Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/1/0 Starostwo Powiatowe w Katowicach [1790] 1873-1922 0 rozwiń
Sprawy majestatu, granic, dary z łaski: osoba króla i jego rodziny, podróże dostojników, układy z zagranicą, opieka nad obywatelami Prus za granicą, darowizny z łaski, wnioski o rehabilitację z lat 1848-1921 , sygn. 1-15 Sprawy dot. ustawodawstwa, zarządzania i organizacji: dot. wyborów do ciał ustawodawczych z lat 1832-1922, sygn. 16-31 Sprawy statystyki, osiedli mieszkaniowych, ludności i dóbr ziemskich: zbiegostwo z Kongresówki, cudzoziemcy z lat 1835-1922, sygn. 32-62 Sprawy organizacji i zarządzania powiatem, sprawy komunalne: wybory starosty i deputowanych, personel urzędniczy, zasiedlanie rolnych terenów, gminy żydowskie z lat 1818-1922 , sygn. 63-105 Sprawy dot. gospodarki rolnej i leśnej: Izba Rolna, zwalczanie szkodników z lat 1831-1922 , sygn. 106-115 Sprawy dot. handlu, rzemiosła, przemysłu i budownictwa: restauracje, wyszynk, cechy przymusowe, położenie klasy robotniczej, budowa dróg, regulacja rzek z lat 1822-1922, sygn. 116-209 Sprawy policyjne: nadzór nad różnymi stowarzyszeniami, organizacjami robotniczymi, osobami politycznie podejrzanymi z lat 1822-1922 , sygn. 210-373, 273a, 294a, 306a, 357a, 357b Sprawy wojskowe: materiały z okresu plebiscytu i szkód z okresu powstań z lat 1854-1922, sygn.374-390 Sprawy sądowe: działalność rozjemcza z lat 1832-1917, sygn. 391-393 Sprawy finansowe: podatek gruntowy, recesy z lat 1821-1921, sygn. 394-422 Sprawy kościelne i szkolnictwa: zarządzenie w sprawach wyznaniowych i szkolnych, sprawy indywidualnych parafii i szkół z lat 1832-1922 , sygn. 423-728, 479a Sprawy lecznictwa, weterynarii, policji sanitarnej: służba sanitarna, szczepienia ochronne z lat 1830-1922, sygn. 729-753 Akta urzędu ubezpieczeń: współdziałanie i nadzór nad zakładami ubezpieczeń z lat 1867-1922, sygn. 754-761, 759a Liczba jednostek w zespole: 768
12/2/0 Wydział Powiatowy w Katowicach [1812] 1872-1922 [1924] 0 rozwiń
Sprawy ogólne: sprawy graniczne, nadzór nad cudzoziemcami z lat 1910-1922, sygn. 1-3, 3a Sprawy budżetowo-finansowe z lat 1874-1922, sygn. 4-8, 4a Sprawy Sejmiku Powiatowego z lat 1872-1922, sygn. 9-25, 9a, 9b Sprawy podatkowe z lat 1896-1922, sygn. 26-43, 43a Sprawy Powiatowej Kasy Oszczędności, dotacje, pożyczki z lat 1875-1922, sygn. 44-63, 44a, 44b, 52a, 52b, 54a, 56a, 60a, 63a Sprawy Powiatowego Sądu Kupieckiego z lat 1904-1919, sygn. 64 Sprawy gospodarki wodnej z lat 1895-1922, sygn. 65-72 Sprawy fundacji, zabytków, bibliotek z lat 1874-1922, sygn. 73-80 Sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1873-1921, sygn. 81-91 Sprawy opieki społecznej z lat 1871-1922, sygn. 92-122 Sprawy budowlane i osiedleńcze z lat 1874-1922, sygn. 123-141, 135a, 138a, 125a Sprawy regulacji rzek, melioracji, kanalizacji z lat 1889-1922, sygn. 142-151, 145a, 147a, 147b Sprawy granic powiatów, gmin i dominiów z lat 1874-1921, sygn.152-162, 152a,b, 154a,b, 156 a,b,c,d,e,f, 158a, 158b, Sprawy wyborów gminnych, wynagrodzenia urzędników gminnych z lat 1871-1922, sygn. 163-205, 171a, 171b, 172a, 174a, 184a 192a, 194a, 200a, 204a Sprawy podatków i danin gminnych z lat 1874-1922, sygn. 206-230, 206a, 210a Sprawy statutów gmin z lat 1894-1920, sygn. 