Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/338/0 Wojewódzka Komisja Kontroli Społecznej w Kielcach 1949-1950 0 rozwiń
Akta kontroli powiatowych i miejskich rad narodowych, komitetów opieki społecznej, domów kultury, domów dziecka, materiały dotyczące kontroli teatrów, spółdzielni samopomoc chłopska, wydziałów powiatowych, szkół, Kuratorium Okręgu Szkolnego, Izby Skarbowej, kontrola Państwowej Centrali Handlowej, przedsiębiorstw piekarniczych, budżetów poszczególnych resortów, Hufców Budowlanych Świt, Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, plany kontroli rad narodowych, sprawozdania miesięczne rad narodowych, dane o współpracy z Delegaturą Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach oraz kontroli różnych organizacji i związków. Liczba jednostek w zespole: 229
21/339/0 Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Kielcach [1947] 1948-1997 0 rozwiń
Akta dotyczące odpraw narad i konferencji w delegaturze NIK w Kielcach 1949-1956 sygn 1-4 Materiały ewidencyjne składnicy akt 1949-1957 sygn 5 Plany kontroli 1948-1953 sygn 6-13 Sprawozdania z działalności Delegatury NIK w Kielcach 1949-1953 sygn 14-22 Akta kontroli działalności Delegatury NIK w Kielcach 1949-1953 sygn 23 Notatki slużbowe Delegatury NIK w Kielcach 1955 sygn 24 Akta dotyczące wspólzawodnictwa pracy w Delegaturze NIK w Kielcach 1949-1950 sygn 25 Akta kontroli poszczególnych jednostek [1947]1948-1960 sygn 26-748 Uwagi do sprawozdań z wykonania budżetów terenowych planów gospodarczych 1948-1953sygn 749-163 Kolegium Delegatury NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 764-769 protokóly z posiedzeń Odprawy narady i konferencje w Delegaturze NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 770-776 Wycinki prasowe dotyczące dzialalnosci Delegatury NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 777-782 Plany kontroli 1958-sygn 783 Sprawozdania z dzialalnosci Delegatury NIK w Kielcach 1958-1963 sygn 784-790 Wykaz akt i spisy spraw 1962-1963 sygn 791-792 Ewidencja kontroli 1962-1963 sygn 793-794 Akta kontroli poszczególnych jednostek 1958-1963 sygn 795-1400 Uwagi do sprawozdań z wykonania budżetów terenowych planów gospodarczych 1960-1963 sygn 1401-1405 Preliminarz budzetowy Delegatury NIK w Kielcach 1962 sygn 1406 Sprawozdania finansowe Delegatury NIK w Kielcach 1963 sygn 1407 Sprawozdania dotyczące stanu zatrudnienia i funduszu płac 1962-1963 sygn 1408-1410 Ewidencja skarg i wniosków 1962-1963 sygn 1411-1412 Akta kontroli poszczególnych jednostek, opracowania zbiorcze informacje i sprawozdania 1964-1967 sygn 1413-2112 Plany pracy Delegatury NIK w Kielcach akta kontroli poszczegolnych jednostek opracownia zbiorcze sprawozdania statystyczne informacje o wynikach kontroli ewidencja skarg i wniosków 1971-1977 sygn 2113-3476 Akta kontroli poszczegolnych jednostek opracownia zbiorcze informacje i sprawozdania 1968-1993 sygn 3477-8152 Liczba jednostek w zespole: 8150
21/340/0 Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Kielcach 1945-1951 0 rozwiń
akta personalne pracowników 1945-1951 sygn 1-214 Liczba jednostek w zespole: 217
21/341/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatura w Kielcach 1945-1954 0 rozwiń
Akta ogólne: sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności. Akta spraw: przykładowe sprawy typowe, oskarżonych o przywłaszczenie mienia publicznego, grabież i tzw. Szabrobierstwo, korupcję, łapownictwo, spekulację. Repertoria, skorowidze, księgi pomocnicze, ewidencja aresztowania. Liczba jednostek w zespole: 317
21/342/0 vacat - Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Kielcach - włączono do zespołu Nc. 396 - Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/343/0 Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach 1945-1994 0 rozwiń
Akta z lat 1945- 1953 dotyczące obszaru woj. kieleckiego zostały przekazane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie nowo powstałemu Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Kielcach. Kopalnie pirytu z lat 1945-1953: plany ruchu kopalni, statystyczne zestawienia wydobycia rudy żelaza, protokóły z zebrań techniczno-wytwórczych, sprawozdania z kontroli kopalni, statystyczne zestawienia wypadków przy pracy, sprawozdania z robót poszukiwawczych, projekty techniczne budynków i urządzeń, rejestry pożarów kopalni. Kopalnie miedzi z lat 1949-1953: plany ruchu, sprawozdania z inspekcji, doniesienia o nieszczęśliwych wypadków, projekty techniczne budynków i urządzeń. Kopalnie glinki ogniotrwałej z lat 1945-1950: statystyczne zestawienia wydobycia surowca, informacje o nieszczęśliwych wypadkach, plany ruchu. Kopalnie ochry z lat 1945-1950: plany ruchu kopalni, zbiory aktów normatywnych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, plany pracy Urzędu, skargi i wnioski, dokumentacja mierniczo-geologiczna, akta pożarów, plany ruchu likwidowanych zakładów górniczych,akta Okręgowej Komisji ds. Szkód Górniczych w Kielcach z lat 1970-1992. Liczba jednostek w zespole: 415
