Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/105/0 Akta gminy Lipiny 1875-1951 [1952] 0 rozwiń
Gemeindervorstand Lipine (Urząd Gminy Lipiny): sprawy organizacyjne i gospodarcze z lat 1875-1922, sygn. 1-14 Zarząd Gminy Lipiny: sprawy organizacyjne, finansowe i gospodarcze, szkolnictwo mniejszościowe z lat 1903-1939, sygn. 15-48 Der Bürgermeister der Gemeinde Lipine (Burmistrz Gminy Lipin): sprawy handlu i przemysłu, upiększanie osiedli z lat 1941-1945, sygn. 49-50 Gminna Rada Narodowa w Lipinach: sprawy organizacyjne, finansowe, sprawozdawczość z lat 1945-1951, sygn. 51-120, 75a-d, 83a Sprawy likwidacji Prezydium GRN z lat 1951-1952, sygn. 121 Liczba jednostek w zespole: 126
12/106/0 Akta gminy Nowy Bytom 1860-1958 0 rozwiń
Gemeindevorstand Friedenshütte /Urząd Gminy Nowy Bytom/: sprawy policyjne, budowa szpitali, wodociągów, dróg ulic z lat 1860-1921, sygn. 1-12 Zarząd Gminy Nowy Bytom: uchwały, statystyka, sprawy szkolne, zaopatrzenie w wodę, budowa ulic z lat [1869] 1922-1939, sygn. 13-50, brak sygn. 35 Bürgermeister der Gemeinde Friedenshütte /Burmistrz Gminy Nowy Bytom/: szpitalnictwo, sprawy rolne z lat 1941-1944, sygn. 51-56 Liczba jednostek w zespole: 89
12/107/0 Akta gminy Nowa Wieś 1892-1954 0 rozwiń
Gemeindevorstand Neudorf /Urząd Gminy Nowa Wieś/: protokolarze gminne z lat 1892-1920, sygn. 1-2 Zarząd Gminy Nowa Wieś z lat 1920-1939, sygn. 3-16 Liczba jednostek w zespole: 53
12/108/0 Akta gminy Orzegów 1879-1950 0 rozwiń
Gemeindevorstand Orzegow /Urząd Gminy Orzegów/: sprawy organizacyjne, polityczne i gospodarcze, funkcjonariusze gminni z lat 1893-1922, sygn. 1-17 Zarząd Gminy Orzegów: sprawy organizacyjne, sądownictwo, sprawy gospodarcze i finansowe, szkolnictwo, opieka społeczna z lat 1879-1939, sygn. 18-121 Der Bürgermeister der Gemeinde Orzegów /Burmistrz Gminy Orzegów/: zarząd ogólny i policyjne, budownictwo, sprawy finansowe z lat 1939-1945, sygn. 122-145 Gminna Rada Narodowa w Orzegowie: budżet na rok 1950 z lat 1950, sygn. 146 Liczba jednostek w zespole: 161
12/109/0 Akta gminy Ruda 1879-1947 0 rozwiń
Gemeindevorstand Ruda OS (Urząd Gminy Ruda): protokolarze z posiedzeń Urzędu Gminy z lat 1879-1922, sygn. 1-7 Der Bürgermeister der Gemeinde Ruda OS (Burmistrz Gminy Ruda): materiały do historii Rudy, sprawy rolne z lat [1918] 1939-1944, sygn. 8-19 Gminna Rada Narodowa w Rudzie: protokoły z posiedzeń GRN, budżety z lat 1945-1947, sygn. 20-22, 20a Liczba jednostek w zespole: 35
12/110/0 Akta gminy Wełnowiec 1945-1947 0 rozwiń
Zarząd Gminy Wełnowiec: protokoły posiedzeń GRN, pośrednictwo pracy z lat 1945-1947, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
12/111/0 Akta gminy Załęże 1866-1924 0 rozwiń
Gemeindevorstand Zalenze /Urząd Gminy Załęże/: sprawy organizacyjne, ubezpieczenie budynków z lat 1866-1922, sygn. 1-11 Zarząd Gminy Załęże: protokoły przejęcia Górnego Śląska przez władze polskie z lat 1879-1924, sygn. 12-14 Liczba jednostek w zespole: 14
12/112/0 Akta gminy Bańgów [1784] 1880-1951 0 rozwiń
Gemeindevorstand Baingow /Urząd Gminy Bańgów/: granice gminy, uregulowania spraw wiejskich z lat [1784] 1880-1900, sygn. 1 Der Bürgemeister der Gemeinde Baingow /Burmistrz Gminy Bańgów/: majątek gminy z lat 1938-1941, sygn. 2 Gminna Rada Narodowa w Bańgowie: sprawy organizacyjne, plany gospodarcze, budżety, ruch ludności z lat 1945-1951, sygn. 3-22 Liczba jednostek w zespole: 23
12/113/0 Akta stanu cywilnego 1800-1895 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 83
