Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/21/0 Związek Celowy Górnośląskich Kas Chorych w Gliwicach 1917-1940 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne: statut, zarządzenia, sprawozdania, 1922-1939, sygn. 1-10. 2. Akta dotyczące domów wczasowych w Lądku i w Głuchołazach: plany rozbudowy, sprawy rachunkowo-gospodarcze, gruntowe, spisy inwentaryzacyjne, 1917-1940, sygn. 11-28. Liczba jednostek w zespole: 28
15/22/0 Związek Górnośląskich Bibliotek Powszechnych w Gliwicach 1901-1945 0 rozwiń
1. Zarządzenia, okólniki, korespondencja dotycząca organizacji i prowadzenia bibliotek, świadczenia gmin, 1933-1944, sygn. 1-10. 2. Sprawozdania z działalności bibliotek ludowych: układ alfabetyczny według miejscowości, 1936-1943, sygn. 11-45. 3. Akta dotyczące bibliotek ludowych w poszczególnych miejscowościach: korespondencja poszczególnych bibliotek z Zarządem i jej przewodniczącym Kaisigiem dotycząca całokształtu działalności bibliotek, 1901-1922, sygn. 46-236. 4. Akta dotyczące różnych bibliotek np. szkolnych, wojskowych oraz bibliotek polskich: akta dotyczące zakładania bibliotek w różnych miejscowościach oraz działalności bibliotek szkolnych i wojskowych w okresie I wojny światowej, 1908-1944, sygn. 237-281. 5. Zbiory artykułów, korespondencji oraz wykazy książek, 1903-1945, sygn. 282-303. Liczba jednostek w zespole: 303
15/23/0 Stowarzyszenie "Schlaraffia Reych Glivitium" w Gliwicach 1917-1937 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-organizacyjne: zarządzenia organizacyjne, protokoły zebrań połączone z programem rozrywkowym, 1917-1937, sygn. 1-3. 2. "Der Schlaraffia Zeitungen" i "Deutsche Schlaraffen Zeitungen": egzemplarze gazet wydawanych przez Stowarzyszenie, 1930 - 1937, sygn. 4 - 20. 3. Programy imprez organizowanych przez Stowarzyszenie oraz materiały przygotowywane na imprezy /wiersz, ballady, bajki/, 1917 - 1937, sygn. 21 - 22. Liczba jednostek w zespole: 22
15/24/0 Spuścizna Emanuela Czmoka z Gliwic 1880-1933 0 rozwiń
1. Akta personalne Emanuela Czmoka: świadectwa szkolne, dzienniczek, 1880-1924, sygn. 1-3. 2. Materiały działalności Towarzystwa Przyjaciół Przyrody oraz badań przyrodniczych: sprawozdania, protokoły z posiedzeń, listy członków, artykuły z dziedziny przyrodniczej, 1921-1933, sygn. 4-13. 3. Materiały dotyczące badań etnograficznych: artykuły, wycinki prasowe, 1916-1930, sygn. 14-23. Liczba jednostek w zespole: 23
15/25/0 Zbiór materiałów ulotnych 1913-2008 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2270
15/26/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej-Zespół Kontroli Przemysłu Maszynowego w Warszawie Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Gliwicach 1953-1956 0 rozwiń
1. Zarządzanie: protokoły z odpraw i kontroli wewnętrznej, 1953-1956, sygn. 1-4. 2. Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości, 1953-1956, sygn. 5-111. Liczba jednostek w zespole: 111
15/27/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Działu I Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach - włączony do zespołów nr 15/308-15/322 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/28/0 Starostwo Powiatowe w Gliwicach 1748-1944 0 rozwiń
