Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/103/0 Archiwum rodziny Bergwelt-Baildon z Łubia 1795-1940 0 rozwiń
I. Akta dotyczące tytułów prawnych: zastawy majątku, dzierżawy, zamiany, 1795-1934, sygn. 1-6. II. Akta administracyjno - gospodarcze. 1. Sprawy handlowe: korespondencja w sprawach handlowych, 1909-1934, sygn. 7-13. 2. Gospodarka leśna i rolna, 1919-1939, sygn. 14-16. 3. Sprawy finansowo - kasowe: sprawy rozliczeń gospodarczych gmin, podatki, ubezpieczenia i wynagradzanie robotników, 1909-1940, sygn. 17-53. Liczba jednostek w zespole: 53
15/104/0 Archiwum baronów von Durant z Wielowsi 1755-1908 0 rozwiń
1. Sprawy majątkowe - gruntowe, 1755-1908, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
15/105/0 Urząd Górniczy Gliwice-Południe [1870] 1903-1944 0 rozwiń
1. Akta dotyczące Kopalni "Konigin Luise" (Zabrze): instrukcje, wykazy zatrudnionych, plany, rysunki techniczne, [1897] 1903-1936, sygn. 1-14, 14/1, 14/2. 2. Akta dotyczące Kopalni "Delbrück" i "Guido" (Makoszowy i Guido): plany, sprawy ratownictwa, sprawy przewozów linowych w szybach, [1870] 1903-1944, sygn. 15-40, 17/1-4, 18/1-2, 21/1-5, 25/1-16, 29/1-2, 39/1-7, 40/1. 3. Akta dotyczące Kopalni "Bielszowitz" (Bielszowice): sprawy dotyczące kolejki liniowej w kopalni "Bielszowice", [1850] 1903-1944, sygn. 41, 41/1-11. 4. Statystyka nieszczęśliwych wypadków, [1897] 1903-1927, sygn. 42-44. Dopływ - akta dotyczące kolei piaskowej Kopalni Knurów - lata 1919-1921, sygn. 95. Liczba jednostek w zespole: 95
15/106/0 Urząd Górniczy Gliwice-Północ [1856] 1903-1944 0 rozwiń
1. Akta dotyczące Gewerkschaft Castellengo - Abwehr: plany, sprawy połączenia kopalni "Catellengo" i "Abwehr", sprawy przewozów linowych, lokomotyw, [1856] 1903-1943, sygn. 1-13. 2. Akta dotyczące Constelation Donnersmarckhuette: sprawy organizacyjne gwarectwa, sprawy przewozów linowych w kopalniach, [1857] 1903-1944, sygn. 14-26. Liczba jednostek w zespole: 26
15/107/0 Państwowa Dyrekcja Górnicza w Zabrzu [1829] 1904-1924 [1928] 0 rozwiń
1. Arbeiterangelegeheiten (sprawy robotnicze) - pozycje wyłączone jako akta obce: nieszczęśliwe wypadki, zatrudnienia, zwolnienia pracowników, [1897] 1904-1924 [1927], sygn. 1-4. 2. Verwaltungsangelgenheiten (sprawy przepisów dotyczących toku urzędowania): urzędowanie i prowadzenie kancelarii, zbiory dokumentów jak umowy, kontrakty najmu, kupna, sprzedaży przeważnie w sprawach gruntowych, recesy, wykazy akt, [1829] 1904-1915, sygn. 5-65. 3. Kassen und Rechnungswesen (sprawy kasowe i rachunkowe): rachunki za budowę wieży ciśnień, [1894] 1904-1921, sygn. 66. 4. Betrieb und Haushalt (sprawy rozbudowy kopalń i produkcji): rozbudowa kopalń, instalacji, urządzeń, wydobycia na kopalniach "Król", "Zabrze", "Knurów", badań doświadczalnych, udoskonalania produkcji, plany ruchu, sprawozdania, [1889] 1904-1924 [1926], sygn. 67-98. 5. Gesetzgebung (sprawy ustawodawstwa górniczego): zbiory różnych zarządzeń i przepisów górniczych, [1893] 1904-1924 [1925], sygn. 99-105. 6. Haus- und Grundbesitz (sprawy posiadłości, akta gruntowe): przepisy i zarządzenia w sprawach gruntowych, spraw kupna i najmu gruntów, zarządu posiadłościami ziemskimi, wykazy gruntów i właścicieli, odpisy z ksiąg gruntowych, wykazy gruntów i budynków, plany sytuacyjne, [1874] 1904-1924 [1928], sygn. 106-233. 7. Kirchenangelegenheiten (sprawy kościelne): akta dotyczące spraw procesowych, patronackich, rachunkowych, kosztorysy budowy kościoła w Knurowie, [1902] 1904-1922, sygn. 234. 8. Landessachen (sprawy powiatów i gmin): projekty rozbudowy kanalizacji, plany sytuacyjne powiatu, wycinki prasowe, doniesienia o wystąpieniach powstańców, wykazy szkód, sprawy rozrachunków pomiędzy Polską a Niemcami po plebiscycie, [1854] 1904-1924 [1925], sygn. 235-246. 