Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/385/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Kielcach 1950-1953 0 rozwiń
akty normatywne- przepisy wewnętrzne w sprawie zabezpieczenia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz w sprawie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników organy kolegialne- protokóły z zebrań i narad rady zakładowej protokoły z narad gospodarczych z narad inspektorów z narad i zebrań aktywu planowanie - plany finansowe hurtowni, plany zakupu i sprzedaży, plany zaopatrzenia materiałowego sprawozdawczość - sprawozdania GUS z wykonania planu sprawozdania z wykonania planu funduszu płac, bilanse roczne Liczba jednostek w zespole: 51
21/386/0 Narodowy Bank Polski - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1945-1982 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno Administracyjny -protokóły z posiedzeń organów kolegialnych, dyrektorów oddziałów operacyjnych i konferencji 1950-1971 sygn 1-19, sprawy organizacyjne 1945-1971 sygn 20-48 - schematy, przepisy, materialy zwiazanie z przejmowaniem agend innych banków; plany i sprawozdania z działalności oraz kadrowe 1949-1973 sygn 49-69, rewizje pełne i problemowe Oddzialu Wojewódzkiego oddziałów operacyjnych i specjalistycznych 1953-1976 sygn 70-120- protokóly z rewizji, zalecenia i sprawozdania z ich wykonania ;plany i opisy nieruchomości NBP 1949-1962 sygn 121-125; Wydział Ekonomiczny plany kasowe 1955-1965 sygn 126-139 plany regionalne branżowe zjednoczeń 1958-1975 sygn 140-158 min spisy zadań inwestycyjnych Wydział Kredytów- dane o okręgu bankowym 1962-1965 sygn 159-160, sprawozdania z wykonania planu kasowego 1954-1968 sygn 161-170, sprawozdania i opracowania dotyczace zakładów produkcyjnych i zjednoczeń 1953-1975 sygn 171-199, Wydział Operacyjno Rachunkowy- bilanse Oddziału Wojewódzkiego i oddziałów operacyjnych 1953-1973 sygn 200-246 ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1953-1968 sygn 247, wykazy i kartoteki personalne 1946,1950-1953 sygn 248-249 -pracowników NBP OW i Banku Rolnego; Kolegium Oddzialu Wojewódzkiego 1970-1971 sygn 250-wyciągi z protokółów posiedzeń; narady z dyrektorami oddziałow i głównymi ksiegowymi 1961-1974 sygn 251-254- protokóly materialy wnioski; narady pracownicze Oddziału Wojewódzkiego i oddziałow NBP 1971-1974 sygn 255-257 protokóły materiały; Organizacja Oddziału Wojewódzkiego 1966-1976 sygn 258 -regulaminy organizacyjne, zmiany w strukturze organizacyjnej, przekazanie agend NBP, korespondencja; organizacja oddziałów NBP 1960-1976 sygn 259-282 - regulaminy organizacyjne przekazania agend analiza organizacyjna zarządzenia dyrektora, regulamin kontroli wewnętrzne,j Ośrodek Zmechanizaownej Rachunkowości Budżetowej, placówki pelnomocników NBP sieć placówek wykaz jednostek gospodarczych; czyny społeczne 1968-1972 sygn 283 -informacje; plany działalnosci i szkoleń OW 1967-1974 sygn 284-286, programy działania oddziałów NPB 1970-1977 sygn 287-295- plany szkoleń; zarządzenia dyrektora oddziału wojewodzkiego 1951-1976 sygn 296-307, postepowanie z aktami tajnymi 1950-1956 sygn 308 - instrukcje; rewizje pełne Oddzialow NBP Ostrowiec Św Pińczów Włoszczowa 1969-1970 sygn 309 - protokóly zalecenia i ich realizacja; rewizje problemowe i odcinkowe oddziałów NBP 1969-1975 sygn 310-313 - protokóły zalecenia i ich realizacja; etaty i osobowy fundusz płac 1975-1976 sygn 314-315 -plany protokóly zdawczo odbiorcze; opinie do planu pięcioletniego 1970-sygn 316 -przemysłu terenowego oraz Okręgowego Oddzialu Związku Spóldzielni Mleczarskich; plany techniczno ekonomiczne 1972-1975 sygn 317-319 -Wojewodzkiego Zarzadu Dróg Publicznych w Kielcach, Wojewodzkiego Zwiazku Spóldzielczości Pracy w Kielcach; badanie stopnia przygotowania niektórych jednostek osadniczych z punktu widzenia planowania przestrzennego dla prawidlowej realizacji planu pięcioletniego na lata 1971-1975- 1970 sygn 320,; plany inwestycyjne i kapitalnych remontów 1970-1975 sygn 321-323- zestawienia danych, spisy zadań