1. Sprawy polityczne i policyjne: zarządzenia w sprawach politycznych, nadzór nad partiami politycznymi, sprawy wojskowe, wybory do ciał ustawodawczych plebiscytowych, sprawy graniczne i przynależności państwowej, organizacja policji i jej działanie; z lat 1810-1938; sygn.: 1-152, 869-870. 2. Sprawy ogólno-administracyjne: spisy ludności w powiecie, środki administracyjne na uwłaszczenie chłopów, rejestracja zabytków; z lat 1822-1937; sygn.: 153-178, 871-873, 877. 3. Sprawy gospodarcze: policja przemysłowa, cechy; z lat 1849-1938; sygn.: 179-186. 4. Sprawy medyczne i socjalne: apteki, szpitale, domy opieki, ubezpieczenia społeczne, kasy pracownicze, związki zawodowe; z lat 1879-1938; sygn.: 187-273. 5. Oświata, sprawy wyznaniowe: biblioteki, kursy oświatowe, Żydzi, gminy żydowskie, ogólne sprawy dotyczące kościoła i jego uposażenia, remonty i utrzymanie kościołów w różnych miejscowościach, ogólne sprawy szkolnictwa i nauczycieli, budowa, remonty i utrzymanie szkół w poszczególnych miejscowościach, szkoły mniejszościowe; z lat 1799-1939; sygn.: 274-867, 873-876, 878-879. Spis roboczy; z lat 1874-1944; sygn. 1-15. Liczba jednostek w zespole: 894
15/29/0 Starostwo Powiatowe w Zabrzu [1773] 1873-1928 [1932] 0 rozwiń
I. Sprawy organizacyjno-prawne: wybory do władz państwowych i terenowych, 1878-1832, sygn. 1-7. II. Sprawy ludnościowe, statystyka: spisy ludności, 1905-1929, sygn. 8-10. III. Sprawy administracyjne, komunalne: budowa i utrzymanie dróg, mostów, sprawy kanalizacji, 1869-1921, sygn. 11-19. IV. Sprawy rolnicze, 1866-1926, sygn. 20-21. V. Handel, rzemiosło i sprawy budowlane: wykazy cechów, statuty, sprawozdania, koncesje budowlane m. in. budowa rzeźni, regulacja rzeki, 1842-1927, sygn. 22-70, 41a, 45a. VI. Sprawy policyjne: zarządzenia, protokoły w sprawie opłat targowych i innych, zezwolenie na zbiórki dobroczynne, 1842-1921, sygn. 71-84, 74a. VII. Sprawy religijne i szkolne: wybory członków do zarządów kościelnych, zarząd nieruchomościami, przepisy i zarządzenia w sprawach kościelnych, sprawy zakonów, kongregacje, budowa i remonty kościołów w okresie powstań, sprawy kościoła, sprawy budowy i remontów szkół, sprawy osobowe nauczycieli, programy nauczania, sprawy szkół mniejszościowych, protestanckich, żydowskich, przedszkoli, sportu szkolnego, [1773] 1873-1927, sygn. 85-263, 176a, poz. 136, 137 wyłączone. VIII. Sprawy medyczne i sanitarne: ubezpieczenia chorobowe, kasy chorych, opieka nad inwalidami i wdowami, 1853-1928, sygn. 264-277. Anteriora zespołu stanowią akta Landratury Bytomskiej z lat 1773 - 1873 przejęte razem z terytorium. Posteriora [1928 – 1932] stanowią akta Magistratu (sporadycznie). Liczba jednostek w zespole: 279
15/30/0 Starostwo Powiatowe w Gliwicach 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny - zarządzenia normatywne: organizacyjne władz nadrzędnych i starostw, sprawozdania okresowe, sprawozdania kierowników referatów, sprawozdania z działalności urzędów gminnych, konferencje i zjazdy starostów, sprawozdania z wizytacji powiatu, sprawozdania MO, Związku "Samopomoc Chłopska", sprawy szkolenia urzędników, odprawy, 1945-1949, sygn. 1-65. 2. Referat Rachunkowo-Gospodarczy: budżety, rozliczenia z zaliczek udzielanych przez ministerstwa, 1946-1950, sygn. 66-98. 