Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/1/0 Starostwo Powiatowe w Katowicach [1790] 1873-1922 0 rozwiń
Sprawy majestatu, granic, dary z łaski: osoba króla i jego rodziny, podróże dostojników, układy z zagranicą, opieka nad obywatelami Prus za granicą, darowizny z łaski, wnioski o rehabilitację z lat 1848-1921 , sygn. 1-15 Sprawy dot. ustawodawstwa, zarządzania i organizacji: dot. wyborów do ciał ustawodawczych z lat 1832-1922, sygn. 16-31 Sprawy statystyki, osiedli mieszkaniowych, ludności i dóbr ziemskich: zbiegostwo z Kongresówki, cudzoziemcy z lat 1835-1922, sygn. 32-62 Sprawy organizacji i zarządzania powiatem, sprawy komunalne: wybory starosty i deputowanych, personel urzędniczy, zasiedlanie rolnych terenów, gminy żydowskie z lat 1818-1922 , sygn. 63-105 Sprawy dot. gospodarki rolnej i leśnej: Izba Rolna, zwalczanie szkodników z lat 1831-1922 , sygn. 106-115 Sprawy dot. handlu, rzemiosła, przemysłu i budownictwa: restauracje, wyszynk, cechy przymusowe, położenie klasy robotniczej, budowa dróg, regulacja rzek z lat 1822-1922, sygn. 116-209 Sprawy policyjne: nadzór nad różnymi stowarzyszeniami, organizacjami robotniczymi, osobami politycznie podejrzanymi z lat 1822-1922 , sygn. 210-373, 273a, 294a, 306a, 357a, 357b Sprawy wojskowe: materiały z okresu plebiscytu i szkód z okresu powstań z lat 1854-1922, sygn.374-390 Sprawy sądowe: działalność rozjemcza z lat 1832-1917, sygn. 391-393 Sprawy finansowe: podatek gruntowy, recesy z lat 1821-1921, sygn. 394-422 Sprawy kościelne i szkolnictwa: zarządzenie w sprawach wyznaniowych i szkolnych, sprawy indywidualnych parafii i szkół z lat 1832-1922 , sygn. 423-728, 479a Sprawy lecznictwa, weterynarii, policji sanitarnej: służba sanitarna, szczepienia ochronne z lat 1830-1922, sygn. 729-753 Akta urzędu ubezpieczeń: współdziałanie i nadzór nad zakładami ubezpieczeń z lat 1867-1922, sygn. 754-761, 759a Liczba jednostek w zespole: 768
12/2/0 Wydział Powiatowy w Katowicach [1812] 1872-1922 [1924] 0 rozwiń
Sprawy ogólne: sprawy graniczne, nadzór nad cudzoziemcami z lat 1910-1922, sygn. 1-3, 3a Sprawy budżetowo-finansowe z lat 1874-1922, sygn. 4-8, 4a Sprawy Sejmiku Powiatowego z lat 1872-1922, sygn. 9-25, 9a, 9b Sprawy podatkowe z lat 1896-1922, sygn. 26-43, 43a Sprawy Powiatowej Kasy Oszczędności, dotacje, pożyczki z lat 1875-1922, sygn. 44-63, 44a, 44b, 52a, 52b, 54a, 56a, 60a, 63a Sprawy Powiatowego Sądu Kupieckiego z lat 1904-1919, sygn. 64 Sprawy gospodarki wodnej z lat 1895-1922, sygn. 65-72 Sprawy fundacji, zabytków, bibliotek z lat 1874-1922, sygn. 73-80 Sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1873-1921, sygn. 81-91 Sprawy opieki społecznej z lat 1871-1922, sygn. 92-122 Sprawy budowlane i osiedleńcze z lat 1874-1922, sygn. 123-141, 135a, 138a, 125a Sprawy regulacji rzek, melioracji, kanalizacji z lat 1889-1922, sygn. 142-151, 145a, 147a, 147b Sprawy granic powiatów, gmin i dominiów z lat 1874-1921, sygn.152-162, 152a,b, 154a,b, 156 a,b,c,d,e,f, 158a, 158b, Sprawy wyborów gminnych, wynagrodzenia urzędników gminnych z lat 1871-1922, sygn. 163-205, 171a, 171b, 172a, 174a, 184a 192a, 194a, 200a, 204a Sprawy podatków i danin gminnych z lat 1874-1922, sygn. 206-230, 206a, 210a Sprawy statutów gmin z lat 1894-1920, sygn. 231-235 Sprawy łowiectwa: dzierżawa terenów łowieckich z lat 1907-1921, sygn. 236 Sprawy zażalenia przeciw władzom gminnym z lat 1874-1921, sygn. 237-249, 239a, 240a, 244a, 245a Sprawy różne gmin: sprawy komunalne gmin z lat 1882-1922, sygn. 250-257 Sprawy majątków ziemskich: administracja obszarami dworskimi z lat 1873-1922, sygn. 258-264, 258a, 264a Sprawy urzędów okręgowych lat 1874-1922, sygn. 265-295, 288a, 290a Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego: nadzór nad USC i personelem tych urzędów z lat 1874-1922, sygn. 296-321, 299a Sprawy sanitarne i opieki zdrowotnej z lat 1878-1922, sygn. 322-331 Sprawy szkolne i opiekuńcze z lat 1874-1919, sygn. 332-336 Sprawy dróg i mostów: opłaty drogowe z lat 1876-1920, sygn. 337-347, 341a Sprawy wynagrodzenia urzędników z lat 1888-1922, sygn. 348-350 Sprawy aprowizacji z okresu I wojny światowej z lat 1916-1919, sygn. 351-352 Liczba jednostek w zespole: 404
12/3/0 Dyrekcja Policji w Katowicach 1881-1920 [1922] 0 rozwiń
Akta ogólno-organizacyjne: akta personalne funkcjonariuszy policji, nadzór nad kwaterami prywatnymi z lat 1899-1922, sygn. 1-20, 5a, 5b, 19a Akta bezpieczeństwa: nadzór nad imprezami kulturalno-oświatowymi, pośrednictwem pracy z lat 1886-1921, sygn. 21-95 Akta obyczajowe: akta dotyczące prostytucji z lat 1902-1920, sygn. 96-98 Akta dotyczące spraw gospodarczych (koncesje na wyszynk i handel): wyszynk alkoholu, handel starzyzną, zarządzenia gospodarcze okresu wojennego z lat 1881-1922 , sygn. 99-122, 99a, 99b, 108a Akta dotyczące spraw sanitarnych i zdrowia: akta personalne położnych i chorych umysłowo z lat 1900-1918, sygn. 123-141 Posteriora obejmują akta Spezial Polizei z lat 1920-1922 oraz Dyrekcji Policji z lat 1922-1923 Dopływ nieopracowany - akta osobowe H.W. Max Rősner z lat 1919-1921, sygn. 142 Liczba jednostek w zespole: 148
12/5/0 Sąd Obwodowy w Mysłowicach [1668] 1879-1922 [1989] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10910
12/6/0 Dyrekcja Kolei Żelaznych w Katowicach [1809] 1895-1922 [1945] 0 rozwiń
