plany pracy III. Sprawy ogólno-organizacyjno-administracyjne z lat 1958-1972 /Sygn.74-118/ Akty normatywne władz zwierzchnich, kontrole, działalność organów kolegialnych, wybory, sprawy osobowe radnych i pracowników, zebrania wiejskie, sołtysi, sprawy społeczne, sprawy organizacyjne, oświata i wychowanie, sprawy socjalne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, gazyfikacja IV. Sprawozdania i statystyka z lat 1964-1968 /Sygn.119-142/ Spisy rolne, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, z podatku gruntowego, z obowiązkowych dostaw V. Plany gospodarcze z lat 1961-1971 /Sygn.143-156/ VI. Budżety z lat 1955-1973 /Sygn.157-173/ VII. Sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1960-1969 /Sygn.174-177/ Sprawozdania statystyczne i opisowe, programy gospodarcze gromady, budżety gromady Liczba jednostek w zespole: 177
13/504/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jawiszowicach 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 167
13/505/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 218
13/506/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osieku 1954-1972 0 rozwiń
1. Gromadzka Rada Narodowa z lat 1954-1972 /sygn.1-18/ protokoły sesji GRN w Osieku, księga uchwał GRN, karty ewidencyjne radnych, protokoły ze spotkania posłów i radnych z wyborcami oraz sprawy związane z Gromadzkim Komitetem Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. 2. Organy kolegialne gromady z lat 1962-1965 /sygn.18-21/ działalność organów kolegialnych – korespondencja w sprawach organizacyjnych. 3. Komisje GRN z lat 1955-1972 /sygn.22-54/ Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego, Komisja Mandatowo-Regulaminowa, Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych, Komisja Planu Gospodarczego i Budżetu, Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Społeczna Komisja Pojednawcza: protokoły posiedzeń, plany pracy, protokoły kontroli, regulaminy pracy, sprawozdania z działalności, korespondencja, wnioski Komisji. 4. Prezydium GRN z lat 1955-1972 /sygn.55-67/ protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Osieku, księga uchwał Prezydium GRN. 5. Zebrania wiejskie i sołtysi z lat 1961-1971 /sygn.68-73/ protokoły z zebrań wiejskich gromady Osiek, protokoły z posiedzeń aktywu gromadzkiego. 6. Normatywy kancelaryjne z lat 1971 /sygn.73/ normatywy kancelaryjne PGRN w Osieku. 7. Plany gospodarcze z lat 1961-1969 /sygn.74-78/ plany gospodarcze gromady, podstawowe kierunki rozwoju gromady Osiek. 8. Kontrole z lat 1967 /sygn.79/ kontrole i inspekcje zewnętrzne: protokoły, notatki. 9. Korespondencja ogólno–administracyjna z lat 1964-1965 /sygn.80-81/ sprawy ogólno–administracyjne, m.in.: sprawy spadkowe, zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców gromady 10. Spisy rolne z lat 1960, 1963 /sygn.82-83/ 11. Dopływy 2006 r. Akta z lat 1955-1971 /sygn.84-103/ protokoły sesji GRN w Osieku, budżet gromady, plany gospodarcze, program rozwoju gromady. 12. Dopływy 2013 r. Akta z lat 1968-1971 /sygn.104/ Korespondencja dot. Komitetu Gazyfikacyjnego w Osieku. Liczba jednostek w zespole: 104
13/507/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pisarzowicach [1952-1953] 1954-1972 0 rozwiń
I. Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972 /Sygn.1-28/ Protokoły z sesji, sprawy organizacji sesji GRN II. Komisje GRN z lat 1955-1972 /Sygn. 29-52/ Protokoły, plany pracy, wnioski protokoły z kontroli komisji stałych i doraźnych GRN w Pisarzowicach. III. Posiedzenia Prezydium GRN z lat 1955-1972 /Sygn. 53- 80/ Protokoły z posiedzeń PGRN, uchwały PGRN, sprawy organizacyjne posiedzeń PGRN. IV. Zebrania wiejskie z lat 1962-1968, 1971 /Sygn.81-82/ Protokoły z zebrań wiejskich, korespondencja z sołtysami. V. Postulaty i wnioski posłów i radnych z lat 1965-1972 /Sygn.83-88/ Informacje ze spotkań z posłami i radnymi, interpelacje, rejestry wniosków. VI. Sprawy