Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/293/0 Archiwum Raczyńskich ze Złotego Potoku 1815-1945 0 rozwiń
akta administracyjne, umowy, sprawozdania gospodarcze, księgi dłużników i wierzycieli, inwentarze, dowody rozchodowe i przychodowe pieniędzy, książki przychodów i rozchodów produktów rolnych, ksiażki kontroli najmu ponadto fotografia mężczyzny i 4 plany budynku Liczba jednostek w zespole: 249
21/294/0 Zbiór akt z Rdzowa 1442-1910 0 rozwiń
Akta dotyczące zawartości zespołu tj zachowany spis akt. Akta prawne rodzin Bidzińskich, Bonieckich, Głębockich, Gołuchowskich, Lanckorońskich, Łyszkiewiczów, Olszyńskich, Ossowskich, Świdzińskich. Akta administracyjno gospodarcze dotyczące dóbr Chrzanów Gumienice, Ropocice, Rdzów, wsi Sroczków i Osmolice- inentarze i opisy gospodarstw wykazy intraty gospodarstw regestry kresencji rachunki tabele pańszczyzny, opisy techniczne urządzeń gospodarczych materialy genealogiczne i papiery prywatne Bidzińskich, Stadnickich, Granowskich, Rożnowskich, korespondencja prywatna Jana Stadnickiego i kasztelanowej Lanckorońskiej Liczba jednostek w zespole: 60
21/295/0 Akta Radziwiłłów z Nagłowic 1806-1941 13028 rozwiń
akta prywatne Radziwiłłów, korespondencja zgrupowana według odbiorców i nadawców oraz dokumety osobiste, akta administracyjno gospodarcze dotyczące dóbr Oksa, Chycza, Pawęzów i Nagłowice Liczba jednostek w zespole: 98
21/296/0 Archiwum Skórkowskich z Wielkiej Woli 1504-1878 0 rozwiń
sumariusze papierów prawnych akta dot. tytułów prawnych - spory graniczne, kupno, sprzedaż dóbr, spadkobranie, dzierżawy, procesy, akta administracyjno gospodarcze gospodarstwa rolne ,propinacja, obciążenia majątku, podatki, dziesięciny, sprawy kasowe rachunkowe, służba folwarczna, rzemieślnicy, szarwarki i roboty drogowe, kursy walut akta osobowe Skórkowskich spadki, opieka społeczna, opieka nad nieletnimi ,korespondencja prywatna akta dotyczące działalności publicznej, mowa cesarza na otwarcie sejmu w 1820 roku, mowy sejmowe, Statut Organiczny Królestwa Polskiego, różne druki, fragmenty gazet, akty nadań, kart inwentarzowe Liczba jednostek w zespole: 119
21/297/0 Akta Walchnowskich i Gedefroi z Nizin 1626-1883 0 rozwiń
akta prawno majątkowe dotyczące dóbr Zborów ,Niziny ,Kików, Włoszczowice ,akta gospodarcze, imwentarze miasta Pilicy i dóbr klucza pilickiego, dóbr Kikowa i Zborowa, opis Nizin, korespondencja gospodarcza i rachunki , akta prywatne Walchnowskich i Godefroi, rachunki, korespondencja, druki np. manifest Aleksandra I, mowy sejmowe, projekt Kodeksu Karnego Liczba jednostek w zespole: 35
21/298/0 Akta Stadnickich i Grabowskich z Osmolic i Iżyc 1779-1871 0 rozwiń
akta dóbr Osmolice, Iżyce, Rudawiec, Rdzów , akta administracyjno gospodarcze, inwentarze, rachunki, kwity, spłat,y akta osobowe listy, rachunki z podróży, odznaczenia, swiadectwo przyznania szlachectwa dziedzicznego, służba wojskowa i inne Liczba jednostek w zespole: 35
21/299/0 Akta Olszowskich i Borkowskich z Jaronowic 1782-1921 0 rozwiń
akta prawno majątkowe i gospodarcze dotyczące dóbr Ropocice, Jaskrów, Dziepłuć, Jaronowice, Ogrodzona, Radziejów i Biała kontrakty dzierzawne korespondencja gospodarcza rachunki akta osobiste Olszowskich i Borkowskich akta dotyczące działalności publicznej St Borkowskiego ,druki, notatki Stanisława Borkowskiego na temat pogody i codziennych wydarzeń w majtku Lipno Liczba jednostek w zespole: 36
21/300/0 Akta Linowskich ze Zdanowic i Staniowic 1773-1864 0 rozwiń
akta prywatne Linowskich akta administracyjno gospodarcze dzierżawa dóbr Zdanowice i Staniowice oraz varia Liczba jednostek w zespole: 31
21/301/0 Zbiór Seweryna Borkiewicza z Kielc 1633-1919 0 rozwiń
akta dotyczące wsi Nagłowice - prawno majątkowe oraz korespondencja urzędowa, pisma, odezwy polityczne akta dotyczące rodziny Adamskich, Dembińskich i Kozłowskich akta prawno majątkowe, spadkowe oraz prywatne Liczba jednostek w zespole: 25
21/302/0 vacat - Akta podworskie dóbr województwa kieleckiego - przeniesiono do zespołow 1557-1565, 1567-1574,1618 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/303/0 Mapy i plany podworskie 1862-1912 0 rozwiń
plany majątków podworskich, szkice sytuacyjne osad Liczba jednostek w zespole: 48
21/304/0 Zbiór Kieleckiego Towarzystwa Naukowego 1449-1965 1596 rozwiń
Dokument Kazimierza Jagielończyka z 1479 roku nadający miastu Pińczów przywilej na doroczne targi, dokument o sprzedaży Chrobrza, Mozgawy i Krukawy, mowa na obronę ks. Orzechowskiego, przywilej cechu w Łagowie, mowy sądowe," Opisanie polskich żelaza fabryk", pismo Stanisława Augusta do Stanisława Kochanowskiego miecznika radomskiego, instrukcja w sprawie negocjacji z dworami zagranicznymi, kwit z ofiary dziesiątego grosza, orta sekretarza pospolitego ruszenia w pow radomskim, w okresie zaborów oraz Księstwa Warszwskiewgo - Nomiacje na wójtów, wiersz na cześć Aleksandra I, dyskusja w szkole wojewódzkiej na temat "z czyjej winy czy królów czy narodu Polska upadła...", plan I piętra pałacu biskupiego, pamiętnik Podczaszyńskiego, raport kasowy fryszerki Kuźniaki wiersz na śmierc Konarskiego, fotografie urzędników zakładów i kopalń rządowych, wiersz na śmierć płk Trzecieskiego inwentarz wsi Korytków instrukcja dla nauczycieli i profesorów szkół publicznych, okres międzywojenny - uroczystości związane z wmurowaniem tablicy pamiątkowej z okazji 25 rocznicy strajku szkolnego w Kielcach, dokumentacja Sekcji Ochrony Zabytków Sztuki Inżynierskiej w Zagłębiu Staropolskim okres PRL - demografia regionu dokumentacja prac geologicznych, wykaz majątków ziemskich, lasy regionu świętokrzyskiego, dokumentacja Polskiego Zwiazku Zielarskiego, inwentarze geologiczne, runo leśne na kielecczyźnie, rys Gór Świętokrzyskich, dokumentacja z działalności PTTK w Kielcach inwentarze zbiorów geologicznych Muzeum Świętokrzyskiego dokumetacja geologiczna regionu kieleckiego, indeks geograficzy Koło Kielczan zapiski B Markowskiego Liczba jednostek w zespole: 57
21/305/0 Urząd Wojewódzki Kielecki II [1925] 1944-1950 0 rozwiń
Wydział Ogólny z lat 1945-1950: akta dotyczące uroczystości państwowych, organizacji starostw, zakresu czynności i wykazu akt poszczególnych wydziałów UWK, sprawozdania ze zjazdów starostów, wojewodów, naczelników, urzędów niezespolonych oraz naczelników wydziału UWK, materiały dotyczące podziału terytorialnego, sprawozdania wydziałów UWK, inspekcja starostw, akta Zarządu Nieruchomości Państwowej, sprawy dotyczące organizacji zarządu, ewidencji nieruchomości państwowych oraz poszczególnych terenów i budynków państwowych (sygn.1-284). Wydział Administracyjny z lat 1945-1959: wywłaszczenia gruntów, rejestry szkód wojennych, statystyka ruchu ludności, stwierdzeie obywatelstwa, zmiany nazwisk, oganizacja USC (sygn. 285-338). Wydział Samorządowy z lat 1945-1950: akta dotyczące organizacji i zakresu czynności Wydziału Samorządowego, sprawozdania statystyczne z działalności związków samorządowych i Wydziału Samorządowego, dane statystyczne i opisowe dotyczące stanu gospodarczego powiatów, akta dotyczące nadania praw miejskich gminom, protokóły z odpraw prezydentów i burmistrzów, protokóły z posiedzeń miejskich rad narodowych, zarządów miejskich, prezydiów powiatowych rad narodowych, powiatowych rad narodowych, wydziałów powiatowych, preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetów powiatowych związków samorządowych, budżety i sprawozdania miast, zestawienie wydatków i dochodów budżetowych gmin wiejskich, kontrole powiatowych związków samorządowych, wydziałów powieatowych i zarządów miejskich, plany i sprawozdania z inspekcji zarządów gminnych, akta dotyczące działalności Wydziału Wojewódzkiego Związku Samorządowego w Kielcach, plany inwestycji samorządowych, plany elektryfikacji wsi, akta dotyczące akcji społecznej w 1950r., akta dotyczące kas oszczędnościowych, wykazy przedsiębiostw samorządowych, plany i sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych (sygn. 339-1206). Wydział Społeczno-Polityczny z lat 1945-1950: akta spraw wewnętrznych Wydziału i referatów społeczno-politycznych w starostwach, materiały dotyczące referenum ludowego z 1946 r., akta dotyczące działalności stronnictw politycznych, sytuacji na wsi, akcji osiedleńczej na ziemiach zachodnich, meldunki o przestępstwach politycznych, sprawozdania sytuacyjne wojewodów, starostów, zarządów miejskich i wydziałów UWK, obchody świąt państwowych, wykazy ludności wyznań niekatolickich, statystyka mniejszości narodowych, styatystyka cudzoziemców, spisy czasopism wydawanych w woj.. Kieleckim oraz sprawy stowarzyszeń (sygn. 1207-1637). Wydział Opieki Społecznej z lat 1945-1949: sprawozdania z działalności Wydziału, statut organizacyjny Wydziału, protokóły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej, sprawy kredytów, preliminarze budżetowe wydatków na cele opieki społecznej, sprawy zapomóg (sygn. 1676-1675). Wydział Zdrowia z lat 1945-1949: plan pracy, sprawozdania z działalności Wydziały i lekarzy powiatowych, akta finansowo-budżetowe, wykazy lekarzy i dentystów, sprawy ośrodków zdrowia, opieki lekarskiej nad matką i dzieckiem, opieki nad młodzieżą, akta dotyczące walki z chorobami społecznymi i zakaźnymi oraz sprawy szpitali, zakładów leczniczych i aptek w woj.. Kieleckim (sygn. 1676-2051). Wydział Kultury i Sztuki z lat 1944-1950: sprawozdania z działalności Wydziału, sprawozdania referatów kultury oraz starostwach, sprawy bibliotek powiatowych, sprawy organizacji Wydziału Kultury i Sztuki, akta dotyczące zabezpieczenia majątków podworskich, kroniki bestialstw niemieckich, materiały odnośnie do imprez artystycznych, działalności teatrów, szkół muzycznych i muzeów (sygn. 2052-2186). Wydział Aprowizacji z lat 1944-1949: sprawy organizacjyjne Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału i podległych mu referatów aprowizacji z terenu woj.. Kielceckiego, meldunki o sytuacji aprowizacyjnej, protokóły z konferencji i posiedzeń kierowników Wydziału Aprowizacji, protokóły i sprawozdania poinspekcyjne Oddziału Inspekcji oraz referatów aprowizacji w powiatach, wykazy przedsiębiostw handlowych, protokóły i sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Cen, akta dotyczące spraw administracyjno-handlowych (sygn. 2187-2321). Wydział Handlu z lat 1946-1950: sprawy organizacyjne Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału i referatów powiatowych, protokóły ze zjazdów, konferencji, zebrań kierowników i pracowników Wydziału Handlu z terenu całego województwa, sprawozdania o stanie i ruchu przedsiębiorstw handlowych z terenu województwa, sprawozdania o inspekcji, protokóły z posiedzeń miejskich i powiatowych komiscji cen (sygn. 2322-2405). Wydział Przemysłowych z lat 1944-1950: sprawy organizacji Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Przemysłowego i referatów podległych w powiatach, pożyczki udzielane przedsiębiorstwu, projekty urzadzeń zakładów przemysłowych z terenu województwa kielceckiego, sprawozdania ststystyczne z produkcji i stanu zatrudnienia zakładów przemysłowych z woj… Kielceckiego, wykazy ststystyczne przedsiębiorstw, spisy zakładów przemysłowych w powiatach, sprawy upaństwowienia przedsiębiorstw, projekty techniczne linii elektrycznych (sygn. 2406-3463). Wydział Komunikacji z lat 1945-1950: protokóły ze zjazdów i konferencji, protokóły z inspekcji biur pomiarowych, wykazy biur mierniczychprzysięgłych w poszczególnych województwach, ogólniki, plany inwestycyjne, sprawozdania z prac pomiarowych miast i osad oraz zakładów przemysłowych, matreriały dotyczące scalania działek budowlanych osad, ewidencja punktów triangulacyjnych w powiatach, wykazy osiesli objętych programem prac pomiarowych, plany obszarów pomiarowych miast i osad (sygn. 3623-3776). Wydział Odbudowy z lat 1945-1950: sprawozdania z odbudowy zniszczeń wojennych w miastach i wsiach woj.. Kieleckiego, akta dotyczące działalności władz i urzędów terenowych w zakresie odbudowy, akta dotyczące organizacji Wydziału i referatów odbudowy, projekty techniczne obiektów budowlanych (sygn. 3777-3994). Wydział Gospodarki Komunalnej z lat 1948-1950: wykazy zakładów komunalnych, cegielni, wpienników, kamieniołomów, wykazy miast i gmin objętych planem gospodarki mieszkaniowej, analizy planów gospodarczych budowy dróg, sprawozdania z osiągnięćprodukcyjnych gospodarstw rolnych, ocena projektów wodociągów i kanalizacji, realizacja planu inwestycyjnego (sygn. 3995-4022). Wydział Budżetowo-Gospodarczy z lat 1945-1949: preliminarze budżetowe resortowe oraz Urzędu (sygn. 4023-4039). Wydział Personalny z lat 1948-1950:resortowe wykazy etatów osobowych, zestawienia statystyczne obsady personalnej wydziałow, starostw (sygn. 4040-4045). Wydział Rolnictwa z lat 1945-1949: plany produkji rolnej województwa, gospodartstw władania publicznego, spółdzielni produkcyjnych, wykazy ośrodków maszynowych (sygn. 4046-4062). Wydział Urządzeń Rolnych w latach 1945-1950: akta dotyczące zapasów ziemi przejętej na podst. Dekretu z 1944 r. o reformie rolnej, parcelacji majątków ziemskich,scalenie gruntów wsi, sprawy przydziału gospodarstw poniemieckich, sprawy inspekcji referatów powiatowych (sygn. 4063-4240). Wydziałów Pomiarów Rolnych z lat 1947-1948: akta dotyczące kontroli wydziału,plan prac scaleniowo-regulacyjnych i parcelacyjnych, współpraca z Dyrekcją Regionalną Planowania Przestrzennego i powiatowymi komisjami odbudowy, inspekcje i rewizje prac pomiarowo-scaleniowych (sygn. 4241-4255). Wydział Wodno-Melioracyjny z lat 1945-1950: sprawy organizacyjne, inspekcje Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, sprawy przydziału gruntów na potrzeby wodno-melioracyjne, preliminarze budżetowe i kredyty, plany robót, sprawy powodziowe, sprawy zaopatrzenia ludności osiedli miejskich w wodę (sygn. 4256-4299). Wydział Weterynarii z lat 1945-1948: sprawozdania z działalności służby weterynaryjnej w woj… Kieleckim oraz z działalności Wydziału i lekarzy powiatowych, protkóły i zarządzenia poinspekcyjne, spisy lekarzy weterynarii, preliminarze budżetowe, akta dotyczace zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, sprawy nadzoru nad ubojem zwierząt (sygn. 4300-4376). Wydział Finansów Rolnych z roku 1949: prelimenarz budżetowy na 1950 r. (sygn. 4377). Liczba jednostek w zespole: 4833
21/306/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach 1944-1950 0 rozwiń
Wydział Ogólny - oddział ogólny, referat prezydialny - protokóły z posiedzeń WRN wybory do sejmu ustawodawczego wnioski na odznaczenia sprawozdanie z działalności WRN protokoły i sprawozdania z działałalnośći wydzialu wojewódzkiego i komisji - referat organizacyjny materiały z konferencji przewodniczących rad narodowych sprawy organizacyjne - referat kadr zawodowych sprawy personalne pracowników WRN i ewidencja członków sprawy uposażenia pracowników oddział personalny referat członków organów kolegialnych organizacja WRN i ewidencja członków sprawy personalne komisji WRN referat szkolenia sprawy kursów specjalnych i kancelaryjnych - wydział rad oddzial rad powiatowych i miejskich referat organizacyjny - protokoły posiedzeń