231-235 Sprawy łowiectwa: dzierżawa terenów łowieckich z lat 1907-1921, sygn. 236 Sprawy zażalenia przeciw władzom gminnym z lat 1874-1921, sygn. 237-249, 239a, 240a, 244a, 245a Sprawy różne gmin: sprawy komunalne gmin z lat 1882-1922, sygn. 250-257 Sprawy majątków ziemskich: administracja obszarami dworskimi z lat 1873-1922, sygn. 258-264, 258a, 264a Sprawy urzędów okręgowych lat 1874-1922, sygn. 265-295, 288a, 290a Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego: nadzór nad USC i personelem tych urzędów z lat 1874-1922, sygn. 296-321, 299a Sprawy sanitarne i opieki zdrowotnej z lat 1878-1922, sygn. 322-331 Sprawy szkolne i opiekuńcze z lat 1874-1919, sygn. 332-336 Sprawy dróg i mostów: opłaty drogowe z lat 1876-1920, sygn. 337-347, 341a Sprawy wynagrodzenia urzędników z lat 1888-1922, sygn. 348-350 Sprawy aprowizacji z okresu I wojny światowej z lat 1916-1919, sygn. 351-352 Liczba jednostek w zespole: 404
12/3/0 Dyrekcja Policji w Katowicach 1881-1920 [1922] 0 rozwiń
Akta ogólno-organizacyjne: akta personalne funkcjonariuszy policji, nadzór nad kwaterami prywatnymi z lat 1899-1922, sygn. 1-20, 5a, 5b, 19a Akta bezpieczeństwa: nadzór nad imprezami kulturalno-oświatowymi, pośrednictwem pracy z lat 1886-1921, sygn. 21-95 Akta obyczajowe: akta dotyczące prostytucji z lat 1902-1920, sygn. 96-98 Akta dotyczące spraw gospodarczych (koncesje na wyszynk i handel): wyszynk alkoholu, handel starzyzną, zarządzenia gospodarcze okresu wojennego z lat 1881-1922 , sygn. 99-122, 99a, 99b, 108a Akta dotyczące spraw sanitarnych i zdrowia: akta personalne położnych i chorych umysłowo z lat 1900-1918, sygn. 123-141 Posteriora obejmują akta Spezial Polizei z lat 1920-1922 oraz Dyrekcji Policji z lat 1922-1923 Dopływ nieopracowany - akta osobowe H.W. Max Rősner z lat 1919-1921, sygn. 142 Liczba jednostek w zespole: 148
12/5/0 Sąd Obwodowy w Mysłowicach [1668] 1879-1922 [1989] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10910
12/6/0 Dyrekcja Kolei Żelaznych w Katowicach [1809] 1895-1922 [1945] 0 rozwiń
Sprawy ogólne: okupacja Królestwa w czasie I wojny światowej, protokoły z okresu plebiscytu z lat 1914-1922, sygn. 1-3 Sprawy techniczne: budowa linii telefonicznych z lat 1895-1926, sygn. 4-20 Sprawy personalne z lat 1880-1933, sygn. 21-33 Posteriora obejmują akta personalne pracowników przeniesionych Liczba jednostek w zespole: 2026
12/7/0 Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach [1852] 1913-1922 [1926] 0 rozwiń
Drogi, koleje z lat 1852-1916, sygn.1-20 Policja budowlana, budownictwo przemysłowe i wodne, szkody górnicze z lat 1865-1924, sygn. 21-70 Sądy i więzienia z lat 1874-1924, sygn. 71-149 Domeny państwowe z lat 1877-1922, sygn. 150-189 Budynki policyjne i celne, służba sanitarna z lat 1887-1926, sygn. 190-221 Szkoły średnie i zawodowe z lat 1881-1923, sygn. 222-287 Szkoły ludowe, budownictwo sakralne z lat 1856-1922, sygn. 288-559 Opłaty budowlane, raporty, sprawozdania, inwentarz, biuro z lat 1864-1921, sygn. 560-577 Liczba jednostek w zespole: 577
12/8/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Katowicach 1874-1922 [1926] 0 rozwiń
Akta rzeczowe: pisma okólne władz nadrzędnych, statystyka, konferencje nauczycieli, egzaminy, nauka języka niemieckiego i religii, zwalnianie uczniów, sprawy sądowe z lat 1894-1922, sygn. 1-21 Akta osobowe nauczycieli z lat 1874-1926, sygn. 22-363, 59a Liczba jednostek w zespole: 364
12/9/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Mysłowicach 1874-1922 0 rozwiń
Ogólne sprawy szkolne: bieżące sprawy szkół i zarządów szkolnych w poszczególnych miejscowościach z lat 1908-1921, sygn. 1-10 Akta personalne nauczycieli z lat 1874-1922, sygn. 11-75 Liczba jednostek w zespole: 75
12/10/0 Główny Urząd Ceł w Mysłowicach 1888-1921 0 rozwiń
Sprawy ogólne i organizacyjne z lat 1897-1921, sygn. 1-15 Zarządzenia regulujące sprawy przemytu, uprawnień policji z lat 1912-1921, sygn. 16-17 Zarządzenia dotyczące wwozu i wywozu artykułów żywnościowych i przemysłowych z lat 1907-1921, sygn. 18-32 Opłaty celne z lat 1900-1918, sygn. 33 Liczba jednostek w zespole: 41
12/11/0 Oddział I Urzędu Celnego w Mysłowicach 1902-1921 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1902-1921, sygn. 1-95 Liczba jednostek w zespole: 95
12/12/0 Oddział I Urzędu Celnego w Szopienicach 1863-1922 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, osobowe, kontroli przejść granicznych, opłat celnych, statystyka z lat 1863-1922, sygn. 1-68 Liczba jednostek w zespole: 68
12/13/0 Oddział II Urzędu Celnego w Brzezince 1838-1922 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość, sprawy kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1838-1922, sygn. 1-77 Liczba jednostek w zespole: 77
12/14/0 Oddział II Urzędu Celnego w Mysłowicach 1830-1922 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, osobowe, kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1830-1922, sygn. 1-50 Liczba jednostek w zespole: 50
12/15/0 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 1920-1921 [1923] 19010 rozwiń
Naczelna Rada Ludowa Podkomisariat dla Śląska: Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja Podkomisariatu, sprawozdania, zażalenia, materiały propagandowe, zaopatrzenie ludności, szkolnictwo polskie, rokowania polsko-niemieckie, sprawozdania z rokowań w Paryżu z lat 1918-1920, sygn. 1-53 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu: Biuro Prezydialne: regulaminowe raporty sytuacyjne, przygotowania do plebiscytu, spisy osób uprawnionych do głosowania z lat 1920-1921, sygn. 54-105, 55a Wydział Szkolny: organizacja polskiego szkolnictwa na Górnym Śląsku z lat 1920-1921, sygn. 106-199, brak sygn. 129 Wydział Wywiadowczy: materiały i raporty o przygotowaniach niemieckich do plebiscytu z lat 1920-1921, sygn. 200-206, brak sygn. 201-206 Wydział Socjalno-Polityczny: zatargi z tytułu zatrudnienia z lat 1921, sygn. 207 (brak) Wydział Prasowy: wycinki z prasy, przekłady artykułów z lat 1920-1921, sygn. 208-210 (brak) Wydział Wychowania Fizycznego: organizowanie akcji wychowania fizycznego z lat 1920-1921, sygn. 211-212 Wydział Administracyjny: akcja plebiscytowa z lat 1920-1921, sygn. 213-214 Wydział Prawny: zażalenia z lat 1920-1921, sygn. 215 Wydział Rolnictwa: sprawy prawne z lat 1920-1921, sygn. 216 Wydział Gospodarczy: rozliczenia z funduszów z lat 1920-1921, sygn. 217-222 Wydział Reemigracyjny: starania o reemigrację Polaków z zachodnich prowincji Niemiec z lat 1920-1921, sygn. 223-225 Wydział Statystyczny: instrukcje, spisy z lat 1920, sygn. 226-227 Sekcja Personalna: obsada sekcji z lat 1920-1921, sygn. 228-230 Sekcja Organizacyjna z lat 1920-1921, sygn. 231 Naczelna Władza na Górnym Śląsku: Biuro Prezydialne: rozkazy dzienne, raporty, spisy powstańców, zaświadczenia z lat 1921, sygn. 232-251, 232 a-f Wydział Szkolny: organizowanie szkolnictwa, sprawy personalne z lat 1921, sygn. 252-256 Wydział Administracyjny: instrukcje dla dowódców powiatowych z lat 1921, sygn. 257 Wydział Prawny: rekwizycje, odszkodowania z lat 1921, sygn. 258-259 Wydział Gospodarczy: wypłata żołdu, zaopatrzenie z lat 1921, sygn. 260-261 Sekcja Personalna z lat 1921, sygn. 262-263 Materiały plebiscytowe: raporty informacyjne, sprawozdania, odezwy, okólniki, ulotki, afisze, nalepki, wyniki plebiscytu z lat 1919-1921, sygn. 264-306, 266a, 278a-c Fotokopie dotyczące powstań śląskich z lat 1919-1923, sygn. 307 Liczba jednostek w zespole: 307
12/16/0 Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921-1922 19149 rozwiń
Wydział Prezydialny: organizacja NRL i poszczególnych Wydziałów, raporty sytuacyjne dla aliantów, rokowania z Niemcami, wytyczanie granicy, przejęcie władzy na G. Śląsku, sprawozdania sytuacyjne, projekty ustaw i rozporządzeń z lat 1920-1922, sygn. 1-276 Wydział Administracyjny: organizacja sądownictwa, wybory komunalne z lat 1921-1922, sygn. 277-278 Wydział Zdrowia Publicznego: materiały do rokowań polsko-niemieckich w sprawach ochrony zdrowia, organizacja służby zdrowia z lat 1920-1922, sygn. 279-314 Wydział Oświecenia Publicznego: ogólne zarządzenia i instrukcje w sprawach szkolnych, sprawozdanie, sprawy nauczycieli, rozliczenia finansowe z lat 1919-1922, sygn. 315-371 Wydział Bezpieczeństwa: nadzór nad stowarzyszeniami niemieckimi, materiały wywiadowcze, raporty protokoły zeznań z lat 1921-1922, sygn. 372-381 Doradca powiatowy w Katowicach: rokowania w sprawie uchodźców z lat 1921-1922, sygn. 382-383 Doradca powiatowy w Zabrzu z lat 1922, sygn. 384 Akta personalne z lat 1920-1922, sygn. 385-399 Liczba jednostek w zespole: 399
12/17/0 Sejm Śląski w Katowicach 1922-1939 78640 rozwiń
Biuro Sejmu Śląskiego: Wydział Prac Sejmowych: I kadencja z lat 1922-1929, sygn. 1-755 II kadencja z lat 1930, sygn. 756-786 III kadencja z lat 1930-1935, sygn. 787-978 IV kadencja z lat 1935-1939, sygn. 979-1074 Wydział Administracyjno-Gospodarczy: Sekretariat Marszałka z lat 1922-1939, sygn. 1075-1080 Oddział Osobowy z lat 1922-1939, sygn. 1081-1094 Oddział Rachunkowo-Gospodarczy z lat 1928-1936, sygn. 1095-1096 Kancelaria z lat 1922-1935, sygn. 1097-1101 Wydział Biblioteczno-Archiwalny z lat 1933, sygn. 1102 Klub Sejmowy Narodowego Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy z lat 1930-1934, sygn. 1103-1106 Klub Sejmowy Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego (Chrześcijańskiej Demokracji) z lat 1922-1924, sygn. 1107 Liczba jednostek w zespole: 1136
12/18/0 Akta wyborcze do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Śląskiego [1921] 1922-1935 0 rozwiń
