Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/621/0 Posterunek Policji Państwowej w Przeciszowie [1917] 1918-1935 0 rozwiń
1. Rozkazy, okólniki, zarządzenia, raporty z lat 1918-1935 /sygn.1-9/ rozkazy, zarządzani, okólniki: komendy głównej, wojewódzkie, powiatowej, zarządzenie i okólniki starostwa powiatowego, raporty posterunku. 2. Sprawy organizacyjne, gospodarcze i finansowe z lat 1918-1935 /sygn.10-30/ korespondencja dotycząca funkcjonowania posterunku, /reorganizacja policji, wyposażenie w broń i amunicję, podróże służbowe, pobory policjantów/, książki kontroli, spisy funkcjonariuszy, spisy inwentarza, księgi finansowe, dzienniki spraw tajnych. 3. Sprawy dochodzeniowe z lat 1917-1935 /sygn.31-93/ księgi kontroli: dochodzeń, osób poszukiwanych i aresztowanych, luźna korespondencja dotycząca nadzoru policyjnego i dochodzeń w sprawach: partii politycznych, stowarzyszeń, wyborów, przestępstw wojskowych, szpiegostwa, nielegalnego posiadania broni, bezrobocia, pobić i zabójstw, kradzieży i rozbojów, handlu i przemytu, aprowizacji, pijaństwa. 4. Pomoce kancelaryjne z lat 1917-1933 /sygn.94-107/ dzienniki korespondencji, rejestry i skorowidze do dzienników. Liczba jednostek w zespole: 107
13/622/0 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach 1918-1939 0 rozwiń
I. Rozkazy , okólniki i zarządzenia MSWoj. oraz DOK Nr V w Krakowie z lat 1918-1933 /sygn1 - 15/ Rozkazy, okólniki i zarządzania w sprawach: funkcjonowania PKU, poboru popisowych, finansowych, powoływania oficerów i podchorążych rezerwy, udzielania pomocy wojskowej na wypadek klęsk żywiołowych. II. Sprawy administracyjne oraz korespondencja dotycząca działalności PKU w Wadowicach z lat 1919 – 1939 /sygn.16 - 42/ Organizowanie administracji wojskowej, luźna korespondencja dotycząca m.in. spraw osobowych, wykazy poborowych, powoływanie lekarzy i aptekarzy, sąd honorowy oficerów, spis oficerów obcych narodowości, rozdział popisowych, karty ewidencyjne z wykazem służby, mobilizacja w Galicji wsch., jeńcy wojenni i internowani poborowi, zaopatrzenie PKU, werbunek i demobilizacja "armii Hallera", służba wojskowa uczniów i studentów, zaciąg do dywizji litewsko - białoruskiej, zwalnianie ze służby, utrzymywanie porządku w mieście w czasie poboru, ucieczki popisowych, dzienne depesze w sprawach poboru rekruta /1920/, odroczenia ze służby, sprawy socjalne pracowników PKU i poborowych, weterani powstań narodowych, zebrania kontrolne PKU, zwalczanie nadużyć w PKU, nadawanie odznaczeń wojskowych, terminarze wcieleń, wcielanie podejrzanych politycznie, wskazówki do określania i zapisywania zawodu cywilnego poborowych, plany poboru, reklamowanie pracowników kopalni, korespondencja tajna, wewnętrzna książka kontrolne, wykazy obiektów DOK Nr 5, rozdzielnik materiałów i smarów. III. Rejestracja, pobór i przydział popisowych i żołnierzy z lat 1919-1939 /sygn.43 - 98/ Listy imienne ochotników, wykazy przeglądu poszczególnych roczników oraz kolejarzy i funkcjonariuszy Policji Państwowej, wykazy statystyczne popisowych i poborowych, zestawienia sumaryczne wyników poboru, księgi przydziałów poborowych wg rodzajów broni, przydział poborowych do poszczególnych jednostek wojskowych, dzienniki przebiegu poboru, kopiarz kart powołania, zbiegli poborowi i żołnierze. IV. Oficerowie i urzędnicy PKU z lat 1919-1921 /sygn.99 - 107/ Spis oficerów pow. Wadowice /1919/, księgi ewidencyjne oficerów /1919/, wojskowe arkusze ewidencyjne i karty ewidencyjne, karty powołań oficerów, rejestr prawników w PKU Wadowice. V. Pomoce kancelaryjne z lat 1920-1928 /sygn.108 - 115/ Dzienniki podawcze /niekompletne/, skorowidz rzeczowy do akt /1925/. VI. Dokumentacja techniczna z lat 1932-1939 /sygn.116/ Dokumentacja techniczna ekwipażu wojskowego. VII. PKU Żywiec z roku 1932 /sygn.117/ Wykazy arkuszy ewidencyjnych, potwierdzenia odbioru zaświadczeń i aktów rewizyjnych. VIII. Nabytek z 2016 roku, akta z 1920 r. (sygn. 118, 119) Wykaz imienny popisowych, imienne zestawienie mężczyzn rocznika 1920. Liczba jednostek w zespole: 146
