Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/16/0 Rewizor Skarbowy Okręgu Stopnickiego 1846-1863 0 rozwiń
akta dot depozytów przy urzędach skarbowych sygn 1, akta dot dystrybucji stempla sygn 2, egzekucja opłat skarbowych sygn 3, kontrole uchybień sygn 4 -5, akta dot rozmaitych komisariatów sygn 6, akta dot służby miesięcznej sygn 7-8, akta dot. gorzelni sygn 9-43 Liczba jednostek w zespole: 43
21/17/0 Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie 1822-1866 0 rozwiń
Akta dotyczące składek ubezpieczeniowych i odszkodowań dla mieszkańców powiatów kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego, opatowskiego, opoczyńskiego i stopnickiego. Akta ubezpieczeń bydła w pow kieleckim. Znajdują się tu też wykazy i szacunki szczegółowe zabudowań wsi rządowych, duchownych i prywatnych, plany sytuacyjne i szczegółowe budynków mieszkalnych, gospodarczych, pałaców i obiektów sakralnych. sygn 1-1644 Liczba jednostek w zespole: 1644
21/18/0 Vacat - Urząd Lekarski Guberni Radomskiej - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/19/0 Deputacja Szlachecka Guberni Radomskiej 1836-1861 [1867] 11385 rozwiń
Wyposażenie i urządzenie biura, organizacja Deputacji, sprawozdania i korespondencja, wykazy nadesłanych świadectw szlacheckich, wykazy osób pochodzenia szlacheckiego, wykaz osób pozbawionych szlachectwa sygn.1-14 akta szczegółowe księgi A po ogloszeniu prawa w 1836 r. wykazy alfabetyczne sygn. 15-29 księgi B osobiste sygn 30-36 księgi C przed ogłoszeniem prawa w 1936 roku sygn 37-57 księgi D genealogiczne sygn. 58-76 oddział sandomierski akta szczegółowe księgi A po ogloszeniu prawa w 1936 r sygn 77-79 księgi C przed ogłoszeniem prawa sygn 80-85 księgi D genealogiczne sygn 86-87 brulion do zapisywania szlachty sygn. 88 posiedzenia Deputacji sygn. 89 dowody szlachectwa synów Józefa Cieszkowskiego sygn 90 wykazy osób zapisanych do ksiąg szlachectwa sygn. 91 akta dotyczące organizacji deputacji, protokóły posiedzeń, raporty z działalności, świadectwa na uzyskanie szlachectwa, zapisy do ksiąg szlachty.sygn 1-91 Liczba jednostek w zespole: 91
21/20/0 Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej [1833] 1849-1861 3391 rozwiń
akta dotyczące kandydatów na sędziów pokoju i członków rad opiekuńczych, akta dotyczące nadawania mieszkańcom powiatów kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego i stopnickiego medali za udział w wojnie z lat 1853-1856, akta osobiste J. Niemojewskiego sygn 1-17 Liczba jednostek w zespole: 17
21/21/0 Naczelnik Wojenny Powiatu Kieleckiego 1863-1866 0 rozwiń
zarządzenia władz wojskowych i cywilnych, instrukcje i rozkazy dotyczące Komitetu Urządzającego raporty o wydarzeniach w kraju, listy rannych i uwięzionych powstańców, raporty o ruchach oddziałów powstańczych, bitwach i potyczkach, rozkazy, zarządzenia i instrukcje władz wojskowych oraz wojenno policyjnych, konfiskata majątków, akta dotyczączące ścigania przestępców politycznych oraz nadzoru nad podejrzanymi i zwolnionymi z więzienia, wykazy osób aresztowanych, akta dot. urządzenia gmin wiejskich, ściąganie podatków, konfiskata mienia, poszukiwane osoby, wykazy osób posiadających broń, wydawanie paszportów, kwaterowanie wojsk, akta dot wjazdu w granice cesarstwa. sygn 1-99, 1a Liczba jednostek w zespole: 100
21/22/0 Naczelnik Wojenny Rewiru Kieleckiego 1864-1867 0 rozwiń
normatywy w postaci zarządzeń władz zwierzchnich głównie Komitetu Urządzajacego, a dotyczące spraw organizacyjnych urzędu i administracji terenowej, ponadto w zespole znajdują się akta dotyczące szkolnictwa, duchowieństwa , cudzoziemców, wydawania paszportów na poruszanie się wewnątrz kraju, wykazy osób będących pod nadzorem policji, skargi i prośby, podatki i opłaty, przejmowanie majątków kościelnych na rzecz skarbu państwa, zezwolenia na posiadanie broni sygn 1-35 dziennik pism tajnych oraz dzienniki pism wchodzących i wychodzących sygn. 35-37 Liczba jednostek w zespole: 37
21/23/0 Naczelnik Wojenny Rewiru Samsonowskiego 1864-1866 0 rozwiń
