Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/91/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mniowie 1810-1915 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 180
21/92/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ociesękach 1810-1916 [1920] 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 195
21/93/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Piekoszowie 1810-1917 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 195
21/94/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słupi Nowej 1810-1918 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 208
21/95/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Strawczynie 1810-1917, 1929 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 199
21/96/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Suchedniowie 1816-1918, 1936 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 144
21/97/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tumlinie 1810-1919 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 205
21/98/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Wzdole 1810-1918 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 193
21/99/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zagnańsku 1810-1919 0 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Liczba jednostek w zespole: 189
21/100/0 Urząd Wojewódzki Kielecki I 1919-1939 [1949] 92463 rozwiń
Wydział Prezydialny sygn. 1-715 zarządzenia władz centralnych i wojewody kieleckiego, współpraca z władzanmi samorządowymi, opieka nad uchodźcami, nadzór nad widowiskami, uroczystości narodowe, wykazy urzędników UWK i starostw, ogólny stan bezpieczeństwa, sprawozdania sytuacyjne wojewody kieleckiego i starostw, sprawy stowarzyszeń związków, organizacji politycznych, sprawy organizacji wydziału Wydział Budżetowo Gospodarczy sygn. 716-1229 wykazy strat wojennych, zapomogi, sprawy emerytalne, organizacja lecznictwa, dochody i wydatki Wydział Administracyjny sygn. 1230-2028 sprawy stanu cywilnego i ruchu ludności, utraty obywatelstwa, zmiany nazwisk, nominacje proboszczów, podział terytorialny, sprawy dotyczące cmentarzy, dozorów kościelnych, statystyka wyznań, sprawy aprowizacyjne, ewidencja sklepów, magazynów, statystyka przewozów, sprawy uzdrowisk, kultury, sztuki, melioracje, spółki wodne, sprawy łowieckie, Wydział Ogólny sygn. 2029-2534 (2182 - 37 fotografii) materialy dotyczące sytuacji gospodarczej, sprawozdania wojewody o sytuacji związanej z bezrobociem, materiały ze zjazdów starostów, ochrona zabytków, odznaczenia państwowe, nadawanie obywatelstwa polskiego Wydział Bezpieczeństwa sygn. 2535-3247 materiały dot. stronnictw, związków zawodowych, repatriacja i emigracja, sprawozdania o stanie bezpieczeństwa, stan organizacji komunistycznych, klęski żywiołowe, przestępstwa, szpiegostwa, ewidencja cudzoziemców, nielegalna emigracja, polityka prasowa, nadzór nad widowiskami Wydział Społeczno Policyjny sygn 3248-3933 legalne stronnictwa polityczne, mniejszość narodowa, sprawozdania sytuacyjne działalnośc organizacji młodzieżowych, strajki, statystyka bezrobotnych Wydział Samorządowy sygn. 3934-7680 organizacja samorządu miejskiego, wybory do ciał ustawodawczych, zmiany i kształtowanie granic miast, gmin powiatów, budzety miast, wydatki na cele bezpieczeństwa Wydział Wojskowy sygn. 7681-8098 udział Polski w wojnach 1914-1918 i 19181-1920 statystyka, sprawy inwalidów wojennych, zaciąg do wojska i junaków, ochrona przeciwlotnicza, fundusz obrony narodowej Wydział Zdrowia sygn. 8099-8548 sprawy dotyczące nadzoru lekarzy, felczerów sprawozdania z działalności szpitali, zwalczanie chorób zakaźnych, społecznych i zawodowych Wydzial Pracy i Opieki Społecznej sygn 8549-9384 sprawy nadzoru nad organizacjami, opieka nad dziećmi, państwowe i społeczne pośrednictwo pracy, wykazy zakładów pracy, raporty o stanie bezrobocia i rynku pracy, zapomogi dla