Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/501/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Kielcach [1945] 1958-1980 0 rozwiń
Wydział organizacyjno prawny sygn 1-22 protokoły z posiedzeń Kolegium Dyrektorów, protokoły z posiedzeń komisji , narad dyrektorów i odprawy pracowników, sygn 23-59 akta organizacyjne WZPPPT ( statut, regulamin, zarządzenia wewnętrzne dyrektora) sygn 60-194 ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad zakładami i warsztatami prywatnymi, sygn 195-219 utworzenie i likwidacja zakładów na terenie woj. kieleckiego sygn 220-223 wykazy przedsiębiorstw zrzeszonych w WZPPPT sygn 799-803 dokumentacja prywatnych zakładów prywatnych, Wydział BHP sygn. 224-230 Programy poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy , Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy sygn 231-290 normowanie i organizacja pracy w poszczególnych zakładach zrzeszonych w WZPPPT Wydział Planowania i Spraw Pracowniczych sygn 291-393 Plany społeczno gospodarcze inwestycyjne WZPPPT i podległych jednostek , sprawozdania zbiorcze i opisowe z wykonania planów gosp. WZPPPT sprawozdania GUS Wydział Produkcji i Usług sygn 394-436 programy i plany rozwoju produkcji oraz usług Wydział Głównego Mechanika sygn 437-497 plany i sprawozdania inwestycyjno finansowe zakładów zrzeszonych w WZPPPT i Zjednoczeniu Wydział Księgowości sygn 498-553 zbiorcze plany i sprawozdania finansowe, bilanse Wydział Rewizji sygn 554-784 Plany i sprawozdania z rewizji, protokoły z rewizji zakładów zrzeszonych w WZPPPT, protokoły z kontroli WZPPPT przeprowadzonych przez NIK i PWRN Wydział Finansowy, kontrola rewidentów przez przedstawicieli departamentu finansowo księgowego Min. Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Akta Rady Zakładowej i Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy WZPPPT w Kielcach sygn 793-798 protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działnalości Liczba jednostek w zespole: 825
21/502/0 Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego w Kielcach [1928-1943] 1950-1973 0 rozwiń
1. Dział Organizacyjno – Prawny sygn. 1-16,11837, 166-167 Zarządzenie, wytyczne, instrukcje, regulaminy wewnętrzne, protokóły z posiedzeń kolegium, konferencje Samorządu Robotniczego, zarządzenia pokontrolne, dokumentacja prawne przejęcia nieruchomości 2. Dział Zatrudnienia i Planowania sygn.17-26,153-154 Plany pięcioletnie, plany roczne, sprawozdania z wykonania planów 3. Dział Finansowo – Księgowy sygn 27-57, 139-15169-187, Plany finansowe i kosztów, plany finansowo – przemysłowe, bilanse 4. Dział Inwestycji sygn 58-68,138,151-152,16162, 168, 189-190 Pięcioletnie i roczne plany inwestycyjne, sprawozdania z ich wykonania, plany postępu technicznego, plany prac badawczych 5. Dział Mechaniczny i Transportu sygn. 69-71 Plan kapitalnych remontów, plany przewozowe, sprawozdania o pojazdach mechanicznych 6. Dział Wydobycia sygn 72-116 Sprawozdania z robót górniczych, plany wydobycia, plany ruchu kamieniołomów 7. Rada Zakładowa sygn 117,155-158 Posiedzenia, plany, sprawozdania bilanse 8. Kontrole Inspektora Sanitarnego sygn 159 9. Wykorzystanie odpadów kamienia wapiennego w Zakładzie Morawica do produkcji wapniaka rolniczego sygn 160 Analiza techniczno – ekonomiczna projektu wynalazczego, plany inwentaryzacyjne Fabryki Marmurów przy ul. 3 Maja 5 i magazynu materiałów gotowych Liczba jednostek w zespole: 192
21/503/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Kielcach 1954-1990 0 rozwiń
Organy Samorządowe WZSP w Kielcach sygn 1-159, Organy Samorządowe Spółdzielni sygn 160-759 Dział Ekonomiczny sygn 760-3370, Dział Księgowości sygn 3371-6017 Dział Rewizji sygn 6018-6833 (6261a,6616a) Dział Socjalny sygn 6834 Dział Usług sygn 6835-6838 Dział Techniki sygn 6839-6877, Dział Inwestycji sygn 6878-6906 Protokoły kontroli poszczególnych Spółdzielni Pracy sygn 1-75 Zjazdy Delegatów, postanowienia i uchwały Zarządu, posiedzenia Zarządu, plenum i prezydium Rady, plany finansowe, zbiorcze plany roczne, analizy ekonomiczne, analizy płac, sprawozdania finansowe, posiedzenia komisji Rady, analizy skarg i wniosków, statuty i regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, akta likwidacyjne, instrukcja kancelaryjna, kontrole sygn 1-121 Liczba jednostek w zespole: 7106
21/504/0 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk - Delegatura w Kielcach 1947-1975 0 rozwiń