Sprawy ogólne: okupacja Królestwa w czasie I wojny światowej, protokoły z okresu plebiscytu z lat 1914-1922, sygn. 1-3 Sprawy techniczne: budowa linii telefonicznych z lat 1895-1926, sygn. 4-20 Sprawy personalne z lat 1880-1933, sygn. 21-33 Posteriora obejmują akta personalne pracowników przeniesionych Liczba jednostek w zespole: 2026
12/7/0 Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach [1852] 1913-1922 [1926] 0 rozwiń
Drogi, koleje z lat 1852-1916, sygn.1-20 Policja budowlana, budownictwo przemysłowe i wodne, szkody górnicze z lat 1865-1924, sygn. 21-70 Sądy i więzienia z lat 1874-1924, sygn. 71-149 Domeny państwowe z lat 1877-1922, sygn. 150-189 Budynki policyjne i celne, służba sanitarna z lat 1887-1926, sygn. 190-221 Szkoły średnie i zawodowe z lat 1881-1923, sygn. 222-287 Szkoły ludowe, budownictwo sakralne z lat 1856-1922, sygn. 288-559 Opłaty budowlane, raporty, sprawozdania, inwentarz, biuro z lat 1864-1921, sygn. 560-577 Liczba jednostek w zespole: 577
12/8/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Katowicach 1874-1922 [1926] 0 rozwiń
Akta rzeczowe: pisma okólne władz nadrzędnych, statystyka, konferencje nauczycieli, egzaminy, nauka języka niemieckiego i religii, zwalnianie uczniów, sprawy sądowe z lat 1894-1922, sygn. 1-21 Akta osobowe nauczycieli z lat 1874-1926, sygn. 22-363, 59a Liczba jednostek w zespole: 364
12/9/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Mysłowicach 1874-1922 0 rozwiń
Ogólne sprawy szkolne: bieżące sprawy szkół i zarządów szkolnych w poszczególnych miejscowościach z lat 1908-1921, sygn. 1-10 Akta personalne nauczycieli z lat 1874-1922, sygn. 11-75 Liczba jednostek w zespole: 75
12/10/0 Główny Urząd Ceł w Mysłowicach 1888-1921 0 rozwiń
Sprawy ogólne i organizacyjne z lat 1897-1921, sygn. 1-15 Zarządzenia regulujące sprawy przemytu, uprawnień policji z lat 1912-1921, sygn. 16-17 Zarządzenia dotyczące wwozu i wywozu artykułów żywnościowych i przemysłowych z lat 1907-1921, sygn. 18-32 Opłaty celne z lat 1900-1918, sygn. 33 Liczba jednostek w zespole: 41
12/11/0 Oddział I Urzędu Celnego w Mysłowicach 1902-1921 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1902-1921, sygn. 1-95 Liczba jednostek w zespole: 95
12/12/0 Oddział I Urzędu Celnego w Szopienicach 1863-1922 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, osobowe, kontroli przejść granicznych, opłat celnych, statystyka z lat 1863-1922, sygn. 1-68 Liczba jednostek w zespole: 68
12/13/0 Oddział II Urzędu Celnego w Brzezince 1838-1922 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość, sprawy kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1838-1922, sygn. 1-77 Liczba jednostek w zespole: 77
12/14/0 Oddział II Urzędu Celnego w Mysłowicach 1830-1922 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, osobowe, kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1830-1922, sygn. 1-50 Liczba jednostek w zespole: 50
12/15/0 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 1920-1921 [1923] 19010 rozwiń
Naczelna Rada Ludowa Podkomisariat dla Śląska: Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja Podkomisariatu, sprawozdania, zażalenia, materiały propagandowe, zaopatrzenie ludności, szkolnictwo polskie, rokowania polsko-niemieckie, sprawozdania z rokowań w Paryżu z lat 1918-1920, sygn. 1-53 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu: Biuro Prezydialne: regulaminowe raporty sytuacyjne, przygotowania do plebiscytu, spisy osób uprawnionych do głosowania z lat 1920-1921, sygn. 54-105, 55a Wydział Szkolny: organizacja polskiego szkolnictwa na Górnym Śląsku z lat 1920-1921, sygn. 106-199, brak sygn. 129 Wydział Wywiadowczy: materiały i raporty o przygotowaniach niemieckich do plebiscytu z lat 1920-1921, sygn. 200-206, brak sygn. 201-206 Wydział Socjalno-Polityczny: zatargi z tytułu zatrudnienia z lat 1921, sygn. 207 (brak) Wydział Prasowy: wycinki z prasy, przekłady artykułów z lat 1920-1921, sygn. 208-210 (brak) Wydział Wychowania Fizycznego: organizowanie akcji wychowania fizycznego z lat 1920-1921, sygn. 211-212 Wydział Administracyjny: akcja plebiscytowa z lat 1920-1921, sygn. 213-214 Wydział Prawny: zażalenia z lat 1920-1921, sygn. 215 Wydział Rolnictwa: sprawy prawne z lat 1920-1921, sygn. 216 Wydział Gospodarczy: rozliczenia z funduszów z lat 1920-1921, sygn. 217-222 Wydział Reemigracyjny: starania o reemigrację Polaków z zachodnich prowincji Niemiec z lat 1920-1921, sygn. 223-225 Wydział Statystyczny: instrukcje, spisy z lat 1920, sygn. 226-227 Sekcja Personalna: obsada sekcji z lat 1920-1921, sygn. 228-230 Sekcja Organizacyjna z lat 1920-1921, sygn. 231 Naczelna Władza na Górnym Śląsku: Biuro Prezydialne: rozkazy dzienne, raporty, spisy powstańców, zaświadczenia z lat 1921, sygn. 232-251, 232 a-f Wydział Szkolny: organizowanie szkolnictwa, sprawy personalne z lat 1921, sygn. 252-256 Wydział Administracyjny: instrukcje dla dowódców powiatowych z lat 1921, sygn. 257 Wydział Prawny: rekwizycje, odszkodowania z lat 1921, sygn. 258-259 Wydział Gospodarczy: wypłata żołdu, zaopatrzenie z lat 1921, sygn. 260-261 Sekcja Personalna z lat 1921, sygn. 262-263 Materiały plebiscytowe: raporty informacyjne, sprawozdania, odezwy, okólniki, ulotki, afisze, nalepki, wyniki plebiscytu z lat 1919-1921, sygn. 264-306, 266a, 278a-c Fotokopie dotyczące powstań śląskich z lat 1919-1923, sygn. 307 Liczba jednostek w zespole: 307