miejskich i powiatowych rad narodowych wykazy imienne członków PMRN PPRN PGRN organizacja biur rad narodowych zmiany nazw ulic i placów zmiany granic miast powiatów gmin wywłaszczenia nieruchomości prywatnych sprawy odbudowy i remontów wykazy miejsc straceń z okresu okupacji referat personalny - skład personalny prezydiów rad narodowych sprawy dyscyplinarne i personalne czlonków i pracowników rad narodowych referat finansów - budzety i sprawozdania z wykonania budżetów miejskich rad narodowych budżety powiatowych związków samorządowych zestawienia statystyczne budżetów uchwały w sprawach podatkowych pokrycie niedoborów budzetowych dotacje akcja poprawy warunków komunalnych klasy robotniczej oddział inspekcji referat inspekcji sprawozdanie z działalnosci miejskich i powiatowych rad narodowych protokoły kontroli referat szkolenia sprawozdanie z działalnosci miejskich i powiatowch rad narodowych i dzialaczy samorządowych wydział gospodarki oddzial gospodarczy referat budzetowy - budżety biura PWRN sprawzdania budzetowe woj. związku samorządowego budzety jednostek podleglych referat rachunkowy pisma okólne referat gospodarczy sprawy gospodarcze przedsiebiorstw i zakładów WZS lokalne biura WRN sprawy aprowizacyjne i świadczeń rzeczowych wojennych oddzial planowania referat planowania przestarznnego plany inwestycznyjen woj. kieleckiego utworzonego w kielcach biura regionalnego centralnego urzędu planownia i protokoły z konferencji analizy planów gospodarcznych pionu slużby zdrowia i dyrekcji lasów państwowych refarat planowania gospodarczego sprawy zakładów i przedsiębiorstw woj. związku zawodowego zaopatrzenie w węgiel plany gospodarcze plan sześcioletni plan produkcji rolnej woj. kieleckiego wydział administracyjno prawny oddział ogólny referat PWRN z okresu administracji państwowej sprawy administracyjne bezpieczeństwa publicznego komunikacji kultury i sztuki leśnictwa odbudowy oświaty i szkolnictwa przemysłu i handlu rolnictwa sądownictwa skarbowości wojskowej opieki społecznej i zdrowia oddzial publiczny refert publiczny gospodarki lokalami protokóły posiedzeń woj. komisji lokalowej zarządzenia Liczba jednostek w zespole: 861
21/307/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kielcach 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny: protokóly z posiedzeń i sprwozdani z dzialalnosci PRN w Kielcach charakterystyka gospodarcza powiatu . Referat Rad Narodowych: protokoly z posiedzeń miejskich i gminnych rad narodowych z terenu powiatu. Referat kontoli społecznej: sprawozdania i protkóły z działalności powiatowych, miejskich i gminnych komisji kontorli społecznej. Referat administracyjny: tydzień oświaty, prasy i książki - sprawozdania, powołanie komitetów opieki szkolnej Referat Ogólnoorganizacyjny: sprawy zakładów i urządzeń Samorządu Powiatowego, protokóły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, miesięczne sprawozdania sytuacyjne Związku Samorządowego. Referat Budżetowo-Gospodarczy: sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, budżetu Powiatowego Związku Samorządowego w Kielcach, księgi biercze podatków obrotowego i dochodowego Referat Nadzoru nad Samorządem Gminnym: kontrola pracy zarządów gminnych, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe gmin, akta dotyczące dróg w poszczególnych gminach. Referat Oświaty i Kultury: kursy oświatowe, wystawa przemysłowa w Częstochowie. Powiatowy Komitet Elektryfikacji Wsi: plany elektryfikacji, plany pracy i sprawozdania Komitetu. Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego przy Wydziale: przepisy i zarządzenia, plany i wyniki kontroli planów inwestycyjnych, zagospodarowanie przestrzenne powiatu, ogródki działkowe. Liczba jednostek w zespole: 83
Wyświetlanie 301 do 315 z 3 537 wpisów.