3. Referat Społeczno-Polityczny: przepisy i zarządzenia ogólne, wnioski i zezwolenia na powrót do kraju, opinie, repatriacja Niemców z Polski, sprawy wyznaniowe, ewidencja wyznań i sekt, wykazy księży, podział na parafie, wykazy związków i stowarzyszeń, sprawy przynależności narodowej, wnioski weryfikacyjne, 1945-1950, sygn. 99-337. 4. Referat Administracyjno-Prawny: przepisy i zarządzenia prawno-administracyjne dotyczące m. in. spraw meldunkowych, regulacji stanu posiadania lasów, okólniki i zarządzenia byłego Referatu Szkód Wojennych, kwestionariusze rejestracji szkód wojennych w gminach, 1945-1950, sygn. 338-383. 5. Referat Karno-Administracyjny: zarządzenia starosty, okólniki, sprawozdania z działalności referatu, raporty i sprawozdania MO z powiatu, 1945-1950, sygn. 384-398. 6. Referat Wojskowy: akta dotyczące poszukiwania uchylających się od poboru (zachowano 2 j. a.), 1946-1947, sygn. 399-400. 7. Referat Osiedleńczy: protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania, wnioski o przydzielanie gospodarstw, wykazy osiedlonych repatriantów, opieka nad osadnikami, listy szczegółowe gmin, 1946-1950, 401-446. 8. Referat Przemysłowo-Handlowy: wnioski, koncesje na prowadzenie przedsiębiorstw gastronomicznych i handlowych, 1945-1950, 447-478. 9. Referat Aprowizacji: zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych, sprawozdania referatu, 1945-1948, sygn. 479-488. 10. Referat Odbudowy: materiały dotyczące odbudowy wsi (głównie budynków państwowych), nadzór nad sprawami budowlanymi gmin, plany inwestycyjne, 1946-1950, sygn. 489-510. 11. Referat Kultury i Sztuki: sprawozdanie referatu za 1946 rok, sprawy budowy szkół, 1945-1950, sygn. 511-520. 12. Referat Rolny: sprawozdania o sytuacji rolnictwa w powiecie, sprawy parcelacji, klasyfikacji i szacunku gruntów, dzierżawa i najem majątków, 1945-1950, sygn. 521-541. 13. Referat Oświaty Rolnej: protokoły i sprawozdania referatu, sprawy Zespołów Przysposobienia Rolnego (1 j. dot. przysposobienia wojskowego), 1945-1950, sygn. 542-572. 14. Referat Pracy: sprawy ogólne dotyczące działalności referatu, 1945, sygn. 573. 15. Referat Opieki Społecznej: instrukcje, zarządzenia, protokoły i sprawozdania z działalności Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, komitetów gminnych, sprawozdania komitetów opiekuńczych, 1945-1949, sygn. 574-606. 16. Powiatowy Pełnomocnik do spraw podatku gruntowego: sprawozdania z inspekcji gmin oraz zestawienia wpływu i zaległości podatku, 1945-1950, sygn. 607-675. Liczba jednostek w zespole: 675
15/31/0 Powiatowa Rada Narodowa w Gliwicach 1945-1950 0 rozwiń
I. Powiatowa Rada Narodowa 1. Sprawy organizacyjne: zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, uchwały i czynności, 1945-1948, sygn. 1-4. 2. Protokoły posiedzeń: protokoły posiedzeń, porządki obrad, posiedzenia plenarne, 1946-1950, sygn. 5-25. 3. Sprawozdania z działalności Rady: sprawozdania miesięczne i kwartalne, protokoły polustracyjne, 1946-1949, sygn. 26-29. 4. Sprawy personalne: sprawy osobowe członków Rady - wybór, 1947-1949, sygn. 30-31. 5. Sprawy komisji: protokoły posiedzeń poszczególnych komisji, sprawozdania z działalności oraz protokoły komisji kontroli społecznej przeprowadzanych w poszczególnych gminach, 1946-1949, sygn. 33-62. 