Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/125/0 Seminarium Nauczycielskie w Łęczycy 1871-1919 [1921] 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, korespondencja i sprawozdania roczne, rozporządzenia i okólniki okręgów naukowych warszawskiego i moskiewskiego, wykaz osób wymienionych w tajnych doniesieniach władz, spisy wykładanych przedmiotów i ocen, podania o przyjęcie do Seminarium wraz z fotografiami kandydatów, spisy i akta personalne nauczycieli, wypłaty wynagrodzeń i stypendiów, księgi finansowe. Liczba jednostek w zespole: 36
39/126/0 Szkoła Powiatowa w Łęczycy [1811-1832] 1833-1869 0 rozwiń
Szkoła Wydziałowa 1812-1833: administracja szkoły, biblioteka, akta nauczycieli i uczniów. Szkoła Powiatowa 1831-1868: organizacja szkoły i biblioteki oraz gabinetów naukowych, akta nauczycieli i uczniów. Inspektor Szkoły Wydziałowej i Powiatowej 1811-1868: nadzór nad szkołami w powiecie, sprawozdania z ich działalności, nominacje nauczycieli. Liczba jednostek w zespole: 94
39/127/0 Szkoła Powiatowa w Sieradzu [1819, 1828-1832] 1833-1868 0 rozwiń
Szkoła Powiatowa: organizacja szkoły, jej wyposażenie, rozkłady lekcji, wizytacje, akta nauczycieli i uczniów. Inspektor Szkoły Powiatowej: spisy szkół i raporty o ich stanie, akta poszczególnych szkół elementarnych, wykazy nauczycieli. Liczba jednostek w zespole: 34
39/128/0 Szkoła Powiatowa w Wieluniu [1804-1832] 1833-1870 0 rozwiń
Szkoła Wydziałowa: fundusze szkoły, akta dotyczące zakładania szkół prywatnych w Wieluniu i Częstochowie, akta uczniów. Szkoła Powiatowa: wykazy pomocy szkolnych, spisy nauczycieli i uczniów. Inspektor Szkoły Powiatowej: budżety szkoły programy nauczania, sprawozdania o stanie szkół, sprawy nauczycieli i uczniów. Liczba jednostek w zespole: 48
39/129/0 Zarząd Powiatowy Skierniewicki 1867-1918 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny, 1867-1914, sygn. 1-173, 625-629: organizacja urzędu, rozporządzenia, statystyka, akta personalne urzędników, wprowadzanie języka polskiego w administracji, uchwały zgromadzeń gminnych, wybory urzędników gminnych, wykroczenia wójtów i sołtysów, nadzór nad wykonaniem postanowień sądów gminnych, wybory dozorów kościelnych i rabinów, spisy prawosławnych w poszczególnych gminach, przesiedlenia, prenumerata czasopism, nadzór na szkołami (decyzje o budowie i otwarciu, dotacje i stypendia, szkoły nielegalne), ochronkami dla dzieci, cechami, organizacjami społecznymi, manifesty, wybory do Dumy Państwowej. 2. Wydział Administracyjny, 1867-1914; Referat Miejski, sygn. 174-258: korespondencja ogólna, nadzór nad magistratem Skierniewic, przychody i rozchody kasy miejskiej, dzierżawa dochodów, rozwój przestrzenny miasta, budowle miejskie i kościelne oraz koszary dla wojska, nadzór nad szkołami w Skierniewicach, kinem i hotelem, sprawy wyznaniowe, ceny chleba i mięsa, spis zwierząt domowych, odszkodowania z tytułu klęsk żywiołowych i szkód wojskowych, ochrona cara, wybory do Dumy Państwowej; Referat Finansowy, sygn. 259-294: okólniki, rozkład podatków, starania o odroczenia, rozłożenia na raty zwolnienia od opłat, wydatki i dochody miejskie; Referat Tajny, sygn. 295-363: działalności partii politycznych, nadzór policyjny nad duchownymi i organizacjami społecznymi, miesięczne zestawienia wydarzeń w powiecie, działalność strażników ziemskich, zasady ewakuacji na wypadek wojny, spisy osób poszukiwanych, postanowienia o zakazie wjazdu do Królestwa Polskiego, nadzór policyjny, nadzór nad duchowieństwem i uczniami zwalnianymi na wakacje oraz obcokrajowcami, sprawy duchowne i wyznaniowe, wykazy sołtysów w gminach, posiadłości ziemskich chłopskich, duchownych i prywatnych, organizacja ochrony cara i innych dostojników. 