Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
17/1/0 Starostwo Powiatowe w Pszczynie 1719-1926 0 rozwiń
Sprawy ogólnopaństwowe, graniczne, stosunki z zagranicą 1769-1922 [1926]: zmiany i regulacja granic państwa pruskiego, umowy zagraniczne, przedstawicielstwa dyplomatyczne, ruch migracyjny, sprawy obywatelstwa, obchody uroczystości i świąt państwowych, sprawy lenne, gratyfikacje, fundacje (sygn. 1-82, 17a, 70a); Ustawodawstwo, ustrój i organizacja 1798-1922 [1923]: wybory do władz ustawodawczych, publikacja ustaw i rozporządzeń, kompetencje i organizacja urzędów państwowych wyższych szczebli (sygn. 83-102); Statystyka, osadnictwo, ludność, matrykuły dóbr rycerskich 1769-1922 [1924]: regulacja granic, pomiary gruntów, sprawy obywatelstwa i paszportowe, dobra rycerskie, reprezentacje stanowe, recesy uwłaszczeniowe (sygn. 103,-287, 120a, 157a, 227a, 2200-2202); Organizacja administracji na szczeblu powiatu, sprawy komunalne, nadzór nad związkami i stowarzyszeniami 1743-1922 [1924]: normatywy, instrukcje, publikacje uchwał, protokoły konferencji, sprawy rachunkowo-kasowe, spisy inwentarzy, nadzór nad okręgami urzędowymi, zarządami miast, gmin wiejskich i żydowskich (sygn. 288-521, 397a); Rolnictwo 1756-1922 [1924]: statystyka produkcji rolnej i ogrodniczej, uprawa roślin przemysłowych, hodowla zwierząt domowych, jedwabników, ochrona ptactwa, gospodarka rybna, melioracja gruntów, zrzeszenia rolników oraz hodowców (sygn. 522-583, 524a,b, 549a); Handel, przemysł, budownictwo [1724] 1743-1922 [1925]: statystyka przemysłowa, handel zagraniczny, koncesje, cechy, zrzeszenia, ochrona pracy, plany zabudowy miast i wsi, kontrola ruchu drogowego, budownictwo wodne, wodociągi i kanalizacja (584-854, 586a, 674a, 692a, 828a, 836a, 2199); Sprawy policyjne 1750-1922 [1925]: przepisy policyjne, organizacja i sprawy wewnętrzne policji, żandarmeria, straże obywatelskie, komisariaty graniczne, powstania śląskie, demonstracje, ruch robotniczy, nadzór nad zgromadzeniami, przestępstwa, nieszczęśliwe wypadki, sprawy opieki społecznej, ochrona przeciwpożarowa, sprawy leśne i łowiectwo, nadzór nad porządkiem i obyczajowością, urzędy pocztowo-telekomunikacyjne, koleje państwowe (sygn. 855-1136, 916a, 917a, 1009a, 1044a); Administracja wojskowa 1789-1922: pobór rekruta, kwaterunek i zaopatrzenie, opieka zdrowotna, ćwiczenia wojskowe, przemysł zbrojeniowy, fortyfikacje, szkoły wojskowe, mobilizacje, szkody wojenne, związki wojskowe, pomniki, sądownictwo wojskowe, inwalidzi i weterani wojenni (sygn. 1137-1377, 1188a, 1195a, 1285a, 1347a); Wymiar sprawiedliwości 1812-1923: organizacja sądownictwa, kodyfikacja praw, sądy wojenne, statystyka przestępstw, uznania za zmarłych, konfiskata mienia obywatel (sygn. 1356-1371, 1386a); Administracja finansowa 1743-1922 [1923]: administracja domen i lasów państwowych, urzędy katastralne, sprawy podatków, monopole, banki, loterie, finansowe kasy powiatowe (sygn. 1372-1450); Sprawy szkolne i kościelne 1768-1922 [1925]: kataster szkół w powiecie, normatywy, sprawy personalne i socjalno-bytowe, protokoły wizytacji, strajki, budowa i remonty szkół i kościołów, konflikty państwo-kościół, sekty, święta, fundacje (sygn. 1451-2075, 1501a, 1738a, 1830a, 2027a); Opieka zdrowotna, policja medyczna i sanitarna 1775-1922 [1925]: normatywy, sprawozdawczość, sprawy personalne służby zdrowia, opieka zdrowotna w szkołach, opieka nad upośledzonymi, matką i dzieckiem, pogotowia ratunkowe, szpitale, uzdrowiska, zwalczanie chorób zakaźnych, sprawy weterynaryjne (sygn. 2076-2194, 2126a,2127a, 2128a, 2162a, 2195-2198) Liczba jednostek w zespole: 2235
17/2/0 Starostwo Pszczyńskie [1921] 1922-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny 1922-1939: sprawy reprezentacyjne, kandydaci do Sejmu Śląskiego, wybory gminne, informacja o powiecie, organizacja Starostwa, sprawy burmistrzów, Wydziału Powiatowego, urzędników (sygn. 1-53); Referat Bezpieczeństwa [1921] 1922-1939: sprawy polityczne, bezpieczeństwa i porządku publicznego, obcokrajowców, sanitarno-porządkowe, weterynaryjno-porządkowe (sygn. 54-194); Referat Administracyjny 1922-1939: sprawy obywatelstwa, sprawy wyznaniowe, szkolne, spadkowe (sygn. 195-263); Referat Gospodarczy 1923-1939: zgłoszenia działalności handlowej i przemysłowej, wykazy gospodarstw rolnych, rybołówstwo, pszczelarstwo, hodowla bydła i koni, sprawy wodne, komunikacji, kontrola rynków zbytu (sygn. 264-332); Referat Wojskowy 1922-1937: zarządzenia w sprawie ćwiczeń wojskowych, konie, hodowla gołębi pocztowych, budowa schronów, stacja meteorologiczna (sygn. 333-341); Referat Opieki Społecznej 1922-1937: wsparcia, fundacje i subwencje, akcje charytatywne (sygn. 342-367); Urząd Ubezpieczeń 1922-1936: zakłady ubezpieczeń społecznych, kasy chorych (sygn. 368-375). Dopływy 1926-1930: ewidencja ludności, rejstr psów, księga uposażeń nauczycieli (sygn. 2/1/1-4, 2/2/1). Liczba jednostek w zespole: 380
17/4/0 Wydział Powiatowy w Pszczynie 1922-1939 0 rozwiń
Zarządzenia wewnętrzne, rokowania polsko-niemieckie, akta dotyczące Ligi Samowystarczalności Gospodarczej w Tychach, Podlesiu i Chełmie Wielkim, umowy notarialne w sprawach gruntowych, drobnych gospodarstw rolnyc, naturalny ruch ludności, wykaz urzędów stanu cywilnego powiatu pszczyńskiego, obsada urzędów, subwencje dla gmin, przyznanie gminom charakteru miejskiego, sprawy oddłużenia gmin, sprawy obszarów dworskich, lustracje gmin, budżety, podatki komunalne, podział podatku dochodowego przedsiębiorstw, akta Urzędu Pośrednictwa Pracy, ewidencja stowarzyszeń charytatywnych, wykazy bezrobotnych, opieka nad kalekami, akcja pomocy doraźnej, rozliczenia z funduszu bezrobocia, zapomogi dla bezrobotnych i ubogich, akcja pomocy zimowej, artykuły żywnościowe i węgiel dla bezrobotnych, zbiórka na rzecz szkolnictwa polskiego za granicą, działalność gminnych Obywatelskich Komitetów Pomocy Zimowej Bezrobotnym, Powiatowy Zarząd Drogowy, sprawy elektryfikacji, budowy, przebudowy i konserwacji dróg, dzienniki budowy. Liczba jednostek w zespole: 569
