Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/149/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Chorzowie [1915] 1939-1945 [1948] 0 rozwiń
Wydział Sztabu Powiatowego [Kreisstabsamt], z lat 1932-1944, sygn. 1-61 Powiatowy Wydział Organizacyjny [Kreisorganisationsamt], z lat 1939-1945, sygn. 62-80 Powiatowy Wydział Szkoleniowy [Kreischulungsamt], z lat 1939-1945, sygn. 81-89 Powiatowy Wydział Propagandy [Kreispropagandaamt], z lat 1939-1945, sygn. 90-117 Wydział Powiatowego Męża Zaufania Niemieckiego Frontu Pracy [Amt des Kreisobmanns der DAF], z lat 1939-1941, sygn.118-120 Kasa Powiatowa [Kreiskasse], z lat 1937-1944, sygn. 121-125 Powiatowy Wydział Prasowy [Kreispresseamt], z lat 1915-1945, sygn. 126-150 Powiatowy Doradca Gospodarczy [Kreiswirtschaftsberater], z lat 1939-1942, sygn. 151 Powiatowy Wydział Opieki Społecznej [Kreisamt für Volkswohlfahrt], z lat 1937-1944, sygn. 152-164 Powiatowy Wydział Wychowawców [Kreisamt für Erzieher], z lat 1936-1943, sygn. 165-168 Powiatowy Wydział ds. Urzędników [Kreisamt für Beamte], z lat 1941, sygn. 169 Powiatowy Wydział Prawny [Kreisrechtsamt], z lat 1940-1941, sygn. 170-171 Powiatowy Wydział ds. Polityki Komunalnej [Kreisamt für Kommunalpolitik], z lat 1939-1941, sygn. 172-174 Powiatowy Wydział Techniki [Kreisamt für Technik], z lat 1941-1943, sygn. 175-176 Powiatowy Wydział Zdrowia [Kreisamt für Volksgesundheit], z lat 1939-1941, sygn. 177-178 Narodowosocjalistyczna Organizacja Kobieca [NS.-Frauenschaft], z lat 1917-1944, sygn. 179-186 Powiatowy Wydział ds. Ofiar Wojny [Kreisamt für Kriegsopfer], z lat 1939-1945, sygn. 187 Powiatowy Wydział ds. Polityki Rasowej [Kreisrassenpolitikamt], z lat 1939-1942, sygn. 188-189 Pełnomocnik Powiatowy ds. Zbiórki Materiałów Wtórnych [Kreisbeauftragte für die Altmaterialerfassung], z lat 1939-1940, sygn. 190 Powiatowy Wydział Personalny [Kreispersonalamt]: akta normatywne i zbiorcze, akta personalne kierowników NSDAP, z lat 1934-1948, sygn. 191-1070 Spis roboczy: Wnioski do NSV o przyznanie zapomóg i świadczeń społecznych z 1940 roku, sygn. 1071 Liczba jednostek w zespole: 1071
12/150/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Lublińcu 1939-1944 0 rozwiń
Akta osobowe pracowniczek przedszkoli w powiecie lublinieckim zatrudnionych przez Wydział Opieki Społecznej [Volkswohlfahrtamt] Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Lublińcu z lat 1939-1944, sygn. 1-2 Spis roboczy: Korespondencja, wytyczne z lat 1940-1942, sygn. 3-4 Liczba jednostek w zespole: 4
12/151/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Pszczynie [1921] 1939-1945 0 rozwiń
Sztab Kierownictwa Powiatowego NSDAP [Kreisstabsamt], z lat 1943-1945, sygn. 1-7 Powiatowy Wydział Szkoleniowy [Kreisschulungsamt] z lat 1940-1944, sygn. 8-14 Powiatowy Wydział Wychowawców [Kreisamt für Erzieher] lat 1941-1944 , sygn. 15-28 Narodowo-socjalistyczna Organizacja Kobieca, Kierownictwo Powiatowe [Nationalsozialistische Frauenschaft.Kreisfrauenschaftsleitung] z lat 1944, sygn. 29 Kasa Kierownictwa Powiatowego [Kreisamt - Kasse] z lat 1939-1944, sygn. 30 Powiatowy Wydział Spraw Narodowościowych [Kreisamt für Volkstumsfragen] z lat 1944, sygn. 31 Powiatowy Wydział Opieki Społecznej [Kreisamt für Volkswohlfahrt] z lat 1941-1944, sygn. 32 Powiatowy Wydział Polityki Komunalnej [Kreisamt für Kommunal Politik] z lat 1940-1942, sygn. 33-49 Powiatowy Wydział Personalny [Kreispersonalamt]: Wykazy zbiorcze członków NSDAP z lat 1940-1945, sygn. 50-58 Kartoteka personalna kierowników politycznych [politische Leiter] NSDAP z lat 1940-1945, sygn. 59-66 Kartoteki personalne członków NSDAP