12/16/0 Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921-1922 19149 rozwiń
Wydział Prezydialny: organizacja NRL i poszczególnych Wydziałów, raporty sytuacyjne dla aliantów, rokowania z Niemcami, wytyczanie granicy, przejęcie władzy na G. Śląsku, sprawozdania sytuacyjne, projekty ustaw i rozporządzeń z lat 1920-1922, sygn. 1-276 Wydział Administracyjny: organizacja sądownictwa, wybory komunalne z lat 1921-1922, sygn. 277-278 Wydział Zdrowia Publicznego: materiały do rokowań polsko-niemieckich w sprawach ochrony zdrowia, organizacja służby zdrowia z lat 1920-1922, sygn. 279-314 Wydział Oświecenia Publicznego: ogólne zarządzenia i instrukcje w sprawach szkolnych, sprawozdanie, sprawy nauczycieli, rozliczenia finansowe z lat 1919-1922, sygn. 315-371 Wydział Bezpieczeństwa: nadzór nad stowarzyszeniami niemieckimi, materiały wywiadowcze, raporty protokoły zeznań z lat 1921-1922, sygn. 372-381 Doradca powiatowy w Katowicach: rokowania w sprawie uchodźców z lat 1921-1922, sygn. 382-383 Doradca powiatowy w Zabrzu z lat 1922, sygn. 384 Akta personalne z lat 1920-1922, sygn. 385-399 Liczba jednostek w zespole: 399
12/17/0 Sejm Śląski w Katowicach 1922-1939 78640 rozwiń
Biuro Sejmu Śląskiego: Wydział Prac Sejmowych: I kadencja z lat 1922-1929, sygn. 1-755 II kadencja z lat 1930, sygn. 756-786 III kadencja z lat 1930-1935, sygn. 787-978 IV kadencja z lat 1935-1939, sygn. 979-1074 Wydział Administracyjno-Gospodarczy: Sekretariat Marszałka z lat 1922-1939, sygn. 1075-1080 Oddział Osobowy z lat 1922-1939, sygn. 1081-1094 Oddział Rachunkowo-Gospodarczy z lat 1928-1936, sygn. 1095-1096 Kancelaria z lat 1922-1935, sygn. 1097-1101 Wydział Biblioteczno-Archiwalny z lat 1933, sygn. 1102 Klub Sejmowy Narodowego Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy z lat 1930-1934, sygn. 1103-1106 Klub Sejmowy Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego (Chrześcijańskiej Demokracji) z lat 1922-1924, sygn. 1107 Liczba jednostek w zespole: 1136
12/18/0 Akta wyborcze do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Śląskiego [1921] 1922-1935 0 rozwiń
Wybory do Sejmu RP 5 XI 1922 i Senatu RP 12 XI 1922 z lat 1922, sygn. 1-4 Wybory do Sejmu RP 4 III 1928 i Senatu RP 11 III 1928 z lat 1927-1928, sygn. 5-8 Wybory do Sejmu RP 16 XI 1930 i Senatu 23 XI 1930 z lat 1930, sygn. 9-16 Wybory do Sejmu RP 8 IX 1935 i Senatu RP 15 IX 1935 z lat 1935, sygn. 17-18 Wybory do Sejmu Śląskiego 24 IX 1922 z lat 1921-1928, sygn. 19 Wybory do Sejmu Śląskiego 11 V 1930 z lat 1930, sygn. 20-21 Wybory do Sejmu Śląskiego 23 XI 1930 z lat 1930, sygn. 22 Wybory do Sejmu Śląskiego 8 IX 1935 z lat 1935, sygn. 23-24 Instrukcje, okólniki, kalendarz wyborczy, protokoły posiedzeń, korespondencja, listy wyborcze kandydatów, spisy wyborców, protesty wyborcze, zestawienie wyników głosowania, afisze wyborcze, wycinki z gazet. Liczba jednostek w zespole: 24
12/19/0 Okręg Urzędowy Łagiewniki 1874-1939 0 rozwiń
Amtsbezirk Hohenlinde: sprawy organizacyjne, personalne, sprawy policyjne, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy budowlane i komunalne, kościelne z lat 1874-1922, sygn. 1-54 Okręg Urzędowy Łagiewniki: sprawy organizacyjne, stwierdzanie obywatelstwa, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy budowlane z lat 1922-1939, sygn. 55-109 Liczba jednostek w zespole: 109
12/20/0 Okręg Urzędowy Makoszowy 1892-1915 0 rozwiń
Sprawy budowlane z lat 1892-1915, sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
12/21/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Mikołowie [1802] 1900-1922 0 rozwiń
Ogólna administracja szkolna: zarządzenia, korespondencja z lat 1889-1922, sygn. 1-23 Sprawy nauczycielskie: zatrudnianie, kształcenie, uposażenie z lat 1903-1922, sygn. 24-40 Sprawy szkół: pomoce naukowe, metodyka nauczania, biblioteki szkolne z lat 1907-1922, sygn. 41-57 Sprawy pozaszkolne: pożyczka wojenna, przedszkola z lat 1912-1922, sygn. 58-64 Szkoły w różnych miejscowościach: sprawozdania, protokoły z wizytacji, plany zajęć, korespondencja z lat 1802-1922, sygn. 65-173 Akta osobowe nauczycieli: akta kat. A z lat 18870-1921, sygn. 174-189 Liczba jednostek w zespole: 189
12/22/0 Powiatowy Urząd Szkolny Pszczyna II w Mikołowie [1919] 1922-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 114
12/23/0 Zbiór akt gruntowych sądów w Pszczynie 1703-2009 0 rozwiń
Akta i księgi gruntowe: Altdorf (Stara Wieś) z lat 1748-1975, sygn. 1-216, Althamer (Stara Kuźnia) z lat 1852-1975, sygn. 217-218, Berun (Bieruń Stary) z lat 1740-1890, sygn. 219-223, Neu-Boischow (Bojszowy Nowe) z lat 1894-1975, sygn. 224-283, Nieder-Boischow (Bojszowy Dolne) z lat 1714-1975, sygn. 284-376, Ober-Boischow (Bojszowy Górne) z lat 1743-1975, sygn. 377-447, Nieder-Borin (Borynia Dolna) z lat 1719-1865, sygn. 448-450, Brzestz (Brzeźce) z lat 1756-1975, sygn. 451-520, Cwiklitz (Ćwiklice) z lat 1748-1975, sygn. 521-715, Czarkow (Czarków) z lat 1748-1975, sygn. 716-808, Friedek (Frydek) z lat 1748-1975, sygn. 809-860, Gillowitz (Gilowice) z lat 1885-1975, sygn. 861-903, Goldmannsdorf (Bzie) z lat 1786-1912, sygn. 904-905, Nieder-Gotschalkowitz (Goczałkowice Dolne) z lat 1720-1974, sygn. 906-983, Ober-Gotschalkowitz (Goczałkowice Górne) z lat 