9. Schulangelegenheiten (sprawy szkolnictwa): sprawy budowlano - remontowe, finansowe szkół w Pawłowie, w Bielszowicach i Czuchowie oraz zakładania szkół gospodarczych dla dziewcząt, [1894] 1904-1922, sygn. 247-251. 10. Wohlfahriseiarichtungen (sprawy pożyczek i odszkodowań na budowę domów): odszkodowania, pożyczki na budowę domów oraz zapomogi, 1904-1926, sygn. 252-253. 11. Druckschriften (sprawy biblioteki): oferty i zamówienia książęk, katalogi, wykazy książek biblioteki zakładowej, 1914-1922, sygn. 254-262. 12. Statistik (sprawy statystyczne): statystyka zatrudnienia, zarobków, wydobycia, zarys historii kopalni "Król", "Zabrze" oraz dyrekcji górniczej w Zabrzu, [1855] 1904-1924 [1925], sygn. 263-269. 13. Rechtlichen Angelegenheiten (sprawy prawne): wywłaszczenia z parcel, zakładanie ksiąg wieczystych, kontrakty w sprawie wodociągów, [1882] 1904-1924 [1925], sygn. 270-301. 14. Steuern und Lasten (sprawy podatków): podatki gminne, sprawy podatkowe Beringspektion (Inspektora Górniczego) i kopalni "Knurów", [1886] 1904-1922, sygn. 302-305. 15. Bausachen (sprawy budowlane): plany i rysunki rozbudowy i zabudowy kopalń i okolicznych miejscowości, [1883] 1904-1924 [1928], sygn. 306-320. 16. Verkehr und Handel (sprawy komunikacyjne i handlowe): akta dotyczące budowy, przebudowy i utrzymania torów kolejowych kolejki wąskotorowej, budowy i utrzymania ulic, kanałów, regulacji rzek, [1889] 1904-1924 [1926], sygn. 321-357. 17. Bergwerksangelegenheiten (sprawy dot. robót wiertniczych i dzierżawy pól górniczych), [1853] 1904-1924 [1925], sygn. 358-456. Anteriora - 1829 -1892: "Berginspektion Zabrze" i "Berginspektion Königshütte", 1892 -1904 Königliche Zentralverwaltung der Steinkohlenbergwerke "König und Königin Luise", 1904 - Kgl. Bergwerksdirektion zu Zabrze. Liczba jednostek w zespole: 453
15/108/0 Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Oddział Zakładów Górniczych w Zabrzu [1922] 1924-1945 0 rozwiń
1. Akta zarządu spółki: okólniki, zarządzenia, instrukcje, kontakty z różnymi zakładami i zrzeszeniami przemysłowymi, 1924-1945, sygn. 1-33, 18a, 26a, b, c. 2. Akta dot. planowania i sprawozdawczości: plany i sprawozdania roczne Spółki, sprawozdania pokontrolne "Deutcher Revisions- u Treuhand AG", sprawozdania z objazdu różnych obiektów przemysłowych, sprawozdania i zestawienia dot. produkcji, 1927-1944, sygn. 34-65, 35a. 3. Akta finansowo-kasowe: bilanse roczne Spółki, roczne i miesięczne sprawozdania różnych zakładów i obiektów przemysłowych, zestawienia kosztów własnych, zestawienia kosztów na budowę zakładów i mieszkań zakładowych, sprawy podatkowe, 1926-1944, sygn. 66-113, 113a. 4. Akta techniczne - rozbudowa zakładów: zarządzenia i instrukcje, opisy maszyn i urządzeń technicznych, instalacji urządzeń technicznych, rysunki techniczne, analizy i badania laboratoryjne, 1926-1944, sygn. 114-193, 114a. 5. Akta dot. spraw socjalno-bytowych: zarządzenia i okólniki dot. spraw pracowniczych, statystyka zarobków, renty, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawy urzędnicze - umowy o pracę, ubezpieczenia, [1922] 1924-1944, sygn. 194-215 Liczba jednostek w zespole: 222
15/109/0 Koksownia Delbrück w Makoszowach 1922-1944 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne: wyniki doświadczeń, produkcja uboczna, korespondencja, 1928-1943, sygn. 1-13. 2. Sprawozdania i raporty, 1922-1944, sygn. 14-21. Liczba jednostek w zespole: 21
15/110/0 Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Urząd Hutniczy w Gliwicach [1816] 1924-1928 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne dotyczące organizacji i historii huty, 1846-1927, sygn. 1-13. 2. Sprawy gruntowe: kupno, wydzierżawianie gruntów, hipoteki, 1841-1927, sygn. 14-23. 3. Sprawy załogi: akta dotyczące składania przysięgi przez robotników i urzędników, sprawy związków zawodowych i rad robotniczych, opieka zdrowotna, odznaczenia, 1816-1828, sygn. 24-49. Liczba jednostek w zespole: 49
