Archiwum Państwowe w Kielcach

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Janusza Kusocińskiego 57

Kielce

25-045

Godziny otwarcia:

07:30 - 15:30 (poniedziałek)

07:30 - 15:30 (wtorek)

07:30 - 15:30 (środa)

07:30 - 15:30 (czwartek)

07:30 - 15:30 (piątek)

numer telefonu:
+48 41 260 53 11
numer fax:
+48 41 260 53 10
E-mail:
kancelaria@kielce.ap.gov.pl
Strona www:
http://kielce.ap.gov.pl

 

  Zasób Archiwum Państwowego w Kielcach to akta miast, gmin i cechów, administracji ogólnej i specjalnej, wymiaru sprawiedliwości, przedsiębiorstw oraz instytucji gospodarczych, a także szkół instytucji społecznych, stowarzyszeń, majątków ziemskich, osób i rodzin. Zakres chronologiczny zasobu to głównie XIX i XX wieku, choć najstarsze dokumenty datowane są na wiek XV. Aby go Państwu przybliżyć, całość podzieliliśmy na pięć grup chronologicznych:

Okres staropolski: reprezentowany jest przez niewielką ilość materiałów archiwalnych. Na uwagę zasługują przede wszystkim: księgi wójtowskie miasta Janikowa (1771 – 1781) i miasta Tarłowa (1771 – 1811); akta rodziny Skotnickich (1563 – 1774); akta Brzuchowskich (1771 – 1729); wypisy z akt grodzkich (1764 – 1783); dokumenty dotyczące dóbr z terenu województwa kieleckiego (1378 – 1739); księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Szewnej (1695 – 1797) oraz w Koniecpolu (1582 – 1775) czy wreszcie dokumenty Sądu Wiejskiego wsi Świątniki pow. sandomierskiego (1518 – 1810). Dokumenty z tego okresu można również spotkać wśród akt cechowych, rodów i rodzin, a szczególnie Małachowskich z Białaczowa, gdzie znajdują się mowy sejmowe z okresu Sejmu Czteroletniego.

Okres rozbiorowy: to podstawy zasobu Archiwum. W wyniku transformacji zmian ustrojowych i terytorialnych miasta Kielce zyskało status stolicy guberni na terenie, której ukonstytuowały się organy administracji państwowej szczebla (wojewódzkiego) gubernialnego, powiatowego i gminnego; administracji specjalnej, wymiaru sprawiedliwości, wojska, policji, itp. W tej plejadzie aktotwórców szczególne miejsce zajmują: Rząd Gubernialny Radomski (1807 – 1866), Rząd Gubernialny Kielecki (1862, 1867 – 1915, 1918), Zarząd Powiatowy Kielecki (1866 – 1915), Kielecki Gubernialny Urząd ds. Powinności Wojskowej (1839, 1874 – 1915, 1917), Izba Skarbowa w Kielcach (1869 – 1918), Urząd Gubernialny Kielecki ds. Włościańskich (1864 – 1917), Tymczasowy Generał Gubernator Guberni Kieleckiej (1905 – 1909), Naczelnik Wojskowy Powiatu Kieleckiego (1872 – 1917). Administracja szkolna reprezentowana jest przez Kielecką Dyrekcję Szkolną (1809, 1864 – 1917) jak również Kieleckie Gimnazjum Męskie w Kielcach (1845, 1862 – 1915). Wśród aktotwórców wymiaru sprawiedliwości szczególne miejsce zajmuje Sąd Okręgowy w Kielcach (1876 – 1915), Prokurator Cywilny przy Trybunale Cywilnym w Kielcach (1810 – 1876) oraz sądy gminne do 1914 r. Ciekawym i kompletnym zespołem jest zespół Akta gminy Topola z lat 1839 – 1954. Nie można pominąć w tym zestawieniu wartościowych i licznie występujących akt stanu cywilnego: parafii rzymskokatolickich, wyznania mojżeszowego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Okres międzywojenny: wybitne miejsce należy przypisać Urzędowi Kieleckiemu I (1916, 1919 – 1939), reprezentującemu organ administracji ogólnej II instancji, którego materiały archiwalne odwzorowują i potwierdzają rozwój życia społecznego na terenie województwa we wszystkich niemalże dziedzinach. Na poziomie powiatu wymienić należy Starostwo Powiatowe Kieleckie I (1919 – 1939). Obok organów administracji ogólnej tworzona była i działała równolegle administracja specjalna reprezentowana m.in. przez Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach (1919 – 1933), skupiający w swojej gestii sprawy obrotu ziemią, parcelacji i komasacji gruntów, czy też Dyrekcję Odbudowy w Kielcach i powiatowe biura odbudowy (1919 – 1923), zajmujące się odbudowa zniszczonych podczas wojny gospodarstw. Reprezentantami instytucji wymiaru sprawiedliwości są: Sąd Okręgowy w Kielcach (1917 – 1939), sądy pokoju (1917 – 1929), sądy grodzkie (1928 – 1939), a także Więzienie w Kielcach (1919 – 1945) oraz więzienia z obszaru województwa kieleckiego.