6. Sprawy Gminnych Rad Narodowych: protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności gminnych rad narodowych, 1946-1949, sygn. 63-82. II. Wydział Powiatowy 1. Referat Ogólny: protokoły posiedzeń Wydziału, sprawozdania z działalności oraz sprawy organizacyjne, ponadto znajdują się tu również akta dotyczące spraw personalnych jak wyboru członków, wykazy zmian pracowników, szkolenia, sprawy emerytalne, przykładowo pozostawiono kilka akt dotyczących spraw podatkowych. Na końcu znajdują się akta dotyczące Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, 1945-1950, sygn. 83-179. 2. Referat Nadzoru nad gminami: protokoły urzędowania organów gminnych, sprawozdania okresowe, kroniki gmin oraz protokoły i zarządzenia pokontrolne gmin, 1945-1950, sygn. 180-217. 3. Referat Finansowo - Budżetowy: budżety roczne oraz sprawozdania rachunkowe gmin, 1945-1950, sygn. 218-383. 4. Spisy spraw, 1946-1949, sygn. 384-387. Liczba jednostek w zespole: 387
15/32/0 Wydział Powiatowy w Toszku-Gliwicach [1745] 1872-1944 0 rozwiń
Dział A. 1. Stosunki z władzami nadrzędnymi: zarządzenia, wybory do władz nadrzędnych krajowych oraz korespondencja, [1834] 1872-1937, sygn. 1-30. 2. Sejmiki powiatowe: zarządzenia, wybory do władz państwowych, posiedzenia, statystyka, [1814] 1872-1938, sygn. 31-78. 3. Sprawy ogólne gmin: łączenie gmin, sprawy elektryfikacji, plany sytuacyjne, prospekty firm, ogłoszenia reklamowe, wycinki z gazet, 1880-1937, sygn. 77-103. 4. Sądownictwo administracyjne: sprawy karno-administracyjne, rejestry spraw, [1870] 1872-1936, sygn. 104-112. 5. Sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, dotacje, kasy oszczędnościowe, licytacje przymusowe, 1874-1941, sygn. 113-165. 6. Sprawy podatkowe: zarządzenia i korespondencja w sprawach podatkowych, podatki gruntowe, przemysłowe, [1745] 1872-1936, sygn. 166-234. 7. Sprawy policji: sprawy straży pożarnej, skargi na zarządzenia policyjne, [1839] 1872-1923, sygn. 235-239. 8. Sprawy wojskowe: sprawy lotnictwa, ochrony przeciwlotniczej, zakwaterowanie garnizonu w Gliwicach, 1881-1935, sygn. 240-242. 9. Wojna i rewolucja: gospodarka wojenna, mobilizacje i demobilizacja, opieka nad inwalidami, pożyczki wojenne, 1914-1921, sygn. 243-256. 10. Powstania śląskie: powstania śląskie (głównie 1921roku), sprawy podziału Górnego Śląska, szkody z powodu walk powstańczych, 1918-1932, sygn. 257-261. 11. Sprawy partii politycznych: akta dotyczące SDP, HJ (budynek gmachu dla HJ), wykaz osób agitujących za Polską w gminach, 1927-1937, sygn. 262-269. 12. Sprawy związków i stowarzyszeń: akta dotyczące Związku Pracodawców, 1888-1934, sygn. 270-273. 13. Sprawy opieki społecznej: ubezpieczalnie społeczne, opieka nad kombatantami, inwalidami, starcami. Wybory do okręgowych kas chorych, pomoc zimowa, 1889-1937, sygn. 274-289. 14. Sprawy zdrowotne: budowa szpitali, szczepienia ochronne, kontrola uboju, 1894-1930, sygn. 290-296. 15. Sprawy przemysłu i rzemiosła: sprawy budowy rzeźni, młyna, kanału, instalacji pieca hutniczego, maszyn parowych, zezwolenia na wyszynk, [1796] 1872-1836, sygn. 297-317. 16. Sprawy rolnictwa: wykaz właścicieli dóbr powiatu, sprawy gospodarki wiejskiej, [1775] 1872-1937, sygn. 318-343. 17. Sprawy drogowe: budowa i utrzymanie dróg, mostów, 1884-1927, sygn. 344-353. 18. Sprawy kolejnictwa: budowa kolei wąskotorowej, tramwaju - sprawy Śląskiego Związku Komunikacyjnego, 1892-1937, sygn. 354-364. 