organizacyjne PGRN z lat 1963-1972 /Sygn.89-116/ Akty normatywne władz nadrzędnych i własne, plany pracy własne i jednostek nadrzędnych, zaproszenia na posiedzenia PGRN i sesje GRN, uchwały i ich realizacja, sprawy pracownicze (m.in. szkolenia, przyznawanie nagród, dane osobowe radnych) VII. Gospodarka gromadzka z lat 1960-1972 /Sygn.117-130/ Plany gospodarcze i ich wykonanie, sprawozdania gospodarcze. VIII. Kontrole i inspekcje z lat 1961-1972 /Sygn.131-138/ Protokoły z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych i zalecenia, książka kontroli IX. Sprawy finansowe z lat 1955-1972 /Sygn.139-181/ Budżet gromady i jego wykonanie, sprawozdawczość budżetowa, sprawozdania finansowe, księgi kontowe i kasowe, księgi główna, księga materiałowa, sprawy podatków oraz innych danin (głównie podatek gruntowy). X. Sprawy administracyjne z lat 1952-1972 /Sygn.182-236/ Korespondencja z sprawach ogólno-organizacyjnych, sprawy wojskowe oraz ewidencji ludności, sprawy wyborcze (listy wyborców, organizacja wyborów), sprawy rolne (statystyka, dostawy obowiązkowe), skargi i wnioski ludności, sprawy komisji pojednawczej, współpraca z FJN. Liczba jednostek w zespole: 236
13/508/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polance Wielkiej [1951] 1954-1972 [1975] 0 rozwiń
I. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polance Wielkiej z lat 1954 - 1972 [1973 - 1975] 1. Sprawozdawczość z lat 1964, 1965 /sygn. 1-2/ Sprawozdawczość i statystyka, m.in. sprawozdania z realizacji czynów społecznych w gromadzie, zatrudniania uczniów i młodocianych oraz zestawienia statystyczne np. dot. zgonów dzieci do lat 14, 2. Gromadzka Rada Narodowa z lat 1955 - 1971 /sygn. 3 - 20/ Plany pracy GRN w Polance Wielkiej, protokoły sesji GRN, rejestry i księgi uchwał GRN, dane dot. radnych 3. Komisje GRN z lat 1955 - 1971 /sygn. 21 - 55/ Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego, Komisja Mandatowo – Regulaminowa, Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisja Planu Gospodarczego i Budżetu, Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności: plany pracy, protokoły posiedzeń, protokoły kontroli, sprawozdania, regulaminy, koreferaty, rejestr wniosków i opinii komisji GRN. 4. Prezydium GRN z lat 1955 - 1972 /sygn.56 - 72/ Plany pracy Prezydium GRN w Polance Wielkiej, protokoły posiedzeń PGRN, rejestry uchwał PGRN 5. Zebrania wiejskie i sołtysi z lat 1955 - 1972[1973 - 1975] /sygn. 73, 74/ Protokoły z zebrań wiejskich i spotkań z posłami. 6. Plany gospodarcze z lat 1962 - 1970 /sygn. 75 - 94/ Programy rozwoju gromady, plany gospodarcze gromady. 7. Kontrole z lat 1954 - 1971 /sygn. 95 - 100/ Kontrole i inspekcje zewnętrzne wraz z zarządzeniami pokontrolnymi 8. Mienie gromadzkie z lat 1961 - 1965 /sygn. 101,102/ Pozwolenia na budowę oraz m.in. sprawy budynków nadbudowanych, cmentarzy i dróg lokalnych. 9. Oświata i kultura z 1965 r. /sygn.103/ Oświata i kultura, m.in. sprawy związane z Klubem „Ruch”. 10. Finanse i rachunkowość z lat 1955 - 1970 /sygn. 104 - 121/ Sprawy finansowo – budżetowe, m.in. wydatki gromady, budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego. 11. Spisy rolne z lat 1955 - 1967 /sygn. 122 - 135/ Spisy rolne: formularze, wytyczne, korespondencja, wykazy gruntów użytkowanych przez mieszkańców gromady. 12. Administracja spraw wewnętrznych z roku 1960 /sygn. 36 - 141/ Karty rejestru mieszkańców nieruchomości z terenu gromady /numery domów: 2 –136, 142 – 523/, mapy obwodów spisowych nr 349 i 350 w Polance Wielkiej 13. Front Jedności Narodu z lat 1954 - 1965 /sygn.142 - 146/ Gromadzki Komitet FJN: programy wyborcze, protokoły z zebrań, postulaty wyborcze, listy członków i agitatorów, korespondencja, czyny społeczne. 14. Korespondencja ogólna z lat 1958 - 1972, /sygn.147 - 158/ 15. Dopływy 2005 r. Akta z lat 1951 -1974 /sygn.159 - 177/ Książki meldunkowe, rejestry mieszkańców, korespondencja dot. pomocy społecznej, Państwowy Fundusz Ziemi, 16. Dopływy 2006 Akta z lat 1955 - 1963 /sygn.178 - 180/ Budżety gromady. 17. Dopływy 2013 r. Akta z lat 1965 - 1966 /sygn.181 - 184/ Rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne gromady. Liczba jednostek w zespole: 184
