Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/168/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kaliszu 1920-1933 0 rozwiń
Organizacja urzędu, okólniki dotyczące parcelacji, scalania, likwidacji serwitutów, pomoc finansowa dla gospodarstw scalonych, sprawozdania z działalności, statystyka majątków przed i po parcelacji, wykazy zlikwidowanych serwitutów, protokoły posiedzeń komisji powiatowych i gminnych, zaświadczenia na kupno ziemi, przymusowy wykup majątków - korespondencja, regulacje - korespondencja, parcelacja i upełnorolnienie - korespondencja, pomoc kredytowa dla uczestników scalania - korespondencja, licytacje, wpisy do hipoteki, spory sąsiedzkie. Liczba jednostek w zespole: 231
39/169/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Łasku 1919-1929 0 rozwiń
Korespondencja w sprawach parcelacji, sprzedaży oraz przymusowego wykupu majątków państwowych i prywatnych, regulacji gospodarstw, zaświadczenia na kupno ziemi, sprawozdania z działalności i protokoły inspekcji PUZ. Liczba jednostek w zespole: 17
39/170/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Piotrkowie 1921-1933 [1935] 0 rozwiń
Organizacja urzędu, okólniki dotyczące parcelacji, scalania przymusowego wykupu, korespondencja w sprawach personalnych, rachunkowych i gospodarczych, statystyka prac parcelacyjnych i scaleniowych, sprawozdania z działalności urzędu, wydawanie zaświadczeń na kupno ziemi, korespondencja dotycząca parcelacji, regulacji i likwidacji służebności, pomoc kredytowa dla właścicieli gospodarstw scalonych. Liczba jednostek w zespole: 74
39/171/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Turku - przekazano do Archiwum Państwowego w Poznaniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/172/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Łodzi [1919] 1920-1933 [1937] 0 rozwiń
Organizacja urzędów ziemskich, okólniki dotyczące parcelacji i scalania, sprawy personalne, wykazy czynności komisarzy ziemskich, statystyka gmin powiatu łódzkiego, wykazy majątków samorządowych i kościelnych, wykazy użytków rolnych, zestawienia statystyczne dotyczące ustroju rolnego, korespondencja w sprawach organizacyjnych i personalnych, ulgi na przejazdy kolejami państwowymi, podwody, zaświadczenia uprawniające do nabycia ziemi, lustracje majątków w powiecie łódzkim, korespondencja dotycząca parcelacji, scalanie - korespondencja, przymusowy wykup - korespondencja, alienacja osad, likwidacja serwitutów i służebności, zmiany rodzaju użytkowania gruntów, pomoc kredytowa dla gospodarstw scalonych, PUZ w Brzezinach (istniejący do końca 1921 r.) - sprawozdania z działalności, posiedzenia komisji ziemskich, opis majątków przeznaczonych do parcelacji. Liczba jednostek w zespole: 209
39/173/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wieluniu 1920-1933 0 rozwiń
Rozporządzenia dotyczące działalności urzędów ziemskich, okólniki dotyczące parcelacji, przymusowego wykupu, scalania oraz służebności, sprawozdawczość i statystyka prac prowadzonych przez urzędy ziemskie, korespondencja dotycząca parcelacji, przymusowego wykupu i regulacji, pomoc kredytowa dla uczestników scalania. Liczba jednostek w zespole: 81
39/174/0 Główny Urząd Zaciągu do Wojska Polskiego w Piotrkowie 1914-1920 5252 rozwiń
Rozkazy i zarządzenia naczelnego dowództwa, rozkazy oficerskie i dowódców różnych szczebli, komunikaty polityczne i materiały propagandowe, sprawozdawczość, raporty o przebiegu akcji werbunkowej, korespondencja komisariatów werbunkowych i poszczególnych powiatów, informacje o nastrojach ludności wobec problemów wojny, informacje o sytuacji materialnej społeczeństwa, przemyśle, oświacie i kulturze, korespondencja dotycząca spraw personalnych i organizacji Legionów, grupowe fotografie oficerów. Liczba jednostek w zespole: 48
39/175/0 Szef Zarządu Cywilnego Okręgu Wojskowego w Łodzi 1939 0 rozwiń
Wydział Administracyjny: materiały normatywne i organizacyjne, dzienniki rozporządzeń począwszy od 19.09.1939 r., rozporządzenia dzienne i sztabowe, sprawozdania Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, sprawy personalne zatrudnionych funkcjonariuszy, akcja przeciwko polskim grupom przywódczym, mniejszość niemiecka w Polsce, przynależność do NSDAP, wymiana jeńców i uchodźców wojennych pomiędzy Rzeszą i ZSRR, meldunki kwatermistrzostwa przy dowództwie 8 Armii. Wydział Spraw Szkolnych i Wyznaniowych: sprawy kościelne i szkolne. Wydział Gospodarki Wojennej: sprawozdania rzeczoznawców z zakresu gospodarki energetycznej, wodnej, transportu, zatrudnienia, cen, zaopatrzenia, gospodarki rolnej i leśnej. Wydział Komunikacji: ogólne wiadomości dotyczące poczt i kolei. Wydział Sprawiedliwości: organizacja Sądu Specjalnego. Wydział Finansów: sprawozdania administracji finansowej, celnej i podatkowej. Sprawy pogranicza: wyznaczanie granic administracyjnych, sprawozdania ekspozytur w Radomiu i Warszawie. Liczba jednostek w zespole: 45
39/176/0 Prezes Rejencji Łódzkiej 1939-1945 0 rozwiń
Wydział Administracji Centralnej - głównie akta resortu kontroli, przepisy, zarządzenia, spisy przedsiębiorstw handlowych, współpraca z policją, przepisy i zarządzenia policyjne, akta resortu zdrowia i opieki społecznej dotyczące pomocy lekarskiej, zwalczania chorób i organizacji zakładów opieki społecznej, opieki nad przesiedlonymi volksdeutschami, udzielania zapomóg, opieki nad młodzieżą niemiecką, akta personalne pracowników Rejencji. Wydział Spraw Ogólnych i Wewnętrznych - przepisy o charakterze administracyjno-gospodarczym, gospodarka komunalna, gospodarka wojenna, szkody wojenne, akta personalne urzędników, wykazy akt. Wydział Wychowania i Oświaty - sprawy gospodarcze, budowa i remonty obiektów szkolnych, organizacja oświaty, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe, obozy dla młodzieży, akta personalne nauczycieli. Wydział Gospodarki i Pracy - gospodarka Kraju Warty, dotacje kredytowe dla przemysłu i handlu, przemysł włókienniczy, wykazy drobnych handlowców i rzemieślników. Wydział Rolnictwa i Majątków Rolnych - zarządzanie majątkami polskimi skonfiskowanymi przez okupanta, sprawy administracyjne i gospodarcze, kupno i sprzedaż sprzętu rolniczego. Wyższy Urząd Ubezpieczeń - zażalenia i odwołania od decyzji kas chorych dotyczące Niemców, regulaminy, sprawozdania. Liczba jednostek w zespole: 1248
39/177/0 Izba Skarbowa w Łodzi [1917-1918] 1919-1939 [1945-1950] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1273
39/178/0 Zbiór akt urzędów leśnych województwa łódzkiego 1919-1945 0 rozwiń
Plany gospodarcze lasów państwowych i prywatnych, rejestry pomiarowe lasów, regulacja granic, sprawy sporne, likwidacja serwitutów, programy zagospodarowania między innymi plany urządzenia gospodarstwa leśnego w Nieborowie i Parku Nieborowskiego z 1938 r., plany urządzenia reprezentacyjnych lasów państwowych w nadleśnictwie Spała z lat 1935-1937, a także plany parcelacji lasów. Liczba jednostek w zespole: 313
39/179/0 vacat - Zarząd Powiatowy Koniński - przekazano do Archiwum Państwowego w Poznaniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/180/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi [1922-1933] 1934-1948 [1950] 0 rozwiń
Akta administracyjno-gospodarcze dotyczące budowy i remontów poszczególnych obiektów Ubezpieczalni takich jak szpitale i sanatoria, akta personalne lekarzy, aptekarzy oraz pracowników administracyjnych Ubezpieczalni, wykazy stanu zatrudnienia (większość zespołu) z poszczególnych zakładów zarejestrowanych w Ubezpieczalni zawierające dane odnośnie płac pracowników i wielkości odprowadzanych składek. Liczba jednostek w zespole: 79533
