Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/901/0 Żywiecka Fabryka Papieru "Solali" Towarzystwo Akcyjne w Żywcu 1888-1943 0 rozwiń
Akta Zarządu : protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z lat 1916-1940, sygn. 1-4. Akta Działu Finansowego : korespondencja w sprawach podatkowych, protokoły rewizji ksiąg finansowych, bilanse, księgi buchalteryjne z lat 1888-1943, sygn. 5-113, 115-116. Plany Żywieckiej Fabryki Papieru "Solali" Tow. Akc. w Żywcu : plany zabudowań z lat 1903-1941, sygn. 114, 117. Liczba jednostek w zespole: 127
13/902/0 Powiatowy Dom Kultury Rad Narodowych w Żywcu 1951-1957 0 rozwiń
Powiatowy Dom Kultury Rad Narodowych w Żywcu: zarządzenia, instrukcje, protokoły inspekcji, protokoły narad roboczych, plany pracy i sprawozdania własne i świetlic wiejskich, akta dotyczące budżetu, dokumentacja zespołów artystycznych, imprez i widowisk, akta osobowe, umowy o pracę, listy płac z lat 1951-1957, sygn. 1-40, 44-53. Rada Społeczna Powiatowego Domu Kultury Rad Narodowych w Żywcu: protokoły zebrań z lat 1954-1957, sygn. 41-43 Liczba jednostek w zespole: 53
13/903/0 "Węgierska Górka" Górnicza i Hutnicza Spółka Akcyjna Odlewnia Rur i Żelaza w Węgierskiej Górce 1839-1945 [1949] 0 rozwiń
Arcyksiążęcy Zarząd Huty Węgierska Górka [Erzcherzogliche Huttenamt Węgierska Górka]. Sekretariat Zarządu Huty: zarządzenia Dyrekcji, korespondencja w sprawach administracyjnych z Dyrekcją w Cieszynie z lat 1831-1909 [1911], sygn. 1-38, Buchalteria ogólna: bilanse, inwentarze, księgi buchalteryjne z lat 1842-1907, sygn. 39-71, Biuro zakupów i sprzedaży: korespondencja handlowa z odbiorcami, księgi zamówień, księgi sprzedaży z lat 1840-1903, sygn. 72-132, Biuro ruchu: plany urządzeń technicznych i rozbudowy huty, rysunki techniczne odlewów, księgi produkcyjne, dzienniki materiałowe, spisy robotników, księgi magazynowe z lat 1839-1923, sygn. 133-298, "Węgierska Górka " Górnicza i Hutnicza Sp.Akc. Odlewnia Rur i Żelaza w Węgierskiej Górce. Sekretariat Dyrekcji: protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, sprawy organizacyjne, patenty, nadania górnicze, korespondencja z Generalną Dyrekcją, firmami i urzędami, udział w wystawach, odznaczenia, sprawozdania, z lat 1900-1945 [1949], sygn. 299-425, Buchalteria ogólna: bilanse, oszacowanie majątku Spółki, inwentarze, księgi buchalteryjne, sprawy wynagrodzeń urzędników - zaszeregowania z lat 1908-1945, sygn. 426-544, Biuro sprzedaży: korespondencja z odbiorcami, ewidencja odbiorców z lat 1928-1945, sygn. 545-566, Biuro zakupów: korespondencja w sprawie zakupów maszyn i urządzeń, księgi przychodu materiałów z lat 1908-1944, sygn. 567-581, Biuro ruchu: plany budowlane, rysunki techniczne, księgi kontowe ruchu, sprawozdania produkcyjne, raporty żeliwiaków i odlewni, dzienniki pracy i listy płac robotników z lat 1905-1945, sygn. 582-719, 720/1-720/12, 721/1-721/12, 722/1-722/12, 723/1-723/11, 724-729, 730/1-730/12, 731/1-731/12, 732/1-732/4, 733-736, 737/1-737/10, 738-743, 744/1-744/11, 745-754, 755/1-755/6, 756, 757/1-757/9, 758-761, 762/1-762/7, 763/1-763/5, 764/1-764/3, 765/1-765/7, 766, 767/1-767/11, 768-770, 771/1-771/11, 772-773, 774/1-774/4, 775/1-775/12, 776/1-776/2, 777/1-777/4, 778/1-778/12, 779-781, 782/1-782/12, 783/1-783/2, 784/1-784/11, 785-786, 787/1-787/5, 788-789, 790/1-790/5, 791-827, Roboty na wysokościach