Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
34/241/0 Komisje wyborcze powiatu wolsztyńskiego 1973 0 rozwiń
wybory rad narodowych w Mochach, Rakoniewicach i w Wolsztynie Liczba jednostek w zespole: 4
34/242/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kościanie 1973-1975 0 rozwiń
W zespole znajdują się następujące materiały: organizacja Biura PRN, protokoły sesji i uchwały PRN, protokoły posiedzeń Prezydium PRN i jego postanowienia, ewidencja radnych, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty mieszkańców, interpelacje radnych, sprawy odznaczeń, akta poszczególnych komisji działających przy PRN Liczba jednostek w zespole: 39
34/243/0 Urząd Powiatowy w Kościanie [1972] 1973-1975 0 rozwiń
W zespole znajdują się między innymi: zarządzenia Naczelnika Powiatu, protokoły narad, bilans roczny za 1974 r., plany rozwoju społeczno-gospodarczego, plany telefonizacji wsi, programy czynów społecznych, sprawozdania z realizacji planów, lokalizacja inwestycji, organizacja sieci szkół podstawowych, sprawozdania statystyczne dotyczące oświaty (szkół i przedszkoli), zawody i imprezy sportowe, zagospodarowanie turystyczne powiatu, działalność stowarzyszeń (sprawy rejestracji i sprawozdania z działalności), organizacja skupu i kontraktacji, plany z zakresu produkcji rolnej, plany inwestycyjne dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdania z wykonania planu usług komunalnych, sprawozdania z ruchu budowlanego, plany dotyczące rozwoju handlu i usług, rejestracja kadry medycznej, działalność służby zdrowia. Liczba jednostek w zespole: 193
34/244/0 Powiatowa Rada Narodowa w Gostyniu 1973-1975 0 rozwiń
W zespole znajdują się następujące materiały: sprawy organizacyjne, protokoły sesji i uchwały PRN, protokoły posiedzeń Prezydium PRN i jego postanowienia, ewidencja radnych, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i interpelacje radnych, akta poszczególnych komisji działających przy PRN Liczba jednostek w zespole: 49
34/245/0 Urząd Powiatowy w Gostyniu 1973-1975 0 rozwiń
W zespole znajdują się między innymi: statut Urzędu, zarządzenia Naczelnika, sprawy skarg i wniosków, protokoły kontroli własnej jednostki oraz jednostek nadzorowanych przez Urząd, sprawy konkursu „Mistrz Gospodarności” oraz akcji „Poznański Porządek”, lokalizacja inwestycji, realizacja planów społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu, budżet i sprawozdania z jego realizacji, sprawozdania z wymiaru podatków, projekty organizacyjne szkół, sprawy rejestracji stowarzyszeń, analizy sytuacji w rolnictwie, programy rozwoju rolnictwa, plany gospodarcze i ich realizacja z zakresu rolnictwa, plany budownictwa wiejskiego, sprawozdania statystyczne z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sieć handlowa, gastronomiczna i usługowa, plany gospodarcze z zakresu przemysłu i handlu, rozwój rzemiosła, plany i programy w zakresie służby zdrowia, rejestracja personelu medycznego, sprawozdania z wykonania planów w placówkach służby zdrowia, sprawozdania z pośrednictwa pracy, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu gostyńskiego. Liczba jednostek w zespole: 168
34/246/0 Spółka ku Zabezpieczeniu Wiatraków w Kościanie 1870-1947 0 rozwiń
statuty Spółki z lat 1870 i 1893, protokoły z zebrań członków z lat 1872-1947, kataster Spółki z lat 1870-1937, rejestr członków z 1884 r., rejestr pożyczek z lat 1890-1938, rejestr wydatków Spółki z lat 1893-1931 oraz sprawy ubezpieczeń w KKO miasta Kościana. Liczba jednostek w zespole: 9
34/247/0 Zbiór druków ulotnych 1848-2017 16 rozwiń
Zbiór ułożono w dwóch działach: 1/ Afisze, plakaty, ulotki 2/ Informatory, zaproszenia, programy Do najciekawszych materiałów zawartych w zbiorze należą: zarządzenia władz pruskich z okresu Wiosny Ludów, zarządzenia z okresu okupacji hitlerowskiej oraz druki dotyczące pierwszego okresu PRL. W zbiorze znajduje się znaczna ilość afiszy i programów dotyczących imprez kulturalnych i sportowych oraz wyborów do Sejmu, Senatu i samorządowych. Liczba jednostek w zespole: 5861
34/248/0 Zbiór planów miast Archiwum Państwowego w Lesznie 1822-2004 0 rozwiń
