Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
34/161/0 Parafia rzymskokatolicka w Bukówcu Górnym 1864-1926 0 rozwiń
Zespół liczy zaledwie 4 j.a. Dotyczą one m.in.. rachunków kościelnych i wykazu kapitałów oraz akt proboszcza Paula Kitzmanna Liczba jednostek w zespole: 4
34/162/0 Parafia rzymskokatolicka w Dłużynie 1873-1939 0 rozwiń
Akta pochodzą z lat 1873-1939. Dotyczą wizyt kościelnych, rewizji i rachunków kasy kościelnej, nowych organów i dzwonów, postawienia figury Najświętszego Serca Jezusa w Starym Szzcepankowie, pożyczek z funduszów kościelnych, ubezpieczenia majątku kościelnego oraz działalności Komitetu Parafialnego do Spraw Bezrobocia Liczba jednostek w zespole: 7
34/163/0 Parafia rzymskokatolicka w Krzycku Małym 1755-1904 0 rozwiń
zarządzenia, plebania i kościół, recesy, sprawy szkoły Liczba jednostek w zespole: 9
34/164/0 Parafia rzymskokatolicka we Włoszakowicach 1816-1913 0 rozwiń
I. Akta parafii rozporządzenia, korespondencja, nieruchomości II. Akta kościoła patronat, kolekty, daniny, składki, roboty budowlane III. Akta plebani regulacja gruntów, dzierżawa nieruchomości, roboty budowlane, dochody organisty i nauczyciela IV. Akta szpitala parafialnego Liczba jednostek w zespole: 30
34/165/0 Parafia rzymskokatolicka w Zbarzewie 1673-1938 0 rozwiń
I. Akta parafii rozporządzenia, dyspensy, wizytacje, statystyka II. Akta kościoła i plebani introdukcja proboszcza, majątek kościelny, fundacje, sprawy budowlane, regulacja gruntów III. Akta szkoły parafialnej Liczba jednostek w zespole: 37
34/166/0 Parafie rzymskokatolickie w Ruchocicach i Zielęcinie, pow. wolsztyński [1747]1800-1939 0 rozwiń
I. Akta parafii Dotyczące dyspens i konsensów sadowych, sprawy opieki, okólniki i rozporządzenia władz duchownych i świeckich oraz dotyczące prowizorów kościołów II. Akta kościoła sprawy dotyczące budowy, rachunki kas kościołów w Ruchocicach i Zielęcinie III. Akta plebani akta dotyczące budowy i reperacji budynków plebańskich, materiały dotyczące podatków i regulacji gruntów Liczba jednostek w zespole: 43
34/167/0 Parafia rzymskokatolicka w Skoraszewicach, pow. gostyński 1794-1918 0 rozwiń
I Akta parafii księgi do aktów urodzeń, zgonów, zapowiedzi i małżeństw, zezwolenia ślubne, rozporządzenia władz duchownych i cywilnych w sprawach ogólnych kościelnych oraz dekanalnych (m.in.. akta dotyczące odpustów ustanowionych przy kościele parafialnym w Skoraszewicach), akta dotyczące zarządców parafii II. Akta kościoła wykaz kapitałów należących do majątku kościoła, książka prowentu i expensy kościoła w Skoraszewicach, podział akcydensów pogrzebowych, dziennik dochodów kasy kościelnej, sprawy legatu śp. ks. Gołębeckiego III.Akta plebani dotyczące legatów i innych dochodów Liczba jednostek w zespole: 30
34/168/0 vacat - Różne instytucje i organizacje z powiatu gostyńskiego- zbiór szczątków zespołów, zlikwidowano, włączono do zespołu nr 659 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
34/169/0 vacat - Różne instytucje z powiatu kościańskiego- zbór szczątków zespołów, zlikwidowano, włączono do zespołu nr 659 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
34/170/0 vacat - Różne instytucje z powiatu leszczyńskiego-zbiór szczątków zespołów, zlikwidowano, włączono do zespołu nr 659 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
34/171/0 vacat - Różne instytucje z powiatu rawickiego- zbiór szczątków zespołów, zlikwidowany, włączono do zespołu nr 659 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
34/172/0 vacat - Różne instytucje z powiatu wolsztyńskiego- zbiór szczątków zespołów, zlikwidowano, włączono do zespołu nr 659 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
34/173/0 Starostwo Powiatowe w Gostyniu [1937] 1945-1950 [1964] 0 rozwiń
Mimo swego szczątkowego charakteru zespół zawiera bardzo cenne materiały dla badań nad powojennymi dziejami regionu gostyńskiego. W zespole zachował się bowiem komplet sprawozdań sytuacyjnych Starosty Powiatowego, które odzwierciedlają zmiany polityczno-społeczne i gospodarcze. Interesującym materiałem badawczym są także akta o tytule "Różne". Zawierają one między innymi charakterystyki gmin miejskich i wiejskich wchodzących w skład powiatu, wykazy pracowników Starostwa i podległych mu gmin, wykazy i charakterystyki duchownych katolickich, spisy majątku kościelnego, materiały dotyczące organizacji i stowarzyszeń wyznaniowych, repatriacji Niemców oraz akcji przesiedlania ludności polskiej na Ziemie Odzyskane. Nie mniej ciekawy materiał badawczy zawierają pozostałe akta zespołu: protokoły Wydziału Powiatowego z lat 1946-1950, akta dotyczące wyborów zarządów miejskich i gminnych oraz powołania rad narodowych w powiecie gostyńskim w 1945 r., a także budżety administracyjne Powiatowego Związku Samorządowego. Liczba jednostek w zespole: 107