raporty i doniesienia wójtów gmin o wydarzeniach i ujęciu osób, skorowidz imienny uczestników powstania, protokóły przesłuchania powstańców we wsi Szałas i Komorowo, urządzenia gmin, spisy ludności, spisy poborowych, wydawanie paszportów, ujawnianie powstańców, dane o oficerach, urzędnikach i górnikach, epidemia cholery, pojawienie się fałszywych monet, duchowieństwo, spis miejscowości gminy Suchedniów sygn 1-55 spis spraw dzienniki pism wchodzacyh i wychodzących sygn 56-61 Liczba jednostek w zespole: 61
21/24/0 Naczelnik Wojenny Rewiru Buskiego 1865-1866 0 rozwiń
Zachowana jednostka dotyczy poboru rekruta w latach 1865-1866, zawiera zarządzenia władz zwierzchnich dot. obowiązków naczelników wojennych i wskazówki dot. prowadzenia ksiąg ludności, wykazy ilościowe ludności i spisowych z poszczególnych gmin oraz rapoty z poboru rekruta. sygn 1 Liczba jednostek w zespole: 1
21/25/0 Naczelnik Wojenny Oddziału Opatowskiego 1863-1864 0 rozwiń
Zachowane 3 jednostki zawierają dane o powstańcach, zarządzenia władz zwierzchnich, wykazy kar nałożonych na mieszczan za udział w powstaniu oraz różne raporty i doniesienia o sytuacji społeczno politycznej powiatu sygn 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
21/26/0 Naczelnik Wojenny Powiatów Olkuskiego i Miechowskiego 1863-1866 0 rozwiń
akta dotyczą spisów powstańców udających się do obozu w Ojcowie, ponadto wykazy odebranej broni i koni, akta z przesłuchań powstańców, a także zarządzenia generał policmajstra odnośnie raportów z wydarzeń w kraju sygn 1-3 dzienniki pism wychodzących sygn 4-5 Liczba jednostek w zespole: 5
21/27/0 Dowodzący wojskami w powiatach kieleckim, stopnickim i sandomierskim 1864-1865 0 rozwiń
wykazy wojsk stacjonujacych w danych miejscowościach i ich przemieszczenia, korepondencja dot przestępstw z czasu stanu wojennego, skargi na wojsko, raporty o rozmieszczeniu oddziałów wojskowych, raporty o działaniach powstańców, spisy powstańców wziętych do niewoli, wyroki Wojennego Sądu Polowego w Kielcach, rozkazy dla wojsk, korespondencja w sprawie szpitala wojennego. Sygn 1-10 Liczba jednostek w zespole: 10
21/28/0 Kancelaria Hipoteki powiatu kieleckiego 1811-1827 0 rozwiń
Księgi ingrossacji i intabulacji sygn. 1-3, protokół wypisów tabularnych sygn. 4, repertorium hipotecznedla nieruchomości Chęciny, Daleszyce, Kielce, Kurzelów, Małogoszcz, Włoszczowa sygn. 5, fascykuł dla nieruchomości w miastach pow. kieleckiego sygn. 6, wykaz hipoteczny sygn. 7 Liczba jednostek w zespole: 7
21/29/0 Kielecka Dyrekcja Szkolna w Kielcach [1810] 1864-1917 0 rozwiń
Akta ogólne z lat 1811-1918 - materiały dotyczące organizacji i urządzenia szkół wiejskich, żydowskich, elementarnych, wydziałowych, spraw finansowych, etatów, poborów i sieci szkolnej sygn 1-308, akta szczegółowe dotyczące organizacji szkół elementarnych, wydziałowych, prywatnych, niedzielnych, wiejskich i zawodowych w miastach i powiatowych guberni kieleckiej - akta szkół miasta Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego sygn 309-438, akta szkół miasta Kielc i powiatu sygn 451-745, akta szkół Miechowa i powiatu sygn 746-1135, akta szkół miasta Olkusza i powiatu sygn. 1136-1384, akta szkół miasta Pińczowa i powiatu sygn. 1385 - 1662 akta szkół powiatu stopnickiego sygn. 1663-1932 akta szkół pow. włoszczowskiego sygn 1933-2072 świadectwa osobowe uczniów sygn 2073-2092 akta osobowe nauczycieli sygn 2093-3551 (sygn z literami A - 7a, 11a, 438a, 438b, 455a, 690a, 688a, 709a, 710a, 745a, 745b, 745c, 745d, 923a, 1387a, 1668a, 1669a, 1674a, 1678a, 1682a, 1949a, 2092a, 2095a, 2098a, 2102a, 2107a, 2109a, 2114a, 2164a, 2854a, 3050a, 323a, 3360a, 3361a, 3368a, 3395a, 3414a, 3426a, 3457a) Liczba jednostek w zespole: 3605
21/30/0 Kancelaria Gubernatora Kieleckiego [1862] 1867-1915 [1917] 0 rozwiń
Materiały statystyczne i opisowe dotyczące stanu guberni, akta nadzoru policyjnego nad powracającymi z zesłania za udział w powstaniach narodowych, akta dotyczące straży ziemskiej i straży pożarnej , spraw wyznaniowych, zezwolenia na stawianie krzyży, figur, nabożeństw, seminariów duchownych, rozwoju oświaty i życia kulturalnego, zdrowia i opieki społecznej, akta dotyczące ruchu rewolucyjnego na Kielecczyźnie, przemysłu, handlu, budowy dróg, nadzoru budowlanego,opinie o lojalności i służbie oficerów i urzędników sygn 1 - 3024 Liczba jednostek w zespole: 3024
Wyświetlanie 16 do 30 z 3 511 wpisów.