Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/370/0 Biuro Sprzedaży Polskich Walcowni Rur Sp. z o.o. Katowice 1928-1939 [1943] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: założenie syndykatu, statut, protokoły walnych zebrań i posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu - komisje z lat 1928-1939, sygn. 1-11 Sprawozdania z działalności z lat 934-1939, sygn. 12-14 Bilanse i sprawy finansowe z lat 1931-1943, sygn. 15-30 Sprawy handlowe, eksport: umowy, korespondencja z lat 1928-1940, sygn. 31-55 Sprawy likwidacyjne syndykatu: sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1939-1940, sygn. 56 Spis roboczy akt osobowych z lat 1939-1940, 1 j. Liczba jednostek w zespole: 57
12/371/0 Piotrowicka Fabryka Maszyn Spółka Akcyjna dla Budowy Maszyn i Urządzeń Górniczych w Piotrowicach Śląskich [1900] 1916-1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, Rada Nadzorcza: założenie i przekształcenie Spółki, udziały, statuty, protokoły walnych zebrań, działalność Rady Nadzorczej, bilanse z lat 1916-1944, sygn. 1-37 Sprawy rachunkowo-finansowe: normy księgowości, rewizje ksiąg, inwentarze majątku ruchomego i nieruchomego z lat 1922-1944, sygn. 38-61 Sprawy podatkowe: świadectwa przemysłowe, przepisy podatkowe, podatki dochodowo-przemysłowe i obrotowe z lat 1924-1939, sygn. 62-67 Sprawy gruntowe: nabywanie gruntów, sprzedaże parcel, sprawy hipoteczne, dzierżawy z lat 1900-1942, sygn. 68-80 Sprawy procesowe: dotyczące parcel gruntowych, administracji domów fabrycznych z lat 1912-1940, sygn. 81-90 Kontakty z władzami, organizacjami i instytucjami gospodarczymi: korespondencja z lat 1939-1944, sygn. 91-93 Sprawy administracyjno-gospodarcze i inwestycyjne: budynki administracyjne, domy urzędnicze, budowa biurowca z lat 1922-1945, sygn. 94-100 Sprawy pracy, płacy i ubezpieczeń: normy w sprawach urlopów, ubezpieczeń i płac, taryfikatory, sprawy wojskowe, robotnicy przymusowi, sprawy personalne sił technicznych i kierowniczych z lat 1928-1944, sygn. 101-113 Sprawy produkcyjne: patenty, wykonanie zamówień z lat 1907-1944, sygn. 114-130 Sprawy zbytu: przepisy dewizowe, sprawy eksportu, przedstawicielstwa handlowe z lat 1934-1944, sygn. 131-135 Papiery i akta dyrektora Józefa Iwickiego związane z jego funkcją członka Rady Zawiadowczej Zakładów Ubezpieczeń na wypadek inwalidztwa w Chorzowie: protokoły posiedzeń Rady Zawiadowczej, statut Z.U., preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe ZU w Chorzowie z lat 1934-1939, sygn. 136-138 Spis roboczy akt personalnych z lat 1941-1944, 2 j. Liczba jednostek w zespole: 141
12/372/0 WALBO Budowy Inżynierskie i Prace Konstrukcyjne dla Przemysłu Kopalnianego i Hutniczego Sp. z o.o. w Katowicach 1915-1948 0 rozwiń
Akta dotyczące założenia firmy, sprawozdania roczne, protokoły zebrań udziałowców z lat 1928-1944, sygn. 1-4 Akta dotyczące wykonywanych robót i zakupu maszyn z lat 1939-1945, sygn. 5-11 Sprawy przystąpienia do Ortsfremdenverkehrsverband z lat 1940-1941, sygn. 12 Akta dotyczące przejęcia Walbo przez Zjednoczenie Biur Projektowo-Montażowych dla Górnictwa z lat 1946-1948, sygn. 13-16 Akta personalne z lat 1914-1944, 70 j. Liczba jednostek w zespole: 86
12/373/0 Śląskie Zakłady Elektryczne Spółka Akcyjna w Katowicach 1925-1944 [1945-1960] 0 rozwiń