19. Sprawy osadnictwa i budowlane: zarządzenia w sprawie osadnictwa, dzielenie gruntu, budownictwo przedmiejskie, [1843] 1872-1937, sygn. 365-383. 20. Sprawy klęsk żywiołowych: klęski żywiołowe, pożary, zapomogi, 1879-1937, sygn. 384-398. 21. Sprawy szkolnictwa: szkolnictwo podstawowe, zawodowe, wykazy uczniów, przedszkola, nauka dzieci niewidomych i głuchych, 1901-1935, sygn. 399-412. 22. Sprawy kultury i sztuki: biblioteki ludowe, wydawnictwa, stowarzyszenia kulturalne, [1871] 1872-1935, sygn. 413-421. 23. Sprawy urzędu stanu cywilnego: korespondencja USC, kontrole, wytyczne dla urzędników, wnioski z załącznikami w sprawie zawierania małżeństw, 1874-1936, sygn. 422-433. 24. Sprawy urzędników: szkolenie urzędników, premie, odszkodowania, wybory, [1859] 1872-1936, sygn. 434-463. 25. Sprawy innych powiatów: topografia okręgu toszecko-gliwickiego, zmiany granic, osadnictwo - wysiedlenie, [1860] 1872-1939, sygn. 464-479. Dział B. 1. Akta poszczególnych gmin, [1806] 1872-1944, sygn. 480-980, 573/1-7, 574/1-5, 575/1-4, 676/1-38, 771/1-5, 774/1-3, 788/1, 940/1. 2. Sprawy tajne /rejestry/, 1926-1944, sygn. 981-992. Spis roboczy nr 1; z lat 1901-1919; 1-7. Spis roboczy nr 2; z lat 1890-1921; 1-10. Spis roboczy nr 3; z lat 1814-1944; 1-74. Liczba jednostek w zespole: 1147
15/33/0 Wydział Powiatowy w Zabrzu [1821] 1872-1944 0 rozwiń
1. Kreisverwaltung (sprawy organizacyjno-administaracyjne): wybory i organizacja władz powiatowych, sejmiki powiatowe, uchwały wydziału powiatowego, sprawy urzędnicze, obchody uroczystości państwowych, spisy ludności, sprawy pomieszczeń dla władz urzędów, [1821] 1872-1927, sygn. 1-91, 16a. 2. Rechnungsbiuro (sprawy budżetowo-finansowe Wydziału i poszczególnych gmin): sprawozdania roczne, budżety, rozrachunki z poszczególnymi gminami, rozrachunki między Polską a Niemcami, sprawy rachunkowo-kasowe poszczególnych gmin, sprawy finansowe urzędów okręgowych (Amtsbezirk), związków i stowarzyszeń, sprawy podatkowe – wymiar podatku, odwołania, świadczenia właścicieli majątków i zakładów przemysłowych na rzecz powiatu – podatek dochodowy i przemysłowy, [1869] 1872-1927, sygn. 92-224, 123a, 131a, 140a, 147a, 160a, 178a, 182a, 184a, 186a-b, 218a. 3. Amtsverwaltung (powołanie i organizacja okręgów urzędowych): sprawy szkoleniowe, obsada stanowisk, sprawy osobowe urzędników – powstanie i organizacja urzędów okręgowych, organizacja i zarządzenia policji, obsada stanowisk, sprawy szkoleniowe, wybór, nominacje, sprawy osobowe urzędników, 1873-1926, sygn. 225-255, 226a-b, 229a-c, 230a. 4. Gemeinde und Gutsverwaltung (sprawy ogólne Gmin): sprawy organizacyjne, zarządy gminne, rady gminne, ławnicy – sprawy wyborcze, nominacje, uchwały rad gmin, sprawy komunalne, osiedleńcze, sprawy łączenia gmin, zmiany nazw miejscowości, skargi i zażalenia przeciw władzom lokalnym, [1868] 1872-1927, sygn. 256-364, 273a-b, 277a-b, 281a-c, 306a, 308a, 317a, 321a, 322a-b, 330a-d, 345a. 5. Schulwesen (sprawy szkolnictwa): zakładanie szkół, obsada stanowisk, koszty utrzymania szkół, biblioteka ludowa, 1892-1927 [1942], sygn. 365-372, 371a. 6. Standesamtssachen (sprawy Urzędu Stanu Cywilnego): kontrole Urzędów Stanu Cywilnego, sprawy wydawania świadectw urodzeń, małżeństw, zgonów, 1874-1927, sygn. 373-390, 379a-b, 383a-b. 7. Baupolizei, Bebauungsplane (sprawy budowlane): wnioski, zażalenia w sprawach budowlanych, sprawy budowlane gmin – budownictwo mieszkaniowe (plany, projekty, plany zabudowy gmin), budowa różnych obiektów, 1894-1927, sygn. 391-421. 