Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/1142/0 Gminna Rada Narodowa w Bystrej-Sidzinie 1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
13/1143/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Naprawie 1958 - 1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
13/1144/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śleszowicach 1958 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 62
13/1145/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żarnówce 1956 - 1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
13/1146/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Spytkowicach, powiat suski 1958 - 1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
13/1147/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Juszczynie, powiat suski 1957 - 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
13/1148/0 Szkoła Podstawowa w Hucisku-Pewelce [1944] 1945-1963 0 rozwiń
Arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce ucznia roczniki 1932-1946 z lat 1944 -1963, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
13/1149/0 Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I w Krzeszowie Targoszów 1926-1941 0 rozwiń
Projekt organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej na rok szkolny 1937/1938, sygn. 1, Metryka szkolna z lat 1926-1941, sygn. 2, Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi z lat 1926-1932, sygn. 3-8, Księgi ocen sprawowania i postępów w naukce uczniów z lat 1932-1939, sygn. 9-12, Podział materiału lekcyjnego na rok szkolny 1931-1932, sygn. 13, Dzienniki lekcyjne z lat 1927-1931, sygn. 14-15. Liczba jednostek w zespole: 15
13/1150/0 Szkoła Podstawowa w Targoszowie 1945-1973 0 rozwiń
Ewidencja dzieci w wieku od 6 do 16 lat 1960-1966, sygn. 1, Księga uczniów z lat 1949-1973, sygn. 2, Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1969-1972, sygn. 3, Arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów z lat 1945-1972, sygn. 4-17, Spisy uczniów wraz z zestawieniami klasowymi ruchu uczniów i wyników klasyfikacji z lat 1958-1972, sygn. 18. Liczba jednostek w zespole: 18
13/1151/0 Zespół Szkół Medycznych w Żywcu [1972-1975] 1975-1997 [1997-2003] 0 rozwiń
Korespondencja dotycząca organizacji szkoły z lat 1972-1975, sygn. 1, Decyzja dotycząca otwarcia Medycznego Studium Zawodowego Wydział Pielęgniarstwa w Żywcu 1972 r., sygn. 2, Decyzje w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Medycznych w Żywcu oraz utworzenia i likwidacji szkół wchodzących w skład w/w Zespołu z lat 1975-2003, sygn. 3-7, Statut Medycznego Studium Zawodowego w Żywcu 1973, sygn. 8, Statuty Zespołu Szkół Medycznych w Żywcu z lat 1975-1999, sygn. 9-13, Regulaminy pracy z lat 1996-1999, sygn. 14, Arkusze organizacyjne Zespołu Szkół Medycznych w Żywcu z lat 1976-2003, sygn. 15-19, Regulamin egzaminu z przygotowania zawodowego w Medycznym Studium Zawodowym Wydział Pielęgniarstwa w Żywcu 1997, sygn. 20, Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z lat 1992-2003, sygn. 21-22, Plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych z lat 1977-1999, sygn. 23, Sprawozdania GUS szkoły zawodowej oraz o stanie i ruchu zatrudnienia i wynagrodzenia z lat 1975-1999, sygn. 24-28, Bilanse z lat 1976-2001, sygn. 29-31, Sprawozdanie z wyników egzaminu dojrzałości z lat 1996-2000, sygn. 32, Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1972-2003, sygn. 33-46, Protokoły egzaminu dojrzałości, egzaminu dyplomowego i egzaminu z przygotowania zawodowego z lat 1974-2003, sygn. 47-55, Kroniki szkolne z lat 1972-1989, sygn. 56-60, Osiągnięcia uczniów-dyplomy i podziękowania dla Zespołu Szkół Medycznych w Żywcu z lat 1992-2002, sygn. 61 Liczba jednostek w zespole: 61
13/1152/0 Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej Górce 1919-1938 0 rozwiń