Naczelnik sygn 1-4 - organizacja jednostek podległych statut GUKPPIW roczne sprawozdania własne Referat Ogólny sygn 5-25 protokoły zmian na stanowiskach pracy, sprawozdania i protokoły z kontroli zewnętrznej urzędu, oraz protokoły z kontroli jednostek podległych Referat Prasy Radia i Telewizji sygn 26-38 protokoły z ingerencji i sprawozdania z kontroli prewencyjnej, zezwolenia na wydawnictwa jednorazowe Referat Instruktazu i Kontroli sygn 39-52 sprawozdania z działalności powiatowych urzędów, kontrole Liczba jednostek w zespole: 52
21/505/0 Społem - Związek Gospodarczy Spółdzielni RP - Oddział w Kielcach 1946-1949 0 rozwiń
protokoły z konferencji gospodarczych sygn 1, bilanse roczne sygn 2-7 Liczba jednostek w zespole: 7
21/506/0 Państwowa Centrala Handlowa w Warszawie - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1946-1951 0 rozwiń
Dział ogólny syg 1-8 struktura organizacyjna i zakresy czynności komórek organizacyjnych, protokoły ze zjazdów dyrektorów i kierowników agentur, protokoły z wyborów rady zakładowej, sprawozdania opisowe z działalności agentur PCH, protokoły z konferencji inspektorów współzawodnictwo pracy Dział Finansowy sygn 9-80 plany obrotu towarowego, plany finansowe i finansowo gospodarcze, bilanse roczne Liczba jednostek w zespole: 80
21/507/0 Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1957-1969 0 rozwiń
Statut sygn 1, Uchwały sygn 2-7 plenum zarządu wojewódzkiego, konferencji i zjazdów Protokoły z posiedzeń sygn 8-30 zarządu wojewódzkiego, zarządów powiatowych, w jednostkach znajdują się wykazy członków SAiW Plany pracy sygn 31-39 zarządu wojewódzkiego, zarządu miejskiego i zarządów powiatowych Sprawozdaniea z działalności sygn 40-48 zarządu wojewódzkiego, zarządu miejskiego i zarządów powiatowych Preliminarz wplywow ZW SAiW sygn 49 Protokoły z kontroli Oddizląu miejskiego w radomiu sygn 50 Wydawnictwo sygn 51 biuletyn Skład ZW i wykazy członków sygn 52-54 Liczba jednostek w zespole: 54
21/508/0 Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia w Kielcach 1957-1960 0 rozwiń
nagrania dźwiękowe audycji radiowych Liczba jednostek w zespole: 23
21/509/0 Kielecka Izba Rolnicza w Kielcach 1938 - 1946 0 rozwiń
Statut, wytyczne sprawozdania, konferencje, lustracje, kontrole zewnętrzne, Komisja Porozumiewawcza, budzety, preliminarze budżetowe, biuletyn, Komisja Doradczo Ekonomiczna, kwalifikacja zbóż, doświadczalnictwo, hodowla buraków cukrowych, Zakład Doświadczalny w Sielcu, Zespoły Przysposobienia Rolniczegom Jarmarki Częstochowskie, zasiewy, zniszczenia wojenne, kredyty dla rolnictwa, Powiatowe Biura Rolne, akta personalne agronomów w gminie Połaniec Liczba jednostek w zespole: 69
21/510/0 Sąd Grodzki w Daleszycach 1936-1946 [1957] 0 rozwiń
Akta spraw cywilnych, o dział spadku, rozgraniczenie, wyjście z niepodzielności, przywrócenie posiadania, stwierdzenie zgonu, ustanowienie opieki, alimenty Liczba jednostek w zespole: 92
21/511/0 Starostwo Powiatowe Koneckie 1922-1939 [1941] 0 rozwiń
akta dot podziału gruntów, parcelacje majątków, scalenia Liczba jednostek w zespole: 42
21/512/0 Wydział Powiatowy w Końskich 1918-1939 [1946] 0 rozwiń
statuty, regulaminy, przepisy organizacyjne, nieruchomości, protokoly z posiedzeń sejmiku wydzialu i komisji, sprawozdania sytuacyjne z wykonania budżetu , sprawy podatkowe, budowlane, rolne, drogowe, zarządzanie majątkiem powiatu sprawy gmin, akta o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Liczba jednostek w zespole: 178
21/513/0 Wydział Powiatowy w Opocznie 1922-1939 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, uchwały gminnych rad narodowych, akta dot zmian granic pow. Opoczno, akta dot. spraw osobowych, roczne sprawozdania rachunkowe, poszczególnych gmin pow. Opoczno, inwentarz Powiatowego Zarządu Samorządowego pow. Opoczno, budżety sprawozdania finansowe, ubezpieczenia od ognia, okólniki Wydziału Powiatowego, księga opisowa gm. Kszczonów Liczba jednostek w zespole: 67
21/514/0 Inspektorat Szkolny w Opocznie 1928-1939 0 rozwiń
okólniki i wytyczne władz nadrzędnych, sprawy finansowe, akta dot. organizacji oświaty pozaszkolnej, karty kwalifikacyjne nauczycieli, protokoły Rady Pedagogicznej, akta budowy szkoły w Rawie Mazowieckiej Liczba jednostek w zespole: 10
21/515/0 Okręgowa Rada Szkolna w Tomaszowie Mazowieckim 1939-1944 0 rozwiń
akta Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Radzicach, Szkoły Podstawowej w Jankowicach, akta osobowe nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 12
Wyświetlanie 571 do 585 z 3 537 wpisów.