Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/128/0 Akta gminy Dąbrowa 1892-1902, 1924, 1934-1954 0 rozwiń
Księgi uchwał wiejskich wsi Dąbrowa, Szydłówek z lat 1892-1918, księgi uchwał gromad Brzezinki i Mąchocice, rozkład podatków oraz opis gminy z lat 1938-1939, akta kontroli, protokóły z sesji GRN, akta komisji gminnych, akta budżetowe, dzienniki główna, księgi biercze, spisy wyborców, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę Liczba jednostek w zespole: 179
21/129/0 Akta gminy Daleszyce 1890-1954 0 rozwiń
Akta z lat 1890-1918 dot. ubezpieczenia budynków, spraw szkolnictwa, handlu, lecznictwa, spraw wyznaniowych, wojskowych, podatkowych, akta z lat 1918-1939 dotyczą wyborów wójtów, sołtysów, handlu, lecznictwa, szkód wojennych. Brak akt z lat 1939-1945, Z lat 1945 1954 pochodzą protokóły posiedzeń Prezydium GRN, sesji, rejestry mieszkańców, plany i sprawozdania, rachunkowe, spisy wyborców, rolnictwo, księgi kontroli zaślubionych i zmarłych wsi Belno, Napęków i Sieraków Liczba jednostek w zespole: 273
21/130/0 Akta gminy Dyminy [1805] 1853-1954 0 rozwiń
Akta z okresu zaborów do 1918 roku dotyczą spraw szkolnictwa, ubezpieczeń, budynków, lecznictwa, dobroczynności, wyznaniowych rolnictwa, handlu, majątku, gminy, utrzymania dróg, ludności, dozoru policyjnego, zesłańców, straży ziemskiej, zebrań wiejskich . Akta z lat 1918-1939 dot. oświaty, kultury, emigracji zarobkowej, opieki społecznej, podatków, urzędników gminy, Z lat 1940-1944 zachowały się protokoły posiedzeń, Prezydium GRN, zebrań gromadzkich, budżety, księgi podatkowe, biercze oraz akta dot. szkolnictwa, rolnictwa, kas oszczędnościowych, wyborów do sejmu, senatu , Związku Strzeleckiego. Liczba jednostek w zespole: 1786
21/131/0 Gminna Rada Narodowa w Górnie 1945-1954 0 rozwiń
kontrole wewnętrzne, sprawozdania sytuacyjne, księgi protokołów z posiedzeń z Sesji, Prezydium, podział terytorialny, majątek gminy, budżet i sprawozdania z budżetu, rejestry wymiarowy, podatku gruntowego, księgi biercze Liczba jednostek w zespole: 165
21/132/0 Akta gminy Korzecko 1865-1954 0 rozwiń
Tabele likwidacyjne wsi Bolechowice, Zagrody, akta dot. ruchu ludności, opis gminy z wykazem poległych żołnierzy z armii rosyjskiej z lat 1914-1915, z lat 1942-1945 zachowały się gromadzkie księgi podatkowe, natomiast z lat 1947-1954 protokoły posiedzeń Prezydium GRN, z sesji i komisji, część akt dotyczy ruchu ludności, szkolnictwa, budownictwa, zachowały się też rejestry domów, wykazy ludności, budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, akta dotyczące parcelacji majątku Zgórsko, sprawy osobowe członków organów samorządowych i pracowników gminnych Liczba jednostek w zespole: 157
21/133/0 Akta gminy Łopuszno 1865-1903, 1945-1954 0 rozwiń
Akta z lat 1865 -1903 - księgi ludności stałej wsi gminy, oraz spis koni w gminie Łopuszno do celów mobilizacyjnych. Brak akt z lat 1940-1944, natomiast akta z lat 1947-1954 to protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego i komisji, podział terytorialny gminy, majątek gminy plany i sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego, poszczególnych gromad gminy, sprawy osobowe sołtysów, podsołtysów członków organów gminy i pracowników gminnych. Liczba jednostek w zespole: 79