1760-1975, sygn. 984-1108, Gohrau (Góra) z lat 1726-1975, sygn. 1109-1243a, Grzawa (Grzawa) z lat 1768-1975, sygn. 1244-1304, Jajost (Jajosty) z lat 1746-1971, sygn. 1305-1320, Jankowitz (Jankowice) z lat 1758-1975, sygn. 1321-1486, Jedlin (Jedlina) z lat 1767-1975, sygn. 1487-1568, Kobielitz (Kobielice) z lat 1758-1970, sygn. 1569-1660, Kobier (Kobiór) z lat 1729-1975, sygn. 1661-1790, 1694a, 1719a, 1720a,b, 1722a-e, Kostuchna (Kostuchna) z lat 1791-1917, sygn. 1800-1801, Kralowka (Królówka) z lat 1823-1911, sygn. 1802, Krier (Kryry) z lat 1757-1975, sygn. 1803-1979, Lonkau (Łąka) z lat 1801-1975, sygn. 1980-2311, 2003a, Medzna (Miedźna) z lat 1762-1974, sygn. 2312-2416, Mezersitz (Międzyrzecze) z lat 1771-1975, sygn. 2417-2556, Miserau (Mizerów) z lat 1740-1975, sygn. 2557-2670, Nikolai (Mikołów) z lat 1843-1866, sygn. 2671-2672, Panewnik (Panewnik) z lat 1850-1863, sygn. 2673, Petersdorf z lat 1784-1853, sygn. 2674-2679, Petrowitz (Piotrowice) z lat 1722-1863, sygn. 2680-2685, Pless (Pszczyna) z lat 1717-1975, sygn. 2686-3626, 2708a-c, Podlesie (Podlesie) z lat 1862-1866, sygn. 3627-3629, Poremba (Poręba) z lat 1772-1975, sygn. 3630-3702, Radostowitz (Radostowice) z lat 1774-1973, sygn. 3703-3779, Riegersdorf (Rudziczka) z lat 1930-1968, sygn. 3780-3784, Rudoltowitz (Rudołtowice) z lat 1774-1975, sygn. 3785-4053, Sandau (Piasek) z lat 1766-1975, sygn. 4054-4224, Smilowitz (Śmiłowice) z lat 1795-1863, sygn. 4225-4226, Staude (Studzionka) z lat 1749-1975, sygn. 4227-4519, Studzienitz (Studzienice) z lat 1765-1975, sygn. 4520-4611, Sussetz (Suszec) z lat 1764-1975, sygn. 4612-4643, Swinow z lat 1835-1853, sygn. 4644, Tannendorf (Świerczyniec) z lat 1744-1975, sygn. 4645-4696, Timmendorf (Szeroka) z lat 1770-1912, sygn. 4697-4699, Urbanowitz (Urbanowice) z lat 1815-1853, sygn. 4700, Warschowitz (Warszowice) z lat 1783-1961, sygn. 4701-4736, Deutsch-Weichsel (Wisła Mała) z lat 1776-1975, sygn. 4737-4863, 4836a, Gross-Weichsel (Wisła Wielka) z lat 1725-1975, sygn. 4864-5095, Wilkowy (Wilkowyje) z lat 1863, sygn. 5096, Wohlau (Wola) z lat 1760-1975, sygn. 5097-5292, 5103a, Zawada (Zawada) z lat 1794-1856, sygn. 5293-5297, Zawadka (Zawadka) z lat 1774-1975, sygn. 5298-5334, 5315a dopływ obejmuje miejscowości: Bojszowy Dolne, Bojszowy Górne, Bojszowy Nowe, Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Ćwiklice Dolne, Frydek, Gilowice, Goczałkowice Dolne, Goczałkowice Górne, Goczałkowice Solanka, Goczałkowice Zdrój, Golasowice, Golasowice Kolonia, Góra, Grzawa, Jajosty, Jankowice, Jarząbkowice, Jedlina, Kobielice, Kobiór, Kryry, Krzyżowice, Łąka, Miedźna, Międzyrzecze, Mizerów, Pawłowice, Piasek, Pielgrzymowice, Pniówek, Poręba, Pszczyna Miasto, Pszczyna, Pszczyna Miasto samoistne uprawnienia, Pszczyna Pole, Pszczyna Przedmieście, Pszczyna Stodoły, Pszczyna Zamek, Radostowice, Rudołtowice, Rudziczka, Siedlice, Stara Wieś, Studzienice, Studzionka, Suszec, Świerczyniec, Tychy, Urbanowice, Warszowice, Wisła Mała, Wisła Wielka, Wola, Zawadka Liczba jednostek w zespole: 11164
12/24/0 Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 1919-1920 3636 rozwiń
Sekcja Wojskowa: korespondencja w sprawach organizacyjnych, raporty sytuacyjne z lat 1919-1920, sygn. 1-11 Sekcja Kasowa: rozliczenia, wypłaty z lat 1919, sygn. 12-23 Sekcja Zapomogowa: opieka nad uchodźcami z lat 1919, sygn. 24-25 Sekcja Aprowizacyjna: raporty sytuacyjne z lat 1919, sygn. 26 Sekcja Sanitarna: sprawozdanie z lat 1919, sygn. 27 Liczba jednostek w zespole: 27
12/25/0 Śląska Rada Wojewódzka w Katowicach 1922-1939 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Śląskiej Rady Wojewódzkiej z lat 1922-1939, sygn. 1-6 Materiały na posiedzenia Rady: projekty ustaw i rozporządzeń, preliminarze budżetowe województwa, sprawy związków komunalnych, fundusze, fundacje, śląskie zakłady i przedsiębiorstwa, sprawy komunikacyjno-budowalne, subwencje, pensje honorowe i dary z łaski, sprawy szkolne, Biuro Sejmu Śląskiego i Urząd Wojewódzki Śląski z lat 1923-1939, sygn. 7-45 Liczba jednostek w zespole: 45
12/26/0 Śląskie Biuro Statystyczne przy Śląskiej Radzie Wojewódzkiej w Katowicach 1933-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: podział czynności, protokoły z lat 1937-1938, sygn. 1-3 Rodzina Urzędnicza: komunikaty z lat 1934-1938, sygn. 4 Statystyka - wydawnictwa i opracowania: materiały redakcyjne, materiały dotyczące Śląska Zaolziańskiego z lat 1933-1937, sygn. 5-14 Sprawy biblioteczne z lat 1933-1937, sygn. 15 Materiały nadsyłane dotyczące statystyki: różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego, ruchu granicznego z lat 1933-1939, sygn. 16-27, 16a Liczba jednostek w zespole: 28
12/27/0 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach [1892] 1922-1939 [2011] 274540 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 52146
12/28/0 Urząd Kontroli Państwowej w Katowicach [1921] 1924-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-administracyjne dotyczące całokształtu działalności Urzędu: okólniki, zarządzenia, sprawozdania z kontroli i rewizji, ewidencja akt z lat 1921-1939, sygn. 1-66, brak sygn. 58 Kontrola władz i urzędów utrzymywanych z budżetu Województwa Śląskiego: wykazy władz i urzędów, plany kontroli i materiały pokontrolne z lat 1924-1939, sygn. 67-190, 109a, brak sygn. 75-84, 124, 133-141 Kontrola władz i urzędów utrzymywanych z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej: materiały pokontrolne urzędów resortu Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Pracy i Opieki Społecznej z lat 1923-1939, sygn. 191-558, 213a, 351a, 353a, 418a, 421a, 457a Akta personalne z lat 1923-1939, 5 j. Liczba jednostek w zespole: 549