12/114/0 Akta gminy Łagiewniki 1859-1951 0 rozwiń
Gemeindervorstand Hohenlinde /Urząd Gminy Łagiewniki/: sprawy organizacyjne, policyjne, szkolne, socjalne, nabywanie gruntów, sieć wodno-kanalizacyjna z lat 1852-1930 [1942], sygn. 1-56 Zarząd Gminy Łagiewniki: zarządzenia, statystyki, sprawy szkolne i kościelne, finanse, podatki, uchodźcy, szkoły mniejszościowe z lat 1905-1940, sygn. 57-112 Der Bürgermeister der Gemeinde Hohenlinde /Burmistrz Gminy Łagiewniki/: sprawy organizacyjne, gospodarka żywnościowa, statystyka, sprawy policyjne, oświata i kultura, nabywanie gruntów, budżet, związki i organizacje z lat 1939-1945, sygn. 113-350, brak sygn. 121, 122 Gminna Rada Narodowa w Łagiewnikach: sprawy organizacyjne, protokolarze, budżety, zbiórki i akcje, ruch ludności, opieka społeczna, rolnictwo, związki zawodowe i stowarzyszenia z lat 1945-1951, sygn. 351-523 Akta personalne kat A, z lat 1897-1945, sygn. 524-538 spis roboczy akt personalnych 15 j.a. Liczba jednostek w zespole: 567
12/115/0 vacat - Akta szkół do 1945 r. Zbiór szczątków zespołów - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2119-2123 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/116/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Oddziału I Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach - wydzielone zespoły wpisano do kartotetki pod numerami 12/2124-2180 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/117/0 Naczelne Prezydium w Katowicach [1896-1939] 1941-1945 0 rozwiń
Wydział Ogólny: zarządzenia, okólniki, sprawy graniczne, personalne, podział prowincji, szkolenie policji, obcokrajowcy, sprawy kościelne i szkolne, podatki, robotnicy obcokrajowcy, związki i organizacje, sprawozdania sytuacyjne, kontrole cen, taryfy wynagrodzeń, nielegalny handel, nadzór nad przemysłem, handlem, czynsze, opłaty komunalne z lat 1936-1945, sygn. 1-816, 2a, 20a-i, 22a, 36a, 53a, 84a, 141a, 161a-b, 191a, 207a-d, 218a, 259a, 323a, 354a, 376a, 399a-d, 400a-b, 401a, 402a, 444a, brak sygn. 402, 470 Wydział Szkolny: zarządzenia, organizacja szkolnictwa niemieckiego na terenie rejencji z lat 1937-1944, sygn. 817-823 Wydział Kultury Rolnej: przesiedleńcy niemieccy, sprawy sporne, kredytowanie osadnictwa rolnego, statystyki, plany osadnictwa, majątki żydowskie, wykup przymusowy, tworzenie nowych osiedli, sprawy kadrowe, budżety, Towarzystwo Osadnicze "Śląsk" z lat 1914-1944, sygn. 824-2134 Wydział Gospodarczy: siła robocza na Górnym Śląsku, zakłady pracy z lat 1935-1943, sygn. 2135-2137 Wydział Zdrowia: apteki, personel medyczny, obozy dla obcokrajowców, zwalczanie chorób zakaźnych, "ochrona rasy", ochrona młodocianych, statystyki, szkolenia medyczne z lat 1941-1944, sygn. 2138-2205 Pomoce archiwalne: podział czynności, wykazy akt, wykazy miejscowości na Górnym Śląsku z lat 1940-1944, sygn. 2206-2217 Urząd do Spraw Planowania: plany, inwestycje, melioracja, kanał Odra-Dunaj, Wisła-Odra z lat 1936-1944, sygn. 2218-2301, 2301a Urząd do Spraw Wyżywienia: zarządzenia, okólniki dotyczące zaopatrzenia ludności w żywność i artykuły przemysłowe z lat 1939-1944, sygn. 2302-2306, brak sygn. 2302 Liczba jednostek w zespole: 2348
12/118/0 Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach [1877] 1942-1945 0 rozwiń