3. Wydział Wojskowo-Policyjny, 1867-1918, sygn. 364-623: korespondencja i zarządzenia w sprawach politycznych, nadzór policyjny, poszukiwanie osób, ruch ludności, sprawy obcokrajowców, cenzura książek i prasy, sprawy sądowe i aresztów, nadzór nad kawiarniami, Towarzystwem Muzycznym i Polską Macierzą Szkolną, służba zdrowia i choroby zakaźne, nadzór nad duchowieństwem różnych wyznań, wykazy wydarzeń nadzwyczajnych takich jak pożary, zgony, kradzieże, spisy prostytutek, prośby i skargi, sprawy straży ziemskiej i wojska korespondencja związana z ewakuacją w trakcie I wojny światowej i mobilizacją. Liczba jednostek w zespole: 629
39/130/0 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Skierniewickiego 1905-1912 0 rozwiń
I Duma, 1905-1906, sygn. 1-30: wyjaśnienia władz zwierzchnich w sprawie zmian obowiązujących przepisów o wyborach do Dumy Państwowej, protokoły posiedzeń Komisji, spisy wyborców, protokoły zjazdów pełnomocników, protokoły z wyborów, skargi na nieprawidłowości w procedurze wyborczej. II Duma, 1906-1907, sygn. 31-46: zarządzenia władz, protokoły posiedzeń Komisji, spisy wyborców, protokoły zjazdów pełnomocników, protokoły z wyborów. III Duma, 1907-1909, sygn. 47-63: zarządzenia władz, protokoły posiedzeń Komisji, spisy wyborców, wyniki wyborów, skargi na nieprawidłowości w procedurze wyborczej. IV Duma, 1912, sygn. 64-82: zarządzenia władz, protokoły posiedzeń Komisji, spisy wyborców, wyniki wyborów, skargi na nieprawidłowości w procedurze wyborczej, dzienniki korespondencyjne. Liczba jednostek w zespole: 82
39/131/0 Urząd Poborowy Powiatu Skierniewickiego 1874-1917 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki dotyczące głównie poboru i mobilizacji, dane statystyczne poborowych, spisy koni, protokoły posiedzeń Urzędu, korespondencja w sprawie zwolnień i odroczenia od służby wojskowej. Liczba jednostek w zespole: 71
39/132/0 Rada Opieki Społecznej Powiatu Skierniewickiego 1870-1913 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady, 1901-1910, sygn. 1-5; Korespondencja, 1874-1913, sygn. 6-11: remonty budynków, utrzymanie zakładów, opłaty za leczenie, zwalczanie epidemii cholery, wykazy ubogich, skład Rady; Akta finansowe, 1872-1901, sygn. 12-24: budżety poszczególnych zakładów dobroczynnych w Skierniewicach, przychody i rozchody na utrzymanie zakładów, księgi kasowe Rady; Akta dotyczące szpitala św. Stanisława, 1885-1913, sygn. 25-39: wyposażenie, remont i rozbudowa szpitala, przychody i rozchody; Akta dotyczące domu starców, 1870-1913, sygn. 30-50: kapitały i nieruchomości, sumy przeznaczone na utrzymanie, podania o przyjęcie, sprawozdania z przychodów i rozchodów: Akta dotyczące przytułku dla dzieci, 1881-1913, sygn. 51-57: założenie przytułku, sumy przeznaczone na utrzymanie, podania o przyjęcie, przychody i rozchody z lat 1908 i 1912. Liczba jednostek w zespole: 57
39/133/0 Naczelnik Powiatu Łowickiego 1817-1866[1867] 0 rozwiń
Wydział Administracyjny: akta kas miejskich, wystawianie i reperacja budynków miejskich, m.in. ratusza, jatek, rozbudowa miast, ich oświetlenie, regulacja Bzury, działalność szpitali w Łowiczu, organizowanie zgromadzeń kupieckich i rzemieślniczych, zabór gruntów misjonarzom łowickim przez generała S. Klickiego, 1817-1866 [1867], sygn. 1-57. Wydział Oświecenia: remonty kościołów, budowa plebani, zakładanie cmentarzy, spisy inwentarza kościelnego, spisy kościołów i domów modlitwy, akta dotyczące rozkładu składki szkolnej i remontu pomieszczeń szkolnych oraz skarg nauczycieli, 1827-1866, sygn. 58-70. Liczba jednostek w zespole: 70
39/134/0 Akta urzędów i instytucji guberni kaliskiej i piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1837-1918 0 rozwiń