inwestycyjnych, projekty planów i ich opiniowanie, ocena ksztaltowania się zapasów i sytuacji finansowej oraz informacje o stosowaniu środków oddziaływania kredytowego 1974-1977 sygn 324 -w przedsiebiorstwach KZB; materiały dotyczące dzialaności przedsiębiorstwa PKS 1972-1973 sygn 325 -plany techniczno ekonomiczne opinie informacje; kontrola bankowa funduszu płac w KZB 1971-1976 sygn 326-327 analizy, informacje; realizacje inwestycji- Huta im M Nowotko w Ostrowcu Św rozbudowa ZGM Zębiec i ZGM Stąporków oraz Kieleckich Kamieniołmów Drogowych w Wiśniówce1970-1975 sygn 328-332 analizy sprawozdania z kontroli informacje uzgodnienia umowy zamknięcia inwestycji rozkliczenia finansowe, sprawozdania z dzialalności kredytowej 1964-1966,1973-1974 sygn 333-346,okresowe analizy i oceny Wydzialu Planowania z zakresu sytuacji pienężno rynkowej wyników finansowych przedsiębiorstw oraz środków oddziaływania kerdytowego 1972sygn 347, analizy działalnosci gospodarczej 1973 sygn 348 ZPW w Bukowej GS SCH w Odrzywole Radomskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Radomiu, materiały dot. działalności Zakładów Przemysłu Terenowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, spółdzielczości pracy CRS "Samopomoc Chłopska" 1970-1974 sygn 349-353 analizy, sprawozdania, informacje, sprawozdania finansowe, bilanse, analizy ekonomiczne 1969-1977 sygn 345-365 WZDP w Kielcach WZSP w Kielcach, oddziałów wojewódzkiego i oddziałów NBPorganizacja oddziałów NBP Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Ostrowiec Św., Pińczów, Skarzysko Kamienna, Starachowice, Włoszczowa 1967-1980 sygn 366-377 regulamiy organizacyjne, zarządzenia dyrektorów, protokoły przekazania agend badanie metod techniki i wydajności pracy 1978 sygn. 378 ankiety roczne plany pracy Oddziału Wojewódzkiego Oddziałów NBP i PKO 1974-1980 sygn 379-384 wytyczne szkolenia oddziałów 1975-1980 sygn 385-386 plany i sprwozdania z działalnosci szkoleniowej plany i sprawozdania dotyczące zatrudnienia i funduszu płac kosztów 1978-1982 sygn 387-393 sprawozdania statystyczne 1975-1982 sygn 394-399 dotyczące zatrudnienia i płac dokształcania i doskonalenia zawodowego dofinasowania inwestycji działalności usługowej dla ludności rewizje pelne oddziałów NBP Busko Zdrój Jedrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Miechów Ostrowiec Św Pińczów Skarżysko Kamienna Starachowice Włoszczowa 1971-1980 sygn 400-412 rewizje problemowe oddziałow NBP Busko Zdrój Jędrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Ostrowiec Św Pińczów Skarżysko Kamienna, Starachowice Włoszczowa 1954-1980 sygn 413-424 ewidencja etatów i środków na wynagrodzenia 1977 sygn 425 akta osobowe kadry kierowniczej i wybranych pracowników 1945-1954 sygn 426-443 działalność szkoleniowa 1973-1979 sygn 444 realizacja planu dochodów i kosztów 1979 sygn 445 rozwój społeczno gospodarczy województwa kieleckiego 1973-1980 sygn 446-461 koncepcje , kierunki plany decyzje wojewody kieleckiego plany techniczno ekonomiczne przedsiebiorstw 1975-1981 sygn 462-KZB PKS analizy działalności eksploatacyjnej i sytuacji finansowej przedsiebiorstw województwa kieleckiego 1974-1981 sygn. 469-485 opracowania analityczne i prace badawcze Banku 1974-1980 sygn. 486-505 510 sprawozdania Fp-7 z wyników bankowej kontroli funduszu płac 1976-1978 sygn 506-509 sprawozdania finansowe bilanse przedsiebiorstw 1969-1978 sygn 511-513 WZPPPT WZDS PKS bilanse netto i zbiorcze oddzialu Woj. NBP sprawozdania Analizy działalności eksploatacyjnej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz stosowanie środków oddziaływania bankowego 1970-1978 sygn 537-559; opracowania analityczne i prace badawcze (Zjednoczenie Budownictwa - wytyczne do polityki kredytowej) Liczba jednostek w zespole: 562
21/387/0 Narodowy Bank Polski - I Oddział Miejski w Kielcach 1950-1967 0 rozwiń