w Górach Luszowskich: koszty utrzymania otworów wiertniczych, płace robotników z lat 1921-1938, sygn. 828-832, Kasa bracka: protokoły Walnych zebrań, księgi buchalteryjne Kasy z lat 1852-1943, sygn. 833-862, Stowarzyszenie Spożywcze [Consum Verein]: księgi finansowe z lat 1895-1919, sygn. 863-871, Zarząd Zmianowy [Schichtamt]: dzienniki kosztów związanych z eksploatacją kopalń rudy żelaza 1853, sygn. 872, Zarząd Wojskowy w Węgierskiej Górce [Militarische Leitung in Wegierska Gorka]: korespondencja w sprawie aprowizacji i świadczeń wojennych, werbunku siły roboczej z lat 1917-1945, sygn. 873-874 Liczba jednostek w zespole: 1071
13/904/0 Wydział Powiatowy w Żywcu 1945-1950 0 rozwiń
Dział Ogólno - Organizacyjny: protokoły z posiedzeń Wydziału, sprawy osobowe członków Wydziału Powiatowego, sprawy organizacyjne, statystyka z lat 1945-1950, sygn. 1-33. Dział Finansowo - Gospodarczy: budżety i majątek Wydziału Powiatowego, kredyt komunalny z lat 1945-1950, sygn.34-56. Dział Ogólnej Polityki Komunalnej: sprawy popierania oświaty, turystyki, rolnictwa, przemysłu i handlu z lat 1945-1950, sygn. 57-67. Dział Nadzoru nad Gminami: protokoły inspekcji gmin, organizacja samorządu gminnego, podział terytorialny powiatu, budżety gminne, majątek gmin i gromad z lat 1945-1950, sygn. 68-162. Dział Pożarnictwa : organizacja i nadzór nad ochotniczymi strażami pożarnymi w gminach z lat 1945-1947, sygn. 163 Liczba jednostek w zespole: 216
13/905/0 Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Kraków Tartak Nr 1 w Jeleśni 1950-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
13/906/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu [1945-1949] 1950-1973 [1974-1975] 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, rejestry uchwał, postulaty i wnioski wyborców, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły Komisji Powiatowej Rady Narodowej, uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, zarządzenia wewnętrzne Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, wykazy członków Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, plany pracy Wydziałów i sprawozdania z ich działalności, materiały dotyczące podziału administracyjnego powiatu, analizy skarg i wniosków, biuletyny informacyjne Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, wycinki prasowe i materiały dotyczące działalności radiowęzła, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne z lat 1950-1973, sygn. 1-896, II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności, protokoły Kolegium, wieloletnie i roczne plany gospodarcze oraz sprawozdania z ich wykonania, plany inwestycyjne powiatu, analizy ekonomiczne, bilanse siły roboczej, dochodów i wydatków ludności, kontrole i zarządzenia pokontrolne oraz analizy gospodarcze z lat 1950-1973, sygn. 897-1143, III. Wydział Finansowy: budżet zbiorczy powiatu i sprawozdania z jego realizacji, plany pracy Wydziału, kontrole z lat 1955-1973, sygn. 1144-1181, IV. Wydział Kultury i Oświaty: orzeczenia organizacyjne placówek oświatowych, wykazy szkół, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej Wydziału Oświaty, plany gospodarcze w zakresie szkolnictwa oraz sprawozdania z ich wykonania, plany i programy działania jednostek kulturalno-oświatowych, dokumentacja dotycząca organizacji imprez kulturalno-oświatowych, ewidencja miejsc walki i męczeństwa, akta osobowe księży z lat [1950-1958]1960-1973, sygn. 1182-1233, V. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: protokoły posiedzeń, plany kontroli, plany pracy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i turystyki, sprawozdania z działalności ośrodków sportowych i wypoczynkowych z lat 1952-1973, sygn. 1234-1242, VI. Wydział Spraw Wewnętrznych: organizacja i sprawozdania z pracy USC, sprawozdania z działalności Wydziału, kontrole i inspekcje w zakresie USC i ewidencji i kontroli ruchu ludności, rejestracja działalności stowarzyszeń i związków, korespondencja dotycząca mniejszości narodowych, repatriacji, akcji przesiedleńczej, dokumentacja wywłaszczeń i odszkodowań z lat [1945-1949] 1950-1973, sygn. 1243-1369, VII. Wydział Skupu: protokoły Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego Skupu, plany skupu i sprawozdania z ich realizacji, zestawienia zbiorcze obowiązkowych dostaw, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne z lat 1960-1972, sygn. 1370-1428, VIII. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: statut i regulamin organizacyjny, plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich realizacji, plany gospodarcze z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz sprawozdania z ich wykonania, protokoły narad komisji rolnych, plany i sprawozdania z działalności spółdzielni produkcyjnych, ocena działalności kółek rolniczych, korespondencja dotycząca elektryfikacji wsi, protokoły i sprawozdania z akcji osiedleńczej, protokoły postępowań parcelacyjnych z lat [1945] 1950-1973, sygn. 1429-1686, IX. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły narad, protokoły Powiatowej Komisji Lokalowej, plany pracy Wydziału i plany gospodarcze z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz sprawozdania z ich wykonania, plany techniczno-ekonomiczne oraz analizy działalności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i budownictwa na terenie powiatu, usuwanie szkód powodziowych, ewidencja mostów i studni, dokumentacja wywłaszczeń i odszkodowań, wykazy cmentarzy komunalnych i ewidencja grobownictwa wojennego z lat 1950-1973, sygn. 1687-1928, X. Wydział Przemysłu i Handlu: podział czynności Wydziału, narady Komisji , plany pracy Wydziału i plany gospodarcze z zakresu przemysłu i handlu oraz sprawozdania z ich wykonania, wykazy zakładów rzemieślniczych, sprawozdania z działalności spółdzielni pracy, plany kontroli oraz zatwierdzone projekty urządzeń zakładów przemysłowych z lat [1949] 1950-1973, sygn. 1929-2070, XI. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: regulamin organizacyjny, protokoły narad, plany pracy Wydziału oraz plany gospodarcze z zakresu zdrowia i opieki społecznej oraz sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania statystyczne placówek służby zdrowia, protokoły kontroli, dokumentacja działalności stowarzyszeń służby zdrowia i opieki społecznej z lat 1950-1973, sygn. 2071-2178, XII. Samodzielny Referat ds. Zatrudnienia: statut, plany pracy, analizy sytuacji na rynku pracy, sprawozdania z pośrednictwa pracy, kontrole z lat 1954-1973, sygn. 2179-2229, XIII. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: organizacja wewnętrzna Wydziału, plany pracy, sprawozdania Wydziału, sprawozdania statystyczne o ruchu budowlanym i z wykonania czynności architekta powiatowego, kontrole, uchwały, protokoły, decyzje dotyczące odstępstw od planów zagospodarowania przestrzennego, rejestry zezwoleń budowlanych, dokumentacja rozbudowy obiektów zabytkowych, dokumentacja techniczna dotycząca zezwoleń na budowy obiektów użyteczności publicznej, a także dróg i mostów na terenie powiatu z lat 1950-1973 [1974-1975], sygn. 2230-4112, XIV. Powiatowa Komenda Straży Pożarnych: dokumentacja palności powiatu żywieckiego, statystyka pożarów, informacje o stanie bezpieczeństwa w powiecie żywieckim, dokumentacja dotycząca organizacji placówek OSP w powiecie, dokumentacja organizacyjna PKSP, protokoły narad PKSP, plany pracy PKSP i sprawozdania z realizacji zadań, realizacja uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej dotyczących straży pożarnych z lat [1946-1948] 1950-1973, sygn. 4113-4202, XV. Wydział Oświaty: okólniki, protokoły konferencji sierpniowych i konferencji kierowników placówek oświatowych, plany pracy referatów i sprawozdania z wykonania planów pracy, protokoły inspekcji, wykazy podległych jednostek oświatowych, preliminarze budżetowe i bilanse, korespondencja dot. zatrudniania i finansowania pracowników szkół i przedszkoli, nagrody i odznaczenia, skargi na pracę nauczycieli, plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania statystyczne z realizacji inwestycji, dokumentacja budów poszczególnych obiektów szkolnych, organizacja sieci przedszkoli, wykazy przedszkoli i nauczycieli, sprawozdania statystyczne, dokumentacja poszczególnych przedszkoli, wykazy obwodów szkolnych, reorganizacja sieci szkolnej, orzeczenia organizacyjne, protokoły konferencji kierowników szkół i nauczycieli, zestawienia uczniów, sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności szkół, dokumentacja poszczególnych szkół, plany pracy i sprawozdania pełnomocnika d.s. walki z analfabetyzmem, plany pracy szkół dla pracujących i sprawozdania z walki z analfabetyzmem, wykazy analfabetów, kwestionariusze organizacyjne i sprawozdania z organizacji kursów dla analfabetów, organizacja wczasów dla dzieci, sprawozdania z kolonii, obozów i akcji dożywiania, wykazy dzieci w rodzinach zastępczych i półsierot, dokumentacja placówek opieki nad dzieckiem z lat [1947-1949]1950-1960, sygn. 4203- 4690. Dopływ nieopracowany zawiera: dokumentację techniczno-budowlaną z lat 1952-1969. Liczba jednostek w zespole: 4900
13/907/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawoi 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 97
13/908/0 Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu [1758] 1808-1945 [1946] 100539 rozwiń
Akta osobiste rodziny Habsburgów: korespondencja z władzami państwowymi w sprawie uzyskania obywatelstwa polskiego oraz kościelnymi w sprawie kaplicy zamkowej z lat [1815] 1905-1938, sygn. 1-3. Akta gospodarcze. Oberamt in Bestwin: sprawy gruntowe, opisy granic, spory gruntowe z lat 1808-1848, sygn. 4-23, Oberamt in Saybusch (Żywiec): sprawy gruntowe, opisy granic, spory graniczne, sprawy budowy dróg i mostów, spław drzewa, księgi przychodów i rozchodów z lat 1810-1850, sygn. 24-80, Sprawy organizacyjne Dyrekcji Dóbr Żywieckich: sprawozdania i statystyka, zarządzenia, korespondencja z władzami i organizacjami z lat 1849-1939, sygn. 81-106, 1317, Sprawy osobowe personelu zatrudnionego w dobrach żywieckich: przepisy służbowe dla