Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
34/181/0 Powiatowa Rada Narodowa w Rawiczu 1945-1950 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia organizacyjne, spisy członków Powiatowej Rady Narodowej i rad narodowych niższego szczebla, posiedzenia i uchwały Powiatowej Rady Narodowej, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe miast i gmin wiejskich, zatwierdzanie uchwał rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności Liczba jednostek w zespole: 53
34/182/0 Powiatowa Rada Narodowa w Wolsztynie 1945-1950 0 rozwiń
przepisy i zarządzenia organizacyjne, powoływanie członków Powiatowej Rady Narodowej, posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej, jej Prezydium oraz komisji, kontrola działalności starosty i podległego mu urzędu, opinie w sprawach wyboru burmistrzów i wice burmistrzów Liczba jednostek w zespole: 17
34/183/0 Urząd Skarbowy w Lesznie [1925] 1945-1950 0 rozwiń
opisy akta organizacyjne oraz instrukcje i zarządzenia, protokoły z konferencji służbowych, protokolarze z konferencji z zespołami lustratorów społecznych oraz z członkami Obywatelskiej Komisji Podatkowej, działalność Obywatelskiej Komisji Podatkowej, lustracje i inspekcje Urzędu Skarbowego, wykazy przedsiębiorstw powiatu leszczyńskiego i wschowskiego, opis stanu gospodarczego okręgu podległego Urzędowi Skarbowemu w Lesznie, sprawozdania lustratorów społecznych oraz inne sprawozdania (m.in. o zlikwidowanych przedsiębiorstwach, podatkach, akcji egzekucyjnej, statystyczne dla GUS), analizy dotyczące wymiarów i poborów podatków, roczne sprawozdania rachunkowe samorządów gminnych, rejestry wymiarowe podatków (obrotowego, dochodowego, gruntowego, od wynagrodzeń oraz od nabycia praw majątkowych), rejestry wymiarów doraźnych, rejestry spraw karnych, księgi zestawień podatkowych, sprawy akcyzy, Monopole (Tytoniowy, Loteryjny, Spirytusowy), zarządzenia dotyczące gorzelni i cukrowni, wykaz gorzelni, zajęcia majątków wrogich elementów, przekazanie kościołowi katolickiemu nieruchomości po zborach ewangelickich w Lesznie, sprawy poniemieckich nieruchomości bankowych, powiadomienia sądów o sprawach rehabilitacyjnych. Liczba jednostek w zespole: 171
34/184/0 Inspektorat Szkolny w Kościanie 1945-1950 0 rozwiń
projekty organizacji szkół, sieć szkolna, sprawozdania roczne kierowników szkół, sprawozdania statystyczne szkół podstawowych i przedszkoli Liczba jednostek w zespole: 15
34/185/0 Inspektorat Szkolny w Lesznie 1945-1950 [1955] 0 rozwiń
zarządzenia własne, informacje dotyczące tajnego nauczania w okresie okupacji niemieckiej, wykaz nauczycieli zamordowanych i zaginionych w czasie okupacji, projekty organizacji szkół, formularze sprawozdawczo-statystyczne szkół podstawowych w powiecie, formularze sprawozdawczo-statystyczne dotyczące upowszechniania kultury i oświaty, plany inwestycyjne, sprawozdania z wizytacji szkół, sieć szkolna, etaty dla szkół podstawowych, sprawy majątkowe, sprawozdania roczne kierowników poszczególnych szkół, protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych szkół oraz kronika kolonii letnich w Ziemnicach. Liczba jednostek w zespole: 71
34/186/0 Inspektorat Szkolny w Rawiczu [1938] 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
okólniki Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego i własne Inspektoratu Szkolnego, instrukcje, działalność Powiatowej Rady Szkolnej i Powiatowej Komisji Oświaty, konferencje rejonowe, konferencje nauczycielskie, projekty organizacyjne szkół, wykaz szkół, programy nauki, wizytacje szkół, arkusze spostrzeżeń, sprawozdania statystyczne, sprawozdania roczne kierowników szkół, opieka nad dziećmi i młodzieżą, oświata pozaszkolna, budżety, podręczniki szkolne, zakładanie i utrzymanie szkół, ogrody szkolne, kursy O.D., harcerstwo, sprawy rehabilitacji nauczycieli, materiały z okresu tajnego nauczania, wykaz stanu zatrudnienia nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 50
34/187/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu [1939-1950] 1950-1973 [1998] 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych oraz PPRN, sprawy organizacyjne Powiatowej Rad Narodowej, organizacja działalności Prezydium PRN, programy wyborcze, ewidencja radnych rady powiatowej oraz rad miejskich i gromadzkich, spotkania posłów i radnych z wyborcami, wnioski i interpelacje radnych, protokoły sesji PRN, uchwały PRN i ich realizacja, sprawozdania z działalnośći PRN, plany pracy Prezydium PRN, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium PRN, działalność komisji PRN, analizy skarg i zażaleń, narady i konferencje organizowane przez Prezydium PRN, sprawy organizacyjne rad narodowych niższego stopnia oraz sprawozdania z ich działalności, narady i konferencje z przedstawicielami rad narodowych w powiecie gostyńskim, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych, nazwy miejscowości, podział administracyjny powiatu gostyńskiego II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego sprawy organizacyjne i normatywy kancelaryjne, przepisy i wytyczne władz nadrzędnych, plany pracy, protokoły posiedzeń, plany gospodarcze powiatu oraz miast i gromad powiatu gostyńskiego, plany inwestycyjne, lokalizacje, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, plany dotyczące handlu, usług, rolnictwa i przemysłu, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych oraz analizy ekonomiczne, aktywizacja gospodarcza powiatu, bilanse siły roboczej, czyny społeczne, protokoły kontroli wykonania planów gospodarczych III. Wydział Statystyki okólniki i zarządzenia, instrukcje i formularze GUS, informatory powiatowe, sprawy organizacyjne, materiału statystyczne dotyczące: ludności powiatu, zatrudnienia i funduszu płac, przemysłu i handlu i budownictwa, rolnictwa i leśnictwa ( sprawozdania i spisy rolne), transportu i łączności, oświaty i kultury, pomocy społecznej i służby zdrowia, protokoły poinspekcyjne IV. Wydział Przemysłu i Handlu zarządzenia i wytyczne, sprawy organizacyjne Wydziału, rejestr zakładów przemysłowych, sprawy państwowego przemysłu terenowego, przemysł spółdzielczy, uprawnienia przemysłowe, sieć handlowa i gastronomiczna, handel prywatny i prywatne zakłady gastronomiczne, rzemiosło (rejestry kart rzemieślniczych, rejestry zezwoleń na prowadzenie rzemiosła, ewidencja zakładów rzemieślniczych, sprawy cechów, programy rozwoju rzemiosła), usługi, plany przemysłu terenowego, plany gospodarcze powiatu, programy rozwoju rzemiosła i usług, sprawozdania statystyczne, analizy gospodarcze, nadzór nad przemysłem i rzemiosłem, protokoły kontroli sieci handlowej, kontrole jednostek gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej V. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa zarządzenia i okólniki, organizacja Wydziału, organizacja jednostek podległych Wydziałowi, produkcja roślinna oraz sprawy dotyczące kwarantanny i ochrony roślin), narady organizowane przez Wydział, plany pracy Wydziału, planowanie i sprawozdawczość ze stanu rolnictwa w powiecie, plany i sprawozdania rolniczych spółdzielni produkcyjnych, plany w zakresie inwestycji i melioracji, elektryfikacja wsi, plany i sprawozdania dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, plany i sprawozdania z działalności służb weterynaryjnych, planowanie i sprawozdawczość dotycząca leśnictwa i ochrony przyrody, sprawozdania jednostek podległych Wydziałowi, sprawozdania z zakresu: kontraktacji roślin, zwalczania chorób i szkodników roślin, analizy sytuacji w rolnictwie, uwłaszczenia, rejestracja chorób i szkodników roślin, kontrole zewnętrzne Wydziału VI. Wydział Skupu zarządzenia i okólniki dotyczące obowiązkowych dostaw oraz kontraktacji, organizacja skupu, działalność Powiatowej Komisji Kontroli Skupu oraz powiatowego Zespołu Koordynacyjnego Skupu , plany i sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw, zestawienia wymiarowe dostaw, kontrole VII. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury plany pracy Wydziału, działalność Zespołu Usług Projektowych, plany inwestycyjne, sprawozdania o ruchu budowlanym, uzgodnienia lokalizacji obiektów, sprawy planów zagospodarowania przestrzennego, kontrole Wydziału, wypadki i katastrofy budowlane, ewidencja złóż kopalin VIII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne i plany pracy Wydziału, postulaty i wnioski radnych w sprawie gospodarki komunalnej, działalność: Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Czynszowej Komisji Odwoławczej, Komisji do Spraw Indywidualnego Budownictwa Mieszkaniowego i Powiatowej Komisji Lokalowej, plany inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej, sprawozdania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, realizacja budownictwa indywidualnego i spółdzielczego, wywłaszczanie i grunty zamienne, sprzedaż domów i działek, przedsiębiorstwa i zakłady komunalne, urządzenia komunalne, ulice, place, mosty i wiadukty, oświetlenie ulic, gazownia miejska, melioracje i studnie publiczne, zieleń i lasy komunalne, pracownicze ogródki działkowe, cmentarze i grobownictwo IX. Wydział Finansowy sprawy organizacyjne, Powiatowa Komisja Orzekająca (w sprawach naruszania dyscypliny budżetowej), działalność Komisji podatkowej, zasady i programy szkoleń pracowników, plany i wykonanie budżetu, plany finansowania inwestycji i kapitalnych remontów, budżety zbiorcze powiatu, ewidencja zmian budżetu powiatu, sprawozdania z wykonania budżetu, rejestry i sprawozdania o wynikach wymiaru zobowiązań pieniężnych, inspekcje i kontrole w Wydziale oraz w jednostkach nadzorowanych X. Wydział Spraw Wewnętrznych zarządzenia i instrukcje, sprawy organizacyjne Wydziału, ocena działalności Kolegium Karno-Administracyjnego, sprawy obywatelstwa polskiego, zmiany obywatelstwa, ustalanie i odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego, sprawy zmiany imion i nazwisk, sprawy postępowania wywłaszczeniowego oraz odszkodowań, sprawy stowarzyszeń i związków, kontrole zewnętrzne Wydziału, XI. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej zarządzenia i instrukcje dotyczące straży pożarnej, zarządzenia i akty normatywne władz nadrzędnych i własne, sprawy organizacyjne, sprawy szkoleń, manewrów i zawodów, narady i konferencje, programy ochrony przeciwpożarowej, statystyki i sprawozdania o pożarach, sieć straży pożarnej oraz budowa strażnic, kontrole jednostek podległych XII. Wydział Oświaty i Kultury okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjne Wydziału, sprawy organizacyjne szkół podstawowych na terenie powiatu, sieć szkolna, przedszkola, konferencje, doskonalenie zawodowe nauczycieli, sprawozdania statystyczne szkół podstawowych i przedszkoli, sprawozdania statystyczne dotyczące wychowania fizycznego i turystyki, sprawozdania dotyczące zatrudnienia w szkolnictwa, budowa szkół, sprawy muzeum,kina, klubów, świetlic, kontrole i inspekcje jednostek nadzorowanych przez Wydział XIII. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej zarządzenia i wytyczne, organizacja i zakres działania Wydziału, narady i szkolenia, planowanie budżetowe placówek służby zdrowia, sprawozdania i analizy dotyczące służby zdrowia i opieki społecznej, rejestracja lekarzy, kontrole jednostek nadzorowanych przez Wydział XIV. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sprawy organizacyjne oraz zarządzenia i wytyczne, plany budżetowe Wydziału, sprawozdania budżetowe, analizy z wykonania budżetu, kontrole w Wydziale XV. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zarządzenia i instrukcje, szkolenia, plany pracy Wydziału, sprawozdania z pośrednictwa pracy, bilanse siły roboczej, analizy ekonomiczne w zakresie zatrudnienia XVI. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki zarządzenia, sprawy organizacyjne i plany pracy Komitetu, plany rozwoju sportu i turystyki w powiecie gostyńskim, sprawozdania z działalności Komitetu, ośrodek wypoczynkowy w Dolsku, utrzymanie obiektów sportowych, zawody i imprezy organizowane przez Komitet Liczba jednostek w zespole: 2915
34/188/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesznie [1928-1950] 1950-1973 [1974-2003] 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne Powiatowej Rad Narodowej, plany pracy Powiatowej Rady Narodowej i jej Prezydium, programy wyborcze, protokoły sesji PRN, uchwały PRN i ich realizacja, zespoły radnych, dane statystyczne o radnych, spotkania z wyborcami, interpelacje i postulaty radnych, akta komisji PRN (protokoły posiedzeń i kontroli, sprawozdania z działalności), sprawy organizacyjne Prezydium PRN, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium PRN, narady i konferencje organizowane przez Prezydium PRN, podział administracyjny powiatu, analizy skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne jednostek organizacyjnych PPRN, ogólne zasady pracy i płac, sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej rad narodowych II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego protokoły posiedzeń Kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, plany gospodarcze powiatu oraz miast i gromad powiatu leszczyńskiego, plany inwestycyjne, czyny społeczne, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych oraz analizy ekonomiczne, lokalizacje, opis gospodarczy powiatu III. Wydział Statystyki organizacja Wydziału, plany pracy i sprawozdania z działalności Wydziału, wykaz jednostek sprawozdawczych, metryki statystyczne, dane statystyczne dotyczące: ludności, zatrudnienia, przemysłu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, rolnictwa, skupu i kontraktacji, handlu i gastronomii, transportu i łączności, oświaty i kultury IV. Wydział Przemysłu i Handlu przepisy i zarządzenia, zakres działania Wydziału, informacje własne i wycinki prasowe, rozwój sieci handlowej i gastronomicznej, handel prywatny, rozwój usług dla ludności, plany dotyczące rzemiosła, przemysł, kontrole V. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa organizacja Wydziału, roczne plany pracy, protokoły narad i odpraw, plany szkoleń rolniczych, plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, analizy sytuacji w rolnictwie, przekazywanie nieruchomości rolnych, wpisy do hipoteki, sprawozdania dotyczące nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, plany robót melioracyjnych, działalność spółek wodnych, narady organizowane przez Powiatową Stację Kwarantanny i Ochrony Roślin, plany i sprawozdania z zakresu ochrony roślin, rejestracja chorób i szkodników, Powiatowe Koła: Hodowców Koni, Hodowców Owiec, Producentów Trzody Chlewnej, Pszczelarzy, plany i sprawozdania dotyczące gospodarki leśnej, inwentaryzacja zwierzyny, działalność Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych, kontrole zewnętrzne Wydziału, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych VI. Wydział Skupu plany skupu, obowiązkowe dostawy, protokoły z narad i odpraw, VII. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury zarządzenia i przepisy normatywne, sprawy organizacyjne i ogólne Wydziału, planowanie i sprawozdawczość, lokalizacje, plany zagospodarowania przestrzennego, zabudowa Boszkowa, Terenowy Zespół Usług Projektowych, analizy i oceny ruchu budowlanego, wypadki i katastrofy budowlane, kontrole VIII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne Wydziału, działalność Powiatowej Komisji Lokalowej, planowanie ogólne, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu inwestycji, urządzenia komunalne, ulice, zieleńce i lasy komunalne, studnie publiczne, oświetlenie i gazyfikacja, elektryfikacja Boszkowa, cmentarze i grobownictwo, budownictwo indywidualne, kontrole jednostek podległych IX. Wydział Finansowy budżety powiatu, dodatkowe kredyty i przeniesienia kredytów, sprawozdania z wykonania budżetu, inwestycje i kapitalne remonty, inspekcje zewnętrzne Wydziału X. Wydział Spraw Wewnętrznych zbiór przepisów i zarządzeń, plany pracy referatów, protokoły posiedzeń Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, szkolenia i narady, sprawy pozbawienia obywatelstwa polskiego, rejestr osób wpisany na niemiecka listę narodowościową, ewidencja i nadzór nad działalnością stowarzyszeń, kontrole urzędów stanu cywilnego, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, sprawozdania z działalności Kolegium Karno-Administracyjnego, rejestry spraw karno-administracyjnych, kontrole XI. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej organizacja Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, zarządzenia i instrukcje, odprawy i narady, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, ewidencja pożarów, kontrole jednostek podległych, sprawy budżetowe XII. Wydział Oświaty i Kultury normatywy, plany pracy Wydziału, plany w dziedzinie kultury i sprawozdania z ich realizacji, domy kultury, świetlice i kluby, kino, biblioteki, muzeum, ochrona zabytków, towarzystwa kulturalne, organizacja obchodów, jubileuszy i konkursów, sieć szkolna, protokoły konferencji pedagogicznych, projekty organizacyjne szkół i przedszkoli, dokumentacja techniczna szkół, sprawozdania statystyczne szkół, sprawozdania dotyczące wychowania fizycznego i turystyki, sprawozdania z realizacji obowiązku szkolnego, kontrole przedszkoli i szkół XIII. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej plany i sprawozdania w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej inwalidów XIV. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sprawy organizacyjne oraz zarządzenia i wytyczne, plany budżetowe Wydziału, sprawozdania budżetowe, analizy z wykonania budżetu, kontrole w Wydziale XV. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza organizacja Wydziału i zakres jego działania, plany i sprawozdania roczne z zakresu gospodarki wodnej, pozwolenia wodno-prawne, księgi wodne, kontrole Liczba jednostek w zespole: 2196