Sprawy statutowe z lat 1925-1941, sygn. 1-2 Sprawozdania i zamknięcia roczne Spółki: sprawozdania z działalności z lat 1925-1940, sygn. 3-28 Sprawozdania pokontrolne spółek powierniczych z lat 1932-1941, sygn. 29-39 Liczba jednostek w zespole: 1059
12/374/0 Giesche Fabryka Porcelany S.A. w Katowicach 1927-1943 0 rozwiń
Sprawy finansowe i sprawozdania dotyczące produkcji: bilanse, sprawozdania gospodarcze, kontrola bilansu, inwentura z lat 1927-1943, sygn. 1-13 Sprawy robotnicze z lat 1939-1942, sygn. 14 Udziały w firmach "Albis" i "Polska Porcelana": sprawy ogólno-gospodarcze firm, bilanse, protokół rewizyjny bilansu, sprawozdania z lat 1930-1942, sygn. 15-19 Liczba jednostek w zespole: 19
12/375/0 Giesche Fabryka Chemiczna S.A. w Katowicach 1884-1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: statut, umowy, okólniki władz gospodarczych, statystyka dla GUS z lat 1913-1944, sygn. 1-4 Sprawy finansowe: urządzenia księgowe, sprawozdania finansowe, bilanse, ceny z lat 1903-1939, sygn. 5-20 Inwestycje: rysunki techniczne, kosztorysy z lat 1906-1928, sygn. 21-23 Udział w organizacjach przemysłowców: okólniki, zarządzenia, sprawozdania i protokoły posiedzeń organizacji gospodarczych z lat 1927-1944, sygn. 24-26 Procesy z różnymi firmami: w sprawach zadłużeń różnych firm z lat 1923-1936, sygn. 27-32 Sprawy robotnicze: zatrudnienie robotników, ubezpieczenia, nieszczęśliwe wypadki, korespondencja z władzami zarządzenia z lat 1884-1945, sygn. 33-44 Liczba jednostek w zespole: 44
12/376/0 Zjednoczone Towarzystwo Przemysłu Drzewnego "Wschód" Sp. z o.o. w Katowicach 1933-1943 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: rejestr handlowy, protokoły walnych zgromadzeń, udziały z lat 1933-1942, sygn. 1-6 Kontrola bilansów i sprawozdania z działalności z lat 1937-1939, sygn. 7-10 Sprawy gruntowe i majątkowe: listy gruntowe, odpisy z ksiąg gruntowych, nieruchomości, inwentarze, oszacowania majątkowe z lat 1936-1943, sygn. 11-29 Liczba jednostek w zespole: 29
12/377/0 Budownictwo Naziemne i Podziemne Sp. z o.o. w Katowicach 1940-1945 0 rozwiń
Książki pracy i kartoteki z lat 1940-1945, 888 j. (w tym trzy pudła kartotek z indeksem osobowym, poz. 884-886) Liczba jednostek w zespole: 888
12/378/0 vacat - Akta władz i organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych - zbiór szczątków zespołów - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2210-2225 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/379/0 Niemiecka Rewizyjno - Powiernicza Spółka Akcyjna Delegatura w Katowicach [1922] 1939-1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, finansowe i personalne Delegatury w Katowicach: zamknięcia roczne i sprawy organizacyjne Delegatury, utworzenie Oddziału w Krakowie, akta personalne rewidentów z lat 1939-1945, sygn. 1-25 Kontrole bilansów i rachunkowości przedsiębiorstw: sprawozdania z kontroli bilansów i rachunkowości i materiały do sprawozdań, dotyczące firm górnośląskich, zagłębiowsko-dąbrowskich z Generalnego Gubernatorstwa, Protektoratu Czech i Moraw i Rzeszy z lat 1922-1945, sygn. 26-1304, aneks 1-6, 525a Sprawy pożyczkowe: pożyczka gospodarcza Rzeszy Reichswirtschaftshilfe, korespondencja i ankiety wnioskowe zawierające dane o stanie majątkowo-finansowym wnioskodawców (aneks dotyczy firm z terenu Rzeszy) z lat 1939-1944, sygn. 1305-1786 Spis roboczy akt osobowych, 8 j. Liczba jednostek w zespole: 1814