21/134/0 Akta gminy Mniów 1865-1954 0 rozwiń
Z okresu zaboru rosyjskiego zachowały się jedynie księgi ludności stałej poszczególnych wsi gminy Mniów z 1865 r. Jedna jednostka z 1931 roku to księga uchwał trzech wsi gminy Mniów z okresu dwudziestolecia międzywojennego natomiast z okresu 1941-1944 zachowały się tylko księgi biercze podatków komunalnych gminy z lat 1945-1954 przechowywane są protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły z sesji, budżety, księgi biercze, podatków gruntowych, dzienniki główna, sprawy osobowe. Liczba jednostek w zespole: 71
21/135/0 Akta gminy Morawica 1865-1954 0 rozwiń
Księgi protokółów posiedzeń Rady Gminnej, GRN i Prezydium gminy Morawica sygn. 1-3, 9-13, 54-57, księga meldunkowa gminy morawica sygn 4, księgi kontroli ruchu ludności sygn 5-6, księgi budżetowe sygn. 7, 25-29, kontrola wewnętrzna i społeczna inspekcja sygn 8, akta komisji gminnych sygn 14-15, 113, sprawy wyborów do gromadzkich rad narodowych sygn 16 podział terytorialny sygn 17-18, 51, akta ewidencji ludności sygn. 19-24, dzienniki główna sygn 30-31, 99-100, księgi biercze i rejestry wymiarowe podatku gruntowego sygn. 32-50, 98, 102-103, 115-119, 129-132, księgi uchwał Rady Gminnej sygn 52, księgi ludności stałej sygn. 58-77, rejestry mieszkańców sygn 78-93, 108, skorowidze do rejestrów sygn 94-95, rejestry urodzonych i zaślubionych sygn 97-98, księgi inwetarzowe stanu majątkowego Zarzadu Gminnego sygn 101, 110-111, sprawozdania rachunkowe sygn 104-107, 109, 112, 114, rejestry gospodarstw sygn. 120-128 Liczba jednostek w zespole: 140
21/136/0 Akta gminy Niewachlów 1889, 1913, 1918, 1930-1954 0 rozwiń
Zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne sygn 1-5, 212-122, 129-130, 209-210, 227, sprawy wyborcze sygn 6-7, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych sygn 8-11, protokóły i księgi uchwał Rady Gminnej sygn 12-19, 27,327 protokóły zebrań, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych sygn 20, 26, 28-39, 134-138, 140, 142-146, 148, 151-152, 193-196, 343-344, plany pracy sygn 189-192, akta dotyczące wyborów sygn 39,149, kontrola sygn 43, 197-198, komisje gminne sygn 40- 42, 153-180, akta dotyczące majątku gminy sygn 49, akta budżetowe sygn 51-52, 54-56, 58, 60, 62-64, 68, 211-219, sprawozdania rachunkowe sygn 53, 57, 59, 61, 67, dzienniki główna sygn 65, 66, księgi biercze, podatki, rejestry gospodarstw sygn 69-86, 221-226, 313- 326, 329-342, danina na zagospodarownie Ziem Odzyskanych sygn 87-88, akta dotyczące rolnictwa sygn 89, analfabetyzm sygn. 91-92, akta Ligi Lotniczej sygn 93-94 , księgi ruchu ludności sygn 95-103, 106, 110, 112, wykazy osób sygn 104-105, 111, akta przesiedleń sygn. 108-109, dowody tożsamości sygn. 107, spis powszechny sygn. 113, Obywatelski Komitet Premiowy Pożyczki Odbudowy Kraju sygn. 114, Pożyczka Rozwoju Wsi sygn. 220, sprawy budowlane sygn. 115-116, sprawy sądowe sygn 117-119, 201-208, Unrra sygn. 120, odznaczenia sygn. 123-124, skargi i zażalenia sygn. 126-128, podział terytorialny sygn. 131-133, akta spraw osobowych sygn 50, 13, 141, 147, 150, 181-188, komisje, sprawy gospodarcze sygn. 199, akta tajne sygn. 200, akta dotyczace rolnictwa, rejestry obowiązkowych dostaw sygn. 232-236, 242-253, 266-292, szkolnictwo, oświata sygn. 230-231, 236-239, 