bezrobotnych, emigracja zarobkowa Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych sygn. 9385-11730, 12055-12068, 19362-19998 sprawy organizacji rolnych, szkolnictwa rolnego statystyka zbiorów, ochrona lasów melioracje statystyka zasiewów, przetwórstwo roślin Wydział Weterynarii sygn. 11731-12054 zwalcznie chorób zwierzat, hodowla zwierząt i higiena weterynaryjna, sprawy nadzoru nad obrotem zwierzętami, nad ubojem Wydział Przemysłowy sygn. 12069-11262 sprawozdania o stanie przemysłu i sytuacji gospodarczej, kontraty handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze, stan zatrudnienia, poszukiwania geologiczne statystyka kamienoiołomów Dyrekcja Robót Publicznych sygn. 14263-16384 sprawy utrzymania dróg, mostów państwowych, sprawozdania z gospodarki drogowej mapy i wykazy mostów, budowa i przebudowa dróg Wydział Komunikacyjno Budowlany sygn. 16385-19361 sprawy budowy dróg państwowych, sprawozdania rachunkowe z wydatków plany budynków Wydział Kultury i Sztuki Wojewódzki Konserwator Zabytków sygn 1-501 dokumentacja obiektów zabytkowych w układzie alfabetycznym akta osobowe pracowników UWK sygn. 1-2379 (374 z lit a, 151 braków, 101 pominięte numery) 100/2 plany Dyrekcji Robót Publicznych sygn 1-789 100/3 mapy sygn. 1-189 100/4 wykresy sygn. 1-70 Liczba jednostek w zespole: 23328
21/101/0 Starostwo Powiatowe Kieleckie I 1919 - 1939 0 rozwiń
referat ogólny sprawy reprezentacyjne oraz osobowe, wnioski o odznaczenia i ordery sygn 1-56 referat organizacyjny sprawy organizacyjne starostwa, sprawy podziału administracyjnego, wybory do sejmu i senatu, interpelacje poselskie sygn 57-189 referat bezpieczeństwa sprawozdania sytuacyjne wojewody i starosty, akta o działalności partii i stronnictw politycznych, różnych stowarzyszeń i organizacji, akta dotyczące zgromadzeń, wieców i zjazdów, ewidencja osób podejrzanych, sprawy bezrobocia, strajki sygn 190-1013 referat porządku publicznego zezwolenia na kupno i posiadanie broni, nadzór i zajęcia czasopism, sprawy cudzoziemców, internowani , reemigranci, wysiedlanie osób, sprawy łowieckie, rejestracja pojazdów mechanicznych, poszukiwanie osób sygn 1014-1457 referat administracyjny akta nadania i utraty obywatelstwa, zmiany i nadania nazwisk, ruch i statystyka ludności, paszporty konsularne, sprawy metrykalne, akta odbudowy i daniny lasowej sygn 1458-1708 referat wyznaniowy ewidencja parafii, duchownych, świątyń, cmentarzy i majątku kościelnego, statystyka wyznaniowa, sprawy gmin wyznaniowych żydowskich sygn 1709-2056 referat karny akta karno administracyjne, grzywny i orzeczenia sygn 2057-2065 referat wojskowy sprawy poborowe, mobilizacyjne, wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego, ewidencja koni i pojazdów mechanicznych, obrona przeciwlotnicza i przeciwpożarowa, wykazy weteranów, spis lekarzy, sygn 2066-2252 referat przemysłowy wykazy przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych i rzemieślników, wykazy cen, cechy rzemieślnicze, zwalczanie nielegalnego handlu, ruch spółdzielczy, spisy hoteli, pensjonatów i restauracji, miary i wagi sygn.2253-2472 referat wodny sprawy wodno prawne, ewidencja młynów i tartaków, mosty, zanieczyszczenie rzek sygn. 2473-2521 referat aprowizacyjny sprawy aprowizacyjne i rolne, statystyka produkcji rolnej, walka z lichwą i spekulacją, ceny rynkowe, nadzór nad piekarniami i przemiałem zboża, aprowizacja robotników, kontyngenty sygn 2522-2716 referat samorządowy sprawy samorządu terytorialnego, akta wyborcze, spisy wyborców, wybory sołtysów, ewidencja wójtów sołtysów i sekretarzy gmin, protokóły z posiedzeń rady powiatowej i miejskiej sygn 2717-3087 referat opieki społecznej dochodzenia w sprawach opieki społecznej i ubezpieczeń społecznych, walka z żebractwem i włóczęgostwem wykazy instytucji dobroczynnych i opiekuńczych, pomoc dla bezrobotnych i poszkodowanych przez klęski żywiołowe, wypadki przy pracy sygn 3088-3205 