8. Feuerloschwesen (sprawy obrony pożarowej): kontrole przeciwpożarowe, 1875-1926, sygn. 422-426. 9. Gemeindewegebau (sprawy budowy i utrzymania szos i dróg): budowa i utrzymanie szos i dróg na terenie powiatu, przejmowanie poszczególnych odcinków pod zarząd, wykup gruntów pod budowę szos, brukowanie, oświetlenie dróg, budowa mostów, świadczenia na budowę i utrzymanie szos, dróg, ruch na szosach, budowa i utrzymanie dróg w poszczególnych gminach, [1868] 1872-1927, sygn. 427-598. 10. Eisenbahnen (sprawy kolejnictwa): budowa i utrzymanie kolei wąskotorowej i normalnej, budowa i utrzymanie dworców, 1892-1927, sygn. 599-609. 11. Wasserpolizei (sprawy wodno-melioracyjne): sprawy melioracyjne, drenowanie i nawadnianie gruntów, towarzystwa melioracyjne, regulacja rzek, czyszczenie kanałów, odpływów, zapory wodne, zaopatrzenie gmin i przemysłu w wodę, budowy wodociągów, świadczenia za dostarczoną wodę, działalność w związku robót regulacyjnych, 1875-1929, sygn. 610-699. 12. Landwirtschaftliche Angelegenheiten (sprawy hodowli i sadownictwa): sprawy dotyczące hodowli zwierząt, pszczelarstwa, sadownictwa, 1878-1927, sygn. 700-710. 13. Wohlfahrts und Gesundheitspflage (sprawy opieki społecznej): udzielania zapomóg, fundacje, powstanie kas chorych, opieka nad niemowlętami, kalekami, uchodźcami, opieka społeczna w gminach, [1871] 1872-1927, sygn. 711-746, 713a-b. 14. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Stowarzyszenie robotników rolnych): działalność stowarzyszeń robotników rolnych w gminach oraz akta dotyczące nieszczęśliwych wypadków przeważnie robotników rolnych i drobnych właścicieli (układ wg nazwisk), 1888-1927, sygn. 747-856, 861a. 15. Verwaltungsstreitsachen (sprawy procesowe): sprawy procesowe dotyczące spraw wyborczych, wymiaru podatku, świadczeń, zarządzeń policyjnych i koncesji, [1870] 1872-1927, sygn. 857-1427, 893a, 1067a, 1199a, 1209a. 16. Gewerbepolizei (sprawy przemysłu): akta dotyczące policji przemysłowej, sprawy organizacyjne, wnioski o koncesje na rozbudowę obiektów przemysłowych i instalację urządzeń - zał. plany, projekty, rysunki techniczne, koncesje na zainstalowanie kotłów parowych, magazynów na materiały wybuchowe, odlewni, koncesje na otwieranie i rozbudowę lokali, restauracji, wyszynk, [1869] 1872-1928, sygn. 1428-1593, 1550a, 1564a, 1584a. Anteriora zespołu [1868] 1872-1821 1 j. a. – są wytworem kancelarii urzędów i władz lokalnych (Amtsvorstande-Gemeindervorstande). Po roku 1927 – narastanie akt Magistratu. Liczba jednostek w zespole: 1709
15/34/0 Akta miasta Pyskowic 1893-1943 0 rozwiń
Sprawy budowlane oraz sprawy szpitala miejskiego, z lat 1893-1943, sygn. 1-6 Spis zdawczo-odbiorczy nr 1, lata 1933-1934, korespondencja z Centralverband der Beamten und Angestellten der preussischen Provinzialverwaltungen, sygn. 1/1 Liczba jednostek w zespole: 7
15/35/0 Akta miasta Zabrza [1860] 1922-1945 0 rozwiń