personelu, korespondencja z Inspektorem Pracy, akta osobowe wyższych urzędników z lat 1808-1940, sygn. 107-128, 1316, Sprawy wynagrodzeń: listy płac, dodatki do wynagrodzeń z lat 1875-1939, sygn. 129-137, Sprawy ubezpieczeń pracowniczych i nieruchomości: Zakład Emerytalny Dóbr Żywieckich, ubezpieczenia budynków od ognia z lat 1848-1939, sygn. 138-147, Uprawa i użytkowanie lasów: sprawozdania Zarządów lasów, spław i transport drzewa, zalesianie, księgi gospodarcze lasów, sprzedaż drzewa, szkody leśne, zapiski meteorologiczne z lat 1849-1945, sygn. 148-234, Łowiectwo i rybołówstwo . Łowiectwo: zestawienia ubitej zwierzyny, dzierżawy polowań z lat 1866-1939, sygn. 235-245, Rybołówstwo: zarybianie, wylęgarnie pstrągów, wykazy odłowów, dzierżawa rewirów rybackich z lat 1851-1939, sygn. 246-250, Administracja majątków rolnych i zakładów przemysłowych: korespondencja w sprawach administracyjnych i gospodarczych majątków rolnych, gorzelni, młynów, browaru, kamieniołomów, tartaków, korespondencja w sprawie poszukiwań i wydobywania rudy żelaza z lat 1848-1939, sygn. 251-274, Sprawy wynikające z prawa patronatu kościelnego i szkolnego - fundacje. Sprawy kościelne: inwentarze kościołów, sprawy budów i remontów kościołów i zabudowań parafialnych z lat 1826-1939, sygn. 275-292, Sprawy szkolne: remonty i utrzymanie szkół z lat 1824-1939, sygn. 293-304, Regulacja serwitutów: regulacja prawa poboru paszy i drzewa z lasów dworskich z lat 1839-1939, sygn. 305-363, Urządzenia lasów, pomiary gruntów, sprawy budowlane. Urządzenia lasów i pomiary gruntów: plany użytkowania lasów, zestawienia powierzchni, wykazy parcel, mapy drzewostanów z lat 1844-1939, sygn. 364-508, 1318-1323, Sprawy podatkowe: korespondencja z lat 1849-1938, sygn. 509-512, Sprawy budowlane: preliminarze budowlane, plany budowlane budynków mieszkalnych i gospodarczych, bocznic kolejowych, zakładów przemysłowych, dróg i mostów z lat 1844-1939, sygn. 513-580, Sprawy wodne: rejestracja urządzeń wodnych, korespondencja dot. budowy i utrzymania urządzeń wodnych, regulacja potoków górskich z lat 1833-1939, sygn. 581-611, Kupno, sprzedaż i zamiana nieruchomości: kontrakty kupna - sprzedaży ziemi i zabudowań, zamiana i darowizny gruntów z lat 1758-1939, sygn. 612-752, Sprawy prawne, cywilne i karne: odpisy testamentów, sprawy dziedziczenia Dóbr Żywieckich, sprawy reformy rolnej i parcelacja, spory o lasy, grunty, przejazdy i długi z lat 1812-1939, sygn. 753-781, Sprawy dzierżaw: umowy dzierżawne z lat 1839-1939, sygn. 782-789, Sprawy finansowe: księgi buchalteryjne i bilanse Dyrekcji, składu głównego, centrali elektrycznej i warsztatów, browaru, fabryki produktów suchej destylacji drzewa, zarządów dóbr rolnych i zarządów lasów z lat 1849-1943, sygn. 790-1132, Zapomogi i subwencje: korespondencja w sprawie zapomóg na rzecz instytucji i stowarzyszeń z lat 1901-1939, sygn. 1133-1143, Kommissarische Verwaltung der Herrschaft Saybusch. Oszacowanie majątku, sprawy organizacyjne: zarządzenia i korespondencja w sprawach organizacyjnych, przejęcie dóbr żywieckich przez niemiecki zarząd komisaryczny z lat 1939-1945, sygn. 1144-1162, Sprawy gruntowe i podatkowe: ewidencja gruntów z lat 1940-1945, sygn. 1163-1173, Sprawy budowlane i utrzymania budynków: remont zamku i kaplicy, budowa mostu, składu drzewa i torów przemysłowych z lat 1940-1944, sygn. 1174-1176, Administracja