Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/561/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kętach 1945-1950 [1956] 0 rozwiń
I. Przepisy i zarządzenia ogólne, okólniki z lat 1947-1948 /sygn. 1-4/ II. Sprawy organizacyjne z lat 1946-1949 /sygn. 5-6/ Reorganizacja MRN, radni, zebrania aktywu społeczeństwa, współpraca, współdziałanie, przepisy prawne. III. Sprawy osobowe członków organów miasta i pracowników miejskich z lat 1945-1946 /sygn. 7/ IV. Zebrania i urzędowania ciał samorządowych z lat 1945-1950, 1956 /sygn. 8-12/ Protokoły sesji MRN, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego. V. Kontrola wewnętrzna. Nadzór z lat 1946-1950 /sygn. 13/ Protokoły posiedzeń, sprawozdania, skład i regulamin Komisji Kontroli Społecznej. VI. Budżety – administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw z lat 1945-1950 /sygn. 14-20/ VII. Komunalne Kasy Oszczędności z roku 1945 /sygn. 21/ Organizacja Komunalnej Kasy Oszczędności w Kętach. VIII. Leśnictwo z lat 1945-1946 /sygn. 22/ Administracja lasami w Kętach-Podlesiu. IX Ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1945-1949 /sygn. 23-24/ Sprawy narodowościowe – rehabilitacja volksdeutschów, Komisja Przesiedleńcza skład komisji, instrukcja. Liczba jednostek w zespole: 24
13/562/0 Miejska Rada Narodowa w Kętach 1974-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
13/563/0 Oświęcimskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Oświęcimiu 1959-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 172
13/564/0 Fabryka Wtryskarek "Ponar-Żywiec" Zakład Nr 4 w Oświęcimiu 1975-1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 65
13/565/0 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Katowicach Zakład Wdrożeniowo-Produkcyjny w Oświęcimiu 1979-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
13/566/0 C.k. Sąd Powiatowy w Andrychowie 1856-1918 [1919-1926] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1257
13/567/0 Sąd Grodzki w Kętach [1898-1944] 1945-1950 [1951-1972] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 917
13/568/0 Sąd Powiatowy w Oświęcimiu Wydział Zamiejscowy w Kętach [1945-1950] 1950-1963 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
13/569/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stroniu 1967-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
13/570/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stryszowie 1960-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 192
13/571/0 Gminna Rada Narodowa w Stryszowie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
13/572/0 Urząd Gminy w Stryszowie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 121
13/573/0 Urząd Miejski w Oświęcimiu [1957-1973] 1974-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 308
13/574/0 Urząd Miasta i Gminy w Brzeszczach 1977-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 103
13/575/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Zatorze [1932-1944] 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Miejska Rada Narodowa w Zatorze z lat 1945 – 1950 /sygn.1-10/ protokoły z zebrań Komitetu Obywateli Miasta Zatora, organizowanie komitetów ludowych, protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Zatorze, skorowidz do uchwał MRN, składy osobowe MRN. II. Zarząd Miejski w Zatorze z lat1932 – 1950 /sygn.11-260 1. Dział ogólno – organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.11-33 okólniki, statuty organizacyjne, statystyka gminna, wybory władz gminnych, składy osobowe Zarządu, sprawy osobowe, protokoły z zebrań Zarządu Miejskiego, kontrola organów gminnych, sprawy przedsiębiorstw gminnych, opłaty administracyjne. 2. Dział finansowo – budżetowy z lat 1945-1950 /sygn.34-156/ okólniki, preliminarze budżetowe i budżety gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, statuty i taryfy opłat gminnych, pobory podatków od nieruchomości, gruntowego, od lokali, od wynagrodzeń, dochodowego, od spożycia, dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków budżetowych, książki kasowe, księgi sum przechodnich, księgi sum pozabudżetowych, księgi biercze podatków i robót szarwarkowych , kredyty komunalne, danina narodowa, wykazy majątków opuszczonych, egzekucja administracyjna. 