15/111/0 Dyrekcja Dóbr hrabiego Ballestrema w Gliwicach 1801-1945 0 rozwiń
Dział A. Akta gruntowe. I . Akta testamentowe rodziny Ballestremów, z lat 1917-1945, sygn. 1-16, 12a. II. Akta pożyczkowe i hipoteczne, z lat 1897-1944, sygn. 17-72. III. Akta dotyczące wymiany, sprzedaży, najmu i odstąpienia gruntów, z lat 1911-1943, sygn. 73-97, 73a, b, 80a, b, 82a, 90a, b. IV. Akta dotyczące odstąpienia gruntów pod budowy: odstąpienia gruntów pod budowę kolei, kanałów, z lat 1903-1944, sygn. 98-140, 125a. V. Akta gruntowe (różne): akta dot. kupna, dzierżawy gruntów, praw gruntowych, z lat 1883-1943, sygn. 141-149, 141a, 143a. Akta gruntowe dot. poszczególnych majątków ziemskich Ballestremów. I. Górny Śląsk: akta dot. zarządu dobrami, spraw melioracyjnych, budowy urządzeń komunalnych, najmu i zamiany gruntów, podatków dochodowych, przemysłowych i innych oraz korespondencja dot. zakładów położonych na terenie majątków, z lat 1801-1944, sygn. 150-369, 167a, 178a, 257a. II. Dolny Śląsk, z lat 1833-1944, sygn. 370-445. III. Słowacja – Węgry, z lat 1848-1945, sygn. 446-626, 480a, 481a, 608a. Dział B. I. Akta przemysłowe (ogólne): korespondencja dyrektorów zakładów przemysłowych, orzeczenia w sprawach wartości majątków i kopalń, udziałów, zebrań udziałowców, stosunków prawnych, finansowych spraw technicznych, mieszkań, z lat 1883-1944, sygn. 627-834, 730a, 737a, 771a, b, c, 801a, b, 816a, b. II. Akta poszczególnych przedsiębiorstw. 1. Oberschlesische Eisenbahn Bedarf A.G. (Górnośląskie Koleje Żelazne S.A.): sprawozdania, bilanse, sprawy rent i ubezpieczeń społecznych, procesowe, z lat 1883-1944, sygn. 835-908, 868a. 2. Przemysł węglowy: bilanse, sprawozdania, statystyka, umowy sprzedaży, dzierżawy, sprawy finansowe, techniczne, budowlane, mieszkaniowe, socjalne i personalne, akta dot. koncernów i podległych im zakładów Gewerkschaft Castellengo Abwehr (Gwarectwo Castellengo Abwehr), Rudzkie Gwarectwo Węglowe, Gwarectwo Węglowe w Sierszy, Zakłady Koksownicze Ballenstrema i inne, z lat 1854-1944, sygn. 909-1656, 909a, 1110a-d, 1150a, 1197a-f, 1252a, 1441a, 1446a, 1456a, b, 1517a, b, 1535a, b, 1558a, b, 1561a, b, c, 1572a, 1573a, 1585a, 1591a, 1602a, b, 1603a, b, c, 1606 a-ł (19), 1608a, 1609a, 1610a, 1612a, 1613a, 1616a, 1656a. 3. Przemysł hutniczy: bilanse, sprawozdania, statystyka produkcji i zatrudnienia, Vereinigte O/S Hüttenwerke (Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze) i podległych zakładów, 1853-1944, sygn. z lat 1657-1839, 1833a, b. 4. Handel i przemysł drzewny: statuty, sprawozdania, bilanse, akta gruntowe – kontrakty, sprawy produkcji, akta dot. zakładów: Vereinigte Holzindustrie A.G. (Zjednoczone Zakłady Przemysłu Drzewnego), Lignoza (materiały wybuchowe), Oberschles. Hydrienwerke, korespondencja dot. rozwoju przemysłu zagranicznego, z lat 1884-1945, sygn. 1840-2081, 1852a, 1888a. Dział C. I. Akta dot. ubezpieczeń: akta dot. ubezpieczeń socjalnych, od ognia, ubezpieczenia dot. zarówno zakładów jak i poszczególnych osób, z lat 1912-1944, sygn. 2082-2120. II. Akta dot. związków i stowarzyszeń: akta dot. stowarzyszeń i związków zawodowych, kulturalnych, kas chorych, z lat 1898-1944, sygn. 2121-2146, 2140a. III. Akta procesowe: procesy spadkowe, gruntowe, w sprawach odszkodowań, procesy dot. zakładów jak i poszczególnych osób, z lat 1848-1944, sygn. 2147-2193. IV. Akta dot. spraw socjalnych: akta dot. zatrudnienia kobiet, utworzenia przedszkola, zaopatrzenia w opał instytucji społecznych, z lat 1908-1944, sygn. 2194-2204. V. Akta dot. rent i ubezpieczeń społecznych: akta dot. kasy emerytalnej, składek w zakładach, majątkach, kasy chorych, z lat 1869-1944, sygn. 2205-2237, 2236a. VI. Patenty: zgłoszenia patentów w różnych dziedzinach, z lat 1933-1944, sygn. 2238-2258. VII. Pełnomocnictwa: pełnomocnictwa wydawane różnym osobą w celach przeprowadzania kontroli lub pełnienia funkcji, z lat 1867-1944, sygn. 2259-2262. VIII. Akta personalne: układ alfabetyczny, akta personalne dyrektorów, zarządców, praktykantów i pracowników, z lat 1907-1945, sygn. 2263-2437. IX. Akta odziedziczone dot. kopalni Donnersmarcka, z lat 1855-1900, sygn. 2438-2442. X. Akta dot. archiwum, bibliotek przyzakładowych i pomocy registraturalnych, z lat 1935-1944, sygn. 2443-2448. XI. Rysunki techniczne, plany sytuacyjne, szkice, z lat 1940-1944, sygn. 2449 (paczka). Spis roboczy z lat 1904-1942, sygn. 2450-2461. Liczba jednostek w zespole: 2561