Biorąc pod uwagę fakt, że w archiwach państwowych niewiele zachowało się materiałów ilustrujących dzieje polskiego przemysłu cukrowniczego, z uwagą należy odnieść się do następujących zespołów: Cukrownia" Łubna" w Kazimierzy Wielkiej (1870 – 1950), dokumentujący działalność fabryki założonej w 1845 roku przez hr. Franciszka Łubieńskiego, która po znacznych reorganizacjach prosperuje do dzisiaj oraz Częstocickie Towarzystwo Fabryk Cukru Spółka Akcyjna – Cukrownia "Częstocice" (1871 – 1944). Interesujące dokumenty zawierają zespoły: Kolej Wąskotorowa Działowska (1923 – 1925) oraz Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych (1877 – 1945), Liga Morska i Kolonialna w Iłży (1934 – 1939).

Okres II wojny światowej: okres, w odniesieniu, do którego baza źródłowa jest bardzo skromna. Z działających urzędów wymienić należy: Urząd Ziemski w Radomiu (1932, 1940 – 1944/45), Zbiór gromadzkich ksiąg wytwórczości rolniczej powiatu kieleckiego (1940 – 1943), Starostwo Powiatowe w Końskich (1942 – 1943), Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Kielcach (1941-1944), Biuro Techniczne w Kielcach (1941 – 1944), Policję Państwową w Opocznie (1940 – 1943), Urząd Szkolny Kielecki (1939-1944). Zestawienie niniejsze należy uzupełnić bardzo ciekawymi zbiorami dokumentów w tym: Zbiór Tadeusza Piwońskiego (1939 – 1942), Zbiór dotyczący mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala (1939 – 1940), Dar Aleksandra Siwka o Organizacji – Polska Niepodległa (1940 – 1944, 1957), Tajne nauczanie w powiatach kieleckim, radomskim, częstochowskim i sandomierskim (1939 – 1945) oraz Armii Krajowej Okręgu Kieleckiego – Obwód Jędrzejowski (1939 – 1940).

W zespołach takich jak: Związek Gmin w Busku (Gemeindeverband in Busko) (1939 – 1945), Urząd Skarbowy w Busku (Steueramt in Busko) (1940 – 1945), Starostwo Powiatowe w Busku (Kreishauptmann in Busko) (1940 – 1945) znaleźć można informacje na temat funkcjonowania okupacyjnej administracji niemieckiej.

Wśród dokumentacji dotyczącej instytucji społecznych bardzo ważną rolę odgrywają następujące zespoły archiwalne: Polski Komitet Opiekuńczy w Busku (1940 – 1945), Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Busku (1944 – 1949), Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Pińczowie (1945 – 1949). Oprócz wartości historycznej, akta stanowią potwierdzenie represji okupanta niemieckiego wobec obywateli polskich.

Okres powojenny: charakteryzuje się trzema cezurami ustrojowymi, zawierającymi w latach 1944/45 – 1950, 1950 – 1973/75, 1975 – 1990, przy czym dominującą rolę odgrywały instytucje rad narodowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gromadzkiego i gminnego: Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach (1944 – 1950), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach (1950 – 1974), Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach (1974 – 1990). W okresie dualizmu administracji w latach 1944-1950, funkcjonowały równolegle do rad narodowych urzędy administracji państwowej ogólnej i specjalnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego: Urząd Wojewódzki Kielecki II (1944 – 1950), któremu podlegały starostwa powiatowe, Wojewódzki Urząd Ziemski w Kielcach (1944 – 1947), Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Wojewódzki w Kielcach (1945 – 1951), Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Kielcach (1945 – 1947), Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Kielcach (1945 – 1950), Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatura w Kielcach (1945-1954), Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach (1945 – 1950), Izba Przemysłowo – Handlowa w Częstochowie (1945 – 1950), Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej - Zespół Delegacyjny w Kielcach (1945-1951). Stosunkowo licznie reprezentowane są w tym okresie jednostki organizacyjne resortu sprawiedliwości: Sąd Okręgowy w Kielcach (1945 – 1950), Sąd Wojewódzki w Kielcach (1950 – 1976), Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach (1946 – 1956), Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Kielcach (1946-1955). Wśród przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych na uwagę zasługują: Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" w Kielcach (1816-1967), Kopalnia Pirytu - "Staszic" w Rudkach k/Kielc (1938,1945-1974), Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach ([1931] 1948 – 1999), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Skarżysko" w Skarżysku – Kamiennej (1971 – 2005), Zarząd Wojewódzki Związku Samopomocy Chłopskiej w Kielcach (1944-1956). Wśród instancji partyjnych wymienić należy KW PPR w Kielcach (1945-1948), WK PPS w Kielcach (1945-1948), KW PZPR w Kielcach (1948 – 1990), struktury powiatowe, miejskie, gromadzkie, miejsko-gminne i gminne. Organizacje młodzieżowe reprezentowane są przez Zarząd Wojewódzki ZMP w Kielcach (1948-1956), Zarząd Wojewódzki ZMS w Kielcach i jednostki podległe (1957 – 1976, 83), Zarząd Wojewódzki ZMW w Kielcach i jednostki podległe (1958-1975), Zarząd Wojewódzki ZSMP w Kielcach i jednostki podległe (1973-1990). Nie można pominąć ważnych w aspekcie gospodarczym materiałów archiwalnych zlikwidowanych zjednoczeń w tym Kieleckie Zjednoczenie Budownictwa w Kielcach (1950,1962-1982), Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Kielcach (1950, 1959 – 1982) jak również wojewódzkich związków spółdzielczych m.in. Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych w Kielcach (1949 – 1989), Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Kielcach (1952 – 1990).

