Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/143/0 Zakłady Koksownicze "Zabrze" w Zabrzu 1945-1979 [1980] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 435
15/144/0 Bank Rolników w Opolu Filia w Gliwicach 1923-1941 0 rozwiń
1. Sprawy spółki , zarządu, udziałów; lata 1926-1939; sygn. 1-3. 2. Sprawy finansowe, roczne i miesięczne sprawozdania finansowe; lata 1926-1943; sygn. 4-10. 3. Sprawy osobowe; lata 1932-1937; sygn. 11-12. 4. Akta dłużników; lata 1927-1941; sygn. 13-18. Liczba jednostek w zespole: 18
15/145/0 Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego w Gliwicach [1944] 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Dyrektor Naczelny, lata 1945-1950 [1951], sygn. 1-1169. 1. Sekretariat Dyrektora: raporty o rozwoju przemysłu chemicznego, protokoły konferencji, rejestracja szkód wojennych, sprawy rewindykacji, odszkodowań, współpraca z władzami, związkami; dla lat 1945-1950; sygn. 1-45. 2. Dział Organizacji: organizacja zarządu i podległych zjednoczeń, upaństwowienie przedsiębiorstw, przekazywanie majątków na rzecz gospodarstw rolnych; dla lat 1945-1950; sygn. 46-131. 3. Główny Księgowy: bilanse Centralnego Zarządu, podległych zjednoczeń i przedsiębiorstw; dla lat 1945-1950; sygn. 132-1011. 4. Dział Zatrudnienia: plany zatrudnienia, akcja socjalna; dla lat 1948-1950 [1951]; sygn. 1012-1049. 5. Dział Kontroli: palny sytuacyjne zakładów z naniesieniem rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego; dla lat 1946-1950; sygn. 1050-1061. 6. Dział Współpracy z Zagranicą: protokoły z posiedzeń komitetów współpracy, charakterystyka i plany zakładów; dla lat 1947-1950; sygn. 1062-1069. II. Dyrektor ds. Technicznych; dla lat 1945-1950; sygn. 1170-1253. 1. Dział Postępu Technicznego: plany i sprawozdania z prac badawczych, referaty, projekty racjonalizatorskie; dla lat 1945-1950; sygn. 1170-1193. 2. Dział Głównego Mechanika: dokumentacja technologiczna, produkcja artykułów chemicznych; dla lat 1947-1950; sygn. 1194-1250. 3. Dział Kontroli Technicznej: organizacja, sprawozdania z działalności; dla lat 1949-1950; sygn. 1251-1253. III. Dyrektor ds. Planowania, 1946-1950, sygn. 1254-1975. 1. Dział Planów Wieloletnich: plan wieloletni Centralnego Zarządu, zjednoczeń zakładów; dla lat 1946-1950; sygn. 1254-1365. 2. Dział Planów Technicznych: plany produkcji, kontrola planowa; dla lat 1946-1950; sygn. 1366-1417. 3. Dział Sprawozdawczości i Analiz: sprawozdania opisowe i statystyczne, analizy sprawozdań; dla lat 1946-1950; sygn. 1418-1975. IV. Dyrektor ds. Inwestycji, 1946-1950, sygn. 1976-1999. 1. Dział Planowania Inwestycyjnego: plany i sprawozdania inwestycyjne; dla lat 1946-1950; sygn. 1976-1985. 2. Dział Wykonawstwa Inwestycji: odbudowa i rozbudowa zakładów; dla lat 1946-1950; sygn. 1986-1999. V. Dyrektor ds. Administracyjno-Handlowych: plany importu, sprawozdania handlowe, umowy; dla lat 1947-1950; sygn. 2000-2009. Spis roboczy, [1944] 1945-1950, sygn. 1-38. Liczba jednostek w zespole: 2047
15/146/0 Centralny Zarząd Budowy Zakładów Chemicznych w Gliwicach [1950] 1951-1956 0 rozwiń
I. Dział Organizacji: protokoły i sprawozdania z narad, konferencji, organizacja wewnętrzna Centralnego Zarządu i podległych zakładów; z lat 1951-1955; sygn. 1-40. II. Dział Planowania: plany wieloletnie i roczne, sprawozdania i analizy z działalności gospodarczej; z lat 1951-1956; sygn. 41-156. III. Dział Księgowości: plany i sprawozdania finansowe Centralnego Zarządu i podległych zakładów, protokoły kontroli finansowej; z lat 1951-1956; sygn. 157-273. IV. Dział Inwestycji: finansowanie i realizacja inwestycji, plany inwestycyjne; z lat 1951-1955, sygn. 274-278. V. Dział Zatrudnienia: plany zatrudnienia i wydajności pracy i płac; z lat 1951-1956; sygn. 279-300. Liczba jednostek w zespole: 300
15/147/0 Zabrzańskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Zabrzu 1945-1980 0 rozwiń
I. Dyrektor Naczelny. 1. Dział Organizacyjno-Prawny: protokoły i uchwały kolegium, konferencje naukowo-techniczne, realizacja uchwał KC, protokoły posiedzeń, schematy organizacyjne, protokoły przejęcia zakładów; z lat 1945-1980; sygn. 1-154, 1551-1569. II. Dyrektor Techniczny: 1. Dział Górniczy: ekspertyzy kopalń i szybów, analizy stanu eksploatacji, wentylacji, zagrożenia pożarowego, plany zabezpieczenia kopalń, plany ruchu; z lat 1945-1970; sygn. 155-247. 2. Dział Techniki i Organizacji Produkcji: postęp techniczny, plany i sprawozdania, działalność zakładowych komisji wynalazczości, informacje naukowo-techniczne; z lat 1946-1970; sygn. 248-300. 3. Dział ds. BHP: sprawozdania ze stanu BHP, plany poprawy, protokoły narad, analiza wypadków; z lat 1951-1970; sygn. 301-408. III. Dyrektor Inwestycyjny. 1. Dział Planowania i Realizacji Inwestycji: plany rozbudowy kopalń, spisy zadań inwestycyjnych, sprawozdania z planów inwestycyjnych, protokoły konsultacji inwestycyjno-ruchowej; z lat 1948-1970; sygn. 409-520. IV. Dyrektor Ekonomiczny. 1. Dział Planowania i Sprawozdawczości: plany wieloletnie i roczne Zjednoczenia i kopalń, sprawozdania, statystyka techniczna, ogólna, wypadkowa; z lat 1945-1970; sygn. 521-956. 2. Dział Analiz Ekonomicznych: analizy techniczno-ekonomiczne; z lat 1956-1970; sygn. 957-1042. 3. Dział Gospodarki Materiałowej: protokoły posiedzeń Zespołu Gospodarczych Analiz, normy, zużycia materiałów, kontrola; z lat 1961-1970; sygn. 1043-1070. V. Dyrektor ds. Pracowniczych. 1. Dział Zatrudnienia i Szkolenia: zasady pracy i płac, organizacja szkolenia, statystyka szkolenia zawodowego, obozy pracy, wykazy jeńców, kartoteka jeńców; z lat 1950-1970; sygn. 1071-1087, 1570-1608, 1609-1616. VI. Główny Księgowy. 1. Dział Księgowo-Finansowy: bilanse Zjednoczenia i kopalń i ich kontrola, powszechna inwentaryzacja kopalń; z lat 1945-1970; sygn. 1088-1342. 2. Dział Rewizji: protokoły kontroli NIK, resortowe i własne, kontrola Zjednoczenia i kopalń; z lat 1946-1970; sygn. 1343-1550. Spis roboczy z lat 1945-1952, sygn. 1-21. Liczba jednostek w zespole: 1637
15/148/0 Gliwickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Gliwicach 1945-1957 0 rozwiń
I. Dyrektor Naczelny. 1. Sekretariat Dyrektora: protokoły posiedzeń, narad; z lat 1945-1956; sygn. 1-44. 2. Starszy Inspektor Organizacji: zarządzenia, okólniki, protokoły zdawczo-odbiorcze, przejęcia zakładów, pól górniczych; z lat 1945-1956; sygn. 44-113.. 3. Dział Księgowo-Finansowy: bilanse, protokoły rewizji; z lat 1945-1957; sygn. 114-174. 4. Dział Planowania: plany topograficzne, analizy, sprawozdania, statystyka; z lat 1945-1956; sygn. 175-246. 5. Dział Szkolnictwa Zawodowego: sprawozdania szkół górniczych, protokoły wizytacji szkół; z lat 1945-1956; sygn. 247-259. 6. Dział Zatrudnienia: zatrudnienia etatów, obozy pracy jeńców, straż obozowa; z lat 1945-1954; sygn. 260-271. II. Zastępca Dyrektora – Naczelny Inżynier. 1. Dział Inwestycji: plany i sprawozdania inwestycyjne, ankiety i wnioski, inwentarz kopalń; z lat 1945-1957; sygn. 272-319. 2. Dział Techniki Ruchu, BHP: sprawy wydobycia i przeróbki; z lat 1945-1951; sygn. 320-324. Spis roboczy z lat 1947-1949, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 329
