Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/46/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu włoszczowskiego [1836] 1864-1914 0 rozwiń
Rozporządzenia dotyczące podziału gruntów, pomiarów, obcokrajowców, bibliotek ludowych, poboru rekruktów, podział wspólnych gruntów, skargi chłopów, spory graniczne, opieka and małoletnimi, akta dotyczące Żydów, gospodarka leśna, postanowienia komisarza sygn. 1-560 Liczba jednostek w zespole: 563
21/47/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu pińczowskiego 1864-1914[1937] 0 rozwiń
akta dot. działalności kancelarii komisarza sygn 1-7, zarządzenia władz zwierzchnich sygn 8-14, sprawozdawczośc sygn 15-30, korespondencja sygn 31-38, uposażenia pracowników kancelarii komisarza sygn 39-43, zakup ziemi przy pomocy Banku Włościańskiego sygn 44-50, zaświadczenia na zakup ziemi sygn 51-62, gospodarka leśna i serwituty sygn 63-68, uchwaly zgromadzeń gminnych sygn 69-73, zażalenia na sądy gminne sygn 74-78, pracownicy urzędów gminnych sygn 79-83, przesiedlenia na Syberię sygn 84-89, szkoły i bibloteki sygn 90-93, pomoc dla byłych wojskowych sygn 94-101, różne sygn 102-111; akta szczegółowe: akta dotyczące miejscowości, w których przebiegał proces uwłaszczeniowy sygn 112-186, skargi na wyroki sądów poszczególnych gmin sygn 187-206, wysiedlanie Żydów i osób niewłościańskiego pochodzenia sygn 207-226, kasy oszczędnościowo pożyczkowe sygn 227-245//oraz tabele następujących miejscowości: Begłów;Biedrzykowice;Boszczynek;Budzyń;Cieszków;Cudzynowice;Czarnocin;Dobiesławice;Dolany;Doły;Draczowice;Dziewieńczyce;Głuchów;GóraBudziszowicka;Graby;Gunów;Jagiełki;Jankowice;Kamieńczyce;Kobylniki;Kopanina;Koryto;Krępice;Krzyszkowice;Krzyż;Kuzki;Lenkawa;Mękoszowice;Michałoowice;Miławczyce;Nieprowice;Opatkowiczki;Pociecha;Podgaje;Probołowice;Sancygniów;Seselew;Sędziszowice;Sobaszów;Stępocice;Stradlice;Swaszowice;Szczękarzów;Tempoczów;Topola;Turnawiec;Wola Bolowiecka; Zagórze; Zakrzów; Zakrzówek; Zawada; Zysławice; Liczba jednostek w zespole: 328
21/48/0 Kielecka Izba Skarbowa 1869-1914 [1918] 0 rozwiń
Księgi postanowień Komisji i zarządzenia dyrektora Izby sygn 1-7 Wydział I z lat 1878-1915 zarządzenia władz zwierzchnich, sprzedaż dóbr prywatnych i zabezpieczenie praw na rzecz skarbu, zapomogi zakładanie hipotek, wypłata pensji, emerytur, opłaty spadkowe z lat 1899-1911, wydawanie zezwoleń na prowadzenie zakładów hadlowych i przemysłowych sygn 8-324, 3374-3411 Wydział II z lat 1867-1915 podatki od nieruchomości, dzieżawa propinacji w dobrach skarbowych, prywatnych, instytutowych i majorackich, opłaty spadkowe od 1869-1899 i od 1911-1915, przejmowanie majątków i kapitałów kościelnych, kary za naruszenie przepisów o prawie handlowym i przemysłowym, kontrola towarzystw akcyjnych i kredytowych sygn 325-2664 Wydział III z lat 1867-1916 organizacja kas skarbowych i pożyczkowych, sprawozdania z dochodów i rozchodów izby wydawanie i przesyłanie zarządzeń jednostkom podległym sygn 2665-2730 Kancelaria z lat 1867-1918 akta osobowe pracowników izby, kontrola zakładów przemysłowych, gospodarka leśna, korespondencja poufna dyrektora Izby sygn 2731-3388 Liczba jednostek w zespole: 3427
21/49/0 vacat - Gubernialne Urzędy Podatkowe - przeniesiono do zespołów 1510, 1511 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/50/0 Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Powinności Wojskowej [1838] 1874-1915 [1917] 0 rozwiń
spisy rekrutów z lat 1839-1868 sygn 1-16, okólniki i zarządzenia z lat 1874-1915 sygn 17-93, 1855, 1861, 1865, 1868, 1876, 1878, 1886, 1889, 1891, akta dotyczące mobilizacji szkód wojennych, komitety pomocy z lat 1898-1915 sygn 94-107, protokoły posiedzeń gubernialnego i powiatowych urzędów ds. powinnosci wojskowej akta od 1874 do 1917 r sygn 108-228, pobór rekrutów, rezerwy, pospolite ruszenie, podwody dla wojska sygn 229-765, odwołania rodzin i poborowych od obowiązku służby wojskowej sygn 766-1854, 1856-1860, 1862-1864, 1866-1867, 1869-1875, 1877, 1879-1885, 1887-1888, 1890 Liczba jednostek w zespole: 1891