13/509/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przeciszowie 1954-1972 0 rozwiń
I. Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972 /Sygn.1-18/ Protokoły sesji, plany pracy GRN II. Komisje stałe GRN w Przeciszowie z lat 1958-1966 /Sygn.19-23/ Protokoły, plany pracy, wnioski protokoły z kontroli komisji stałych GRN III. Posiedzenia Prezydium GRN z lat 1955-1972 /Sygn.24-42/ Protokoły posiedzeń, plany pracy Prezydium GRN IV. Działalność organów kolegialnych z lat 1964-1968 /Sygn.43-44/ Sprawozdania z działalności: Zarządu Spółki Budowy Wodociągów w Przeciszowie, Spółki Wodnej w Przeciszowie, Posterunku Milicji Obywatelskiej w Przeciszowie, Urzędu Pocztowego w Przeciszowie, LKS „Przeciszowia” oraz sprawozdania z czynów społecznych i spotkań radnych z wyborcami V. Sprawy organizacyjne z lat 1964-1969 /Sygn.45-46/ Podziały czynności pracowników, narady, konferencje VI. Zebrania wiejskie-sołtysi z lat 1960-1968 /Sygn.47-49/ VII. Kontrole zewnętrzne z lat 1962-1969 /Sygn.50-52/ VIII. Plany i sprawozdania z lat 1955-1972 /Sygn.53-69/ Sprawozdania statystyczne i opisowe, programy gospodarcze gromady, budżety gromady Liczba jednostek w zespole: 69
13/510/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Włosienicy [1952-1953] 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 294
13/511/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zatorze [1951-1953] 1954-1972 [1973-1983] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 155
13/512/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wilamowicach [1947-1949] 1950-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 287
13/513/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kalwarii Zebrzydowskiej [1940-1941] 1945-1950 [1953] 0 rozwiń
I. Miejska Rada Narodowa w Kalwarii Zebrzydowskiej z lat 1946-1950 /sygn.1-5/ 1. Akta organizacyjno-administracyjne z lat 1946-1950 /sygn.1-5/ protokoły z posiedzeń MRN i komisji II. Zarząd Miejski w Kalwarii Zebrzydowskiej z lat 1940-1941, 1945-1950 /sygn.6-52/ 1. Referat Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.6-24/ statut organizacyjny Zarządu, protokoły z posiedzeń Zarządu, sprawozdania sytuacyjne z życia miasta, sprawy targów kalwaryjskich, kwestionariusze szkód wojennych, sprawy wojskowe 2. Referat Finansowo-Budżetowy z lat 1940-1941, 1945-1950 /sygn.25-36/ Budżety miasta i przedsiębiorstw komunalnych, sprawozdania rachunkowe 3. Referat Administracyjno-Gospodarczy z lat 1946-1950 /sygn.37-52/ sprawy dróg i mostów, wytyczne i zarządzenia dotyczące akcji sanitarnej, sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, komisja budowlana i zezwolenia na budowę III. Stowarzyszenia działające przy Zarządzie Miejskim w Kalwarii Zebrzydowskiej z lat 1949-1950 /sygn.53-56/ akta normatywne i sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 56
13/514/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wadowicach 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Miejska Rada Narodowa w Wadowicach z lat 1945-1950 /sygn.1-50/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1945-1950 /sygn.1-45/ zarządzenia i okólniki, protokoły z posiedzeń MRN i komisji, sprawy osobowe 2. Sprawy gospodarcze miasta z lat 1945, 1948-1950 /sygn.46-49/ sprawy dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej i społecznej miasta, spis powszechny, nacjonalizacja majątku gminnego 3. Opieka społeczna z roku 1945 /sygn.50/ pomoc dla rodzin ofiar wojny II. Zarząd Miejski w Wadowicach z lat 1945 – 1950 /sygn.51-140/ 1. Referat Organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.51-70/ zarządzania i okólniki, statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego, sprawozdania zarządu, protokoły z posiedzeń Zarządu i komisji, sprawy osobowe. 