Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/681/0 Miejsko - Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Andrychowie 1977-1978 0 rozwiń
Sprawy dotyczące Społecznej Komisji Pojednawczej przy MG Komitetcie FJN w Andrychowie z lat 1977 - 1978, /sygn. 1 - 4/ Liczba jednostek w zespole: 4
13/682/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie oświęcimskim 2004 0 rozwiń
Protokoły z głosowania w obwodach drugie egzemplarze z 2004 r. /sygn.1 - 11/ Liczba jednostek w zespole: 11
13/683/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie wadowickim 2004 0 rozwiń
1. Protokoły z głosowania w obwodach , drugie egzemplarze z 2004 r. /sygn. 1 - 10/ Liczba jednostek w zespole: 10
13/684/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej XVII w.-1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1421
13/685/0 Stowarzyszenie Poszkodowanych Przez III Rzeszę Na Rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz - Birkenau w Brzezince 1996-2006 0 rozwiń
1.Postanowienia o rejestracji i likwidacji, statut, protokoły z zebrań walnych i Zarządu, deklaracje członkowskie, korespondencja, petycje, ogłoszenia, zaproszenia, wnioski o odszkodowania. Dokumentacja dowodowa z PM Auschwitz Birkenau /kserokopie/, broszura z lat 1996 - 2006 /sygn. 1 - 18/ Liczba jednostek w zespole: 18
13/686/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze "Chemik" Oddział Zakładowy przy Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu [1953-1962] 1963-1997 [1998-2001] 0 rozwiń
1.Dokumentacja aktowa, z załączonymi fotografiami i odbitkami map. Zawiera dokumentację założycielską Oddziału PTTK, protokoły z zebrań Zarządu i Plenum Zarządu, sprawozdania GUS z działalności, sprawozdania finansowe, kroniki z lat 1953 - 2001 /Sygn. 1 - 45/ Liczba jednostek w zespole: 45
13/687/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Wadowicach 1954-2005 0 rozwiń
1. Korespondencja organizacyjna oraz bilanse Oddziału PKO w Wadowicach z lat 1954 - 1989 /sygn. 1-28/ 2. Dopływ 2007. Akta z lat 1963 - 2001 /sygn.29-99/ Sprawy organizacyjne Oddziału PKO, akty normatywne własne i zewnętrzne, plany i sprawozdania roczne, analizy skarg i wniosków, kontrole i rewizje kompleksowe i problemowe, bilanse roczne Oddziału PKO w Wadowicach za lata 1976-2000. 3. Dopływ 2013. Akta z lat 1954 - 2005 /sygn.100-133/ Zbiory aktów normatywnych własnych, wzory odcisków stempli i pieczęci, regulamin organizacyjny, sprawozdania z działalności, plany, skargi i wnioski, sprawy wypłaty odszkodowań za nieruchomości. 3. Dopływ 2014. Akta z lat 1998 - 1999, 2003 - 2004 /sygn.136-139/ Regulamin organizacyjny Oddziału, protokoły przekazania komórek organizacyjnych Banku, raport z audytu problemowego. Liczba jednostek w zespole: 139
13/688/0 Zbiór fotografii Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej 1900-2014 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 650
13/689/0 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej [1783-1918] 1919-1939 0 rozwiń