w Powiecie Pszczyńskim, sygn. 67-68 Akta personalne ważniejszych funkcjonariuszy NSDAP w Powiecie Pszczyńskim z lat 1922-1945, sygn. 69-129 Akta personalne członków NSDAP w Powiecie Pszczyńskim z lat 1921-1945, sygn. 130-1607 Akta personalne pracowników biurowych w Kierownictwie Powiatowym z lat 1940-1944, sygn. 1608-1619 Sprawy Niemieckiej Listy Narodowościowej [Deutsche Volksliste] z lat 1940-1943, sygn. 1620-1633 Powiatowy Sąd Partyjny [Kreisgericht der NSDAP] z lat 1940-1945, sygn. 1634-1675 Grupy Miejscowe [Ortsgruppen], z lat 1937-1944, sygn. 1676-1687 Liczba jednostek w zespole: 1687
12/152/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Rybniku 1939-1944 0 rozwiń
Powiatowy Wydział Techniki [Kreisamt für Technik]: okólniki władz zwierzchnich, plany organizacyjne i korespondencja z DAF dotycząca wynalazczości z lat 1940-1944, sygn. 1-4 Powiatowy Wydział Opieki Społecznej [Kreisamt für Volkswohlfahrt]: akta personalne przedszkolanek i opiekunek do dzieci zatrudnianych przez NSV z lat 1940-1944, sygn. 5-8 Grupy Miejscowe [Ortsgruppen]: kartoteki personalne mężczyzn z obszarów działania jednostek partyjnych, opinie polityczne oraz wnioski o przyjęcie NSV z lat 1941-1944, syn. 9-17 Liczba jednostek w zespole: 18
12/153/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Tarnowskich Górach [1922] 1939-1944 0 rozwiń
Grupy Miejscowe NSDAP [NSDAP - Ortsgruppen]: raporty dla prasy z uroczystości partyjnych (wieców, zebrań, akcji propagandowych), akty mianowania burmistrzów [Bürgermeister] i asesorów [Beigeordneten] oraz radnych gminnych [Gemeinderäte] z lat 1939-1944, sygn. 1-30 Akta personalne pracowników Narodowo-Socjalistycznej Opieki Społecznej [NSV]: akta personalne przedszkolanek i opiekunek do dzieci zatrudnianych przez NSV z lat 1939-1944, sygn. 31-36 Spis roboczy: Okólniki dotyczące spraw finansowych, dokumentacja dotycząca Georga Kubitzy revisora powiatowego w Tarnowskich Górach z lat 1922-1944, sygn. 37 Liczba jednostek w zespole: 37
12/154/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Cieszynie 1939-1945 0 rozwiń
Grupa miejscowa NSDAP w Ustroniu [NSDAP Ortsgruppe Ustron] - okólniki Kierownictwa Powiatowego, listy członków NSDAP w Ustroniu, sprawy propagandowe i szkoleniowe, korespondencja urzędowa, personalno - interwencyjna, dotycząca ocen politycznych pracowników przedsiębiorstw i mieszkańców, spraw narodowościowych i organizacyjnych Grupy, listy osobowe niemieckich matek, członków NSDAP w Ustroniu, zaświadczenia o przyjęciu do II Grupy [niebieski formularz] Niemieckie Listy Narodowościowej [Deutsche Volksliste] z lat 1939-1945, sygn. 1-3 Wydział do Spraw Urzędników [Amt für Beamte] - formularze do wystawienia ocen politycznych urzędników z lat 1941-1942, sygn. 4 Wydział Opieki Społecznej [Amt für Volkswohlfart] - korespondencja dotycząca przedszkolanki z lat 1942-1943, sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
12/155/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Młodzież Hitlerowska, Obszar Górnośląski [40] w Katowicach [1937] 1941-1945 0 rozwiń
Wydział Główny I /Hauptabteilung I/: Oddział Organizacyjny /Organisationsabteilung/: sprawy organizacyjne, okólniki, rozkazy, zarządzenia, sprawozdania z lat 1938-1945, sygn. 1-22 Oddział Personalny /Personalabteilung/: sprawy zatrudnienia, obsada, opinie z lat 1939-1943, sygn. 23-30 Hauptabteilung II /Wydział Główny II/: Oddział Przysposobienia Wojskowego /Abteilung für Wehrertüchtigung/: kursy szkoleniowe, stan liczebny formacji specjalnych z lat 1941-1944, sygn. 31-34 Oddział Wychowania Fizycznego /Abteilung für Leibeserziehung/: wnioski na