12/380/0 Zbiór prywatnego biura kontroli zakładów przemysłowych dr inż. Otto Sieberta Centrala w Berlinie i Agentury w Katowicach i Krakowie 1940-1943 0 rozwiń
Kontrola energetycznych zakładów przemysłowych w Będzinie: sprawozdania z lat 1940-1942, sygn. 1-9 Kontrola energetycznych zakładów przemysłowych w Dziedzicach: sprawozdania z lat 1940-1941, sygn. 10-12 Kontrola energetycznych zakładów przemysłowych w "Sewag" w Katowicach: sprawozdania z lat 1940-1942, sygn. 13-17 Kontrola energetycznych zakładów przemysłowych w Jaworznie: sprawozdania z lat 1940-1942, sygn. 18-25 Kontrola energetycznych zakładów przemysłowych w Sierszy Wodnej: sprawozdania z lat 1940-1941, sygn. 26-29 Kontrola energetycznych zakładów przemysłowych w Wadowicach: sprawozdania z lat 1940-1943, sygn. 30-32 Kontrola majątku miasta Lwowa: sprawozdania z lat 1942, sygn. 33 Liczba jednostek w zespole: 68
12/381/0 Pszczyńskie Bractwo Górnicze w Katowicach [1847] 1861-1939 [1960] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: statuty, protokoły walnych zebrań zarządu, uchwały, sprawozdania z lat 1847-1939, sygn. 1-23 Sprawy personalne: korespondencja i personalia lekarzy z lat 1919-1939, sygn. 24-25 Sprawy ubezpieczeniowe: normy, korespondencja, interpretacja przepisów, statystyka, regulaminy emerytalne z lat 1908-1940, sygn. 26-34 Sprawy finansowo-gospodarcze: wyciągi i rachunki Bractwa, budżety, przejęcie kasy, pożyczki, zabezpieczenia hipoteczne, sprawy majątkowe, czynszowe z lat 1913-1940, sygn. 35-62 Sprawy zakładów leczniczych: lecznice i poradnie lekarskie z lat 1922-1940, sygn. 63-68 Sprawy podatkowe: korespondencja z lat 1920-1936, sygn. 69-71 Anteriora dotyczą tzw. "Kasy biksowej" zwanej też "skarbonką", dobrowolnej organizacji socjalno-ubezpieczeniowej pracowników majątków Hochberga w Pszczynie Liczba jednostek w zespole: 91
12/382/0 Górnośląski Instytut do Badań Gospodarczych w Katowicach [1938] 1943-1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne Instytutu: statut, materiały dotyczące działalności Instytutu z lat 1941-1943, sygn. 1-3 Materiały do opracowań: dotyczą produkcji, zatrudnienia i ogólnej sytuacji gospodarczej Górnego Śląska z lat 1939-1945, sygn. 4-13 Opracowania własne: dotyczą produkcji, zatrudnienia i ogólnej sytuacji gospodarczej Górnego Śląska z lat 1940-1944, sygn. 14-24 Materiały obce: materiały nadsyłane przez Górnośląską Izbę Gospodarczą i inne instytucje z lat 1938-1944, sygn. 25-42 Anteriora dotyczą opracowań i załączonych do nich materiałów. Liczba jednostek w zespole: 42
12/383/0 Spółka Gruntowa Prowincji Górnego Śląska z o.o. Kierownictwo w Katowicach [1912] 1942-1945 0 rozwiń