34/189/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lesznie [1921-1949] 1950-1973 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny akty normatywne, sprawozdania z działalności Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, sołtysów i komitetów blokowych, protokoły sesji, realizacja uchwał MRN, spotkania radnych z wyborcami, rejestry wniosków radnych, akta komisji Miejskiej Rady Narodowej, przepisy i zarządzenia organizacyjne Prezydium MRN, dane personalne pracowników, biuletyny informacyjne PMRN, plany pracy, protokoły posiedzeń PMRN, spisy pozbawionych obywatelstwa polskiego, spis ulic miasta Leszna, spis przedsiębiorstw II. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego sprawy organizacyjne, uchwały oraz zarządzenia własne, sprawozdania z wykonania uchwał MRN, protokoły posiedzeń Kolegium Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, ankiety zakładów pracy, plany gospodarcze miasta, budżety i bilanse miejskie, bilanse siły roboczej, sprawozdania zakładów pracy, sieć punktów usługowych, karty rejestracyjne rzemieślników, plany pracy spółdzielni, plany rozwoju usług, inwentaryzacja urządzeń komunalnych, plany i sprawozdania z realizacji inwestycji, czyny społeczne, aktywizacja gospodarcza miasta, lokalizacje i opinie lokalizacyjne III. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej plany pracy Wydziału, sprawozdania z działalności gospodarki komunalnej, protokoły narad dyrektorów przedsiębiorstw miejskich, budżety, plany i programy w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdania przedsiębiorstw miejskich, posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, inwestycje, przekazywanie nieruchomości w Lesznie, sprzedaż domków i działek budowlanych, akty notarialne, plany i sprawozdania dotyczące kapitalnych remontów, plany gospodarcze i sprawozdania finansowe Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiej Gazowni w Lesznie, Miejskich Hoteli w Lesznie, sprawy organizacyjne oraz plany finansowe i sprawozdania Miejskiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego, działalność Zarządu Zieleni Miejskiej, oczyszczanie miasta, modernizacja oświetlenia ulic, grobownictwo (m.in.. pisy poległych żołnierzy radzieckich i grobów), stan techniczny dróg, spis terenów niewykorzystanych IV. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury sprawozdania z działalności Wydziału, opinie i decyzje w sprawie lokalizacji inwestycji V. Wydział Statystyki plany pracy Wydziału, instrukcje, wyniki Narodowego Spisu Powszechnego, sprawozdania dotyczące zatrudnienia i ruchu ludności, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego miasta, sprawozdania roczne z działalności zakładów przemysłowych, wykazy warsztatów rzemieślniczych, dane statystyczne dotyczące sieci handlowej i gastronomicznej, metryki statystyczne dotyczące wielkości przedsiębiorstw według ilości zatrudnionych, roczne sprawozdania z obrotu handlu i usług, sprawozdania z realizacji inwestycji budowlanych, dane statystyczne z okresu rolnictwa, wykonanie Narodowego Planu Gospodarczego w zakresie budowy i remontów szkół i przedszkoli, bilanse siły roboczej, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac w administracji państwowej i instytucjach na terenie miasta Leszna VI. Wydział Przemysłu i Handlu okólniki i zarządzenia, sprawozdania z działalności Wydziału, dane do planów gospodarczych, protokoły likwidacyjne przedsiębiorstw prywatnych, karty rejestracyjne warsztatów rzemieślniczych, opisy zakładów przemysłowych, sprawy rejestracji i likwidacji prywatnych zakładów gastronomicznych, plany przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, inwestycje spółdzielcze, protokoły kontroli własnej jednostki VII. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa sprawy organizacyjne, realizacja inwestycji w rolnictwie, materiały do planów gospodarczych, wykazy inwentarza żywego i martwego folwarku Grzybowo, zestawienia statystyczne dotyczące plonów, powierzchni zasiewów i pogłowia, spisy wozaków VIII. Wydział Finansowy sprawy organizacyjne Wydziału, sprawy funduszu płac i etatów w PMRN oraz w jednostkach podległych, budżety miasta Leszna i sprawozdania z jego wykonania, protokoły kontroli w Wydziale IX. Wydział Spraw Wewnętrznych zbór zarządzeń własnych, plany pracy Wydziału, sprawy pozbawienia lub stwierdzenia obywatelstwa polskiego, wykazy osób o podwójnym obywatelstwie, informacje o wyjazdach na stałe do RFN, ustalanie i odtwarzanie treści aktów USC, zmiany imion i nazwisk, sprawy konsularne, repatriacja z ZSRR, sprawy stowarzyszeń (wykazy, statuty, spisy członków, protokoły zebrań), aktywizacja zawodowa ludności cygańskiej, wykaz osób ubiegających się o wyjazd za granicę, sprawy Kolegium Karno-Administracyjnego X. Miejska Komenda Straży Pożarnej zarządzenia i wytyczne, sprawy organizacyjne Komendy, sprawozdania, wykazy sprzętu ppoż.. I pojazdów mechanicznych, plany operacyjne, wykazy członków i walne zebrania ochotniczych straży pożarnych, ewidencja pożarów XI. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy etatów i płac, protokoły z narad, kontrole jednostek podległych, sprawy osobowe pracowników służby zdrowia, plany dotyczące rozwoju służby zdrowia i pomocy społecznej, wykaz personelu medycznego, sprawozdania z działalności placówek służby zdrowia, plany szczepień ochronnych, sprawy pomocy społecznej, sprawozdania z realizacji postulatów ludności w zakresie ochrony zdrowia XII. Wydział Zatrudnienia sprawy organizacyjne Wydziału, protokoły kontroli przeprowadzonych przez Wydział, analizy i bilanse siły roboczej, sprawozdania ze stanu i ruchu zatrudnionych, sprawy pośrednictwa pracy XIII. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sprawy budżetowe Prezydium oraz zarządzenia wewnętrzne Wydziału Liczba jednostek w zespole: 1488
34/190/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawiczu [1945-1950] 1950-1973 0 rozwiń
Bogaty materiał dotyczący spraw organizacyjnych zawierają akta normatywne własne i władz nadrzędnych, protokoły posiedzeń Prezydium PRN, uchwały i zarządzenia PPRN, plany pracy wydziałów i referatów, sprawozdania statystyczne dotyczące pracowników, ankiety sprawozdawcze z działalności gromadzkich rad narodowych, protokoły kontroli jednostek podległych i nadzorowanych oraz skargi i wnioski. Najpełniej obraz powiatu przedstawiają protokolarze sesji PRN wraz z załącznikami oraz akta komisji. Wśród akt dotyczących zagadnień gospodarczych na większą uwagę zasługują: powiatowe plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania statystyczne, wykazy inwestycji realizowanych na terenie powiatu rawickiego i sprawozdania z ich wykonania oraz protokoły Kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego. W aktach zespołu znajdują się także szczegółowe dane dotyczące przemysłu, rzemiosła, handlu, rolnictwa i leśnictwa. Są to między innymi roczne plany produkcyjne przedsiębiorstw, protokoły kontroli przedsiębiorstw, rejestry przemysłowe, rejestry zakładów rzemieślniczych i protokoły ich kontroli, rejestry cechów i protokoły ich zebrań, sprawozdania dotyczące handlu hurtowego i detalicznego, wykazy placówek handlowych i usługowych, sprawozdania Miejskiego Handlu Detalicznego i Powszechnej Spółdzielni Spożywców, spisy rolne, akta dotyczące produkcji zwierzęcej i roślinnej, protokoły kontroli rolniczych spółdzielni produkcyjnych, akta kwalifikacji i ewidencji gruntów, sprawy obowiązkowych dostaw i sprawy zalesienia. Badacza zagadnień społecznych zainteresuje grupa akt dotycząca struktury zatrudnienia, ruchu ludności, dochodów i wydatków społeczeństwa. Sa to przeważnie sprawozdania statystyczne. Na uwagę zasługują także akta dotyczące stowarzyszeń i organizacji, spraw obywatelstwa, ludności niemieckiej, repatriantów i Cyganów. Akta dotyczące ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz organizacji straży pożarnej znajdują się w materiałach Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Skromnie reprezentowane są w zespole akta dotyczące kultury i oświaty. Są to jedynie fragmentaryczne materiały dotyczące spraw czytelni, bibliotek i szkolnictwa na terenie powiatu rawickiego. Liczba jednostek w zespole: 2898
34/191/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wolsztynie 1950-1973 [1975] 0 rozwiń