odznakę sprawności, zawody sportowe z lat 1939-1944, sygn. 35-39 Wydział Główny III /Hauptabteilung III/: Oddział Kultury /Kulturabteilung/: zespoły artystyczne, imprezy muzyczne i teatralne z lat 1939-1944, sygn. 40-57 Oddział Szkolenia Światopoglądowego /Abteilung für weltanschauliche Schulung/: materiały dotyczące szkoleń, kursów kierowników HJ, BDM, kursów zakładowych, oceny uczestników szkoleń z lat 1937-1942, sygn. 58-72 Oddział Prasy i Propagandy /Presse- und Propaganda- Abteilung/: akcja propagandowa, informacje dla prasy, wycinki prasowe z lat 1939-1944, sygn. 73-109 Hauptabteilung IV /Wydział Główny IV/: Sozialabteilung /Oddział Socjalny/: akcja wypoczynkowa, sprawy przysposobienia zawodowego z lat 1938-1944, sygn. 110-115 Liczba jednostek w zespole: 115
12/156/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Chorągiew 156 Młodzieży Hitlerowskiej w Bytomiu 1936-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1936-1939, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
12/157/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Chorągiew 671 Młodzieży Hitlerowskiej w Bielsku 1940 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1940, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
12/158/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Chorągiew 22 Młodzieży Hitlerowskiej w Gliwicach 1937-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1937-1939, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
12/159/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Chorągiew 194 Młodzieży Hitlerowskiej w Zabrzu 1937-1944 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1937-1944, sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
12/160/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Chorągiew 668 Młodzieży Hitlerowskiej w Katowicach 1939-1944 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1939-1944, sygn. 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
12/161/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Chorągiew 781 Młodzieży Hitlerowskiej w Tarnowskich Górach 1939-1944 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1939-1944, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
12/162/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Chorągiew 672 Młodzieży Hitlerowskiej w Cieszynie 1939-1943 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1939-1943, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
12/163/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Związek Dziewcząt Niemieckich Chorągiew 668 w Katowicach 1939-1943 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1939-1943, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 8
12/164/0 vacat - Oddział Szturmowy Narodowo - Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej Brygada 17 Gliwice - stwierdzono brak zespołu w 2005 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/165/0 Oddział Szturmowy Narodowo - Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej Pułk 2 Katowice [1933] 1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
12/166/0 vacat - Oddział Szturmowy Narodowo - Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk 3, Chorzów - stwierdzono brak zespołu w 2005 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/167/0 Oddział Szturmowy Narodowo - Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk 100, Cieszyn [1934] 1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
12/168/0 Oddział Szturmowy Narodowo - Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, Pułk 156, Bytom 1932-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 141 do 160 z 2 938 wpisów.