21/51/0 Kielecki Urząd Powiatowy do spraw Powinności Wojskowej [1835] 1873-1917 0 rozwiń
akty normatywne, okólniki i zarządzenia, protokóły z posiedzeń urzędów, sprawozdawczość opisowa i statystyczna z zakresu akcji spisowych, skargi i odwołania, sprawy ulg i zwolnienia od służby wojskowej, materiały dotyczące ewakuacji, akta osobowe sygn. 1-751 Liczba jednostek w zespole: 754
21/52/0 Stopnicki Urząd Powiatowy do spraw Powinności Wojskowej 1912-1915 0 rozwiń
akty normatywne, okólniki i zarządzenia, protokóły z posiedzeń urzędów, sprawozdawczość opisowa i statystyczna z zakresu akcji spisowych, skargi i odwołania, sprawy ulg i zwolnienia od służby wojskowej, materiały dotyczące ewakuacji, akta osobowe sygn. 1-178 Liczba jednostek w zespole: 181
21/53/0 Olkuski Urząd Powiatowy do spraw Powinności Wojskowej 1880-1909 0 rozwiń
akta dotyczące mobilizacji, stanu koni w powiecie, zarządzenia i okólniki sygn. 1-17 Liczba jednostek w zespole: 22
21/54/0 Kielecka Drukarnia Gubernialna 1867-1915 0 rozwiń
materiały dotyczące organizacji i działalności placówki , budżety, sprawozdania i dokumenty osobowe oraz rozporządzenia i korespondencja w sprawie ruchu służbowego sygn. 1-16, korespondencja urzędowa i prywatna w sprawie ogłoszeń w dzienniku, nadsyłane teksty ogłoszeń oraz rozporządzenie i zlecenia różnych instytucji sygn. 17-112, ostateczny produkt drukarni stanowią tygodniki Gubernalnych Wiadomości sygn. 113-151 Liczba jednostek w zespole: 151
21/55/0 Urząd Gubernialny Kielecki do spraw Stowarzyszeń 1906-1914 0 rozwiń
Rejestr czynności stowarzyszeń z lat 1906-1911 sygn 1- 46 pozostałe akta dotyczą organizacji towarzystw i stowarzyszeń w guberni kieleckiej, zawarte są w nich protokóły posiedzeń Urzędu oraz projekty statutów stowarzyszeń oraz pojedyncze egzemplarze Kieleckich Gubernalnych Wiadomości sygn 47-52 Liczba jednostek w zespole: 52
21/56/0 Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Kieleckiej 1897-1916 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia, akta dot zatrudnienia, spis właścicieli kotłów oraz akta dot. ustanowienia kotłów parowych i akta osobowe inspektora sygn 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
21/57/0 Komitet Gubernialny Opieki nad Trzeźwością Ludową 1898-1914 0 rozwiń
Zarządzenia władz nadrzędnych sygn 1-8, sprawozdania z działalnosci gubernialnego i powiatowych komitetów, przychody i rozchody, preliminarze, korespondencja sygn 9-161 Liczba jednostek w zespole: 161
21/58/0 Tymczasowy Generał Gubernator Guberni Kieleckiej 1905-1909 [1911] 0 rozwiń
akta dotyczące wprowadzenia stanu wojennego oraz ruchu rewolucyjnego na terenie Kielecczyzny. Wśród nich znajdują się ulotki i odezwy PPS i SDKPIL, spisy strajkujących robotników i więźniów politycznych. Sygn. 1-95 Liczba jednostek w zespole: 95
21/59/0 Komisja Gubernialna do spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1912 0 rozwiń
listy osób uprawnionych do głosowania sygn 1 akta dotyczące wyborów do Dumy sygn 2 okólniki sygn 3 skargi właścicieli ziemskich w sprawie nieumieszczenia ich w spisach wyborców sygn 4-7 Liczba jednostek w zespole: 7
21/60/0 Komisja Powiatowa Jędrzejowska do spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1912 0 rozwiń
dzienniki posiedzeń poszczególnych komisji, na podstawie których można ustalić skład osobowy oraz rodzaj spraw przez nie załatwianych np. rozpatrywanie skarg na nieprawidłowe sporządzanie list wyborczych, protokoły wójtów z poszczególnych gmin z zebrań przedwyborczych, dotyczące przebiegu wyborów na danym terenie, sposób wyborów dwóch pełnomocników na zjazdy powiatowe, uprawnionych do głosowania, protokoły z wyborów przedstawicieli na zjazd gubernialny spośród wielkich właścicieli ziemskich i pełnomocników reprezentujących średnią własność oraz duchowieństwo i mieszczaństwo, zestawienia osób skreślonych z list wyborczych i spisy osób mających czynne i bierne prawo wyborcze, obwieszczenia i ogłoszenia w j. polskim i rosyjskim sygn 1-30 Liczba jednostek w zespole: 30
Wyświetlanie 46 do 60 z 3 537 wpisów.