Akta organizacyjne 1950-1967 sygn 1-6,185-187 schematy organizacyjne protokoły z posiedzeń i kontroli Bilanse 1951-1961 sygn 7-16 Plany bilanse i analizy ekonomiczne działalności jednostek finansowych 1955-1967 sygn 17 -184, 188-194 Zakłady przemysłu ciężkiego i maszynowego chemicznego budowlanego instytucji kulturalnych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej Rewizje problemowe i pełne 1953-1976 sygn 195-196 sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 196
21/388/0 Narodowy Bank Polski - II Oddział Miejski w Kielcach 1952-1967 0 rozwiń
Komitet doradczy przy II Oddziale Miejskim NBP - protokół, program działania, protokoły przekazania agend pomiędzy NBP II Oddział Miejski i innymi bankami Bilanse netto NBP II oddział miejski, Plany i bilanse zakładów przemysłowych Kielc - Zakłady Metalowe Kielce, Zakłady Precyzyjne "Iskra" Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych sprawozdania z wykonania planowania kasowego analizy i informacje w sprawie sytuacji ekonomiczenej okręgu bankowego analiza i informacja z zakersu spółdziełczości pracy, turystyka w regonie Gór Świętokrzyskich Liczba jednostek w zespole: 22
21/389/0 Bank Inwestycyjny - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1949-1969 0 rozwiń
Przejęcie agend Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach 1949 sygn 1 Bilanse brutto i netto Banku Inwestycyjnego 1949-1960 sygn 2-14 Sprawozdania z realizacji inwestycji 1954-1969 sygn 15-29 Plany finansowania i sprawozdania z realizacji inwestycji poszczególnych zakładów 1950-1957 sygn 30-56 Opracowania dotyczące aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju społeczno gospodarczego województwa kieleckiego, wpływu lokalizacji ogólnej, przedsięwzięć inwestycyjnych, badania celowości i prawidłowości niektórych lokalizacji ogólnych i szczegółowych, badania korzyści i strat gospodarczych wynikających z lokalizacji inwestycji, budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Kielc, planowania przestrzennego rozwoju przemysłu, dekoncentracji rozmieszczenia zakładów przemysłowych, budowy Elektrowni Kozienice, planów zagospodarowania terenów inwestycyjnych, budowa urządzeń zbiorowego zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę, projektu planu regionalnego województwa kieleckiego 1965-1969 sygn 57-69 Liczba jednostek w zespole: 91
21/390/0 Państwowy Bank Rolny - Oddział w Kielcach 1925-1975 0 rozwiń
sekretariat 1925-1951 sygn 1-376,1781-1794 zarządzenia i okólniki wewnętrzne Oddziału PBR sprawozdania z działalności preliminarze budżetowe i bilanse oddziału oraz Spółdzielni Oszczędnościowo Pozyczkowej Pracowników Oddziału PBR wydział kredytu krótkoterminowego 1929-1950 sygn 377-379 wydział agrarny 1925-1950 sygn 380-410 akta parcelacji dóbr obszarniczych wydział funduszu administracyjnego 1925-1950 sygn 411-536 wydział funduszu administracyjnego 1925-1929 sygn 411-536 wydział kredytów długoterminowych 1925-1950 sygn 573, 1 683, 1771-1779,1795-2022 Biuro prawno egzekucyjne 1925-1950 sygn 1684 1770 - 1780 akta administracyjne spraw rządowych i prawno administracyjnych bilanse i sprawozdawczość, kontrole i zalecenia pokontrolne, plany pracy oraz wytyczne 1949-1975, akta sądowo egzekucyjne 1921-1942, dokumentacja likwidacji Komunalnych Kas Oszczędności w woj. kieleckim Liczba jednostek w zespole: 2271
21/391/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1946-1949 0 rozwiń
pisma okólne i okólniki 1941-1949 sygn 1-9, sprawozdania z działalności 1947-1949 sygn 10-15 kontrole Woj. Oddz. BGS 1947-1949 sygn 16, biuletyny informacyjny i wewnętrzny 1945-1949 sygn 17 -21 umowy najmu lokalu i adaptacje 1947-1948 sygn 22 Wojewódzki Komitet Opieki nad dzieckiem z Przyczółka Frontowego w Kielcach 1945-1946 sygn 23 Koło ZMP 1949 sygn 24 sprawozdania z kontroli podległych placówek 1945-1949 sygn 30-55 akta osobowe wybranych pracownków 1946-1949 sygn 57-59 Liczba jednostek w zespole: 59
21/392/0 Bank Spółdzielczy w Kielcach 1925-1951 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń walnego zgromadzenia, zarządu i komisji rewizyjnej, bilanse i sprawozdania, księgi wkładów, księgi pożyczek, księga funduszu pośmiertnego, księga dłużników b. Banku Spółdzielczego Rzemieślniczego Rzemieślników i Kupców Liczba jednostek w zespole: 28