15/112/0 Gwarectwo Castellengo-Abwehr w Gliwicach 1823-1945 0 rozwiń
I. Akta Kopalni Castellengo: sprawozdania, protokoły, okólniki, zarządzenia, korespondencja zarządu i naczelnego dyrektora, budżet, książka skarbowa, zakup terenu, zarządzenia, plany zakładu, statystyka załogi i płac, korespondencja z urzędem zatrudnienia, sprawy zatrudnienia kobiet i młodzieży, wypowiedzenia, sprawy zatrudnienia, sprawy zatrudnienia urzędników, nominacje, zakres pracy, szkolenia dla robotników, zatrudnianie obcokrajowców i jeńców wojennych / II wojna światowa /, budowa osiedla, współzawodnictwo, sprawy zaopatrzenia, rejestr wypadków, szkody górnicze, sprawy wydobycia, transport, 1910-1945, sygn. 1-61, 2a, 4 a-ż, 27a-b, 28a-d, 29a, 59 a-d, 60 a-b, 61a. II. Akta Kopalni Abwehr: zarządzenia, sprawozdania, okólniki, sprawy dot. związku pracowników, podatki od płac i inne, umowy w sprawach gruntowych, rozbudowa kopalni, zaopatrzenie w materiały i urządzenia techniczne, oferty firmowe, sprawy działu maszynowego, zestawienia z wydobycia, dzienniki zmianowe, sprawy robotnicze - kartoteka wypadków, urządzenia transportowe, 1907-1944, sygn. 62-156, 69 a-b, 114 a-c, 113 a. III. Akta Kopalni Concordia: zarządzenia, protokoły z narad, korespondencja dyrektora, akta rachunkowo - kasowe, listy płac, dzienniki pomiarów, sprawozdania z wykonywanych pomiarów na polach górniczych, sprawozdania i raporty z wydobycia, zbyt węgla, zaopatrzenie w materiały i urządzenia, laboratorium - zbiór luźnych sprawozdań z zebrań i odczytów, opisy techniczno - laboratoryjne, analizy, chemiczna przeróbka węgla, wykazy zatrudnionych, plakaty propagandowe BHP, ewidencja wypadków, renty, ubezpieczenia, deputaty węglowe, szkolenie, 1883-1945, sygn. 157-267, 171a-d, 177 a-e, 178 a-b, 187a, 225a. IV. Akta zakładów luźnych związanych z Gwarectwem: akta budowlane dot. Siersaer Montanwerke A.G. oraz kopalń "Artur" i "Barbara", 1944, sygn. 268-269. V. Akta osobowe pracowników Kopalni "Castellengo" w Rokitnicy, 1823-1933, sygn. 1-24601; VI. Kartoteki ewidencyjne pracowników Kopalni "Abwehr" w Mikulczycach, 1828-1930, sygn. 1-9623; VII. Akta osobowe pracowników Kopalni "Concordia" w Zabrzu, 1858-1929, sygn. 1-6858. Liczba jednostek w zespole: 41424
15/113/0 Górnośląskie Zjednoczone Zakłady Hutnicze Spółka Akcyjna Oberhütten w Gliwicach [1840] 1926-1945 [1949] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacji i zarządu koncernu, zebrań akcjonariuszy: organizacja koncernu i podległych przedsiębiorstw, stan majątkowy, stosunki prawne, rada nadzorcza, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, udział koncernu w spółkach akcyjnych, statystyka produkcji i zatrudnienia; z lat 1910-1945; sygn.: 1-59, 1212-1248, 1215/1-20, 18/1, 4/1-5. 2. Sprawy sprawozdawczości: sprawozdania roczne, kwartalne, miesięczne koncernu i podległych zakładów oraz sprawozdania pokontrolne; z lat 1921-1944; sygn.: 60-176, 923-1073, 60/1-4, 69/1-2. 3. Sprawy finansowo - kasowe: bilanse z załącznikami, miesięczne zamknięcia rachunków, plany kont, zestawienia kosztów produkcji, kasy oszczędnościowe, na początku akta koncernu a następnie podległych zakładów; z lat 195-1945; sygn.: 177-397, 1074-1211, 1211/1-4, 397/1-9. 