Wybory do Sejmu RP 5 XI 1922 i Senatu RP 12 XI 1922 z lat 1922, sygn. 1-4 Wybory do Sejmu RP 4 III 1928 i Senatu RP 11 III 1928 z lat 1927-1928, sygn. 5-8 Wybory do Sejmu RP 16 XI 1930 i Senatu 23 XI 1930 z lat 1930, sygn. 9-16 Wybory do Sejmu RP 8 IX 1935 i Senatu RP 15 IX 1935 z lat 1935, sygn. 17-18 Wybory do Sejmu Śląskiego 24 IX 1922 z lat 1921-1928, sygn. 19 Wybory do Sejmu Śląskiego 11 V 1930 z lat 1930, sygn. 20-21 Wybory do Sejmu Śląskiego 23 XI 1930 z lat 1930, sygn. 22 Wybory do Sejmu Śląskiego 8 IX 1935 z lat 1935, sygn. 23-24 Instrukcje, okólniki, kalendarz wyborczy, protokoły posiedzeń, korespondencja, listy wyborcze kandydatów, spisy wyborców, protesty wyborcze, zestawienie wyników głosowania, afisze wyborcze, wycinki z gazet. Liczba jednostek w zespole: 24
12/19/0 Okręg Urzędowy Łagiewniki 1874-1939 0 rozwiń
Amtsbezirk Hohenlinde: sprawy organizacyjne, personalne, sprawy policyjne, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy budowlane i komunalne, kościelne z lat 1874-1922, sygn. 1-54 Okręg Urzędowy Łagiewniki: sprawy organizacyjne, stwierdzanie obywatelstwa, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy budowlane z lat 1922-1939, sygn. 55-109 Liczba jednostek w zespole: 109
12/20/0 Okręg Urzędowy Makoszowy 1892-1915 0 rozwiń
Sprawy budowlane z lat 1892-1915, sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
12/21/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Mikołowie [1802] 1900-1922 0 rozwiń
Ogólna administracja szkolna: zarządzenia, korespondencja z lat 1889-1922, sygn. 1-23 Sprawy nauczycielskie: zatrudnianie, kształcenie, uposażenie z lat 1903-1922, sygn. 24-40 Sprawy szkół: pomoce naukowe, metodyka nauczania, biblioteki szkolne z lat 1907-1922, sygn. 41-57 Sprawy pozaszkolne: pożyczka wojenna, przedszkola z lat 1912-1922, sygn. 58-64 Szkoły w różnych miejscowościach: sprawozdania, protokoły z wizytacji, plany zajęć, korespondencja z lat 1802-1922, sygn. 65-173 Akta osobowe nauczycieli: akta kat. A z lat 18870-1921, sygn. 174-189 Liczba jednostek w zespole: 189
12/22/0 Powiatowy Urząd Szkolny Pszczyna II w Mikołowie [1919] 1922-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 114
12/23/0 Zbiór akt gruntowych sądów w Pszczynie 1703-2009 0 rozwiń
Akta i księgi gruntowe: Altdorf (Stara Wieś) z lat 1748-1975, sygn. 1-216, Althamer (Stara Kuźnia) z lat 1852-1975, sygn. 217-218, Berun (Bieruń Stary) z lat 1740-1890, sygn. 219-223, Neu-Boischow (Bojszowy Nowe) z lat 1894-1975, sygn. 224-283, Nieder-Boischow (Bojszowy Dolne) z lat 1714-1975, sygn. 284-376, Ober-Boischow (Bojszowy Górne) z lat 1743-1975, sygn. 377-447, Nieder-Borin (Borynia Dolna) z lat 1719-1865, sygn. 448-450, Brzestz (Brzeźce) z lat 1756-1975, sygn. 451-520, Cwiklitz (Ćwiklice) z lat 1748-1975, sygn. 521-715, Czarkow (Czarków) z lat 1748-1975, sygn. 716-808, Friedek (Frydek) z lat 1748-1975, sygn. 809-860, Gillowitz (Gilowice) z lat 1885-1975, sygn. 861-903, Goldmannsdorf (Bzie) z lat 1786-1912, sygn. 904-905, Nieder-Gotschalkowitz (Goczałkowice Dolne) z lat 1720-1974, sygn. 906-983, Ober-Gotschalkowitz (Goczałkowice Górne) z lat 1760-1975, sygn. 984-1108, Gohrau (Góra) z lat 1726-1975, sygn. 1109-1243a, Grzawa (Grzawa) z lat 1768-1975, sygn. 1244-1304, Jajost (Jajosty) z lat 1746-1971, sygn. 1305-1320, Jankowitz (Jankowice) z lat 1758-1975, sygn. 1321-1486, Jedlin (Jedlina) z lat 1767-1975, sygn. 1487-1568, Kobielitz (Kobielice) z lat 1758-1970, sygn. 1569-1660, Kobier (Kobiór) z lat 1729-1975, sygn. 