21/393/0 Bank Komunalny - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1949-1951 0 rozwiń
kosztorysy i zrealizowanie rachunki prezydiów miejskich i powiatowych rad narodowych woj. kielckiego, instrukcje i okólniki Liczba jednostek w zespole: 80
21/394/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy - Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Promniku 1952-1957 0 rozwiń
plany gospodarczo finansowe 1952-1957 sygn 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
21/395/0 Spółdzielnia Spożywców Koła Związku Zawodowego Pracowników Państwowych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach [1945] 1950-1955 0 rozwiń
akta organizacyjne sygn 1-2, protokoły z posiedzeń, walnych zebrań , rady nadzorczej i zarządu sygn 3-7 akta administracyjne sygn 8-13 akta finansowe 14-29 Liczba jednostek w zespole: 29
21/396/0 Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego w Kielcach [1948] 1951-1955 0 rozwiń
dział organizacji - zarządzenia resortowe i wewnętrzne, schematy organizacyjne protokoły z posiedzeń i narad wewnętrznych sprawozdania z wykonania uchwał przejęcia zakładów pod przymusowy zarząd państwowy wykazy podległych przedsiębiorstw skargi i zażalenia protokoły z kontroli zewnętrznej dział planowania - plany przemysłowe z podziałem na branże plany podleglych zakładow i sprawozdania z ich wykonania analizy ekonomiczne karty inwentaryzacyjne zakładów dział finansowo księgowy zbiorcze i jednostkowe plany finansowe plany techniczno przemysłowe bilanse analizy bilansów własnych i jednostek podległych protokoły z rewizji dokumentalnych sekcja personalna i szkolenia zawodowego budzety akcji socjalnej plany zatrudnienia i szkolenia sprawozdania z kursów sekcja zatrudnienia płac i norm plany zatrudnienia zarządu i jednostek podległych analizy norm i płac dział zaopatrzenia i zbytu plany zużycia materiałów plany zaopatrzenia bilanse materiałowe dział produkcji plany produkcji zakładów i sprawozdania z ich wykonania sprawozdania z ich wykonania sprawozdania z działaności technicznej i rozwoju racjonaliacji dział inwestycji zbiorcze i jednostkowe plany inwestycyjne sprawozdania z ich wykonania dokumentacja techniczna remontów i rozbudowy zakładów produkcyjnych Liczba jednostek w zespole: 626
21/397/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Osiedle Ściegiennego" w Kielcach 1957-1963 0 rozwiń
akta założycielskie sygn 1-6 ststut , rejestr członkó deklaracje przystąpienia do spółdzielni protokoly organów kolegialnych sygn 7-14 protokoły walnych zgromadzeń zebrań rady nadzorczej i zarządu sprawy organizacyjne sygn 15-17 instrukcja obiegu dokumentó regulamin likwidacja spóldzielni plany i sprwozdnia sygn 18-21 protokoly z kontroli sygn 22-23 akta dotyczące budowy sygn 24-26 korespondencja sprawa uregulowania zadłużenia z Radomskim Przedsiebiorstwem Budowlanym w Radomiu dokumentacja projektowo kosztorysowa sygn 27-33 projekt osiedla Sciegiennego projekty techniczne budynków Liczba jednostek w zespole: 33
21/398/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Domek" w Kielcach 1954-1959 0 rozwiń
akta założycielskie sygn 1-2 statut, deklaracje członkowskie protokoły organów kolegialnych sygn 3-5 protokoły z walnych zgromadzeń zebrań rady nadzorczej i zarządu plany i sprawozdania sygn 6-7 protokoły z kontroli sygn 8 akt dot. budowy sygn 9-12 kosztorys generalny wnioski kredytowe lokalizacje budynków sygn 9-12 listy płac sygn 13 Liczba jednostek w zespole: 12
21/399/0 Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Cepelia"-Regionalne Biuro Sprzedaży w Łodzi - Hurtownia w Kielcach 1950-1954 0 rozwiń
akta normatywne sygn 1-2 okólniki i zarządzenia sygn 3-8 bilanse i analizy finansowe sygn 9-15 zawartość aktową stanowią akta dotyczące struktury i organizacji Regionalnego Biura Handlowego zarządzenia i okólniki wewnętrzne i władz zwierzchnich oraz akta finansowe. Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 451 do 465 z 3 537 wpisów.