15/149/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Działu III Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach - włączony do zespołów nr 15/302-15/307 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/150/0 Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w Gliwicach 1922-1945 0 rozwiń
1. Zbiory okólników, 1922-1945, sygn. 1-9. 2. Sprawozdania i statystyki roczne: własne i Związków Pracodawców, 1924-1935, sygn. 10-22. 3. Sprawy techniczne i administracyjne: technika produkcji, stan gospodarczy kopalń i hut, wyposażenie techniczne, płace, ochrona zakładów, statystyki produkcyjne, 1928-1944, sygn. 23-34. Liczba jednostek w zespole: 34
15/151/0 Centralny Zarząd Przemysłu Koksochemicznego w Zabrzu [1945] 1950-1958 0 rozwiń
I. Zarządzanie 00 Organy kolegialne, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 1-32. 01 Organizacja zarządzania, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 33-45, 41a/1-2, 41b/1. Brak sygn. 42-45. 02 Planowanie, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 46-223r, 53/1, 140/1. Brak sygn. 46-52. 03 Sprawozdawczość, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 224-541p, 540e/1, 540k/1, 540m/1, 541b/1. 04 Informacje, wydawnictwa (kroniki zakładów), dla 1950 roku, sygn. 542-560. Brak sygn. 359-368. 05 Akta normatywne, dla lat [1948] 1950-1958, sygn. 561-573. 06 Współpraca, dla lat [1949] 1950-1957, sygn. 574-582. 08 Organizacja i technika pracy biurowej, dla lat [1945] 1950-1957, sygn. 583-587. 09 Kontrole, dla lat [1946] 1950-1957, sygn. 588-630. 1. Kadry, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 631-682. 2. Środki rzeczowe, dla lat [1945] 1950-1958, sygn. 683-735. 3. Ekonomika, finanse, księgowość: umowy handlowe, projekty dot. usprawnienia pracy księgowo-finansowej, dla lat [1947] 1950-1958, sygn. 736-745. 4. Przygotowanie produkcji, inwestycje: zarządzenia, schematy organizacyjne, protokoły narad, sprawozdania, notatki, korespondencja dot. organizowania służby inwestycyjnej, plany inwestycyjne, dla lat [1945] 1950-1957, sygn. 746-780. 5. Technika, produkcja, utrzymanie ruchu: projekty norm pracy, korespondencja, opinie, literatura naukowa dot. technologii, osiągnięć produkcyjnych, protokoły narad produkcyjnych, dla lat [1946] 1950-1956, sygn. 781-806, 797/1-5, 796/1-2. Inwentarz kartkowy roboczy, 1950-1952, sygn. 1-7. Liczba jednostek w zespole: 859
15/152/0 Ministerstwo Kontroli Państwowej Zespół Kontroli Przemysłu Chemicznego w Warszawie Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Gliwicach 1953-1957 0 rozwiń
1. Zarządzanie: protokoły z odpraw i kontroli wewnętrznej, 1955-1956, sygn. 1-3. 2. Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub instytucji oraz organów sprawiedliwości, 1953-1957, sygn. 4-79. Liczba jednostek w zespole: 79
15/153/0 Górnośląski Syndykat Węgla Kamiennego w Gliwicach 1922-1945 0 rozwiń
I. Umowy: umowy dot. zgłoszenia syndykatów, umowy handlowe, 1926-1944, sygn. 1-10. II. Rozliczenia roczne i sprawodawczość, 1922-1944, sygn. 11-27. III. Sprawy rachunkowe syndykatu i ogólne zagadnienia dot. zbytu węgla, 1940-1944, sygn. 28-31. IV. Protokoły posiedzeń, 1940-1942, sygn. 32-34. V. Okólniki, 1935-1945, sygn. 35-53. VI. Statystyki produkcji i zbyt, 1939-1945, sygn. 54-82, 55/1-2. VII. Sprawy podstawiania wagonów na węgiel, 1939-1944, sygn. 83-99, 90/1-3. VIII. Sprawozdania i statystyki "Reichskohlenverband", 1930-1937, sygn. 100-108. Liczba jednostek w zespole: 113
15/154/0 Huta "Zabrze" w Zabrzu 1945-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 358
15/155/0 Centralny Zarząd Budowy Zakładów Przemysłu Ciężkiego w Gliwicach [1948] 1950-1951 0 rozwiń