Akta Wydziału Organizacyjno-Prawnego umożliwiają odtworzenie struktury organizacyjnej i zakresu działania Prezydium. Zawierają bowiem zarządzenia, uchwały, instrukcje i wytyczne władz nadrzędnych i własnych. W protokołach sesji PRN z załącznikami zachowały się m.in. uchwały PRN w sprawie planów gospodarczych powiatu i budżetów, referaty komisji PRN, wnioski radnych, materiały informacyjne na sesje, referaty okolicznościowe, sprawozdania z działalności Rady i Prezydium oraz rad narodowych niższego stopnia, sprawozdania z działalności różnych zakładów i instytucji. Protokoły posiedzeń Prezydium i załącznik do nich zawierają m.in.: uchwały PPRN i sprawozdania z ich wykonania, plany pracy, sprawozdania z działalności Prezydium, Wydziałów i różnych zakładów pracy. W aktach komisji PRN znajdują się: protokoły posiedzeń i protokoły kontroli, plany pracy, referaty na sesje, wnioski komisji oraz sprawozdania z działalności. W Wydziale Organizacyjno-Prawnym zachowały się także: biuletyny dla radnych, wyniki wyborów do rad narodowych i Sejmu, protokoły spotkań radnych z wyborcami, sprawozdania statystyczne z zakresu zatrudnienia, protokoły posiedzeń Rady Seniorów, interpelacje i wnioski radnych, sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej rad narodowych oraz sprawy podziału administracyjnego. W aktach Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego znajdują się: przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych i własne, plany pracy, protokoły i uchwały Kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, wieloletnie i roczne plany gospodarcze powiatu i gromad, sprawozdania z ich wykonania oraz materiały do bilansów siły roboczej. W aktach Wydziału Handlu i Przemysłu zachowały się: programy usług dla ludności, programy pracy nakładczej, analizy gospodarcze roczne z okresu przemysłu, rozwoju usług i obrotu towarowego oraz protokoły kontroli Wydziału. W Wydziale Komunikacji znajdują się tylko sprawozdania roczne z ilości pojazdów mechanicznych w powiecie wolsztyńskim. W aktach Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa znajdują się: zarządzenia i wytyczne, akta organizacyjne Wydziału i jednostek podległych, wykazy akt, plany pracy, wieloletnie i roczne plany gospodarcze z okresu rolnictwa i leśnictwa, analizy ekonomiczne, plany gospodarcze rolniczych spółdzielni produkcyjnych, plany urządzenia gospodarstw leśnych, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, wykazy pomników przyrody, plany szkoleń rolniczych, analizy stanu elektryfikacji wsi, protokoły i sprawozdania z kontroli Wydziału oraz jednostek podległych. W Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa umieszczono także akta Powiatowej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin, jak: roczne i wieloletnie plany i sprawozdania z zakresu ochrony roślin, protokoły narad, protokoły kontroli jednostek podległych. W aktach Wydziału Skupu są sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego Skupu, roczne i wieloletnie plany z zakresu kontraktacji i skupu, sprawozdania z ich wykonania oraz protokoły kontroli jednostek podległych i kontroli zewnętrznych. W Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury zachował się jedynie protokół kontroli kompleksowej Wydziału. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zawiera: zarządzenia władz nadrzędnych i własne, sprawy organizacyjne Wydziału, uchwały PRN w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, protokoły posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Indywidualnego Budownictwa Mieszkaniowego, roczne i wieloletnie plany gospodarcze z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdania z ich wykonania, sprawy budowy i porządkowania cmentarzy, sprawozdania z wykorzystania ośrodków przywodnych. W Wydziale zachowały się także akta podległych przedsiębiorstw, a mianowicie: Powiatowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W Wydziale Finansowym oprócz akt organizacyjnych znajdują się roczne budżety zbiorcze i jednostkowe powiatu, sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z wymiaru podatku obrotowo-dochodowego, zbiorcze bilanse z załącznikami oraz sprawozdania z kontroli Wydziału. Akta Wydziału Spraw Wewnętrznych zawierają: zarządzenia i instrukcje, sprawy organizacyjne, materiały dotyczące szkoleń pracowników, sprawy obywatelstwa polskiego, sprawy zmiany imion i nazwisk, ustalania i odtwarzania treści aktów stanu cywilnego, materiały dotyczące działalności rożnych stowarzyszeń i organizacji (statuty, wykazy członków, sprawozdania z działalności). W Wydziale znajdują się również akta Powiatowej Komendy Straży Pożarnych, w tym: zarządzenia i wytyczne, protokoły narad, plany pracy, stan rozmieszczenia sieci straży pożarnych, sprawozdania ze stanu strażnic i urządzeń wodnych, ewidencje pożarów oraz protokoły kontroli