4. Sprawy rozbudowy zakładów - urządzeń technicznych: kosztorysy, plany, rysunki techniczne rozbudowy zakładów i budowy nowych zakładów oraz sprawy remontowe, miesięczne sprawozdania techniczne; z lat 1905-1945; sygn.: 398-425, 1249-1277, 1255/1-7, 399/1-22, 406/1-5. 5. Sprawy kontraktów, umów, transakcji handlowych: umowy i kontrakty międzynarodowe, również dot. handlu morskiego, transakcje handlowe w sprawach dostaw surowców, umowy w sprawach przejmowania zakładów przemysłowych, spółek akcyjnych, umowy w sprawach budowy przewodów gazowych, sieci elektr., kontrakty najmu i sprzedaży gruntów; z lat 1896-1945; sygn.: 426-510. 6. Korespondencja handlowe - zbyt: porozumienia w sprawach handlowych, wykazy cen, zamówienie handlowe; z lat 1937-1944; 511-540, 540/1-8. 7. Akta procesowe: procesy w sprawach odszkodowań; z lat 1916-1942; sygn.:541-552. 8. Sprawy patentów: zgłoszenia patentów, wynalazków; z lat 1922-1945; sygn.: 553-565. 9. Sprawy szkód górniczych: szkody górnicze głównie Huty Pokój; z lat 1929-1941; sygn.: 566-569. 10. Sprawy socjalne oraz akta personalne: sprawy rent, zapomóg, ubezpieczeń, uposażenia urzędników, korespondencja w sprawach osobowych; z lat 1922-1944; sygn.: 570-578, 578/1-7, 1284-1290,1287/1-17. 11. Akta gruntowe: sprawy gruntowe poszczególnych zakładów przemysłowych, transakcje w sprawach gruntowych, sprawy przejmowania gruntów w celach budowlanych i komunikacyjnych, sprawy gruntowe miejscowości według układu alfabetycznego; z lat 1873-1945; sygn.: 579-780, 579/1-6, 580/1-5, 653/1-2, 780/1-9. 12. Sprawy biblioteki koncernu: katalogi biblioteczne, zbiór drukowanych sprawozdań i bilansów firm i zakładów niemieckich i francuskich, opracowania z zakresu tematyki technicznej i prawnej, zbiory projektów i rysunków technicznych; z lat 1840-1942; sygn.: 781-922. 13. Ubezpieczenia przeciwpożarowe zakładów; 1944; sygn.: 1291-1296. Anteriora - 1840 - 1926 Obrerschlesische Eisenindustrie A.G. Gleiwitz, Oberschlesische Eisenbedarf A.G. Gleiwitz Dopływ: - Dokumentacja techniczna, z lat 1894-1945 [1949], sygn. 1-352; - Akta osobowe, z lat 1866-1945, sygn. 1 - 10162. Liczba jednostek w zespole: 11949
15/114/0 Kopalnia "Gliwice" w Gliwicach 1873-1945 0 rozwiń
1.Akta Zarządu Kopalni: założenie kopalni, koncesje na eksploatacje, zarządzanie, zestawienia kasowo - produkcyjne, sprawy gruntowe dot. nabycia i dzierżawy, szkód górniczych, gospodarki wodnej, akt dot. wydawania gazety zakładowej, dzienniki kancelaryjne, 1873-1945, sygn. 1-134. 2. Akta Wydziału Pomiarów: sprawy wierceń górniczych, pomiarów i zabezpieczeń, wyceny gruntów, 1910-1944, sygn. 135-165. 3. Akta techniczno - budowlane: korespondencja z policją budowlaną, akta dot. budowy i przebudowy obiektów przemysłowych, instalacji urządzeń technicznych, 1910-1945, sygn. 166-198. 4. Akta dot. prac laboratoryjno - badawczych: badania laboratoryjne koksu, węgla, pyłu skalnego, urządzeń chłodni, 1927-1944, sygn. 199-205. 5. Akta dot. produkcji: zestawienia produkcyjne, raporty wydobycia, cenniki na węgiel, koks, gospodarka materiałowa i surowcowa, gospodarka materiałami wybuchowymi, 1920-1945, sygn. 206-223. 6. Akta dot. spraw zaopatrzenia i zbytu: sprawy sieci komunikacyjnej kopalni / tory, bocznice /, zaopatrzenie w energie elektryczną, sprawy zbytu węgla, meldunki dostaw, reklamacje w sprawie dostaw, 1909-1945, sygn. 224-293. 7.Akta dot. spraw pracowników: organizacja pracy, strajki, sprawy Spółki Brackiej, wniosków o pracę, sprawy budownictwa mieszkaniowego, deputatów węglowych, zaopatrzenia i umundurowania robotników, szkolenie, zarządzenia dla policji kopalnianej w sprawach bezpieczeństwa pracy, kontrola wypadków, sprawy procesowe, 1918-1945, sygn. 294-401. 8. Akta dot. pomocniczych zakładów należących do kopalni: akta dot. 3 zakładów pomocniczych, a mianowicie Fabryki Kwasu Siarkowego, cegielni w Ostropie i Maciejowie oraz akta Koksowni, akta obejmują sprawy produkcji, sprawy robotnicze, 1918-1945, sygn. 402-462. 9. Zbiór planów sytuacyjnych i rysunków technicznych, pocz. XX w., sygn. 463. Akta kat. B - 30: akta dot. szkód górniczych, 1933-1945, sygn. 1-49=/0, 3 mb/. Liczba jednostek w zespole: 463