17/5/0 Inspektorat Szkolny w Pszczynie [1919] 1934-1939 [1940] 0 rozwiń
Organizacja roku szkolnego, rejony szkolne, subwencje na przedszkola i dożywianie dzieci, opłaty szkolne, remonty i wyposażenia szkół, zajęcia pozaszkolne, sprawy personalne nauczycieli, zestawienia dzieci ze szkół mniejszościowych, karty przekazowe, egzaminy, Związki Szkolne, konferencje Rady Pedagogicznej Szkoły Nr 2 w Pszczynie Liczba jednostek w zespole: 53
17/6/0 Urząd Katastralny w Pszczynie 1865-1922 [1947] 0 rozwiń
Matrykuły okręgów gminnych i okręgów dworskich powiatu pszczyńskiego, wykazy imienne właścicieli nieruchomości oraz ich posesji 1865-1910 (sygn. 1-40), rejestry artykułów, wykazy parcel, określenie ich powierzchni, podatku gruntowego 1865-1920 (sygn. 41-71), rejestry podatków budynkowych 1895-1912 (sygn. 72-198). Dopływ 1889-[1947]: księga posiadłości gruntowych dróg powiatowych, księgi zabudowań (sygn. 6/1/1-7), księgi katastralne Czarnuchowic, Zabrzega, Bierunia Starego (sygn. 6/2/1-3). Liczba jednostek w zespole: 210
17/7/0 Niemiecki Komisariat Plebiscytowy Podkomisariat w Pszczynie 1919-1921 [1922] 2865 rozwiń
Akta dotyczące plebiscytu, w tym: normatywy, wytyczne plebiscytowe, sprawozdania z posiedzeń Podkomisariatu w Pszczynie, wpływy i wydatki Podkomisariatu, akta związane z organizacją okręgów wyborczych, spis niemieckich działaczy plebiscytowych w poszczególnych wsiach powiatu pszczyńskiego, podania o wpisanie do listy uprawnionych do wzięcia udziału w plebiscycie, korespondencja z Niemieckim Komisariatem Plebiscytowym w Katowicach, materiały na temat transportu i wyżywienia przyjezdnych na głosowanie plebiscytowe. Akta odnoszące się do powstań ślaskich, w tym opieki nad uchodźcami, sprawozdania sytuacyjne dotyczące wydarzeń z okresu powstania, szkód wyrzadzonych Niemcom przez powstańców, opieki nad poszkodowanymi i uchodźcami niemieckimi. Akta kontynuowane (posteriora) w Deutscher Ausschuss für Oberschlesien Kreisvereinigung Pless. Akta zespołu z lat 1919-1922, sygn. 1-24 Liczba jednostek w zespole: 24
17/8/0 Okręg Urzędowy Bieruń Stary [1872] 1874-1939 0 rozwiń
Organizacja urzędu, zarządzenia, instrukcje, nadzór nad obcokrajowcami, opieka społeczna, prasa i biblioteki, policja obyczajowa, sanitarna, straż pożarna, klęski żywiołowe, rybołówstwo i łowiectwo, rzemiosło i handel, policja porządkowa, sprawy obywatelstwa, ubezpieczenia, zezwolenia na urządzenie imprez, rolnictwo. Liczba jednostek w zespole: 87
17/9/0 Okręg Urzędowy Goczałkowice [1869] 1874-1924 0 rozwiń
Organizacja urzędu, policji, sprawy administracyjne, rachunkowo-kasowe, wodne, przemysł i handel, sprawy szkolne, kościelne, wymiar sprawiedliwości, osadnictwo. Liczba jednostek w zespole: 42
17/10/0 Okręg Urzędowy Góra 1894-1915 0 rozwiń
Obsada stanowisk, rachunkowość, opieka społeczna, sprawy drogowe. Liczba jednostek w zespole: 9
17/11/0 Okręg Urzędowy Jedlina [1814] 1875-1881 0 rozwiń