Zatwierdzenie Statutu Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej Górce 1919, sygn. 1, Walne Zgromadzenia Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej Górce z lat 1922-1937, sygn. 2, Posiedzenia Zarządu Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej Górce z lat 1929-1937, sygn. 3, Sprawozdania Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej z lat 1919-1935, sygn. 4 -7, Spisy członków Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej z lat 1934-1937, sygn. 8, Obchody XV-lecia Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej Górce 1934, sygn. 9, Majątek Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej: wykazy nieruchomości, akty notarialne, dotacje z lat 1921-1930, sygn. 10, Książka inwentarzowa 1926, sygn. 11, Starania Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej o założenie w Węgierskiej Górce szkoły przemysłowej uzupełniającej 1919, sygn. 12, Obchody świąt i uroczystości narodowych z lat 1919-1937, sygn. 13, Odczyty i prelekcje naukowe, wiece oświatowe z lat 1919-1930, sygn. 14, Organizacja przedstawień teatralnych z lat 1920-1930, sygn. 15, Działalność czytelni Koła z lat 1919-1930, sygn. 16, Organizacja kursu bieliźniarsko-krawieckiego z lat 1926-1928, sygn. 17, Opieka nad młodzieżą: dożywianie, organizowanie wycieczek z lat 1919-1930, sygn. 18, Działalność sportowa 1926, sygn. 19, Bale i festyny charytatywne - korespondencja organizacyjna z lat 1921-1935, sygn. 20. Dopływ nieopracowany: księga pamiątkowa z lat 1919-1938. Liczba jednostek w zespole: 21
13/1153/0 Okręgowy Związek Cechów Rzemieślniczych w Białej Krakowskiej 1945-1950 0 rozwiń
Statut Powiatowego Związku Cechów Rzemieślniczych w Białej Krakowskiej 1946, sygn. 1, Protokoły posiedzeń Zarządu Powiatowego i Zarządu Okręgowego Związku Cechów Rzemieślniczych w Białej Krakowskiej z lat 1945-1950, sygn. 2-3, Listy członków cechów i składy komisaryczne Zarządów cechów z lat 1948-1950, sygn. 4, Protokoły zdawczo-odbiorcze majątków cechów z lat 1948-1950, sygn. 5, Zarządzenia o rozwiązaniu cechów z lat 1948-1950, sygn. 6. Dopływ nieopracowany zawiera: kwestionariusze rzemieślnicze cechu krawców, cechu stolarzy, cechu szewców i cholewkarzy 1948 Liczba jednostek w zespole: 9
13/1154/0 Towarzystwo Polsko-Szwedzkie Oddział w Żywcu 1991-1998 0 rozwiń
Statut i podstawy prawne działalności Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego Oddział w Żywcu z lat 1991-1998, sygn. 1, Inauguracja działalności Towrzystwa 1992, sygn. 2, Sprawozdania z działalności Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego Oddział w Żywcu z lat 1993-1996, sygn. 3, Protokoły zebrań i uchwały Zarządu z lat 1991-1996, sygn. 4, Deklaracje członkowskie i wykaz członków Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego Oddział w Żywcu z lat 1991-1993, sygn. 5, Korespondencja z Towarzystwem Polsko-Szwedzkim w Warszawie, Instytutem Polskim w Sztokholmie, Ambasadą Szwedzką w Warszawie z lat 1992-1994, sygn. 6, Informacje o działalności Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego w Warszawie zawierające dane o działalności Oddziału w Żywcu z lat 1993-1995, sygn. 7 Liczba jednostek w zespole: 7
13/1155/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Suchej Beskidzkiej 1984-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
13/1156/0 Urząd Gminy w Radziechowach-Wieprzu 1974-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 98
13/1157/0 Gminna Rada Narodowa w Radziechowach-Wieprzu 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
13/1158/0 Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy RSW Prasa-Książka-Ruch Oddział w Żywcu 1980-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
13/1159/0 Zbiór pieśni ludowych Żywiecczyzny Józefa Miksia 1949-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 52
13/1160/0 Urząd Gminy w Węgierskiej Górce 1973-1990 0 rozwiń
Realizacja wniosków komisji Gminnej Rady Narodowej w Węgierskiej Górce z lat 1981-1989, sygn. 1, Protokoły zebrań wiejskich z lat 1978-1988, sygn. 2-6, Sprawozdania z orzecznictwa Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy z lat 1977-1982, sygn. 7. Narady pracowników Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce: plany narad, protokoły narad z lat 1977-1990, sygn. 8-18, Statut Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce 1988, sygn. 19, Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Węgierska Górka 1973, sygn. 20, Regulaminy Organizacyjne Urzędu Gminy Węgierska Górka z lat 1973-1989, sygn. 21-24, Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy Węgierska Górka z lat 1973-1990, sygn. 25-47 Perspektywiczny plan rozwoju i aktywizacji Osiedla Węgierska Górka 1971, sygn. 48, Podstawowe dane dotyczące Gminy Węgierska Górka z uwzględnieniem głównych kierunków