15/115/0 Oberhütten Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze Spółka Akcyjna w Gliwicach Fabryka Drutu w Gliwicach 1899-1944 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno -organizacyjne: krótka historia fabryki, sprawozdania, materiały statystyczne, plany, sprawy robotnicze, płace, wypadki, 1903-1945, sygn. 1-15. 2. Sprawy produkcji i zbytu: przyrządy pomiarowe, sprawy spawalnictwa, elektrotechniki, narzędzi, 1899-1944, sygn. 16-44. Liczba jednostek w zespole: 44
15/116/0 Rudzkie Gwarectwo Węglowe w Rudzie Śląskiej [1864] 1931-1945 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne Zarządu i Rady Przybocznej: ustawy, okólniki, zarządzenia Zarządu i Rady, [1922-1930] 1931-1945, sygn. 1-53, 7a, 11a, 21a, 47a, 48a. 2. Budżety, sprawozdawczość, bilanse, statystyka: budżety, bilanse, sprawozdania gospodarcze i techniczne, materiały statystyczne dot. wydobycia, produkcji, zatrudnienia, [1887-1930] 1931-1945, sygn. 54-195, 54a, 65a, 120a, 143a, b 3. Umowy przemysłowe, handlowe, dzierżawne: umowy zawierane ze spółkami akcyjnymi, przedsiębiorstwami, [1896-1930] 1931-1945, sygn. 196-260. 4. Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych: sprawozdania, protokoły z zebrań, korespondencja dot. ustalania cen, eksportu, sprawy żądań robotników, [1920-1930] 1931-1939, sygn. 261-281, 262a, 263a, 280a. 5. Związek Rudzkiego Gwarectwa Węglowego z O/S Steinkohlen Syndikat, sp. "Wirek", "Robur", "Las": umowy, protokoły z posiedzeń, korespondencja dot. eksportu węgla i koksu, bilanse i sprawozdania S.A. "Robur", "Las", sprawy gruntowe, [1910-1930] 1931-1945, sygn. 282-341. 6. Akta Biura Pomiarowego: instrukcje dla mierników, plany kopalń i szybów, [1876-1930] 1931-1939, sygn. 342-346, 344a, b, c. 7. Elektryfikacja kopalń i szybów, gazownictwo, instalacje ogrzewania, [1886-1930] 1931-1943, sygn. 347-372. 8. Sprawy wodno-kanalizacyjne, [1873-1930] 1931-1944, sygn. 373-391. 9. Analiza zawartości koksu i węgla, [1896-1930] 1931-1932, sygn. 392-396. 10. Akta dot. kopalń i szybów podległych Rudzkiemu Gwarectwu Węglowemu: akta dot. kopalni "Brandenburg", "Wolfgang", "Eminencja", "Oskar", "Franciszek", "Pokój", obejmują sprawy produkcji, przewozów urządzeń technicznych, elektryczności i innych /1864-1930/ 1931-1944, sygn. 397-647, 397a, 399a, 403a-e, 420a, b, 445a-f, 446a-c, 447a, b, 449a-c, 457a, 459a, 473a-c, 476a-c, 485a, b, 489a-c, 496a, b, 534a, b, 550a-h, 553a, b, 597a, 611a-c, 616a-f, 620a, 630a. 11. Akta dot. związków przemysłowych oraz zakładów przemysłowych i społecznych: akta dot. związków koksowni, kopalń, fabryki szamotówek, cegielni, przemysłu drzewnego, piekarni, mleczarni, obejmują protokoły z posiedzeń, sprawozdania z kontroli, umowy, korespondencja, rozliczenia, koncesje, [1868-1930] 1931-1945, sygn. 648-722. 12. Sprawy budowlane i usuwanie szkód górniczych: akta dot. budowy nowych obiektów, rozbudowy i remontów starych, budownictwo mieszkaniowe, budowa nowych osiedli, sprawy szkód górniczych na terenach państwowych i prywatnych, [1868-1930] 1931-1939, sygn. 723-776, 724a, 754a, 775a. 13. Podatki, hipoteka, sprawy gruntowe: podatki dochodowe, opłaty od nadań górniczych, czynsze mieszkaniowe, sprawy gruntowe zakładów i miejscowości, głównie Rudy, [1870-1930] 1931-1944, sygn. 776-846, 784a, 805a, 823a, 828/1-107, 829a, 846a. 14. Fundusz wolnych kuksów: raporty z rewizji stanu kasy, [1923-1930] 1931-1939, sygn. 847-851. 15. Sprawy robotnicze i urzędnicze: sprawy zatrudnienia, płac, strajków, ubezpieczeń, kas chorych, opieki nad inwalidami, zatrudnienia jeńców wojennych, stowarzyszenia, związki robotnicze i urzędnicze, jubileusze, odznaczenia, akta dot. spraw robotniczych podległych kopalń i zakładów, [1890-1930] 1931-1944, sygn. 852-933, 855a, 860a, 869a, 881a, 890a, 907; Brak sygn. 906. 