1661-1790, 1694a, 1719a, 1720a,b, 1722a-e, Kostuchna (Kostuchna) z lat 1791-1917, sygn. 1800-1801, Kralowka (Królówka) z lat 1823-1911, sygn. 1802, Krier (Kryry) z lat 1757-1975, sygn. 1803-1979, Lonkau (Łąka) z lat 1801-1975, sygn. 1980-2311, 2003a, Medzna (Miedźna) z lat 1762-1974, sygn. 2312-2416, Mezersitz (Międzyrzecze) z lat 1771-1975, sygn. 2417-2556, Miserau (Mizerów) z lat 1740-1975, sygn. 2557-2670, Nikolai (Mikołów) z lat 1843-1866, sygn. 2671-2672, Panewnik (Panewnik) z lat 1850-1863, sygn. 2673, Petersdorf z lat 1784-1853, sygn. 2674-2679, Petrowitz (Piotrowice) z lat 1722-1863, sygn. 2680-2685, Pless (Pszczyna) z lat 1717-1975, sygn. 2686-3626, 2708a-c, Podlesie (Podlesie) z lat 1862-1866, sygn. 3627-3629, Poremba (Poręba) z lat 1772-1975, sygn. 3630-3702, Radostowitz (Radostowice) z lat 1774-1973, sygn. 3703-3779, Riegersdorf (Rudziczka) z lat 1930-1968, sygn. 3780-3784, Rudoltowitz (Rudołtowice) z lat 1774-1975, sygn. 3785-4053, Sandau (Piasek) z lat 1766-1975, sygn. 4054-4224, Smilowitz (Śmiłowice) z lat 1795-1863, sygn. 4225-4226, Staude (Studzionka) z lat 1749-1975, sygn. 4227-4519, Studzienitz (Studzienice) z lat 1765-1975, sygn. 4520-4611, Sussetz (Suszec) z lat 1764-1975, sygn. 4612-4643, Swinow z lat 1835-1853, sygn. 4644, Tannendorf (Świerczyniec) z lat 1744-1975, sygn. 4645-4696, Timmendorf (Szeroka) z lat 1770-1912, sygn. 4697-4699, Urbanowitz (Urbanowice) z lat 1815-1853, sygn. 4700, Warschowitz (Warszowice) z lat 1783-1961, sygn. 4701-4736, Deutsch-Weichsel (Wisła Mała) z lat 1776-1975, sygn. 4737-4863, 4836a, Gross-Weichsel (Wisła Wielka) z lat 1725-1975, sygn. 4864-5095, Wilkowy (Wilkowyje) z lat 1863, sygn. 5096, Wohlau (Wola) z lat 1760-1975, sygn. 5097-5292, 5103a, Zawada (Zawada) z lat 1794-1856, sygn. 5293-5297, Zawadka (Zawadka) z lat 1774-1975, sygn. 5298-5334, 5315a dopływ obejmuje miejscowości: Bojszowy Dolne, Bojszowy Górne, Bojszowy Nowe, Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Ćwiklice Dolne, Frydek, Gilowice, Goczałkowice Dolne, Goczałkowice Górne, Goczałkowice Solanka, Goczałkowice Zdrój, Golasowice, Golasowice Kolonia, Góra, Grzawa, Jajosty, Jankowice, Jarząbkowice, Jedlina, Kobielice, Kobiór, Kryry, Krzyżowice, Łąka, Miedźna, Międzyrzecze, Mizerów, Pawłowice, Piasek, Pielgrzymowice, Pniówek, Poręba, Pszczyna Miasto, Pszczyna, Pszczyna Miasto samoistne uprawnienia, Pszczyna Pole, Pszczyna Przedmieście, Pszczyna Stodoły, Pszczyna Zamek, Radostowice, Rudołtowice, Rudziczka, Siedlice, Stara Wieś, Studzienice, Studzionka, Suszec, Świerczyniec, Tychy, Urbanowice, Warszowice, Wisła Mała, Wisła Wielka, Wola, Zawadka Liczba jednostek w zespole: 11164
12/24/0 Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 1919-1920 3636 rozwiń
Sekcja Wojskowa: korespondencja w sprawach organizacyjnych, raporty sytuacyjne z lat 1919-1920, sygn. 1-11 Sekcja Kasowa: rozliczenia, wypłaty z lat 1919, sygn. 12-23 Sekcja Zapomogowa: opieka nad uchodźcami z lat 1919, sygn. 24-25 Sekcja Aprowizacyjna: raporty sytuacyjne z lat 1919, sygn. 26 Sekcja Sanitarna: sprawozdanie z lat 1919, sygn. 27 Liczba jednostek w zespole: 27