rozwoju gminy 1972, sygn. 49, Program rozwoju Specjalizacji Gospodarstw Indywidualnych Gminy Węgierska Górka 1977, sygn. 50, Plany społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Węgierska Górka z lat 1973-1989, sygn. 51-70, Program oszczędnościowy Urzędu Gminy Węgierska Górka 1983, sygn. 71, Roczne plany pracy Naczelnika Gminy Węgierska Górka z lat 1976-1978, sygn. 72-73, Plany pracy Urzędu Gminy Węgierska Górka z lat 1980-1990, sygn. 74-84, Program turystyczny rozwoju Gminy Węgierska Górka 1979, sygn. 85, Program rozwoju kultury w Gminie Węgierska Górka 1982, sygn. 86, Plany działania organów kolegialnych powołanych przez Naczelnika Gminy Węgierska Górka z lat 1985-1989, sygn. 87, Plany pracy Gminnego Ośrodka Kultury z lat 1986-1989, sygn. 88, Sprawozdania z wykonania planów społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Węgierska Górka z lat 1974-1989, sygn. 89-101, Raport o stanie kultury w Gminie Węgierska Górka 1982, sygn. 102, Osiągnięcia gospodarcze Gminy Węgierska Górka w okresie 40-lecia PRL 1983, sygn. 103, Raport o stanie Gminy Węgierska Górka 1985, sygn. 104, Sprawozdania z realizacji planów pracy Urzędu Gminy Węgierska Górka z lat 1986-1990, sygn. 105-109, Statystyczne i opisowe sprawozdania z załatwiania skarg, wniosków i interwencji z lat 1975-1989, sygn. 110-112, Jednolity rzeczowy wykaz akt 1976, sygn. 113, Instrukcja kancelaryjna dla Terenowych Organów Administracji Państwowej 1987, sygn. 114, Protokoły kontroli zewnętrznych, zalecenia pokontrolne i ich realizacja z lat 1973-1988, sygn. 115-122, Roczne sprawozdania statystyczne GUS o stanie i ruchu zatrudnionych, z wypadków przy pracy, podnoszeniu kwalifikacji pracowników z lat 1981-1990, sygn. 123-125, Budżet Gminy Węgierska Górka oraz plan funduszu gminy z lat 1973-1986, sygn. 126-136, Bilanse wraz z załącznikami z lat 1973-1990, sygn. 137-151, Sprawozdanie z przebiegu prac spisowych Narodowego Spisu Powszechnego 1979, sygn. 152, Zestawienie zbiorcze GUS dla Gminy Węgierska Górka z przebiegu prac spisowych Narodowego Spisu Powszechnego 1988, sygn. 153, Sprawozdania statystyczne GUS z wymiaru składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków, o łącznym zobowiązaniu pieniężnym, przydziałach mieszkań, wykonania planu kapitalnych remontów, stanu dróg, obrotu gruntami PFZ z lat 1975-1990, sygn. 154-161, Charakterystyka Gminy Węgierska Górka 1984, sygn. 162, Sprawozdania statystyczne GUS o pojazdach, z działalności zespołów rolników indywidualnych i gospodarstw specjalistycznych, z przebiegu realizacji przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, z utrzymania wód i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, o lasach państwowych, powierzchni leśnej, wykonaniu zadrzewień i liczbie gospodarstw leśnych w lasach nie stanowiących własności Państwa za lata 1979-1990, sygn. 163-168, Programy czynów społecznych z lat 1981-1988, sygn. 169-171, Roczne sprawozdania GUS z realizacji czynów społecznych z lat 1975-1990, sygn. 172-175, Program Rozwoju Kultury Fizycznej 1978, sygn. 176, Ewidencja upowszechniania instytucji kultury - zagospodarowanie turystyczne 1985, sygn. 177, Ewidencja zabytków w Gminie Węgierska Górka decyzje o wpisie zabytków do Krajowego Rejestru z lat 1989-1990, sygn. 178, Budowa pomnika pamięci narodowej w Gminie Węgierska Górka z lat 1971-1989, sygn. 179, Sprawozdanie GUS o cmentarzach komunalnych i wyznaniowych 1986, sygn. 180, Powołanie, statut i protokoły zebrań Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 1984-1989, sygn. 181, Sprawozdania GUS z działalności placówek społeczno-kulturalnych z lat 1975-1987, sygn. 182-185, Opisowe sprawozdanie z działalności kulturalnej na terenie Gminy Węgierska Górka z lat 1987-1988, sygn. 186, Ewidencja dróg i mostów w Gminie Węgierska Górka z lat 1975-1988, sygn. 187 Liczba jednostek w zespole: 187
13/1161/0 Kasa Stefczyka w Budzowie 1912-1949 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka w Budzowie z lat 1912-1945, sygn. 1, Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i kontroli Kasy Stefczyka w Budzowie z lat 1912-1948, sygn. 2, Księga protokołów z Walnych Zebrań z lat 1913-1949, sygn. 3, Księga pożyczek z lat 1921-1929, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 1 141 do 1 160 z 1 416 wpisów.