21/344/0 Wojewódzki Pełnomocnik do Akcji Siewnej w Kielcach 1945-1946 0 rozwiń
1. Sprawozdanie z akcji siewnej w poszczególnych powiatach. 2. Kontrola akcji siewnej. 3. Wykazy nasion wysyłanych z województwa kielceckiego i otrzymywanych przez poszczególne powiaty. 4. Plany i wyniki akcji siewnej. 5. Stan Zatrudnienia 6. Konferencje Kieleckiej Izby Rolniczej. Liczba jednostek w zespole: 37
21/345/0 Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Kielcach 1948-1950 0 rozwiń
Uchwały i zarządzenia , plany gospodarcze, protokoły z posiedzeń i kontroli , posiedzenia prezydium, sprawozdania plan 5 letni zrzeszeń sportowych Liczba jednostek w zespole: 10
21/346/0 Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Kielcach 1952-1997 0 rozwiń
Podstawowe projekty techniczne budynków mieszkalnych, szkół, obliczenia statyczne tychże budynków, projekty techniczne z branż sanitarnej, elektrycznej oraz dokumentacja techniczna adaptacji zabytkowych budynków w Białaczowie, Chrząstowie pałace), zamku w Szydłowcu, pomnika wdzięcznosci w Skarzysku oraz zabytkowych budynków na Św Krzyżu i Św Katarzynie (ponadto Kielce, Ostrowiec, Radom, Starachowice). Podstawy prawne działania przedsiębiorstwa, schematy i regulaminy organizacyjne, regulaminy pracy, statuty przedsiębiorstwa, regulamin ZFŚS, regulaminy wynagradzania i premiowania, zarządzenia wewnętrzne, Kronika Miastoprojektu, instrukcja archiwalna, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, dokumentacja wywłaszczeniowa, plany techniczno ekonomiczne, bilanse, sprawozdania z wykonania zadań rocznych, protokoły kontroli zewnętrznej, operat szacunkowy nieruchomości , zestawy wojewódzkie projektów, dokumentacja techniczna obiektów, książki inwentarzowe dokumentacji technicznej Liczba jednostek w zespole: 693
21/347/0 Prokuratoria Generalna R.P. - Zespół Delegacyjny w Kielcach 1945-1951 0 rozwiń
1. Akta ogólne - sprawozdania kwartalne, miesięczne, prelminarze ; Działalność zespołu,finanse 2. Akta procesowe w sprawach: a) stwierdzenie zgonu b) stwierdzenie spraw spadkowych c) przywrócenie posiadania d) wprowadzenie w posiadanie W aktach procesowych można znależć dane dotyczące: - prześladowań ludności cywilnej, - opisów śmierci jednostek i grup ludzi mordowanych przez okupanta, - śmierci Polaków, którzy zginęli w obozach pracy, obozach koncentracyjnych, akcjach wysiedleńczych, - prześladowań ludności żydowskiej. Liczba jednostek w zespole: 5188
21/348/0 Sąd Powiatowy w Kielcach [1921] 1950-1975 [1976] 0 rozwiń
Repertoria, skorowidze i akta spraw cywilnych z Wydziału Cywilnego, Wydziału II Niespornego, akta spraw karnych Wydziału Karnego i Wydziału dla Nieletnich, akta spraw Wydziału III Nieprocesowego, sekcja Rejestru Handlowego, akta spraw cywilnych dotyczących między innymi bezwłasnowolnienia, przysposobienia, nadania nazwiska osobie nieznanej, stwierdzenia zgonu, zezwolenia na zawarcie małżeństwa, unieważnienia aktu urodzenia, ustalenie treści aktu urodzenia, umorzenia hipoteki, zmiany nazwiska, uznania dziecka, odebrania władzy rodzicielskiej, uznania za zmarłego. Liczba jednostek w zespole: 9333
21/349/0 Komisje Wyborcze do Sejmu i Rad Narodowych powiatu kieleckiego 1953-1973 [1976] 0 rozwiń
wybory do Rad Narodowych , Sejmu PRL, Rad Narodowych, Sejmu i Rad Narodowych - przepisy organizacyjne wyborów, obwieszczenia komisji wyborczych w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych, protokoły głosowania komisji wyborczych, protokoły przyjęcia, zgłoszenia kandydatów na radnych, protokóły z posiedzeń komisji wyborczych, karty do głosowania, zestawienia wyników głosowania, skargi i zażalenia na działalność komisji wyborczych. Liczba jednostek w zespole: 389
21/350/0 Komisje Wyborcze do Sejmu i Rad Narodowych powiatu koneckiego 1954-1973 0 rozwiń
1. Wybory do sejmu i rad narodowych - Materiały organizacyjne wyborów, protokóły głosowania komisji wyborczych, karty do głosowania, protokóły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych. Liczba jednostek w zespole: 186
21/351/0 Zrzeszenie Katolików "Caritas" - Oddział Wojewódzki w Kielcach [1948] 1950-1962 0 rozwiń
Sekcja Ogólna - Sprawy organizacyjne, księgi protokółów z odpraw, instrukcje i ogólniki Sekcja Opieki - Wykazy zakładów "CARITAS", plany i sprawozdania Oddziału woj… I zakładów, inspekcje, opisy ogólne i techniczne zakładów Sekcja Finansowa - Planowanie i sprawozdania finansowe, inspekcje finansowe, preliminarze, bilanse Odz. Woj.. I zakładów. Liczba jednostek w zespole: 116
21/352/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1946-1952 0 rozwiń
Dział: organizacyjny, finansowy, stypendialny, burs, inwestycyjny. Akta likwidacyjne - statuty, regulaminy, ogólniki, protokóły Zarządu, sprawozdania, korespondencja z Zarządem Gł. Preliminarze budżetowe, umowy inwestycyjne, akta dot. Likwidacji oddziałów TBS. Liczba jednostek w zespole: 22
Wyświetlanie 361 do 375 z 3 537 wpisów.