16. Udział Gwarectwa w życiu publicznym Rudy i okolicy: udział RWG w rozbudowie środków komunikacyjnych, zakładanie sieci elektrycznej, korespondencja z urzędem gminnym, sprawy szkolnictwa, [1871-1930] 1931-1944, sygn. 934-975, 962a. 17. Badania meteorologiczne, [1907-1930] 1931-1935, sygn. 976-987. 18. Spisy akt, [1922-1930] 1931-1945, sygn. 988-992. Anteriora – 1864-1922 – Graf v. Ballestremsche Guterdirektion in Gleiwitz (Dyrekcja Dóbr hrabiego Ballestrema w Gliwicach), 1922-1931 – Zarząd Zakładów Przemysłowych Mikołaja hrabiego Ballestrema w Gliwicach, 1931-1932 – połączenie Zarządu, S.A. Huta "Pokój", Śląskich Zakładów Górniczo-Hutniczych w Katowicach – powstało RGW. Liczba jednostek w zespole: 1193
15/117/0 Zakłady Koksownicze "Borsig" SA Zabrze 1826-1945 0 rozwiń
1. Akta Dyrekcji: statuty, pełnomocnictwa, zarządzenia normatywne, protokoły z posiedzeń Spółki, Rady Nadzorczej Koncernu, korespondencja Naczelnego Dyrektora, sprawozdania roczne, kwartalne, miesięczne, akta spadkowe, patenty, lata 1854-1945, sygn. 1-374, 5a-b, 33a-f. 2. Akta Wydziału Prawnego: umowy dot. połączenia zakładów (spółek), handlu zagranicznego, kupna, sprzedaży i dzierżawy gruntów, akta dot. budowy obiektów przemysłowych, biurowych, osiedli robotniczych, sprawy gruntowe poszczególnych miejscowości, procesy o szkody górnicze, kontrola finansowa, sprawy socjalno - bytowe pracowników, lata 1826-1945, sygn. 375-1454, 460a, 1376a, 1402/1-g, 1417a-b, 1428a. 3. Akta Wydziału Finansowego: sprawy organizacyjne Wydziału, bilanse z załącznikami, sprawozdania z kontroli bilansów, sprawy podatkowe – zestawienia, listy podatkowe, podatki: przemysłowy, dochodowy, obrotowy, gruntowy, budowlany, sprawy płac i wynagrodzeń, lata 1890-1945, sygn. 1455-1825. 4. Akta Wydziału Zaopatrzenia i Zbytu: dostawy i zbyt węgla, koksu, artykułów chemicznych, zaopatrzenie zakładów w surowce, wodę, gaz, materiały wybuchowe, lata 1878-1944, sygn. 1826-1953. 5. Akta Wydziału Technicznego: korespondencja z władzami, usprawnienia techniczne, sprawy ratownictwa, rysunki techniczne, lata 1901-1945, sygn. 1954-2028. 6. Akta zakładów należących do Borsiga: sprawozdania, materiały statystyczne produkcji i zatrudnienia podległych kopalń i zakładów, sprawy rachunkowości, podatków, budownictwa, spraw socjalno-bytowych, lata 1838-1945, sygn. 2029-2289, 2081a-d, 2098a. 7. Akta dot. zakładów obcych i stowarzyszeń: sprawozdania, sprawy robotnicze zakładów i stowarzyszeń z którymi zakłady utrzymywały kontakty, względnie do których należały, lata 1909-1945, sygn.2290-2430, 1417a-k. 8. Akta osobowe i kartoteki, spis zdawczo-odbiorczy nr 1, lata 1862-1945 [1958], sygn. 1-3799; 9. Kartoteki ewidencyjne pracowników Kopalni "Jadwiga", lata 1827-1931, sygn. 1-26313; 10. Kartoteki ewidencyjne pracowników Kopalni "Ludwig", lata1849-1937, sygn. 1-12047. Liczba jednostek w zespole: 46739
15/118/0 Towarzystwo Kolei Piaskowej w Pyskowicach [1899] 1913-1944 0 rozwiń
1. Sprawy budowlane i wydobycia: rozbudowa piaskowni, budowa tamy, sprawy wydobycia piasku, transport, 1911-1944, sygn. 1-16. 2. Sprawy gruntowe - wywłaszczenia, kupno, sprzedaż, 1889-1944, sygn. 17-90. Liczba jednostek w zespole: 90
15/119/0 Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Hermann Göring Katowice Grupa I Gliwice [1857] 1940-1945 0 rozwiń