Rok 1950 to krańcowa chronologia zespołów akt miast. Z zasobu wymienić należy: Akta miasta Kielce (1803 – 1950, 1952), Akta miasta Chęciny (1787 – 1950), Akta miasta Przedborza (1822 – 1943), Akta miasta Iłży ([1824] 1915 – 1945 [1949]), Akta miasta Buska (1896 – 1950), Akta miasta Jędrzejowa (1875 – 1950).

 

Wielkość zasobu (m.b.):

6804.4

Liczba monografii w bibliotece:

0

Powierzchnia magazynowa (m2):

1599.0

Pojemność półek (m.b.):

8410.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

29

angle-left Nowe skany zamieszczone przez AP Kielce na portalu Szukaj w Archiwach
W pierwszym kwartale 2021 roku portal Szukaj w Archiwach został uzupełniony o nowe skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach. Poniżej nasza aktualna lista zespołów ze zdigitalizowanymi materiałami archiwalnymi: 21/101/0 Starostwo Powiatowe Kieleckie I - 57508 skanów; 21/295/0 Akta Radziwiłłów z Nagłowic - 13234 skanów; 21/304/0 Zbiór Kieleckiego Towarzystwa Naukowego - 1507 skanów; 21/461/0 Zbiór Marii Opielińskiej - 740 skanów; 21/462/0 Zbiór Macieja Tadeusza Piwońskiego - 87 skanów; 21/481/0 „Radostowa” – Świętokrzyski Miesięcznik Ilustrowany - 1603 skanów; 21/553/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Gowarczowie - 2098 skanów 21/608/0 Pisarz Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej - 3959 skanów; 21/665/0 Zbiór rodziny Daszewskich - 455 skany; 21/1366/0 Akta Łuniewskich z Gnojna - 63 skany; 21/1557/0 Akta Odrzywolskich z Odrzywoła - 37skanów; 21/1558/0 Akta Brzuchowskich z Sulgostowa - 76 skanów; 21/1559/0 Akta Wodzickich ze Złotej - 390 skanów; 21/1560/0 Akta Lanckorońskich z Jagielnicy - 397 skanów; 21/1561/0 Akta Bonieckich z Żydowa - 515 skanów; 21/1562/0 Akta Świdzińskich ze Świdna - 248 skanów; 21/1563/0 Akta Służewskich z Trzebiesławic - 529 skanów; 21/1564/0 Akta Popielów z Kurozwęk - 1186 skanów; 21/1565/0 Akta Wodzyńskich, dziedziców dóbr Suchy - 614 skanów; 21/1567/0 Akta rodziny Truszkowskich z Woli Małnowskiej - 1458 skanów 21/1568/0 Akta Deskurów z Sancygniowa - 310 skanów; 21/1569/0 Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc - 144 skany; 21/1570/0 Akta Felicji Tarczyńskiej z Wąwołu - 90 skanów; 21/1571/0 Akta Jaskłowskich z Mnichowa - 744 skany; 21/1572/0 Akta rodziny Klimontowiczów z dóbr Wigie, powiatu wiłkomirskiego - 323 skany; 21/1573/0 Akta rodziny Kuklińskich ze Zwolenia - 176 skanów; 21/1574/0 Akta Skotnickich ze Skotnik, powiatu sandomierskiego - 384 skany; 21/1575/0 Zbiór Aleksandra Siwka, żołnierza Armii Krajowej z Kielc - 209 skanów; 21/1612/0 Patroni przy Trybunale Cywilnym I Instancji w Kielcach - 1305 skanów; 21/1613/0 Zbiór dotyczący majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” - 50 skanów; 21/1614/0 Zbiór Stefana Karskiego z Kielc - 462 skany; 21/1615/0 Zbiór Krystyny Wojciechowskiej ze Skarżyska Kamiennej - 335 skanów; 21/1616/0 Kolekcja Adama Nielepca, działacza PPS z Czeladzi - 14 skanów; 21/1617/0 Zbiór Józefa Mizielskiego z Ostrowca - 761 skanów; 21/1621/0 Zbiór Marii Chodnikiewicz z Kielc - 316 skanów; 21/1622/0 Zbiór Jana Kruczka z Kielc - 54 skany; 21/1623/0 Spuścizna po Bolesławie Markowskim z Kielc - 231 skanów; 21/707/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego - 992 skany; 21/1705/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Korytnicy - 2122 skany; 21/1710/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Małogoszczu - 680 skanów; 21/1726/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Sobkowie - 1669 skanów; 21/1871/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Seceminie - 499 skanów; 21/1876/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego we Włoszczowie - 3266 skanów; 21/1982/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Jędrzejowie - 3843 skany 21/2035/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Książu Wielkim - 1019 skanów; 21/2163/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Wiślicy - 591 skanów; 21/2251/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Działoszycach - 10938 skanów; 21/2341/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Pińczowie - 7941 skanów; 21/2477/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Pacanowie - 2036 skanów; 21/2491/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Szydłowie - 1612 skanów; 21/2498/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Busku - 1160 skanów; 21/2563/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Koszycach - 259 skanów; 21/2475/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Chmielniku - 8471 skanów; 21/2476/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Nowym Korczynie - 5218 skanów; 21/2478/0 Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Stopnicy - 4469 skanów; 21/336/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Kielcach - 31111 skanów; 21/126/0 Akta Gminy Bodzentyn - 3846 skanów; 21/129/0 Akta Gminy Daleszyce - 162 skany; 21/139/0 Akta Gminy Słupia Nowa - 1558 skanów; 21/248/0 Rada Szkolna Miejska w Kielcach - 1320 skanów; 21/269/0 Bank Spółdzielczy Właścicieli Nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach - 1820 skanów; 21/305/0 Urząd Wojewódzki Kielecki II - 4838 skanów; 21/519/0 Akta Miasta Końskie - 32089 skanów; 21/528/0 Akta Gminy Końskie - 673 skany; 21/532/0 Akta Gminy Radoszyce - 2323 skany; 21/615/0 Fabryka Wyrobów Żeliwnych „Kronnenblum” w Końskich - 427 skanów; 21/1048/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Olkuszu - 1118 skanów; 21/111/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Kielcach - 18520 skanów; 21/112/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kielcach - 19143 skany; 21/121/0 Akta Miasta Chęcin - 2752 skany; 21/122/0 Akta Miasta Kielc - 50549 skanów; 21/808/0 Zbiór afiszów i plakatów - 83 skany; 21/1155/0 Sąd Grodzki w Chęcinach - 357 skanów 21/1336/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Końskich. Posterunek Policji Polskiej w Borkowicach - 67 skanów; 21/1392/0 Zjednoczone Towarzystwo Kredytowe Kupców i Właścicieli Nieruchomości w Kielcach spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością - 211 skanów; 21/1405/0 Kielecki Wzajemny Kredyt - Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością - 792 skany; 21/1547/0 Bank Kredytowo Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach - 1077 skanów; 21/732/0 Starostwo Powiatowe Pińczowskie - 3795 skanów; 21/735/0 Starostwo Powiatowe Stopnickie - 203 skany; 21/736/0 Starostwo Powiatowe Włoszczowskie - 168 skanów; 21/772/0 Policja Państwowa w Opocznie - 755 skanów; 21/1030/0 Urząd Skarbowy w Końskich - 3132 skany; 21/1046/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Będzinie - 579 skanów; 21/1047/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Częstochowie - 3419 skanów; 21/1050/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Zawierciu - 911 skanów; 21/1119/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Kielcach - 202 skany; 21/1125/0 Zbiór fotografii - 39 skanów; 21/1157/0 Sąd Grodzki w Bodzentynie - 751 skanów; 21/1186/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Opatowie - 299 skanów; 21/1187/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Opocznie - 1361 skanów; 24/524/0 Akta miasta w Stalowej Woli - 10054 skany

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus