Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/103/3 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 21 w Będzinie 1927 - 1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
21/103/4 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 20 w Kielcach 1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
21/103/5 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 21 w Będzinie 1930 - 1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
21/103/6 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 24 w Kielcach 1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
21/103/7 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 28 w Jędrzejowie 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
21/103/8 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 24 w Kielcach 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
21/104/0 Okręgowa Dyrekcja Odbudowy w Kielcach 1919-1923 0 rozwiń
okólnik, protokół ze zjazdu, sprawozdania z ochrony lasów, projekty chat sygn 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
21/105/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach [1851] 1918-1933 [1947] 0 rozwiń
Wydział Administracyjny - wykazy pracowników podziały czynności, okólniki i zarządzenia, rejestr miejscowości objętych pracami w związku z przebudową rolnictwa, statystyka prac parcelacyjnych, sprawozdania opisowe z działalności, budżety i bilanse, opłaty parcelacyjne, rozrachunki z dzierżawcami, inspekcje i kontrola, opłaty scaleniowe. Sekretariat Okręgowej Komisji Ziemskiej z lat 1919-1933 - posiedzenia Komisji, działalność Wojewódzkiej Komisji Rolnej, skład osobowy powiatowych komisji ziemskich, sprawozdania z konferencji okręgowych, repertoria prac regulacyjnych. Wydział Urządzeń Rolnych - zarządzenia i okólniki, akta scaleniowe poszczególnych wsi, służebności i drobne regulacje, wytyczne i zarządzenia w sprawach parcelacji, akta parcelacyjne majątków w poszczególnych powiatach, zarządzenia i okólniki w sprawach parcelacji prywatnych, rejestry osób uprawnionych do parcelacji prywatnej, wykazy stanu prac parcelacji, parcelacja gruntów w poszczegónych miejscowościach, wykazy majątków prywatnych o obszarze ponad 100 ha, sprawy wyłączeń z art. 4 i 5, wykup ziemi z majątków w poszczegolnych powiatach, sprzedaż ziemi na pokrycie daniny państwowej, przeniesienie praw własności nieruchomości. Ponadto zespół zawiera akta osobowe pracowników Okręgowego Urzędu Ziemskiego oraz mapy i plany. Liczba jednostek w zespole: 7950
21/106/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kielcach [1919] 1920-1933 [1938] 0 rozwiń
Na zawartość składają się akta dotyczące: scalenia gruntów sygn. 1-15, parcelacji majątków państwowych sygn. 16-107, likwidacji serwitutów, przymusowego zniesienia służebności ,statystyki sygn. 108-135 operatów technicznych, szkiców gruntów, podziału wspólnych pastwisk, dzierżawy i zamiany gruntów w powiecie kieleckim sygn 136-158. Liczba jednostek w zespole: 158
21/107/0 Wojewódzkie Biuro do spraw Finansowo - Rolnych w Kielcach [1927] 1932-1939 0 rozwiń
Akta organizacyjno sprawozdawcze Centralnego Biura ds. Finansowo Rolnych sygn 1-8, 323 Akta organizacyjne i finansowe Wojewódzkiego Biura do spraw finansowo rolnych sygn 9-21 Akta ogólne dotyczące stanu rolnictwa w woj. kieleckim sygn 22-30 Akta dotyczące sprawowowania nadzoru nad PUR i powiatowymi biurami ds. finansowo rolnych sygn 31-64 Zadłużenia spółdzielni rolniczych sygn 65-74 Akta dotyczące akcji odłączeniowej majątków pow. 100 ha ogólna statystka majątków objętych akcją oddłużenia sygn 75-314, 321, 324 Akta personalne funkcjonariuszy wojewódzkiego i jednostek podrzędnych sygn 315-320, 322 Liczba jednostek w zespole: 326
21/108/0 Powiatowe Biuro do spraw Finansowo - Rolnych w Kielcach 1932-1939 0 rozwiń
podania oddłużeniowe właścicieli mniejszej własnosci sygn 1-29 korespondencja sygn 30 Liczba jednostek w zespole: 30
21/109/0 Inspektorat Szkolny Kielecki 1922-1939 [1945] 0 rozwiń
Zarządzenia władz zwierzchnich sygn 1 Zarządzenia i Okólniki Inspektoratu Szkolnego sygn 2 Księga protokółów z posiedzeń Inspektora Szkolnego z pracownikami pedagogicznymi od miesiaca września 1935 r. sygn 3 [Mapy i plany rejonów szkolnych w obwodzie kieleckim] sygn 4 [Obwody szkolne w gminie Dyminy] sygn 5 [Podania o otwarcie nowych szkół] sygn 6 [Kurs wakacyjny dla nauczycieli robót ręcznych szkół powszechnych w Kielcach] sygn 7 [Egzamin dla czynnych niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych powiatu kieleckiego] sygn 8 [Egzamin z PKWN] sygn 9 Księga protokółów Zarządu Komitetu Obwodowego Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych sygn 10 [Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych - zbiórka uliczna na cele budowy szkół] sygn 11 [Sprawozdania Zarzadów Gmin ze stanu budowy szkół z terenu powiatu włoszczowskiego] sygn 12 [Sprawozdania Zarządu Gmin ze stanu budowy szkół z terenu powiatu kieleckiego] sygn 13 [Sprawozdania Zarzadów Gmin ze stanu Budowy szkół z terenu powiatu jędrzejowskiego] sygn 14 [Budowy szkół - akta ogólne, sprawozdania, plany, wykazy itp..] sygn 15 [Budowa szkół w