Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
34/1/0 Starostwo Powiatowe w Gostyniu [1845] 1919-1939 57 rozwiń
Referat Organizacyjny, 1921-1930, sygn. 1-10 (okólniki, wydatki, dane statystyczne o powiecie, sprawy osobowe pracowników); Referat Bezpieczeństwa, [1845] 1919-1939, sygn. 11-107 (rozporządzenia, okólniki, wybory, sprawozdania sytuacyjne, mniejszości narodowe, stowarzyszenia, organizacje i partie polityczne, prasa, związki zawodowe, obchody 1 Maja); Referat Administracyjny, [1887] 1919-1939, sygn. 108-127 (USC, kontrola ruchu ludności, cechy rzemieślnicze, aprowizacja, handel, sprawy inspektoratu szkolnego); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1924-1939, sygn. 128-139 (okólniki, parcelacje majątków ziemskich, statystyka); Referat Opieki Społecznej i Sanitarnej {1884] 1919-1935, sygn. 140- 146 (legaty, bezrobocie, lekarz powiatowy); Referat Wojskowy, 1920-1935, sygn. 147-149 (dezerterzy, wykazy poborowych, akta mobilizacyjne); Referat Budowlany, [1899] 1919-1938, sygn. 150-152 plany budowlane (m.in..rysunek huty szkła). Sygn. 153 - 155 (okólniki Wojewody poznańskiego, spisy stowarzyszeń, sprawozdania sytuacyjne). Liczba jednostek w zespole: 156
34/2/0 Starostwo Powiatowe w Kościanie [1813] 1919-1939 0 rozwiń
I. Referat Ogólny - sprawy reprezentacji Starostwa, odznaczenia II. Referat Organizacyjny - okólniki, rozporządzenia, kontrole, podział administracyjny, sprawy budżetowo-gospodarcze, III. Referat Bezpieczeństwa - sprawy konsularne, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy narodowościowo-wyznaniowe, stowarzyszenia , związki, strajki, bezrobocie, policja, , komunikacja, sprawy paszportowe IV. Referat Administracyjny - okólniki, sprawy obywatelstwa, opcje narodowościowe, USC, sprawy ludnościowe, przemysł, rzemiosło, handel, aprowizacja, sprawy wodne, budownictwo, ochrona przeciwpożarowa, kultura, sztuka V. Referat Wojskowy - okólniki, rozkazy, sprawy mobilizacyjne VI. Referat Opieki Społecznej - wsparcie ubogich, fundacje, zakłady opiekuńcze, ubezpieczenia, pośrednictwo pracy, bezrobocie, emigracja VII. Referat Sanitarny - okólniki, lekarze, aptekarze, położne, zakłady lecznicze, sprawozdania VIII. Referat Weterynaryjny - sprawy weterynaryjne, statystyka IX. Referat Ochrony Lasów - nadzór nad lasami, zalesienie, ochrona lasów, programy gospodarcze X. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - likwidacja majątków niemieckich, parcelacje majątków ziemskich,szkodniki roślin, statystyka Liczba jednostek w zespole: 546
34/3/0 Starostwo Powiatowe w Lesznie [1882] 1919-1939 [1945-1951] 0 rozwiń
I. Referat Ogólny - zarządzenia, akcje społeczne, odznaczenia, zażalenia II. Referat Organizacyjny - okólniki, plany, zjazdy, inspekcje, sprawy osobowe urzędników, sprawy budżetowe, samorządowe i gminne III. Referat Bezpieczeństwa - sprawy policyjne, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy narodowościowe i wyznaniowe, partie, stowarzyszenia, organizacje, związki, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, cudzoziemcy, ruch graniczny IV. Referat Administracyjny - zarządzenia, opcje narodowościowe, obywatelstwo, ewidencja ludności, kultura i oświata, przemysł, cechy rzemieślnicze, statystyka, pożarnictwo, spółki wodne, łowiectwo, rybołówstwo, sprawy majątków niemieckich V. Referat Wojskowy - okólniki, instrukcje, sprawy poborowych, LOPP, WF i PW VI. Referat Opieki Społecznej - zakłady opiekuńcze, fundacje, ubodzy, pomoc dzieciom, bezrobocie, pośrednictwo pracy, włóczęgostwo, żebractwo, emigracja, reemigracja VII. Referat Zdrowia - okólniki, personel lekarski, choroby zakaźne, sprawy sanitarne, komisje lekarskie, ekshumacje, opieka nad matką i dzieckiem, zakłady lecznicze VIII. Referat Weterynarii - okólniki, personel, nadzór, szczepienia, zarazy, sprawozdania IX. Referat Ochrony Lasów - ochrona lasów, uprawy leśne, szkodniki, zalesienie, programy gospodarcze, spis lasów X. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - zarządzenia, parcelacje majątków, sprawy katastralne, organizacje rolnicze, obrót ziemią, statystyka Liczba jednostek w zespole: 1108
34/4/0 Starostwo Powiatowe w Rawiczu [1896] 1919-1939 0 rozwiń
Tom I inwentarza I. Referat Ogólny - sprawy Urzędu Likwidacyjnego, Urzędu Rozjemczego i Trybunału Rozjemczego, X-lecie Państwa Polskiego, flota morska II. Referat Organizacyjny - sprawy organizacyjne Starostwa, zmiana granic powiatu, wybory do rad miejskich, wybory sołtysów III. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawozdania sytuacyjne, partie polityczne, stowarzyszenia, związki, sprawy narodowościowe, prasa, zgromadzenia, zjazdy, wiece, strajki, klęski elementarne, powodzie, pożary, policja państwowa, wyszynk napoi alkoholowych, pobyt w strefie granicznej, wysiedlanie, optanci, paszporty, sprawy meldunkowe, amunicja, kwesty, widowiska, filmy, drogi publiczne IV. Referat Administracyjny - opcja, urzędnicy stanu cywilnego, sprawy przemysłu, melioracja, łowiectwo i rybołówstwo, sprawy kościelne, szkolne, kulturalne, postępowanie administracyjne V. Referat Opieki Społecznej - opieka społeczna, pośrednictwo pracy, ubezpieczenia VI. Referat Sanitarny - zwalczanie chorób, sprawy sanitarne, personel medyczny, cmentarze VII. Referat Wojskowy - przepisy, pobór, przegląd koni, ćwiczenia wojskowe, kwaterunek wojskowy, mobilizacja, dezercje VIII. Referat Rolnictwa i reform Rolnych - sprawy rolne i leśne, osadnictwo, sprawy likwidacyjne, parcelacje, obrót gruntami, uwłaszczenie, organizacje rolnicze, hodowla, uprawy Tom II inwentarza Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania i meldunki z działalności partii politycznych i organizacji społecznych, nadzór nad drukami, kwesty i zbiorki, zawiadomienia o zawodach sportowych Referat Administracyjny - okólniki wojewody, sprawy personalne, sprawy obywatelstwa, ewidencja obcokrajowców, policja komunalna, organizacja posterunków policji, areszty, spisy kościołów, nieruchomości ziemskie kościoła, tranzyt kolejowy Referat Budowlany - skorowidz przedmiotowy, zarząd nieruchomościami państwowymi, projektowanie nowych budynków, remonty budynków państwowych, budynki kościelne, wytwarzanie cegieł, cmentarze wojenne, sprawy policyjno-budowlane, opinie techniczne Liczba jednostek w zespole: 748
34/5/0 Starostwo Powiatowe w Śmiglu [1823] 1919-1932 0 rozwiń
I. Referat Ogólny - sprawy godła narodowego, odznaczenia, zażalenia II. Referat Organizacyjny - sprawy organizacyjne, osobowe, budżetowo-gospodarcze III. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - sprawy społeczno-polityczne, ogólne sprawy bezpieczeństwa publicznego, wybory, sprawozdania sytuacyjne, sprawy wyznaniowe, prasa, stowarzyszenia i związki, strajki, sprawy policyjne i sądowe, cudzoziemcy, sprawy graniczne, paszporty, kwesty, rozrywka, filmy, nadzór obyczajowy IV. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa, opcji, zmiany nazwisk, ruch naturalny ludności, sprawy kultury, sztuki i oświaty, zakłady przemysłowe, targi, jarmarki, wystawy, organizacje rzemieślnicze, kotły parowe, ustalanie godzin pracy handlu i przemyśle, statystyki, sprawy kominiarskie, pożarnictwo, sprawy wodne i melioracyjne, łowiectwo i leśnictwo, walka z lichwą V. Referat Wojskowy - sprawy mobilizacyjne, pobór do wojska, dezercje, ćwiczenia wojskowe VI. Referat Karno-Administracyjny - kary policyjne, rejestr karny VII. Referat Opieki Społecznej - sprawy ogólne, ubezpieczenia społeczne, zakłady opieki społecznej, fundacje, bezrobocie, pośrednictwo pracy, włóczęgostwo i żebractwo, emigracja, repatriacja, reemigracja VIII. Referat Sanitarny - personel sanitarny, choroby zakaźne, zakłady lecznicze, drogerie, apteki, cmentarze, ekshumacje i przewóz zwłok IX. Referat Weterynaryjny - choroby zaraźliwe, inwentarz żywy X. Referat Rolny - sprawy ogólne, parcelacje, przywłaszczenia, statystyka rolna, organizacje rolnicze, oświata rolnicza, wytwórczość roślinna i zwierzęca, walka ze szkodnikami XI. Sprawy gospodarcze i wojskowe I wojny światowej - stosunki polsko-niemieckie, dezerterzy, pożyczki wojenne, jeńcy wojenni, polegli, straty wojenne, odszkodowania, renty Liczba jednostek w zespole: 610
34/6/0 Starostwo Powiatowe w Wolsztynie [1866] 1919-1939 0 rozwiń
Tom I . Referat Ogólny - zarządzenia, okólniki, spis gmin, wybory II. Referat Organizacyjny - okólniki, zarządzenia, pożyczki państwowe, pobory urzędników, sprawy budżetowe III. Referat Bezpieczeństwa - ruch graniczny, sprawy konsularno-paszportowe, przepustki graniczne, wizy, sprawy obywatelstwa, cenzura, zebrania, zjazdy, stowarzyszenia IV. Referat Administracyjny - szkolnictwo, cechy, przemysł, handel, statystyka, sprawy wyznaniowe V. Referat Wojskowy - przepisy, dezercja, reklamacje wojskowe, demobilizacja VI. Referat Karno-Administracyjny - wykazy akt VII. Referat Opieki Społecznej - zakłady opiekuńcze, ubezpieczenia, bezrobocie VIII. Referat Sanitarny - sprawy sanitarne, komisje lekarskie, partactwo, lekarz powiatowy IX. Referat Weterynaryjny - sprawozdawczość, statystyka X. Referat Ochrony Lasów - majątki leśne, sprawy różne XI. Referat Budowlany - podania, plany budowlane XII. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - parcelacje XIII. Referat Melioracyjny - melioracja w powiecie Tom II I. Sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa, życia politycznego i działalności legalnych związków i stowarzyszeń II. Normowanie cen III. Sprawy zdrowia - okólniki Urzędu Wojewódzkiego, spis leków będących w sprzedaży IV. Sprawy budowlane - ewidencja zabytków w powiecie wolsztyńskim, pozwolenia na budowę Liczba jednostek w zespole: 170
34/7/0 Wydział Powiatowy w Gostyniu [1816] 1919-1935 0 rozwiń
I. Referat Organizacyjny i Ogólny - administracja, Orędownik Urzędowy, wybory, posiedzenia, USC, mapa powiatu II. Referat Spraw Gospodarczych - budżety, długi III. Referat Podatkowy - podatki IV. Referat Spraw Gminnych - wybory, sprawy administracyjne, budżety V. Referat Drogowy - sieć dróg i ich rozbudowa VI. Referat Oświatowo-Kulturalny - utrzymanie szkół powszechnych, gimnazjum VII. Referat Opieki Społecznej - wsparcia, pomoc dla optantów VIII. Fundusz Pracy - wykazy bezrobotnych, statystyka, pomoc dla bezrobotnych Liczba jednostek w zespole: 204
34/8/0 Wydział Powiatowy w Kościanie [1891] 1919-1939 0 rozwiń
I. Referat Ogólny i Organizacyjny - sprawy administracyjne, wybory, związki powiatów, komunalne kasy oszczędności, posiedzenia, rozjemcy II. Referat Gospodarczy i Rachuba - przepisy, sprawy majątkowe, budżety, statystyka III. Referat Spraw Gminnych - przepisy, zarządzenia, okólniki, organizacja, administracja, granice gmin, wybory, lustracje, budżety, urzędnicy IV. Referat Drogowy - recesy gmin i obszarów dworskich V.Referat Oświatowo-Kulturalny - szkoły, sprawy oświatowe VI. Referat Zdrowia - lecznictwo otwarte, choroby umysłowe VIII. Referat Opieki Społecznej - komisje opieki społecznej, Caritas, optanci, tania kuchnia VIII. Referat Rolny - wystawa rolniczo-przemysłowa, szkoły, kursy, zrzeszenia rolnicze, melioracja, nieużytki, rybołówstwo IX. Referat Weterynaryjny - przepisy, zarządzenia, szkoła podkownicza X. Referat Budowlany - statystyka, sprawozdawczość, plany parcelacyjno-budowlane XI. Fundusz Pracy - przepisy, zarządzenia, bezrobotni, zwalczanie bezrobocia XII. Nadzór nad USC - administracja, reorganizacja, sprostowanie zapisów Liczba jednostek w zespole: 698
34/9/0 Wydział Powiatowy w Lesznie [1878] 1919-1939 [1945] 0 rozwiń
I. Referat Organizacyjny -przepisy, zarządzenia, sprawy organizacyjne, personalne, sprawozdanie, statystyki, elektryfikacja II. Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia, wybory, PKO, posiedzenia, mapa powiatu, rozjemcy, USC, wyszynk III. Referat Gospodarczy - przepisy i zarządzenia, ogród powiatowy IV. Rachuba - podatki, pożyczki, subwencje, zapomogi, budżety, sprawozdania rachunkowe V. Referat Podatkowy - podatki, daniny, opłaty, egzekucje VI. Referat Spraw Gminnych - sołtysi, przełożeni obszarów gminnych, wybory do rad gminnych, lustracje, finanse, granice gmin VII. Referat Drogowy - sprawozdawczość, statystyka, wykazy dróg i mostów, budowa i utrzymanie dróg VIII. Referat Oświatowo-Kulturalny - sprawy szkolne, Głos Leszczyński IX. Referat Zdrowia Publicznego - szczepienia, dezynfekcja, lecznictwo otwarte X. Referat Opieki Społecznej - wsparcia, zakłady opieki społecznej, fundacje, żłobki, zakłady wychowawcze, kolonie, bezrobocie XI. Referat Rolny - szkoła rolnicza i podkownicza, Izba Rolnicza, przysposobienie rolnicze, nieużytki XII. Referat Weterynaryjny - rakarnia, przepisy i zarządzenia XIII. Referat Budowlany - przepisy, zarządzenia, nadzór budowlany, plany parcelacyjno-budowlane, statystyka, sprawozdania XIV. Referat Spraw Pożarniczych - okólniki, budżety, sprawozdania, protokoły z zebrań, lustracje, wyposażenie w sprzęt XV. Fundusz Bezrobocia - okólniki, akcje pomocy dla bezrobotnych, zasiłki XVI. Spis akt - spis akt Wydziału Powiatowego Liczba jednostek w zespole: 593
34/10/0 Wydział Powiatowy w Rawiczu [1812] 1919-1939 0 rozwiń
I. Wybory do Sejmiku Powiatowego, posiedzenia Sejmiku, organizacja Wydziału Powiatowego II. Sprawy administracyjne - mapa powiatu, urzędnicy III. Sprawy budżetowo-kasowe - budżety, pożyczki, podatki IV. Akta dotyczące gmin wiejskich - granice gmin, wybory, sprawy rachunkowo-kasowe V. Nadzór nad USC - tworzenie USC VI. Sprawy zdrowia publicznego - położne, szczepienia, dezynfekcja, niewidomi i głuchoniemi VII. Opieka społeczna i zatrudnianie bezrobotnych - opieka nad ubogimi, zakłady opiekuńcze, pomoc dla bezrobotnych VIII. Rybołówstwo i polowania IX. Sprawy rolnictwa i hodowli - hodowla, elektryfikacja, Izba Rolnicza, zapomogi dla rolnictwa X. Sprawy melioracyjne - melioracja, regulacja Orli i Dobroczni XI. Koncesje przemysłowo-handlowe - pozwolenia na wyszynk XII. Sprawy sporno-administracyjne - wybory rozjemców, postępowanie sporno-administracyjne XIII. Sprawy budowlane - nadzór budowlany XIV. Rewizje kotłów parowych XV. Budowa, reparacje i utrzymanie dróg - przepisy budowy dróg, wykazy dróg, budowa i utrzymanie dróg Liczba jednostek w zespole: 336
34/11/0 Wydział Powiatowy w Śmiglu [1853] 1919-1932 [1935] 0 rozwiń
I. Referat Organizacyjny i Ogólny - organizacja Wydziału, wybory, posiedzenia Wydziału, sprawy PKO II. Referat Spraw Gospodarczych i Rachuba - budżety, sprawozdania rachunkowe, pożyczki, nieruchomości gminne, podatki III. Referat Podatkowy - podatki IV. Referat Spraw Gminnych - administracja, urzędnicy gminni, budżety, sprawozdania rachunkowe V. Referat Drogowy - wykazy dróg, budowa dróg i mostów, kolej powiatowa VI. Referat Oświatowo-Kulturalny - sprawy szkolne VII. Referat Zdrowia Publicznego i Weterynarii - opieka lekarska w szkołach, angażowanie lekarzy weterynarii VIII. Referat Opieki Społecznej - ubodzy, bezrobotni, zakłady dobroczynne IX. Referat Rolny - Izba Rolnicza, melioracje, hodowla, łowiectwo X. Sprawy nadzoru nad urzędami stanu cywilnego Liczba jednostek w zespole: 436
34/12/0 Wydział Powiatowy w Wolsztynie [1908] 1919-1939 0 rozwiń
I. Referat Organizacyjny i Ogólny - wybory, posiedzenia, organizacja, obszar gmin, sprawy archiwalne, sprawozdania sytuacyjne II. Referat Spraw Gospodarczych i Rachuba - budżety, pożyczki, przemysł III. Referat Podatkowy - statystyka podatków IV. Referat Spraw Gminnych - sprawy wyborcze, budżety, sprawozdania rachunkowe V. Referat Drogowy - korespondencja, szosy VI. Referat Oświatowy i Kulturalny - sprawy szkolne, wychowanie fizyczne VII. Referat Zdrowia Publicznego - lecznictwo otwarte i zamknięte VIII. Referat Opieki Społecznej - opieka nad ubogimi, subwencje dla instytucji dobroczynnych IX. Referat Rolny - statystyka, parcelacja, pomiary, przemysł rolny X. Fundusz Pracy - wykazy bezrobotnych, pomoc dla bezrobotnych Liczba jednostek w zespole: 356
34/13/0 Akta miasta Bojanowo 1813-1950 0 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego Odpisy przywilejów, fundacje, granice miasta, szkoła zawodowa, gazownia, ludność II. Okres międzywojenny 1. Sprawy ogólno-organizacyjne - kronika, wybory do rady miejskiej, protokolarze posiedzeń władz miejskich 2. Sprawy finansowo-budżetowe - budżety, sprawozdania rachunkowe, pożyczki 3. Sprawy zdrowia publicznego i opieki społecznej - opiekunowie społeczni, zakłady opiekuńcze 4. Sprawy administracyjne i gospodarki komunalnej - studnie publiczne, rozbudowa miasta, czystość miasta, jarmarki i targi, szkoły, straż pożarna, gazownia, elektryfikacja miasta, hodowla koni, ruch ludności, ogłoszenia III. Okres Polski Ludowej 1. Sprawy ogólno-organizacyjne - protokolarze władz miejskich, granice miasta, nieruchomości opuszczone, upaństwowienie przedsiębiorstw 2. Sprawy budżetowe - budżety, sprawozdania rachunkowe 3. Sprawy gospodarki komunalnej - jarmarki, elektrownia, gazownia, plan rozwoju miasta 4. Sprawy administracyjne - szkoła podstawowa, spis ludności, referendum ludowe, sprawy budowlane, stowarzyszenia Liczba jednostek w zespole: 108
34/14/0 Akta miasta Borek 1846-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego i międzywojennego 1. Sprawy komunalne - granice miasta, protokolarze władz miejskich, dochody budżetowe, kanalizacja, zakładanie gazu, rejestr domów 2. Sprawy policyjne - spółka łowiecka, stowarzyszenia, sprawy budowlane, sędziowie polubowni, rejestr karny II. Okres okupacji hitlerowskiej 1. budżety III. Okres Polski Ludowej 1. Sprawy ogólno-organizacyjne - statuty, regulaminy, protokolarze władz miejskich, kontrola wewnętrzna, majątek miejski, gazownia 2. Sprawy finansowo-budżetowe - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 3. Sprawy gospodarki gminnej - rolnictwo, przemysł, handel, drogi publiczne 4. Sprawy administracji społecznej - oświata, kultura i sztuka, likwidacja analfabetyzmu 5. Sprawy administracyjne - odszkodowania wojenne, referendum, wybory, spis powszechny, ruch ludności, sprawy budowlane, grobownictwo wojenne Liczba jednostek w zespole: 131
34/15/0 Akta miasta Czempiń 1926-1950 0 rozwiń
I. Okres międzywojenny kasa miejska, budżet, sprawy budowlane II. Okres okupacji hitlerowskiej kasa miejska III. Okres Polski Ludowej 1. Referat Ogólno-Organizacyjny - organizacja Miejskiej Rady Narodowej, Zarząd Miejski, kontrola wewnętrzna, przedsiębiorstwa 2. Referat Finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 3. Referat Gospodarki Gminnej - drogi, place, rolnictwo, przemysł, handel 4. Referat Społeczno-Administracyjny - oświata, kultura i sztuka, biblioteka miejska, opieka społeczna, sprawy obywatelstwa, cmentarze, odszkodowania wojenne, kary administracyjne Liczba jednostek w zespole: 103
34/16/0 Akta miasta Gostyń 1793-1950 [1951] 7281 rozwiń
I tom inwentarza I. Akta z okresu Prus Południowych , 1793-1804 sąd patrymonialny, Instytut Kadetów w Kaliszu II. Akta z okresu Księstwa Warszawskiego, /1793/ 1806 - 1814 korespondencja, dzierżawy, obrachunki, sprawy kasowe III. Magistrat zu Gostyń (Magistrat w Gostyniu), /1803/ 1815 - 1919 1. Dział komunalny - stan miasta, wybory, protokolarze władz miejskich, urzędnicy, kasa miejska, majątek miasta, dzierżawy, kasa oszczędności, urząd katastralny, studnie, ulice, drogi, mosty, rzeźnia, gazownia, elektryfikacja, opieka społeczna, szpital, rzemiosło, handel 2. Dział administracyjny - ustrój, wybory, sprawy obywatelstwa i cudzoziemców, statystyka, spisy ludności, sądownictwo, kolej, poczta, bank, separacja gruntów, podatki, sprawy wyznaniowe, wojskowe, szkoły 3. Dział policyjny - zarządzenia, dochodzenia, kary, sprawy bezpieczeństwa IV. Zarząd Miejski w Gostyniu , 1919 - 1939 1. Sprawy komunalne - regulaminy, sprawy organizacyjne, finanse miasta, kasa oszczędności, sprawy budowlane, rozbudowa miasta i dróg, przedsiębiorstwa miejskie, szkolnictwo, gminy wyznaniowe, opieka społeczna 2. Sprawy Miejskiego Urzędu Policyjnego - zarządzenia i organizacja policji, zarządzenia karne, nadzór, bezpieczeństwo publiczne, związki, stowarzyszenia, porządek i obyczaje, sprawy meldunkowe, cudzoziemcy, sprawy sanitarne i weterynaryjne, sprawy budowlane i pożarnicze, komunikacja, łączność, rolnictwo, przemysł, handel, ubezpieczenia pracownicze 3. Sprawy administracyjne - władze zwierzchnie, sprawy emigracji, osiedleńcze, wojskowe, podatki państwowe, sądownictwo, statystyka 4. Gospodarka w warunkach wojennych i powojennego kryzysu gospodarczego - zaopatrzenie ludności, zatrudnienie, bezrobocie, gospodarka wojenna, ruch ludności V. Der Burgermeister der Stadt Gostingen /Burmistrz miasta Gostynia/, 1939 - 1944 1.Sprawy ogólne - zarządzenia, okólniki, kronika, sprawy osobowe, statystyka, ogłoszenia 2. Sprawy zlecone - Wehrmacht, karty żywieniowe, mieszkańcy, statystyka 3. Sprawy policyjne - sprawy ogólne, listy gończe, przewóz aresztantów, sprawy meldunkowe, przemysł, rzemiosło, handel, obrona przeciwlotnicza 4. Sprawy kultury - muzyka, biblioteka, szkolenia 5. Zdrowie publiczne - prześwietlenia, położne, lekarze 6. Sprawy budowlane, mieszkaniowe, osiedleńcze - wysiedlenia Polaków, osiedlanie, budowa mieszkań 7. Sprawy gospodarcze - rolnictwo, rzemiosło, przemysł, ogródki działkowe, gazownia, elektryfikacja, łazienki 8. Sprawy finansowe i podatkowe - budżety, podatki VI. Zarząd Miejski w Gostyniu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - przepisy, zarządzenia, sprawy organizacyjne, posiedzenia władz miejskich, kontrola wewnętrzna, majątek miasta, przedsiębiorstwa miejskie 2. Dział finansowo - budżetowy - budżety, dochody, kredyty, zapomogi 3. Dział gospodarki gminnej - drogi, rolnictwo, przemysł, handel 4. Dział administracji społecznej - oświata, kultura, opieka społeczna 5. Dział administracyjny - sprawy ogólne, USC, sprawy wyznaniowe, ruch ludności, bezpieczeństwo, porządek II tom inwentarza II. Akta z okresu Księstwa Warszawskiego, 1806-1809 1. sprawy wojskowe III. Magistrat zu Gostyń (Magistrat w Gostyniu), 1815-1919 1. Dział komunalny - wybory członków zarządu miejskiego, protokolarze posiedzeń Rady Miejskiej, akta cechów, dochody i wydatki rzeźni, szkoły i gazowni 2. Dział administracyjny - wybory, spisy ludności, sądownictwo, długi, pożyczka wojenna 3. Dział policyjny - zezwolenia na zabawy, sprawozdania z zebrań, sprawy budowlane IV. Zarząd Miejski w Gostyniu , 1919-1939 1. Sprawy komunalne - statuty, regulaminy, wybory, protokolarze posiedzeń magistratu, konkurs na stanowisko burmistrza, majątek miasta, statystyka, kupno i sprzedaż gruntów, pożyczki, budżet miasta, szkolnictwo, komunalna kasa oszczędności, plan rozbudowy miasta, wykazy właścicieli domów, elektryfikacja, kolej państwowa, służba zdrowia, inwestycje 2. Sprawy Miejskiego Urzędu Policyjnego - plebiscyt na Górnym Śląsku, związki i stowarzyszenia, zajścia z bezrobotnymi, Radio Poznańskie, handel, sprawy pożarnicze 3. Sprawy administracyjne - reforma administracyjna kraju, statystyka, sprawy wojskowe 4. Gospodarka w warunkach wojennych i powojennego kryzysu gospodarczego - Lokalny Komitet Funduszu Pomocy Bezrobotnym na miasto Gostyń V. Der Burgermeister der Stadt Gostingen, 1939-1944 spisy wysiedlonych do GG, spis powszechny ludności, kupno gruntu pod budowę szkoły VI. Zarząd Miejski w Gostyniu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - protokolarze posiedzeń Rady Miejskiej, sprawozdania z działalności MRN, protokoły posiedzeń Prezydium i Komisji MRN, sprawy osobowe radnych, protokolarze posiedzeń Zarządu Miejskiego, sprawozdania sytuacyjne burmistrza 3. Dział gospodarki gminnej - wykazy przedsiębiorstw przemysłowych i zakładów rzemieślniczych, trzyletni plan inwestycyjny 5. Dział administracyjny - bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje społeczne, aprowizacja, przyznawanie nieruchomości poniemieckich Niezinwentaryzowane jednostki archiwalne - księgi meldunkowe mieszkańców Liczba jednostek w zespole: 1585
34/17/0 Akta miasta Jutrosin 1793-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego 1. Sprawy komunalne - statuty, sprawozdania, recesy, statystyki, ruch ludności, wybory, burmistrz, urzędnicy miejscy, sprawy kasowe, dzierżawy, ulice i budynki w mieście, gazownia, sprawy kościelne, szkolne i zdrowia publicznego, ubodzy 2. Podatki państwowe - zarządzenia, wymierzanie podatków 3. Sprawy policyjne - zarządzenia, korespondencja, stowarzyszenia, sprawy pożarowe i budowlane, więźniowie, listy gończe, żandarmeria, cudzoziemcy, ubezpieczenia ogniowe, sprawy sanitarne, poczta, telegraf, drogi, mosty, gmina żydowska, sprawy sądowe i rozjemcze, sprawy gruntowe 4. Sprawy wojskowe - mobilizacja, pobór, kwaterunek wojskowy, pospolite ruszenie, inwalidzi 5. Miejska Kasa Oszczędności - sprawy rachunkowe II. Okres międzywojenny 1. Dział ogólno-organizacyjny - przepisy, zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, osobowe, zebrania organów miejskich, kontrola wewnętrzna, majątek miasta, przedsiębiorstwa miejskie 2. Dział rachunkowo-budżetowy - budżety, dochody miasta, kredyt komunalny 3. Dział gospodarki gminnej - drogi, oświata i kultura, zdrowie publiczne, akcje sanitarno-porządkowe, opieka społeczna, sprawy bezrobocia, rolnictwo, kodowa, przemysł, handel 4. Dział administracyjny - wybory, USC, sprawy wyznaniowe, ruch ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane, aprowizacja, walka z drożyzną, sprawy sądowe, dzienniki korespondencyjne III. Okres okupacji hitlerowskiej 1. Sprawy ogólne - rozporządzenia, korespondencja, likwidacja sądu w Jutrosinie, volkslista, statystyka 2. Sprawy policyjne - zarządzenia, jeńcy wojenni, mienie polskie, sprawy karne, listy gończe 3. Sprawy budowlane i osiedleńcze - zarządzenia 4. Sprawy zdrowia publicznego - urząd zdrowia 5. Sprawy gospodarcze - gazownia, rzemiosło 6. Sprawy finansowe i podatkowe - budżet, sprawy majątkowe, podatki IV. Okres Polski Ludowej 1. Dział ogólno-organizacyjny - protokoły sesji i posiedzeń Prezydium MRN, akta komisji MRN, protokoły posiedzeń Zarządu 2. Dział rachunkowo-budżetowy - budżety administracyjne miasta oraz sprawozdania z ich wykonania 3. Dział administracyjny - regulamin jarmarków, grunty kościelne, wykazy mieszkańców Liczba jednostek w zespole: 1039
34/18/0 Akta miasta Kościan 1793-1950 0 rozwiń
I. Akta z okresu Prus Południowych, 1793-1806 sprawy geodezyjne, rachunkowe, browar, ubezpieczenia ogniowe II. Akta z okresu Księstwa Warszawskiego, 1807-1815 wybory, kasa miejska, szpitale, licytacje, dzierżawy, sprawy wojskowe, paszporty, ceny targowe, sprawy pożarowe, most III. Magistrat zu Kosten (Magistrat w Kościanie), 1815-1919 1. Dział Komunalny - ordynacja miejska, granice miasta, regulacja ulic, regulaminy, wybory, posiedzenia magistratu i rady miejskiej, kasa miejska, zadłużenie miasta, fundacje, grunty miejskie, przedsiębiorstwa komunalne, ulice, drogi, mosty, budowle miejskie, szkoły, statystyka, ogłoszenia, szpitale, ubodzy, kasa oszczędności 2. Zarządzenia policyjne - zarządzenia, bezpieczeństwo publiczne, sprawy porządkowe, paszporty, meldunki, zdrowie publiczne, rolnictwo, leśnictwo, sprawy wodne, przemysł, rzemiosło, handel, ubezpieczenia ogniowe 3. Sprawy administracyjne - zarządzenia, władze zwierzchnie, podatki, sprawy wyznaniowe i wojskowe IV. Magistrat w Kościanie, Zarząd Miejski w Kościanie, 1919-1939 1. Sprawy komunalne - sprawy ogólne, granice i rozbudowa miasta, wybory do rady miejskiej, członkowie magistratu, pracownicy, majątek miasta, kasa miejska, rzeźnia, przedsiębiorstwa komunalne, kanalizacja, ulice, place, kanały, mosty, rzemiosło, przemysł, handel, rolnictwo, ubodzy, bezrobocie, statystyka, szkoły, szpitale 2. Sprawy administracyjne - wybory, sprawy wyznaniowe, cmentarze, archiwa 3. Sprawy policyjne - przepisy, rozporządzenia, budżety, pożarnictwo, sprawy budowlane, oczyszczanie ulic, mleczarnia, targi, wyszynk V. Der Burgermeister der Kreisstadt Kosten, Stadtverwaltung Kosten (Burmistrz miasta powiatowego Kościan, Zarząd Miejski w Kościanie), 1939-1945 1. Administracja ogólna - zarządzenia, okólniki, plan akt, VD, korespondencja, statystyka, kartoteka gospodarstw domowych, USC 2. Policja - przydziały mieszkań i mebli, ludność, zezwolenia na podróże 3. Wychowanie i nauczanie - zarządzenia, szkoły, uczniowie 4. Sprawy kultury - biblioteki, archiwum, muzyka, śpiew 5. Opieka społeczna - zarządzenia, budżety,szkody wojenne 6. Zdrowie publiczne - szpital 7. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osiedleńcze - rozbudowa miasta, ulice, mosty, policja budowlana 8. Sprawy gospodarcze - rolnictwo, hodowla, sprawy leśne, zatrudnienie, cmentarze, łaźnie, ogród miejski 9. Przedsiębiorstwa komunalne - bilanse 10. Sprawy finansowe i podatkowe - korespondencja, statystyka, budżety, sprawozdania rachunkowe, zadłużenie VI. Zarząd Miejski w Kościanie, 1945-1950 1. Dział Ogólno-Organizacyjny - przepisy i zarządzenia, statystyki, sprawozdania, posiedzenia władz miejskich, majątek, przedsiębiorstwa miejskie 2. Dział Finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 3. Gospodarka gminy miejskiej - rolnictwo, leśnictwo, przemysł, handel, rzemiosło 4. Administracja społeczna - oświata, kultura, sztuka, opieka społeczna, zatrudnienie, gospodarka lokalowa 5. Dział administracyjny - referendum, ruch ludności, wykazy pomordowanych przez hitlerowców, ekshumacja zwłok Polaków zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945, partie, organizacje, stowarzyszenia, sprawy narodowościowe i wyznaniowe, pożary, sprawy budowlane, aprowizacja, zmiany granic miasta Liczba jednostek w zespole: 1762
34/19/0 Akta miasta Krobia 1838-1950 0 rozwiń
I Okres zaboru pruskiego protokolarze rady miejskiej, kasa miejska, podatki II. Okres międzywojenny protokolarze władz miejskich, sprawy budżetowe, dozór szkolny, rejestr karny III. Okres okupacji hitlerowskiej budżety, księgi główne IV. Okres Polski Ludowej posiedzenia władz miejskich, budżety, sprawozdania rachunkowe, klasyfikacja gruntów W 2013 r. przejęto rejestry mieszkańców. Liczba jednostek w zespole: 115
34/20/0 Akta miasta Krzywiń 1796-1950 0 rozwiń
I. Magistrat zu Kriewen (Magistrat w Krzywiniu), 1845-1919 posiedzenia władz miejskich, sprawy finansowe, podatkowe, budowlane, pożarowe, emigracji zarobkowej II. Magistrat, Urząd Policyjny w Krzywiniu, Zarząd Miejski w Krzywiniu, 1919-1939 1. Wydział Ogólny - sprawy ogólno-orgnizacyjne, osobowe, budżetowe, rachunkowe 2. Wydział Bezpieczeństwa - sprawy społeczno-polityczne, meldunkowe, cudzoziemcy, ochrona granic państwa 3. Wydział Samorządowy - organizacja, zebrania, sprawy finansowe, komunalne, inspekcyjne 4. Wydział Administracyjny - kradzieże, gorzelnie, wyszynk, sprawy sądowe, testamentowe, wyznaniowe, stanu cywilnego, oświaty, kultury i sztuki 5. Wydział Zdrowia - lekarze, małoletni, obłąkani, głuchoniemi, choroby zakaźne, cmentarze, akcje sanitarno-porządkowe 6. Wydział Wojskowy - pobór, przysposobienie wojskowe 7. Wydział Rolnictwa - wytwórczość roślinna i zwierzęca, statystyka 8. Wydział Przemysłowy - rewizje, młyny, kotły parowe, rzemiosło, targi, jarmarki 9. Dyrekcja Robót Publicznych - straż pożarna, zabudowa miasta, budowa dróg i mostów 10. Wydział Pracy i Opieki Społecznej - organizacja, nadzór, pośrednictwo pracy, walka z bezrobociem 11.Przedsiębiorstwa miejskie - rzeźnia, elektrownia, gazownia, wodociągi, kanalizacja III. Zarząd Miejski w Krzywiniu, 1945-1950 1. Dział Ogólno-Organizacyjny - organizacja, posiedzenia władz miejskich, kontrola, majątek gminy, przedsiębiorstwa gminne 2. Dział finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 3. Dział Gospodarki Gminnej - drogi i place, rolnictwo, przemysł i handel 4. Dział Administracji Społecznej - oświata, kultura, sztuka, zdrowie publiczne, akcja sanitarno-porządkowa, gospodarka lokalowa 5. Dział Administracyjny - bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane, karno-administracyjne i sądowe Liczba jednostek w zespole: 414
34/21/0 Akta miasta Leszno 1793-1950 [1961] 172662 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego, 1793-1914 1. Sprawy ogólne miasta - statut, statystyki, wykazy, tabele, wybory, urzędnicy 2. Sprawy administracyjne miasta - protokoły posiedzeń władz miejskich, zgłoszenia, sprawozdania, opisy miasta, sprawy budowlane 3. Sprawy policyjne - zarządzenia, włóczęgostwo, zaświadczenia, aresztanci, paszporty 4. Sprawy handlu i przemysłu - okólniki, zarządzenia, koncesje, stan bydła, wykazy warsztatów, rejestr wiatraków, ceny rynkowe 5. Rzemiosło - sprawy sporne, przywileje cechowe, kasy cechowe 6. Sprawy kościelne i szkolne - zarządzenia, odbudowa kościoła ewangelickiego, rachunki szpitalne, szkoły (katolicka, garnizonowa, prywatna), biblioteka publiczna 7. Sprawy zdrowia publicznego - lekarze, położne, szpital miejski 8. Opieka społeczna - ubodzy miasta, tania kuchnia, rachunki 9. Sprawy ludności żydowskiej - spisy Żydów, wykaz kupców żydowskich 10. Sprawy finansowo-budżetowe i kasy miejskiej - budżety, dochody i wydatki kasy miejskiej 11. Sprawy podatkowe - zarządzenia, instrukcje, dzierżawy, sprawy przemysłu, rzemiosło, składki, loterie, opłaty, konstytucja Księstwa Warszawskiego 12. Sprawy gruntowe - zarządzenia, okólniki, instrukcje, daniny, kwesty, księga gruntowa miasta 13. Rekwizycje - m.in.. Sprawy jarmarków i osiedlania się rzemieślników 14. Sprawy procesowe - organizacja sądownictwa, zakłady karne, sprawy procesowe miasta 15. Sprawy wojskowe - zarządzenia, rozporządzenia, sprawy garnizonu, szpital wojskowy, dostawy dla wojska, kwaterunki 16. Księgi ludności II. Okres międzywojenny, 1920-1939 1. Sprawy ogólno-organizacyjne - statuty, regulaminy, protokoły, wybory, wykazy urzędników, sprawozdania, granice miasta, akta tajne 2. Sprawy finansowo-budżetowe - etaty gospodarcze, budżety,sprawozdania rachunkowe, pożyczki, inwentarz nieruchomości, podatki 3. Gospodarka miejska i sprawy budowlane - szkody wojenne, statystyki, majątek miasta, rozbudowa miasta, nieruchomości miejskie 4. Sprawy administracji społecznej - zdrowie publiczne, opieka społeczna, bezrobocie 5. Sprawy administracyjne - spis ludności, listy wyborcze, sprawy meldunkowe III. Okres okupacji hitlerowskiej, 1940-1945 sprawy meldunkowe, rejestr karny, budżety, sprawy katastralne, budowlane i gruntowe IV. Okres Polski Ludowej, 1945-1950 1. Sprawy ogólno-organizacyjne - statut, herb, okólniki, obwieszczenia, wybory, protokolarze władz miejskich, lustracje, urzędnicy USC, granice miasta, sprawy ulic, wykazy pracowników 2. Sprawy finansowo-budżetowe - przepisy, budżety, sprawozdania rachunkowe, pożyczki, dotacje 3. Sprawy gospodarki miejskiej - szkody wojenne, inwestycje, remonty, plany, przedsiębiorstwa miejskie 4. Sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu - wykazy, lokalizacja, rejestracja, ankiety, likwidacja 5. Sprawy administracji społecznej - szkolnictwo, walka z analfabetyzmem, muzeum, przejęcie nieruchomości poniemieckich, opieka społeczna, sprawy obywatelstwa, sprzedaże nieruchomości, łowiectwo 6. Sprawy administracyjne - spis powszechny, USC, bezpieczeństwo pożarowe, rejestry karne V. Akta budowlane - dla poszczególnych budynków (od XIX w. do okresu Polski Ludowej) Liczba jednostek w zespole: 2997
34/22/0 Akta miasta Miejska Górka 1775-1950 0 rozwiń
I. Akta z okresu zaboru pruskiego, 1795-1919 1. Sprawy ogólne - uroczystości państwowe, Wiosna Ludów, odznaczenia, spokój i porządek w prowincji, okólniki 2. Sprawy dotyczące granic miasta i rady miejskiej - spory graniczne, ogłoszenia, przywileje, wybory 3. Sprawy dotyczące ludności miejskiej - nadania obywatelstwa miasta 4. Sprawy urzędnicze - urzędnicy miejscy, wybory, nominacje 5. Sprawy dotyczące kasy miejskiej - stan kasy miejskiej 6. Statystyka i sprawozdawczość - tabele i sprawozdania 7. Sprawy dotyczące sądownictwa - korespondencja z sądami, sprawy sporne i procesowe, sędziowie polubowni 8. Sprawy hipoteczne i majątku miejskiego - regulacje własności gruntów, wykazy nieruchomości, kupno i sprzedaż 9. Dzierżawy 10. Podatki - instrukcje, wymiar 11. Sprawy mennicze, miary i wagi - zarządzenia, rewizje 12. Sprawy dróg, kolei, poczty - naprawy i budowa 13. Kasa oszczędności, rzeźnia, gazownia 14. Sprawy szpitalnictwa - szpitale, personel lekarski, położne, sprawy rachunkowe 15. Sprawy opieki społecznej - sprawy opiekuńcze i kuratorskie, zapomogi 16. Handel i sprawy celne - roczne targi, cła, targi na konie i bydło 17. Sprawy dotyczące cechów i stowarzyszeń - zarządzenia, bractwo kurkowe 18. Sprawy kościelne i wyznaniowe - budowa i naprawy kościołów 19. Sprawy dotyczące szkół - instrukcje, zarządzenia, informacje o zaniedbanych uczennicach, dozór szkolny, statystyki, szkoła katolicka i ewangelicka 20. Sprawy żydowskie - naturalizacja Żydów, zarządzenia 21. Sprawy wojskowe i żandarmerii wojskowej - pobór, zakwaterowanie, mobilizacja, rezerwiści, obrona krajowa, konie wojskowe, dezerterzy, żandarmeria 22. Sprawy straży ogniowej - ochrona miasta przed pożarem 23. Sprawy ubezpieczeń - ubezpieczenia ogniowe, szkody ogniowe 24. Sprawy policyjne ogólne - zarządzenia, ogłoszenia, areszt miejski, transport więźniów, sprawy kryminalne 25. Sprawy meldunkowe i obcokrajowców - sprawy paszportowe, zatrudnianie obcokrajowców, poszukiwania policyjne 26. Zakazane pisma - cenzura 27. Sprawy nadzoru policyjnego - dochodzenia, listy gończe, 28. Sprawy włóczęgostwa - zarządzenia, nadzór 29. Sprawy dotyczące przemysłu i rzemiosła - m.in.. Sprawy młynów i wiatraków 30. Nadzór budowlany - instrukcje, zarządzenia, zezwolenia budowlane 31. Sprawy policji polnej i leśnej - rybołówstwo, wypasanie bydła, szkody polne i leśne, sprzedaż drewna, dzierżawa łąk 32. Choroby zwierzęce - instrukcje, zarządzenia, wścieklizna 33. Sprawy dotyczące USC - m.in.. Urodziny, małżeństwa i zgony Żydów II. Akta z okresu międzywojennego 1. Sprawy ogólne - kronika miasta, Związek Miast, terytorium miasta, elektryfikacja, nadanie obywatelstwa, wybór magistratu i rady miejskiej, pracownicy, posiedzenia władz miejskich, rewizje kasy, lustracje, budżet, oświata, kultura, szkoły, drogi, mosty, targi, jarmarki, bezrobocie 2. Nadzór policyjny, sprawy powierzone przez państwo - władze państwowe, wybory, partie polityczne, towarzystwa, związki, organizacje, statystyka, pobór do wojska, opcja, groby wojenne, emigracja, sprawy wyznaniowe, majątki niemieckie 3. Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego - rybołówstwo, łowiectwo, sprawy budowlane, zdrowia publicznego, ubezpieczenia, cudzoziemcy, agitacja wywrotowa III. Akta z okresu okupacji hitlerowskie, 1939-1945j budżet, podatki, kartki żywnościowe, handel, sprawy ogniowe, sprawy kościelne, organizacje IV. Akta z okresu Polski Ludowej, 1945-1950 1. Referat Ogólny - zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne, protokolarne władz miejskich, kontrole, budżet, majątek miasta, zapomogi, podatki 2. Referat Budżetowo-Finansowy - budżet, majątek miasta, zapomogi, podatki 3. Referat Administracyjny - przemysł, handel, przedsiębiorstwo komunalne, szkody wojenne, wybory, ruch ludności, wykazy osób, pomoc społeczna, oświata i kultura 4. Referat Rolny - rolnictwo, hodowla, klasyfikacja gruntów Liczba jednostek w zespole: 1269
34/23/0 Akta miasta Osieczna 1807-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Magistrat Storchnest (magistrat Osieczna), 1817-1919 1. Sprawy komunalne -zarządzenia, wybory, ruch ludności, sejmik, organizacja władz komunalnych, rada miejska, burmistrz, kasa miejska, majątek miasta, podatki, kasa oszczędności, gazownia, sprawy budowlane, wyznaniowe, szkolne, fundacje, opieka nad ubogimi 2. Sprawy policyjne - zarządzenia, sprawy porządkowe, więźniowie, stowarzyszenia, policja obyczajowa, sprawy meldunkowe, pożarnicze, budowlane, drogi, zdrowie publiczne, sprawy rolne, leśne, przemysł, rzemiosło, handel, poczta, sprawy wojskowe II. Zarząd Miejski w Osiecznie, 1919-1939 1. Dział ogólno-organizacyjny - sprawy organizacyjne, osobowe, protokolarze, lustracje, majątek miasta, przedsiębiorstwa miejskie 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety, dochody, kredyty 3. Dział gospodarki gminnej - drogi i place, rolnictwo, weterynaria, hodowla, przemysł, handel 4. Dział administracji społecznej - oświata, kultura, zdrowie publiczne, akcja sanitarno-porządkowa, opieka społeczna, bezrobocie, sprawy lokalowe 5. Dział administracyjny - wybory, USC, sprawy wyznaniowe, ruch ludności, bezpieczeństwo, porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane, aprowizacja, walka z drożyzną, sprawy sądowe i karno-administracyjne III. Zarząd Miejski w Osiecznie, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - organizacja, sprawy osobowe, korespondencja, posiedzenia władz miejskich, majątek, przedsiębiorstwa miejskie 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety, dochody, rachunki 3. Dział gospodarki miejskiej - rolnictwo, drogi 4. Dział administracji społecznej - oświata, kultura, opieka społeczna, gospodarka lokalowa, głosowanie ludowe, akta stanu cywilnego, ruch ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykaz partii, stowarzyszeń i organizacji, sprawy: budowlane, sądowe, nieruchomości poniemieckich i strat wojennych IV. Dzienniki podawcze Liczba jednostek w zespole: 703
34/24/0 Akta miasta Piaski 1817-1935 [1937] 0 rozwiń
I. Magistrat zu Sandberg (Magistrat Piaski), 1817-1919 1. Dział komunalny - stan miasta, kasa miejska, majątek miejski, kościoły, szkoły, rzemiosło, przemysł, handel, cechy 2. Dział policyjny - bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, drogi publiczne, zezwolenia budowlane 3. Dział administracyjny - władze zwierzchnie, sprawy wojskowe, podatki państwowe, gmina żydowska II. Magistrat miasta Piaski, 19919-1935 /1937/ 1. Dział komunalny - ludność, statystyka, wybory, pensje urzędników, kasa miejska, szkoły, gminy wyznaniowe, przemysł, rzemiosło, handel, ubezpieczenia 2. Dział policyjny - policja, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, sprawy budowlane 3. Dział administracyjny - administracja państwowa, wybory, podatki, sprawy sadowe, obwieszczenia Liczba jednostek w zespole: 197
34/25/0 Akta miasta Poniec 1826-1950 0 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego, 1826-1918 regulacje gruntów, opisy budynków, kasa oszczędności, stowarzyszenia, organizacje, ludność II. Okres międzywojenny, 1919-1939 wybory, protokolarze posiedzeń władz miejskich, budżety, kasy sądowe, nieruchomości miejskie, przemysł, handel, sprawy wyznaniowe III. Okres okupacji hitlerowskiej, 1939-1945 sprawy stanu cywilnego, gazomierze, kasa oszczędności IV. Okres Polski Ludowej, 1945-1950 1. Referat Ogólno-Organizacyjny - statuty, obwieszczenia, protokolarze władz miejskich, lustracje, przedsiębiorstwa gminne, statystyka 2. Referat Finansowo-Budżetowy - budżety, podatki 3. Referat Gospodarki Gminnej - statystyka rolna, gazownia, aprowizacja, handel, targi, jarmarki 4. Referat Społeczno-Administracyjny - imprezy, bractwo kurkowe, właściciele nieruchomości, opieka społeczna, zbrodnie okupanta, odszkodowania wojenne, odbudowa, USC Liczba jednostek w zespole: 94
34/26/0 Akta miasta Rakoniewice 1827-1950 0 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego, 1827-1919 reces, sprawy procesowe, rzemiosło, odznaczenia, melioracja II. Okres międzywojenny, 1919-1939 1. Sprawy ogólno-organizacyjne - protokolarze posiedzeń magistratu 2. Sprawy budżetowo-finansowe - lustracje, budżety 3. Sprawy administracyjne - gazownia, stowarzyszenie, organizacja III. Okres Polski Ludowej, 1945-1950 1. Referat Ogólno-Organizacyjny - protokolarze posiedzeń władz miejskich 2. Referat Budżetowo-Finansowy - sprawy budżetowe, podatki 3. Referat Administracyjny - rejestry poborowych Liczba jednostek w zespole: 46
34/27/0 Akta miasta Rawicz 1794-1950 [1954] 0 rozwiń
I. Magistrat zu Rawitsch /Magistrat w Rawiczu, Zarząd Miejski w Rawiczu, 1794-1939 1. Sprawy komunalne - sprawy administracyjne, rejestry mieszkańców, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy finansowe, kasa oszczędności, sprawy budowlane, kościoły fundacje, szpitale 2. Sprawy policyjne - sprawy budowlane i pożarowe, przemysł, handel, rolnictwo, stowarzyszenia, gazownia 3. Sprawy administracyjne - gmina żydowska, sprawy wojskowe, uroczystości II. Der Burgermeister der Stadt Rawitsch (Burmistrz miasta Rawicza), 1939-1945 zarządzenia, wysiedlanie, spisy więźniów, grabież mienia polskiego, organizacja podziemna, volkslista, biblioteka miejska, sprawy budowlane, budżety III. Zarząd Miejski w Rawiczu, 1945-1950 1. Dział organizacyjny - sprawy organizacyjne, powoływanie i posiedzenia władz miejskich, statystyki, sprawozdania, granice miasta, przemianowanie ulic 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, świadczenia w naturze 3. Dział administracyjny - ruch ludności, obcokrajowcy, organizacje polityczne i społeczne, rzemiosło, przemysł, handel, targi, sprawy opiekuńcze, szkody wojenne 4. Sprawy techniczne i majątku miejskiego - sprawy budowlane, pomiary, zagospodarowanie przestrzenne, gminy, grobownictwo wojenne, inwestycje 5. Zakłady Miejskie w Rawiczu - sprawy ogólne, budżety, bilanse, plan finansowo-gospodarczy, dokumentacja techniczna Liczba jednostek w zespole: 1199
34/28/0 Akta miasta Rydzyna 1738-1950 0 rozwiń
I. Akta z okresu Prus Południowych i Księstwa Warszawskiego, 1791-1814 okólniki wydane przez Królewskiego Wojennego Radcę, wykazy wpływających spraw do Magistratu, spis mieszkańców, wykaz przywilejów dla rzemieślników, sprawy budowlane, sprawy kasowe, sprawy procesowe II. Magistrat Reisen, 1815-1919 1. Sprawy komunalne a/ stan miasta - ludność, sprawozdania administracyjne b/ Rada Miejska i administracja służb miejskich - wybory, protokoły, urzędnicy c/ Sprawy kasy miejskiej - sprawy rachunkowe, podatkowe d/ Sprawy szkół, szpitali i fundacji - szkoła ewangelicka, legaty, szpital katolicki 2. Zarządzenia policyjne a/ ogólne zarządzenia oraz zarządzenia dotyczące spraw budowlanych i straży pożarnej - sprawy bezpieczeństwa, organizacja, statystyki, meldunki budowlane, straż pożarna b/ zarządzenia dotyczące rolnictwa i weterynarii - rzeźnia c/ zarządzenia dotyczące przemysłu i handlu - koncesje, cech młynarzy, bractwo strzeleckie d/ sprawy gminy żydowskiej - sprawy metrykalne e/ sprawy hipoteczne f/ sprawy wojskowe - aprowizacja, przemarsz, magazyny, dezercja III. Zarząd Miejski w Rydzynie, 1919-1939 1. Sprawy komunalne a/ Rada Miejska i administracja służby miejskiej - protokolarze, skład Rady i Magistratu, sprawy Związku Miast Polskich b/ przedsiębiorstwa miejskie, zarząd majątkiem miasta i sprawy finansowo-budżetowe c/ sprawy szkół - etaty szkolne, przychody kasy szkolnej, szkoła dokształcająca 2. Zarządzenia policyjne a/ sprawy bezpieczeństwa publicznego - obcokrajowcy, ruch graniczny, spis ludności, straż pożarna, organizacje, stowarzyszenia, partie polityczne b/ sprawy zdrowia publicznego - lekarze weterynarii i medycyny, choroby zakaźne c/ sprawy opieki społecznej - zakłady opiekuńcze, fundacje, bezrobocie, żebractwo d/ sprawy budowlane - wnioski, zezwolenia, policja drogowa e/ sprawy przemysłu i handlu - generalia dotyczące zakładów przemysłowych, robotników, Izby Rzemieślniczej, wyszynku, aprowizacji f/ sprawy sądowe - prokuratoria, rozjemcy, księga gruntowa, przewłaszczenia g/ sprawy USC - rozporządzenia statystyka IV. Burgermeisteramt Reisen, 1939-1945 korespondencja ogólna V. Zarząd Miejski w Rydzynie, 1945-1950 1. Referat Organizacyjny - organizacja, wybory, protokoły 2. Referat Budżetowo-Gospodarczy i Finansowy - zarządzenia, budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i rozchodów 3. Referat Podatkowy - klasyfikacja gruntów, podatki 4. Referat Administracyjny i Karno-Administracyjny - ewidencja ludności, spis powszechny, sprawy narodowościowe, pozbawienie obywatelstwa 5. Referat Społeczno-Polityczny - wybory, głosowanie ludowe, organizacje polityczne, społeczne i zawodowe 6. Referat Opieki Społecznej - przepisy, sprawozdania 7. Kultura i oświata - szkoły dokształcające 8. Referat Rolny - sprawy ogólne, statystyka 9. Referat Budowlany - zarządzenia, wykazy nieruchomości 10. Sprawy przemysłu, handlu, rzemiosła 11. Publikacje urzędowe Liczba jednostek w zespole: 350
34/29/0 Akta miasta Sarnowa 1806-1950 [1952] 0 rozwiń
I. Okres Księstwa Warszawskiego 1. Pożar miasta, 1809 r. II. Okres zaboru pruskiego, 1819-1919 1. Sprawy ogólno-administracyjne - kronika, nieruchomości, fundacja, rewizje, ulice 2. Sprawy budżetowo-finansowe - budżety, listy podatkowe 3. Sprawy gmin wyznaniowych, bractw i związków - gmina żydowska, Bractwo Kurkowe, Ojczyźniana Służba Pomocnicza 4. Sprawy szkolne - szkoła katolicka, szkoła ewangelicka 5. Sprawy zdrowia i opieki społecznej - zwalczanie cholery, personel sanitarny, opieka nad biednymi i chorymi, przewóz więźniów 6. Sprawy rzemiosła, przemysłu i handlu - cechy, handel okrężny 7. Sprawy rybołówstwa - zarządzenia 8. Sprawy uwłaszczeniowe - reces 9. Sprawy wojskowe - pobór do wojska, odszkodowania 10. Sprawy budowlane - m.in.. budowa szkoły katolickiej i ewangelickiej oraz wozowni sikawki 11. Sprawy urzędu rozjemczego 12. Sprawy ludnościowe - USC, nadanie obywatelstwa III. Okres międzywojenny, 1922-1939 protokolarz Rady Miejskiej, budżety, zdrowie, wybory IV. Okres okupacji hitlerowskiej, 1940-1944 Sprawy: budowlane, osiedleńcze, budżetowe V. Okres Polski Ludowej posiedzenia władz miejskich, sprawozdania, budżety, plany Liczba jednostek w zespole: 198
34/30/0 Akta miasta Śmigiel 1723-1950 [1951] 0 rozwiń
I Okres zaboru pruskiego, 1793-1919 1. Sprawy ogólne - sprawy obywatelstwa, statystyka, wybory, umacnianie niemczyzny, sprawy sadowe, stemplowe, kultury i przemysłu 2. Sprawy wojskowe - sprawy mobilizacyjne, szkody wyrządzone przez wojsko, sprawy inwalidów 3. Sprawy policyjne i nadzoru policyjnego - sprawy: włóczęgów, Cyganów, reemigrantów, cudzoziemców, druków zakazanych 4. Sprawy polne i leśne - sprawy leśne, polowań, rybołówstwa 5. Kolej, poczta, telegraf - m.in. budowa kolei wąskotorowej 6. Melioracje i inne sprawy wodne - melioracja, kanalizacja, budownictwo wodne 7. Sprawy budowlane - opisy domów, zarządzenia 8. Szosy i mosty -budowa, naprawy 9. Stowarzyszenia i związki - polskie i niemieckie organizacje 10. Nadzór nad rzemiosłem i cechami - cechy, kasy pomocy 11. Sprawy nadzoru sanitarnego - szpital, personel medyczny, położne 12. Budynki miejskie - ratusz, domy mieszkalne 13. Organizacja władz miejskich - przywileje miasta, statut miasta, posiedzenia władz miejskich 14. Urzędnicy miejscy - burmistrz, sekretarz 15. Grunty miejskie - reces miasta, rzut poziomy miasta 16. Ubezpieczenia - zarządzenia 17. Opieka społeczna - Kasa Pomocy Prowincji Poznańskiej, sprawy rachunkowe 18. Kasa miejska - budżety 19. Kasa oszczędności - sprawy rachunkowe 20. Przedsiębiorstwa miejskie - gazownia, wodociągi, rzeźnia, młyn 21. Sprawy żydowskie - m.in.. Kasowe i wyborcze 22. Sprawy szkolne - szkoły: katolicka, ewangelicka i żydowska 23. Sprawy kościelne - sprawy ogólne, budowlane, kasowe 24. Szpitalnictwo - szpital katolicki i ewangelicki, fundacja 25. Sprawy podatkowe - podatki od rzemiosła i przemysłu, budynków i inne 26. Sprawy pożarowe - kontrole, wozownia na sikawkę 27. Sprawy USC - statystyka, postanowienia II. Okres międzywojenny (1919-1939) 1. Sprawy ogólne - uroczystości państwowe, funkcjonariusze państwowi, konsulaty, likwidacja powiatu, kasa chorych, rozjemcy, podział gruntów, pożyczki 2. Sprawy statystyczne - spis ludności, spisy rolne 3. Sprawy wojskowe - okólniki, instrukcje, ćwiczenia wojskowe, punkty trygometryczne, gołębie wojskowe, grobownictwo wojenne 4. Sprawy nadzoru policyjnego - policja, wybory do Sejmu i Senatu, sprawozdania sytuacyjne, strajki, cenzura, partie, towarzystwa, organizacje, związki, obywatelstwo, emigracja, zakłady przemysłowe, rolnictwo, poczta, kolej 5. Sprawy bezrobocia - Fundusz Bezrobocia, Fundusz pracy, Komitet Obywatelski, zwalczanie bezrobocia 6. Sprawy budowlane - akta budowlane 7. Sprawy szkół i kościołów - kultura, Rada Szkolna, Szkoła Dokształcająca, szkoła włościanek, budżety szkolne, gminy wyznaniowe 8. Administracja miejska - magistrat, rada miejska, budżety, kasa miejska, legaty, fundacje, rozbudowa miasta 9. Sprawy podatkowe - podatek dochodowy i krajowy 10. Sprawy dotyczące USC - rozporządzenia, regulamin organizacyjny III. Okres okupacji hitlerowskiej (1939-1945) zarządzenia, kronika, sprawy osiedleńcze, mieszkaniowe, nauczyciele, budżety, rzemiosło, hodowla, cmentarz IV. Okres Polski Ludowej ( 1945-1950) wykaz akt, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, plany, sprawozdania, protokoły władz miejskich, kontrole, majątek miejski, elektryfikacja, dom starców, budżet, szkoły, rolnictwo Liczba jednostek w zespole: 874
34/31/0 Akta miasta Święciechowa 1759-1949 0 rozwiń
1. Sprawy ogólnopaństwowe i krajowe (1824-1935) - organizacja władz, wybory, święta, odznaczenia 2. Podatki państwowe i krajowe (1857-1935) - rozporządzenia, pożyczka państwowa, eksport i import towarów, wymiar podatków 3. Sprawy prawne i sądowe (1860-1935) - sędziowie podatki, testamenty 4. Komunikacja (1847-1935) - kolej, poczta, telegraf, urząd katastralny 5. Sprawy wojskowe (1874-1935) - pobór, ćwiczenia, odroczenia, mobilizacja, uchylanie się od służby wojskowej, inwalidzi 6. Statystyka (1881-1932) - ludność, biedni, przemysł, rzemiosło, rolnictwo 7. Ochrona pracy i ubezpieczenia od wypadków (1884-1935) - inwalidzi, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenia, ochrona pracowników, bezrobocie 8. Zabytki i podstawy prawne miasta (1759, 1828-1935) - kronika, zabytki, archiwum, związek miast, statystyka, właściciele nieruchomości, zarządzenia, ogłoszenia 9. Władze miejskie i pracownicy miejscy (1797-1935) - magistrat, rada miejska, pracownicy 10. Finanse miejskie i podatki komunalne (1847-1939) - budżet, sprawy kasowe, inwentarz miasta, podatki 11. Administracja majątkiem miejskim (1826-1938) - nieruchomości miejskie, zatargi graniczne, dzierżawy 12. Utrzymanie ulic i dróg miejskich (1840-1934) - świadczenia drogowe, utrzymanie, oświetlenie 13. Sprawy szkolne i kościelne (1796 -1938) - budynki, majątek, korporacje, podatki, serwituty, księża, grunty szkolne, podatek, mieszkania nauczycieli, budowa szkoły, nauczyciele, wychowanie fizyczne 14. Fundacje, legaty, darowizny, instytucje dobroczynne (1829-1937) - fundacje, legaty, schronisko dla starców, dom sióstr elżbietanek, ochronka 15. Opieka społeczna i bezrobotni (1863-1935) - zarządzenia, wsparcia, kasa chorych 16. Ubezpieczenia, rzemiosło i handel (1855-1938) - Kasa Chorych, szkoła dokształcająca, targi, jarmarki, cech rzeźnicki, ubezpieczenie miasta w wecie 17. Organizacja policji i urządzenia policyjne (1859-1935) - rozporządzenia, organizacja, areszt 18. Nadzór nad bezpieczeństwem publicznym (1855-1935) - partie, strajki, sprawy obywatelstwa, listy gończe, cudzoziemcy 19. Nadzór nad porządkiem w sprawach wodnych, rolnych (1873-1935) - badania wody, wałęsające się psy 20. Nadzór nad budownictwem i bezpieczeństwo pożarowe (1797-1935) - zarządzenia, zezwolenia budowlane, straż pożarna, sprawy kominiarskie, ubezpieczenia 21. Nadzór nad zabawami (1924-1935) - wnioski o urządzanie zabaw 22. Sprawy sanitarne i zdrowotności ludzi (1845-1935) - choroby zakaźne i inne, zakłady lecznicze, opiekuńcze, akuszerki, czystość, staranie o lekarza, lecznictwo pokątne, szczepienia, pogrzeby 23. Nadzór nad obyczajowością i moralnością (1837-1931) - nierząd, palenie tytoniu przez nieletnich, pijaństwo, dzieci nieślubne 24. Sprawy weterynaryjne (1875-1936) - ubój zwierząt, zarazy 25. Nadzór nad rzemiosłem, przemysłem, handlem (1845-1937) - przepisy, zarządzenia, zwalczanie drożyzny, koncesje, gospody, zabawy publiczne, przedstawienia, rewizje miar i wag, nadzór nad zakładami przemysłowymi, wiatraki, piekarnie 26. Nadzór nad ruchem ludności (1846-1938) - raporty, obwieszczenia, zarządzenia, meldunki 27. Nadzór nad ruchem drogowym i sprawy komunikacji (1874-1935) - przepisy porządkowe 28. Nadzór nad stowarzyszeniami i prasą (1878-1935) - stowarzyszenia, zakaz rozpowszechniania druków antypaństwowych 29. Nadzór nad rolnictwem, leśnictwem i gospodarką wodną (1838-1935) - popieranie rolnictwa, hodowla, szkodniki, łowiectwo, spółki wodne 30. Nadzór nad religijnością (1851-1933) - święta kościelne 31. Akta personalne biednych (1866-1923) 32. Akta personalne policyjne osób karanych (1850-1933) 33. Akta z okresu okupacji hitlerowskiej (1939-1940) - okólniki, zarządzenia, kredyty, stowarzyszenia Liczba jednostek w zespole: 1446
34/32/0 Akta miasta Wielichowo 1802-1950 0 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego i międzywojenny (1802-1939) spór graniczny, statut cechowy, sprawy budowlane i mobilizacyjne II. Okres Polski Ludowej (1945-1950) 1. Sprawy ogólno-organizacyjne - organizacja, posiedzenia władz miejskich, lustracje, majątek miasta 2. Sprawy finansowo-budżetowe - sprawozdania rachunkowe, preliminarze robót drogowych 3. Sprawy gospodarki gminnej - sprawy rolne i leśne, przemysł, handel 4. Sprawy administracji społecznej - oświata, kultura, zdrowie, szkody wojenne 5. Sprawy administracyjne - inspekcje, związki, stowarzyszenia, pożarnictwo, Niemcy, sprawy budowlane Liczba jednostek w zespole: 68
34/33/0 Akta miasta Wolsztyn 1795-1950 0 rozwiń
I. Okres zaboru pruskiego, 1800-1918 (1938) 1. Sprawy komunalne - akta dotyczące władz miejskich (protokoły zebrań, wybory, sprawy personalne), majątek miasta, instytucje użyteczności publicznej, kasa zapomogowo-pożyczkowa, opieka nad ubogimi, szpitale 2. Sprawy kościelne i szkolne - szkoły wyznaniowe, sprawy personalne nauczycieli, rady szkolne 3. Sprawy policyjne - organizacje, związki, cechy, policja drogowa i budowlana, nadzór nad targami, wyszynk, podatki II. Akta z okresu międzywojennego, (1832) 1919-1935 1. Sprawy komunalne - zakwaterowanie uchodźców, budowa i eksploatacja elektrowni, budżety miasta 2. Sprawy kościelne i szkolne - szkoły, mieszkania dla nauczycieli 3. Sprawy policyjne - obchody, uroczystości, szczepienia, powodzie, pożary, targi, jarmarki, cechy 4. Sprawy podatkowe- wymiar III. Akta z okresu międzywojennego, (1914) 1935-1939 1. Sprawy administracyjne - sprawy organizacyjne, osobowe, pobory pracowników, zebrania, lustracje 2. Majątek miasta, przedsiębiorstwa miejskie - księga inwentarzowa, gazownia, elektrownia, wodociągi, rzeźnia, targowisko 3. Dochody i wydatki miejskie - budżety, dochody, wydatki, zadłużenie 4. Stan ulic miejskich - brukowanie 5. Oświata, kultura, sztuka - woźni szkół 6. Opieka społeczna, bezrobocie - wsparcia, zatrudnienie bezrobotnych 7. Sprawy rolne, rybołówstwo - rolnictwo, hodowla, weterynaria 8. Przemysł i handel - popieranie 9. Spisy wyborców 10. Urząd Stanu Cywilnego - mianowanie urzędników 11. Bezpieczeństwo i porządek publiczny - ewidencja pojazdów mechanicznych 12. Sprawy budowlane - sprawy sanitarne, rozbudowa miasta 13. Sprawy karno-administracyjne - egzekucja kar, osadzanie w areszcie IV. Okres okupacji , 1940-1943 grzywny, przekazanie akt, preliminarze budżetowe V. Okres Polski Ludowej, 1945-1950 wybory do rad narodowych, protokoły Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego, budżety Liczba jednostek w zespole: 776
34/34/0 Akta gminy Borek 1841-1954 4932 rozwiń
I. Akta z okresu zaboru pruskiego, międzywojennego i okupacji hitlerowskiej - regulacje gruntów, sprawy budowlane II. Zarząd Gminy w Borku (1945-1950) 1. Dział ogólno-organizacyjny - organizacja, posiedzenia władz gminnych, kontrole, sprawozdania 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety, tabele finansowe 3. Dział gospodarki gminnej - rolnictwo, przemysł, rzemiosło, handel 4. Dział administracji społecznej - oświata, zbrodnie hitlerowskie 5. Dział administracyjny - ruch ludności, sprawy budowlane III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Borku (1950-1954) 1. Sprawy ogólno-administracyjne - organizacja, posiedzenia władz gminnych, szkolenia sołtysów 2. Rolnictwo - m.in.. sprawy spółdzielni produkcyjnych 3. Ewidencja i kontrola ruchu ludności - ruch ludności, spis powszechny Od sygnatury 65 do 99 to księgi meldunkowe ludności z lat 1898-1950. Liczba jednostek w zespole: 125
34/35/0 Akta gminy Gostyń 1822-1954 0 rozwiń
I Distriktsamt Gostyn, Komisariat Obwodowy w Gostyniu , 1822-1928 sprawy ogólne, zarządzenia, cudzoziemcy, optanci, plebiscyt, melioracje, ubezpieczenia ogniowe, sprawy szkolne II. Zarząd Gminy w Gostyniu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - organizacja, posiedzenia władz, kontrole, majątek 2. Dział gospodarki gminnej - drogi, klasyfikacja gruntów, rolnictwo 3. Dział administracji społecznej - oświata, kultura, sztuka, ruch ludności, porządek publiczny, sprawy budowlane III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Gostyniu, 1950-1954 1. Sprawy ogólno- administracyjne - powoływanie i posiedzenia władz, kontrola, wybory do sejmu 2. Gospodarka gminna - majątek gminy 3. Rolnictwo - sprawy leśne w 2012 r. doinwentaryzowano księgi meldunkowe Liczba jednostek w zespole: 100
34/36/0 Akta gminy Krobia 1834-1954 0 rozwiń
I. Distriktsamt Kroben, 1834-1914 regulacja gruntów, sprawy szkolne i budowlane II. Komisariat Obwodowy Krobia, Wójtostwo Obwodowe Krobia, Zarząd Gminny w Krobi, 1895-1939 matrykuły sumaryczne III. Zarząd Gminny w Krobi, 1945-1950 budżety, sprawozdania rachunkowe, inwentarz IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krobi, 1950-1954 1. Sprawy ogólno-administracyjne - ustrój, wybory, posiedzenia, elektryfikacja 2. Budżetowo-finansowe - budżety, sprawozdania rachunkowe 3. Socjalne i kulturalne - walka z analfabetyzmem 4. Rolnictwo - zarządzenia, korespondencja W 2013 r. przejęto księgi mieszkańców gminy. Liczba jednostek w zespole: 76
34/37/0 Akta gminy Piaski 1824-1954 0 rozwiń
I. Wójtostwo Obwodowe Piaski, 1928-1935 sprawy rachunkowe, meldunkowe, optanci, stowarzyszenia, rolnictwo, handel, rzemiosło, bezrobocie II. Zarząd Gminy w Piaskach, 1935-1939 1. Dział ogólno-organizacyjny - sprawozdania sytuacyjne, kontrola, majątek 2. Dział finansowo-budżetowy - sprawozdania rachunkowe, dochody 3. Dział gospodarki gminnej - rolnictwo, weterynaria, przemysł, handel 4. Dział administracji społecznej - ruch ludności, akta stanu cywilnego, sprawy budowlane, aprowizacja, rejestry karne 5. Dział administracyjny - oświata, kultura III. Zarząd Gminny w Piaskach, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - posiedzenia władz gminnych, majątek gminy 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe 3. Dział gospodarki gminnej - drogi, rolnictwo, roboty drogowe IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Piaskach, 1950-1954 1. Sprawy ogólno-administracyjne - posiedzenia władz gminnych, podział administracyjny, wybory do Sejmu 2. Sprawy budżetowo-finansowe - budżety W 2012 r. doinwentaryzowane księgi meldunkowe (sygn. 119-136) Liczba jednostek w zespole: 166
34/38/0 Akta gminy Pępowo 1855-1954 0 rozwiń
I. Komisariat Obwodowy Pępowo, [1909] 1919-1923 zarazy II. Zarząd Gminny w Pępowie, 1935-1939 budżety, matrykuły sumaryczne, rolnictwo III. Amtsbezirk Waldeneck, 1940-1944 sprawy VD, osiedlanie Niemców, rejestr karny, sprawy gospodarcze i budowlane IV. Zarząd Gminny w Pępowie, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - sprawozdania sytuacyjne, posiedzenia władz gminnych, majątek gminy 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety, kredyty 3. Dział gospodarki gminnej - rolnictwo 4. Dział administracji społecznej - biblioteki 5. Dział administracyjny - rejestr karny V. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pępowie,1950-1954 1. Sprawy ogólno-administracyjne - organizacja, posiedzenia władz gminnych, wybory do sejmu 2. Sprawy budżetowo-finansowe - budżety, kredyty 3. Rolnictwo - sprawy rolne Liczba jednostek w zespole: 74
34/39/0 Akta gminy Poniec 1845-1954 0 rozwiń
I. Distriktsamt Punitz, Komisariat Obwodowy Poniec, Wójtostwo Obwodowe Poniec, 1845-1935 sprawy kościelne, nazwy miejscowości, leśnictwo, statystyka II. Amtsbezirk Punitz Land, 1939-1945 spisy Polaków, sprawy VD, wysiedlenia, sprawy sądowe III. Zarząd Gminny w Poniecu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - organizacja, posiedzenia władz gminnych 2. Dział finansowo-budżetowy - sprawozdania rachunkowe 3. Dział administracji społecznej - oświata i kultura 4. Dział gospodarki gminnej - rolnictwo, obowiązkowe dostawy 5. Dział administracyjny - sprawy VD, szkody wojenne IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Poniecu, 1950-1954 1. Sprawy ogólno-administracyjne - posiedzenia władz gminnych 2. Sprawy budżetowo-finansowe - budżety 3. Rolnictwo - likwidacja odłogów 4. Oświata - szkoły powszechne Liczba jednostek w zespole: 49
34/40/0 Akta gminy Bucz [1845] 1931-1954 [1961] 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Buczu, 1935-1939 wybory, zebrania, sprawy budżetowe, sprawozdania II. Distriktsamt Buch, 1939-1940 sprawy podatkowe III. Zarząd Gminny w Buczu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - sesje, zebrania, majątek gminy 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety, podatki 3. Dział gospodarki gminnej - drogi, rolnictwo 4. Dział administracji społecznej - oświata i kultura 5. Dział administracyjny - głosowanie ludowe, aprowizacja, odszkodowania wojenne IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Buczu, 1950-1954 1. Sprawy ogólno-administracyjne - sesje, kontrole, wybory, stowarzyszenia 2. Sprawy budżetowo-finansowe 3. Sprawy oświaty i kultury 4. Gospodarka komunalna - drogi 5. Rolnictwo Liczba jednostek w zespole: 344
34/41/0 Akta gminy Czempiń 1934-1954 0 rozwiń
I. Wójtostwo Obwodowe w Czempiniu, 1928-1935 spis wyborców II. Zarząd Gminny w Czempiniu, 1935-1939 budżet, majątek gminy III. Zarząd Gminny w Czempiniu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - sesje, kontrola, majątek gminy 2. Dział finansowo-budżetowy 3. Dział gospodarki gminnej - rolnictwo, drogi 4. Dział administracji społecznej - kultura 5. Dział administracyjny - wybory, ruch ludności, sprawy budowlane IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czempiniu, 1950-1954 1. Sprawy ogólno-administracyjne - sesje, zebrania, wybory, majątek 2. Sprawy budżetowo-finansowe 3. Gospodarka komunalna - drogi 4. Rolnictwo - sprawozdawczość, statystyka, spółdzielnie produkcyjne Liczba jednostek w zespole: 108
34/42/0 Akta gminy Kamieniec [1844]1935-1954 [1955-1960] 0 rozwiń
I. Zarząd Gminny w Kamieńcu, 1935-1939 rozliczenia byłych obszarów dworskich II. Zarząd Gminny w Kamieńcu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - sesje, kontrola, majątek gminy 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety, podatki, świadczenia w naturze 3. Dział gospodarki gminnej - drogi, rolnictwo 4. Dział administracji społecznej - oświata, kultura, analfabetyzm 5. Dział administracyjny - głosowanie ludowe, ewidencja ludności, szkody wojenne III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kamieńcu, 1950-1954 1. Sprawy ogólno-administracyjne - sesje 2. Sprawy budżetowo-finansowe - budżety 3. Kultura, sztuka, czytelnictwo 4. Gospodarka komunalna - plan gospodarczy, przemysł 5. Rolnictwo - rolnictwo, spółdzielnie produkcyjne Liczba jednostek w zespole: 279
34/43/0 Akta gminy Kościan 1833-1954 [1955-1958] 0 rozwiń
I. Distriktsamt Kosten, 1833 regulacja gruntów II. Komisariat Obwodowy Kościan, 1881-1920 rejestr karny III. Wójtostwo Obwodowe Kościan, 1932-1935 rejestr karny IV. Zarząd Gminny w Kościanie, 1936-1939 [1940] rozliczenia z byłymi obszarami dworskimi, budżet V. Der Amtskommissar des Amtsbezirks Kosten Land, 1939-1945 sprawy administracyjne, policyjne, finansowe, zdrowia publicznego, rolne, wodne, osiedleńcze, przemysłowe, zatrudnienia, budowlane VI. Zarząd Gminny w Kościanie, 1945-1950 sprawy ogólno-organizacyjne, finansowo-budżetowe, gospodarki gminnej, administracyjne VII. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kościanie, 1950-1954 sprawy ustrojowe, sesje, zebrania, wybory, Kolegium Orzekające, majątek gminy, budżety, oświata, kultura Liczba jednostek w zespole: 561
34/44/0 Akta gminy Krzywiń 1838-1954 527 rozwiń
I. Distriktsamt Kriewen I, 1867-1919 akta budowlane, sprawy nauczycieli, mobilizacja, organizacje II Distriktsamt Kriewen II, 1888-1917 sprawy administracyjne III. Komisariat Obwodowy w Krzywiniu, [1838] 1919-1928 okólniki, sprawy administracyjne, zdrowia publicznego, opieki społecznej, cudzoziemców, budowlane, pożarowe, stowarzyszeń, kościelne IV. Wójtostwo Obwodowe w Krzywiniu, [1900] 1928-1935 sprawy administracyjne, budżetowe, meldunkowe, rolne, osadnicze, handlu, przemysłu, podatkowe, statystyczne, zatrudnienia, wojskowe, szkolne V. Zarząd Gminny w Krzywiniu, [1918] 1935-1939 statystyka, sprawy budżetowe, przemysłowe, handlowe, rolne VI. Amtsbezirk Kriewen, 1940-1944 sprawy budżetowe, podatkowe, mieszkaniowe, elektrownia VII. Zarząd Gminny w Krzywiniu, 1945-1950 sprawy organizacyjne, finansowo-budżetowe, gospodarki gminnej, administracyjne VIII. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krzywiniu, 1950-1954 sprawy administracyjne, budżetowo-finansowe, socjalne, kulturalne, rolnictwo W 2014 r. przejęto księgi ludności. Liczba jednostek w zespole: 287
34/45/0 Akta gminy Lubiń 1914-1939 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Lubiniu, [1914] 1935-1939 sprawy budżetowe, drogi, opieka społeczna, przemysł, handel, służba wojskowa Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 1 do 45 z 1 299 wpisów.