13/623/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wadowicach 1945-1947 [1948] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
13/624/0 Urząd Miejski w Brzeszczach 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
13/625/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Brzeszcze 1955-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
13/626/0 Akta rodu Russockich 1740 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/627/0 Urząd Miejski w Oświęcimiu [1951-1957, 1966-1989] 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1532
13/628/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Zatorze 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
13/629/0 Urząd Miasta i Gminy w Zatorze 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
13/630/0 Posterunek Policji Państwowej w Zatorze 1920-1939 0 rozwiń
1. Rozkazy, okólniki, zarządzenia, raporty z lat 1927, 1933 – 1939 /sygn.1-3/ Rozkazy, zarządzenia, okólniki: komendy głównej, wojewódzkiej, powiatowej, zarządzenie i okólniki starostwa powiatowego, raporty doraźne posterunku. 2. Sprawy organizacyjne, gospodarcze i finansowe z lat 1920-1922, 1932-1938 /sygn.4-22 / Korespondencja dotycząca funkcjonowania posterunku, reorganizacja policji, wyposażenie w broń i amunicję, szkolenia i zatrudniane policjantów, wykazy policjantów, pobory, książki kontroli, dzienniki szkolenia, książki telefonogramów. 3. Sprawy dochodzeniowe z lat 1923-1925, 1934-1939 /sygn.23-67/ Wykazy przestępczości, luźna korespondencja dotycząca nadzoru policyjnego i dochodzeń w sprawach: partii politycznych, stowarzyszeń, wyborów, zgromadzeń publicznych, przestępstw wojskowych, szpiegostwa, nielegalnego posiadania broni, bezrobocia, pobić i zabójstw, kradzieży i rozbojów, handlu i przemytu, aprowizacji, pijaństwa, szkód polowych i lasowych, kłusownictwa, spraw sanitarnych i innych. 4. Pomoce kancelaryjne z lat 1934,1935, 1937 /sygn.68,69/ Rejestr korespondencji, skorowidz do rejestru. Liczba jednostek w zespole: 69
13/631/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Oświęcimiu 1969-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 49
13/632/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego - Rada Miejska w Oświęcimiu 1982-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
13/633/0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu [1939-1971] 1972-2012 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 122
13/634/0 Urząd Gminy w Tomicach [1963-1972] 1973-1990 [1991-1993] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 209
13/635/0 Gminna Rada Narodowa w Tomicach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 34
13/636/0 Urząd Gminy w Tomicach 1990-1996 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
13/637/0 Urząd Rejonowy w Oświęcimiu 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
13/638/0 Akta gminy Gorzów 1906-1938, 1945-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/639/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bobrku 1955-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 125
13/640/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chełmku 1955-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 621 do 640 z 1 410 wpisów.