Sprawy dotyczące organizacji Spółki: statut, organizacja oddziału i podległych jednostek, możliwości rozwojowe terenów włączonych, wprowadzanie prawa niemieckiego, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej, okólnik wewnętrzne i Zarządu Spółki z lat 1940-1944, sygn. 1-171, 140a, brak sygn. 138 Sprawy osobowe: prawo pracy, przepisy socjalne i płace, sprawy organizacji zawodowych, służba przeciwlotnicza, wykazy pracowników mobilizacyjne, taryfowe z lat 1940-1944, sygn. 172-208 Sprawy prawne, podatki, ubezpieczenia: umowy notarialne, sprawy zadłużeń zakładów gospodarki rolnej, hipoteki gruntów polskich i żydowskich przekazywanych na rzecz ludności niemieckiej, sprawy procesowe instytucji, firm i osób prywatnych, sprawy żydowskie, prawo podatkowe, ubezpieczenia rzeczowe z lat 1940-1944, sygn. 209-278 Sprawy finansowe i rachunkowość: bilanse, plany kont, finansowe, zamknięcia, system rachunkowości z lat 1940-11944, sygn. 279-330 Sprawy przejmowania i oszacowania grunt: przepisy prawno-majątkowe, zakres kompetencji rzeczowych Spółki i podległych jednostek, współpraca z Komisarzem Rzeszy, wykazy gruntów, przejmowanie pod zarząd przymusowy gruntów i nieruchomości odbieranych Polakom i przydzielanie Niemcom z lat 1940-1944, sygn. 331-412 Sprawy budowlane: palny budowlane, remonty, budynki w stanie surowym, przesiedleńcy, sprawozdania techniczne z lat 1940-1945, sygn. 413-438 Sprawy czynszów i dzierżaw: sprawy rzemiosła i handlu, plan zabudowy miast górnośląskich szkody wojenne, problemy parcel gruntowych na Górnym Śląsku, sprawy czynszów od nieruchomości, umowy czynszowe, dzierżawy parcel, sprawy socjalne Polaków z lat 1941-1944, sygn. 439-462 Sprawy przeprowadzonych kontroli, sprawozdania: plany finansowe, sprawozdania finansowe, ogólno-gospodarcze, dotyczące pracy i zatrudnienia, sprawozdania z kontroli jednostek podległych, kontrole i rozliczenia, zarządów komisarycznych, statystyki osobowe i stanu gruntów, korespondencja z lat 1940-1944, sygn. 463-501 Liczba jednostek w zespole: 3385
12/384/0 Archiwum Książąt Hohenlohe - Ingelfingen z Koszęcina 1454-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15421
12/385/0 Archiwum Rodziny Martinów z Kozłowa 1777-1870 0 rozwiń
Wyciągi z ksiąg metrykalnych z lat 1796-1839, sygn. 1-4 Świadectwa ukończonych szkół i wyuczonych zawodów z lat 1777-1861, sygn. 5-10 Zaświadczenia odbytej służby wojskowej z lat 1854-1870, sygn. 11 Korespondencja prywatna z lat 1835-1867, sygn. 12 Liczba jednostek w zespole: 12
12/386/0 Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckiego 1545-1907 9473 rozwiń
Akta dotyczące archiwum w Rokitnie, sygn. 1-2 Akta dotyczące tytułów prawnych: Akta dotyczące stosunków własnościowych (posiadłości w układzie alfabetycznym) z lat 1574-1870, sygn. 3-60 Akta różne o charakterze prawnym z lat 1545-1858, sygn. 61-65 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym: Inwentarze i opisy kluczów, poszczególnych wsi, miasteczek, folwarków z lat 1631-1853, sygn. 66-98 Korespondencja i rachunki gospodarcze z lat 1691-1867, sygn. 99-100 Akta dotyczące spraw włościańskich: prośby, skargi, wykazy powinności, inwentarze, dziesięciny z lat 1600-1865, sygn. 101-122 Mapy i plany z kat 1843-1868, sygn. 123-128 Papiery i akta osobiste i rodzinne: Metryki osób z rodów spokrewnionych i zaprzyjaźnionych z lat 1674-1798, sygn. 129 Akta procesowo-sądowe rodziny Poleskich oraz rodzin spokrewnionych i zaprzyjaźnionych z lat 1576-1855, sygn. 130-302, brak sygn. 229 Korespondencja prywatna z lat 1661-1907, sygn. 303-316 Akta różne dotyczące członków rodzin spokrewnionych (związane z życiem publicznym, powinnościami wobec kraju, zainteresowaniami itp.) z lat 1670-1892, sygn. 317-331 Liczba jednostek w zespole: 330