I. Starostwo Powiatowe w Białej (1853) 1919-1939 1.Akta prezydialne 1919-1925 (sygn. StB 491-492) 2.Akta ogólne 1919-1931 (sygn. StB 493-552) 3.Dzienniki podawcze i indeksy 1919-1921 (sygn. StB 553-559) II. C.K. Starostwo w Białej (K.K. Bezirkshauptmannschaft in Biała) (1799) 1869-1918 4.Akta i dzienniki podawcze prezydialne 1869-1918 (sygn. StB 25-40) 5.Normalia (1859) 1869-1917 (sygn. StB 41-45) 6.Akta ogólne (1799)1869-1918 (1923) (sygn. StB 45-377, 578,579) 7.Dzienniki podawcze i indeksy 1883-1918 (sygn. StB 378-490) III. 8.C.K. Urząd Cyrkularny w Myślenicach (K.K.Kreisamt in Myślenice) (sprawy kościelne i dominialne) 1783-1819 (sygn. StB 1) 9.C.K. Urząd Cyrkularny w Wadowicach (K.K. Kreisamt in Wadowice) (sprawy kościelne, miejskie, dominialne) 1820-1855 (sygn. StB 2-4,573-576) 10.C.K. Urząd Obwodowy w Wadowicach (K.K. Kreisbehörde in Wadowice) (sprawy kościelne, szkolne, dominialne) 1855-1866 (sygn. StB 5, 577) 11.C.K. Urząd Powiatowy w Białej (K.K. Bezirksamt in Biała) 1856-1868 (sygn. StB 6-11 ) 12. C.K. Urząd Powiatowy w Kętach (K.K. Bezirksamt in Kęty) 1855-1867 (sygn. StB 21-21) 13. C.K. Urząd Powiatowy w Oświęcimiu (K.K. Bezirksamt in Oświęcim) 1854-1864 (sygn. StB 22) 14.Magistrat w Białej 1837-1855 (sygn. StB 23) 15.Magistrat w Kętach 1823-1856 (sygn. StB 23) 16.Magistrat w Oświęcimiu 1810-1855 (sygn. StB 23) 17.Dominia Bulowice, Czaniec, Pisarzowice 1823-1856 (sygn. StB 24) 18.Powiatowa Komisja Zasiłkowa w Białej (1915) 1920-1921 (sygn. StB 560) 19.Ekspozytura Rolnicza C.K. Namiestnictwa Nr 22 w Białej 1916-1919 (sygn. StB 561-562) 20.Powiatowa Komisja Aprowizacyjna 1920-1921 (sygn. StB 563) 21.Powiatowa Komisja Rozdziału Drzewa przy Starostwie w Białej 1919-1920 (sygn. StB 564) 22.Powiatowy Urząd Gospodarczy w Białej 1918-1923 (sygn. StB 565-568) 23.Zbiór akt z odciskami pieczęci gmin powiatu bialskiego i różnych urzędów spoza powiatu (sygn. StB 569-570) 24.Zbiór druków związanych z urzędowaniem starostwa (sygn. StB 571-572) Liczba jednostek w zespole: 586
13/690/0 Sąd Powiatowy w Andrychowie [1895-1918] 1919-1928 [1929-1940] 0 rozwiń
1. Akta prezydialne z lat 1919-1924, sygn. 1 Akta dotyczące organizacyji i pracy Sądu Powiatowego w Andrychowie 2. Akta spraw spadkowych (A) z lat [1895-1918] 1919-1928 [1929-1940], sygn. 2-2026 Akta z rozpraw spadkowych 3. Akta spraw opiekuńczych i kuratelarnych (P) z lat 1919-1928 [1929-1940], sygn. 2027-2149 Akta spraw opiekuńczych dotyczące dzieci po zmarłych osobach (w dużej części prowadzone początkowo jako akta spadkowe) 4. Akta spraw cywilnych spornych (C ) z lat [1915, 1918] 1919-1928 [1929-1931], sygn. 2150-2473 Akta sporów w sprawach m.in. uznania prawa własności, naruszenia prawa posiadania, ustalenia ojcostwa i alimentów 5. Akta spraw cywilnych drobiazgowych (Cb) z lat 1926-1927, sygn. 2474-2482 Akta sporów głównie w sprawach zapłaty długów 6. Akta spraw nienależących do innych rejestrów (Nc) z lat 1920-1928 [1929], sygn. 2483-2610 Akta spraw dotyczących m.in. wydania dekretów pełnoletności, przerachowania wierzytelności, ustalenia granicy, zatwierdzenia kontraktów kupna-sprzedaży 7. Tymczasowe zarządzenia (V) z lat 1923-1928, sygn. 2611-2627 Wnioski o wydanie tymczasowych zarządzeń w sprawach spornych 8. Akta spraw doniesień o zbrodniach i występkach (Z) z lat 1928 [1929], sygn. 2628 Rejestr doniesień o zbrodniach i występkach 9. Testamenty (UV) z lat [1910, 1915-1916, 1918] 1919-1920, sygn. 2629-2642 Testamenty ogłoszone w Sądzie Powiatowym w Zatorze 10. Akta spraw zawieszenia kurateli i przedłużenia władzy ojcowskiej (L) z roku 1923, sygn. 2643 Akta sprawy kuratelarnej 11. Akta Komisji dla Obrotu Ziemią (Gv) z lat 1919-1923, sygn. 2644-2648 Wnioski o zatwierdzenie kontraktów kupna-sprzedaży Liczba jednostek w zespole: 2648