II. Gemeinde Alt-Zabrze (Gmina Stare Zabrze), sprawy organizacyjno-administracyjne: założenie gminy, protokoły zebrań rady i zarządu, spisy ludności, sprawy budowlane; z lat 1869-1904; sygn.: 1-16, 7a. II. Gemeinde Klein-Zabrze (Gmina Małe Zabrze), sprawy organizacyjno-administracyjne: zarząd gminy, spisy ludności, protokoły z posiedzeń, sprawy budowlane i gruntowe; z lat 1864-1905; sygn.: 17-35, 23a. III. Gemeinde Dorotheendorf (Gmina Dorota), sprawy organizacyjno-administracyjne: protokoły z posiedzeń zarządu, opłaty, epidemie; z lat1880-1904; sygn.: 36-41. IV. Gemeinde Hindenburg (Gmina Zabrze) 1. Sprawy organizacyjno-administracyjne: statuty, zarządzenia, protokoły z posiedzeń, wybory władz, plany gospodarcze, sprawy urzędnicze – podział funkcji, zatrudnienie; z lat 1873-1922; sygn.: 42-116. 2. Sprawy policyjne i wojskowe: zarządzenia policyjne, mobilizacja, sprawy zakwaterowania wojska, młodzieżowe organizacje wojskowe, odznaczenia, sprawy plebiscytu i szkód po powstaniach; z lat 1876-1922; sygn.: 117-139. 3. Sprawy sądowo-prawne: sprawy sądów wiejskich, sprawy notarialne, rozjemcze umowy, egzekucje sądowe i opłaty; z lat 1892-1922; sygn. 140-154. 4. Sprawy finansowo-kasowe: budżety, księgi rewizyjne, podatki przemysłowe i gruntowe, sprawy bankowe, czynszowe, koszta wojenne, utrzymanie komisji plebiscytowej, odszkodowania; z lat 1877-1922; sygn.: 155-180, 161a. 5. Gospodarka komunalna: linie lotnicze, poczta, kolej żelazna, tramwaje, autobusy – budowa i utrzymanie, sprawy przedsiębiorstw komunalnych; z lat 1878-1923; sygn. 181-215, 207a, b. 6. Budownictwo komunalne: sprawy miernicze, gruntowe, wnioski budowlane, komisje, obliczenia, budowa gmachu administracji gminy, szpitala, łaźni, budowa mostów, dróg, ulic, urządzenia kanalizacyjne; z lat 1876-1922; sygn. 216-277, 217a, 254a. 7. Sprawy szkolne i kulturalno-oświatowe: plany gospodarcze szkół, rozwój szkolnictwa zawodowego, podstawowego, szkoły ewangelickie, żydowskie, budowa i remonty szkół, biblioteki; z lat 1878-1923; sygn. 278-311. 8. Opieka zdrowotna i społeczna: sprawy szpitali, kostnicy, domy kalek, sprawy ubezpieczeń, kasy zapomogowe; z lat 1889-1928; sygn. 312-331. V. Buergermeister der Stadt Hindenburg (Burmistrz miasta Zabrza) 1. Allgemeine Verwaltung (sprawy organizacyjno-administracyjne): kronika miasta, historia, uroczystości państwowe, rocznice, zmiany terytorialne, zarządzenia, plany gospodarcze, sprawozdania, wybory do władz państwowych, terenowych, sprawy urzędnicze; z lat 1893-1945; sygn. 332-672, 467a, 476a. 2. Polizeiverwaltung (sprawy policyjne) – zarządzenia porządkowe, przejazdy graniczne, sprawy obcokrajowców, obozy pracy, koncesje na wyszynk (prywatne); z lat 1896-1945; sygn. 673-1049. 3. Schulwesen (sprawy szkolne): deputacje szkolne, sprawy finansowe, budowlane szkół, szkolnictwo podstawowe, średnie; z lat 1873-1943; sygn. 1050-1159. 4. Kultur und Gemeinschaftspflege (sprawy kultury): sprawy muzeum, bibliotek teatru, stowarzyszeń kulturalnych, organizacji młodzieżowych, sportowych; z lat 1866-1942; sygn. 1160-1252, 1170a, 1207a. 5. Wohlfahrtswesen (opieka społeczna): opieka zdrowotna, opieka nad uchodźcami, pomoc zimowa, ubezpieczenia; z lat 1904-1942; sygn. 1253-1305. 