3. Dział gospodarki gminnej z lat 1945-1950 /sygn.157-181/ okólniki, sprawozdania z działalności przedsiębiorstw gminnych, plany inwestycyjne, drogi i place publiczne, sprawy rolne i weterynaryjne, sprawy przemysłu i handlu (wykazy przedsiębiorstw, wykazy statystyczne, cenniki, likwidacja prywatnych zakładów i zakładanie spółdzielni, ruchomości poniemieckie. 4. Dział administracji społecznej z lat 1945-1950 /sygn.182-203/ okólniki, biblioteka w Zatorze, szkoły i świetlice, kolonie letnie dla dzieci, ochronka w Zatorze, walka z analfabetyzmem, sprawy sanitarne i opieka społeczna, pomoc z UNRRA, pomoc dla powodzian, gospodarka lokalami mieszkalnymi, ubezpieczenia pracowników. 5. Dział administracyjny z lat 1932-1950 /sygn.204-251/ referendum 1946 i wybory 1947, rejestracja szkód wojennych, rejestry mieszkańców Zatora, sprawy ewidencji ludności (spis mieszkańców, obywatele sowieccy, volksdeutsche, ludność żydowska, spisy ludności powracającej z Niemiec), wyjazdy na ziemie odzyskane, bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykazy organizacji i stowarzyszeń w Zatorze, sprawy wojskowe (m.in. wykazy żołnierzy i oficerów, pomoc dla rodzin żołnierzy), wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe, PO Służba Polsce, sprawy budowlane, sprawy aprowizacji (m.in. rozdział artykułów żywnościowych, dostawy kontyngentów, reglamentacja), sprawy karno – administracyjne, sprawa Sądu Grodzkiego w Zatorze. 6. Pomoce kancelaryjne z lat 1935-1939, 1945-1950 /sygn.252-260/ Rejestry zaświadczeń, dziennik podawczy, spisy spraw. III. Przesunięcie 2008 rok, z lat 1945-1950 /sygn.261-316/ 1. Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.261-269/ protokoły z posiedzeń Prezydium MRN, akta Komisji Planowania, okólniki w sprawach organizacyjnych, sprawozdania z działalności MRN i Prezydium MRN, sprawy osobowe pracowników, kontrole wewnętrzne i władz nadrzędnych, teczka spraw tajnych 2. Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1950 /sygn.270-277/ sprawy organizacyjne, podatki, sprawozdanie z Daniny Narodowej, sprawy prowadzenia kasy, ubezpieczenia rzeczowe, kredyty dla miasta, uposażenie pracowników 3. Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945-1950 /sygn.278-284/ sprawy utrzymania dróg i placów, sprawy powodziowe, sprawy handlu, pomoc sąsiedzka w rolnictwie, wydawanie sprzętów zarekwirowanych w czasie wojny, spisy ruchomości i nieruchomości zajętych przez Państwo. 4. Dział Administracji Społecznej z lat 1945-1950 /sygn.285-296/ okólniki, sprawy budowy szkoły w Zatorze, akcja sanitarno-porządkowa, sprawy opieki nad matką i dzieckiem, sprawy przydziału mieszkań, przydział materiałów budowlanych 5. Dział Administracyjny z lat 1945-1950 /sygn.297-316/ okólniki, sprawy poboru do wojska, podania o wydanie dowodów osobistych, sprawy budownictwa mieszkaniowego, pozwolenia na budowę, sprawozdania o ruchu budowlanym, usuwanie skutków wojny, szkody po Armii Czerwonej, działalność organizacji i stowarzyszeń, korespondencja dotycząca USC w Zatorze III. Przesunięcie 2009 rok, z lat [1937] 1945-1950 [1951] /sygn.317-329/ Sprawy organizacyjne, sprzedaż gruntów miejskich, sprawy rolne, sprawy przemysłu i handlu, likwidacja zadłużenia komunalnego, sprawy komitetu przeciwpowodziowego, zaświadczenia wydawane przez Urząd, sprawy karno-administracyjne. Liczba jednostek w zespole: 329
13/576/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wieprzu, powiat wadowicki [1953] 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 99
13/577/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gierałtowicach [1953] 1954-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
13/578/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Głębowicach 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
13/579/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brzeszczach 1962-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 82
13/580/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Oświęcimiu 1962-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 395
Wyświetlanie 561 do 580 z 1 410 wpisów.