34/174/0 Starostwo Powiatowe w Kościanie [1920] 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Referat Ogólno-Organizacyjny - zarządzenia, organizacja, zjazdy, kontrola, wykazy miejscowości II. Referat Budżetowo-Gospodarczy - przepisy, wnioski i sprawozdania budżetowe III. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa i USC, zmiana nazwisk , melioracja IV. Referat Społeczno-Polityczny - sprawozdania sytuacyjne Starosty Powiatowego, referendum, wybory, stowarzyszenia, związki, partie polityczne, organizacje młodzieżowe, sprawy wyznaniowe, mniejszości narodowe, sprawy VD, wysiedlanie Niemców V.. Referat Opieki Społecznej - fundacje, zakłady opieki społecznej, sprawozdania VI. Referat Zdrowia - personel służby zdrowia, zakłady lecznicze, sprawozdawczość i statystyka VII. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - parcelacje, przemysł rolny, bydło trofejne, sprawozdania VIII. Referat Aprowizacji - świadczenia rzeczowe, karty żywnościowe IX. Referat Przemysłu i Handlu - zaopatrzenie rynku, przemysł, handel, rzemiosło X. Referat Szkód Wojennych - rejestracja szkód wojennych XI. Referat Odbudowy - okólniki, szkody wojenne, przedsiębiorstwa budowlane, sprawozdania, grobownictwo, nadzór budowlany XII. Referat Kultury i Sztuki - zespoły artystyczne, sale widowiskowe, sprawozdania XIII. Referat Samorządu Powiatowego - protokolarze posiedzeń Wydziału Powiatowego, sprawozdawczość, zakłady komunalne, inwestycje, biblioteka publiczna XIV. Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego - wykazy pracowników, statystyka, świadczenia rzeczowe, sprawy inspekcyjne, granice powiatu, gmin i gromad, budżety i sprawozdania rachunkowe XV. Referat Podatkowy - statystyka podatkowa Liczba jednostek w zespole: 705
34/175/0 Starostwo Powiatowe w Lesznie [1928] 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny - sprawy personalne, wybory sołtysów 2. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa, zmiana nazwisk, ewidencja ruchu ludności, 3. Referat Społeczno-Polityczny - sprawozdania sytuacyjne, partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje, związki zawodowe, sprawy wyznaniowe 4. Referat Opieki Społecznej - zasiłki, grobownictwo 5. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - statystyka 6. Referat Aprowizacji i Handlu - sprawozdawczość, statystyka 7. Referat Odbudowy - nadzór budowlany, inwestycje, szkody wojenne, odbudowa 8. Referat Samorządu Powiatowego - protokolarze Wydziału Powiatowego 9. Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego - budżety i sprawozdania rachunkowe Liczba jednostek w zespole: 345
34/176/0 Starostwo Powiatowe w Rawiczu [1897] 1945-1950 0 rozwiń
I. Referat Ogólno-Organizacyjny - okólniki, sprawy organizacyjne II. Referat Administracyjny i Karno-Administracyjny - sprawy obywatelstwa, nadzór nad USC, ewidencja ludności, spółki wodne, szkody wojenne, tajne gorzelnictwo III. Referat Społeczno-Polityczny - okólniki, sprawozdania sytuacyjne, partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje, sprawy narodowościowe i wyznaniowe IV. Referat Wojskowy - sprawy administracyjne V. Referat Opieki Społecznej - zakłady opieki społecznej, grobownictwo, żebractwo, sprawozdawczość VI. Referat Zdrowia - sprawozdawczość i statystyka VII. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - parcelacja, osadnictwo, sprawozdawczość i statystyka VIII. Referat Oświaty Rolniczej - sprawozdawczość, statystyka, personel i uczniowie szkół rolniczych IX. Referat Aprowizacji - statystyka i sprawozdawczość X. Referat Przemysłu i Handlu - sprawy ogólne, sprawozdawczość i statystyka, projekty zakładów, nadzór, koncesje XI. Referat Odbudowy - nadzór, inwestycje, grobownictwo, odbudowa wsi XII. Referat Kultury i Sztuki - orkiestry, chóry, kultura ludowa XIII. Referat Samorządu Powiatowego - zarządzenia, okólniki, KKO, budżety, planowanie, szpital, biblioteka publiczna XIV. Referat Inspekcyjny - inspekcje, sprawy budżetowe gmin, podział terytorialny Liczba jednostek w zespole: 756
34/177/0 Starostwo Powiatowe w Wolsztynie [1940] 1945-1950 [1953] 0 rozwiń
I. Referat Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, podział administracyjny II. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa polskiego, zmiany imion i nazwisk, ruch ludności, przywłaszczanie nieruchomości, poszukiwanie rodzin III. Referat Społeczno-Polityczny - okólniki, sprawozdania sytuacyjne, statystyka ludności, wysiedlanie ludności niemieckiej, repolonizacja Ziem Odzyskanych, rejestracja cudzoziemców, repatriacja obywateli radzieckich, stosunek kleru katolickiego do nowego ustroju, stowarzyszenia i związki, sprawy wyznaniowe, rehabilitacja volksdetschów, poszukiwanie rodzin, zbrodnie hitlerowskie, zbiórki publiczne IV. Referat Wojskowy - instrukcje, zarządzenia polustracyjne V. Referat Opieki Społecznej - instrukcje, zarządzenia polustracyjne, opieka nad więźniami obozów koncentracyjnych, zakłady opieki społecznej, fundacje, pomoc zimowa, pomoc powodzianom, współdziałanie z Urzędem Repatriacyjnym, sprawozdawczość VI. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - rejestracja gospodarstw poniemieckich, spisy rolne VII. Referat Oświaty Rolniczej - statystyka VIII. Referat Weterynaryjny - wykazy lekarzy weterynarii, nadzór weterynaryjny, szczepienia zwierząt IX. Referat Przemysłu i Handlu - rejestracja przemysłu, rejestracja rzemieślników, statystyki X. Referat Świadczeń Rzeczowych - Komisja Specjalna do walki z szkodnictwem i nadużyciami, rekwizycje Armii Czerwonej, sprawozdania XI. Referat Szkód Wojennych - rejestracja szkód XII. Referat Odbudowy - nadzór budowlany, grobownictwo wojenne, szkody wojenne, odbudowa, pozwolenia budowlane, sprawozdania XIII. Referat Statystyki - sprawy statystyczne XIV. Referat Samorządu Powiatowego - okólniki i zarządzenia, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, kontrole, sprawy KKO, budżety i sprawozdania rachunkowe, sprawy majątkowe, planowanie i inwestycje XV. Referat Inspekcyjny - narady i konferencje Liczba jednostek w zespole: 200
34/178/0 Powiatowa Rada Narodowa w Gostyniu 1945-1950 0 rozwiń
składy osobowe rad narodowych w powiecie gostyńskim, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej Liczba jednostek w zespole: 3
34/179/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kościanie 1945-1950 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i ogólne - przepisy, zarządzenia i okólniki organizacyjne, powoływanie członków Powiatowej Rady Narodowej, działalność komisji Powiatowej Rady Narodowej, posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej, , statystyki i sprawozdania (dotyczące różnych dziedzin) 2. Nadzór nad działalnością Starostwa Powiatowego - sprawozdania z działalności, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe oraz uchwały podatkowe i finansowe Powiatowego Związku Samorządowego, kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej nad działalnością starosty, sprawozdania starosty, powoływanie i ustąpienie starosty, opinie w sprawach powoływania burmistrzów i wiceburmistrzów, kontrola działalności 3. Nadzór nad gminami miejskimi i wiejskimi plany pracy, protokoły sesji i posiedzeń Prezydium oraz sprawozdania rad narodowych niższego stopnia, zatwierdzanie uchwał rad narodowych niższego stopnia w sprawach budżetu, zatwierdzanie uchwał rad narodowych, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe miast i gmin wiejskich Liczba jednostek w zespole: 290
34/180/0 Powiatowa Rada Narodowa w Lesznie 1945-1950 0 rozwiń
I. Organizacja, posiedzenia i sprawozdania Powiatowej Rady Narodowej i rad narodowych niższego stopnia przepisy i zarządzenia organizacyjne, akta dotyczące działalności Delegata Rządu na powiat leszczyński, powoływanie członków Powiatowej Rady Narodowej, posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej i sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń i sprawozdania rad narodowych niższego stopnia, powoływanie i odwoływanie starosty oraz opinie w sprawie wyboru burmistrzów i wiceburmistrzów II. Nadzór Powiatowej Rady Narodowej nad radami narodowymi niższego stopnia zatwierdzanie uchwał rad narodowych, składy osobowe rad narodowych na terenie powiatu III. Komisje społeczne i komitety protokoły posiedzeń Społecznej Komisji Kontroli Cen oraz Powiatowego Komitetu Współdziałania Liczba jednostek w zespole: 80
Wyświetlanie 161 do 180 z 1 299 wpisów.