1. Okólniki, zarządzenia, protokoły, korespondencja: okólniki, zarządzenia i protokoły z posiedzeń Związku Przemysłowców, korespondencja Zarządu w Gliwicach z Głównym Urzędem Górniczym i innymi koncernami w sprawach budowlanych, gruntowych, podatkowych; z lat [1857] 1940-1944; sygn. 1-45, 12a. 2. Planowanie, sprawozdawczość, statystyka: plany, sprawozdania podległych kopalń, głównie kopalni "Sośnica", raporty powizytacyjne kopalń; z lat [1857-1910] 1940-1945; sygn. 46-168, 60a, 77a, 89a, 108a, 132a. 3. Sprawy przemysłowo-budowlane i usuwanie szkód górniczych: plany, projekty, szkice, rozbudowy kopalń i instalacji urządzeń, budowy mieszkań i obiektów socjalnych, usuwanie szkód górniczych, procesy z tym związane (plany); z lat [1857-1913] 1940-1944; sygn. 169-216, 208a. 4. Sprawy wodno-kanalizacyjne, sprawy elektryczności: zarządzenia i ustawy dot. gospodarki wodnej, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, plany rozbudowy sieci elektrycznej; z lat [1857-1908] 1940-1945; sygn. 217-259, 231a, 239a, 243a, 249a-c, 259a. 5. Sprawy ogólne dot. kopalń: sprawy otwieranie nowych kopalń, sprawy wydobycia i urządzeń wiertniczych i innych urządzeń górniczych – plany, rysunki, prace dyplomowe z zakresu górnictwa; z lat [1857-1913] 1940-1944; sygn. 260-325, 279a, 294a, 298a, 303a, 306a-d. 6. Akta dot. poszczególnych kopalń podległych "Bergwerksverwaltung Oberschlesien GmbH der Reichswerke Hermann Göring": akta dot. kopalń "Dębieńsko", "Knurów", "Sośnica", "Miechowice" – plany rozbudowy, umowy dzierżawy, instalacja urządzeń z załączonymi planami i kosztorysami; z lat [1857-1909] 1940-1945; sygn. 326-483, 326a, 329a, 350a, 361a, 362a-b, 368a, 376a-b, 379a-d, 388a-b, 389a, 402a-c, 406a, 410a, 421a, 429a, 455a-b, 460a-b. 7. Sprawy robotnicze i socjalno-bytowe, Spółka Bracka: akta dot. rad robotniczych – zarządzenia, protokoły z posiedzeń, kasy zapomogowe, sprawy płac i warunków bytowych robotników; z lat [1857-1919] 1940-1943; sygn. 484-535, 514a, 519a-b. 8. Akta Biura Mierniczego: plany sytuacyjne, wykazy planów; z lat [1857-1914] 1940-1945; sygn. 536-544, 542a, 544a. 9. Sprawy podatkowe: podatki gruntowe, hipoteki, podatki przemysłowe, czynsze mieszkaniowe; z lat [1857-1905] 1940-1944; sygn. 545-559. 10. Umowy dzierżawne i gruntowe: umowy dzierżawne z załączonymi planami, terytorialnie obejmują Sośnice, Bojków i Ligotę Zabrską; z lat [1857-1901] 1940-1943; sygn. 560-576. Anteriora – z lat 1857-1940 – są wytworem "Öhringen Bergbau AG Direktion Sosnitza", spółka ta weszła od 1940 roku w skład grupy I koncernu. Liczba jednostek w zespole: 832
15/120/0 Grupa Okręgowa Górnictwo Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku Grupy Gospodarczej Górnictwo w Gliwicach 1933-1945 0 rozwiń
1. Zbiory okólników w układzie chronologicznym, 1933-1944, sygn. 1-67. 2. Protokoły posiedzeń i wykazy członków, 1933-1944, sygn. 68-74. 3. Informacje o przemyśle górniczo-hutniczym (zbiory): wykazy zakładów, głównie dane statystyczne, 1937-1944, sygn. 75-82. 4. Roczne sprawozdania kopalń węgla, 1941-1944, sygn. 83-86. 5. Statystyki produkcji, zbytu, zatrudnienia i płac, 1937-1945, sygn. 87-289. 6. Prawo górnicze i przepisy policyjne, 1935-1944, sygn. 290-300. 7. Szkody górnicze i różne sprawy prawne, 1937-1944, sygn. 301-303. 8. Finanse kopalń i koncernów, 1939-1944, sygn. 304-318. 9. Inwestycje, 1939-1944, sygn. 319-326. 10. Technika produkcji, 1940-1944, sygn. 327-353. 11. Sprawy załóg kopalnianych, 1937-1945, sygn. 354-384. 12. Zaopatrzenie kopalń, 1939-1945, sygn. 385-506. 13. Koksownie, brykietownie, produkcja uboczna, 1934-1945, sygn. 507-516, 516a-c. Liczba jednostek w zespole: 531
15/121/0 Górnośląskie Zakłady Chemiczne Sp. z o.o. w Berlinie Oddział w Zabrzu 1919-1943 0 rozwiń
1. Akta organizacyjne i sprawozdawczość, 1919-1939, sygn. 1-19. 2. Akta dotyczące zakładów należących do Spółki: roczne sprawozdania i rozliczenia podległych zakładów, 1926-1943, sygn. 20-37. Liczba jednostek w zespole: 37
15/122/0 Bank Ludowy w Zabrzu 1893-1944 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, 1893-1944, sygn. 1-10. 2. Bilanse, księgi główne, sprawy administracji budynków, 1907-1944, sygn. 11-19. Liczba jednostek w zespole: 19
Wyświetlanie 101 do 120 z 379 wpisów.