12/29/0 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Katowicach [1922] 1925-1939 0 rozwiń
Organizacja urzędu z lat 1927-1928, sygn. 1 Sprawozdania z działalności z lat 1928-1938, sygn. 2-6 Opinie, ruch służbowy, pobory pracowników z lat 1932-1939, sygn. 7-10 Projekty ustaw z lat 1931, sygn. 11 Akta szczegółowe spraw z lat 1924-1939, sygn. 12-458 Liczba jednostek w zespole: 504
12/31/0 Urząd Katastralny w Katowicach [1867] 1922-1937 [1951] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
12/32/0 Polski Komisarz do Spraw Pracy na Górnym Śląsku, Katowice [1921] 1922-1937 0 rozwiń
Zbiór normatywów z lat 1924-1934, sygn. 1-2 Sprawozdawczość z lat 1922-1924, sygn. 3 Przepisy i opinie prawne z lat 1922-1933, sygn. 4-7 Polskie związki zawodowe na Śląsku Opolskim z lat 1923-1933, sygn. 8-14 Czas pracy i wynagrodzenie za pracę na polskiej i niemieckiej części obszaru plebiscytowego z lat 1922-1933, sygn. 15-23 Sprawy zatrudnienia, zażalenia i wymiana robotników z lat 1921-1937, sygn. 24-48 Zasiłki dla bezrobotnych i sprawy emerytalne z lat 1924-1932, sygn. 49-52, 51a Ceny i wskaźniki drożyźniane z lat 1926-1933, sygn. 53-54 Liczba jednostek w zespole: 55
12/33/0 Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach 1923-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 124
12/34/0 Sąd Apelacyjny w Katowicach 1922-1939 0 rozwiń
Akta prezydialne: I. Służba przygotowawcza i egzaminy z lat 1934-1939, sygn. 1 II. Sprawy adwokatury i notariatu z lat 1939, sygn. 2 III. Nadzór służbowy, wizytacje, rewizje z lat 1922-1939, sygn. 3-63 IV. Depozyty, dowody rzeczowe z lat 1923-1939, sygn. 64-65 V. Sprawy bibliotek i ogłoszeń publicznych z lat 1928-1936, sygn. 66-67 VI. Archiwa i registratury, tworzenie i niszczenie akt z lat 1926-1939, sygn. 68-72 VII. Sprawozdania i wykazy z lat 1922-1939, sygn. 73-80 VIII. Sprawy dotyczące wykonania kar, amnestii i ułaskawień z lat 1922-1939, sygn. 81-91 IX. Różne inne sprawy z lat 1922-1939, sygn. 92-97, 100-102 Akta generalne I. Zbiory przepisów z lat 1927-1933, sygn. 98-99 Sprawy karne z lat z lat 1929-1939, sygn. 103-133 Sprawy cywilne z lat 1929-1939, sygn. 134-217 Dopływ nieopracowany: 1 j. akta personalne Liczba jednostek w zespole: 218
12/36/0 Sąd Powiatowy w Mysłowicach 1922-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 364
12/37/0 Sąd Grodzki w Katowicach [1834] 1925-1939 [1942] 0 rozwiń
1. Akta procesów karnych z lat 1938-1939, sygn. 1-26 2. Akta rejestrowe stowarzyszeń z lat 1925-1934, sygn. 27-28, brak sygn. 28 Dopływ nieopracowany - repertoria spraw karnych i cywilnych, rejestry, akta spraw spadkowych, repertoria aktów notarialnych, akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 1108
12/38/0 Policja Województwa Śląskiego [1911] 1922-1939 0 rozwiń
Główna Komenda Policji Województwa Śląskiego: Wydział Administracyjny z lat 1922-1939, sygn. 1-117, 26a Wydział Wojskowy z lat 1924-1939, sygn. 118-121 Urząd Śledczy z lat 1922-1939, sygn. 122-309, 309a Powiatowa Komenda w Bielsku i jednostki podległe z lat 1928-1939, sygn. 310-315 Komenda miasta Chorzowa i jednostki podległe z lat [1911] 1922-1939, sygn. 116-490 Powiatowa Komenda w Cieszynie i jednostki podległe z lat [1919] 1922-1939, sygn. 491-507 Komenda na miasto i powiat Katowice i jednostki podległe z lat 1922-1939, sygn. 508-557 Powiatowa Komenda w Lublińcu i jednostki podległe z lat 1926-1939, sygn. 558-565 Powiatowa Komenda w Pszczynie i jednostki podległe z lat 1925-1939, sygn. 566-571 Powiatowa Komenda w Rybniku i jednostki podległe z lat 1922-1939, sygn. 572-593 Powiatowa Komenda w Świętochłowicach i jednostki podległe z lat 1922-1939, sygn. 594-641 Powiatowa Komenda w Tarnowskich Górach i jednostki podległe z lat 1928-1939, sygn. 642-663 Dowództwo Grupy Kandydatów Policji Województwa Śląskiego w Katowicach z lat 1927-1933, sygn. 664 Policyjny Klub Sportowy w Katowicach z lat 1927-1939, sygn. 665-667 Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna" Koło w Chorzowie z lat 1938-1939, sygn. 668 "Samopomoc Policji Województwa Śląskiego" Spółdzielnia zarobkowa z ograniczoną odp. w Katowicach z lat 1925-1939, sygn. 669 Akta postępowań dyscyplinarnych toczonych przeciwko funkcjonariuszom Policji Województwa Śląskiego w Katowicach, z lat 1913-1939, sygn. 670-716 Liczba jednostek w zespole: 760
12/40/0 Dyrekcja Policji w Katowicach 1922-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny: organizacja Dyrekcji Policji, podział czynności, nadzór nad urzędami podległymi z lat 1922, sygn. 1-15, 5a Referat Bezpieczeństwa: zarządzenia, sprawy graniczne, strajki robotników przemysłowych, sprawozdania sytuacyjne, nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1922-1939, sygn. 16-419, 16ab, 32ab, 41a-c, 175a-j, 190a-e, 192a, 193a, 347a, 379a, poz. 402 i 403 połączono z poz. 401, poz. 30 wydzielono z zespołu i włączono do zespołu nr 12/38 Referat Legitymacyjny: sprawy paszportowe z lat 1923-1939, sygn. 420-433, 423ab, 430a-e Referat Gospodarczy: nadzór nad placówkami usługowymi z lat 1926-1939, sygn. 434-445, 438a Referat Wojskowy: ewidencje osób i przedmiotów dla celów wojskowych z lat 1923-1938, sygn. 446-450 Referat Karno-Administracyjny: zwalczanie kradzieży z lat 1922-1939, sygn. 451-452 Referat Sanitarny: sprawozdanie sytuacyjne z lat 1934-1935, sygn. 453-454 Referat Weterynaryjny: dot. spraw wojskowych, sygn. 455 Akta osobowe z lat 1924-1939, sygn. 456-457 Spis zdawczo-odbiorczy, Wykaz reemigrantów żydowskich z gminy w Katowicach z lat 1936-1938, sygn. 458 Liczba jednostek w zespole: 495