referat budżetowo gospodarczy akta budżetowo gospodarcze sprawy lokalowe sygn 3206-3234 referat sanitarny nadzór nad wykonywaniem praktyki lekarskiej, wykazy lekarzy, dentystów, felczerów, aptek itp.Walka z epidemiami szczepienia ochronne, spisy sanatoriów i szpitali, stan sanitarny, walka z chorobami zakażnymi, sprawy sanitarne sygn. 3235-3332 referat weterynaryjny, walka z chorobami zaraźliwymi zwierząt, sprawy weterynaryjne, spisy zwierząt, dozór nad rzeźniami sygn 3333-3440 referat ochrony lasów zagospodarowanie i ochrona lasów, wykazy leśników sygn 3441-3446 referat budowlany administracja, budowa i remonty gmachów państwowych, kościelnych i prywatnych, cmentarze wojenne, inne sprawy budowlane sygn 3447-3505 referat inwalidów wojennych weterani powstań sygn 3506-3511 referat rolnictwa akta organizacyjne wydatki z funduszu obrotowego reformy rolnej sygn 3521-3514, 3538-3598 sprawozdania sytuacyjne miesięczne sygn 3517-3537 akta dotyczące scalenia aprowizacji, wyborów wójtów, spraw wyznaniowych i bezpieczeństwa sygn. 3599-3625 akta osobowe pracowników sygn 3626- 3710 karty rzemieślnicze sygn 3711-3778 Liczba jednostek w zespole: 3793
21/102/0 Komisarz Ludowy w Kielcach [1915] 1918-1919 [1920] 0 rozwiń
dekrety, zarządzenia i okólniki, sygn 1-3, 68-70, plakaty, odezwy, obwieszczenia sygn 4, nielegalny handel sygn 5, pożyczka państwowa sygn 6, kupno inwentarza żywego sygn 7, jeńcy internowani sygn 8, statystyka ludności sygn 9, spis ludności sygn 10, order Białego Krzyża sygn 11, ugoda Związku Ziemian z robotnikami rolnymi sygn 12, spisy urzędników sygn 13, księga uchwał rady dobroczynności publicznej sygn 14, emerytury i zasiłki sygn 15-16, zezwolenia na odczyty, posiedzenia i zebrania sygn 17, sprawy członków dozorów bożniczych sygn 18, nieszcześliwe wypadki sygn 19, koncesje sygn 20, podania i prośby w sprawach różnych sygn 21, koszta leczenia chorych sygn 22-37, korespondencja w sprawach różnych sygn 38-41, 4 , 55-56, stan bezpieczeństwa sygn 42, dane o kopalniach i kamienoiołomach sygn 43, wybory do sejmu ustawodawczego sygn 44, raporty policyjne z zebrań sygn 45, sprawozdania sytuacyjne sygn 46-47, paszporty sygn 48, stowarzyszenia i statuty sygn 50-52, konfiskaty sygn 53, podania, prośby sygn 54, sądy doraźne sygn 57, Rady delegatów robotniczych sygn 58, akta milicji ludowej i policji komunalnej sygn 59, pobór do wojska sygn 60-61, spis żolnieży rosyjskich sygn 62, zasiłki dla rodzin żolnierzy sygn 63-65, zasiłki i pobór do wojska sygn 66, organizacja urzędu aprowizacyjnego sygn 67, komisja nadzorcza krajowa rady gospodarczej na powiat kielecki sygn 71-72, działalność komitetu ds. walki z lichwą sygn 73- 75, sprawy szkód elementarnych sygn 75, sprawozdania Referenta Aprowizacyjnego sygn 76, sprawozdania ze sprzedaży i zapotrzebowania sygn 77, kontyngenty sygn 78, spisy uprawnionych do korzystania z aprowizacji sygn 79, korespondencja w sprawach koncesji sygn 80-82, Korespondencja Urzędu Aprowizacyjnego sygn 83-86, sprawy urzędu aprowizacyjnego sygn 87, Liczba jednostek w zespole: 87
21/103/0 Komisje Wyborcze Województwa Kieleckiego 1918-1938 0 rozwiń
akta Komisji Wyborczych Województwa Kieleckiego dotyczą wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1918 roku, oraz wyborów do Sejmu i Senatu w latach 1928, 1930, 1935, 1938. Zawierają przede wszystkim materiały dotyczące składu osobowego komisji, wyposażenia lokali wyborczych, rozprowadzania afiszy wyborczych, załatwienia reklamacji oraz ustalania wyników głosowania. Do ciekawszych należą listy kandydatów na posłów i senatorów sygn 1-132, 72a Liczba jednostek w zespole: 133
21/103/1 Główna Komisja Wyborcza nr 29 w Sosnowcu 1918 - 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
21/103/2 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 20 w Kielcach 1927 - 1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
Wyświetlanie 91 do 105 z 3 537 wpisów.