dóbr ziemskich : administracja Zarządów dóbr rolnych, mapy przeglądowe drzewostanów, spraedaż drzewa, sprawy polowań, zagospodarowanie lasów, sprawy osobowe personelu , bilanse, księgi buchalteryjne z lat 1939-1945, sygn. 1177-1294, Fundusze emerytalne i zapomogowe pracowników Dóbr Żywieckich. Fundusz Emerytalny Pracowników Dóbr Żywieckich: statut, protokoły walnych zgromadzeń, protokoły Rady Funduszu, sprawozdania, pobory emerytalne, listy płac z lat 1853-1939, sygn. 1295-1310, Fundusz wdów i sierot: statut i korespondencja z lat 1888-1937, sygn. 1311, Fundusz zapomogowy dla robotników (Kreuzerfond): statut i korespondencja z lat 1853-1936, sygn. 1312, Fundusz jubileuszowy im. Ces. Franciszka Józefa (stypendialny): statut i korespondencja z lat 1897- 1936, sygn. 1313, Fundusz Zapomogowy: korespondencja w sprawie przyznania zapomóg z lat 1905-1936, sygn. 1314, Ingrossations Buch bey der erzh. Herrschaft Saybusch z lat 1847-1867, sygn. 1315, Akta osobowe pracowników Dyrekcji Dóbr Żywieckich. z lat 1848-1944, sygn. 1324-1940 Liczba jednostek w zespole: 2080
13/909/0 Akta miasta Jordanowa 1576-1950 0 rozwiń
Akta miasta Jordanowa do 1866 roku: przywileje na jarmarki, księgi wpisów, księgi sądowe, spór o jurysdykcję z Dominium w Spytkowicach, preliminarze budżetowe i sprawozdania rachunkowe Kamerarii jordanowskiej z lat 1576-1866, sygn. 1-42/1-42/2, 43/1-43/2, 44-51, 335-340, 343-344. Akta miasta Jordanowa do 1939 roku: protokoły Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego, dzienniki podawcze, budżet i księgi finansowe z lat 1867-1939, sygn. 52-97, 98/1-3, 99, 100/1-2, 101-118, 119/1-2, 120, 121/1-2, 122-223, 341-342, Akta miasta Jordanowa do 1944 roku: zjazdy wójtów i sołtysów, sprawy oświaty, opieki społecznej, popieranie rolnictwa, przemysłu i handlu, akta Komitetu Góralskiego, budowlane, budżety i księgi finansowe z lat [1938] 1939-1944, sygn. 224-256, Akta miasta Jordanowa do 1950 roku: protokoły Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły Komisji i Zarządu Miejskiego, sprawy oświaty, rolnictwa, przemysłu i handlu, wojskowe, budowlane i odbudowy, akta dot. majątku gminnego, budżety i księgi finansowe, korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1945-1950, sygn. 257-325, Akta Dominium Spytkowice: korespondencja dot. sporu o prawo jurysdykcji, utrzymanie szpitala ubogich i dzierżawa propinacji szpitalnej, utrzymanie szkoły jordanowskiej, korespondencja w sprawach finansowych z lat 1800-1857, sygn. 326-334, Dopływ nieopracowany zawiera: dokumentację techniczno-budowlaną, rejestry kar sądowych oraz rejestry poborowych miasta Jordanowa z lat 1893-1950 Liczba jednostek w zespole: 370
13/910/0 Akta miasta Makowa Podhalańskiego 1896-1954 0 rozwiń
Akta miasta Makowa Podhalańskiego : rejestr parcel, sprawy wodociągu, rejestr pospolitego ruszenia, księgi protokołów posiedzeń Zwierzchności gminnej, korespondencja ogólna, księgi ewidencji ludności, księgi finansowe, budżety,sprawy organizacyjne, opieki społecznej,oświaty, rolnictwa, aprowizacji, budowlane, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, sprawy majątku gminnego z lat 1896-1950, sygn. 1-72. Akta Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim : spisy wyborców i korespondencja z lat 1934-1939, sygn. 73. Akta Polskiego Komitetu Opiekuńczego Delegatura Maków: sprawozdanie, korespondencja dot. opieki nad biednymi z lat 1941-1945, sygn. 74. Akta Komitetu Opieki Społecznej w Makowie Podhalańskim: : protokoły posiedzeń Komitetu , sprawozdania z lat 1945-1949, sygn. 75-76 Liczba jednostek w zespole: 113