328, gminny komitet odbudowy Warszawy sygn. 240, elektryfikacja sygn. 241, gminny związek Samopomocy Chłopskiej sygn. 254-265, akta Gminnego Komitetu Frontu Narodowego sygn. 293-294, obchody uroczystości państwowych sygn. 296, 298, 302-308, Gminny Komitet Obrońców Pokoju sygn. 299-300, 301, akta partii i organizacji sygn. 309-312, księga uchwał wsi Kostomłoty sygn. 345, plan lasów chłopskich gminy Niewachlów wg stanu na 1 października 1942 r. sygn. 346, księgi biercze i rejestry wymiarowe podatków, sygn.347-372. Liczba jednostek w zespole: 372
21/137/0 Akta gminy Piekoszów 1933-1954 0 rozwiń
Protokoły Gminnej Rady Narodowej w Piekoszowie sygn 1-5, protokoły Zarządu Gminnego sygn 6-7, protokoły Prezydium GRN sygn 9-11, protokoły Zespołu Gminnego sygn 12, protokoły Komisji Drogowej, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Rolnej, Finansowo Budżetowej, Kultury, Przeciwpożarowej , Urządzania Osiedli sygn 13-24, księga na sesje sołtysów sygn 25, protokóły zebrań ogólnogromadzkich sygn 26, akta dotyczace wyborów sygn 27-32, akta budżetowe sygn 34-36, księgi biercze podatków sygn 37-38, dzienniki główna sygn 39-44, zestawienia statystyczne gospodarstw rolnych sygn 45, gromadzka księga wytwórczości rolniczej sygn 46, rejestry mieszkańców sygn 47-57, roczne sprawozdania rachunkowe sygn 33, 58. Liczba jednostek w zespole: 58
21/138/0 Akta gminy Samsonów 1888, 1913, 1943-1954 0 rozwiń
Monografia gminy Samsonów sygn 1, stan organizacyjny biura Zarządu Gminnego sygn 2, akta kontroli sygn 3-5, długofalowe plany pracy i sprawy obsługi Rady Narodowej i jej organów sygn 6-7, 50, protokoły sygn 8-19, 44-49, 52 akta komisji gminnych sygn 20-43, podział terytorialny, utworzenie gminy sygn 53-54, 141 majątek gmin i gromad sygn 55 księgi podatkowe sygn 56-58, księgi biercze i rejestry podatków sygn 59-118, dzienniki główna sygn 119-122 analfabetyzm sygn 123-124 akta spraw budowlanych sygn 125-127, rolnictwo 129-133, 137-138, akta komisarzy gminnych sygn 128, akta spółdzielni produkcyjnej sygn 134, ewidencja ludności sygn 135-136, księgi uchwał sygn 139-140, rejestry gospodarstw sygn 142-161, sprawy osobowe sygn. 162-177, rejestry podatkowe 178-180 Liczba jednostek w zespole: 180
21/139/0 Akta gminy Słupia Nowa 1873-1954 0 rozwiń
Księgi uchwał sygn. 5-11, 39, 198, 215 księgi protokółów sygn. 40-45, 123-124, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych sygn 46-50, 125-127, kontrole sygn. 51-55, 128-130, księgi podatkowe sygn. 12-15, 38, 200-214, 218, rejestry mieszkańców, skorowidze do rejestrów mieszkańców sygn. 1-4, 16-28, 199, księgi kontroli ruchu ludności sygn. 29-30, dzienniki główna sygn. 31, 65-69 , 143, księgi biercze, rejestry wymiarowe gospodarstw sygn. 32-37, 70-94, 144-163, 196, 216, 219-220, 223, 225-230 akta dotyczące majątku gminnego sygn. 56-58, 166-167, 222 sprawy budżetowe sygn. 59-64, 135-142, 221 roczne sprawozdania budżetowe sygn. 95-100, statystyka rolna sygn. 101-102, rejestry osób, księgi meldunkowe sygn. 104-109, wykazy dokumentów tożsamości sygn. 110-119, narodowy spis powszechny sygn. 120, podział terytorialny sygn. 212-122 , spisy wyborców sygn. 131-134, akta pożyczek narodowych sygn. 164-165, zarząd nieruchomości nierolniczych sygn. 168-169, rolnictwo, planowanie, kredyty sygn. 103, 170-178, gminny Komitet Obrońców Pokoju sygn 179, protokoły klubu radnych ZSZ sygn. 180-185, akta gminnego Zarządu Przyjaźni Polsko Radzieckiej sygn.186, akta osobowe sołtysów i podsołtysów sygn. 187-196, spis meżczyzn urodzonych w latach 1900-1926 sygn 217, akta lekarzy i felczerów z lat 1873-1874 sygn. 224 Liczba jednostek w zespole: 230
