Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/114/0 Zarząd Żandarmerii Guberni Kaliskiej 1880-1914 0 rozwiń
I. Akta w sprawie dochodzeń i śledztw, 1908-1914, sygn. 1-334: partie i organizacje polityczne, związki i ugrupowania polityczne, organizacje bojowe i terrorystyczne, organizacje młodzieżowe, związki zawodowe, korespondencja dotycząca kongresów, zjazdów i szpiegostwa (układ alfabetyczny wg nazw partii i organizacji, informacje o zjazdach i konferencjach, przekłady artykułów odezw i ulotek na język rosyjski, poszukiwanie działaczy i członków, raporty i doniesienia o powstawaniu organizacji i związków); II Akta w przedmiocie obserwacji, 1880-1914, sygn. 335-645: 1. Sprawy ogólne - raporty o wypadkach w guberni i powiatach, informacje agentów o wydarzeniach politycznych, Nastrojach ludności, obchodach świat narodowych, o kolportażu nielegalnych wydawnictw, nadzór policyjny nad ludnością i działaczami społecznymi; 2. Akta spraw szczegółowych - spisy osób pod obserwacją żandarmerii, oskarżenia o przynależność do partii politycznych, nielegalną działalność i szpiegostwo. Liczba jednostek w zespole: 647
39/115/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Kaliskiego, Konińskiego i Słupeckiego 1903-1914 0 rozwiń
Akta w przedmiocie nadzoru (po nablûdatel'noj časti), 1903-1914, sygn. 1-60 - aresztowanie osób za udział w ruchu rewolucyjnym, kolportaż nielegalnych wydawnictw i posiadanie broni, spisy osób pozostających pod nadzorem policyjnym, wykazy osób wydalonych z guberni, opinie o obliczu politycznym, zezwolenia na wydawanie paszportów; Akta w przedmiocie poszukiwań (po razsysknoj časti), 1908-1914, sygn. 61-351 - poszyty dotyczące poszczególnych partii politycznych zawierające doniesienia agentów o działalności partii, poszukiwania osób podejrzanych o przynależność do partii, przekłady na język rosyjski wydawnictwa partyjnych, miesięczne sprawozdania o stanie liczebnym partii. Liczba jednostek w zespole: 356
39/116/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Łęczyckiego, Kolskiego i Tureckiego 1894-1914 0 rozwiń
Akta ogólne, 1894-1907, sygn. 1-77 - miesięczne i roczne sprawozdania z działalności, raporty o wypadkach o charakterze politycznym i kryminalnym, opinie o obliczu politycznym różnych osób, poszukiwanie osób za przestępstwa polityczne, nadzór policyjny, wykazy osób, którym zabroniono wjazdu w granice cesarstwa; Dochodzenia przeciwko osobom aresztowanym głównie za wykroczenia polityczne - akta zbiorcze i poszyty zakładane dla poszczególnych osób oraz akta dotyczące poszczególnych partii politycznych, 1907-1914, sygn. 78-339 - przynależność do partii politycznych, agitacja oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw, śpiewanie zakazanych pieśni, obraza cara, doniesienia agentów o działalności partii i osobach do nich należących, przekłady wydawnictw partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 352
39/117/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Wieluńskiego i Sieradzkiego 1852-1915 0 rozwiń
Akta z lat 1852-1867, sygn. 1-19 - zezwolenia na wyjazd za granicę, wybory do rad miejskich i powiatowych, sprawozdania o sytuacji w powiecie wieluńskim w związku z wybuchem powstania styczniowego, korespondencja związana z wprowadzeniem stanu wojennego w Królestwie Polskim i represjami popowstaniowymi; Akta w przedmiocie nadzoru (po nablûdatel'noj časti), 1880, 1887, 1902-1915, sygn. 20-299 - dochodzenia przeciwko różnym osobom oskarżonym o działalność polityczną, nadzór nad duchowieństwem i osobami powracającymi ze zsyłki, opinie o prawomyślności, spisy więźniów, sprawozdania z działalności żandarmerii; Akta w przedmiocie poszukiwań (po razsysknoj časti), 1907-1914, sygn. 230-357 - poszukiwania i informacje o osobach podejrzanych o udział w ruchu rewolucyjnym, akta dotyczące poszczególnych partii i organizacji politycznych zawierające doniesienia agentów, dane o działalności partii, spisy członków, przekłady wydawnictw. Liczba jednostek w zespole: 367
39/118/0 Tymczasowy Generał-Gubernator Guberni Kaliskiej 1905-1908 0 rozwiń
Raporty władz terenowych o zajściach i wypadkach, przepisy obowiązujące, zarządzenia, rozkazy dzienne do wojsk, uchwały zebrań gminnych o wprowadzeniu języka polskiego w szkołach i urzędach, sprawozdania ze ściągania zaległych opłat i podatków, postanowienia dotyczące nakładania kar administracyjnych lub aresztu za wykroczenia porządkowe i polityczne. Liczba jednostek w zespole: 50
39/119/0 Komisje wyborcze do Dumy Państwowej guberni kaliskiej i piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1906-1914 0 rozwiń
Komisja Wyborcza Powiatu Brzezińskiego, 1906,1912, sygn. 1-2a: protokoły posiedzeń Komisji, uchwały gminnych zebrań wyborczych, listy wyborcze, spisy wyborców i wybranych. Komisja Wyborcza Powiatu Łaskiego, 1912-1914, sygn. 3-4: zarządzenia i ogłoszenia w związku z wyborami, skład osobowych Komisji, spisy wyborców i pełnomocników, protokoły gminnych zgromadzeń wyborczych, listy wyborcze. Komisja Wyborcza Powiatu Łódzkiego, 1906, sygn. 5-6: zasady wyborów przedwstępnych, tworzenie okręgów, listy wyborcze, skargi, informacje o przebiegu i wynikach wyborów. Komisja Wyborcza Powiatu Noworadomskiego, 1906-1907, sygn. 7-15: zasady wyborów przedwstępnych, tworzenie okręgów, listy wyborcze, informacje o przebiegu i wynikach wyborów. Komisja Wyborcza Powiatu Sieradzkiego, 1906, 1912, sygn. 16-19: spisy wyborców. Komisja Wyborcza Powiatu Tureckiego, 1906, sygn. 21: protokoły z przebiegu wyborów, listy wyborcze. Komisja Wyborcza Powiatu Wieluńskiego, 1906, sygn. 21-22: uchwały zebrań gminnych, listy wyborcze, skargi. Komisja Wyborcza Powiatu Łęczyckiego, 1906, sygn. 23: spisy wyborców. Liczba jednostek w zespole: 24
39/119/1 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Brzezińskiego 1906-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/119/2 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Łaskiego 1912-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/119/3 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Łódzkiego 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/119/4 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Radomszczańskiego 1906-1907 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/119/5 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Sieradzkiego 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/119/6 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Tureckiego 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/119/7 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Wieluńskiego 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/119/8 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Guberni Kaliskiej 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/119/9 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Łęczyckiego 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/120/0 Sąd Policji Prostej Okręgu Zgierskiego 1853-1869 0 rozwiń
Akta spraw o oszustwa, obelgi, pobicie, zabór mienia i kradzieże, 1853-1869, sygn. 1-117 Liczba jednostek w zespole: 117
39/121/0 Sąd Pokoju Powiatu Łęczyckiego 1809-1856 0 rozwiń
Akta w sprawach ustanowienia opieki nad nieletnimi i podziału majątku spadkowego, 1809-1856, sygn. 1-46. Liczba jednostek w zespole: 46
39/122/0 Dyrekcja Szkolna Kaliska [1810-1866] 1867-1917 8 rozwiń
Akta ogólne: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich dotyczące nadzoru politycznego nad nauczycielami i uczniami, korespondencja w sprawie programów nauczania, stypendiów dla uczniów, służby, wykształcenia i uposażenia nauczycieli , sprawozdania roczne Dyrekcji ze stanu szkół i wizytacji, spisy szkół i dane statystyczne zawierające podstawowe informacje o szkołach, akta dotyczące nauczycieli: nadzór nad nauczycielami, skargi, zwolnienia, awanse, uposażenia i zezwolenia, budżety, sprawozdania z kosztów utrzymania szkół elementarnych i rozliczenia z wydatków. Akta szczegółowe: szkoły średnie rządowe - Gimnazjum Męskie i Żeńskie w Kaliszu, Seminarium Nauczycielskie w Łęczycy: dane o uczniach, programy nauczania, sprawy finansowe; szkoły średnie prywatne: starania o zezwolenie na otwarcie szkół, dobór nauczycieli, rozkłady lekcji; akta szkół elementarnych rządowych ułożone alfabetycznie w obrębie powiatów zawierające korespondencje w sprawie zaopatrzenia szkół w pomoce naukowe i opał, dane o uczniach i nauczycielach oraz rozkłady lekcji i programy nauczania; 4 szkoły elementarne prywatne - układ jak wyżej, starania o zezwolenia na otwarcie szkół, dobór nauczycieli; szkoły rzemieślniczo-niedzielne, kursy dla rzemieślników, Polska Macierz Szkolna: zakładanie szkół, dane o uczniach i nauczycielach; akta personalne nauczycieli ułożone alfabetycznie zawierające świadectwa szkolne, dyplomy, świadectwa pochodzenia, metryki urodzenia, nominacje itp. Anteriora z lat 1810-1864: akta szkół elementarnych rządowych i prywatnych zawierające raporty o stanie szkoły, spisy uczniów i uczennic, rozkłady lekcji, budżety szkoły. Liczba jednostek w zespole: 1717
39/123/0 Komitet Miejski Łódzki Opieki nad Trzeźwością Ludową 1899-1907 0 rozwiń
Organizacja Komitetu: okólniki, zarządzenia, instrukcje i korespondencja dotyczące spraw organizacyjnych i personalnych. Działalność Komitetu: organizowanie czytelni, bibliotek, przedstawień teatralnych i zabaw, budowa domów ludowych. Sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, korespondencja dotycząca dochodów i wydatków. Liczba jednostek w zespole: 26
39/124/0 Gimnazjum Żeńskie w Łodzi 1908, 1911, 1915-1918 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki, prośby rodziców i opiekunów uczennic o zwolnienie z opłat, zaświadczenia o odbywaniu przez ojców służby wojskowej, spisy uczennic, wykazy zatrudnionych nauczycieli oraz wysokość ich poborów, korespondencja w sprawie wypłaty pensji, korespondencja dotycząca budżetu szkoły oraz ewakuowanego majątku szkoły prowadzona z Komisją Likwidacyjną do Spraw Królestwa Polskiego, informacje odnośnie utworzenia przy gimnazjum VIII klasy, uchwała rady pedagogicznej w tej sprawie, zaświadczenia o stanie majątkowym wydawane przez policmajstra, korespondencja odnośnie wydania potrzebującym uczennicom obuwia, odzieży i zasiłków, organizowanie kursów letnich, świadectwa szkolne, dzienniki klasowe. Liczba jednostek w zespole: 27
Wyświetlanie 181 do 200 z 3 310 wpisów.