2. Referat Finansowo – Budżetowy z lat 1945-1950 /sygn.71-122/ akta normatywne, preliminarze budżetowe, bilanse, dzienniki główna, księgi biercze podatków 3. Referat Administracyjny z lat 1945-1950 /sygn.123-134/ sprawy uzyskania przynależności gminnej, rehabilitacja volksdeutschów, sprawy organizacji i towarzystw, sprawy budowlane 4. Referat Spraw Majątkowych z lat 1945, 1948-1949 /sygn.135-146/ zarządzenia , sprawy parcelacji gruntów, sprzedaż i dzierżawa parcel miejskich 5. Przesunięcie 2012 r. akta z 1948 r. /sygn.156-163/ listy płatnicze pracowników Zarządu Miejskiego. Liczba jednostek w zespole: 163
13/515/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wilamowicach 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Miejska Rada Narodowa w Wilamowicach z lat 1945 – 1951 /sygn.1-9/ 1. Akta organizacyjno – administracyjne z lat 1945 – 1951 /sygn.1-9/ protokoły z posiedzeń MRN i komisji, sprawozdania z działalności MRN 2. Zarząd Miejski w Wilamowicach z lat 1945-1951 /sygn.10-26/ 1. Referat Organizacyjny z lat 1945–1949 /sygn.10-14/ protokoły z posiedzeń Zarządu, zarządzenia, korespondencja 2. Referat Finansowo – Budżetowy z lat 1946-1950 /sygn.15-24/ budżet administracyjny, sprawozdania podatkowe, rejestry podatkowe 3. Referat Administracyjny z lat 1948-1950 /sygn.25,26/ Korespondencja 4. Przesunięcie 2011 r. z lat 1945-1950 /sygn.27-33/ Sprawy wojskowe- korespondencja, wykazy mężczyzn rocznika 1934 i 1935, wykazy podoficerów, oficerów i specjalistów. Liczba jednostek w zespole: 33
13/516/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Andrychowie 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Miejska Rada Narodowa w Andrychowie z lat 1945-1950 /sygn.1-12/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1945-1950 /sygn.1-12/ protokoły z posiedzeń MRN i Prezydium MRN, imienne wykazy członków MRN, kwestionariusze osobowe, akta komisji rady II. Zarząd Miejski w Andrychowie z lat 1945-1950 /sygn.13-48/ 1. Referat organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.13-16/ księgi protokołów z posiedzeń zarządu, sprawy organizacyjne zarządu, sprawozdania z kontroli 2. Referat administracyjny z lat 1945-1950 /sygn.17-24/ usprawnienia w działalności USC, wykazy Niemców , wykazy osób wywiezionych na roboty i do obozów, plan 6-letni w zakresie urządzeń socjalnych, komunalnych i szkolnictwa, akta dotyczące budowy szkoły podstawowej, radiofonizacja miasta. 3. Referat spraw gospodarczych i majątkowych z lat 1945-1950 /sygn.25-48/ regulaminy targów, majątki opuszczone i poniemieckie, szkody wojenne, pomiary gruntów i nieruchomości, opracowywania planu upraw, protokoły z zebrań rolników, zestawienia produkcji gospodarstw rolnych, spółdzielnie produkcyjne, działalność sądu polubownego dla spraw rolnych, plan inwestycyjny rozbudowy miasta, sprawy budowlane III. Stowarzyszenia działające przy Zarządzie Miejskim w Andrychowie z roku 1950 /sygn.49/ Przymusowe Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Andrychowie Przesunięcie z 2011 r. z roku 1950 /sygn.50/ Plany pracy Komisji MRN. Liczba jednostek w zespole: 50
13/517/0 Andrychowska Fabryka Maszyn w Andrychowie 1946-1957, 1961-1995 [1996-1997] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 294
13/518/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Barwałdzie [1952-1953] 1954-1972 [1973] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 202
13/519/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Choczni [1949-1954] 1954-1972 [1973] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 290
13/520/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Frydrychowicach 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 173
Wyświetlanie 501 do 520 z 1 410 wpisów.