1. Statystyka dot. kontroli, /1948/, sygn. 1. 2. Kontrole planowe, 1950-1951, sygn. 2-25. 3. Kontrole doraźne i specjalne, 1950-1951, sygn. 26-30. Liczba jednostek w zespole: 30
15/156/0 Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach 1951-1982 0 rozwiń
1. Wydział organizacyjny: zarządzenia, pisma okólne, polecenia służbowe, schematy organizacyjne, regulaminy wewnętrzne, 1951-1982, sygn. 1-135. 2. Wydział Ekonomiczny: plany techniczno-ekonomiczne, plany postępu technicznego, plany remontu, plany i sprawozdania z wykonania zadań rzeczowych, 1952-1963, sygn. 136-223. 3. Główny Księgowy: plany i sprawozdania finansowe, protokoły pokontrolne z rewizji finansowo-księgowej, orzeczenia biegłych z badania prawidłowości sprawozdań finansowych, bilanse, 1951-1964, sygn. 224-305. 4. Wydział Inwestycji: plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania, 1954-1972, sygn. 306-316. 5. Specjalista ds. BHP: sprawozdania z przyjętych zobowiązań po linii BHP, sprawy wypadków w pracy, analiza wypadkowości i protokoły z kontroli, 1959-1973, sygn. 317-325. Liczba jednostek w zespole: 325
15/157/0 Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach 1945-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
15/158/0 vacat - NS Ludowa Opieka Społeczna Urząd Powiatowy w Zabrzu - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/147 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/159/0 Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach [1950] 1951-1958 [1960] 0 rozwiń
I Dyrektor Naczelny, z lat 1951-1958 [1959], sygn. 1-460. 1. Sekretariat Dyrektora: sprawozdania z realizacji uchwał KC PZPR, referaty na konferencje partyjno-ekonomiczne, protokoły i notatki z narad, z lat 1953-1958, sygn. 1-17. 2. Dział Organizacji: organizacja Centralnego Zarządu i podległych zakładów, sprawy przejęcia Centralnego Zarządu Budowy Zakładów Chemicznych, z lat 1951-1958 [1959], sygn. 18-55. 3. Główny Księgowy: plany finansowe, bilanse Centralnego Zarządu i podległych jednostek, protokoły rewizji, z lat 1951-1958 [1959], sygn. 56-412. 4. Dział Zatrudnienia: plany zatrudnienia, akcja socjalna, analiza wypadków i chorób zawodowych, z lat 1951-1957, sygn. 413-449. 5. Dział Kontroli: sprawozdania z kontroli podległych jednostek, z lat 1951-1957, sygn. 450-460. II Dyrektor ds. Technicznych, z lat [1950] 1951-1958, sygn. 461-546. 1. Dział Postępu Technicznego: normy zakładowe, plany sprawozdania z prac badawczych, protokoły komisji wynalazczości, z lat [1950] 1951-1957, sygn. 461-512. 2. Dział Głównego Mechanika: protokoły narad wytwórczych, dokumentacja technologiczna, produkcja artykułów chemicznych, z lat 1951-1958, sygn. 513-531. 3. Dział Głównego Energetyka: plany i wskaźniki zużycia energii, bilanse energetyczne, z lat 1951-1957, sygn. 532-546. III Dyrektor ds. Planowania, z lat [1950] 1951-1958 [1960], sygn. 547-863. 1. Dział Planów Wieloletnich: palny wieloletnie Centralnego Zarządu i podległych jednostek, z lat 1951-1958 [1960], sygn. 547-573. 2. Dział Planów Technicznych: plany produkcji, z lat [1950] 1951-1958, sygn. 574-781. 3. Dział Analiz: sprawozdania opisowe i statystyczne, analizy ekonomiczne, z lat 1951-1958, sygn. 782-863. IV Dyrektor ds. Inwestycji, z lat 1951-1958, sygn. 864-954. 1. Dział Planowania Inwestycji: plany i sprawozdania inwestycyjne, z lat 1951-1958, sygn. 864-907. 2. Dział Wykonawstwa Inwestycji: budowa i rozbudowa zakładów, orzeczenia geotechniczne, z lat 1951-1958, sygn. 908-954. V. Dyrektor ds. Handlowych: organizacja zbytu, umowy, z lat 1953-1957, sygn. 955-977. VI Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – wypadki śmiertelne i ciężkie, z lat 1950-1958, sygn. 978-1042. Liczba jednostek w zespole: 1042