21/140/0 Akta gminy Snochowice 1877, 1845-1954 [1957] 0 rozwiń
Akta kontroli sygn 1-2, sprawozdania sytuacyjne , sprawozadnia z działalnosci sygn 3-4, akta spraw osobowych i akta działalności Gminnej Rady Narodowej sygn 5-9, plany pracy Rady, Komisji, Prezydium i Referatów sygn 10-12, 136, protokoły sygn. 13-22, 39, 43 akta komisji gminnych sygn 23-38, 134, akta zebrań gromadzkich sygn 40-42, podział terytorialny sygn. 44, przebudowa ustroju rolnego sygn 45-48, akta dotyczące wyborów sygn 49-52, danina narodowa na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych sygn 53, akta budżetowe sygn 54-65, roczne sprawozdania rachunkowe sygn 66-75, księgi biercze sygn 76-80, dzienniki główna sygn 81-88, sprawozdawczośc oraz planowanie i inwestycje sygn 89-93, sprawy wodno melioracyjne sygn 94-95, akta statystyczne sygn 96-98, udział w powiatowej wystawie rolniczej w 1954 r. sygn 9 , rejestry osób sygn 104-105, akta stanu cywilnego sygn 100-103, 106-115, wykazy dowodów tożsamości sygn 116-127, księgi ludności stałej sygn. 128-130, sprawy mobilizacji z lat 1888-1902 sygn 131-133, 135, sprawy osobowe sygn. 137-145 Liczba jednostek w zespole: 145
21/141/0 Akta gminy Suchedniów 1882, 1894-1954 0 rozwiń
Korespondencja sygn 1, księgi ludności sygn. 2-3, księgi protokołów i uchwał sygn. 4-22, 58-72, 98-100, 276 komisje sygn. 73-97 księgi opisowe gminy sygn. 23-24 księgi biercze danin publicznych sygn. 25 rozkłady podatków sygn. 26-27 272 dzienniki główna sygn. 28-29 44-45, 181-187 zarządzenia władz niemieckich sygn. 46-47 sprawy organizacyjne sygn. 48 kontrola wewnętrzna sygn. 49-57 budżety sygn. 30-32, 105-109 roczne sprawozdania rachunkowe sygn. 33 -34, 110-115, księgi biercze i podatkowe sygn. 35-43, 116-167 rejestry wymiarowe sygn. 168-180, podział terytorialny sygn. 101 majątek gmin i gromad sygn. 102-104 analfabetyzm sygn. 188-208 drogi i place publiczne, urządzenia komunalne sygn. 209-215 222 sprawy budowlane sygn. 216-218 zarząd nieruchomości nierolnych sygn. 219-221 rolnictwosygn. 225-232 akta stanu cywilnego sygn. 233-236 księgi ludności stałej, rejestry i skorowidze sygn. 237-271przydział koni dla wojska sygn. 273-275 księgi biercze, rejestry wymiarowe sygn. 277-292 Liczba jednostek w zespole: 295
21/142/0 Akta gminy Zajączków 1891, 1946-1954 0 rozwiń
Akta kontroli sygn. 1-4, protokoły sygn 5-10, 12, akta budżetowe sygn 11,15-30, księgi biercze sygn 33, roczne sprawozdania rachunkowe, sygn 31-32, dzienniki główna sygn 34-37, akta spółdzielni produkcyjnych sygn 38, akta stanu cywilnego sygn 39, 42, 51, wykazy dokumentów tożsamosci sygn 43-44, sprawy wyznaniowe sygn 45, akta ewidencji ludności sygn 46-50, 70-73,ksiegi ludnosci stałej i rejestry mieszkańców sygn 52-69, sprawy osobowe organów gminy i pracownikow gminnych sygn 74-78, akta kursokonferencji sygn 13, podział terytorialny sygn 14 Liczba jednostek w zespole: 78
Wyświetlanie 136 do 150 z 3 537 wpisów.