12/41/0 Dyrekcja Ceł w Mysłowicach 1922-1939 0 rozwiń
Akta Prezydium: organizacja Dyrekcji Ceł, zakres działania z lat 1922-1934, sygn. 1-50 Akta Wydziału Personalnego: ogólne sprawy personalne z lat 1922-1939, sygn. 51-58 Akta Wydziału Celnego: zażalenia w sprawie opłat celnych z lat 1923, sygn. 59 Akta Wydziału Rachunkowego: lustracje urzędów celnych z lat 1922-1923, sygn. 60-63 Akta Wydziału Karnego: indywidualne sprawy karne, rejestry przestępstw celnych z lat 1922-1925, sygn. 64-105 Akta Inspektorów Straży Granicznych: meldunki sytuacyjne z lat 1934-1939, sygn. 106-109 Różne: sprawy czasopism zagranicznych z lat 1933, sygn. 110, brak sygn. 110 Liczba jednostek w zespole: 109
12/42/0 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach [1886] 1922-1939 [1944] 0 rozwiń
Przepisy dotyczące prowadzenia robót na PKP, szkice i plany obiektów kolejowych w Piotrowicach Śląskich, szkice i plany sytuacyjne ramp kolejowych oraz mapa sieci kolei DOKP Katowice z lat 1928-1939, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 70
12/43/0 Komisarz Demobilizacyjny w Katowicach 1924-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne i korespondencja Komisarza w sprawach ogólnych z lat 1930-1934, sygn. 1-2 Sprawy zwolnionych pracowników w zakładach pracy: akta ogólne i indywidualne pracowników z lat 1924-1939, sygn. 3-111 Sprawozdania i korespondencja organizacji przemysłowców: dotyczące Górnego Śląska i Śląska Zaolziańskiego z lat 1933-1939, sygn. 112-127 Posiedzenie Rady Zarządzającej Międzynarodowego Urzędu Pracy z lat 1932, sygn. 128 Liczba jednostek w zespole: 128
12/44/0 Inspektorat Pracy /48/ 54 Obwodu w Katowicach [1899] 1928-1939 0 rozwiń
Zbiór normatywów z lat 1930-1931, sygn. 1-2 Kontrola zakładów pracy: protokoły powizytacyjne z lat 1899-1939, sygn. 3-24 Interwencje w sporach o pracę i płace z lat 1931-1939, sygn. 25-40 Liczba jednostek w zespole: 40
12/45/0 Inspektorat Pracy IX Okręgu w Katowicach [1927] 1928-1939 0 rozwiń
Materiały dotyczące kontroli zakładów pracy: okólniki Ministerstwa Opieki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy; opinie prawne, orzeczenia, unieruchomienia zakładów przemysłowych, Sądy Pracy z lat 1927-1939, sygn. 1-23 Liczba jednostek w zespole: 23
12/46/0 Komisja Pojednawcza i Arbitrażowa w Katowicach 1923-1939 0 rozwiń
Orzeczenia Komisji Pojednawczej i Arbitrażowej w sporach o pracę i płace: dla poszczególnych gałęzi gospodarki i poszczególnych zakładów z lat 1923-1939, sygn. 1-24 Liczba jednostek w zespole: 24
12/47/0 Śląski Fundusz Rolny w Katowicach [1926] 1932-1937 0 rozwiń
Śląski Fundusz Melioracyjny w Katowicach: subwencje na założenie sztucznych pastwisk z lat 1926-1935, sygn. 1-27 Śląski Fundusz Rolny w Katowicach: subwencje i pożyczki na ulepszenie gospodarstw i na prace drenarskie z lat 1934-1937, sygn. 28-46 Liczba jednostek w zespole: 46
12/48/0 Wojewódzkie Biuro do Spraw Finansowo - Rolnych w Katowicach [1932] 1934-1939 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne Powiatowych Urzędów Rozjemczych: protokoły, sprawozdania, regulaminy z lat 1932-1939, sygn. 1-5 Sprawy długów rolnych: ustawodawstwo o zadłużeniu z lat 1935-1939, sygn. 6-7 Akta osobowe delegatów powiatowych Wojewódzkiego Biura do Spraw Finansowo-Rolnych i pracowników Powiatowych Urzędów Rozjemczych: ogólne i indywidualne z lat 1932-1939, sygn. 8-19 Liczba jednostek w zespole: 19
12/49/0 Wojewódzkie Biuro Rolne w Katowicach [1926] 1934-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne instytucji gospodarczych, zaciąganie kredytów ze Śląskiego Funduszu Rolnego z lat 1935-1939, sygn. 1-13 Inwestycje rolne i przetwórstwa rolno-spożywczego z lat 1928-1939, sygn. 14-42 Spłaty kredytów spółek drenarskich z lat 1931-1939, sygn. 43-56 Inwestycje rolne przeprowadzane przez indywidualnych rolników z lat 1929-1939, sygn. 57-89 Sprawy techniczne spółek drenarskich z lat 1935-1939, sygn. 90-100 Biblioteka Wojewódzkiego Biura Rolnego: ewidencja z lat 1936, sygn. 101 Liczba jednostek w zespole: 101
12/50/0 Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Katowicach 1933-1936 [1937] 0 rozwiń
Zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne urzędu z lat 1933-1936, sygn. 1-10 Sprawozdania z działalności urzędu z lat 1933-1935, sygn. 11-15 Sprawy budżetowo-finansowe z lat 1933-1935, sygn. 16-19 Sprawy sporne rozpatrywane przez Wojewódzki Urząd Rozjemczy w Katowicach z lat 1933-1937, sygn. 20-34 Liczba jednostek w zespole: 34
12/51/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Katowicach [1921] 1924-1935 0 rozwiń
Wydział Administracyjny: sprawy osobowe, bilanse, preliminarze, sprawozdania z działalności, zjazdy i konferencje, podania o posady, sprawozdania rachunkowe, wynagrodzenie pracowników, odpisy ustaw agrarnych, Delegatura Cieszyńska z lat 1924-1935, sygn. 1-177 Wydział Urządzeń Rolnych: plany parcelacyjno- osadnicze, wykup i dzierżawa gruntów, administracja majątków państwowych, urządzenia rolne z lat 1921-1935, sygn. 178-761 Wydział Techniczny: sprawy pomiarowo-techniczne, melioracyjne, szacunkowe, ubezpieczenia budynków z lat 1921-1935, sygn. 762-936 Okręgowa Komisja Ziemska: zmiany tytułu własności z lat 1924-1928, sygn. 937-941 anteriora dotyczą akt Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie Liczba jednostek w zespole: 942
12/52/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Cieszynie 1924-1931 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość, wykazy majątków przeznaczonych do parcelacji, sprawy parcelacji, melioracji pomiarów gruntów z lat 1924-1931, sygn. 1-27 Liczba jednostek w zespole: 27
12/53/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Lublińcu 1924-1925 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, wykazy gospodarstw małorolnych z lat 1924-1925, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
12/54/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Mikołowie 1924-1932 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, parcelacja i osadnictwo z lat 1924-1932, sygn. 1-73 Liczba jednostek w zespole: 74
12/55/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Pszczynie 1924-1926 0 rozwiń
Zniesienie czynszów gruntowych, sprawy osadnictwa z lat 1924-1926, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
12/56/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Tarnowskich Górach 1924-1931 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, osobowe, wykazy gruntów dzierżawionych, sprawy parcelacji i osadnictwa z lat 1924-1931, sygn. 1-48 Liczba jednostek w zespole: 48
12/57/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Katowicach 1928-1935 0 rozwiń
Sprawy dzierżaw gruntów, parcelacji, osadnictwa z lat 1928-1935, sygn. 1-34 Liczba jednostek w zespole: 34
12/58/0 Związek dla Dostarczania Ziemi w Katowicach [1919] 1927-1938 0 rozwiń
Akta organizacyjne: protokoły z zebrań, uchwały, okólniki z lat 1927-1938, sygn. 1-19 Przepisy i sprawy ogólne dotyczące działalności osadniczo-parcelacyjnej z lat 1927-1938, sygn. 20-45 Działalność osadniczo-parcelacyjna dotycząca poszczególnych majątków i miejscowości z lat 1919-1938, sygn. 46-96 Sprawy procesowe z lat 1927-1937, sygn. 97-106 Liczba jednostek w zespole: 106
12/59/0 Starostwo Powiatowe Katowickie [1918] 1922-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny: podział administracyjny powiatu, zażalenia z lat 1926-1938, sygn. 1-2 Referat Bezpieczeństwa: sprawozdania sytuacyjne, nadzór nad stowarzyszeniami, walka z dywersją niemiecką, ruch graniczny z lat 1928-1939, sygn. 3-27 Referat Administracyjny: Urzędy Stanu Cywilnego z lat 1935-1939, sygn. 28-32 Referat Gospodarczy: wykazy nieruchomości ziemskich, parcelacja, lustracja upraw, hodowla zwierząt z lat 1936-1939, sygn. 33-70 Referat Wojskowy: wytyczne w sprawach obronności kraju, obrona przeciwlotnicza z lat 1938-1939, sygn. 71-76 Referat Karno-Administracyjny: dochodzenia i orzeczenia karno-administracyjne z lat 1937-1939, sygn. 77-84 Referat Opieki Społecznej: pomoc doraźna bezrobotnym z lat 1925-1939, sygn. 85-89 Urząd Ubezpieczeń: statystyki, ewidencja kas ubezpieczeń z lat 1922-1939, sygn. 90-93 Referat Spraw Inwalidów Wojennych: indywidualne sprawy inwalidów z lat 1918-1939, sygn. 94-99 Liczba jednostek w zespole: 99
12/60/0 Wydział Powiatowy Katowice [1868] 1922-1939 0 rozwiń
Oddział Ogólny: ogólne sprawy dotyczące organizacji Wydziału, ogólne sprawy personalne, przepisy, zarządzenia, sprawy sporne z tytułu pracy, sprawy komunalne z lat 1868-1938, sygn. 1-109 Oddział Samorządowy: zmiany podziału administracyjnego, samorząd terytorialny, statuty gmin. sprawy personalne urzędników gminnych, protokoły z posiedzeń rad gminnych, finanse gmin, przepisy i zarządzenia w sprawach gospodarczych, sanitarnych, p-poż., policja gminna, podatki komunalne, urzędy stanu cywilnego z lat 1870-1939, sygn. 110-678 Oddział Budżetowo-Finansowy: budżety Wydziału, rozdział sum na wydatki komunalne, wpływy z podatków, pożyczki zwykłe i hipoteczne z lat 1889-1939, sygn. 679-758 Oddział Opieki Społecznej: związki ubogich, koszty leczenia psychicznie chorych, zwalczanie bezrobocia, pośrednictwo pracy z lat 1871-1939, sygn. 759-897 Oddział Techniczny: ewidencja dróg publicznych, kredyty na budowę i konserwację dróg z lat 1878-1939, sygn. 898-931 Powiatowa Kasa Oszczędności: pożyczki hipoteczne z lat 1886-1928, sygn. 932-935 Delegat Wojewódzkiego Biura do Spraw Finansowo-Rolnych w Katowicach: korespondencja w sprawach finansowych z lat 1936-1939, sygn. 936-939 Organizacje paramilitarne: przysposobienie wojskowe, obrona przeciwlotnicza z lat 1934-1939, sygn. 940-942 Spis akt osobowych z lat 1916-1939, 393 j. Liczba jednostek w zespole: 1335