39/181/0 Sąd Okręgowy w Łodzi [1911-1916] 1917-1939 [1940-1999, 2013-2014] 0 rozwiń
Prezydium Sądu, 1932-1938, sygn., 1-1a - personel i organizacja Sądu. Wydział Cywilny: repertoria i skorowidze różnych sekcji, 1917-1939, sygn. 1b-196; akta spraw, 1924-1939 [1943], sygn. 197-1111 - sprawy majątkowe, testamenty, prawo własności, licytacje, działy, unieważnianie aktów prawnych, spory graniczne, darowizny, mianowanie kuratorów, alimenty, rozwody, uznanie za zaginionego i zmarłego, renty, ubezwłasnowolnienia, wypadki drogowe, wynagrodzenia za pracę, prostowanie treści aktów, spory finansowe, egzekucje. Wydział Handlowy, 1927-1934: akta ogólne, sygn. 1112-1123 - sprawy organizacyjno-administracyjne i personalne; akta spraw, sygn. 1124-1260 - postępowanie układowe, zobowiązania, należności, odroczenia ratalne, spłaty zobowiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, postępowania upadłościowe. Akta pisarza hipotecznego przy Sądzie Okręgowym, 1917-1939, sygn. 1261-1368; wypisy, wykazy hipoteczne nieruchomości łódzkich i powiatu łódzkiego, akta wykonawcze komornika, repertoria i skorowidze. Wydział Karny: repertoria i skorowidze różnych sekcji, 1917-1939, sygn. 1369-1628; akta spraw, 1921-1939, sygn. 1629-2209 - kradzieże, przywłaszczenie mienia, fałszowanie testamentów, wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy, oszustwa, pobicia, napady rabunkowe, usiłowania zabójstwa, nielegalny handel obcą waluta, uchylanie się od służby wojskowej, szantaż, sutenerstwo, czyny nieżądne wobec nieletnich, gwałty, zniesławienia w prasie, nadużycia finansowe, brak spraw o charakterze politycznym. Sąd Rozjemczy dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków w Łodzi, 1928-1938, sygn. 2210-2215 - repertoria i skorowidze. Urząd Prokuratorski przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, 1924-1938, sygn. 2216-2227 - napady rabunkowe, zniesławienie, kradzieże, pobicia, czyny nieżądne. Sąd Pracy w Łodzi, 1929-1939, sygn. 2228-2289 - wynagrodzenia za pracę, umowy o pracę, mieszkania służbowe, eksmisje, repertoria i skorowidze. Sędziowie śledczy przy Sądzie Okręgowym w Łodzi: Sędzia śledczy ds..Wyjątkowego znaczenia w Warszawie z siedzibą w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2290-2313; Sędzia śledczy I rejonu w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2314-2332; Sędzia śledczy II rejonu w Łodzi, 1938-1939, sygn. 2333-2355; Sędzia śledczy III rejonu w Łodzi, 1938-1939, sygn. 2356-2375; Sędzia śledczy IV rejonu w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2376-2427; Sędzia śledczy V rejonu w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2428-2440; Sędzia śledczy w Łęczycy, 1938-1939, sygn. 2441-2454; Sędzia śledczy w Zgierzu, 1934-1939, sygn. 2455-2467. Akta szczegółowe spraw sędziów śledczych zawierają postępowania w sprawie: kradzieży, rabunków, zabójstw, fałszerstw dokumentów, zmuszania robotnic do nieżądu, ubezpieczeń robotników, nielegalnych wyjazdów za granicę, przynależności do Komunistycznej partii Polski i Polskiej Partii Socjalistycznej - Lewicy. Akta ogólne sądów, 1930-1939, sygn. 2468-2480 - zarządzenia, okólniki, organizacja i administracja, wykazy sędziów i innych pracowników, stan wojenny, postępowanie doraźne. Repertoria i skorowidze wyroków I-X rejonu, 1917-1939, sygn. 2481-2651 - rejon I-V dotyczy łodzi, rejon VI-X powiatów: brzezińskiego, łaskiego łódzkiego, łęczyckiego i kutnowskiego. Akta spraw różnych rejonów, 1920-1938, sygn. 2651-2704 - uchylanie się od służby wojskowej, kradzieże i morderstwa, fałszowanie dokumentów i pieniędzy, gwałty. Dopływy akt z 1999 r.: akta spraw cywilnych, 1930-1939, sygn. 1-56, 680-688; akta spraw karnych, 1925-1939, sygn. 57-114, postępowania w sprawie wykonania testamentów, 1915-1947, sygn. 115-591; Sąd Rozjemczy dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków w Łodzi, 1932-1939, 592-669; zrzeczenia się spadków, 1919-1937, sygn. 670-679; akta upadłości zakładów Józefa Richtera, 1931, sygn. 689-692; repertoria i skorowidze spraw 1918-1929, sygn. 1-18. Dopływ akt z 2008 r. repertoria spraw i dowody do rejestru handlowego 1917-1939 [1940-1945], sygn. 1-12855. Liczba jednostek w zespole: 16746