12/387/0 Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo - Gospodarczych R.P. Okręgowy Związek w Katowicach 1922-1939 0 rozwiń
Akta dotyczące nadzoru nad kasami oszczędności i pożyczek, kasami spółdzielczymi, kasami Stefczyka, spółdzielniami pastwiskowymi i bankami ludowymi: sprawozdania z działalności nadzorowanych instytucji, bilanse, protokoły rewizji, korespondencja dotycząca kontroli z lat 1922-1939, sygn. 1-66 Liczba jednostek w zespole: 66
12/388/0 vacat - Spółdzielnie budowlano - mieszkaniowe w Katowicach - zbiór szczątków zespołów - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2226-2231 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/389/0 Ministerstwo Górnictwa Węglowego w Katowicach 1949-1957 0 rozwiń
Zarządzanie. Organy kolegialne: kolegium Ministerstwa, Rada Techniczno-Górnicza, zespoły robocze, komisje, konferencje (protokoły posiedzeń) z lat 1949-1957, sygn. 1-261, 241/I Organizacja: schematy organizacyjne, zbiór normatywów ministra, pisma okólne departamentów z lat 1949-1957, sygn. 262-334, 265/I-III, 280/I Planowanie i sprawozdawczość: instrukcje, plany perspektywiczne, wieloletnie, roczne ministerstwa i jednostek podległych, analizy ekonomiczne, inna sprawozdawczość z lat 1949-1957, sygn. 335-542 Statystyka: metodyka, statystyczne opracowania końcowe jednostek podległych z lat 1950-1956, sygn.. 543-618, 591/I-XLIV Skargi i wnioski: sprawozdania z załatwienia z lat 1951-1957, sygn. 619 Wydawnictwa, informacje: wydawnictwa własne, informacje dla prasy, radia z lat 1949-1957, sygn. 620-646 Współpraca gospodarcza: sprawozdania z podróży naukowych, materiały z międzynarodowych konferencji, współpraca z poszczególnymi krajami z lat 1949-1957, sygn. 647-675, 648/I-II Archiwum zakładowe: projekt instrukcji archiwalnej dla kopalń, spis akt oddanych do archiwum z lat 1951-1954, sygn. 676-677 Kontrola: protokoły kontroli, sprawozdania i notatki z lat 1950-1956, sygn. 678-680, 765/I Kadry: Podstawowe zasady pracy i płacy: projekt regulaminu pracy, regulacje płac z lat 1955-1957, sygn. 681-685 Zatrudnienie: normatywy obsady, zatrudnienie Niemców, akcja reemigracyjna, stabilizacja załóg z lat 1949-1956, sygn. 686-695 Ochrona pracy: sprawozdania ze stanu stacji ratowniczych, ocena wypadkowości z lat 1950-1956, sygn. 696-716 Szkolenie z lat 1956, sygn. 717 Sprawy bytowe i socjalne: sprawy hoteli robotniczych domów młodego górnika z lat 1952-1955, sygn. 718-720 Środki rzeczowe i zbyt: Inwestycje: plany inwestycyjne, realizacja inwestycji, założenia projektowe i projekty wstępne kopalń z lat 1950-1957, sygn. 721-765 Środki trwałe: paszportyzacja maszyn z lat 1950-1955, sygn. 766-768 Technika: Postęp techniczny: plany i programy postępu technicznego z lat 1954-1957, sygn. 769-786 Górnictwo: Geologia i miernictwo górnicze: dokumentacja geologiczna, wykresy głębinowe, zestawienia zasobów węgla, granice eksploatacyjne z lat [1947] 1949-1957, sygn. 787-818 Eksploatacja złóż: karty ewidencyjne pożarów z lat [1945] 1949-1954, sygn. 819-885 Maszyny górnicze: urządzenia podsadzkowe, maszyny górnicze z lat 1950-1954, sygn. 886-888 Liczba jednostek w zespole: 940
Wyświetlanie 361 do 380 z 2 935 wpisów.