Wydział Ogólny: organizacja urzędu, sprawy ogólne dotyczące zarządzania prowincją, zarząd dróg sprawy mieszkaniowe, szpitale, szkoły, zadłużenia wobec Skarbu Państwa Polskiego, wywłaszczenia, budowa dróg, regulacje rzek, sprawy kadrowe, zakłady opiekuńcze z lat 1877-1945, sygn. 1-2751, 797a, 797b, brak sygn. 717, 844, 1027, 1674, 1735, 2062, 2670, 2709, 2710-2732, 2734-2738, 2741-2744, 2751 Wydział Finansowy: ogólne akta finansowe, pożyczki państwowe, sprawy personalne, administrowanie nieruchomościami należącymi do Zarządu Prowincji z lat 1926-1941, sygn. 2752-3762, brak sygn. 2752-2760, 3217-3219, 3358, 3376 Główna Kasa Krajowa: zarządzenia ogólne, bilanse i rozliczenia podległych jednostek, spłata pożyczek personelu, dowody kasowe z lat 1931-1944, sygn. 3763-4016, brak sygn. 3875-3877, 3879-3892, 3919-3929 Urząd Kontroli Finansowej: ogólne akta urzędu, kontrole poszczególnych jednostek podległych oraz instytucji i związków dotowanych z lat 1922-1944, sygn. 4017-4260 Wydział Kultury i Sztuki: ochrona zabytków, muzea, biblioteki, archiwa, szkolnictwo artystyczne, teatry, prasa, związki twórcze, kółka zainteresowań, wystawy, wieczory autorskie, sprawy personalne z lat 1917-1944, sygn. 4261-4923, 4275a-c, brak sygn. 4261 Urząd do Spraw Gospodarki i Komunikacji: nadzór nad przemysłem, zakładami leczniczymi, gospodarką komunalną, dostawy prądu, gazu, wody, nadzór nad gospodarka w majątkach ziemskich, pożyczki hipoteczne, siła robocza, użytkowanie ziemi z lat 1919-1944, sygn. 4924-5229, brak sygn. 5149--5162, 5211-5229 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: ogólne sprawy związane z opieką społeczną, walka z gruźlicą z lat 1942-1944, sygn. 5230-5234, brak sygn. 5230-5234 Wydział dla Spraw Młodzieżowych: sprawy ogólne, kadrowe, okólniki, zarządzenia, terenowe placówki opieki nad młodzieżą, skierowania do obozu dla polskiej młodzieży w Łodzi, współpraca z HJ, szkolenia zawodowe, domy dziecka, domy poprawcze, skierowania do zakładów psychiatrycznych, wychowanie fizyczne, sport z lat 1921-1944, sygn. 5235-7127, 6335a, brak sygn. 5235-5240, 5287-5289, 5817, 5818, 5841, 6014-6038, 6093-6118, 6781, 6916 spis akta personalnych z lat 1901-1945, 2199 j. Liczba jednostek w zespole: 9257
12/119/0 Rejencja Katowicka [1848] 1939-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18203
12/120/0 Urząd do Spraw Planowania Przestrzenno - Budowlanego dla Górnego Śląska Oddział Okręgowy w Katowicach [1876] 1941-1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, kadrowe, planowanie ogólne z lat 1907-1943, sygn. 1-145, brak sygn. 15, 30, 65, 93, 117, 122, 123 Planowanie w zakresie gospodarki rolnej i leśnej z lat 1934-1943, sygn. 146-170, brak sygn. 167, 170 Planowanie w zakresie prac wodno-melioracyjnych, elektryfikacji, budowy gazociągów, zakładania nowych osiedli z lat 1935-1943, sygn. 171-213 Planowanie budownictwa dla potrzeb przemysłu, rzemiosła, handlu z lat 1936-1943, sygn. 214-274 Planowanie robót komunikacyjnych, dróg, kolei, linii tramwajowych z lat 1932-1943, sygn. 275-335, sygn. 281 tom 1-2 Korespondencja ogólna z lat 1931-1944, sygn. 336-397 Ogólne sprawy planowania przestrzennego i budownictwa w odniesieniu do Śląska i Opolszczyzny i poszczególnych powiatów Rejencji Opolskiej i Katowickiej z lat 1935-1944, sygn. 398-842, brak sygn. 485, 528, 616, 636, 785, 792 Kartografia: Plany topograficzne ogólne dla Śląska, sygn. 843-885 Plany topograficzne szczegółowe, sygn. 886-1130, brak sygn. 878, 916, 917 Plany gruntów /katastralne/, sygn. 1131-1165 Plany miast i osiedli, sygn. 1166-1279, brak sygn. 1233 Plany problemowo-statystyczne, sygn. 1280-1437, brak sygn. 1323, 1356, 1386, 1390, 1420, 1432, 1437 Plany dotyczące przemysłu, sygn. 1438-1471 Plany dotyczące inwestycji, linii i dworców kolejowych i tramwajowych, dróg kołowych, kanałów i zbiorników wodnych, sygn. 1472-1532 Liczba jednostek w zespole: 1947