12/25/0 Śląska Rada Wojewódzka w Katowicach 1922-1939 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Śląskiej Rady Wojewódzkiej z lat 1922-1939, sygn. 1-6 Materiały na posiedzenia Rady: projekty ustaw i rozporządzeń, preliminarze budżetowe województwa, sprawy związków komunalnych, fundusze, fundacje, śląskie zakłady i przedsiębiorstwa, sprawy komunikacyjno-budowalne, subwencje, pensje honorowe i dary z łaski, sprawy szkolne, Biuro Sejmu Śląskiego i Urząd Wojewódzki Śląski z lat 1923-1939, sygn. 7-45 Liczba jednostek w zespole: 45
12/26/0 Śląskie Biuro Statystyczne przy Śląskiej Radzie Wojewódzkiej w Katowicach 1933-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: podział czynności, protokoły z lat 1937-1938, sygn. 1-3 Rodzina Urzędnicza: komunikaty z lat 1934-1938, sygn. 4 Statystyka - wydawnictwa i opracowania: materiały redakcyjne, materiały dotyczące Śląska Zaolziańskiego z lat 1933-1937, sygn. 5-14 Sprawy biblioteczne z lat 1933-1937, sygn. 15 Materiały nadsyłane dotyczące statystyki: różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego, ruchu granicznego z lat 1933-1939, sygn. 16-27, 16a Liczba jednostek w zespole: 28
12/27/0 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach [1892] 1922-1939 [2011] 274540 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 52146
12/28/0 Urząd Kontroli Państwowej w Katowicach [1921] 1924-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-administracyjne dotyczące całokształtu działalności Urzędu: okólniki, zarządzenia, sprawozdania z kontroli i rewizji, ewidencja akt z lat 1921-1939, sygn. 1-66, brak sygn. 58 Kontrola władz i urzędów utrzymywanych z budżetu Województwa Śląskiego: wykazy władz i urzędów, plany kontroli i materiały pokontrolne z lat 1924-1939, sygn. 67-190, 109a, brak sygn. 75-84, 124, 133-141 Kontrola władz i urzędów utrzymywanych z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej: materiały pokontrolne urzędów resortu Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Pracy i Opieki Społecznej z lat 1923-1939, sygn. 191-558, 213a, 351a, 353a, 418a, 421a, 457a Akta personalne z lat 1923-1939, 5 j. Liczba jednostek w zespole: 549
12/29/0 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Katowicach [1922] 1925-1939 0 rozwiń
Organizacja urzędu z lat 1927-1928, sygn. 1 Sprawozdania z działalności z lat 1928-1938, sygn. 2-6 Opinie, ruch służbowy, pobory pracowników z lat 1932-1939, sygn. 7-10 Projekty ustaw z lat 1931, sygn. 11 Akta szczegółowe spraw z lat 1924-1939, sygn. 12-458 Liczba jednostek w zespole: 504
12/31/0 Urząd Katastralny w Katowicach [1867] 1922-1937 [1951] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
12/32/0 Polski Komisarz do Spraw Pracy na Górnym Śląsku, Katowice [1921] 1922-1937 0 rozwiń
Zbiór normatywów z lat 1924-1934, sygn. 1-2 Sprawozdawczość z lat 1922-1924, sygn. 3 Przepisy i opinie prawne z lat 1922-1933, sygn. 4-7 Polskie związki zawodowe na Śląsku Opolskim z lat 1923-1933, sygn. 8-14 Czas pracy i wynagrodzenie za pracę na polskiej i niemieckiej części obszaru plebiscytowego z lat 1922-1933, sygn. 15-23 Sprawy zatrudnienia, zażalenia i wymiana robotników z lat 1921-1937, sygn. 24-48 Zasiłki dla bezrobotnych i sprawy emerytalne z lat 1924-1932, sygn. 49-52, 51a Ceny i wskaźniki drożyźniane z lat 1926-1933, sygn. 53-54 Liczba jednostek w zespole: 55
Wyświetlanie 1 do 30 z 2 939 wpisów.