Trybunał Cywilny w Kaliszu: kontrakty sprzedaży dóbr Skrzydłów, Nicenia i Prusinowice Wielkie, opisy ich stanu, pretensje spadkobierców. Naczelnik Wojenny Rejonu Brzeźnieńskiego: ściąganie kar sądowych, korespondencja tajna w prawie osób podejrzanych politycznie. Naczelnik Wojenny Rejonu Radomszczańskiego: korespondencja w sprawie wycięcia przesiek w lasach wzdłuż linii kolejowych, nałożenie kontrybucji na mieszkańców gminy Jedlno, informacje o różnych zajściach i nieszczęśliwych wypadkach. Naczelnik Wojenny Rejonu Konińskiego: poszukiwanie osób podejrzanych o udział w powstaniu. Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynności Oddział w Kaliszu: protokoły posiedzeń zarządu. Komitet Gubernialny Kaliski Opieki nad Trzeźwością Ludową: protokoły posiedzeń, obchody jubileuszu wojny ojczyźnianej 1812 r. i 300-lecia panowania Romanowów, sprawozdania z działalności komitetów powiatowych w 1914 r., korespondencja finansowa. Okręgowy Zarząd Lasów w Piotrkowie: plan gospodarczy obrębu lasów majoratu Ręczno. Straż Graniczna. 12 Brygada Kaliska: rozkazy szefa straży, ministra wojny, naczelnika Warszawskiego Okręgu Wojskowego oraz komendantów straży. Oddział Łódzki Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny i ich Rodzinom: organizacja Zarządu Centralnego w Petersburgu oraz Oddziału w Łodzi. Komisja Szacunkowa Ziem Pod Kolej Kaliską: ocena poszczególnych nieruchomości zajmowanych pod budowę kolei, plany sytuacyjne. Ubezpieczenia Wzajemne Budowli Od Ognia w Królestwie Polskim: szacunki ubezpieczeniowe budynków w Łodzi. Piotrkowska Gubernialna Kasa Skarbowa. Kasa Oszczędności nr 844: kaucje i depozyty urzędów oraz urzędników, a także oszczędności instytucji. Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa Urzędników Sądu Okręgowego w Piotrkowie: korespondencja w sprawie organizacji kasy. Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa Pracowników Zarządu Powiatowego Łęczyckiego: statut, postanowienia zarządu, wkłady członkowskie. Państwowa Kasa Oszczędności nr 436 przy Oddziale Banku Państwa w Łodzi: protokoły postanowień zarządu, wkłady członków, sprawozdania miesięczne i roczne. Komenda Żandarmerii w Wieluniu: korespondencja wojennego naczelnika kolei. Rada Opieki Społecznej Powiatu Łódzkiego: protokoły posiedzeń, mianowanie kuratora oraz nadzorcy szpitala św. Aleksandra w Łodzi, remont budynków i urządzeń szpitala, dzierżawa gruntu szpitalnego, wydatki na żywność, leki i inne artykuły, ściąganie należności za leczenie. Liczba jednostek w zespole: 133
39/134/1 Trybunał Cywilny w Kaliszu 1837-1887 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/134/2 Naczelnik Wojenny Rejonu Brzeźnieńskiego 1864-1866 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/134/3 Naczelnik Wojenny Rejonu Radomszczańskiego 1864-1866 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/134/4 Naczelnik Wojenny Rejonu Konińskiego 1866 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/134/5 Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynności Oddział w Kaliszu 1892-1900 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/134/6 Komitet Gubernialny Kaliski Opieki nad Trzeźwością Ludową 1898-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/134/7 Okręgowy Zarząd Lasów w Piotrkowie 1883-1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/134/8 Straż Graniczna. 12 Brygada Kaliska 1866-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
39/134/9 Oddział Łódzki Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny i ich Rodzinom 1909-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/134/10 Komisja Szacunkowa Ziem Pod Kolej Kaliską 1894-1907 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
Wyświetlanie 201 do 220 z 3 292 wpisów.