12/121/0 Krajowy Urząd do Spraw Gospodarki w Katowicach [1939] 1941-1944 0 rozwiń
Hauptreferat 1 - Zentralabteilung /Referat Główny 1 - Wydział Centralny/: organizacja urzędu, zarządzenia i korespondencja ogólna dotycząca życia gospodarczego, zatrudnianie w przemyśle jeńców i cywilnych obcokrajowców, reklamacje z wojska z lat 1939-1944, sygn. 1-39, brak sygn. 39 Hauptreferat 2 - Kohle, Verkehr, Produktion /Referat Główny 2 - Węgiel, Komunikacja, Produkcja/: organizacja i produkcja różnych branż przemysłu z lat 1939-1944, sygn. 40-53 Hauptreferat 3 - Energie /Referat Główny 3 - Energetyka/: zaopatrzenie w gaz z lat 1942-1944, sygn. 54-56 Hauptreferat 4 - Verbrauch /Referat Główny 4 - Zużycie/: zaopatrzenie rynku w artykuły, handel z lat 1940-1944, sygn. 57-66 Hauptreferat 5 - Mineralől, Kautschuk, Transportmittel /Referat Główny 5 - Olej, Kauczuk, Środki transportu/: zarządzenia i sprawozdawczość dotycząca środków transportu z lat 1942-1944, sygn. 67-69 Führungsstab Wirtschaft /Kierowniczy Sztab Gospodarczy/: organizacja sztabu, sprawozdania dotyczące różnych dziedzin życia gospodarczego z lat 1942-1944, sygn. 70-107, brak sygn. 78, 79 Anteriora z lat 1939-1941 pochodzą z Oberpräsidium Breslau - Bezirkswirtschaftsbezirk VIII /Naczelne Prezydium Wrocław, Okręgowy Urząd Gospodarczy dla VIII Okręgu Gospodarki Wojennej/ Liczba jednostek w zespole: 104
12/122/0 Urząd Propagandy Rzeszy Górnego Śląska w Katowicach [1935] 1941-1944 0 rozwiń
Sprawozdawczość i sprawy ogólnoorganizacyjne: okólniki i zarządzenia Ministerstwa i Propagandy Rzeszy, sprawozdania sytuacyjne z lat 1939-1944, sygn. 1-13 Sprawy prasowe: informacje dla prasy z lat 1939-1944, sygn. 14-31 Nadzór nad sprawami kultury z lat 1940-1942, sygn. 32-37 Sprawy radia z lat 1938-1944, sygn. 38-40 Sprawy propagandowe: różne akcje propagandowe z lat 1940-1944, sygn. 41-43, 43 a Ruch muzyczny i śpiewaczy: nadzór nad związkami śpiewaczymi z lat 1935-1944, sygn. 44-61 Sesje naukowe i sprawy szkoleniowe: obozy szkoleniowe z lat 1939-1941, sygn. 62-71 Liczba jednostek w zespole: 72
12/123/0 Pełnomocnik Komisarza Rzeszy do Umacniania Niemieckiej Narodowości, Urząd Ziemski w Katowicach 1939-1944 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne i sprawozdawczość: okólniki, instrukcje, wykazy statystyczne z lat 1939-1944, sygn. 1, 1a-1h Materiały dotyczące akcji osiedleńczej w powiatach i miastach: Powiat Będzin z lat 1941-1943, sygn. 2-51, 2a Powiat Bielsko z lat 1940-1944, sygn. 52-135 Powiat Blachownia z lat 1940-1943, sygn. 136-195 Powiat Chrzanów z lat 1940-1944, sygn. 196-212 Powiat Cieszyn z lat 1942, sygn. 213 Powiat Katowice z lat 1940-1944, sygn. 214-266 Powiat Olkusz z lat 1940-1942, sygn. 267-269 Powiat Pszczyna z lat 1940-1944, sygn. 270-392 Powiat Rybnik z lat 1940-1944, sygn. 393-563 Powiat Sosnowiec z lat 1941-1943, sygn. 564 Powiat Tarnowskie Góry z lat 1940-1943, sygn. 565-588 Powiat Zawiercie z lat 1940-1944, sygn. 589-654 Liczba jednostek w zespole: 664
12/125/0 Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Będzinie 1941-1944 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, zarządzenia z lat 1941-1944, sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 101 do 120 z 2 939 wpisów.