Sprawy drogowe i wodne 1875-1880 (sygn .1), budowa szkoły w Międzyrzeczu 1814-1881 (sygn .2) Liczba jednostek w zespole: 2
17/12/0 Okręg Urzędowy Miedźna 1874-1903 0 rozwiń
Akta organizacyjno-administracyjne, obsada stanowisk 1874-1901 (sygn. 1-2); sprawy budowlane, drogowe, wodne, nadzór nad robotnikami 1874-1903 (sygn. 3-8). Liczba jednostek w zespole: 8
17/13/0 vacat - Okręg Urzędowy Ornontowice - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
17/14/0 vacat - Okręg Urzędowy Podlesie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
17/15/0 Okręg Urzędowy Pszczyna - Zamek [1855] 1874-1930 0 rozwiń
Akta organizacyjno-administracyjne, obsada stanowisk, wymiar sprawiedliwości, korespondencja z Wydziałem Okręgu oraz innymi urzędami i instytucjami, rachunkowość, porządek publiczny i bezpieczeństwo, polski ruch narodowo-wyzwoleńczy, nadzór nad obcokrajowcami, przestępcami, żebrakami, opieka społeczna, sprawy sanitarne, drogowe, wodne, budowlane, przeciwpożarowe, rolnictwo-łowiectwo, rybołówstwo, przemysł, rzemiosło i handel, ubezpieczenia, sprawy szkolne. Liczba jednostek w zespole: 63
17/16/0 Okręg Urzędowy Pszczyna 1924-1939 0 rozwiń
Akta organizacyjno-administracyjne, zniesienia obszarów dworskich, obsada stanowisk, sprawy obywatelstwa, rachunkowość okręgu, przemysł, handel i rzemiosło, opieka społeczna, sprawy sanitarne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy drogowe, wodne, budowlane, pomoc dla bezrobotnych, wypadki Liczba jednostek w zespole: 45
17/17/0 Okręg Urzędowy Radostowice [1872] 1874-1924 0 rozwiń
Akta organizacyjno-administracyjne, obsada stanowisk, korespondencja z władzami, opieka społeczna, bezpieczeństwo i porządek, sprawy p.poż., drogowe, wodne, rolne, leśne, łowiectwo, rybołówstwo, budownictwo, przemysł, handel i rzemiosło, nadzór policyjny nad robotnikami, rachunkowość, podatki, osadnictwo, sprawy szkolne Liczba jednostek w zespole: 32
17/18/0 Okręg Urzędowy Rudołtowice 1874-1923 0 rozwiń
Akta organizacyjno-administracyjne, sprawy obywatelstwa, bezpieczeństwo i porządek, sprawy wodne, budowlane, drogowe, rzemiosło i handel, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, opieka społeczna, sprawy szkolne. Liczba jednostek w zespole: 15
17/19/0 Okręg Urzędowy Piasek 1874-1920 0 rozwiń
Akta organizacyjno-administracyjne, rachunkowość, podatki, bezpieczeństwo i porządek, sprawy wodne i drogowe, leśnictwo, rybołówstwo, opieka społeczna, sprawy sanitarne, przemysł i handel, nadzór nad robotnikami, sprawy szkolne Liczba jednostek w zespole: 29
17/20/0 Okręg Urzędowy Stara Wieś [1873] 1874-1924 0 rozwiń
Akta organizacyjno-administracyjne, sprawy obywatelstwa, obsada stanowisk, sprawy osiedleńcze, szkody poniesione w czasie powstań, sprawy sanitarne, drogowe, wodne, bezpieczeństwo i porządek, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo, przemysł i handel, rzemiosło, kultura Liczba jednostek w zespole: 24
17/21/0 vacat - Okręg Urzędowy Tychy - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 515 wpisów.