6. Bau - und Siedlungswesen (sprawy budowlane i osiedleńcze): plany budów, komisje, kontrole, budowa osiedli i mieszkań prywatnych, budowa ośrodków komunalnych, szpitali, żłobków, kasy oszczędności, placów do gier, hoteli, restauracji, budowa ulic, mostów, elektrowni, gazowni, cegielni, budownictwo przemysłowe, sprawy odprowadzania wody z parcel; z lat 1889-1944; sygn. 1306-1890, 1307a, 1315a, 1606a,b. 7. Wirtschaftsforderung und Wirtschaftsfordernde Einrichtungen (sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu): lotnictwo, poczta, łaźnia, cechy, jarmarki; z lat 1864-1934; sygn. 1891-1955, 1917a. 8. Finanz - und Steuerverwaltung (sprawy finansowe i podatkowe): zarządzenia finansowe, kontrole, sprawy budżetowe, pożyczki, podatki, umowy dzierżawne gruntów, sprzedaż gruntów; z lat 1908-1945; sygn. 1956-2130, 2007a. Spis roboczy, 1-137, z lat [1882] 1922-1942. 1. Akta osobowe: sygn. 1-23, 1-1420, 1-244. 2. Wnioski o instalację kanalizacji – układ alfabetyczny wg nazwisk; sygn. 1-679. Anteriora stanowią akta gmin włączonych do Zabrza. Liczba jednostek w zespole: 5947
15/36/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu 1950-1973 0 rozwiń
1.Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły MRN i komisji, protokoły Prezydium MRN, zarządzenia Prezydium, organizacja wydziału; z lat 1950-1973; sygn. 1-633, 855-892; 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły narad, program rozwoju miast, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, analizy; z lat 1950-1972; sygn. 634-773, 714-778, 893-902; 3. Wydział Finansowy: sprawozdania budżetowe; z lat 1955-1958; sygn. 779-781, 909-911; 4. Wydział Oświaty: sprawozdania, protokoły narad Inspektoratu Oświaty, protokoły konferencji dyrektorów szkół; z lat 1953-1972; sygn. 782-790; 5. Wydział Kultury: sprawozdania dotyczące rozwoju życia kulturalnego miasta; z lat 1951-1960; sygn. 791-794. 6. Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: sprawozdanie z działalności MKKF i kół sportowych, klubów; z lat 1950-1972; sygn. 795-800. 7. Wydział Spraw Wewnętrznych: ewidencja stowarzyszeń, sprawozdania z ich działalności, sprawy ludności rodzimej i cygańskiej; z lat 1953-1973; sygn. 801-806, 903; 8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sprawozdania z zakresu rolnictwa; z lat 1953-1954; sygn. 807-808. 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plany rozwoju gospodarki komunalnej, sprawozdania z ich realizacji, plany inwestycyjne, umowy dzierżawne; z lat 1950-1970; sygn. 809-842, 904-908; 10. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności służby zdrowia, domów opieki; z lat 1951-1959; sygn. 843-849. 11. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: plany i sprawozdania Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej, sprawozdania Oddziału Inspekcji Ochrony i Higieny Pracy; z lat 1950-1954; sygn. 850-854. Liczba jednostek w zespole: 911
15/37/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Gliwicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołów nr 12/256, 12/257, 12/258 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/38/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Gliwicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/259 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/39/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Gliwicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/261 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/40/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/259 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 21 do 40 z 379 wpisów.