Plany przedstawiają m.in. zabudowę miast i przedmieść, sieć ulic, przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a także sieć elektroenergetyczną. Kilka planów Leszna z okresu międzywojennego posiada zaznaczone obiekty wojskowe oraz rowy i schrony przeciwlotnicze. Na niektórych planach znajdują się także nazwiska właścicieli poszczególnych parcel. Ponadto na wielu planach zaznaczono działające w danych miastach instytucje państwowe i obiekty sakralne oraz miejsca usytuowania cmentarzy. W zbiorze jest najwięcej planów miasta Leszna (144 j. inw.). Do z najciekawszych i najbardziej wartościowych należy kopia planu miasta Leszna z 1793 r., sporządzona w 1882 r. Zbiór tworzą plany jedno i wielobarwne. W większości zostały sporządzone na papierze o różnych formatach. Są także plany wykonane na papierze podklejonym tekturą lub płótnem oraz plany wykonane na kalce białkowej. Plany miast z zasobu Archiwum Państwowego w Lesznie sporządzone są najczęściej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:400 lub 1:5000. Niewielka część posiada skale 1:10 000 i mniejszą. Oprócz Leszna są to plany przede wszystkim miast z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski - m.in.: Gostynia, Jutrosina, Kobylina, Kościana, Pogorzeli, Ponieca, Rawicza, Wschowy. Liczba jednostek w zespole: 381
34/249/0 Powiatowa Rada Narodowa w Rawiczu 1973-1975 0 rozwiń
W zespole znajdują się następujące materiały: protokoły sesji i uchwały PRN, protokoły posiedzeń Prezydium PRN i jego postanowienia, spotkania radnych z wyborcami, akta poszczególnych komisji działających przy PRN, działalność komitetów osiedlowych, nadawanie odznaczeń Liczba jednostek w zespole: 22
34/250/0 Urząd Powiatowy w Rawiczu [1958-1972]1973 - 1975 0 rozwiń
Akta Biura Ogólnoorganizacyjnego zawierają: zarządzenia Naczelnika Powiatu, plany pracy PRN, wykazy pracowników i statystyki dotyczące spraw pracowniczych oraz materiały o podziale administracyjnym. W aktach Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego znajdują się: plany społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu rawickiego, protokoły posiedzeń Kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz analizy sytuacji gospodarczej powiatu rawickiego, Akta Wydziału Finansowego dotyczą: planowania i zmian budżetu, sprawozdań zbiorczych o dochodach i wydatkach budżetowych, kontroli Wydziału, zatrudnienia i płac oraz planów finansowania inwestycji i kapitalnych remontów. Z Wydziału Oświaty, Wychowania i Kultury zachowały się jedynie akta o organizacji przedszkoli. Materiały Wydziału Spraw Wewnętrznych dotyczą kontroli i instruktażu jednostek podległych, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu zawiera: plany inwestycyjne w zakresie rolnictwa, leśnictwa i skupu oraz sprawozdania z realizacji inwestycji i kapitalnych remontów w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. W Wydziale Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska znajdują się akta dotyczące: usług pogrzebowych, organizacji podległych przedsiębiorstw i zakładów, inwestycji, usług komunalnych oraz kontroli zewnętrznych. W aktach Wydziału Handlu, Przemysłu i Usług są materiały dotyczące: planów powiatowych w zakresie handlu, przemysłu i usług, lokalizacji sieci handlowej, zakładów gastronomicznych i punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz działalności nakładczej i gminnych spółdzielni. Akta wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczą kontroli kompleksowych w placówkach przemysłowej służby zdrowia oraz interpelacji radnych w sprawach służby zdrowia i opieki społecznej. Liczba jednostek w zespole: 78
34/251/0 Komisje wyborcze Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
34/252/0 Zbiór tłoków pieczętnych 1781-2000 0 rozwiń
Do najciekawszych pieczęci należy zaliczyć pieczęć burmistrza Borku z 1781 r. Jest to zarazem najstarsza pieczęć w zbiorze. Ponadto warto zwrócić także uwagę na tłok pieczętny rodziny von Lessen´ów z Drzeczkowa. Najliczniej reprezentowane są jednak tłoki pieczętne szkół podstawowych z terenu powiatu kościańskiego. W zbiorze są ponadto tłoki organizacji i towarzystw oraz przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 82
34/253/0 Urząd Stanu Cywilnego Bojanowo 1874-1925 21755 rozwiń
księgi urodzeń, małżeństw i zgonów, skorowidze do ksiąg Liczba jednostek w zespole: 302
34/254/0 Urząd Miasta i Powiatu w Lesznie [1951] 1973-1975 0 rozwiń