Dzierzgowi, Mieczynie, Olesznie, Kielcach przy ul. Niewachlowskiej, Skarżysku-Kamiennej, Zagnańsku, Bielinach, Niestachowie, Józefinie i Łopusznie, Wzdole Rządowym, Chęcinach, Wólce Kłuckiej, Piekoszowie, Bolminie, Białogonie, Sierakowie, Wolicy - Tokarni, Św. Katarzynie, Krajnie, Chełmcach, Kielcach, Sarbicach, Leszczynach, Skorzeszycach, Mniowie, Kostomłotach, Kielcach przy ul. Kościuszki, Oblęgorku, Dyminach, Suchedniowie (Berezów) i Łącznej, w Rogowicach i Grzymałkowie, Śniadce, Klonowie, Leśnej i Skorzeszycach] sygn 16-47 [Stan sanitarny szkół obwodu szkolnego kieleckiego] sygn. 48 [Korespondencja w sprawie uzupełnienia ewidencji nauczycieli] sygn. 49 [Nauczycielska Kasa Emerytalna] sygn.50 [Kurs OPL dla nauczycieli] sygn. 51 [Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli] sygn. 52 [Dożywianie uczniów] sygn. 53 [Organizacja i budowa szkół, kursy wakacyjne - zgłoszenia] sygn. 54 Ewidencja nauczycieli 20-lecia międzywojennego sygn.55 Zestawienie danych liczbowych z projektów organizacji publicznych szkół powszechnych na rok 1933/34 56 akta personalne sygn 57-282 Szczątki akt osobowych sygn. 283 Protokoły komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. B-C sygn. 284 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. D-F sygn. 285 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. G sygn. 286 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkoł powszechnych; lit. H-I sygn. 287 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. K sygn. 288 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkoł powszechnych; lit. K sygn. 289 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. K sygn. 290 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. L-Ł sygn. 291 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; sygn. 292 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit M sygn. 293 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit N sygn. 294 Protokoły komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit.O sygn. 295 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkoł powszechnych; lit. P sygn. 296 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. R sygn. 297 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. S sygn. 298 Protokoły Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół powszechnych; lit. S sygn. 299 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkół powszechnych; lit. Sz-Ś sygn. 300 Protokoły Komisji egzaminacyjnek nauczycieli szkół powszechnych; lit.T sygn. 301 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkoł powszechnych; lit. T-W sygn. 302 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkół powszechnych; lit. W sygn.303 Protokoły Komisji egzaminacyjnej nauczycieli szkół powszechnych; lit. Ż sygn. 304 Listy płac sygn. 305 -309 wykazy Gmina Chęciny, Gmina Cisów, Gmina Dąbrowa, Gmina Dyminy Gmina Górno, Gmina Korzecko, Gmina Łopuszno, Gmina Mniów, Gmina Morawica, Gmina Niewachlów, Gmina Piekoszów, Gmina Samsonów, Skarżysko - Kamienna, Gmina Słupia Nowa, Snochowice Suchedniów, Gmina Szczecno, Gmina Zajączków sygn 310-327 Liczba jednostek w zespole: 330
21/110/0 Okręgowa Izba Kontroli w Kielcach 1920-1939 0 rozwiń
Normatywy sygn 1-4 Protokóły posiedzeń OIK sygn 5-7 Plany kontroli i sprawozdania sygn 8-11 Akta kontroli sygn 12-19 Akta finansowe sygn 20 Projekt gmachu OIK sygn 21 Korespondencja sygn 22 Akta personalne sygn 27-28 Protokóły posiedzeń, plany kontroli, sprawozdania roczne i okresowe, kontrole dochodów i wydatków, budżety, przepisy rachunkowo kasowe, księga ewidencyjna pracowników, akta personalne Liczba jednostek w zespole: 30
21/111/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Kielcach 1919-1924 0 rozwiń
Rozkazy i zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej w Kielcach, wykazy przestępczości, opinie, informacje, doniesienia, instrukcje policyjne, fotografie przestępców z rejestru Policji Państwowej, komendanci Głównych Organizacji Bezpieczeństwa w Polsce, wykazy personalne P.P. w Kielcach i podległych komisariatów, kwestionariusze osobowe, sprawy personalne funkcjonariuszy P.P., raporty i doniesienia w sprawie konfidentów policyjnych, materiały dotyczące wybuchu w wytwórni prochu w Zagoździe, sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania z działalności stronnictw i partii politycznych, materiały dotyczące działalności szpiegowskiej przeciwko R.P., informacje, raporty, meldunki, sprawozdania dla wojewody i starosty, raporty i meldunki w sprawie fabryki prochu i amunicji (wypadki), protokoły z posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej. sygn 1-93 Liczba jednostek w zespole: 93
21/112/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kielcach 1919-1939 0 rozwiń
Zarządzenia, okólniki, instrukcje, rozkazy komendanta , raporty, doniesienia, sprawozdania i meldunki, wykazy przestępczości, spisy organizacji politycznych, społecznych i sportowych, akta dotyczące strajków i działalności związków zawodowych, akta dotyczące ćwiczeń mobilizacyjnych, spisy policjantów i akta osobowe sygn 1- 208 , Liczba jednostek w zespole: 208
Wyświetlanie 106 do 120 z 3 537 wpisów.