39/182/0 Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi 1919-1939 0 rozwiń
Wykaz komisariatów, rozkazy dzienne Komendanta, spisy akt przeznaczonych do przekazania do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz do wybrakowania, podania o zezwolenia na handel uliczny, akta osobowe policjantów, nekrologi funkcjonariuszy, meldunki doraźne dotyczące partii politycznych, dochodzenia przeciwko działaczom komunistycznym oraz członkom Stronnictwa Narodowego, wykazy związków zawodowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, akta mobilizacyjne, rejestr wydanych dowodów osobistych, akta poszczególnych komisariatów policji znajdujących się na terenie Łodzi III, VI, VII, XI i XIV - sprawy gospodarcze, spis broni i amunicji, ewidencja blankietów mandatów karnych, miesięczne wykazy zatrzymanych, rozkazy dzienne Komendy, raporty z dochodzeń, protokół z odprawy komendantów wojewódzkich. Liczba jednostek w zespole: 87
39/183/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łodzi 1919-1939 0 rozwiń
Sprawy naboru i szkolenia funkcjonariuszy, dyslokacja komend powiatowych i okręgowych, protokoły odpraw komendantów powiatowych i kierowników komisariatów miejskich, wykazy imienne policjantów według stopni (listy starszeństwa), rozkazy Komendy Wojewódzkiej, przeglądy i dzienniki inwigilacyjne, instrukcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, listy gończe i fotografie zatrzymanych, spisy akt przeznaczonych do przekazania do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz do wybrakowania, okólniki w sprawach gospodarczych i regulaminowych, plan ochrony przejazdu regenta Węgier admirała Horthy'ego, statut Kasy Pożyczkowo i Zapomogowo-Oszczędnościowej, wnioski o odznaczenia, korespondencja z 4 dyonem żandarmerii. Liczba jednostek w zespole: 52
39/184/0 Sąd Grodzki w Łodzi [1915] 1928-1939 [1944] 0 rozwiń
I. Wydział Cywilny (repertoria - sekcja I-V), skorowidze - układ wg sekcji i liter, repertoria CPS, A i N, repertoria i skorowidze różnych sekcji, akta spraw (szczegółowe): alimenty, renta alimentacyjna, ubezpieczenia, komorne, eksmisje, egzekucje, kupno-sprzedaż towaru, wekslowe, usługi. II. Wydział Karny repertoria i skorowidze, akta spraw (szczegółowe): kradzież, lichwa, napad, oszustwo, przywłaszczenie, pobicie, włóczęgostwo, zniewaga, znęcanie się.. III. Wydział dla nieletnich (akta opiekuńcze): ustanowienie opieki, rady familijnej nad nieletnimi, ubezwłasnowolnienie, spadek, spis inwentarza po zmarłych, usamowolnienie. IV. Oddział Karny dla Nieletnich repertoria i skorowidze, akta szczegółowe, głównie z 1932 r.: kradzieże, pobicie, wyłudzenie i przywłaszczenie pieniędzy, znęcanie się. Liczba jednostek w zespole: 3622
39/185/0 Sąd Pokoju I Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-104, 121-122; skorowidze i repertoria spraw 1917-1929, sygn. 105-120; sprawy o kradzież 1919-1934, sygn. 123-124. Liczba jednostek w zespole: 124
39/186/0 Sąd Pokoju II Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-71; skorowidze i repertoria spraw 1916-1929,sygn. 72-84. Liczba jednostek w zespole: 84
39/187/0 Sąd Pokoju III Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-64; skorowidze i repertoria spraw 1916-1929, sygn. 65-79. Liczba jednostek w zespole: 79
Wyświetlanie 261 do 280 z 3 310 wpisów.