W zespole znajdują się między innymi: statut Urzędu, wykaz miejscowości powiatu leszczyńskiego, protokoły posiedzeń i narad kierownictwa Urzędu, protokoły kontroli jednostek podległych, analizy skarg i wniosków, normatywy kancelaryjne, budżety i sprawozdania z ich realizacji, inspekcje zewnętrzne Wydziału Finansowego, protokoły rewizji finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Święciechowie, plany finansowania inwestycji i kapitalnych remontów, akta dotyczące lokalizacji pomnika powstańców wielkopolskich w Osiecznej, wykaz miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu, decyzje o wpisaniu do rejestru zabytków, ocena pracy bibliotek powiatu leszczyńskiego, organizacja szkół w powiecie leszczyńskim, sprawozdania z inspekcji szkół, rozwój sieci handlowej, gastronomicznej i usług na terenie powiatu, plany pracy Wydziału Rolnictwa, plany i analizy dotyczące rolnictwa, plany i sprawozdania dotyczące opieki społecznej, rejestr stowarzyszeń sprawozdania, karty ewidencyjno-adresowe mieszkańców Leszna i powiatu. Liczba jednostek w zespole: 251
34/255/0 Rada Narodowa Miasta i Powiatu w Lesznie 1973-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera: protokoły sesji i posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Powiatu, protokoły z odbytych spotkań radnych z wyborcami, akt poszczególnych komisji działających przy Radzie. Liczba jednostek w zespole: 38
34/256/0 Towarzystwo Czytelni Ludowych Koło w Lesznie 1934-1950 0 rozwiń
Akta Towarzystwa zachowały się tylko szczątkowo i pochodzą przede wszystkim z okresu po 1945 r. Są wśród nich m.in.: deklaracje członkowskie z lat 1945-1947, protokolarze zebrań z lat 1945-1949, sprawozdania z działalności Koła w Lesznie z lat 1945-1950, inwentarze biblioteczne z lat 1934-1949, sprawy finansowe i zbiórek na zakup książek z lat 1945-1949 oraz fotografie wnętrza biblioteki w Lesznie z 1945 r. Liczba jednostek w zespole: 10
34/257/0 Dom Kultury w Lesznie 1954-1975 [1976] 0 rozwiń
Materiały zawarte w zespole zawierają informacje o organizacji i działalności Domu Kultury. Z akt organizacyjnych znajdują się m.in. statuty i regulaminy pracy. Protokoły posiedzeń Rady Społecznej Domu Kultury z lat 1954-1961 zawierają m.in. skład osobowy Rady, oceny działalności i rozliczeń finansowych Domu Kultury. Informacje o działalności zawierają także teczki ze sprawozdaniami, protokoły narad pracowników oraz kronika. Kronika została założona w 1965 r., ale zawiera także informacje z lat wcześniejszych. Warto także zwrócić uwagę na wycinki prasowe oraz fotografie, afisze i zaproszenia na imprezy kulturalne. Liczba jednostek w zespole: 203
34/258/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Lesznie z siedzibą w Rawiczu [1973] 1975-1980 [1981] 0 rozwiń
Wśród akt znajdują się m.in.: akta organizacyjne i plany pracy WRZZ, programy działania, protokoły posiedzeń plenarnych i protokoły posiedzeń prezydium WRZZ, plany pracy komisji działających przy WRZZ, wykazy rad zakładowych, wykazy przewodniczących rad zakładowych, budżety i bilanse roczne WRZZ, sprawozdania z działalności zakładowych organizacji związkowych, informacje o konferencjach samorządów robotniczych, sprawozdania z działalności rad zakładowych, statuty związków zawodowych, teczki z imprez i akcji organizowanych przez WRZZ. Materiał uzupełniający stanowią fotografie. Liczba jednostek w zespole: 127
34/259/0 Okręg X Kół Śpiewaczych w Gostyniu - zbiór szczątków zespołów 1933 - 1976 [1979] 0 rozwiń
W materiałach dotyczących Okręgu X Kół Śpiewaczych w Gostyniu (sygn. 1-44) znajdują się m.in. statuty, protokolarze zebrań zarządu Okręgu, plany pracy i sprawozdania z działalności chórów wchodzących w skład Okręgu, rozliczenia finansowe, protokoły walnych zebrań kół i składy imienne zarządów, preliminarze budżetowe chórów, karty zgłoszeń na festiwale. Osobno wydzielono w zespole akta: 1/ Koła Śpiewu „Hejnał” w Bodzyniewie –Wirginowie (sygn. 45-53), 2/ Koła Śpiewu „Cecylia” w Gostyniu (sygn. 54-63), 3/ Koła Śpiewu „Dzwon” w Gostyniu” (sygn. 64-78). Wśród tych akt są między innymi: kroniki, składy imienne zarządu i sprawozdania roczne z działalności, protokolarze posiedzeń, spisy członków oraz książki kasowe. Liczba jednostek w zespole: 78
34/259/1 Okręg X Kół Śpiewaczych w Gostyniu 1933-1976 [1979] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44
Wyświetlanie 241 do 260 z 1 299 wpisów.