12/61/0 Starostwo Świętochłowickie [1905] 1922-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny: podział administracyjny powiatu, uroczystości oficjalne, odznaczenia z lat 1929-1939, sygn. 1-8a Referat Bezpieczeństwa: przepisy i zarządzenia, spisy spraw, ochrona granic, nadzór nad związkami i organizacjami z lat 1929-1939, sygn. 9-39, 20a, 20b, 21a, 33a Referat Administracyjny: poświadczenia obywatelstwa z lat 1931-1938, sygn. 40-41 Referat Gospodarczy: wykazy zakładów pracy z lat 1926-1939, sygn. 42-44 Referat Wojskowy: rekrutacje wojskowe, obiekty wojskowe z lat 1937-1939, sygn. 45-47 Referat Karno-Administracyjny: zarządzenia, instrukcje, akta dochodzeń karno-administracyjnych z lat 1929-1939, sygn. 48-59 Referat Opieki Społecznej: zasiłki dla ludności, pomoc dla reemigrantów, fundacje z lat 1933-1934, sygn. 60-62 Referat Sanitarny: zarządzenia lekarza powiatowego z lat 1923-1924, sygn. 63 Urząd Ubezpieczeń: naruszenie obowiązku ubezpieczenia pracownika z lat 1905-1939, sygn. 64-65 Akta personalne z lat 1922-1938, sygn. 66-76 Liczba jednostek w zespole: 81
12/62/0 Wydział Powiatowy Świętochłowice [1902] 1922-1939 0 rozwiń
Oddział Ogólny: sprawy osobowe członków, organizacja Wydziału, archiwum, Sąd Przemysłowy i Administracyjny, statystyki z lat 1922-1939, sygn. 1-25, 1a Oddział Samorządowy: podział powiatu, sprawy osobowe pracowników gmin, statuty i uchwały gmin, okręgi rozjemcze, komisje powiatowe, urzędy okręgowe z lat 1902-1939, sygn. 26-230 Oddział Budżetowo-Finansowy: budżet powiatu, sprawy finansowe z lat 1927-1939, sygn. 231-247 Oddział Opieki Społecznej: opieka społeczna, pośrednictwo pracy, walka z bezrobociem z lat 1924-1939, sygn. 248-270 Oddział Techniczny: służba drogowa, sprawy wodne z lat 1927-1939, sygn. 271-330 Powiatowa Kasa Komunalna: zamknięcia rachunkowe z lat 1932-1937, sygn. 331-334 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu: rozporządzenia, sprawozdania z lat 1922-1935, sygn. 335-339 Delegat Wojewódzkiego Biura do Spraw Finansowo-Rolnych: instrukcje i okólniki, korespondencja z lat 1936-1939, sygn. 340-342 Liczba jednostek w zespole: 342
12/63/0 Wydział Powiatowy Ruda 1922-1924 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1922, sygn. 1 Sprawy osobowe z lat 1922-1924, sygn. 2-7 Nieruchomości z lat 1922-1923, sygn. 8 Sejmik i Wydział Powiatowy z lat 1922-1924, sygn. 9-15 Urząd Rozjemczy dla Spraw Mieszkaniowych z lat 1923-1924, sygn. 16 Sprawy kasowo-rachunkowe z lat 1923-1924, sygn. 17-18 Sprawy sądowe z lat 1922-1923, sygn. 19 Opieka Społeczna z lat 1922-1924, sygn. 20-25 Sprawy drogowe z lat 1922-1924, sygn. 26-28 Podatki z lat 1922-1924, sygn. 29-33 Urzędy stanu cywilnego z lat 1922-1924, sygn. 34-36 Urzędy drogowe z lat 1923, sygn. 37 Ustawodawstwo z lat 1923, sygn. 38 Statystyka z lat 1923, sygn. 39 Sprawy budowlane z lat 1923-1924, sygn. 40 Komisje powiatowe z lat 1922-1924, sygn. 41 Spis akt Wydziału Powiatowego Ruda z lat 1924 (?), sygn. 42 Liczba jednostek w zespole: 42
12/64/0 Inspektorat Szkolny w Katowicach [1921] 1922-1939 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia ogólne z lat 1924-1939, sygn. 1-29 Organizacja, statuty, podział czynności i tryb urzędowania inspektoratu z lat 1927-1937, sygn. 30-33 Organizacja, statuty, podział czynności i tryb urzędowania podległych instytucji szkolnych z lat 1925-1939, sygn. 34-70 Organizacja pracy szkolnej - sieć szkolna z lat 1922-1932, sygn. 71-72 Stypendia z lat 1939, sygn. 73 Sprawy akcji społecznych pomocy dla dzieci w szkołach z lat 1928-1939, sygn. 74-83 Sprawy związków i organizacji młodzieży szkolnej. Hufce szkolne z lat 1927-1935, sygn. 84-88 Uroczystości, święta państwowe, obchody, rocznice, dni wolne od zajęć z lat 1925, sygn. 89 Budżety szkolne z lat 1938, sygn. 90 Higiena szkolna z lat 1927-1939, sygn. 91-95 Organizacja personalna szkół i ochronek - podział etatów z lat 1924-1939, sygn. 96-138 Sprawy prywatnego szkolnictwa polskiego z lat 1927-1939, sygn. 139-141 Szkoły ćwiczeń z lat 1933-1939, sygn. 142-144 Sprawy komunalnego szkolnictwa wydziałowego z lat 1921-1935, sygn. 145-151 Sprawy szkół specjalnych - sprawy nauczania i wychowania z lat 1937-1939, sygn. 152-153 Publiczne szkoły powszechne dla mniejszości oraz kursy religii i języka niemieckiego z lat 1922-1939, sygn. 154-166 Wpisy i przeniesienia do szkół powszechnych i wydziałowych: a) polskich, b) niemieckich z lat 1932-1933, sygn. 167 Egzaminy uczniowskie i świadectwa szkolne z lat 1938, sygn. 168 Rady Rodzicielskie i opieki klasowe z lat 1938, sygn. 169 Programy naukowe i podręczniki szkolne z lat 1929-1932, sygn. 170 Nadzór pedagogiczny nad szkołami powszechnymi, wydziałowymi, specjalnymi, gospodarstwa domowego oraz nad przedszkolami - sprawozdania pohospitacyjne z lat 1931-1939, sygn. 171-174 Konferencje okręgowe, rejonowe i miesięczne nauczycieli z lat 1928-1939, sygn. 175-205 Dokształcanie nauczycieli szkół powszechnych, wydziałowych, specjalnych, gospodarstwa domowego oraz przedszkoli z lat 1931-1935, sygn. 206-208 Pomoce naukowe z lat 1931-1939, sygn. 209-211 Ogrody szkolne - jedwabnictwo, święto sadzenia lasu z lat 1931-1939, sygn. 212-213 Biblioteki uczniowskie i nauczycielskie z lat 1927-1939, sygn. 214-215 Gwarectwo z lat 1930-1939, sygn. 216-218 Nieszczęśliwe wypadki w szkołach z lat 1939, sygn. 219 Powiatowe Komisje Oświatowe z lat 1925-1939, sygn. 220-224 Sprawy świetlic i bibliotek ruchomych z lat 1934-1935, sygn. 225 Budowa Instytutu Radowego Marii Curie-Skłodowskiej z lat 1926-1927, sygn. 226 Spis akt personalnych z lat 1922-1939, 16 j. Liczba jednostek w zespole: 242
Wyświetlanie 1 do 60 z 2 939 wpisów.