13/911/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeszowie 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 123
13/912/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kukowie 1954-1967 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 58
13/913/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zembrzycach [1950-1954] 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 198
13/914/0 Sąd Obwodowy w Żywcu [1919] 1939-1945 0 rozwiń
Wydział I : sprawy osobowe, organizacyjne i gospodarcze Sądu z lat 1939-1945, sygn .1-17. Wydział II : akta spraw spadkowych i opiekuńczych z lat [1919] 1939-1945, sygn. 18-54. Wydział III : akta rejestracyjne stowarzyszeń, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, akta spraw cywilnych i spornych z lat 1939-1944, sygn. 55-147. Wydział IV : akta dot. ksiąg gruntowych z lat 1940-1944, sygn. 148-151. Wydzial V : akta spraw karnych z lat 1939-1945, sygn. 152-169. Liczba jednostek w zespole: 169
13/915/0 Areszt Sądowy w Żywcu 1940-1945 [1946] 0 rozwiń
Gerichtsgefangnis in Saybusch [Areszt Sądowy w Żywcu ] : korespondencja ogólna w sprawach osobowych personelu urzędniczego, korespondencja dot. utrzymania i zatrudniania więźniów z lat 1940-1945, sygn. 170-180. Liczba jednostek w zespole: 11
13/916/0 Sąd Obwodowy (Wydział Zamiejscowy Sądu Obwodowego w Żywcu) w Milówce [1926] 1939-1945 0 rozwiń
Wydział II : akta opiekuńcze z lat [1926] 1940-1945, sygn. 1-20 Wydział III : rejestr stowarzyszeń, rejestr handlowy, sprawy cywilne, sporne z lat [1934] 1940-1944, sygn. 21-44. Wydział IV : sprawy egzekucyjne z lat 1940-1944, sygn. 45-46. Wydział V : sprawy karne z lat 1939-1945, sygn. 47-51 Liczba jednostek w zespole: 51
13/917/0 Szpital Powszechny w Żywcu 1905-1945 [1948] 0 rozwiń
Szpital Powszechny im. Ces. Franciszka Józefa w Żywcu : korespondencja dot. spraw administracyjno - gospodarczych. Szpital Powszechny w Żywcu z lat 1905-1914, sygn. 1. Dział administracyjny : protokół zdawczo - odbiorczy szpitala, korespondencja w sprawach osobowych , budowlanych i gospodarczych z lat 1919-1939, sygn 2-8. Dział finansowy : budżety i zamknięcia rachunkowe, listy płac z lat 1931-1939, sygn. 9-19. Dział ewidencji chorych : protokoły stanu chorych, dzienniki lekarskie , historie chorób z lat 1919-1939, sygn. 20-47. Kreiskrankenhaus in Saybusch : księgi operacji , historie chorób z lat 1940-1945, sygn. 48-53 Liczba jednostek w zespole: 56
13/918/0 Kasa Stefczyka w Cięcinie 1911-1951 0 rozwiń
Rejestr handlowy, protokoły Walnych zebrań Rady Nadzorczej, księgi udziałów i pożyczek, księgi finansowe z lat 1911-1951, sygn. 1-20. Liczba jednostek w zespole: 20
13/919/0 Kasa Stefczyka w Czernichowie-Tresnej 1929-1952 0 rozwiń
Protokoły Walnych zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej, księgi finansowe z lat 1929-1952, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
13/920/0 Kasa Stefczyka w Gilowicach 1912-1950 0 rozwiń
Statut, protokoły Walnych zebrań Zarządu, księgi udziałów, księgi finansowe z lat 1912-1950, sygn. 1-14. Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 901 do 920 z 1 416 wpisów.