własnej jednostki. Akta Wydziału Oświaty i Kultury mieszczą w sobie m.in..: wykazy szkół, protokoły narad i konferencji, sprawozdania z kontroli powszechności nauczania, wyniki kwalifikacyjne uczniów, sprawozdania z działalności szkół podstawowych, sprawy oświaty dla dorosłych, sprawozdania z wizytacji szkół, informacje o stanie placówek kulturalnych oraz Wolsztyńskie Informatory Kulturalne. W Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej zachowały się przede wszystkim sprawozdania z działalności ośrodków zdrowia, szpitala powiatowego i przychodni przyzakładowych oraz sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i wykonania budżetu. W Wydziale Budżetowo-Gospodarczym znajdują się tylko: analiza opisowa do sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych za rok 1967 oraz analiza skarg i wniosków. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza zawiera: zarządzenia, wykazy spółek wodnych, protokoły kontroli jednostek podległych i analizy ścieków. W Wydziale Zatrudnienia zachowały się: zarządzenia i uchwały PPRN, akta organizacyjne, analizy sytuacji na rynku pracy oraz protokoły kontroli Wydziału. W Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej i turystyki znajdują się protokoły posiedzeń, uchwały, plany pracy, programy rozwoju kultury fizycznej oraz analiza sytuacji sportu w powiecie wolsztyńskim. Liczba jednostek w zespole: 1184
34/192/0 Komisje wyborcze powiatu gostyńskiego 1954 0 rozwiń
oświadczenia zgody kandydatów, protokoły przyjęcia na listy kandydatów, wykazy kandydatów na radnych, wykazy członków komisji wyborczych, obwieszczenia wyborcze, protokoły głosowania na radnych PRN oraz miejskich i gromadzkich rad narodowych, informacje o przebiegu kampanii wyborczej Liczba jednostek w zespole: 10
34/193/0 Komisje wyborcze powiatu gostyńskiego 1958 0 rozwiń
materiały z wyborów do gromadzkich rad narodowych (zgłoszenia list kandydatów, protokoły głosowania) Liczba jednostek w zespole: 1
34/194/0 Komisje wyborcze powiatu gostyńskiego 1961 0 rozwiń
1. karty do głosowania oraz protokoły do głosowania w wyborach do Sejmu PRL, 2. obwieszczenia wyborcze, zgłoszenia list kandydatów, protokoły głosowania oraz protokoły z wyborów radnych PRN, miejskich i gromadzkich rad narodowych Liczba jednostek w zespole: 5
34/195/0 Komisje wyborcze powiatu gostyńskiego 1965 0 rozwiń
1. Materiały dotyczące wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej - karty do głosowania, protokoły głosowania 2. Materiały dotyczące wyborów do Powiatowej Rady Narodowej - zgłoszenia list kandydatów, karty do głosowania, protokoły głosowania, , protokoły z wyborów, obwieszczenia 3. Materiały dotyczące wyborów do miejskich rad narodowych - zgłoszenia list kandydatów, karty do głosowania, protokoły głosowania, protokoły z wyborów, obwieszczenia 4. Materiały dotyczące wyborów do gromadzkich rad narodowych - zgłoszenia list kandydatów, karty do głosowania, protokoły głosowania, , protokoły z wyborów, obwieszczenia Liczba jednostek w zespole: 4
34/196/0 Komisje wyborcze powiatu gostyńskiego 1969 0 rozwiń
protokoły głosowania w wyborach do Sejmu PRL, protokoły głosowania w wyborach do Wojewódzkiej Rady Narodowej, listy kandydatów, karty do głosowania , protokoły głosowania , protokoły z wyborów oraz obwieszczenia dotyczące wyborów radnych Powiatowej Rady Narodowej, rad miejskich i gromadzkich Liczba jednostek w zespole: 5
34/197/0 Komisje wyborcze powiatu kościańskiego 1954 0 rozwiń
materiały obwodowych komisji wyborczych z terenu powiatu kościańskiego, w tym protokoły głosowania Liczba jednostek w zespole: 59
34/198/0 Komisje wyborcze powiatu kościańskiego 1957-1958 0 rozwiń
materiały z wyborów radnych Powiatowej Rady Narodowej oraz miejskich i gromadzkich rad narodowych - listy kandydatów, oświadczenia kandydatów, protokoły głosowania i protokoły z wyborów Liczba jednostek w zespole: 3
34/199/0 Komisje wyborcze powiatu kościańskiego 1961 0 rozwiń
materiały z wyborów radnych Powiatowej Rady Narodowej oraz gromadzkich rad narodowych - m.in. listy kandydatów i protokoły głosowania Liczba jednostek w zespole: 19
34/200/0 Komisje wyborcze powiatu kościańskiego 1965 0 rozwiń
materiały z wyborów radnych Powiatowej Rady Narodowej oraz miejskich i gromadzkich rad narodowych - m.in. listy kandydatów, protokoły głosowania i protokoły z wyborów Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 181 do 200 z 1 299 wpisów.