13/691/0 Sąd Obwodowy w Andrychowie 1941-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
13/692/0 Sąd Grodzki w Andrychowie [1928-1944] 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 134
13/693/0 Sąd Obywatelski w Andrychowie 1948-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 32
13/694/0 Sąd Powiatowy w Kalwarii [1889, 1891, 1902-1918] 1919-1928 [1929-1945,1949] 0 rozwiń
1. Akta pertraktacji spadkowych (A) z lat [1904 ...- 1918] 1919-1928 [1929...-1944] /sygn. 1-1327/ Rejestr pertraktacji spadkowych, akta pertraktacji w sprawach spadkowych. 2. Akta spraw opieki i kurateli (P) z lat [1889...-1918] 1919-1928 [1929... – 1949] /sygn.1328-2768/ Rejestr kurateli i opieki, akta spraw opiekuńczych po zmarłych, akt spraw opiekuńczych małoletnich dzieci. 3. Akta cywilne sporne (C, C II) z lat 1920-1928 [1929-1935] /sygn. 2769-2792/ Akta spraw dotyczących m.in. naruszenia posiadania, spłat należności, o ojcostwo i alimenty, uznania praw. 4. Akta spraw cywilnych niespornych nienależących do innych rejestrów (Nc) z lat 1919-1928 /sygn. 2793-2805/ Akta spraw dotyczących m.in. podziałów nieruchomości, spłat, uznania prawa własności. 5. Akta spraw egzekucyjnych (E) z lat 1928 [1929] /sygn. 2806/ Akta sprawy egzekucyjnej dotyczącej nieruchomości. 6. Akta spraw karnych (U) z lat 1921-1923 /sygn. 2807-2835/ Akta drobnych spraw karnych. 7. Przesunięcie z 2013 r. z lat 1920, 1926-1928 [1929-1930, 1933-1935, 1938] /sygn. 2836-2843/ Akta spraw opiekuńczych oraz egzekucyjnych. 8. Przesunięcie z 2016 r. z lat 1923-1925, 1927 /sygn. 2844-3025/ Akta spraw spadkowych Liczba jednostek w zespole: 3025
13/695/0 Sąd Grodzki w Kalwarii [1934-1939] 1940-1944 [1945-1949] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2318
13/696/0 Sąd Grodzki w Kalwarii [1930-1944] 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2086
13/697/0 Sąd Powiatowy w Wadowicach 1919-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
13/698/0 Sąd Obwodowy w Wadowicach 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/699/0 Sąd Grodzki w Wadowicach [1932-1944] 1945-1950 [1951,1958] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1541
13/700/0 Sąd Powiatowy w Zatorze [1879-1918] 1919-1928 [1929-1945] 0 rozwiń
1. Akta pertraktacji spadkowych (A) z lat [1909, 1914, 1918] 1919-1928 [1929-1937, 1939], sygn. 1-539 Akta z rozpraw spadkowych. 2. Akta spraw opiekuńczych i kuratelarnych (P) z lat [1910-1917] 1920-1928 [1929-1939, 1942-1943, 1945], sygn. 540- 682 Akta spraw opiekuńczych i kuratelarnych dotyczących głównie dzieci po zmarłych lub nieobecnych osobach. 3. Testamenty (UV) z lat 1919-1921, 1924, sygn. 683-693 Testamenty ogłoszone w Sądzie Powiatowym w Zatorze. 4. Akta spraw cywilnych spornych (C) z lat 1919-1926, sygn. 694-723 Akta spraw dotyczących m.in. uznania prawa własności, naruszenia prawa posiadania, spłaty długów. 5. Akta spraw nie należących do innych rejestrów (Nc) z lat [1879] 1919-1925, sygn. 724-726 Akta sprawy spadkowej prowadzonej przez inny sąd przed powołaniem do życia sądu w Zatorze, akta sprawy kuratelarnej, akta oznaczenia granicy nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 729
Wyświetlanie 681 do 700 z 1 410 wpisów.