15/160/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gliwicach 1945-1950 [1992] 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski w Gliwicach. 1. Wydział Ogólny, lata 1945-1950, sygn. 1-107; a) Oddział Ogólny: okólniki, zarządzenia, protokoły z posiedzeń z Zarządu, sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania z działalności Zarządu, lata 1945-1950, sygn. 1-60; b) Oddział Osobowy: plany etatów, akta związane ze śmiercią wiceprezydenta Gruszczyńskiego, sprawy związku zawodowego; lata 1945-1949, sygn. 61-65; c) Oddział Organizacyjno - prawny: organizacja toku urzędowania, plany pracy wydziałów, protokoły z odpraw kierowników, konkurs na herb Gliwic, przemianowanie ulic; lata 1945-1950, sygn. 66-95; d) Oddział Społeczno-Polityczny: weryfikacja, wykazy z weryfikowanych, obozy pracy, repatriacje; lata 1945-1950, sygn. 96-107. 2. Wydział Administracyjny: lata 1945-1950, sygn. 108-118; a) Oddział Ogólno-Administracyjny: zarządzenia i ogłoszenia administracyjne, porządkowe, sprawy cmentarza żołnierzy radzieckich; lata 1945-1949, sygn. 108-115; b) Oddział Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności: ewidencja ludności, Urząd Pracy; rok 1945, sygn. 116-118. 3. Wydział Aprowizacyjno-Przemysłowy: lata 1945-1948, sygn. 119-123. a) Oddział Aprowizacyjny: sprawozdania z zaopatrzenia miasta, wykaz przedsiębiorstw handlowych, prywatnych, sprawozdania Komisji Cennikowej; lata 1945-1948; sygn. 119-123; 4. Wydział Finansowy; lata 1945-1949, sygn. 124-149. a) Oddział Budżetowo-Podatkowy: sprawy organizacyjne, budżety, lata 1945-1949, sygn. 124-138; b) Oddział Rachunkowy: sprawozdania rachunkowe Zarządu, subwencje dla organizacji, kasa oszczędności; lata 1945-1949, sygn. 139-149; 5. Wydział Społeczny; lata 1945-1950, sygn. 150-184; a) Oddział Opieki Społecznej: sprawy darów UNRRA, pomocy uchodźcom i żołnierzom, pogotowia opiekuńczego dla dzieci; lata 1945-1947, sygn. 150-154; b) Oddział Zdrowia: sprawy szpitala, ośrodków zdrowia, kontrole sanitarne; lata 1945-1948, sygn. 155-168; c) Oddział Oświaty i Kultury: sprawozdania okresowe, sprawa utworzenia Politechniki, szkoły muzycznej remonty i urządzanie szkół, informacje o stanie placówek kulturalnych, imprezy; lata 1945-1950, sygn. 169-184. 6. Wydział Przedsiębiorstw: przejęcia mienia poniemieckiego, sprawozdania upaństwowionych przedsiębiorstw, lata 1945-1949, sygn. 185-198. 7. Samodzielne Biuro Inspekcji Miejskiej: sprawozdania z kontroli oddziałów, zarządzenia polustracyjne, lata 1945-1950, sygn. 199-204. 8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, lata 1946-1950 [1992], sygn. 265-302. II. Miejska Rada Narodowa w Gliwicach: lata 1945-1950[1951], sygn. 205-249; 1. Sprawy ogólno-administracyjne: zarządzenia, okólniki.; lata 1947-1950[1951], sygn. 205-207; 2. Protokoły posiedzeń: protokoły, uchwały; lata 1945-1950, sygn. 208-223; 3. Sprawozdania z działalności Rady, budżety; lata 1945-1949, sygn. 224-229; 4. Akta poszczególnych komisji: protokoły z posiedzeń komisji wyborczej, finansowo-budżetowej, planowania, obywatelskiej, weryfikacyjnej, kulturalno-oświatowej, kontroli społecznej: lata 1945-1950, sygn.230-264. Liczba jednostek w zespole: 302
15/161/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Gliwicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/263 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/162/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/263 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 141 do 160 z 379 wpisów.